Uge 21 / 2013 - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Uge 21 / 2013 - Hospitalsenhed Midt

Hospitalsledelsen: Udredningsretten - en fælles udfordring, et fælles ansvar

Landets hospitaler får maksimalt 30 dage til at udrede, hvad patienterne fejler,

og hvordan deres sygdom kan behandles. Tidsfristen må kun overskrides, hvis

der er faglige grunde til det, og så har patienten krav på at få en plan for det

videre udredningsforløb.

"Udredningsretten" er en ny patientrettighed. Den er beskrevet i Sundhedslo-

ven og træder i kraft 1. september 2013.

Diagnostisk Center: Hurtigt svar ved mistanke om leddegigt

Effektivisering – ikke en ny omstillingsplan!

side 1 / 4

NYHEDSbrev

Hospitalsenhed Midt

uge 21 • den 24. maj 2013

Det er værd at holde fast i, at udredningsretten giver god mening for patienterne, da netop uvisheden skaber utryghed

hos mange. Sammen med varierende behandlingsgarantier og "pakker" for kræft- og hjertesygdomme er udrednings-

retten en kvalitetsforbedring, der er til at få øje på for patienterne.

Men samtidig er udredningsretten en stor udfordring for hospitalerne - en udfordring, der ikke stopper ved det enkelte

afsnits kapacitet. Patienten har jo typisk brug for flere, ofte mange forskellige afsnits og hospitalers indsats i udrednin-

gen, og garantien på maksimalt 30 dage gælder hele forløbet - fra start til "færdig diagnose". Nytænkning, opfindsom-

hed og god planlægning i alle led bliver derfor et must, når vi skal løfte vores nye, fælles ansvar.

Fra mandag den 3. juni søsætter Diagnostisk Center på RH Silkeborg et nyt

tilbud til patienter, der hurtigt behøver en vurdering af, om smertefulde led kan

være leddegigt.

- Den 1. september træder udredningsretten i kraft, og dette tilbud kan være

med til at sikre, at vi får udredt og også startet behandlingen inden for de 30

dage, som er et krav i forhold til de alvorligste reumatologiske sygdomme,

forklarer ledende overlæge Ulrich Fredberg fra Diagnostisk Center.

To dage om ugen kan patienter efter aftale med egen læge bestille tid online til

både røntgen og samtidig vurdering hos en reumatolog inkl. ultralydsskanning.

En røntgenlæge sikrer en hurtig beskrivelse af røntgenbilledet, så reumatolo-

gen har svaret, når patienten senere samme dag kommer til en kort (maks. 10 min.) undersøgelse inkl. ultralydsskan-

ning. Herefter kan patienten få svar på spørgsmålet: Kan dette være leddegigt?

Næste dag har den praktiserende læge også svaret "ja eller nej". Hvis ja, henviser Reumatologisk Ambulatorium på

RH Silkeborg til egen Tidlig Artritklinik for regelret udredning og opstart af behandling. Hvis nej, afsluttes patienten til

eventuel opfølgning hos egen læge.

Ulrich Fredberg har sammen med bl.a. specialeansvarlig overlæge Tove Lorenzen, der er ansvarlig for projektet, ud-

tænkt og organiseret det nye tiltag, som foreløbig omfatter de praktiserende læger i Silkeborg Kommune. Tilbuddet er

det første af sin slags i landet. Læs mere om det nye tilbud til gigtpatienter.

Arbejdet med at finde ”effektiviserings-gevinster” for 102 mio. kroner er aktuelt

lige nu. Ikke fordi HE Midt mister pengene nu, for budgettet beskæres først i 2019.

Men simpelthen for at kunne tage højde for de gode idéer og smarte løsninger, når

der fx planlægges indretning og logistik i forbindelse med ud- og ombygningerne i

Viborg, Silkeborg og Hammel.

- Vi er i gang med en strategisk indsats, som skal udmøntes over de næste 4-5 år.

Det er klart, at det for nogle kan lede tankerne hen på omstillingsplanen i 2011 og

hospitalernes sparerunder i 2010. Det, vi forbereder nu, er langsigtet. Vi har en sund økonomi i dag, og det vil vi også

gerne have i 2019, og derfor starter vi allerede nu med at finde de gode løsninger i fællesskab, forklarer hospitalsledel-

sen i HE Midt (teksten fortsætter på næste side).


Når der gives penge til nybyggeri og ombygninger, følger der samtidig et effektiviseringskrav på 6 % af budgettet. Det

handler ikke om at tvinge hospitaler ud i afskedigelsesrunder.

