Medarbejderpolitik - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Medarbejderpolitik - Hospitalsenhed Midt

Medarbejderpolitik

Regionshospitalet Viborg, Skive

Regionshospitalet

1

Viborg, Skive


2

Mission:

Vi er et af landets bredest

specialiserede hospitaler, og

vi leverer sammenhængende

sundhedsydelser af

høj faglig kvalitet

• Faglig kvalitet &

udvikling

• Profilering &

samarbejde

Vision:

Vi vil til enhver tid skabe

optimale patientforløb på

det højeste professionelle

og etiske niveau

Strategispor 2010-2012:

• Effektivisering &

styring

• Attraktiv arbejdsplads

• Forskning &

uddannelse

Værdier:

Dialog

Dygtighed

Dristighed

3


4

Velkommen til Regionshospitalet Viborg, Skive

Hver eneste medarbejder er vigtig, når det handler om at opretholde og udvikle Regionshospitalet Viborg,

Skive som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads – et sted præget af arbejdsglæde og ansvarlighed i et godt

arbejdsklima.

Vi har alle en interesse i og er medansvarlige for den attraktive arbejdsplads, og medarbejderpolitikken er

det værdi- og holdningskompas, vi navigerer efter.

Medarbejderpolitikken er skabt i overensstemmelse med Regionshospitalet Viborg, Skives virksomhedsgrundlag

og strategier, og den understøtter samtidig de værdier, som vi og alle andre i Region Midtjylland er

fælles om.

Medarbejderpolitikken bygger på værdier og forventninger. Samtidig afspejler den de holdninger og den kultur,

som vi ønsker skal præge vores fælles arbejdsplads, Regionshospitalet Viborg, Skive.

Medarbejderpolitikken er vedtaget af HovedMED-udvalget på Regionhospitalet Viborg, Skive ultimo juni 2010.

Medarbejderpolitikken revideres inden udgangen af 2012.

Læs mere på: www.regionshospitalet-viborg.dk/medarbejderpolitik

• Medarbejderhåndbogen

• Virksomhedsgrundlaget

• Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag

5


Inden for på Regionshospitalet Viborg, Skive

På vores hospital møder vi patienter og pårørende med smil og åbenhed. Det samme gælder naturligvis

kommende og nye kolleger, som vi med stolthed viser rundt og introducerer på vores arbejdsplads.

- her møder du åbenhed!

… ved ansættelse

Allerede når du overvejer at søge job på vores arbejdsplads, er du velkommen til at høre nærmere

og spørge ind. For os er det vigtigt, at alle ansøgere - uanset køn, alder, faglig og kulturel baggrund

- føler sig velinformeret og ordentligt behandlet.

… når du starter

Vi hjælper dig som ny kollega, så du lærer os og vores arbejdsgange at kende. Du vil begynde dit job

hos os med grundig introduktion til hospitalet, strukturen og din afdeling.

Du skal altid kunne mærke, at vi er én arbejdsplads med åbenhed på tværs af afdelinger, specialer

og faggrupper. Vi hjælper dig, så du kommer til at føle dig hjemme både fagligt og menneskeligt, og

vi forventer, at du spørger ind, hvis du er i tvivl eller ønsker uddybning.

… i hverdagen

Dagligdagen er præget af samarbejde og fælles mål. Vi er åbne for nye idéer og også for de forandringer,

der betyder, at vi kontinuerligt må tænke nyt og kreativt. Åbenhed er med til at udvikle os

selv, hinanden og hospitalet som vores arbejdsplads og uddannelsessted.

Vores faglige åbenhed er sammen med vores positive og ordentlige omgangstone med til at skabe

jobglæde i en udfordrende og travl hverdag. En hverdag, hvor vi alle tager ansvar for arbejdet og

hinanden.

Læs mere på: www.regionshospitalet-viborg.dk/medarbejderpolitik

6

• Introduktion for nyansatte

• Job

• Personalegoder

7


8

Kulturen på Regionshospitalet Viborg, Skive

Vi er hver især med vores varierede faglige baggrund og vores personligheder med til at forankre og udvikle

kulturen på hospitalet. Kulturen er grundlagt af den medmenneskelige og faglige respekt, vi har for hinanden,

og den er en væsentlig forudsætning for vores attraktive arbejdsplads.

