2003 Presseklip Gaderummet tilbage til 1997

gaderummet.dk

2003 Presseklip Gaderummet tilbage til 1997

Gaderummet fortscetter

FRISTED · Det omdiskuterede vrere· ·

sted for ·unge hjeml¢se k¢benhavnere,

Gaderummet, fir indti1 videre 1ov

til at fortsrette. Men det er pa betingelse

af, at alt k¢rer efter reglerne og

at de unge finder nye lokaler inden 1.

. ··,. FOTO: NIELS AHLMANN OLESEN

··: .. '' . . '

december, ellers stopper st¢tten ¢jeblikkeligt.

Gaderummet har et par

hundrede brugere om ugen. ,. 6


Kalle Birck-Madsen, Gaderummet-Regnbuen

Fra: "Peter"

Til:

Sendt: 27. maj 2003 13:35

Emne: Gaderummet arrangerer m0de med Zygmunt Bauman i N0rre aile medborgerhus tirsdag

27.5.kl.19.00

Til din orientering:

> PRESSEMEDDELELSE

>

> Gaderurnmet arrangerer mode med Zygmunt Bauman i

>

> Norre aile medborgerhus tirsdag 27.5.kl.l9.00

>

>

>

> Det socialpsykologiske fristed Gaderurnmet-Regnbuen, der netop er omdannet

>til selvejende institution, blev ramt af en brand i sovesalen4.-5.april,

> men fungerer ellers videre. Sa vi har forn0jelsen af at ku1111e byde

> offentligheden velkommen til en filosofisk aften med socialpolitisk

> perspektiv, idetvi har reren af at prresentere den verdensbemmte 74-arige

> polsk-engelske sociolog Zygmunt Bauma1111, i foredraget "Life worth living".

> Det handler om de socialt udstodtes menneskerettigheder.som iflg. Bauma1111

> skulle vrete som i Paris hwr der som bekendt er "lighed'' eftersoni a.lle liar

> ret til at save under broerne.

> Retten er til at vrere kulturelt anderledes, men ikke tilligevrerd., snarere

>til at vrere ligeglad. I bogen "Frellesskab" kalder han et kapitel Fra lighed

>til multikulturalisme. I "Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige"

> beskrives arbejderklassens omformning til arbejdslos forbrugende

> underklasse, som arbejdsgiveren mister interessen for, hvorfor

> velfrerdssystemet udhules. Men arbejdsetikken grelder stadig - de ledige er

> driverter, hvis lediggang kriminaliseres som social spekulation. Men faktisk

> er der ikke job til dem.

>

> Deter vores polske, i Gaderummet aktiverede bistandsmodtager Alina Frezman

> der star bag og bar opnaet okonomisk stotte fra Kbh.s komm.s kulturfond.

>

>Baumann blev isrer kendt efter udgivelsen afhans opsigtsvrekkende vrerk

> "Modemitet og holocaust". Sid en har han skrevet flere boger som analyserer

> den komplicerede omstillingsproces vi stadig er midt i mellem indust.ri-og

> inforrnationssamfund. I "Globalisering" fra 1999 beskriver han samfundets nu

> nresten absolutte ulighed og spaltning mellem top og bund og nationalstatens

> afmagt overfor de hresblresende globaliserede markedskrrefter der skaber

> udstodelsen. Netop nu, i maj 2003 konstaterer han i EU-kommisionens

> nyhedsbrev at "Folgeme af den opstaede markeds- konkurrence, kan ikke

> reguleres afnational politik" Hanser dog ogsa den nuvrerende EU-integration

> som et led i de skadelige globaliseringsforrner. Dvs han er ikke den der ser

> de. store redninger, som den store kritiker af den vestlige verden han er.

> Mea. hans egne ord kan vi ikke virkeliggore habet, men dog heller ikke opgive

29-05-2003


_ > det.