- Jeg har hørt bekymringer om, hvorvidt denne effektiviseringsproces betyder fyringer. Men det her er jo ikke en

sparerunde, som vi kender det fra 2010 og 2011. Det handler om, at vi i fællesskab i HE Midt er i gang med at tænke

nyt om måden, vi arbejder på i dag. Ti tværgående arbejdsgrupper skal være med til at drive effektiviseringsproces-

sen fremad, og vi har som medarbejdere sagt ja til at blive inddraget. At vi er i gang allerede nu i 2013, vil jeg kalde

rettidig omhu, så vores organisation om nogle år ikke pludselig skal finde 102 mio. kroner, konstaterer næstformand i

HovedMED-udvalget Helle Balling Engelsen.

For nylig har hospitalsledelsen nedsat ti arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til mere effektiv drift i forbindelse

med ibrugtagning af nye/nyrenoverede bygninger. Arbejdsgrupperne kan også bruge din ide.

Læs hele denne artikel på intranettet og læs også om en portørs opfordring til sine kolleger.

Byggeriet på Regionshospitalet Viborg rykker frem i lyset

Det igangværende og kommende byggeri hos RH Viborg er i fokus på fire nye

plancher, som netop er blevet sat op i hospitalets forhal. Plancherne fortæller i

ord og billeder om det nye p-hus, byggeriet af Vestdansk Center for Rygmarvs-

skade, det kommende Akutcenter Viborg og den forestående ombygning af

højhuset og behandlingsbygningen i Viborg.

Med plancherne ønsker HE Midt at give patienter, besøgende og medarbejdere

et indblik i den omfattende ud- og ombygning af RH Viborg.

Byggeriet har en samlet pris på 1,15 milliarder kroner og skal sikre, at hospitalet også fremover har de nødvendige

fysiske og faglige rammer, som kan tilgodese såvel patienter som medarbejdere.

Det nye parkeringshus med plads til 672 biler er allerede færdigt og blev indviet i februar. Og for tiden bygges der på

livet løs ved Søndersø i Viborg, hvor Vestdansk Center for Rygmarvsskade skal flytte ind næste år. Næste år går

håndværkerne desuden i gang med det nye akutcenter. Hele byggeriet ventes færdigt i 2018. Læs mere om byggeriet

på HE Midts byggeside. De fire plancher kan desuden downloades og printes enkeltvis eller i samlet pdf-fil her.

Patienten er eksperten

Tre patienter mødte forleden op til en brugerdialog med ni

medarbejdere fra Diagnostisk Center. Patienterne havde det

til fælles, at de havde fået en CT-skanning af tyktarmen,

fordi en kikkertundersøgelse ikke kunne gennemføres.

Medarbejderne, de mødte, indgår alle i Diagnostisk Centers

arbejde med at undersøge for sygdom i tarmen - enten med

kikkertundersøgelse i Klinik for Mave- og Infektionssygdom-

me eller med CT-skanning i Radiologisk Afsnit.

Kun patienterne ved, hvordan det samlede forløb er. Og formålet med brugerdialogen var netop, at patienterne kunne

dele deres oplevelser og erfaringer med det involverede personale.

- Patienterne blev inspireret af hinanden, men var ikke altid enige. Patienter og personale var ikke i direkte dialog med

hinanden - det foregik med en facilitator som mellemled. Der sker noget med folk, når de kun skal koncentrere sig om

at lytte, fortæller projektlederen bag brugerdialogen, udviklings- og kvalitetskoordinator Annette Meyer Balle fra Radio-

logisk Afsnit.

- Patienternes input var enten lette at igangsætte eller drejede sig om områder, vi allerede er i gang med at udvikle.

Dialogen gav ekstra energi til de allerede igangsatte tiltag, da det blev tydeligt, hvilken betydning de har for patien-

terne, fortsætter hun. Læs mere på intranettet.

Seks kolleger afslører deres forventninger til mødet med MidtEPJ

- Hvad glæder du dig mest til i MidtEPJ?

- Og hvad frygter du mest, når RH Viborg og RH Skive skifter til MidtEPJ?

Disse to spørgsmål svarer seks ansatte ganske kort på i en mini-rundspørge på intranettet

som optakt til RH Viborgs og RH Skives overgang til Region Midtjyllands fælles elektroniske

patientjournal, MidtEPJ, 3. juni.

