NYHEDSbrev - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

NYHEDSbrev - Hospitalsenhed Midt

Tak for TULE - der er noget at være stolt af!

I sidste måned viste fire ud af fem af jer, at trivsel og ledelse er vigtig, da I

svarede på TULE (TrivselsUndersøgelse/LedelsesEvaluering). Vi kender nu den

samlede besvarelse for alle medarbejdere og ledere i HE Midt – og resultatet er

bedre end det foreløbige gennemsnit i hele Region Midtjylland.

Rigtig mange – de fleste faktisk – trives rigtig godt og udtrykker stor tilfreds-

hed med jeres ledere.

Der er sket meget i HE Midt. Vi har været igennem en voldsom besparelses- og

Efter påske fik de enkelte ledere TULE-konklusionerne, og nu er også de sam-

lede rapporter med alle medarbejder- og alle ledersvar for hele HE Midt færdig.

Ca. 3.000 medarbejdere og ledere har svaret – en svarprocent på 79.

- Det generelle billede af trivslen på vores fire hospitaler er flot. Det samme

gælder ledelse, der hovedsageligt er i den bedste halvdel. 12 % har endda sva-

ret, at den ledelse, de modtager, er ”enestående” - og 27 % tangerer ”enestå-

ende”, fortæller trivselskonsulent Karen Degn.

side 1 / 4

NYHEDSbrev

Hospitalsenhed Midt

uge 16 • den 20. april 2012

fusionsproces. Set i det lys er de gode resultater endnu mere imponerende. Engagerede medarbejdere med høj trivsel

og dygtige ledere er helt afgørende for, at vi når de mål, vi skal. Men efter mange forandringer er der brug for at få

yderligere fokus på trivsel, kollegaskab, ledelse – ja, i det hele taget være opmærksom på det, der smører hjulene i

hverdagen. Netop derfor har det været et godt tidspunkt for TULE – og helt overordnet har vi nu et godt afsæt.

I den kommende tid skal TULE indgå i dialogen mellem medarbejdere og ledere. Der er fortsat områder, hvor vi har

ambitioner om at nå endnu bedre resultater.

Men vær stolte på vores fire hospitaler, når I skal arbejde videre med trivsel og ledelse lokalt. Vi arbejder konstant med

vores sundhedsfaglige kvalitet, og vi har høje ambitioner med fokus på patienterne. Men vi stræber også efter fortsat

at forbedre trivsel og ledelse – og til det er TULE et godt værktøj. Vi ønsker god arbejdslyst i den proces.

TULE: HE Midt trækker Region Midtjyllands gennemsnit op

I rapporten sammenlignes HE Midt med det samlede resultat for Region Midtjylland dvs. alle de enheder i regionen,

som indtil nu har fået resultaterne af TULE (alle med undtagelse af RH Randers og Aarhus Universitetshospital). HE

Midt er med til at løfte regionens samlede resultat.

Et konkret eksempel herpå er udsagnet: ”Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde”. Her er medarbejdernes

trivselsscore 82, mens regionens til sammenligning var 78. Et andet eksempel er udsagnet: ”Jeg har et spændende

job”. Medarbejderne i HE Midt scorer 85 - regionen 84.

Rapporterne afslører også områder, hvor HE Midt har forbedringspotentiale. Flere har svaret, at de har det svært med

egen trivsel og med den ledelse, som de modtager/ikke modtager.

– Det kræver en åben dialog mellem leder og medarbejder. Der er emner nok at arbejde med i den fremadrettede pro-

ces med TULE, og emner som vi må give noget ekstra opmærksomhed, forklarer Karen Degn.

APV - hvad sker der nu?

Der er indrapporteret 7.300 elektroniske APV-problemstillinger (AbejdsPlads-

Vurdering) i hele HE Midt, hvoraf mange relaterer sig til samme årsag(er). Frem

til midt i juni bearbejder arbejdsmiljøgrupperne svarene og laver lokale handle-

planer for at løse og prioritere opgaverne.

Arbejdsmiljøgruppen kan løse hovedparten af sagerne, mens andre skal drøf-

tes og priorites på LMU-niveau. I den forbindelse uddannes LMU-sagsbehandlere, og fra midt juni og frem til efteråret

ajourfører de handleplaner i eAPV.

APV

Sidst på året præsenteres og drøftes det overordnede APV-resultat for hele HE Midt i HovedMED-udvalget.


Forskningens Dag i Hospitalsenhed Midt

Præmiering af bedste poster og foredrag. Posterudstillingen i forhallen i Viborg. Tilhørere til de 10 foredrag i Hammel.

