NYHEDSbrev - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

NYHEDSbrev - Hospitalsenhed Midt

Et lærerigt eftersyn af kvaliteten

Arbejdet med kvalitet foregår hele tiden, og det er noget, som vi kontinuerligt

skal fastholde fokus på – ikke blot når der er survey. Alligevel er det rigtigt

lærerigt, når vi har mulighed for at få nogen uden for HE Midt til at give vores

kvalitetsarbejde et eftersyn. Det fik vi lejlighed til i tirsdags, hvor repræsentan-

ter fra IKAS tilbragte hele dagen på RH Viborg til det obligatoriske midtvejsbe-

søg.

IKAS gav kvalitetsarbejdet et midtvejs-tjek

side 1 / 4

NYHEDSbrev

Hospitalsenhed Midt

uge 47 • den 23. november 2012

Vores gæster fremhævede, at de alle steder oplevede en stor åbenhed og villighed til at vise og fortælle, hvordan vi

gør. De kunne mærke, at kvalitetsarbejdet er noget, vi tager alvorligt og prioriterer. Der var overordnet ros til vores

arbejde med kvalitet, men de to gæster fra IKAS fandt også eksempler på områder, hvor det ikke var godt nok. Blandt

andet eksempler på manglende dokumentation, utilstrækkelig opfølgning på handleplaner, og at det stedvist er svært

at gennemskue strategien for kvalitetsarbejdet. Den ris og ros tager vi til os og fortsætter det løbende arbejde med at

styrke den faglige kvalitet.

Tirsdag den 20. november fik HE Midt midtvejsbesøg af IKAS. Surveyor Anne

Fabricius og Leni Abrahamsen, chefkonsulent ved IKAS, stod for at gennemgå

kvalitetsarbejdet i hospitalsenheden. IKAS havde valgt at bruge dagen på RH

Viborg.

På samme vis som ved et eksternt survey bestod dagens program af både

tværgående interviews og tracere.

Leni Abrahamsen besøgte blandt andet Kvindeafdelingen og Anæstesi- og

Operationsafdelingen, hvor hun havde særligt fokus på sikker mærkning og

rekvisition samt akut kirurgi og fødsler.

Anne Fabricius besøgte Lungemedicinsk Afsnit og Karkirurgisk Afdeling, hvor

hun fokuserede på medicinering – herunder blandt andet afstemning i journalerne, dokumentation generelt og arbejdet

med utilsigtede hændelser inden for medicinering. Derefter gik hun en patienttracer med udgangspunkt i to patienter,

der samme dag var kommet ind på hospitalet via Akutmodtagelsen i A24. I patienttraceren var fokus stadig særligt på

medicinering, og derudover undersøgte Anne Fabricius også, hvordan afdelingerne sikrer overgangene.

Læs mere om midtvejsbesøget og se slides fra tilbagemeldingen på intranettet.

Læringscenter Midt indviet på kunstnerisk manér

- I dag fejrer vi, at alle sundhedsfaggrupper i HE Midt fremover kan træne kli-

niske færdigheder og autentiske situationer i en række tidssvarende læringslo-

kaler, hvilket har afgørende betydning for, at vi fortsat kan sikre en høj kvalitet

i opgaveløsningen.

Således lød ordene, da chefsygeplejerske i Hospitalsenhed Midt, Tove Kristensen,

onsdag eftermiddag indviede Læringscenter Midt på Toldbodgade 14 i Viborg.

Læringscenter Midt er et helt nyindrettet læringsmiljø, hvor medicinstude-

rende, sygeplejerskestuderende og andre sundhedsfagligt studerende, elever

og medarbejdere i hele HE Midt kan træne simulationer og kliniske færdigheder på attrapper og fantomer. Lokalerne

er hen over efteråret blevet renoveret og udvidet med flere kvadratmeter og rummer nu tre undervisningslokaler, to

sengestuer, et medicinrum, et studierum med pc-adgang samt et studiemiljø.

Der er gjort meget ud af at sikre et imødekommende og inspirerende undervisningsmiljø, blandt andet ved at sikre

akustikdæmpning i det største af undervisningslokalerne. Her er man gået kunstnerisk til værks, idet monteringen er

sket med hjælp fra den lokale Viborg-kunstner Karin Olesen:


- Væggene i rummet er af beton, hvilket gav resonans og slet ikke harmonerer med læring. Men kombinationen af det

funktionelle og det æstetiske i form af de kubistiske former og varme farver giver lokalet noget hjemlighed og energi,

sagde Karin Olesen, som også var med til indvielsen. Læs mere på intranettet.

