Sjøgren Syndrom - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Sjøgren Syndrom - Hospitalsenhed Midt

Særlige tilskudsmuligheder til tandpleje

i henhold til

Sundhedslovens §166

Afdeling for Regional Specialtandpleje


VEJLEDNING TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

Indholdsfortegnelse

1. Ansøgningsskema……………………………………………………………………………………………………………….side 1

2. Lovgrundlag for tilskudsordningen…………………………………………………………………………….…………side 1

3. Ansøgning og betingelser for at opnå tilskud til tandbehandling…………………………………..………..side 1

3.1Krav til dokumentationsmateriale for alle fire patientgrupper…………………………….side 2

3.2 Særlige krav til dokumentationsmateriale for patienter med Sjøgrens syndrom..…side 2

3.3 Særlige krav til dokumentationsmateriale for patienter, der som led i kræftbehandling,

har fået strålebehandling på hoved og/eller hals………………………………………………..….side2

3.4. Særlige krav til dokumentationsmateriale for patienter, der som led i

kræftbehandling, har fået kemobehandling.…………………………..…………………………..…..side 2

3.5 Særlige krav til dokumentationsmateriale vedr. patienter med sjælden

medfødt sygdom………………………………………………………………………………………….………side 2

4. Visitationsprocedure vedr. patienter som har Sjøgrens syndrom, fået kemo- eller strålebehandling i

hoved- hals området……………………………………..…………………………………………………………………….……side 3

5. Visitationsprocedure vedr. patienter med sjælden medfødt sygdom.………………………………………....side 4

6. Bevillingens omfang og længde………………………………………………………………………………………………side 4

6.1 Patienter med Sjøgrens Syndrom……………………………………………………………………..side 4

6.2 Patienter der har modtaget strålebehandling i hoved- og halsområdet………..………side 4

6.3 Patienter der har modtaget kemobehandling……………………………………………….……side 4

6.4 Patienter med sjælden sygdom………………………………………………………..………………side 5

7. Bevillingsperioden………………………………………………………………………………………..………………………side 5

8. Afregning………………………………………………………………………………………………………………….…………side 5

9. Behandling i udlandet………………………………………………………………………………………………………..….side 6

10. Hvis der gives afslag på ansøgning……………………………………………………………………………………….side 6

11. Klage over afgørelse……………………………………………………………………………………………………………side 6

Bilag 1: Københavner- eller EU kriterierne


VEJLEDNING TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

Denne vejledning finder du i elektroniskform på www.specialtandpleje.dk – her finder du link til ansøgning vejledninger

mv. (tekst med understregning).

Sundhedslovens § 166 giver visse patienter mulighed for et særligt tilskud til tandpleje. Det drejer sig om flg.

patientgrupper:

1. Sjøgrens syndrom

2. Patienter, der som led i kræftbehandling har fået strålebehandling på hoved og/eller hals

3. Patienter, der som led i kræftbehandling har fået kemobehandling

4. Patienter, med sjælden medfødt sygdom

1. Ansøgningsskema:

For at søge om tilskud skal patienten udfylde og underskrive dette ansøgningsskema. Det er patienten, der kan

ansøge om tilskuddet, men det anbefales, at vedkommende udfærdiger ansøgningen i samarbejde med sin tandlæge.

Du er altid velkommen til at søge råd og vejledning vedr. ansøgningsproceduren hos:

2. Lovgrundlag for tilskudsordningen:

Afdeling for Regional Specialtandpleje

Hospitalsenheden Midt.

Søndersøparken 14,

8800 Viborg

Lotte Andersen, tlf. 7844 6702

Gitte Kaas 7844 6738

Sundhedsstyrelsen har fastlagt følgende vejledninger vedr. tilskudsordningen:

Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje - 2006

Tillæg til Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje – 2012

3. Ansøgning og betingelser for at opnå tilskud til tandbehandling:

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at opnå tilskud. For alle patienter, der godkendes til ordningen,

gælder det:

at der skal være betydelige tandproblemer, som er direkte årsags relateret til den sygdom eller

kræftbehandlingsform, der ligger til grund for ansøgningen.

at tandproblemerne skal være af større omfang end det, man ville forvente hos andre med tilsvarende alder,

mundhygiejne og tandlægebesøgsvaner.

