Graviditet og fødsel med TVILLINGER - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

Graviditet og fødsel med TVILLINGER - Hospitalsenhed Midt

Graviditet og fødsel

med

TVILLINGER

Regionshospitalet

Viborg

Kvindeafdeling Y


INdhoLdsfoRTEGNELsE

Forord.................................................................................... 3

Forventede.kontroller.hos.jordemoder,.egen.læge

og.svangreambulatoriet............................................................ 4

Hvorfor.er.der.ekstra.kontroller.hos.tvillinge-gravide..................... 6

Statistik.om.tvillingefødsler....................................................... 7

Forventet.fødselsforløb............................................................. 7

Forventet.forløb.ved.planlagt.kejsersnit..................................... 10

Det.normale.barselsforløb....................................................... 12

Er.det.enæggede.eller.tveæggede.tvillinger............................... 15

Gode.råd,.når.I.kommer.hjem................................................. 16

Supplerende.litteratur............................................................. 16

2


foRoRd

Denne.pjece.er.udarbejdet.i.samarbejde.mellem.sygeplejersker,.jordemødre.

og.læger.fra.kvindeambulatoriet,.fødegangen.og.svangre-.og.barselsafsnittet.

på.kvindeafdeling.Y,.Regionshospitalet.Viborg.

Vi.har.erfaring.for,.at.der.melder.sig.mange.spørgsmål,.når.man.er.gravid.med.

tvillinger.

Spørgsmål.som.fx:

•. hvor.tit.skal.man.til.kontrol.hos.jordemoderen.og.hos.lægen?

•. hvornår.skal.man.fraværs-meldes.fra.arbejdet?

•. hvordan.foregår.fødslen?

•. kan.man.amme.to.børn?

Pjecen.er.inddelt.i.afsnit,.så.du.forhåbentlig.nemt.vil.kunne.finde.det.emne,.

som.du.har.brug.for.at.læse.om.

Af.sproglige.hensyn.henvender.denne.pjece.sig.til.dig.som.gravid..Vi.ved.selvfølgelig,.at.barnets.far/din.kæreste/din.mand.er.en.naturlig.del.af.graviditeten,.

fødslen.og.barselsperioden..På.Regionshospitalet.Viborg.er.der.i.videst.muligt.

omfang.taget.hensyn.til,.at.faderen.kan.føle.sig.velkommen.og.være.med.ved.

graviditetsbesøgene,.under.fødslen.og.i.barselsperioden.

3


foRVENTEdE koNTRoLLER hos joRdEmodER,

EGEN LæGE oG sVaNGREambuLaToRIET

Du.anbefales.at.følge.jordemoderkontrollerne.som.ved.enhver.anden.graviditet..Her.vil.der.være.mulighed.for.at.diskutere.”almindelige”.graviditetsforandringer.

og. til. at. stille. spørgsmål. om. graviditeten. og. den. forestående.

fødsel.

Desuden.anbefaler.vi,.at.du.følger.de.normale.kontroller.hos.din.praktiserende

læge,.hvor.der.bliver.taget.stilling.til.eventuelle.sygdommes.betydning.for.

graviditet.og.fødsel..Du.får.desuden.taget.blodprøver.

Der.bliver.ca..5.gange.årligt.afholdt.familieforberedelse.for.tvillingegravide,.

der.skal.føde.på.Regionshospitalet.Viborg..Kurset.bliver.afholdt.af.en.jordemoder.og.vil.typisk.vare.over.4.gange,.hvor.emnerne.vil.være.graviditet,.indlæggelse,.for.tidlig.fødsel,.normal.fødsel,.

kejsersnit,. igangsættelse,. amning,.

barselsperiode.m.m.

En.af.dagene.vil.1-2.forældrepar.med.

tvillinger.på.ca..4-5.måneder.komme.

og. fortælle. om. deres. oplevelser. og.

erfaringer.med.at.have.tvillinger..

Der.vil.være.besøg.af.en.sundhedsplejerske.den.sidste.gang.

