NYHEDSbrev - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

NYHEDSbrev - Hospitalsenhed Midt

NYHEDSbrev

nr. 22 • den 30. september 2011

fusion i midt’en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Nyt fra hospitalsledelsen: Vi er Hospitalsenhed Midt

Efter et halvt år med kaldenavnet ”fusion i midt’en” og i mellemtiden også en intern

navnekonkurrence i regi af fusions-HMU traf de midtjyske regionsrådspolitikere i

onsdags den endelige beslutning i navnesagen. Den samlede organisation for vores

fire regionshospitaler hedder nu Hospitalsenhed Midt.

Det er et mundret navn, og det understøtter vores midtjyske identitet. Vi har ønsket

og haft behov for et navn, der kan samle og favne alle fire hospitaler. Det gør navnet

Hospitalsenhed Midt. Vi er Region Midtjyllands næststørste hospitalsenhed, og vi ligger midt i regionen. Navnet er et

stærkt signal. Vi er en enhed - en stærk enhed. Hospitalsenhed Midts styrke kommer af fire regionshospitaler, der i

fællesskabet supplerer hinanden.

Navngivningen af den samlede organisation giver for øvrigt ingen ændring i de hospitalsnavne, som patienterne og

omverdenen kender så godt. Hospitalerne hedder, det de plejer, som vi har understreget i en pressemeddelelse og i

en meddelelse til afdelings- og centerledelserne. Men vi er alle en del af fællesskabet Hospitalsenhed Midt.

Layout og web: Ny fælles hjemmeside og NYHEDSbrev i nye klæder

NIP: Flotte resultater for diabetes-behandlingen

På næste fredag den 7. oktober er der premiere på Hospitalsenhed Midts

nye side på internettet. Hjemmesiden bliver en fælles indgangsportal,

hvorfra man kan komme videre til hvert enkelt hospital. (De nuværende

web-adresser vil fortsat lede til hospitalernes egen forside.)

Samtidig udkommer hospitalsenhedens NYHEDSbrev næste fredag i nye

klæder, der vil matche hjemmesiden og bære fusionens navn.

Hospitalsenhed Midt opfylder alle kvalitetsstandarder for god behandling af patienter med diabetes. Det fremgår

af den seneste opgørelse, som Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) offentliggjorde i tirsdags. Opgørelsen dækker

perioden 1. marts 2010 - 28. februar 2011.

NIP har 12 indikatorer / målepunkter for kvaliteten i diabetes-behandlingen. For syv af de 12 indikatorer har NIP

fastlagt standarder, som ambulatorierne skal stræbe efter at opnå. De standarder opfyldes komplet og mere til i

både Viborg, Silkeborg og Skive. Samlet viser tallene, at 98 procent af patienterne i Silkeborg og 96 procent i Viborg/

Skive får den komplette behandlingspakke, som NIP måler på. I Region Midtjylland får 93 procent af patienterne den

komplette behandlingspakke. På landsplan er tallet 79 procent.

- Vores fine tal er et resultat af et seriøst klinisk arbejde i ambulatorierne. Det gælder både det konkrete arbejde med

patienterne; arbejdet med de mange behandlingsdata og ikke mindst den kvalitetsudvikling, som disse data bliver

pejlemærker for. Resultaterne er desuden

et smukt bevis på, at det er muligt at få

behandling af kroniske patienter til at

lykkes med høj faglig kvalitet, siger hospitalsenhedens

kvalitets- og forskningschef

Charlotte Hjort.

På landsplan er der også stor forskel på,

hvordan regionerne klarer sig. Region

Midtjylland fører klart med alle standarder

opfyldt, hvorimod Region Hovedstaden

ikke når en eneste af de fastsatte standarder.

Læs mere og se resultaterne (intranet).


Forskning: Invitation og program til forskningsseminar den 5. oktober

Onsdag den 5. oktober kl. 14.00-17.00 inviterer hospitalsenheden til forskningsseminar på RH

Silkeborg. Seminaret afholdes i kantinen på RH Silkeborg, og alle er velkomne.