3.1 Krav til dokumentationsmateriale for alle fire patientgrupper

Alle ansøgninger om tilskud efter Sundhedslovens § 166 skal altid være vedlagt:

kopi af patientens tandlægejournal for såvel årene før som efter kræftbehandling eller diagnose

tidspunktet (Sjøgrens syndrom eller sjælden medfødt sygdom), alle foreliggende røntgenbilleder

(originale billeder returneres efter brug) samt tanddiagram visende aktuel tand- og parodontalstatus.

behandlingsforslag med prisoverslag fra tandlæge. Forslaget skal angive hvilke behandlinger, der

ansøges om tilskud til og honorarangivelse for behandlingerne.

s. 1 af 6


VEJLEDNING TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

3.2 Særlige krav til dokumentationsmateriale for patienter med Sjøgrens syndrom:

udtalelse fra speciallæge eller hospitalsafdeling, der bekræfter diagnosen, samt angiver at diagnosen er

stillet ud fra ”Københavner-” eller ”EU-kriterier” (se bilag 1)

3.3 Særlige krav til dokumentationsmateriale for patienter, der som led i kræftbehandling, har fået

strålebehandling på hoved og/eller hals:

dokumentation for strålebehandlingen fra hospitalsafdeling i form af enten kortfattet udtalelse fra

hospitalsafdelingen eller udskrift fra hospitalsjournal. Det skal fremgå af dokumentationen, i hvilken

periode der er givet strålebehandling, præcis angivelse af strålefelt og den stråledosis, der er anvendt.

Bemærk: Hvis patienten har problemer med at skaffe dette materiale, vil Afdeling for Regional Specialtandpleje

gerne være behjælpelig hermed.

3.4. Særlige krav til dokumentationsmateriale for patienter, der som led i kræftbehandling, har fået

kemobehandling:

dokumentation for kemobehandlingen fra hospitalsafdeling i form af kortfattet udtalelse fra

hospitalsafdelingen eller udskrift af patientens fra hospitalsjournal. Det skal fremgå af dokumentationen, i

hvilken periode der er givet kemobehandling og hvilke kemopræparater, der er givet.

Bemærk: Hvis patienten har problemer med at skaffe dette materiale, vil Afdeling for Regional Specialtandpleje

gerne være behjælpelig hermed.

3.5 Særlige krav til dokumentationsmateriale vedr. patienter med sjælden medfødt sygdom:

Dokumentation fra speciallæge om, at den sjældne diagnose er stillet ud fra anerkendte lægelige

kriterier. Dokumentationen kan være en kortfattet udtalelse fra praktiserende speciallæge eller

hospitalsafdeling eller udskrift af patientens hospitalsjournal.

Sygdomme der åbner op for tilskuddet er typisk medfødte og arvelige. Problemerne i munden kan

varierer meget fra den ene sygdom til den anden.

Det er kun meget sjældne sygdomme, der kan give adgang til det særlige tilskud, nemlig sygdomme som

maksimalt optræder hos 1 ud af 10.000 borgere. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet denne diagnoseliste,

som angiver sygdomme, der hyppigst vil give anledning til så alvorlige tandproblemer, at betingelserne

for at få tilskud er tilstede:

1. Agenesi af multiple tænder (mindst 13 tænder)

2. Amelogenesis imperfecta

3. Arthrotiplex congenita

4. Beckwith-Wiedemann syndrom

5. Cerebral parese med spasticitet

6. Cherubisme

7. Chondrodysplasier (Achondroplasi m.fl.)

8. Cleidocranial dysplasi

9. Dentindysplasi

10. Dentinogenesis imperfecta

11. Duchenne muslesygdom

12. EEC syndrom

13. Ehlers Danlos syndrom

14. Ektodermal dysplasi (Hypohidrotisk ektodermal dysplasi m fl.)

15. Ellis-van Creveld syndrom

16. Epidermolysis bullosa

17. Hereditære rakitisformer (D-vit. resistent rakitis m. fl.)

18. Hypofosfatasi

19. Incontinentia pigmenti

20. Klippel-Trenaunay-Weber syndrom

21. Marfan syndrome

22. Medfødte immunsvigt-sygdomme (PA)

23. Mucopolysakkaridoser (Hunter, Hurler, Morquio)

24. Multiple idiopatiske rodresorptioner

25. Multiple impakterede molarer

26. Möbius syndrom

27. Neurofibromatose

28. Neurofibromatosis

29. Odontodysplasi

30. Osteogenesis imperfecta

31. Osteopetrose

32. Papillon-Lefèvre syndrom

33. Prader-Willi syndrom


VEJLEDNING TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

34. Pseudohypoparathyreoidisme

35. Rieger syndrom

36. Rubinstein-Taybi syndrom

37. Sclerodermi

38. Silver Russell syndrom

39. Single median maxillary central incisor (SMMCI)

40. Spinal muskelatrofi

41. Sturge-Weber syndrom (overvækstsyndrom)

42. Thricho-dento-ossøst syndrome

43. Tuberøs sclerose

44. Williams syndrome

De odontologiske problemstillinger, der ofte optræder hos patienter med sjældne sygdomme er:

afvigelser i tændernes størrelse, form og farve

ufuldstændig emalje- eller dentindannelse

forsinket tandfrembrud og translokalisation

reduceret parodontalfæste

slimhinderne i munden er meget sarte og ses ofte med ulcerationer

problemer med tygge-, tale- eller synkefunktion

Uddybende oplysninger om den enkelte sygdom kan findes på: www.csh.dk

Patienter med sjælden sygdom, som ikke er nævnt på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste, kan muligvis også

komme i betragtning til det særlige tilskud til tandpleje. Forudsætningen herfor er dog:

at sygdommen er så sjælden, at mindre end én ud af 10.000 borgere har sygdommen

at de odontologiske problemer er betydelige og samtidigt direkte relateret til den sjældne sygdom.

Tandproblemerne skal være af større omfang end det, man ville forvente hos andre med tilsvarende alder,

mundhygiejne og tandlægebesøgsvaner.

4. Visitationsprocedure vedr. patienter som har Sjøgrens syndrom, fået kemo- eller strålebehandling

i hoved- hals området

s. 2 af 6

Patienten vil blive skriftligt indkaldt til en visitationsundersøgelse i Afdeling for Regional Specialtandpleje

(regionshospitalerne i Viborg og Randers). Undersøgelsen er nødvendig, fordi journalmateriale og røntgenbilleder ikke i

sig selv kan angive, om der er sammenhæng mellem de odontologiske problemer og den sjældne sygdom.

Patienten må ikke spise, drikke eller ryge en time før undersøgelsen. Undersøgelsen indeholder:

klinisk vurdering af salivaflow

sialometrimålinger (ustimuleret/stimuleret test).

optagelse af almen og odontologisk anamnese

information, instruktion og vejledning med fokus på sufficient mundhygiejne, reduktion i sukkerindtag, fluor-

og spyterstatnings-/spytstimuleringsmidler.

klinisk undersøgelse evt. med røntgenoptagelse og/eller kliniskfoto

vurdering af fremtidig behandlingsplan.

Visitationen skal sikre, at patienten får en ensartet information og vejledning i forhold til lovgivning, forebyggelse

m.m. Visitationen sikrer ligeledes, at regionen efterfølgende har et relevant klinisk ”baseline materiale”, der muliggør

stillingtagen til evt. senere ansøgninger om ”særlige bekostelige behandlinger”.

Der kan kun opnås tilskud, hvis der er tale om en betydelig stigning i cariesprogression.

Når regionen skal træffe beslutning om, hvorvidt en patient kan opnå det særlige tilskud til tandpleje, foretages der en

sammenligning mellem antallet af nye carieslæsioner per år i årene før kræftbehandlingen (vurderet ud fra patientens

tandlægejournal) og det antal læsioner, som patienten har udvikler efter kemobehandling.

s. 3 af 6


VEJLEDNING TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

5. Visitationsprocedure vedr. patienter med sjælden medfødt sygdom:

Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg vil efter modtagelsen af ansøgningsmateriale og

tilhørende dokumentationsmateriale, sende patienten en kvittering for modtagelsen.

Den Regionale Specialtandpleje sender herefter ansøgningsmaterialet til Odontologisk Landsdels- og Videncenter,

Aarhus Universitetshospital, for at få en tandlægefaglig vurdering af ansøgningen. Centret er et samarbejde mellem

Aarhus Universitetshospital og Aarhus Tandlægeskole om tand- mund og kæbeforhold hos patienter med sjældne

sygdomme.

Herefter vil patienten normalt blive indkaldt til en undersøgelse på Odontologisk Landsdels- og Videncenter.