Kursets.formål.er.først.og.fremmest.

at.give.jer.informationer.om.og.forberede.jer.på.de.specielle.forhold,.som.

en. graviditet,. fødsel. og. barselsperiode.

med. tvillinger. indebærer.. Samtidig.giver.det.jer.mulighed.for.at.få.besvaret.nogle.af.de.mange.spørgsmål,.

som. I. sandsynligvis. har.. Sidst,.

men.ikke.mindst,.så.får.I.her.mulighed.for.at.få.skabt.et.godt.netværk.

af.andre.familier.i.samme.situation,.

hvilket.I.kan.benytte.undervejs.i.graviditeten.

og. barselperioden.. Holdet.

vil.desuden.mødes.til.et.barselstræf,.

når. alle. har. født,. og. børnene. er. et.

par.måneder.gamle.

4


Der.er.rundvisning.på.fødegang,.barselsgang.og.patienthotel.hver.tirsdag.og.

torsdag.kl..15.45-16.45.–.dog.ikke.på.helligdage..I.skal.møde.op.foran.kiosken.

ved.hovedindgangen.på.3..sal,.hvor.en.jordemoder.vil.mødes.med.jer.og.give.

en.rundvisning..Der.er.ingen.tilmelding.–.bare.mød.op!

For.at.nedsætte.risikoen.for.at.føde.for.tidligt,.anbefales.det,.at.du.bliver.fraværsmeldt

fra arbejdet fra uge 24.

For.at.følge.din.og.børnenes.tilstand.vil.du.blive.tilbudt.hyppige.besøg.i.kvindeambulatoriet,.8..sal,.Regionshospitalet.Viborg..Vi.tilstræber,.at.du.kommer.

ind.til.den.samme.læge.hver.gang,.men.vi.kan.desværre.ikke.altid.garantere.

det..Det.kan.være.en.god.ide.at.skrive.eventuelle.spørgsmål.ned.på.forhånd.

Du.vil.ved.en.af.de.første.kontroller.blive.tilknyttet.en.kontaktlæge,.som.også.kan.

kontaktes.uden.for.dine.ambulatorie-tider,.hvis.det.skulle.blive.nødvendigt.

Ved.de.ambulante.kontroller.vil.vi.undersøge.ved.skanning.for.de.forhold,.der.

er.nævnt.i.det.efterfølgende.afsnit..På.den.baggrund.vil.vi.lave.den.nærmere.

plan.for,.hvornår.du.bør.kontrolleres.

Ved.svangrekontrollerne.vil.du.udover.at.blive.skannet:

•. få.målt.blodtryk.(fra.uge.24),

•. få.undersøgt.din.urin,

•. få.en.snak.om.graviditeten.

Ved.kontrollerne.vil.der.blive.taget.stilling.til,.om.du.kan.føde.normalt.eller.ved.

planlagt.kejsersnit..En.af.forudsætningerne.for,.at.du.kan.føde.normalt,.er,.at.

tvilling.A.(den.der.er.først.i.fødselsvejen).vender.med.hovedet.nedad.

Vi.stiler.mod,.at.fødslen.går.i.gang.af.sig.selv..Nogle.gange.er.det.imidlertid.

tilrådeligt.at.sætte.fødslen.i.gang.tidligere,.bl.a..hvis.du.når.graviditetsuge.38.

+.0..Dette.kan.gøres.på.forskellig.vis,.enten.ved.stikpiller.i.skeden.eller.ved,.

at.der.bliver.prikket.hul.til.fostervandet.eller.ved,.at.der.sættes.et.drop.i.din.

hånd.med.ve-stimulerende.medicin.

Mange.kan.nok.blive.overvældede.over.de.mange.tilbud.om.kontroller.osv..i.

graviditeten..Det.vil.dog.oftest.kunne.aftales.at.”slå.nogle.kontroller.sammen”,.

så.du.ikke.behøver.at.komme.af.sted.flere.gange.på.få.dage.

Det.bemærkes.i.øvrigt,.at.nogle.ganske.få.kommuner.giver.særlig.hjælp.til.

tvillingefamilier,.hvilket.det.vil.være.en.god.idé.at.undersøge.i.god.tid.

Der.findes.en.tvillingeforening, Freja,.som.kan.hjælpe.tvillingefamilier.med.

at.finde.sammen.mv..Se.”www.tvillingeforeningen-freja.dk”.