>

> Zygmunt Baumann har vreret i Danmark mange gange f0r for at holde foredrag i

> de forskelligste institutioner og fora, hvor folk vii h0re hans budskaber,

> og modtages overall af fulde huse. Foredraget holdes pa engelsk, men han

> bliver introduceret pa dansk af 0jvind Larsen der er lektor i filosofi og

> sociologi v. inst. f .. ledelse, politik og filosofi pa Handelsh0jskolen

>Kbh.

>

> Efter foredraget bliver der mulighed for at sp0rge, kommentere og diskutere

> med redakt0f Benny Lihme, Social Kritik som ordstyrer. Da arrangementet

> foregar i cafeen er der mulighed for at k0be bade vadt og t0rt. Aile er

>velkomne.

>

>

>

> Lars Schou, Gaderummet

>

>

>

29-05-2003


LKSLC . .l Dl


. .

··.·· .. f)···.·.··

.. ·· ... ·.· .. · .. ·· ... ·.·.·· .. ·•· .... · .• ··•··.···.

.-'-' '

li.IGE 17 • ONSDAG DEN 23. APRib 2003 Tlb SAMTI..IGE KONTORER, FORRETNINGE


Det cr ikke let at va;re Gaderummet. Godt nok har man filet nogle kommunale penge, men der

bliver stillct meget store krav til stedet. For store, mener lederen Kalle Birch-Madsen.

COTO: UND/1 JOH!\NSEN

Gaderum i modvind

Problemer: Politisk

f0lgegruppe stiiler

urimelige krav til de

udst0dte unges

tilholdssted

Ar ULRICH WOLr

Kampen for Gaderummets

over!evelse fcrts


Tale til Inner Wheel Landsmade, den 07.10.2001, Nyborg Strand Hotel.

("Dyb indanding") •

Jeg skal udtrykke en meget stor tak for st0tten til vores arbejde med udstodte unge.

Og jeg skal benytte lejligheden til ogsa at takke jer enkelt-personer og distrikter, som

har taget sig det besvrer at samle og komme forbi rued alt muligt til vores dagligdag,

eller hvor vi har vreret ude og hente hos Jer. Det har betydet utroligt meget, at I har

vreret der, ogsa rent moralsk og omsorgsmressigt.

Det arbejde, I har valgt at st0tte, er et arbejde i nog!e lokaler i en baggard pa

Norrebro. Det er lokaler for udstodte unge. Det er unge, der ikke har nogen steder at

ga hen med deres liv, det er hjemlose unge, og det er unge pa kanten af samfundet, og

som af den grund kan vrere pii vej ud i kriminalitet og stoffer. Eller det er unge, der

kommer fra ingenting, eller unge der er i klemme i deres sociale liv, og som er ved at

udvikle psykiske problemer, eventuelt helt ud i det psykotiske, og hvor de enten ikke

:far den behandling, de skal ha', eller de fejlbehandles af mangel pii andre muligheder.

Vi prover som sted at vrere til for enhver ung, der soger os. Vi prover at gi' husly, en

bid bmd, at man kan flytte ind eller bare vrere der pii egne prremisser; e!ler :fa hjrelp

hele vejen rundt, hvis der er behov; eller man kan ga med i aktiviteter, der maske kan

gi' mening til ens liv. Vi prover at vrere en he! livssammenhreng, dvs. et hjem, et

aktivitetssted og en arbejdsplads, som den enkelte unge kan bruge til at :fa grund

under foddeme igen.

Samlet kalder vi det et "socialpsykologisk fristed for udstodte unge".

Arbejdet og stedet er specielt og kontroversielt.

Der er dognabent, men der er ingen anden opsyn end den, der foretages og udoves af

de tilstedevrerende i frellesskab. Der er ingen Iiiste dore og skuffer, og man kan ga

lige ind fra gaden, ogsii om natten.