Undersøgelsen er nødvendig, fordi journalmateriale og røntgenbilleder ikke alene kan vise, om der er sammenhæng

mellem de eksisterende tandproblemer og den sjældne sygdom. Ved undersøgelsen vurderes, om der med

overvejende sandsynlighed kan fastlægges en årsagssammenhæng mellem tandproblemerne og den dokumenterede

sjældne sygdom, eller om behandlingsbehovet må anses at være af samme karakter og omfang som hos patienter,

der ikke har denne sygdom. Du kan læse mere om Odontologisk Landsdels- og Videncenter her:

www.odontviden.auh.dk

Er betingelserne for at opnå tilskud efter Sundhedslovens § 166 opfyldt, vil Odontologisk Landsdels- og Videncenter

udarbejde en langsigtet behandlingsplan til løsning af de orale problemer. Samtidigt afgøres det om tandproblemerne

er af en type og et omfang, som kan behandles hos din praktiserende tandlæge, eller der tale om et så kompliceret

behandlingsbehov, at regionen tilbyder, at behandlingen eller dele deraf udføres på Odontologiske Landsdels- og

Videncenter, Aarhus Universitetshospital.

6. Bevillingens omfang og længde:

Efter visitationen modtager patienten skriftlig bevilling eller afslag på økonomisk støtte til tandbehandling. Kopi sendes

til patientens tandlæge. I bevillingen er det præciseret, hvilke af de ansøgte behandlinger patienten er godkendt til

samt eventuelle forbehold. Der kan som nævnt kun gives særligt tilskud til de dele af patientens orale

behandlingsbehov, som er direkte relateret til den sjældne sygdom. Øvrige behandlingsudgifter skal patienten fortsat

selv betale. Vedr. længden af bevillingen gælder:

6.1 Patienter med Sjøgrens Syndrom:

Godkendes uden tidsbegrænsning. Der gøres opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til behandling af parodontitis

marginalis, idet det ikke er videnskabeligt bevist, at der er sammenhæng mellem Sjøgrens syndrom og parodontitis.

Dette er også baggrunden for, at der ikke gives tilskud til protetiske behandlinger, såfremt tandtabet skyldes

parodontose.

6.2 Patienter der har modtaget strålebehandling i hoved- og halsområdet:

Godkendes i hovedreglen for uden tidsbegrænsning med mindre specielle forhold gør sig gældende.

6.3 Patienter der har modtaget kemobehandling:

Godkendes for et år. Erfaringsmæssigt er det kun en meget lille del af de mange kemopatienter, der oplever øgede

tandproblemer efterfølgende. Forklaringen herpå er, at mundtørheden kun optræder i en relativ kortvarig periode

under og lige efter kemobehandlingen, hvorefter saliva sekretionen vender tilbage i normalt omfang. Bevarer

patienten en god mundhygiejne i kemoperioden, kan der efterfølgende ikke forventes større cariesaktivitet end

tidligere.

Når bevillingsperioden på et år ophører, kan patienten søge om forlængelse i yderligere ét år. En forudsætning for at

få forlænget bevillingen ud over det første år er, at patientens tandlæge fortsat konstaterer udtalt mundtørhed, og

patienten fortsat har betydelige tandproblemer og væsentlig større cariesaktivitet end i årene forud for

kemobehandlingen. Ansøgning om forlængelse kan ske ved at patientens tandlæge sender en kort beskrivelse af saliva

sekretionen og cariessituation. Ansøgningen skal vedlægges behandlingsplan og tilhørende honoraroverslag. I

forbindelse med ansøgning om forlængelse af bevillingsperioden, kan det være nødvendigt, at regionens

tandlægekonsulent vurderer behandlingsmulighederne ved en klinisk undersøgelse.

Der er ikke videnskabelige holdepunkter for, at kemobehandling medfører, at tænder og fyldninger fakturere, eller at

der pludselig udvikles parodontitis marginalis.

Kemobehandling af visse kræftformer kan op følges af længerevarende medicinering med f.eks. hormonregulerende

præparater (eksempelvis Tamoxifen ® ). Disse former for medicin kan også give mundtørhed. Da medicinen gives som

led i kræftbehandlingen, har Sundhedsstyrelsen fastlagt, at denne gruppe af patienter også kan søge om særligt

tilskud til tandbehandling.

s. 4 af 6


VEJLEDNING TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

En del kemopatienter modtager behandling med morfin, morfinlignende præparater og psykofarmaka Fælles for disse

medicintyper er, at de i varierende grad giver bivirkninger i form af forøget mundtørhed og dermed også øget risiko

for cariesudvikling. Da medicinen ikke er direkte rettet mod behandling af en kræftsygdom, kan disse medicintyper

ikke åbne op for det særlige tilskud til tandbehandling.

6.4 Patienter med sjælden sygdom:

Godkendes for 5 år regnet fra bevillingsdatoen. Der gives ikke tilskud til behandlinger, som er nødvendige pga.

medicinsk eller lægelig behandling.