Programmet indeholder oplæg, som afspejler den store forskningsaktivitet, som foregår på RH

Silkeborg og RH Hammel Neurocenter.

Tilsvarende arrangement for Viborg og Skive, Forskningens Dag, blev holdt i maj.

Se programmet for forskningsseminaret. Se også Forskningsrapporten 2010 for RH Silkeborg

og RH Hammel Neurocenter.

Tv-serie: TV/MIDT-VEST-optagelser på RH Viborg i oktober

I august og september lavede TV/MIDT-VEST optagelser til en tv-serie, der skal

give seerne et indblik i hverdagen på Regionshospitalet Viborg og nogle af de

mange funktioner, hospitalet rummer. Der vil være optagelser på forskellige afdelinger

og afsnit, som er orienteret om optagelserne.

I oktober er der planlagt følgende optagedage, hvor man evt. vil kunne møde tvholdet:

Mandag den 3. oktober (Billeddiagnostisk Afdeling og portør-reportage på forskellige etager), tirsdag den 4.

oktober (Børneafdelingen) og tirsdag den 11. oktober (Kvindeafdelingen). Når eventuelle optagedage i november

ligger fast, vil det blive nævnt i nyhedsbrevet. Tv-serien skal efter planen sendes i det nye år.

Midtnyt: APV’en fortalte om problemer på RH Skive

- Vi er nu på vej. Vi ser anderledes på hverdagen og vores måde at arbejde på. Vi bruger

hjælpemidler – og vi taler om, hvordan vi kan blive bedre. Vi har italesat en god udvikling.

Det er lovligt at gøre hinanden – også fra andre faggrupper – opmærksomme på, når noget

ikke foregår hensigtsmæssigt. Vi er opmærksomme på os selv – og på pædagogisk

vis at få patienten til at forstå, hvorfor vi gør, som vi gør.

Sådan siger afdelingssygeplejerske Jytte Kjær Krarup, neurorehabiliteringen på RH

Skive, i et interview i Region Midtjyllands nyhedsbrev midtnyt (intranet). Artiklen

samler op på neurorehabiliteringens målrettede arbejde med at forebygge skader og

nedslidning på grund af forflytninger og løft.

Foto: Region Midtjylland. Afdelingssygeplejerske Jytte Kjær Krarup (t.v.) og sikkerhedsrepræsentant Sonja Grud.

Rygning: Klager over rygning ved hovedindgangen på RH Viborg

Omstilling: Fordobling af brystoperationer på RH Viborg

Med omstillingsplanen er fulgt en omorganisering af de mammakirurgiske

funktioner i Region Midtjylland, så aktivitet fra Hospitalsenheden Vest er flyttet

fra Holstebro til Viborg.

Det betyder, at RH Viborg går fra et optageområde på ca. 230.000 til ca.

515.000 på det mammakirurgiske område, hvilket forventes at give en fordobling

i antallet af brystoperationer årligt fra 450 til 900. Det er udelukkede

brystoperationer og de medfølgende billeddiagnostiske og patologiske opgaver,

der flyttes til RH Viborg.

På RH Holstebro vil der fortsat være tilbud om screening samt undersøgelse

og efterbehandling i regi af en brystkirurgisk klinik som fællesfunktion. Fire hverdage om ugen kører en mammakirurg

fra RH Viborg til Holstebro for at betjene klinikken sammen med de faste medarbejdere fra RH Holstebro.

Hovedparten af de brystopererede behandles ambulant og kan tage hjem allerede på operationsdagen. De patienter,

der kommer langvejs fra, har mulighed for overnatning på patienthotellet i Viborg. Her har man i forvejen et afsnit

for de indlæggelseskrævende mammakirurgiske patienter.

side 2 / 5

Hospitalsledelsen oplever igen, at der bliver klaget over rygning foran hovedindgangen

på RH Viborg. Trods skilte om rygeforbud og henvisning til rygehus er der fortsat mange -

også medarbejdere - der ryger foran indgangen og langs patientbygningen.

