Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for ...

hospitalsenhedmidt.dk

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for ...

Refleksion

I forbindelse med før-, under- og eftervejledning får du mulighed for at

reflektere over patientens situation og din egen pleje. Ud over refleksion

i den daglige vejledning er der planlagt specielle refleksionsopgaver i

det kliniske studieforløb. De kan have form af individuelle refleksioner i

ePortfolio, hvor du analyserer gennemførte patientforløb. De kan have form

af kollektive refleksioner seminarer, hvor du sammen med en gruppe

medstuderende, kliniske vejledere, uddannelsesansvarlig og teoretisk

underviser reflekterer over patientforløb eller sygeplejeproblemstillinger

Metoder i læring af sygepleje

Du har under dine studier Sygeplejerskeuddannelsen arbejdet

med sygeplejeprocessen og model for praktisk færdighedsudøvelse.

Disse metoder skal du også anvende under de kliniske studier. I den

daglige planlægning, udførelse og evaluering af sygeplejen giver

sygeplejeprocessen en ramme.

Såvel sygeplejeprocessen som model for praktisk færdighedsudøvelse kan

med fordel anvendes som analyse-, planlægnings- og evalueringsredskab i

før-, under- og eftervejledning.

Denne pjece kan du tage med i klinikken og blive inspireret til at stille

uddybende spørgsmål til din kliniske vejleder.

Du kan finde yderlige oplysninger i ”Vision og strategi for klinisk undervisning

i sygepleje” udarbejdet af Rådet for Klinisk Undervisning for Det Regionale

Sygeplejeråd i Region Midtjylland.

Pjecen er udarbejdet af de uddannelsesansvarlige, Hospitalsenhed Midt, juni 2012.

Introduktion til klinisk undervisning

Hospitalsenhed Midt

for sygeplejestuderende

Hospitalsenhed Midt

HR, uddannelse

Sygeplejerskeuddannelsen


Klinisk undervisning og introduktion

I dine kliniske undervisningsperioder møder du patienter og det personale,

der plejer og behandler dem. Du lærer sygepleje ved at deltage i

autentiske sygeplejesituationer og patientforløb i samspil med det øvrige

plejepersonale.

Formålet med pjecen er at hjælpe dig til at få en god start den kliniske

del af uddannelsen.

To uger før du begynder klinisk undervisning, får du tilsendt praktiske

informationer fra dit afsnit via mail. Udebliver informationerne,

skal du kontakte din kliniske vejleder eller uddannelsesansvarlig. På

Hospitalsenhed Midts hjemmeside finder du navn den kliniske vejleder

og uddannelsesansvarlige, som er tilknyttet dit kliniske undervisningssted.

Information om dit kliniske undervisningssted finder du Hospitalsenhed

Midts hjemmeside og Generel Klinisk Studieplan finder du din

sygeplejerskeuddannelses hjemmeside.

Den kliniske vejleder og uddannelsesansvarlige sørger for introduktion til

klinisk undervisning og det kliniske undervisningssted.

Det er en forudsætning for at deltage i klinisk undervisning, at du har

deltaget i den planlagte ergonomi undervisning. Desuden kræves en ren

børneattest, hvorfor du bliver bedt om at udfylde en samtykkeerklæring til

indhentelse af børneattest.

Hospitalsenhed Midt er røgfrit.

Forsikring

Når du deltager i den skemalagte kliniske undervisning, er du dækket

af arbejdsstedets ansvars- og ulykkesforsikring. Du kan finde yderlige

oplysninger om forsikringsforhold uddannelsesinstitutionens

hjemmeside.

Hvordan kan du lære i klinikken?

I klinisk undervisning møder du professionelle sygeplejersker og andre

faggrupper. Du kan lære rigtig meget ved at observere og deltage i pleje og

behandling af patienterne.

Du kan have stor gavn af at samarbejde med andre studerende. Hvis I er

samme niveau i uddannelsen, kan I samarbejde om studieaktiviteter.

Ældre studerende kan være sparringspartnere, da de kender rollen som

studerende.

Du kan også lære rigtig meget af patienterne. De er den primære kilde til at

forstå, hvordan sygdom og helbredsproblemer opleves og mestres. Mange

patienter har desuden stor erfaring med pleje- og behandlingsprocedure,

som kan udfordre din professionalitet og dine faglige begrundelser.

Vejledning

Den daglige vejledning kan med fordel planlægges som før-, under- og

eftervejledning.

Førvejledning kan tage udgangspunkt i et notat du har skrevet. Notatet

indeholder det, du ønsker vejledning i, dine begrundelser og handleforslag

ift. emnet.

I førvejledning analyserer du og din vejleder den forestående plejeopgave,

evt. ud fra dit notat. Hvad er patientens plejebehov, og hvilke handlinger vil

være relevante?

Undervejledningen foregår i selve plejesituationen. Du og din vejleder har

forhånd aftalt arbejdsdeling, og hvordan vejlederen bedst vejleder dig.

I eftervejledningen analyserer du og din vejleder plejeforløbet. Hvordan gik

det i forhold til planen? Hvordan havde patienten det og hvorfor? Hvad var

specifikt for denne patient, og hvad har mere generel karakter, som du kan

bruge hos andre patienter? Hvordan klarede du plejeopgaven, og hvilke nye

læringsbehov har du?