5


hVoRfoR ER dER EksTRa koNTRoLLER

hos TVILLINGE-GRaVIdE?

Hos.en.mindre.del.af.tvillinge-graviditeter.kan.der.opstå.problemer,.som.skyldes,.at.den.ene.tvilling.så.at.sige.”stjæler”.blodforsyning.fra.den.anden..

Hvis de to børn har forskelligt køn,.ved.vi,.at.risikoen.for,.at.der.opstår.denne.

slags.problemer,.er.meget.lille.

Hvis vi kan se to hinder omkring hver tvilling,.har.vi.også.meget.stor.sikkerhed.for.at.dette.problem.ikke.vil.opstå.(man.kan.sige,.at.når.der.er.to.hinder.

omkring.hver.tvilling,.så.er.der.bedre.adskillelse.mellem.dem).

I situationen til venstre har de to børn den ene hinde fælles. I de to andre

situationer har hver tvilling to hinder for sig selv.

Det.betyder.altså.omvendt,.at.vi.tilbyder.ekstra.mange.kontroller,.hvis.vi.finder,.at.børnene.har.samme.køn,.og.hvis.de.to.børn.har.den.ene.hinde.fælles.

-.se.illustrationen.til.venstre.

Igennem.graviditeten.kan.vi.desuden.følge.børnenes.vækst.

Vi.kan.endvidere.skanne.livmoderhalsens.længde.for.at.se,.om.der.er.risiko.

for,.at.den.åbner.sig.for.tidligt.

Hvis.det.viser.sig,.at.der.er.ved.at.komme.problemer,.kan.man.ikke.sige.generelt,.hvor.mange.kontroller.der.skal.til.og.hvornår..Man.kan.heller.ikke.i.denne.

pjece.sige.generelt,.om.vi.vil.anbefale.at.sætte.fødslen.i.gang.før.tiden.eller.

lave.kejsersnit..Det.må.vi.altsammen.diskutere.i.situationen.

6


sTaTIsTIk om TVILLINGEfødsLER

Cirka.halvdelen.af.tvillinge-graviditeter.bliver.afsluttet.med.planlagt.kejsersnit.

på.grund.af,.at.den.første.tvilling.(tvilling.A).sidder.med.numsen.nedad,.eller.

fordi.der.er.andre.problemer,.der.forhindrer.normal.fødsel.

Cirka.tre.ud.af.fire,.som.kommer.i.fødsel,.ender.med.at.føde.normalt.uden.

kejsersnit..Det.er.næsten.som.hos.normale.førstegangsfødende.med.kun.ét.

barn.

foRVENTET fødsELsfoRLøb

På.fødegangen.(5..etage).vil.I.blive.budt.velkommen.af.en.jordemoder.eller.en.

social-.og.sundhedsassistent..I.vil.blive.vist.til.rette.på.en.fødestue,.hvor.der.

vil.blive.gjort.klar.til.en.tvillingefødsel..Det.indebærer,.at.der.på.stuen,.udover.

fødeleje. og. seng,. vil. blive. opstillet. et. narkoseapparat. samt. to. børneborde,.

hvor.der.er.mulighed.for.at.suge.børnenes.luftveje.og.give.dem.ilt,.hvis.der.

er.behov.for.det.

Der.vil.i.en.tvillingefødsel.være.en.del.mennesker.involveret..Primært.er.jordemoderen,.evt..en.jordemoderstuderende.og.social-.og.sundhedsassistenten.

på.stuen,.og.ofte.vil.fødselslægerne.også.tilse.dig.på.fødestuen,.inden.børnene.

fødes.

Til.selve.fødslen.af.børnene.kommer.der.også.to.børnelæger,.en.narkoselæge.

og.en.narkosesygeplejerske.

Fødslens udvidningsperiode

Ved.fødslens.start.vil.vi.ofte.skanne.børnene.for.at.kontrollere,.hvordan.de.

ligger.

Derudover.vil.vi.følge.deres.hjerteslag.ved.hjælp.af.et.CTG-apparat.(hjerteve-måler)..Hvis.registreringen.af.pulsen.igennem.maveskindet.er.dårlig.pga..

veer.og.den.store.mave,.kan.vi.sætte.en.såkaldt.skalp-elektrode.på.hovedet.

af.tvilling.A.(eller.på.tvilling.B’s.hoved,.efter.at.A.er.født).