Det specie lie er, at det- rued de unge mdder og mdinder som det angiir- burde gii op

i kaos, i hrervrerk, i det der er vrerre el!er i ingenting. Det er det rued, at niir katten er

ude, sa spiller musen pa bordet - noget alle forreldre med born i puberteten og op

kender til med brevende hjerte. Og siidan havde jeg det ogsa selv de forste par ar,

hver dag og hver nat, hvor jeg ikke var der. Nu har jeg vrennet mig til, at stedet stadig

er der, hver morgen jeg kommer, men nogle gange dog i en tilstand, som end ikke

min fantasi havde kunnet foregribe.

(Men) i sammenligning med andre steder, hvor lignende unge mere eller mindre

tvangsrilressigt er anbragt, sa er episodeme :fa og milde. Det forbliver drengestreger.

Og jeg er sikker pa, at det omhandler, at de unge har fuld medbestemmelse, og at

hver enkelt ung har betydning for stedet.


Krerlighedspris

til "Gaderummet"

GADERUMMET, et socialpsykologisk fristed i Kabenhavn, og dets stifter og ildsjrel,

psykologen Kalle Birch-Madsen modtager KJERLIGHEDSPRISEN.

Pris-ovemekkelsen sker under en "Fattigrovsfest" i Gaderummet, Norrebrogade 56, baghuset, 4. sal

om aftenen /@rd.ag d 6. april. Dagen for kl. 14-16 afholdes der i Gaderummet et pressem0de!

Gaderummet

Gaderummet er et brugerstyret abent rum pa 300 kvadratmeter pa Norrebro, baseret pa frivillig

arbejdskraft og solidaritet imellem brugerne. Gaderummet fungerer som et dognabent vrere-, bo- og

aktivitetssted for gadeunge og marginaliserede, sindslidende og udstodte unge.

Gaderummets historie starter i 1985 med "Regnbuen", en alternativ radgivning pa kritisk

psykologisk grundlag. Gennem 15 ar har radgivningen ydet frivillig og gratis hjrelp til personer i

nod. I 1996 blev radgivningen udvidet med Gaderummet- et fristed for "de tabte unge", unge som

foler en social afmagt og som er blevet fejlbehandlet andre steder.

Gaderummet bruges massivt hele dognet rundt afunge hovedsageligt i alderen 18-25 ar. I snit er

omkring 20 unge henvist til permanent overnatning pa madrasser og sofaer pa stedet, mens mere

end 7 5 gar igennem stedet pa en dag, og flere hundrede i lobet af en uge. I snit er 20 personer i et

intensivt psykologisk forlob i radgivningen "Regnbuen", forlob der varer fra ffi maneder til flere iir.

De sakaldte "gadeunge" hutler sig igennem tilvrerelsen pa kontanthjrelp eller uden indtregt

overhovedet, og med ingen eller darlige boligforhold. Mange har en barsk livshistorie med

adskillige nederlag bag sig, og en negativ indstilling til sociale instanser og psykiatri. Nogle er helt

opgivet af de sociale myndigheder.

Ud fra den daglige brug af stedet fungerer Gaderummet som et terapeutisk kollektiv, en

kammeratskabsgruppe, et refugium, et udvidet hjem, et informationssted, et anerkendelses­

/identitetsskabende sted og et aktivitets-/lrerested. En gruppe, som er henvist til at vrere her pa

dognbasis, tager sig af den daglige rutine med indkob, oprydning, modtagelse og problemafklaring.

En finanslovsbevilling har gjort det muligt at tonne tre ansatte i 2000 og 2001. For 2002 og frem

er Kobenhavns Kommune gaet ind i arbej det, og aile brugere hiiber, at stedets and vii kunne

viderefores under bedre vilkilr.

Gaderummet kan kontaktes pii tlf.: 35374735- fax.: 35374736- email:

post: Norrebrogade 56, Baghuset, 4.sal, 2200 N.