Det er uacceptabelt, at medarbejdere ikke respekterer hverken skiltning eller hospitalets

brugeres behov for at kunne benytte indgange ugeneret af røg.

Samtidig understreger hospitalsledelsen, at det er et vigtigt signal at sende som medarbejder

og institution i sundhedsvæsnet, at vi ikke ryger på steder, hvor vi skal byde patienter

og pårørende velkommen.


Navne: Store begyndelsesbogstaver i alle afdelingsnavne

Hospitalsenhed Midt har der været forskellig praksis for, om man skriver afdelingsnavne med stort eller lille begyndelsesbogstav.

Med regionsrådets beslutning om hospitalsenhedens nye navn følger en beslutning fra hospitalsledelsen

om, at officielle afdelingsnavne - når de bruges som regulære egennavne - skrives med stort begyndelsesbogstav.

Består afdelingsnavnet af flere ord, skal alle betydende ord i navnet skrives med stort begyndelsesbogstav,

fx Medicinsk Afdeling eller Fysio- og Ergoterapien.

Stillings- og funktionsbetegnelser skrives med lille begyndelsesbogstav, fx overlæge, hospitalsledelsen, regionsrådet.

Alle brevhoveder, brevskabeloner, skabeloner for patientinformationer, autosignaturer m.v. skal nu gennemgås og

om fornødent tilrettes lokalt i centre, afdelinger og afsnit. Tryksager vil af økonomiske årsager først blive korrigeret i

takt med, at de skal genoptrykkes. På samme måde vil skilte også først blive udskiftet, når et andet behov gør udskiftningen

nødvendig.

Fremover skal nye, officielle navne og ændringer af eksisterende godkendes af hospitalsledelsen efter sagsbehandling

i Kommunikation. Det gælder også afsnitsnavne og kliniknavne. Se vejledning (intranet).

Nye navne: Navneskift for de administrative afdelinger

Hospitalsenhed Midts administration opererer nu med stabsfunktioner som i regionens administration og på andre

store hospitalsenheder. Navnene er fremadrettet :

Administrationen hedder fremadrettet ”Administration”.

HR-afdelingen / Personaleafdelingen hedder fremadrettet ”HR”.

Økonomi- og plan(lægnings)afdelingen hedder fremadrettet ”Økonomi & Plan”.

Ledelsessekretariatet hedder fremadrettet ”Ledelsessekretariat”.

Kommunikationsafdelingen hedder fremadrettet ”Kommunikation”.

Kvalitets- og forskningsafdelingen hedder fremadrettet ”Kvalitet & Forskning”.

Juridisk funktion hedder fremadrettet ”Juridisk Funktion”.

Omstilling: Farvel til onkologien på RH Viborg

Onkologien flytter til RH Herning, og i går blev der derfor taget afsked med

Medicinsk Dagafsnit M22 - efter 30 år med onkologi på RH Viborg. På afdelingsledelsens

vegne sagde oversygeplejerske Bente Dam:

- Heldigvis har alle afsnittets medarbejdere et virke fremadrettet. Men I

bliver spredt for alle vinde. Trods den vanskelige situation, I pludselig stod i,

da regionsrådet besluttede at samle onkologien i Herning, har I formået at

tage vare på patienterne og deres pårørende som om, intet var hændt. Tag

jeres faglige stolthed og den gode kultur med jer, hvor I kommer frem. Se billedreportage fra receptionen (intranet).

Omstilling: Nu er ”Den medicinske kabale” tæt på at gå op

Den sidste del af ”Den medicinske kabale” i Viborg finder sted hen over månedsskiftet september/oktober:

• Mave-Tarmambulatoriet flytter fra etage 4 i behandlingsbygningen til etage 12 i sengebygningen. Flytningen sker

successivt - først plejepersonalet ultimo september og dernæst sekretærerne primo oktober. Overordnet leder af

Mave-Tarmambulatoriet er afdelingssygeplejerske Uffe B. Madsen - med aftale om, at specialeansvarlig sygeplejerske

Dorthe Melgaard er ansvarlig for den daglige drift.