7. Bevillingsperioden:

Af bevillingsbrevet fremgår patientens bevillingsdato. Bevillingsdatoen er den dato, hvor Afdeling for Regional

Specialtandpleje har modtaget patientens ansøgning. Eksempel: ansøgningen modtages d. 27. marts 2012.

Patientens første bevillingsperiode er således fra den 27. marts 2012 til den 26. marts 2013 og anden

bevillingsperiode 27.marts 2013 til 26. marts 2014. Bemærk bevillingen følger ikke kalenderåret.

Bevillingen kan omfatte overenskomstydelser – undersøgelse, forebyggelse og behandling af tandsygdomme, som er

direkte affødt af enten patientens sygdom eller behandling. Mister patienten tænder pga. caries som er opstået efter

godkendelse, og dette medfører tandtab, kan der søges om protetisk erstatning (aftagelig protese, bro, implantat).

Der gives kun tilskud til bidfunktionsbehandlinger, såfremt indikationen herfor er, nødvendige pga. stråleskader på

kæbeleddet, eller såfremt bidfunktionsbehandling er et nødvendigt led i anden bevilget behandling.

Har patienten behov for særlige bekostelige behandlinger – ydelser der ikke prismæssigt er fastsat i overenskomsten

(ex. protetik, implantater, m.m.) skal der søges om behandlingen før denne påbegyndes. Ansøgningen skal indeholde

oplysninger om behandlingens art, pris og indikation for behandlingsbehovet samt relevante røntgenoptagelser.

Der gives kun støtte til behandlingsbehov, som er affødt af patientens sygdom eller behandling. I forbindelse med

ansøgning om særligt bekostelige behandlinger, kan det være nødvendigt, at regionens tandlægekonsulent på ny

vurderer behandlingsmulighederne ved en klinisk undersøgelse. Påbegyndes en særlig bekostelig behandling, før den

er godkendt af regionen, er det som udgangspunkt patienten, der skal betale for behandlingen. Det er dog tilladt, at

udfører midlertidig behandling af akutte, smertegivende tilstande og få lavet midlertidige nødvendige behandlinger,

der skal hindre yderligere udvikling af skader på tandsættet.

Ønsker patienten en dyrere behandling end den, der kan bevilges støtte til, kan der refunderes det beløb fra regionen

svarende til prisen på den behandling, regionen har godkendt støtte til. Har regionen tilbudt patienten en vederlagsfri

højtspecialiserede behandling i Odontologisk Landsdels- og Videncenter, kan der ikke opnås støtte til udførelse af den

pågældende behandling hos praktiserende tandlæge.

8. Afregning:

Tandlægen afregner direkte og elektronisk med regionen.

Patienten har en årlig egenbetaling på kr. 1.725,- (2012 niveau), dette beløb reguleres hvert år den 1. januar.

Ved starten af hver ny bevillingsperiode skal patienten selv betale for udført behandling svarende til den årlige

egenbetaling. Som dokumentation for at egenbetalingen er betalt, skal patienten indsende kopi af disse kvitterede

regninger til Afdeling for Regional Specialtandpleje. Hvis det samlede beløb på de fremsendte fakturaer overstiger kr.

1.725,- (2012 niveau), vil patienten, via sin Nem-konto modtage det overskydende beløb fra regionen.

Er Patienten medlem af Sygeforsikringen danmark kan patienten ikke opnå refusion herfra af udgifter til behandlinger,

der er betalt af regionen. På faktura som patienten selv har betalt (eksempelvis behandling op til egenbetaling), kan

der opnås refusion fra Sygeforsikringen danmark efter de normale regler. Det er derfor vigtigt, at tandlægen laver

disse fakturaer til patienten og med patientens data i feltet ”Sikredes navn og adresse”

Faktura som regionen betaler, må således ikke indberettes til Sygesikringen danmark. Hvis patienten ønsker kopi af en

faktura som regionen har betalt, skal det fremgå tydeligt, at der er tale om en kopiregning og, at den er betalt af

regionen.

s. 5 af 6


VEJLEDNING TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

Når patienten i bevillingsperioden selv har betalt tandbehandling sv. t. den årlige egenbetaling (1.725,-) skal

tandlægen fremadrettet sende fakturaen til regionen.

Fakturaen skal fremsendes elektronisk til Specialtandplejen, Region Midtjylland, EAN-nr. 5798002789836.