Krerlighedsprisen

Krerlighedsprisen er blevet givet afKrerlighedspartiet til alternative projekter, fristeder og

enkeltpersoner siden 1992. Forste modtager var "provoprresten" Harald Sobye, som herefter

OVC!Takte prisen indtil sin dod i 2000, 91 ar gammel. Krerlighedsprisen er tidligere givet til. Jackie

Siewens, talskvinde for prostituerede; bossers & lesbiskes Europride; Christiania og Thylejren;

Folkets Hus og Folkets Park; Bomehuset og Master Fatman.

Ka!rlighedspartiet kan kontaktes pii tlf.: 30110045- Allan Anarchos.


Side 2 21-.!2.01 N0rrebro Avis

-"--rt

n:ft3r i sigte for

Gaderiunmet

Lulrningstruet:

Va:restedet er sagt op fra

nyt1r. Politikerne er i

tvivl om, !wad de skal

g0re med brugerne

AF ULRJCH WOLF

Va:restedet Gaderummet,

der bar eksisteret siden

1996 og bar adresse pa

N0rrebrogade er i krise. Lejema!et

er sagt op fra arsskiftet

og selvom stedet selv

bar fundet nye lokaler i Indre

By bar K0benhavns

Kommune ikke meldt tilbage.

Lokaleme er nemlig

sa dyre, at der na:sten ikke

vii v.:ere flere penge tilbage i

puljen til andre projekter.

Det g0r ikke sagen bedre,

at der tidligere pa aret kom

en kritisk rapport, der gik i

k0det pa de pa:dagogiske

metoder pa Gaderummet.

Rapporten fortalte, at der

forekom daglige slagsmal og

at dei blev dyrket en afstandtagen

til samfundet.

Det mente fagfolkene bag

rapporten, var usundt for

deunge.

Men de unge selv kan

ikke genkende kritikken og

mener desuden, at Gaderummet

er deres eneste sted

atv.:ere.

Selvom lokalerne i Gaderummet

er rodede og udbombede

bar de gjort meget

for de unge hjeml0se, sindslidende

og udst0dte der

kommer pa stedet. Ogsa

den tilknyttede psykologiske

radgivning Regnbuen er

truet af lukning fra nytar.

Uvis skrebne

Det et endnu uvist !wad der

skal ske med Gaderummet

og de unge der bruger stedet.

de fleste politikere ha:Ider

til, at man skal fastholde

lukningen. Men fungerende

Familie- og Arbejdsmarkedsborgmester

Winnie Larsen-Jensen bar

lovet at forvaltningen ruller

et sikkerhedsnet ud under

de unge, hvis Gademmmet

lukker; Det bestar af en beredskabsplan,

der skal sikre

de unge tag over hovedet og

at de der bar brug for psykiatrisk

hja:!p, far den. Borgmesteren

mener ogsa, at

det vil va:re usselt ikke at

hja:lpe de af Gaderummets

beboere, der h0rer til udenfor

K0benhavns Kommune.

Men lederen af Gaderummet

Kalle Birch-Madsen

mener ikke, at der kommer

meget ud af det. Det er

nemlig i forvejen de unge,

der ikke benytter sig af

kommunens tilbud, der ender

pa Gaderummet.

Det er i 0vrigt den nye

Familie- og Arbejdsmarkedsborgmester

Bo Asmus

Kjeldgaard der far sagen pa

sit bord fra nytar.

Sagen er nu ogsa havnet i

Folketinget, hvor tidligere

social- og indenrigsminister

pg nuva:rende socialordf0rer

Karen Jespersen bar

opfordret den nye socialminister

Henriette Kjaer til at

se pa sagen.

'


Unge lever i uvished

Endnu er projekt Gadenunmet pa N0ITebrogade 56 ikke blevet lukket

ved fogedeus hjrelp. Husejereu, som ellers havde truet med dette, har

endnu ikke taget denne mulighed i brng.