- vi er alle ambassadører!

… for god kommunikation

Vi trives med en uformel og lun omgangstone, både mellem os, der arbejder på hospitalet, og med hospitalets

brugere. Vi hilser på hinanden og taler ordentligt til og med hinanden - også på tværs i organisationen.

Alle skal trygt kunne ytre sig, og vi har tillid til, at alle kan bidrage med noget væsentligt. Med den gode dialog

viser vi også respekt og forståelse for hinandens tid, opgaver og velbefindende.

Vi har alle et ansvar for og en pligt til at informere hinanden gensidigt. Vi forventer, at lederne på bedste vis

orienterer om de store linjer, men også at medarbejderne selv holder sig informeret og opsøger relevant

information.

... for godt arbejdsmiljø

Medindflydelse og medbestemmelse er en vigtig del af vores kultur og en forudsætning for trivsel og et godt

arbejdsmiljø. Vi skal alle være med til at skabe det gode arbejdsmiljø ved at have en sund indstilling til fællesskabet,

tage ansvar, vise engagement og påskønne kollegers indsats.

Gennem MED-udvalgene kan alle søge og få indflydelse på beslutninger og også her være kulturbærere og

fornyere af et attraktivt og meningsfuldt arbejdsmiljø.

… for sund trivsel

Vi er med til at skabe sundhed og trivsel for dem, der bruger hospitalet, og vi er samtidig rollemodeller for

dem og for os selv.

Derfor er det vigtigt, at vi trives i hverdagen både fysisk og psykisk. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne

har en særlig rolle, men vi er alle medansvarlige for at skabe rammerne for arbejdsglæde og mental

trivsel i vores afdeling og på arbejdspladsen generelt.

Læs mere på: www.regionshospitalet-viborg.dk/medarbejderpolitik

• MED-aftalen

• Arbejdsmiljøaftalen

• Kommunikationspolitik

• Foreninger for medarbejderne (personale, idræt, kunst)

9


10

Udvikling på Regionshospitalet Viborg, Skive

Regionshospitalet Viborg, Skive er et af de bredest specialiserede hospitaler i Danmark og skal døgnet rundt

tilbyde professionel behandling af høj kvalitet. Det lader sig gøre, fordi medarbejderne er drevet af udvikling

både for patienterne, sig selv, kollegerne og arbejdspladsen.

- til gavn for os alle!

… både for dig

Vi forventer, at du som medarbejder vil udvikle og uddanne dig i det daglige arbejde og gennem kurser, efter/

videreuddannelse og forskning. På den måde kan både du og hospitalet levere kvalitet i arbejdet.

Du er selv med til at tage ansvar for egen udvikling i dialog med og med opbakning fra din nærmeste leder.

Som arbejdsplads vil vi medvirke til, at du udnytter din viden, erfaring og dit talent bedst muligt, og vi lægger

vægt på, at du udvikler dig både fagligt og personligt gennem hele din ansættelse.

... for dine kolleger

Samarbejde og udvikling dig og dine kolleger imellem er en forudsætning for, at vi kan give vores patienter og

brugere den bedste service. Viden er noget, vi deler ud af, for vi skal lære af hinanden og lære fra os.

Vi ønsker et læringsmiljø, hvor vi opmuntrer hinanden til at blive bedre og forny os, og hvor vi anerkender kollegers

engagement og nyskabende initiativer. Vi skylder hinanden at gøre vores bedste.

... og for arbejdspladsen

Hospitalets udvikling som arbejdsplads, uddannelsessted og bredt specialiseret behandlingssted både skaber

og er skabt af studerende, medarbejdere og ledere i udvikling.

Hos os er uddannelse, forskning og innovative projekter en vigtig og prioriteret del af hverdagen på alle niveauer.

Derfor samarbejder vi bl.a. med universiteter og hospitaler såvel regionalt, som nationalt og internationalt,

så vi også i samspil med andre kan udvikle både dig, dine kolleger og hospitalet.