På etage 12 er der nu også specialambulatorier for patienter med infektionsmedicinske sygdomme (daglig leder

afdelingssygeplejerske Solveig Pedersen) og for patienter med blodsygdomme (daglig leder afdelingssygeplejerske

Uffe B. Madsen).

• En ny klinik til hurtig udredning og behandling af almen medicinske sygdomme skulle have set dagens lys den 3.

oktober, men enkelte brikker i planlægningen er ikke faldet helt på plads endnu. Klinikkens åbningstidspunkt bliver

meldt ud så snart, det er afklaret. Klinikken skal efter planen rykke ind i Mave-Tarmambulatoriets nuværende lokaler

på etage 4 i behandlingsbygningen. Klinikken bliver en integreret del af ambulatorieområdet, som også omfatter

Reumatologisk Ambulatorium og Hudambulatoriet. Daglig leder af det samlede klinik- og ambulatorieområde på

etage 4 er afdelingssygeplejerske Lene D. Würtz.

• Onkologien (med seks senge i medicinsk sengeafsnit M12 og aktiviteterne i medicinsk dagafsnit M22) lukker den

30. september og flytter til RH Herning.

• Nyremedicinsk Ambulatorium overtager lokalerne i M22 den 5.-6. oktober. Daglig leder er afdelingssygeplejerske

Solveig Pedersen.

Baggrunden for og målet med ”Den medicinske kabale” er omtalt den 27/7 og opfølgende den 25/8 (begge intranet).

side 3 / 5


LEGO: Belønning til modige børn i Ortopædkirurgisk Ambulatorium

”Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogle”. Sådan lyder mottoet i

LEGO Charity – en aktivitet i LEGO Fonden, som arbejder med produktdonationer.

Ordet ”Charity” er valgt for at udtrykke den hjertevarme, der ligger

i produkterne, som pakkes af LEGOnister – frivillige pensionister, der har

arbejdet i LEGO.

Fonden har nu set med milde øjne på Ortopædkirurgisk Ambulatorium på RH

Viborg. En donation med LEGO-pakker vil den kommende tid blive uddelt som

et plaster på såret til børn, som på forskellig vis er kommet til skade og må en

tur omkring ambulatoriet til efterbehandling.

- Nogle børn skal have fjernet ”ståltråde”, der har holdt knogler sammen efter

et brud. Andre er kommet grimt til skade med fx store forbrændinger eller

voldsomme traumer efter ulykker med fx plæneklippere. Disse børn kunne i

vores øjne nyde stor gavn og glæde af at modtage en lille gave for at gøre det

ubehagelige, de bliver udsat for, lidt mindre traumatisk, skrev initiativtageren,

lægesekretær Anja Glud Egelund i ansøgningen, som udløste en portion

hjertevarme fra legetøjsgigantens produktdonationsfond. Donationen omfatter

også en tiltrængt LEGO-opgradering af ambulatoriets legebord.

Administration: Økonomi & Plan-medarbejdere fra RH Silkeborg flytter 3. oktober

Som tidligere udmeldt er Administrationen på RH Silkeborg ved at rykke teltpælene op og flytte til Viborg. Mandag

den 3. oktober flytter medarbejderne fra Økonomi & Plan som de første.

Fra på mandag er det ikke længere er muligt at møde personligt op hos en Økonomi & Plan-medarbejder i Silkeborg.

”Kassen” er dermed også lukket. Befordringsblanketter, kursusansøgninger mv. skal sendes med intern post til Økonomi

& Plan, og Informationen sørger for, at posten går videre til Viborg.