De adspurgte er en leder, en Go Live'er, en menig læge, en menig sygeplejerske, en menig

terapeut og en menig sekretær - og de taler helt på egne vegne! De glæder sig bl.a. til at kunne læse journaler fra

resten af Region Midtjyllands hospitaler - og til MidtEPJ's overskuelighed og overbliksmuligheder. Deres bekymringer

går først og fremmest på det ekstra besvær og tidspres i startfasen. Se "vox-poppen" på intranettet.

side 2 / 4 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 21 • den 24. maj 2013


Midtjyske hospitaler får fælles lager

Region Midtjylland har indgået kontrakt med Freja Transport & Logistics A/S fra

Skive om drift af et nyt, regionalt centrallager. Lageret tages i brug til oktober

og kommer til at ligge i Stilling mellem Aarhus og Skanderborg.

Leverandørerne skal fremover levere deres varer til hospitalerne på det centrale

lager - og altså ikke på det enkelte hospital. Det giver regionen mulighed for at

opnå bedre priser, ligesom det giver en mere entydig lagerstruktur og højere

forsyningssikkerhed. En anden fordel ved det regionale lager er, at det bliver

muligt at pakke og levere flere varetyper til hospitalerne i én og samme

Kendisser løber og cykler til fordel for hospitalsklovnene

Uniformer må ikke bæres uden for hospitalernes arbejdsområder

side 3 / 4 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 21 • den 24. maj 2013

Fremover

15 hospitalsmatrikler

Leverandører

Regionalt lager

postgang, så trafikken til og fra hospitalernes lokale varemodtagelser bliver væsentligt mindre. Samtidig giver det nye

lager mulighed for endnu bedre koordination af hospitalernes indkøb og flere fællesindkøb.

- I dag får varemodtagelsen på et hospital dagligt besøg af 17 forskellige biler fra 17 forskellige leverandører. Fremover

bliver varerne til det enkelte hospital pakket i én lastbil, som kun behøver at læsse varer af på hospitalet én gang om da-

gen, siger hospitalsdirektør Thomas Pazyj fra Regionshospitalet Randers og formand for styregruppen bag lagerprojektet.

Hvert år arrangeres en sponsorevent, der har til formål at sikre finansiering til

hospitalsklovnene i HE Midt, og i år er ingen undtagelse. Fredag d. 31. maj kl.

10-17 vil bl.a. midtjyske sportsfolk og politikere løbe og cykle om kap i Sct.

Mathias Centret i Viborg til fordel for klovnenes arbejde. Deltagerne tæller bl.a.

håndboldspillere fra Viborg HK og BSV, trænerteamet fra superligaoprykkere

Viborg FF Ove Christensen og Søren Frederiksen og landstræner Ulrik Wilbek.

De to hospitalsklovne Fru Ib og Petunia kommer fast på Børneafdelingen en dag

om ugen, hvor både patienter og klinikere har fordel af klovnenes evner.

Klovnene må ikke finansieres af HE Midts budget og er derfor afhængige af do-

nationer. Sidste år blev der også løbet og cyklet penge ind til hospitalsklovnene.

Dengang lykkedes det at samle godt 100.000 kr. ind - et beløb som rækker til at

finansiere hospitalsklovnenes arbejde i godt 8 måneder. Arrangørerne håber på at samle et lignende beløb ind i år, selvom

sponsortilslutningen til arrangementet på forhånd ser ud til at blive lidt mindre end i 2012.

I den senere tid er flere ansatte fra RH Viborg og RH Silkeborg blevet set i

uniform uden for hospitalernes arbejdsområder/matrikler - parkeringsarealer er

ikke at betragte som en del af det. Det indskærpes hermed, at det ikke er til-

ladt for medarbejdere at bære hospitalsuniform som fx kittel eller OP-tøj, hvis

de er i et privat ærinde uden for tjeneste.

Det er vigtigt - ikke kun for at signalere professionalisme - at alle medarbej-

dere i HE Midt overholder de uniformshygiejniske regler, da det er med til at

minimere risikoen fx infektioner i forbindelse med pleje og behandling af

Arkivfoto fra sponsoreventen i 2012.

patienterne. Retningslinjerne for uniformshygiejne kan findes i e-dok (retningslinje 1.6.1.3). De væsentligste punkter

er opsummeret nedenfor:

• Alt personale med patientkontakt, personale der udfører sterile opgaver samt personale, der udfører urene opgaver,

skal bære hospitalets uniform.

• Uniformerne må IKKE bæres uden for tjeneste. De må kun bæres uden for hospitalernes områder, hvis man skal

udføre tjeneste uden for matriklerne.

• Uniformen skal, for at kunne overholde retningslinjerne for håndhygiejne, være med korte ærmer, lige over albuen.