Fakturaen skal:

være påført referencenavn Gitte Kaas.

I feltet ”Sikredes navn og adresse” skal stå: Specialtandplejen § 166, Regionshospitalet Viborg,

8800 Viborg, hvilket viser, at regionen er betaler af fakturaen

Har patienten fået udført tandbehandlinger, som ikke har sammenhæng med den sygdom/behandling, som ligger til

grund for § 166 tilskuddet, skal patienten selv afregne dette med tandlægen. Betaling for disse behandlinger, indgår

ikke i beregningen af den årlige egenbetaling.

9. Behandling i udlandet:

Vælger patienten at lade sin behandling udfører af en autoriseret behandler i et EU/EØS lande kan der opnås samme

tilskud som i Danmark (Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien,

Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien,

Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig).

Der gælder samme krav med hensyn til forhåndsansøgning, som i Danmark. For at få refunderet et eventuelt

tilgodehavende skal patienten indsende kvitteret originalregning til Afdeling for Regional Specialtandpleje. Fakturaen

skal være oversat til norsk, svensk, tysk eller engelsk, ligesom behandlingerne skal være sammenlignelige med de

danske priser og prissat enkeltvis. Har patienten ret til tilskud, bliver beløbet overført til din Nem-konto.

10. Hvis der gives afslag på ansøgning:

Gives der afslag på ansøgning kan Afdeling for Regional Specialtandleje kontaktes for en uddybning af afslaget. Det

samme gælder, hvis der er nye oplysninger vedr. ansøgningen, eller hvis patient/tandlæge mener at afgørelsen er

truffet på et fejlagtigt grundlag.

11. Klage over afgørelse:

Eventuel klage over afgørelse skal sendes til:

Patientombuddet

Finsensvej 15

2000 Frederiksberg

Telefon.: 7228 6600

Mail: pob@patientombuddet.dk Hjemmeside: www.patientombuddet.dk

Klagen skal fremsendes til Patientombuddet senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Har du Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til tilskudsordningen, er du altid velkommen til at rette henvendelse til:

Afdeling for Regional Specialtandplejen,

Sekretær Lotte Andersen, telefon: 7844 6702

Tandplejer Gitte Kaas, telefon: 7844 6738.

Mail: Tilskudtand@rm.dk

s. 6 af 6


VEJLEDNING TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE

Bilag 1

Københavner- eller EU kriterierne

(anvendes til diagnostik i forbindelse med Sjøgrens Syndrom).

Københavnerkriterierne:

Primært Sjögrens syndrom er til stede når både nr. 1 og nr. 2 er opfyldt.

Sekundært Sjögrens syndrom er til stede når nr. 3 og nr. 1 og/eller nr. 2 er opfyldt.

1. Keratoconjunctivitis sicca (KCS): mindst to af følgende tre forandringer:

a) Schirmer-1: < eller = 5 mm/5 min. hvert øje

b) Break-up time: < 10 sek. hvert øje

c) Rose-bengal score: > eller = 4 hvert øje

2. Xerostomi/hyposalivation: mindst to af følgende tre forandringer:

a) Ustimuleret sialometri: 1 focus/4 mm2

c) Spytkirtelscintigrafi abnorm

3. Anden bindevævssygdom: (Reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus,

sklerodermi, blandet bindevævssygdom (Mixed connective tissue disease,

MCTD), polymyositis, andre)

EU-kriterierne

Primært Sjögrens syndrom er til stede når mindst fire af nedennævnte seks kriterier

er opfyldt uden anden bindevævssygdom.

Sekundært Sjögrens syndrom er til stede når fire af seks kriterier er opfyldt plus forekomst

af anden bindevævssygdom.

1. Subjektivt tørt øje

2. Subjektivt tør mund

3. Keratoconjunctivitis sicca: mindst én af følgende to forandringer:

a) Schirmer test: < eller = 5 mm/ 5 min. hvert øje

b) Rose Bengal score: > eller = 4 hvert øje

4. Xerostomi/hyposalivation: mindst én af følgende tre forandringer:

a) Ustimuleret sialometri: < eller = 1,5 ml/15 min.

b) Spytkirtelscintigrafi: abnorm

c) Spytkirtelsialografi: abnorm

5. Spytkirtelhistologi (læbebiopsi): > eller = 1 focus/4mm2

6. Autoantistoffer: mindst ét af følgende fire:

a) SS-A/Ro eller

b) SS-B/La

c) ANA

d) IgM-RF

More magazines by this user
Similar magazines