Af.og.til.vil.det.være.af.betydning.at.kontrollere.iltmætningen.i.barnets.blod.

under.fødslen..Dette.kan.gøres.med.måling.af.skalp-pH,.som.fortæller,.hvor.

meget.syre.der.er.i.blodet..Det.fortæller.igen.noget.om,.hvor.godt.barnet.er.

forsynet.med.ilt.

7


Når.du.har.åbnet.dig.5-6.cm,.vil.vi.sætte.et.ve-stimulerende.drop.i.din.hånd..

Hvis.veerne.forsvinder.eller.bliver.meget.svage,.efter.at.tvilling.A.er.født,.kan.

vi.hjælpe.med.at.stimulere.ve-aktiviteten,.så.der.ikke.går.for.lang.tid,.inden.

tvilling.B.bliver.født.

I.udvidningsperioden.kan.vi.tilbyde.dig.forskellige.former.for.smertelindring:

•. vejledning.og.instruktion.i.rolig.vejrtrækning,

•. støtte.og.opbakning.og.forklaringer.på,.hvad.der.sker,

•. varme.omslag,

•. petidin.(kun.tidligt.i.fødslen),

•. karbad.(kun.tidligt.i.fødslen),

•. massage,

•. ilt.på.maske,

•. steriltvandspapler.(”bistik”)

•. akupunktur,

•. fødeepidural.(delvis.bedøvelse,.som.anlægges.i.ryggen),

•. pudendusblokade.

Presseperioden

Når.livmoderhalsen.er.fuldt.udvidet.og.tvilling.A’s.hoved.er.dybt.i.fødselsvejen,.

vil..jordemoderen.opfordre.dig.til.at.begynde.med.at.presse.

Fødselslægerne.og.en.ekstra.jordemoder.tilkaldes,.og.vi.forventer.fødsel.af.

tvilling.A.

Mens.tvilling.A.bliver.født,.vil.en.jordemoder./.læge.holde.dig.på.maven.for.at.

sikre,.at.tvilling.B.kommer.rigtigt.ned.i.fødselsvejen.med.enten.hovedet.eller.

numsen.først..Tvilling.B.forventes.at.være.født.inden.for.en.halv.time.efter.

tvilling.A.

Ved.nogle.fødsler.skønnes.det.nødvendigt.at.afslutte.fødslen.hurtigt.

Dette.kan.opnås.ved.at.lægge.lokalbedøvelse.og.lave.et.klip.i.dit.mellemkød.

for.at.skabe.bedre.plads.til.barnet.og.dermed.fremskynde.fødslen.

Det.kan.være.nødvendigt.at.sætte.en.suge-cup.på.barnets.hoved,.således.at.

fødselslægen.kan.hjælpe.barnet.ud.samtidig.med,.at.du.har.en.ve.og.presser.

I.sjældne.tilfælde.kan.det.blive.nødvendigt.at.foretage.et.akut.kejsersnit.

8


Efter.fødslen.af.tvilling.B.tager.vi.en.blodprøve.fra.børnenes.navlesnore..Der.

kan.blive.tale.om.følgende.prøver:

•. måling.af.navlesnors-pH.(fortæller.om,.hvor.god.iltningen.af.børnene.var.

ved.deres.fødsel),

•. blodtype.på.børnene,.hvis.din.blodtype.er.rhesus.negativ,

•. igE.for.at.undersøge.risikoen.for,.om.børnene.får.allergi.

Efter fødslen

Vi.tilstræber,.at.børnene.hurtigst.muligt.kommer.op.til.dig..Imidlertid.bliver.

de.ofte,.lige.efter.de.er.født,.overdraget.til.børnelægerne.for.at.blive.suget.og.

undersøgt..Hvis.børnene.har.det.godt,.bliver.de.lagt.til.brystet,.og.du.får.hjælp.

til.at.etablere.den.første.amning.