Hospitalsenhed Midt er også en forskningsinstitution. Medarbejderstaben rummer flittige og talentfulde forskere fra

forskellige sundhedsfag, og de kan finde ud af at skabe synergi i deres forskningsresultater i samarbejde med ligesin-

dede på tværs af fag, afdelinger og centre - samarbejder, der for fleres vedkommende også går ud over hospitals- og

landegrænser. Det blev meget synligt, da hospitalsenheden holdt Forskningens Dag i går.

Præsentationerne fandt sted på RH Viborg og RH Hammel. Begge steder med 10 mundtlige foredrag og en posterudstil-

ling. I Viborg var der præmier til det bedste mundtlige foredrag og den bedste poster - udvalgt af to dommerkomiteer

bl.a. på baggrund af forskningsarbejdets originalitet, kvalitet og præsentation.

Præmien for bedste mundtlige foredrag fik læge Helle Zacho (t.h. på foto længst til højre), Klinisk Fysiologisk Afdeling.

Overskriften var: ”Den diagnostiske værdi af knoglescintigrafi i en nordisk population uden PSA-screening”. Præmien

for den bedste poster gik til afdelingsbioanalytiker Susanne Høyer og cand.scient. Mette Østergaard, Klinisk Biokemisk

Afdeling. Overskriften var: ”Evaluering af maksimal anbefalet alder på blodprøve inden fremstilling af udstrygningspræ-

parat til differentialtælling”. Se flere billeder fra Forskningens Dag på intranettet.

Alle abstracts fra Forskningens Dag i Viborg er samlet i hæftet her. Desuden blev forskningspublikationen for Hospitals-

enhed Midt 2011 præsenteret. Posterudstillingen i Viborg bliver stående i forhallen i området op mod mødelokalerne en

uge. Herefter går den videre til RH Silkeborg, hvor den ligeledes kan ses i en uge.

Åbent hus på alle fire hospitaler til Forskningens Døgn

Den 19.-21. april afholdes den landsdækkende videnskabsfestival, Forsknin-

gens Døgn, som er et initiativ under Uddannelsesministeriet. I den forbindelse

er der åbent hus på de fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt.

I Silkeborg og Hammel var der åbent for interesserede borgere i går i forlæn-

gelse af Forskningens Dag. Se billeder derfra på intranet i dag den 20. april.

I Viborg og Skive er der åbent hus i dag fredag den 20. april fra kl. 16.00-

20.00. Der vil blive fremvist aktiviteter inden for forskning, men også rundvis-

ninger og oplæg om hospitalernes øvrige funktioner er en del af programmet.

Se programmerne for åbent hus på RH Viborg og åbent hus på RH Skive.

Bent Hansen tager i dag kl. 13.00 første spadestik til nyt p-hus i Viborg

Regionsrådsformand Bent Hansen tager det første spadestik til nyt p-hus ved

RH Viborg i dag kl. 13.00-14.00 på byggeområdet nær banegården.

Hospitalsenhed Midt opfører p-huset på 18.700 m 2 til hospitalets patienter og

besøgende. Det skal rumme 672 nye p-pladser og forventes at stå færdigt til

februar 2013.

Alle er medarbejdere er velkomne til seancen, som afsluttes med en forfrisk-

ning i foyeren i Toldbodgade 12, 8800 Viborg. Læs mere om byggeri af p-hus.

Illustration: P-huset by night. Årstiderne Arkitekter.

Akutlægehelikopteren giver bedre overlevelse

Akutlægehelikopterne giver alvorligt syge og tilskadekomne patienter i ud-

kantsområderne væsentligt bedre muligheder for at få akut hjælp og hurtigere

efterfølgende hospitalsbehandling. Det fastslår Dansk Sundhedsinstitut (DSI) i

en evaluering af knap et års akutflyvning.

DSI’s rapport blev offentliggjort mandag den 16. april ved et møde i Regions-

huset Viborg.