Rygepolitik på hovedMED-udvalgets dagsorden 27. november

Den første januar 2013 træder en ny rygepolitik for Region Midtjylland i kraft.

En lokal rygepolitik for Hospitalsenhed Midt kommer derfor til debat i hoved-

MED-udvalget (HMU) på det næste møde 27. november.

Indstillingen til HMU er, at der indføres totalt rygeforbud for personale på ho-

spitalets matrikler. Og det vil ikke være tilladt personalet at forlade hospitalets

matrikel i arbejdstiden for at ryge.

Patienter og pårørende kan få lov at ryge i udendørs rygepavilloner. Dette

indebærer, at nuværende indendørs rygepavilloner nedtages.

Der er ikke færre end 19 punkter på dagsordenen for det tre timer lange

møde. HMU skal bl.a. skrive høringssvar om et revideret ledelses- og styringsgrundlag for Region Midtjylland og drøfte

retningslinjer for håndtering af misbrug hos ansatte på HE Midt. Desuden skal der startes et arbejde for en fælles syge-

fraværspolitik på hospitalsenheden.

HMU’s dagsordener og referater er flyttet fra hjemmesiden til intranettet. Se dagsorden med bilag til mødet 27. november her.

Mange fik en aha-oplevelse på ”Stop tryksår-dagen” i Viborg

Hvordan er det at ligge på en trykaflastende skum- eller vekselluftmadras?

Det er der sikkert mange sygeplejersker og SSA’er, der ikke har prøvet -

selvom de som sundhedsprofessionelle ved alt, hvad der er værd at vide om

hjælpemidler til forebyggelse og behandling af tryksår. Derfor er sårsygeple-

jerske Rikke Trangbæk også glad for, at så mange kolleger var friske på selv

at afprøve de mange hjælpemidler, Sårcentret havde stillet op på en stand i

forhallen på RH Viborg den 16. november for at markere den internationale

”Stop tryksår-dag”.

- Der var ”kunder i butikken” hele tiden, mens standen var åben. Mange sen-

geafsnit havde prioriteret at komme forbi standen med et hold medarbejdere.

Det var også glædeligt at se stor interesse blandt terapeuterne, siger hun.

En flot blomsterbuket var udsat som præmie for at svare rigtigt på et spørge-

skema, som sygeplejestuderende Stina Hansen fra Sårcentret havde udtænkt.

Vinder blev ergoterapeut Tove Møl Christensen.

Sårcentret gentager succesen i Skive 3. december. Sårsygeplejerskerne i Sil-

keborg og Hammel planlægger en event til foråret.

Spørgeskema-kreatør Stina Hansen (til venstre)

og spørgeskema-vinder Tove Møl Christensen.

Uddannelse og beskæftigelse går hånd i hånd på HE Midt

Rose Nansimbi fik foden indenfor på Regionshospitalet Viborg, da nogle fastan-

satte rengøringsassistenter skulle have fri for at tage den etårige merituddan-

nelse til hospitalsserviceassistent. Deres arbejde skulle jo passes imens - og

det blev Rose Nansimbis chance. Hun blev ansat i et vikariat og er siden blevet

fastansat som rengøringsassistent.

Rose Nansimbis historie beskriver i korte træk, hvordan Hospitalsenhed Midt

de seneste år har sat uddannelsesprojekter i gang med det dobbelte formål

dels at øge det faste personales kompetencer, dels at skabe vikarjob til ledige.

Nu har konceptet bredt sig til sygeplejen. HE Midt har netop taget hul på et

efteruddannelsesprojekt for i alt 25 sygeplejersker og radiografer. Under ud-

dannelsen, som varer 15 uger, øger de deres kompetencer i et mål, der svarer

til 20 ects-point til en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Projektet har givet

vikarjob finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsens rotationspulje til ti ledige

sygeplejersker og to radiografer frem til begyndelsen af juni 2013.

Læs mere på intranettet.