Vi.tilstræber,.at.I.får.mest.mulig.ro.i.løbet.af.de.første.par.timer.efter.fødslen.

til.at.etablere.den.første.vigtige.kontakt.til.jeres.børn..Vi.venter.med.at.måle.

og.veje.dem,.indtil.de.har.fået.mulighed.for.at.blive.lagt.til.brystet.

Herefter.vil.en.jordemoder.undersøge.børnene.og.give.dem.K-vitamin.

9


Hvis.børnene.har.brug.for.at.komme.til.børneafdelingen,.transporteres.de.derop.i.en.kuvøse.(varmekasse)..Vi.vil.så.vidt.muligt.lade.børnene.være.sammen,.så.selvom.det.måske.kun.er.den.ene,.som.har.brug.for.at.komme.til.børneafdelingen,.bliver.de.sammen.transporteret.dertil..Din.mand.har.mulighed.for.at.

følges.med.børnene.til.børneafdelingens.neonatalafsnit.B56.(6..etage).

De.første.2.timer.efter.fødslen.er.det.vigtigt,.at.du.forbliver.på.fødegangen,.

så.vi.kan.holde.øje.med.din.blødning,.og.at.livmoderen.trækker.sig.sammen,.

som.den.skal.

foRVENTET foRLøb

VEd pLaNLaGT kEjsERsNIT

Forberedelser til planlagt kejsersnit

Hvis.du.skal.have.foretaget.et.planlagt.kejsersnit,.møder.du.til.information.og.

forberedelse.i.afsnit.Y07.på.7..etage.

Informationsdagen.er.1-7.dage.før.kejsersnittet..Datoen.for.kejsersnittet.får.

du.sammen.med.datoen.for.informationsdagen.

På.informationsdagen.i.afsnittet.vil.I.blive.modtaget.af.et.personalemedlem,.

som.vil.vejlede.jer.om.kejsersnittet.og.indlæggelsesforløbet.

Informationen.vil.foregå.i.gruppe..En.læge.vil.skrive.journal.(hvis.dette.ikke.

allerede.er.sket),.og.du.får.taget.blodprøver..Du.skal.også.tale.med.en.narkoselæge..Det.vil.som.hovedregel.ikke.være.muligt.at.overnatte.på.afsnit.Y07.

natten.før.kejsersnit.

Forberedelse - hvad kan du selv gøre?

Som.udgangspunkt.er.det.vigtigt,.at.du.både.før.og.efter.kejsersnittet.spiser.

en.sund.og.proteinrig.kost.for.at.fremme.sårhelingen.og.sikre,.at.du.kommer.

dig.hurtigt.efter.indgrebet.

Vi.fraråder,.at.du.ryger..Du.kan.få.hjælp.til.rygestop.hos.rygestopinstruktør.

/.jordemoder.Karin.Asmussen.på.tlf..4010.4888.mandag.til.torsdag.kl..12.00.

-.13.00.

I. afsnittet. har. vi. en. film,. som. viser,. hvordan. kejsersnit. og. lokalbedøvelse. i.

ryggen.(spinalbedøvelse).foregår..Denne.film.vil.vi.se.sammen.med.dig.og.din.

mand./.pårørende,.der.skal.være.med.til.dit.kejsersnit.

10


På operationsdagen - og natten inden

Natten.før.kejsersnittet.skal.du.faste.fra.midnat.-.dog.må.du.drikke.vand./.

saftevand.indtil.to.timer.før.operationen..

Om.morgenen.på.operationsdagen.skal.du.tage.et.bad..Du.bør.være.ekstra.

omhyggelig.med.at.gøre.din.navle.ren..Du.må.gerne.børste.tænder.

Du.må.ikke.bære.smykker,.ur,.neglelak.eller.makeup.

Bedøvelse

Du.bliver.lokalbedøvet.med.et.lille.stik.i.ryggen.(spinalbedøvelse)..Din.mand./.

pårørende.må.være.hos.dig.under.hele.forløbet.

Hvis.du.derimod.skal.have.foretaget.kejsersnit.i.hel.bedøvelse,.kan.din.mand.

/.pårørende.ikke.være.hos.dig.under.indgrebet.