Læs pressemeddelelse og hele evalueringen på www.rm.dk.

side 2 / 4 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 16 • den 20. april 2012


Fra læger til lægfolk: Det er ikke nok at oversætte latinske ord …

Selv på dansk indeholder sundhedsvæsenets sprog mange ord og vendinger, der er

uforståelige for helt almindelige patienter og pårørende, som sundhedsvæsenet hen-

vender sig til. Det viser en ny undersøgelse, hvis resultater blev præsenteret i Ugeskrift

for Læger 2. april under overskriften ”For mange svære ord i skriftlig kommunikation

fra sundhedsvæsenet”.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt VUC-kursister på 9. og 10. klassetrin, viser,

at ofte brugte ord som ”indgift”, ”abnorm”, ”udredning”, ”ambulatoriet”, ”indikation”,

”laboratorieværdier”, ”mave-tarm-kanalen”, og ”hjerte-kar-sygdom” forstås af færre

end hver fjerde. I alt blev 143 ord testet. En tredjedel af ordene blev kun forstået af

halvdelen af kursisterne. Det sætter begrebet ”det informerede samtykke” under pres,

da en forudgående dialog så ikke nødvendigvis er ligeværdig.

Da fagfolk bevisligt har så svært ved at forlade deres faglige jargon - eller videnssprog

- når de formulerer sig til lægfolk, bør skriftlige meddelelser fra sundhedsvæsenet

afprøves af lægfolk, inden de tages i brug, anbefaler artiklens forfattere.

Sundhedsfagligt Symposium den 14. juni i HE Midt

Det handler om at dele viden; om at inspirere kolleger og om at synliggøre

ressourcepersoner, når Hospitalsenhed Midt holder Sundhedsfagligt Symposium

torsdag den 14. juni.

Her vil ansatte med - og undervisere ved - mellemlange, videregående sund-

hedsuddannelser præsentere udviklingsprojekter, som sigter mod øget faglig

kvalitet; sammenhængende patientforløb, patientsikkerhed, patienttilfredshed

eller forbedringer i uddannelsesforløb.

Sundhedsfagligt Symposium er en videreudvikling af Regionshospitalet Viborg,

Skives Sygeplejesymposium, som nåede at holde 10-års-jubilæum. Nu er

symposiet så for alle hospitalsenhedens medarbejdere og med præsentation af

emner, som fagprofessionelt favner bredere.

Abstracts til Sundhedsfagligt Symposium skal sendes til klinisk udviklingskordi-

nator Inge Pinholt, HR, senest 9. maj. Læs mere om Sundhedsfagligt Sympo-

sium og hent abstract-vejledning og -skema på hjemmesiden.

Første nationale konference om ”multisygdom” den 14. maj i Horsens

Fælles løbetrøjer i HE Midt

Rundt om på afsnit, i afdelinger og centre er flere løbeentusiaster allerede i

gang med træningen til den fælles løbeudfordring senere på året.

Det er nu besluttet, at der i år er nye løbetrøjer til alle medarbejdere, der

tilmelder sig et af de fire sædvanlige motionsløb som repræsentanter for HE

Midt. Det forudsættes, at man løber for et hospitalshold i min. et af løbene.

De fire motionsløb, som Hospitalsenhed Midt som vanligt bakker op om delta-

gelse i, er: Frijsenborgløbet (Hammel), Almindsø-Stafetten (Silkeborg), Skive-

løbet og 24 timers løbet (Viborg).

De nye løbetrøjer er testet af løbeglade og svedige kolleger, der har vurderet

trøjerne ganske løbeegnede. De blå trøjer fås både i en herremodel og en let figursyet damemodel. De centrale perso-

ner, der står for at koordinere tilmeldingerne på de fire hospitaler, kan samlet rekvirere trøjer ved at kontakte sekretær

Birgitte Bach fra Ledelsessekretariat, når løbet nærmer sig.

Torsdag den 3. maj kl. 14.00-16.00 i Mødelokale 2 på RH Silkeborg er der innovationstræf

med fokus på prøvehandlinger. Der er bl.a. oplæg ved sygeplejerske Sanne Børgesen fra

Diagnostisk Center, der har erfaringer med prøvehandlinger fra sin hverdag.

Det er gratis at deltage. Læs mere om tilmelding og indhold.

side 3 / 4 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 16 • den 20. april 2012

RH Viborg, Skives Sygeplejesympo-

sium har vokseværk. Sundhedsfagligt

Symposium dækker hele hospitalsen-

heden og alle mellemlange, videregå-

ende sundhedsuddannelser. Arkivfoto

fra sygeplejesymposiet 2011.

Danske Regioner holder 14. maj 2012 konference om multisygdom i samarbejde med Region Midtjylland og Sundheds-

styrelsen. Formålet er at konkretisere de udfordringer, som multisygdom indebærer for såvel patienter som sundheds-

væsenet og at udvikle bud på, hvordan multisygdom tackles i fremtiden. Læs mere om program og tilmelding.