Pi Familie-og arbejdsmarksedsforvaltningens afdeling I 0 er de

travlt beskreftiget med at sarnmenstille en rapport, som dog skal tilbage

til deres eget udvalg, f0r resultatet offentligg0res. Rapporten indeholder

svar pit, hvorvidt Gadernnnnet kan genhuses onder en and en forvaltnings

regi, dade ikke selv havde plads. Lres reportagen s. 23

'

2oo)


))Kommunen skai sikre, at de far et ordentligt tilbud«, siger socialministeren, der ikke vii blande sig i,

om Gaderummet skal overleve eller ej.

Bo Asmus Kjeldgaard vii bes0ge Gaderummet og m0des med Kalle Birck-Madsen i midten afjanuar,

inden han i sarndd med sit udva1g vil afg.ore vrerestedets skrebne.

Printe! fra www.poJitikcn.dk Mandag 7. apr 2003

Ophavsretten tilh.orer Politiken. Infonnationerne mii a len(", anvendes til egcn, ikkc-kommerciel brug.

Artiklen kan findes pa adrcssen: www.politiken.dk/VisArtike/.iasp?PagdD==J 93615


fA GPrfVEN 1 !..;vDilf_ ;VfifLR-Eil.rz.o 1 :3.?1/LA-J 2.00l

Gaderummet slas for

overlevelse

Kommunen har ikke kunnet - eller vmet - fumie nye

iokaler til de a.mges fristed. Men de har ikke Gpgivet

lu\bet. Der arbejdes fortsat bag kulisserne

Gaderummet pit N0rrebrogade m.

56 er et fristed for unge mellllesker,

sorn afforskellige arsager har

dar!ige erfaringer med institutioner

i det alrnindelige system.

Folk, sorn komrner her, har ofte

ingen bolig, ofte et begyndende

stofinisbrug eller psykiske problemer,

er oftest pi\ bistandshjrelp,

men somrnetider ogsa

uden. Fattigmve midt i det rige,

modeme Danrnark.

Da Byfomyelsesselskabet solgte

huset til private ejere, begyndte

grunden lmder Gadenunrnet at

blive usikker.

Opsagt

Nu star Gaderumrnet med en meget

tidslrnap opsigelse, men Ieder

stadig desperat efter en bolig. Lakaler

er n0glen til fortsat flkonomisk

st0tte fra Sociahninisteriet

og Folkeoplysningsforbundet, siger

Kalle Birck-Madsen, daglig

Ieder i Gadenunrnet. Hanser ikke

lyst pa fremtiden.

To lokale politikere, lVIikkel

Wanning fra Enhedslisten og

Hellen Hedemann lia SF, kontaktede

i november overborgmester

J ens Kramer Mikkelsen, sorn i sin

tur satte Kflbenhavns Kornmlllles

-

0konorniafdeling pii sagen.

Den 8. marts fik Gaderurnmet

et kedeligt brev fra kontorcherPer

Justesen fra afdelingen. Han skriver,

at han har spurgt sarntlige

forvaltninger i komrnllllen om de

har ledige lokaler til udlejning:

"Pit denne baggrund rna vi derfor

med bek:lagelse meddele Dem, at

komrnlmen ikke bar mulighed for

at vrere Dem behjrelpelig med at

fin de egnede lokaler ... ".

Et sp\'ilrgsmal om prioritet

Dette var, om il


-!.

1 • MARTS 200 1


-------MAGASIN

Gaderummet

Gaderummet er en to ar gam mel socialpsykologisk >>institutiOTw

pi'! Nmrebro.

Gaderummet beskriver sig selv saledes:

>>Organiseret som et samarbejds- og solidaritetsprojekt

mellem ressotwcest


»VI TALER MED DE

NYE, DER I


Sociolislen 6. november 1998 MAGASIN

DETER BEDRE

AT SIDDE HER

FORAN COM­

PUTEREN OG

RYGE EN FEP,

END AT VIERE

PA GADEN OG

TAGE SPEED

ELLER SYRE."

More magazines by this user
Similar magazines