Personalet på operationsstuen

Der.vil.være.mange.mennesker,.som.alle.har.en.funktion..Narkoselægen.og.

narkosesygeplejersken.har.ansvaret.for.bedøvelsen..De.vil.være.omkring.hovedgærdet.af.operationslejet..To.fødselslæger.forestår.operationen,.assisteret.

af.en.operationssygeplejerske.

Der.er.to.jordemødre,.som.tager.imod.børnene.og.tager.dem.med.over.til.to.

børnelæger,.som.venter.ved.børnebordene..Hér.får.børnene.evt..ilt.og.bliver.

suget.for.fostervand.og.bliver.så.pakket.varmt.ind.og.bragt.over.til.dig.og.din.

mand,.endnu.før.operationen.er.færdig.

Efter kejsersnittet

Hvis.børnene.har.det.godt.og.ikke.er.

for.små.eller.for.tidligt.fødte,.forbliver.de.hos.dig.på.operationsstuen.og.

følges.med.dig.bagefter..Hvis.de.har.

brug.for.at.komme.på.børneafdelingen,.kører.de.sammen.derop.og.faderen.kan.gå.med.

Du. vil. komme. på. fødegangen. eller.

opvågningsafsnittet.(5..etage),.ind.til.

bedøvelsen.begynder.at.fortage.sig,.

dvs..når.du.kan.begynde.at.bevæge.

fødderne.. Hvis. børnene. ikke. er. på.

børneafdelingen,. følger. de. med. dig.

og.din.mand.på.fødegangen,.eller.de.

11


kommer.snarest.muligt.over.til.dig.på.opvågningsafsnittet..Hér.vil.jordemoderen.hjælpe.til.med.at.etablere.den.første.amning..Cirka.2-4.timer.efter.fødslen.

kommer.du.til.barselsafsnit.Y07.(7..etage).

dET NoRmaLE baRsELsfoRLøb

Du. vil. blive. flyttet. på. barselsafsnittet. på. afsnit. Y07. på. en. enestue,. så. din.

mand.kan.være.med.i.barselsforløbet..Du.vil.så.vidt.muligt.blive.passet.af.det.

samme.personale.under.opholdet..

Børnene.kan. være. hos. dig. døgnet. rundt,. men. der. er. også. mulighed. for,. at.

afsnittets.personale.kan.aflaste.dig.noget.af.tiden.

Vi.tilbyder.indlæggelse.i.det.omfang,.du.har.brug.for.det,.og.vi.tilbyder.forskellige.undersøgelser.både.af.dig.og.børnene..Vi.giver.råd.og.vejledning.omkring.

amning,.søskende,.spædbarnspleje,.mv.

1. døgn

Nogle.børn.sover.meget,.mens.andre.er.mere.vågne.og.har.et.stort.suttebehov..De.sutter.af.lyst.og.ikke.så.meget.af.sult..Børnene.har.medfødte.depoter.

af.væske.og.energi,.som.de.tærer.på.de.første.par.døgn..Da.der.imidlertid.

er.to.børn,.vil.det.ind.imellem.være.nødvendigt,.i.samråd.med.dig,.at.tilbyde.

børnene.ekstra.mad.i.form.af.modermælkserstatning.

Det.kan.blive.nødvendigt.at.give.børnene.mad.gennem.en.sonde,.hvis.de.er.

født.for.tidligt.eller.har.lav.fødselsvægt.

Børnene.bliver.først.lagt.til.at.sutte.hos.dig.og.vil.i.de.fleste.tilfælde.derefter.

blive.tilbudt.ekstra.mælk..Mælken.er.allergivenlig,.hvilket.betyder.at.der.er.

meget.lille.risiko.for.at.barnet.udvikler.allergi.over.for.den..Børnene.tilbydes.

ekstra.mælk,.indtil.du.selv.har.tilstrækkeligt.med.mælk.

I.de.første.levedøgn.har.børnene.jævnligt.vandladning.og.har.en.sort.og.klistret.afføring.

2. døgn

Børnene.bliver.gradvist.mere.vågne..De.sutter.af.lyst,.men.mere.og.mere.også.

for.at.få.mælk..Vandladning.og.afføring.bliver.mere.sparsom..Vandladningen.

er.typisk.mere.koncentreret.og.kan.blive.helt.orange/rød.