Conni Nedergaard (billedet) har fået nye kompetencer og nye serviceopgaver med uddannelsen til hospitalsserviceassistent.

side 2 / 4 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 47 • den 23. november 2012


Snoreklip på ny adresse for Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Patienter og medarbejdere flytter for en tid ud af lokalerne på Vestdansk Cen-

ter for Rygmarvsskade ved Søndersø i Viborg.

En frokost stod klar i de nye lokaler til patienter og medarbejdere ved Vest-

dansk Center for Rygmarvsskade (VCR), der torsdag ved middagstid flyttede

fra Søndersøparken 11-13 til den nye adresse på samme gade nummer 21.

VCR’s 20 patienter flyttede til den nye adresse, fordi centret skal undergå en

omfattende modernisering og udbygning. Derfor genhuser Hospitalsenhed Midt

patienterne i midlertidige lokaler, blandt andet Søndersøparken 21, indtil det

nye byggeri til i alt 100 millioner kroner efter planen står klart til foråret 2014.

Regionshospitalet Viborg er udpeget som behandlingssted for patienter med

rygmarvsskade fra hele Jylland og Fyn, og i januar begynder moderniseringen

og udbygningen af VCR.

Læs mere om flytningen på Vestdansk Center for Rygmarvsskades egen hjem-

meside - herunder de nye adresser og anden praktisk information.

Læs nyheden og se flere billeder på hospitalsenhedens hjemmeside.

Vær opmærksom på skærpet parkeringskontrol på RH Viborg

Som tidligere omtalt på intranettet og i NYHEDSbrevet er parkeringspladsen

på Middagshøjvej igen åbnet. Dermed er der parkeringsmuligheder i nærheden

af hospitalet for medarbejderne.

Trods det har Teknisk Afdeling modtaget flere klager over medarbejdere, der

benytter p-huset ved hovedindgangen på RH Viborg. P-huset har hele tiden

været – og er stadigvæk – forbeholdt patienter. Der vil derfor komme perio-

devis kontrol ved indkørslen til p-huset, og ansatte, der forsøger at parkere i

p-huset, vil blive indberettet til hospitalsledelsen.

Desuden henleder vi opmærksomheden på, at Viborg Kommune i den kom-

mende tid øger aktiviteten og kontrollen med parkering i området omkring hospitalet.

Engangsprikker forebygger stikskader

Som nævnt i NYHEDSbrevet uge 39 er stik- og skæreskader en evig arbejdsri-

siko på et hospital.

- I de ortopædkirurgiske sengeafsnit havde vi i en periode flere stikskader ved

måling af blodsukker. Arbejdsmiljøgruppen kontaktede arbejdsmiljøkoordinator

Søren Busch Søgård, og vi blev bekendt med, at der findes en steril engangs-

prikker - Accu-Chek Safe-T-Pro plus, hvor kanylen hopper tilbage i Accu-Che-

ken efter brug. Herefter bortskaffer man den på vanlig vis i en gul kanyleboks,

fortæller de to medlemmer af Ortopædkirurgisk Afdelings arbejdsmiljøgruppe,

social- og sundhedsassistent Lisbeth Thomsen (medarbejderrepræsentant) og afdelingssygeplejerske Lis Munk (ledel-

sesrepræsentant).

Ortopædkirurgisk Afdelings LMU besluttede at gå over til den pågældende engangsprikker i afdelingens to sengeafsnit -

og herefter har der ikke været en eneste stikskade ved måling af blodsukker.

- Vi giver vores bedste anbefalinger videre, siger de to medlemmer af arbejdsmiljøgruppen.

Fup og fakta om selvrisiko for patienterstatning

Pressen har på det seneste interesseret sig indgående for Region Midtjyllands praksis for udbeta-

ling af erstatning efter patientskader.

Ordningen er imidlertid ikke ny, som det er fremgået. Den blev indført med virkning fra 1. januar

2012.

Desuden fremgår det, at det er den afdeling, der har påført patienten en skade, der skal betale

selvrisikoen på maksimalt 100.000 kroner ud af sit eget budget. Sådan er det ikke på Hospitals-

enhed Midt, hvor selvrisikoen indtil videre betales over en fælleskonto for hele hospitalsenheden.

side 3 / 4 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 47 • den 23. november 2012

Den første patient på VCR, der løs-

nede sløjfen på den røde snor ved

indgangen til den nye adresse, var

Dorthe Laustsen (til venstre), bistået

af Solveig Grethe og Dennis Kryger.