Tavshedspligt

Tavshedspligten, som du er underlagt, betyder, at du ikke må viderebringe

personfølsomme informationer til personer, der ikke er involveret i

patientens pleje og behandling.

Når du arbejder med skriftlige studieaktiviteter, skal du anonymisere

den patient, der eventuelt indgår i denne. På uddannelsesinstitutionens

hjemmeside finder du ”Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata

til brug i opgaver og projekter”.

Medicingivning - hvad må du?

På uddannelsesinstitutionens hjemmeside kan du finde retningslinjer

for medicingivning: ”Sygeplejestuderendes ansvar og kompetence,

medicingivning, blodprodukter”. Her får du blandt andet oplysninger om,

hvad du må i forhold til medicingivning forskellige moduler i uddannelsen.

Du skal også orientere dig i de lokale retningslinjer, der findes dit kliniske

undervisningssted.

Aftal dine kompetencer og læringsudbytte ift. medicingivning med den

kliniske vejleder.

At møde patienten

I klinisk undervisning møder du patienter i alle aldre med forskellige

baggrunde og sygdomme. For nogle studerende er det en udfordring at

gå ind til patienten og pleje denne de første gange. Tanker om ikke at slå

til eller blive forlegen er helt almindelige. De fleste patienter er meget

imødekommende og vil gerne modtage hjælp og tale om deres situation.

Nogle patienter er meget syge, og det kan virke dig følelsesmæssigt. Det

er vigtigt, at du ikke går alene med dine følelser, men får talt oplevelsen

igennem med den sygeplejerske, du er tilknyttet.

Samarbejde med den kliniske vejleder

Den kliniske vejleder er din nærmeste samarbejdspartner. Sammen

planlægger I dit undervisningsforløb ud fra modulbeskrivelsen og den

generelle kliniske studieplan. På alle moduler (undtagen Modul 1)

udarbejder du i samarbejde med den kliniske vejleder en Individuel Klinisk

Studieplan i din ePortfolio. Den individuelle kliniske studieplan kommenteres

af den tilknyttede teoretiske underviser. Husk at give vejleder og underviser

adgang til din ePortfolio.


Du har regelmæssige samtaler med den kliniske vejleder, hvor I indgår

samarbejdsaftaler, gennemfører evalueringer og drøfter studieaktiviteter.

For at optimere dit læringsudbytte er det vigtigt, at du er forberedt til disse

samtaler og overholder aftaler. Den kliniske vejleder følger dig nogle dage i

sygeplejen, og andre gange vil du følges med en daglig vejleder.

Fungerer samarbejdet mellem dig og dine vejledere ikke, er det vigtigt, at

du hurtig gør opmærksom det. Normalt kan samarbejdsproblemer løses

ved at tale om dem med den kliniske vejleder eller uddannelsesansvarlige.

Hvis det ikke lykkes, kan den tilknyttede teoretiske underviser eller

studievejlederen inddrages.

Krav til din studieaktivitet

Du deltager i de sygeplejeopgaver og studieaktiviteter, som er beskrevet i

den generelle kliniske studieplan, udarbejder individuel klinisk studieplan

og ugeplaner, udarbejder en litteraturliste over obligatorisk og selvvalgt

pensum.

Du anvender ePortfolio som planlægnings-, refleksions- og evalueringsredskab

og dokumenterer hermed dine studieaktiviteter. EPortfolio og

studienet er samtidig dit samarbejds- og kommunikations-redskab i forhold

til den kliniske vejleder.

Godkendt studieaktivitet er en forudsætning for at deltage i intern klinisk

prøve.

Fremmøde i

klinikken

Du får tildelt et klinisk undervisningssted

af uddannelsesinstitutionen.

Har du personlige

forhold, der kan have indflydelse

dit fremmøde og

mødetidspunkt skal du oplyse

herom til studievejlederen

inden tildeling af klinisk undervisningssted.

Du har pligt til at være i klinikken

som beskrevet i modulbeskrivelsen.

Din mødetid kan

placeres alle tidspunkter

af døgnet og ugen, hvor der er lærings- og vejledningsmuligheder.

Ud over tilstedeværelse i klinikken er der afsat tid til teoretisk fordybelse

og arbejde med studieaktiviteter. Denne tid er placeret som en ugentlig

studiedag. Studiedage kan placeres helligdage, da tiden til den kliniske

undervisning ellers kan blive for kort.

Bliver du syg, skal du straks give dit kliniske undervisningssted besked. Sæt

dig ind i den lokale procedure for sygemelding. Ved fravær af mere end en

uges varighed, skal du kontakte studievejlederen skolen, da det kan få

indflydelse dit videre studieforløb.

Uniformsetikette

Det er vigtigt at du overholder

uniformsetiketten og udfører

korrekt håndhygiejne. Det medvirker

til at opretholde de hygiejniske

principper og nedsætter faren for

smittespredning.

Korrekt uniformsetikette sender et

signal om professionalitet. Hvis du

er i tvivl om din klædning, så tal

med din kliniske vejleder.

Det kan anbefales, at du repeterer

pensum om uniformsetikette og

håndhygiejne inden start klinisk

undervisning.

Det er ikke tilladt at anvende egen

mobiltelefon i klinikken. Har du

brug for, at du kan blive kontaktet,

så opgiv afsnittets nummer til relevante

personer.

More magazines by this user
Similar magazines