3. døgn

Børnenes.medfødte.væske-.og.energidepoter.er.ved.at.være.brugt.op.og.børnene.vil.have.tabt.sig.lidt.i.vægt,.hvilket.er.normalt..På.dette.tidspunkt.vil.bør-

12


nene.spise.hver.3.-4..time.hos.dig,.og.de.vil.stadig.få.tilbudt.ekstra.mælk..Der.

vil.blive.tilbudt.hjælp.til.at.bade.børnene.og.information.om.spædbarnspleje.

4.-5. døgn

Du. vil. typisk. begynde. at. få. en. tyngdefornemmelse. af. brysterne. og. begyndende.brystspænding..Det.kan.dog.være.meget.varierende,.hvor.udtalt.det.

bliver..Børnene.vil.begynde.at.få.hyppige.grønlige,.vandtynde.eller.grynede.

afføringer.

De.bliver.fortsat.tilbudt.ekstra.mælk.

De følgende dage

Mælkemængden.er.ved.at.være.tilpasset.børnenes.behov.og.mængden.af.ekstra.mælk.bliver.mindre.og.mindre..Afføringen.bliver.mere.”remouladeagtig”,.

og.børnene.har.oftest.afføring.flere.gange.daglig..Vandladningerne.er.store.

Det.tager.ca..3.uger,.før.amningen.er.fuldt.etableret..På.dette.tidspunkt.vil.du.

producere.den.mængde.mælk,.som.børnene.har.brug.for.

Brystmåltidet

Brystmælken. er. sammensat,. så. det.

fuldt. ud. dækker. børnenes. behov..

Den. første. del. af. mælken. (formælken).er.”tynd”.og.opfylder.deres.behov.for.væske.og.sukker..Den.sidste.

del. af. mælken. (bagmælken). har. et.

stort. fedtindhold. og. opfylder. børnenes.behov.for.energi.og.giver.mæthedsfornemmelse.

i. længere. tid.. Vi.

anbefaler,. at. børnene. har. hvert. sit.

bryst,. så. mælkemængden. i. brystet.

13


tilpasses.det.enkelte.barn..Herved.får.hvert.barn.både.formælken.og.bagmælken.som.nævnt.ovenfor.

Regionshospitalet.Viborg.arbejder.ud.fra.det.spædbarnsvenlige.initiativ,.som.

er.kvalitetskriterier.fremsat.af.WHO.og.UNICEF.til.fremme.af.amning.på.føde-.

og.barselsafdelinger.

Observation af brysterne

Det.er.vigtigt,.at.du.er.opmærksom.på,.

at.brystet.er.blødt.efter.en.amning..Hvis.

ikke.den.dannede.mælk.udtømmes,.kan.

der.opstå.mælkeknuder,.som.føles.hårde.

og.ømme..Det.er.derfor.vigtigt,.at.børnene.sutter,.til.brysterne.er.bløde..Hvis.

der.er.knuder.efter.en.amning,.kan.man.

enten. massere. brystet. eller. forsøge. at.

”løsne”. mælken. i. et. varmt. brusebad..

Hvis.der.opstår.rødme.af.brystet,.og.hvis.

du.får.feber.og.bliver.utilpas,.er.det.vigtigt,.at.du.kontakter.os,.da.det.eventuelt.kan.være.forårsaget.af.brystbetændelse.

Efter et kejsersnit

Selvom.børnene.er.født.ved.et.kejsersnit,.er.de.hos.dig.på.stuen..Du.vil.hurtigt.

komme.op.igen.efter.operationen,.men.du.vil.have.brug.for.smertestillende.

medicin.i.4-6.dage..

Du.bør.undgå.hård.fysisk.aktivitet.i.to.uger.efter.operationen..Du.må.bære,.

hvad.der.svarer.til.dit.nyfødte.barns.vægt.i.en.lift.

Du. skal. lytte. til. din. krop. og. afpasse. din. fysiske. aktivitet. efter. den.. Du. bør.

være.opmærksom.på,.om.du.får.smerter,.feber.eller.andet..I.så.fald.skal.du.

kontakte.vagtlægen.eller.din.egen.læge.

