personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

hospitalsenhedmidt.dk

personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Ekstern transport

Ekstern transport - fortsat fra side 7 Med til ekstern transports faste opgaver hører udbringning

af dialysevæske til patienter, der er i dialyse-

efter næsten et år på landevejen stadig fremstår som behandling hjemme. Hver af de cirka 40 patienter får

“nyfødt” uden en skramme.

25-30 kasser med væske hver 14. dag. De bor spredt i

lokalområdet fra Hanstholm til Silkeborg og under vidt

Resten af ekstern transports tunge vogne bliver brugt forskellige boligforhold, som fra tid til anden udfordrer

til fragt af mad, vasketøj, affald og diverse varer.

chaufførens kreative evner med hensyn til levering og

Madtransporten udgår fra centralkøkkenet i Viborg

store madvogne til hospitalerne i Kjellerup og Skive og

opbevaring.

en række destinationer i Viborg.

Logistik-central

Linned og personaleuniformer transporteres i hurtig - De faste opgaver lægger beslag på en stor del af af-

pendulfart mellem Jysk Linnedservice i Kjellerup og delingens ressourcer på bestemte tider. For alle er jo

hospitalerne i det tidligere Viborg Amt og Regionshos- afhængige af, at vi kommer med fx mad og uniformer

pitalet Herning. Rent med ud - snavset med tilbage. Alt til tiden. Desuden er der pladsmangel overalt, så vi kan

læsses pr. håndkraft; 6-8 tons i hver bil fordelt på 27 ikke lade fx affald hobe sig op - det ville jo også være

tøjvogne - to ruter mod Thisted og to ruter mod Viborg uhygiejnisk, siger René Troels.

hver dag - også i weekenden. Vasketøjstransporten har Som teamkoordinator for de 14 chauffører er han eks-

ekstern transport vundet i licitation.

tern transports blæksprutte, der må forsøge at få de

Affald er en sag for sig. Ekstern transport henter affal- faste og alle de løse opgaver til at gå op i en højere

det “hos kilden” og sørger for miljørigtig bortskaffelse. enhed med fremmødet, de til rådighed værende biler

Med “kilden” menes hospitalerne i Viborg, Kjellerup, Ny- - og arbejdsmiljøreglerne. De løse opgaver kan være alt

købing, Thisted, Søndersøparken og plejehjemmet på mellem himmel og jord - blot de “smager af” transport-

Søndermarken - i Viborg endda helt ude i det enkelte ud-af-huset, fx at udbringe senge og hjælpemidler til

afsnit. Ekstern transport betjener desuden hospitalet i udlån hos patienter i hjemmet; hasteprøver mellem

Skive med hensyn til risikoaffald og patologisk affald. hospitalerne eller deciderede chaufførjob, fx når pa-

Ekstern transport kører hver uge 15-18 tons dagrenovatienter skal transporteres fra paraplegifunktionen til

tion til forbrændingscentret Thyra i Thisted og 2-3 tons behandlingsbygningen eller på hjemmebesøg. Eller

risikoaffald til forbrænding i Vejen. Ekstern tranport står hvis en gruppe ansatte skal køres samlet af sted til et

også for at pakke risikoaffald om i særlig emballage og arrangement i minibus. René Troels indrømmer, at det

på paller. Det patologiske affald, omkring 150 kilo pr. ofte er lidt af en kunst at få enderne til at nå sammen -

uge, opbevares i hospitalets kølecontainer sammen ikke fordi ekstern transport mangler fleksibilitet, men

med risikoaffaldet og afhentes cirka en gang om ugen

af et privat renovationsfirma, som kører det til special-

fordi de faste opgaver fylder så forholdsvis meget.

forbrænding i Nr. Alslev på Falster. Det sorterede affald Den, der smør’ godt, kør’ godt ...

opbevares i containere og køres til aflevering, bl.a. hos Som arbejdsplads er ekstern transport stedet for dem,

Revas i Viborg, efter behov.

der kan lide at køre fast på den samme rute med sam-

Intern transport af varer mellem hospitalerne i Viborg, me arbejde. Det er også stedet for dem, der kan lidt at

Skive, Kjellerup, Nykøbing og Thisted - bl.a. medicin,

depotvarer og hjælpemidler - sker alle hverdage på

skifte mellem ruter, arbejdsfunktioner og forskellige

en fast rute. ... Fortsættes side 9

8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 48, 2007

More magazines by this user
Similar magazines