Patienters og mors-patienters værdigenstande mv. kan indleveres til opbevaring i Informationen. Er der behov for at

få afhentet genstande - kontakt Rikke Hjort Sørensen lokalnr. 7348.

Henvendelse til Økonomi & Plan sker på mail eller telefon.

Økonomi- og plankonsulent Bjørn Christensen: 7844 1413

Økonomi- og plankonsulent Helle Lauritzen: 7844 1412

Økonomi- og plankonsulent Jonas Rafn Jensen: 7844 1414

Økonomiassistent Susanne Haaning: Viborg 7844 1434 / Hammel 8762 3478

Økonomiassistent Lisbeth Øgaard Jørgensen: 7844 1435

Skive: Skive Sundhedshus klar til indvielse

Vi minder om, at der er indvielses-reception for Skive Sundhedshus tirsdag den

4. oktober. Selve receptionen finder sted klokken 10 i forhallen ved hovedindgangen.

Alle, der har lyst til at se, hvad der er kommet ud af den sundhedsfaglige

planlægning og håndværkernes solide arbejde, er velkomne.

Allerede klokken 9 vil der dog være ekstraordinær aktivitet i sundhedshuset

med rundvisning for regionens ”rådgivende udvalg vedrørende primær sundhed

og kommunesamarbejde” og Skive Byråd. Delegationen skal - i nævnte

rækkefølge - se behandlingspsykiatrien i bygning 50/51; lægerne Laursen og Dahls konsultationsklinikker i bygning

24; Skive Kommunes sundhedscenter på plan 3; Neurorehabiliteringsafsnit 2021, Hjertemedicinsk Ambulatorium,

Palliativt Team, Endokrinologisk Ambulatorium og Billeddiagnostisk Afdeling på plan 2 og endelig Lungeambulatoriet,

Fertilitetsklinikken, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Sårcentret, Akutklinikken og lægevagten på plan 1.

Fra hospitalsenheden deltager som værter ved rundvisningen cheflæge Christian Møller-Nielsen, hospitalsdirektør

Lars Dahl Pedersen og oversygeplejerske Ulla Veng, Neurologisk Afdeling. Se invitation til indvielsen (intranet).

Kunst: Et stykke historie fra det tidligere Regionshospitalet Kjellerup

side 4 / 5

Christian på 10 år havde sin lillebror

med i ambulatoriet i tirsdags. Her var

de med til at pakke de mange gaveposer

ud sammen med Anja Glud

Egelund (nr. 3 fra venstre) og afdelingssygeplejerske

Lis Munk.

RH Viborgs og RH Skives Kunstfond har overdraget et Kjellerup-kunstværk til Blicheregnens

Museum ved Thorning. Det drejer sig om et stykke patchwork - lavet af Anne

Søholt. Kunstværket forestiller hovedindgangen til det tidligere Regionshospitalet

Kjellerup / Kjellerup Sygehus, som det så ud i 1991.

Regionsrådsmedlem Olav Nørgaard, der er Region Midtjyllands repræsentant i kunstfonden,

overrakte kunstværket. Læs mere om overrækkelse og værk (intranet).


Omstilling: Farvel til ØNH-afdelingen på RH Viborg

- Det bliver et stort tab for Regionshospitalet Viborg, når vi 1. oktober må

sige farvel til Øre-, Næse-, Halsafdelingen. Netop dén afdeling har været

en naturlig del af rigtig mange patientforløb i mange forskellige specialer.

I har ikke bedt om dette; hospitalet har ikke bedt om dette, men sådan er

der jo så meget i denne fusionstid, sagde formanden for Ledende Sygeplejerskers

Råd, oversygeplejerske Ulla Veng, Neurologisk Afdeling, da

der var farvel-reception for Øre-, Næse-, Halsafdelingen i fredags.

- Jeg vil gerne give det fantastiske personale et skulderklap for den indsats,

I har gjort i Øre-, Næse-, Halsafdelingen, sagde afdelingens oversygeplejerske

Anna Petersen, som fortsætter som oversygeplejerske i den fusionerede ØNH-afdeling i Holstebro.