Børn på børneafdeling B56

Personalet.på.børneafdelingens.neonatalafsnit.B56.vil.være.behjælpeligt.med.

spørgsmål.og.pleje.af.børnene,.mens.personalet.på.barselsafsnittet.hjælper.

dig.med.spørgsmål.og.pleje,.som.vedrører.dig.selv.og.selve.fødslen.

14


Hvis.børnene.er.indlagt.på.børneafdelingen,.vil.vi.bestræbe.os.på,.at.du.hurtigst.muligt.bliver.overflyttet.til.mor/barn-afsnittet,.hvor.du.kan.være.tæt.ved.

dem..Du.vil.dog.forblive.indlagt.på.barselsafsnittet,.så.længe.du.eventuelt.har.

brug.for.pleje.og.behandling.

Vi.tilstræber,.at.du.kan.være.sammen.med.dine.børn.så.meget.som.muligt..

Hvis.du.er.sengeliggende.efter.fødslen,.kan.du.blive.kørt.i.sengen.til.B56.

ER dET ENæGGEdE ELLER TVEæGGEdE TVILLINGER?

Dette.spørgsmål.vil.rejse.sig.for.mange.af.de.par,.som.har.fået.tvillinger..I.

mange.tilfælde.har.vi.mulighed.for.at.afgøre.spørgsmålet.under.graviditeten,.

men.ikke.i.alle.

•. Hvis.tvillingerne.har.forskelligt.køn,.ved.vi,.at.de.er.tveæggede.

•. Hvis.tvillingerne.har.den.ene.hinde.fælles,.ved.vi,.at.de.er.énæggede.

•. Hvis.ovennævnte.ikke.giver.svaret,.er.der.mulighed.for.at.tage.blodprøver.

på.børnene..Men.dette.er.et.spørgsmål,.I.må.tage.op.senere.med.jeres.

praktiserende.læge.

15


GodE Råd, NåR I kommER hjEm

•. Sundhedsplejersken. vil. oftest. tage. kontakt. med. jer. inden. for. den. første.

uge.efter.hjemkomsten.

•. Mange.mænd.venter.med.at.tage.barselsorlov,.til.I.kommer.hjem,.i.stedet.

for.at.holde.den.inde.på.hospitalet.

•. Prøv.om.muligt.at.få.en.rytme.i.dagligdagen..Få.f.eks..børnene.til.at.spise.

og.sove.samtidig.

•. Skab.gerne.kontakt.med.andre.tvillingeforældre.f.eks..gennem.sundhedsplejersken.eller.tvillingeforeningen.Freja.

•. Meld.dig.eventuelt.til.noget.barselsgymnastik.

•. Tag.gerne.imod.hjælp.fra.familie.og.venner.-.de.vil.så.gerne.

•. Hvis.indlæggelsen.er.forlænget.på.grund.af.børnene,.kan.du.få.udleveret.

en.erklæring.fra.afsnittet.til.kommunen,.så.barselsorloven.starter.ved.udskrivelsen.

Held.og.lykke!

suppLERENdE LITTERaTuR

•. ”Bogen.om.tvillinger”.af.Joan.Tønder.Grønning

. Text.Expressen,.1997

•. ”Tvillingehåndbogen”.af.Lene.Lonnov

. Nyt.Nordisk.Forlag,.Arnold.Busck,.1987

•. www.tvillinger.com.(kan.også.findes.under.www.netdoktor.dk)

•. ”Ti.år.med.tvillinger.-.en.brugsbog”.af.Abelone.Glahn.

. Høst.&.Søn,.København.2000

•. Tvillinge-pjecen.fra.børneafdeling.B56,.Regionshospitalet.Viborg

•. Tvillingeforeningen.Freja

. www.tvillingeforeningen-freja.dk

OBST_gemelli.indd

02-2009.-.100.-.Hvid.120.g

Ill.:.Peter.Mielche

Tryk:.Born.Grafisk.Tryk.ApS

Heibergs Allé 4

8800 Viborg

Tlf. 7844 0000 • Tlf. direkte 7844 5743 (kvindeamb. Y18), 7844 5791 (kvindeafsnit Y07, barselsgruppen)

More magazines by this user
Similar magazines