• Uniformen skal skiftes dagligt, og hvis den bliver forurenet. Uniformen SKAL vaskes på hospitalets vaskeri.

EPJ-nyhedsbrev nr. 6 er udkommet

Sundheds-It's nyhedsbrev nr. 6 om RH Viborgs og RH Skives udrulning på MidtEPJ

3. juni er netop udkommet. Overskrifterne i dette nummer er:

• Seks kolleger afslører deres forventninger til mødet med MidtEPJ

• Vi fortsætter med skanning og import af filer i MidtEPJ

• Fælles Medicinkort (FMK)

• Booking via patientplanen

• EPJ-vogne


Få en sms, hvis du glemmer kodeordet til dit regionsID

Hvis du glemmer kodeordet til dit regionsID, kan du automatisk få et nyt tilsendt

pr. sms - helt uden at involvere Servicedesk.

Tilmelding til sms-løsningen sker via Serviceportalen - Region Midtjyllands selv-

betjeningsportal for alle regionsansatte. Under fanebladet ”mine data” skal du

indtaste dit mobilnummer under feltet ”Nummer til SMS”. Ved glemt kodeord kan

du fremover vælge at få tilsendt en sms med en midlertidig kode, som du kan

anvende til at ændre dit kodeord.

Serviceportalen tilbyder også en række andre funktioner, som letter hverdagen

for HE Midt-ansatte. Fanebladet ”søgning” giver fx let og hurtig adgang til at

søge kontaktdata på kolleger og samarbejdspartnere, fx arbejdstelefon og e-postadresse. Kvaliteten af søgefunktionen

afhænger dog af, at dine data er opdaterede – husk derfor at ajourføre dine kontaktoplysninger under fanebladet ”mine

data”. Herudover er det også på serviceportalen, at du ændrer din kaldemail, så afsenderadressen optræder som

”@midt.rm.dk”, når du sender en mail.

Du finder en genvejsknap til ServicePortalen på intranetforsiden, ligesom der også er adgang fra Selvbetjening i menu-

bjælken på intranettet.

HOPE-gæster 2013 i HE Midt

På tirsdag den 28. maj og frem til onsdag den 5. juni får HE Midt igen besøg af tre sund-

hedsprofessionelle fra hospitaler andre steder i Europa. Det foregår som led i udvekslings-

programmet HOPE Exchange Programme, der i år har temaet "Patient Safety in Practice -

How to manage risks to patient safety and quality in European healthcare”.

De tre gæster, der kommer til at besøge RH Viborg og RH Silkeborg, kommer fra hhv.

England, Malta og Østrig. De tre arbejder til daglig som hhv. afdelingssygeplejerske inden for

hjertekirurgi, national leder af PACS og klinisk sygeplejespecialist inden for intensiv pleje af

børn. Læs mere om de tre gæster og HOPE i HE Midt.

HOPE Exchange Programme har i år også har en deltager fra HE Midt; AC-fuldmægtig Henrik R. S. Hansen fra Center

for Planlagt Kirurgi på RH Silkeborg. Han henter viden med sig hjem fra Frankrig, hvor han besøger et stort hospital i

Beauvais nord for Paris. Følg hans rejse og stil spørgsmål undervejs på hans Facebook-side.

Midt i sundhedsretten

Så er der nyt om patientjura på Juridisk Funktions site på intranettet ”Midt i sund-

hedsretten” - denne gang et afsnit om hjemtransport - kørsel til og fra hospitalet.

I klummen behandler Juridisk Funktion spørgsmål om sundhedsret. Sundhedsret

omhandler de grundlæggende regler om sundhedsmyndigheders og sundhedsperso-

ners pligter og rettigheder samt patienters rettigheder. I klummen berøres også andre

(primært små) forvaltningsretlige emner af betydning for driften af en stor hospitals-

enhed som HE Midt.

Siden udbygges løbende og indeholder for øjeblikket afsnit om aktindsigt, tavsheds-

pligt, sikker mail, notater i journalen, ansvarsskader, mulighed for fravalg af læge,

brochurer og informationsmateriale i venteværelser - og nu altså også om hjemtrans-

port - kørsel til og fra hospitalet.

Du finder klummen under ”Sådan gør vi” > ”Juridiske spørgsmål og svar”.

Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt I Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er tirsdag kl. 15

Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation

Kontakt: kommunikation@midt.rm.dk I telefon: 7844 1113 - 7844 1120 - 7844 1121 - 7844 1111

side 4 / 4 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 21 • den 24. maj 2013

More magazines by this user
Similar magazines