Innovationstræf på RH Silkeborg den 3. maj

Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Silkeborg

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Regionshospitalet Skive

1


Fortjenstmedalje uddelt i Dagkirurgisk Afsnit i Silkeborg

Den 1. april havde sygehjælper Marie Thøgersen Christensen 40-års-jubilæum

på RH Silkeborg. Det blev fejret lidt forsinket i går, da Mødelokale 2 på RH Sil-

keborg var helt fyldt med kolleger og ledere, der kom for at fejre jubilaren med

morgenkaffe, sang, taler - og dronningens fortjenstmedalje i sølv.

Efter elevtiden på Give Sygehus blev Marie Thøgersen Christensen i 1972 ansat

som afløser på Operationsgangen i Silkeborg, og 1. november samme år fik

hun en fast stilling samme sted. Der var hun frem til 1993, da Operationsgan-

gens pakkerum blev samlet i Sterilcentralen. I 2003 flyttede hun så til Dag-

kirurgisk Afsnit, hvor afdelingssygeplejerske Susanne Raakilde Jakobsen har

været hendes leder og kun har rosende ord og bl.a. sagde:

- Du er omhyggelig med instrumenterne, og du har en klar fornemmelse af, hvornår der er brug for dig, sagde Susanne

Raakilde Jacobsen om jubilaren.

Om en måned går Marie Thøgersen Christensen på efterløn, og dermed blev gårsdagens arrangement også en mulig-

hed for ledere og kolleger til at ønske god vind fremover. Læs mere om den værdsatte kollega på intranettet.

Fortjenstmedalje til ”The Botox Girl” fra Børneafdelingen

Sygeplejerske Susanne Hansen, Børneambulatorium B26, blev den 13. april

dekoreret med dronningens fortjenstmedalje i sølv.

Neuropædiateren, overlæge Thomas Thelle fungerede som dronningens sted-

fortræder. For blandt de specialer, den bredt uddannede børnesygeplejerske

har beskæftiget sig med gennem sit arbejdsliv, er neuropædiatrien det område,

hun har brændt allermest for.

- Vi har kendt hinanden og været på bølgelængde i mange år. Vores samarbej-

de har betydet meget for mig både fagligt og personligt. Derfor er det også en

stor ære for mig at få lov at formidle dronningens anerkendelse til dig, sagde

Thomas Thelle, da han dekorerede Susanne Hansen.

- Du er en dygtig, pligtopfyldende sygeplejerske, der har været med til at præge udviklingen i afdelingen. Dine menne-

skelige kvaliteter er store - du er loyal, hjælpsom og omsorgsfuld, sagde afdelingssygeplejerske Ulla Holm blandt andet

ved den velbesøgte reception. Ved den lejlighed fik Susanne Hansen også kælenavnet ”The Botox Girl” for sin indsats

med det neuropædiatriske botox-team. Se ”medalje-reportage” på intranettet.

Tjek om du har fået nyt tjenestenummer

I denne måned er alle medarbejdere fra de fire hospitaler i

Hospitalsenhed Midt samlet i et fælles lønsystem.

I forbindelse med samkøring i ét system har der været

sammenfald mellem flere tjenestenumre, så ca. hver fjerde

medarbejder har fået nyt tjenestenummer.

Tjenestenummeret fremgår af lønsedlen. De for nogle nye

tjenstenumre vil fremgå af den lønseddel, der kommer ul-

timo april. På illustrationen er det markeret med rødt, hvor

på lønsedlen, tjenestenummeret kan ses.

Vedr. overførsel/udbetaling af 6. ferieuge

Som følge af en notits om ferieårets afslutning i det seneste og forrige nummer

af Midtnyt, er der opstået nogen usikkerhed omkring HE Midts aftaler vedrørende

6. ferieuge.

I efteråret 2011 blev der ved HE Midt indgået aftale om automatisk overførsel af 6. ferieuge, hvis ferien skulle skubbes

til næste ferieår. Der var mulighed for senest i november 2011 at indgive ønsker om udbetaling af 6. ferieuge. I slut-

ningen af maj vil ferieugen komme til udbetaling sammen med den almindelige løn.

Det er altså for sent at ændre sine ønsker vedr. 6. ferieuge. Har du spørgsmål, kan du kontakte din lønkonsulent i HR.

Navn og telefonnummer på din lønkonsulent fremgår af din lønseddel.

Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt

Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation

Kontakt: kommunikation@viborgsilkeborg.rm.dk I telefon: 7844 1111 - 7844 1113 - 7844 1118

side 4 / 4 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 16 • den 20. april 2012

6. ferieuge

More magazines by this user
Similar magazines