Bag dem står overlæge Rikke M. Han-

sen og klinikchef Inger Lauge m.fl.

Tidligere betalte regionen hele erstatningen. Nu har hospitalerne fået overført budgetmidler til at afholde selvrisikoen.

Selvrisiko-ordningen er indført for at ”øge opmærksomheden på betydningen af stigende udgifter til erstatningssager

og give en tilskyndelse til, at der på de enkelte hospitaler arbejdes med at undgå patientskader”, skriver Region Midt-

jylland på koncern-intra.


Åbent hus i Hjælpemiddeldepotet i Viborg

Hjælpemiddeldepoterne på RH Viborg og RH Skive blev for nogen tid siden

samlet på Erik Glippings Vej 5 i Viborg (hvor også Hospitalsapoteket, Ekstern

Transport og InterGen har til huse).

Det nye hjælpemiddeldepot er nu klar til den officielle indvielse. Det sker ved

et åbent hus-arrangement torsdag den 29. november klokken 14.30 -

15.30.

Alle er velkomne - personalet står klar til at vise rundt i de nye lokaler og

fortælle om Hjælpemiddeldepotet, der altså forsyner RH Viborgs og RH Skives

patienter med hjælpemidler til midlertidigt lån.

Anvisningsberettigede afkræves ren straffeattest

Ledige pladser til kickoff-arrangement

Den 3. december holdes kickoff-arrangement for ledelsesudviklingsforløbet for

ledere og overlæger ved HE Midt.

Der er stadig ledige pladser til arrangementet, der er målrettet alle personale-

ledere fra alle ledelsesniveauer.

Kom hør Gunnar Ørskovs inspirerende og humoristiske foredrag med titlen

”Det ligger i ledelsen”. Foredraget handler om lederens hverdag, om synlighed

og manglende tid. Om udvikling af medarbejdere, virksomhed og sig selv.

Gunnar Ørskov er nomineret til prisen som Danmarks mest inspirerende fore-

dragsholder 2012. Han er uddannet psykolog og er direktør i Ørskov Gruppen.

Du kan tilmelde dig arrangementet i Uddannelseskalenderen.

Mere information om ledelsesudviklingsforløbet findes på intranettet under fanen Ledere eller ved at følge linket her.

Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt I Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er tirsdag kl. 15

Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation

Kontakt: kommunikation@viborgsilkeborg.rm.dk I telefon: 7844 1113 - 7844 1118 - 7844 1120

side 4 / 4 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 47 • den 23. november 2012

Hjælpemiddelansvarlig Birgitte Løvschal fra Hjælpemiddeldepotet i Viborg

glæder sig til at få besøg af hjælpemiddelinteresserede kolleger og samarbejdsparter.

Regninger til Region Midtjylland går ikke til betaling pr. automatik. Først skal regningen ”anvises”

af en ansat, der er udstyret med bemyndigelse til det.

Fremover indhenter regionen straffeattest for alle medarbejdere, når de får anvisningsret til

økonomisystemet. Der er tale om en opstramning i forhold til tidligere, hvor der kun blev taget

stikprøver.

Formandskabet i regionsMED-udvalget (RMU) har nikket til opstramningen, da den stiller alle

anvisningsberettigede lige.

Sennep på samlebånd

Verden er ikke helt af lave. En mere end 30 år gammel tradition, der går ud

på, at Hospitalsapoteket forsyner alle sine kunder med et glas god, hjemmela-

vet sennep op til jul, fortsætter.

80 liter sennep, fremstillet under Centralkøkkenets potente udsugning, blev

forleden hældt på cirka 600 små, brune glas, som herefter blev etiketteret og

pakket i poser og forsynet med røde sløjfer.

Sennepsdagen er blevet et så fast element i Hospitalsapotekets årshjul, at selv

for længst pensionerede medarbejdere drages mod deres gamle arbejdsplads

for at give en hånd med ved indpakningen - og for at deltage i Hospitalsapote-

kets for-julehygge.

Se reportage fra Hospitalsapotekets sennepsdag anno 2012 på intranettet.

Eddiken i senneppen svider i øjne,

næse og hals! Her er chefophælderne

Lisbeth Christensen og Preben Tou-

gaard i aktion.

More magazines by this user
Similar magazines