Læs mere på: www.regionshospitalet-viborg.dk/medarbejderpolitik

• Udviklingssamtaler (MUS, GUS, LUS)

• Efter- og videreuddannelse

• Grunduddannelse

• Forskning

11


12

Rummelighed på Regionshospitalet Viborg, Skive

Der er brug for alle og for udvikling til alle på vores hospital. Derfor viser vi respekt og forståelse for hinanden

uanset alder, køn, handicap og uanset faglig, personlig og kulturel baggrund. Et godt socialt arbejdsmiljø

er en del af styrken ved vores arbejdsfællesskab, hvor vi er gensidigt afhængige af hinanden.

- vi skal trives enkeltvis og sammen!

… så her er plads til forskellighed

Forskelligheden er vigtig på en stor arbejdsplads og et stort uddannelsessted som Regionshospitalet Viborg,

Skive. Den værdifulde variation af erfaringer og kundskab kommer også af variationen i vores baggrund.

Vi ønsker til enhver tid at rekruttere de bedste og mest kvalificerede, og det kan oftest forenes med et stort

socialt ansvar og med mulighed for f.eks. fleks- og skånejob.

... så vi tager hensyn

Det er vigtigt, at du kommer på arbejde og kan passe dit arbejde.

Vilkårene for os hver især kan variere, og i forskellige livsfaser kan vi have forskellige behov. Derfor tager vi

også hensyn og er fleksible så arbejds- og privatliv kan hænge sammen, men vi forventer samtidig, at du tager

hensyn til de kolleger, der må tage over, når du ikke kan være til stede. Dét er at tage ansvar for hinanden

og afdelingen.

Hensyn er også at have respekt for, at vi alle er på arbejde for at yde en indsats og gøre en forskel for patienter

og brugere.

Vi har en fælles interesse i at begrænse sygefravær, og som arbejdsplads bakker vi op og samarbejder med

dig, så du har mulighed for og lyst til at vende tilbage.

Der kan være situationer, hvor du ønsker en anderledes faglig eller uddannelsesmæssige udfordring, eller

hvor du af personlige grunde har brug for tid. Som medarbejder kan du gå i dialog med din leder om mulighederne

for en anderledes planlægning, der kan passe både dig og din afdeling.

Læs mere på: www.regionshospitalet-viborg.dk/medarbejderpolitik

• Mangfoldighedspolitik

• Det sociale kapitel

• Livsfasepolitik

• Senioraftaler

13


14

Farvel til Regionshospitalet Viborg, Skive

For os er det vigtigt, at du har lyst til at blive.

Samtidig gør vi alt for at undgå at skulle afskedige. Hvis vi er nødt til at sige farvel til dig, gør vi det i dialog og

på en god og ordentlig måde. Et farvel kan være en tak og ofte også et på gensyn.

- vi tager afsked på den gode måde!

… hvis du siger farvel

Vælger du at forlade dit job, vil du blive tilbudt en fratrædelsessamtale med din leder. Uanset årsagen til din

beslutning vil vi gerne have indsigt i og mulighed for at drage læring af dine erfaringer og oplevelser hos os.

... hvis vi siger farvel

Det kan ske, at vi som arbejdsplads må vælge at afskedige. I nogle tilfælde kan det være enkeltstående sager

- andre gange økonomiske eller strukturelle udfordringer, der gør en afskedigelse nødvendig eller uundgåe-

lig. Afskedigelse hos os vil altid være en sidste udvej, og vi ønsker, at du kommer ud af arbejdsforholdet på en

ordentlig måde.

I alle tilfælde er dialog og åbenhed en forudsætning for et pænt farvel.

Læs mere på: www.regionshospitalet-viborg.dk/medarbejderpolitik

• Medarbejderhåndbogen

• Omplacering og afskedigelse

• Fratrædelsessamtalen

15


dit hospital i midt’en

- døgnet rundt

... vores hospital - din attraktive arbejdsplads Heibergs Allé 4

16

Postboks 130

8800 Viborg

www.regionshospitalet-viborg.dk

Layout: Kommunikationsafdelingen • Foto: Klinisk foto og Kommunikationsafdelingen • Regionshospitalet Viborg • Tryk: GP-Tryk • 4000/august 2010

More magazines by this user
Similar magazines