Regionshospitalet Viborg beholder en lille flig af afdelingen i form af en ØNH-fællesfunktion med ambulatorium,

dagkirurgi og mulighed for tilsyn til patienter fra hospitalets øvrige afdelinger. Desuden fortsætter Høreklinikken

uændret. Mere fra farvel-receptionen (intranet).

Donation: Banko-penge til arbejdet med overvægtige børn og unge

Børneafdelingen på Regionshospitalet Viborg modtog i går 25.000 kroner fra Viborg

Banko Center. Pengene er øremærket hospitalets arbejde med at bekæmpe overvægt

hos børn og unge. Donationen er to års overskud fra bankocentrets ”vinterferiebanko”

for børn. (Læs hele pressemeddelelsen.)

- Man kan jo sige, at det er børnene, der selv betaler. Vi havde set, at afdelingen

mangler penge til at fortsætte arbejdet med overvægtige børn. Derfor skal pengene

gå til det gode formål, sagde bankocentrets formand Orla Anneksgaard, da han gav

pengene videre til en meget taknemlig afdeling.

I dag kan praktiserende læger henvise børn til børneambulatoriet til behandling for fedme og overvægt. Samtidig er

Børneafdelingen på andet år med i projekt Rund og Sund (ROS) bl.a. i samarbejde med Viborg Kommune. Men afdelingen

vil bringe arbejdet videre til at omfatte en bredere aldersgruppe og et større geografiske spænd.

Kantine: Salatbordets glæder kommer på vægten

Fra og med tirsdag den 4. oktober får brugerne af kantinen i Viborg nye muligheder

for at sammensætte deres måltid. Alt, der har stået på salatbordet,

vil fra denne dato skulle betales efter vægt. Og frister retterne i den lune og

den varme disk, får man nu mulighed for at supplere med lidt derfra. Det hele

vejes sammen og betales efter en enhedspris på 8 kroner pr. 100 gram. Vægten

opstilles ved kassen.

- Der vil fortsat være mulighed for at købe ”en hel” varm ret og lun eller kold

anretning til fast pris, hvis man foretrækker det. Men når nu salaten skal afregnes efter vægt, er det oplagt at udvide

tilbuddet, så man også kan tage lidt fra den varme og den lune disk og betale det hele efter vægt. Vi forventer, at det

vil falde i mange kantinekunders smag, at de kan sammensætte deres måltid helt efter deres eget hoved, siger cheføkonoma

Bodil Jessen, Centralkøkkenet på RH Viborg.

Hun oplyser, at der er planlagt en mindre ombygning af kantinen i Viborg. De nye muligheder for at betale efter vægt

er i pagt med ombygningsplanerne. (Husk at kantinemenuer for Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive er på intranet.)

Akutdækning: Status efter 112 døgn med akutlægehelikopteren

Den fælles midt- og nordjyske akutlægehelikopter redder liv og får hurtigt

patienter frem til hospitalernes specialister. Nye tal viser, at patienterne på

helikopteren især kommer fra Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Samsø.

- Det er gået præcis, som vi håbede på. 112 døgn inde i forsøget har akutlægehelikopteren

godt fat i opgaven med at sprede tryghed i yderområderne,

siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Læs hele pressemeddelelsen vedr. HEMS-helikopteren (Helicopter Emergency

Medical Service).

Bandt de anæstesiologiske overlæger, der er flyver på helikopteren, er også to læger fra Hospitalsenhed Midt; Brian

Sloth Christiansen fra RH Silkeborg og Poul Lenler-Petersen fra RH Viborg.

Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Tekst og layout: kommunikationsafdelingen I Foto: klinisk foto og kommunikationsafdelingen

Kontakt: kommunikation@viborgsilkeborg.rm.dk I telefon: 8722 2617 - 7844 1113 - 7844 1111

More magazines by this user
Similar magazines