skopet uge 10 / 2009 - Hospitalsenhed Midt

hospitalsenhedmidt.dk

skopet uge 10 / 2009 - Hospitalsenhed Midt

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Vidensdeling og erfaringsudveksling

på årets sygeplejesymposium

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups årlige sygeplejesymposium løb af stabelen den 26. februar. Med 21 sygeplejefaglige foredrag,

som husets egne udviklingsorienterede sygeplejersker præsenterede ad tre parallelle spor. Traditionen tro var der også en basissygeplejerske,

som modtog “Årets sygeplejepris”. >>> Siderne 4 - 6.

Uge 10

5. marts

2009


Akut behandling og rehabilitering af patienter med apopleksi

Status på apopleksi-behandlingen

Neurologisk afdeling slår for øjeblikket de sidste streger

i planlægningen af endnu et neurorehabiliteringsafsnit

på Regionshospitalet Skive med plads til 20 patienter.

Det nye afsnit indrettes dér, hvor reumatologisk afsnit

R2021 i dag har til huse. Ombygning finder sted i april

og maj - og i den periode kan der forekomme overbelægning

i de nuværende neurorehabiliteringsafsnit

N2041 og N2051, som allerede fra 1. april skal modtage

patienter fra et større geografisk område end i dag. I

den korte overgangsperiode vil der også blive behov

for at indlægge neurorehabiliteringspatienter i det nuværende

hjertemedicinske afsnit M2121, der ligesom

R2021 også lukker 1. april, oplyser oversygeplejerske

Ulla Veng, neurologisk afdeling.

- Det plejepersonale, der har ønsket en job-fremtid i

et af neurorehabiliteringsafsnittene i Skive, starter 1.

april. De starter som “overtallige” hele den første måned.

Her vil de få en grundig introduktion til specialet

- og vil samtidig deltage i plejen af de “ekstra” patienter,

neurorehabiliteringen i Skive skal modtage fra nye

områder af regionen. Vi glæder os - vi står med åbne

arme og har planlagt en rigtig god modtagelse af dem

alle, forsikrer hun.

I Region Midtjylland vil der fremover kun være neurorehabilitering

på hovedfunktions- og regionsniveau i Skive

og Lemvig samt nogle få senge i Hammel. Den højtspecialiserede

neurorehabilitering skal fortsat foregå i Hammel.

Ulla Veng forventer ikke, at patienttyngden i Skive

bliver væsentligt større end i dag. Den store udfordring

bliver at rehabilitere patienter fra et større geografisk

område - med et væsentligt større antal samarbejdspartnere

i flere kommuner og på flere hospitaler.

Efter ombygningsarbejdet i 2021 følger ombygning af

2031, som skal rumme hele neurocentret inkl. hukommelsesklinikken

med ibrugtagning hen på efteråret.

Den akutte behandling

I den akutte fase er apopleksipatienten indlagt i neurologisk

afdeling på Regionshospitalet Viborg. Her er det

neurologiske sengeafsnit N09 netop delt op i et alment

afsnit (N09 almen) med 16 senge og et apopleksiafsnit

(N09 apopleksi) med 12 senge. Karina Laustsen er ansat

som afdelingssygeplejerske i N09 apopleksi.

Overlæge Lone Vigh klippede snoren til det “nye” apopleksiafsnit

den 12. januar. I sin tale udtrykte hun stor

forventning i forhold til nyt telemetriudstyr, som gør

det muligt at finde flere af de hjerterytme-forstyrrelser,

som bør behandles specifikt. Der er netop bevilget

penge til det nye udstyr. Lone Vigh så også frem til, at

afsnittet får mulighed for at oprette en TCI-klinik, hvor

patienter med kortvarige apopleksi-symptomer kan ses

inden for ét døgn på hverdage, og hvor planen er, at

hele udredningsprogrammet kan afvikles samme dag.

Forventningen er, at apopleksi kan forebygges for otte

ud af ti patienter af denne type. TCI står for transistorisk

cerebral iskæmi.

Den livsvigtige tværfaglige indsats fra specialister

“Nu er apopleksi blevet en sygdom, der skal diagnosticeres og behandles hyperakut.

Befolkningen informeres om, at “time is brain”. Der er dog kun et lille fåtal af patienterne, der på trods af, at

tidsvinduet for trombolyse nu udvides til 4½ time, kan profitere af at komme til Holstebro eller Århus i den

helt akutte fase. Mindst lige så vigtigt som trombolysebehandling er erkendelsen af den betydning, det har

for apopleksipatienterne at få en multidisciplinær indsats, der kan gives af højtuddannede personalegrupper

på et apopleksiafsnit.”

Overlæge Lone Vigh i sin tale 12. januar 2009 ved åbning af afsnit N09 apopleksi.

2 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009


Praktisk info fra BDA • Nyt optageområde for ØNH

Praktisk information fra

billeddiagnostisk afdeling

• Den nye MR-skanner er nu installeret og taget i brug

• I perioden 5. - 9. marts modtager BDA kun akutte henvisninger på grund af opgradering af RIS-PACS. Både Viborg

og Skive er bemandet med vagthold

• 27. marts holder BDA temadag og modtager kun akutte henvisninger. Både Viborg og Skive er bemandet med

vagthold

- alt dette for, at vi fortsat kan servicere jer optimalt.

Med venlig hilsen BDA

ØNH-læger fra Viborg til Silkeborg

Følgende meddelelse er udsendt til de praktiserende læger i et nyhedsbrev fra Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup:

Der er indgået en aftale mellem hospitalerne i Silkeborg og Viborg om samarbejde omkring patienter med akutte

og elektive lidelser i øre-, næse- og halsområdet.

Den elektive otologiske udefunktion på Regionshospitalet Silkeborg vil fra 1. april 2009 blive varetaget af øre-,

næse-, halsafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Hidtil er funktionen udgået fra øre-, næse-, halsafdelingen, Århus

Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade.

Det er aftalt, at der to-tre gange ugentlig foretages elektive operationer på Regionshospitalet Silkeborg. Der vil

fortrinsvis blive tale om operationer som fjernelse af mandler, operation for skæv næseskillevæg eller for stritører.

Patienterne forundersøges også på Regionshospitalet Silkeborg, og de patienter, der har behov for en hospitalsseng

i døgnet efter operationen, vil blive huset lokalt på ortopædkirurgisk afdeling. Der vil i større udstrækning

end tidligere blive taget hensyn til, at patienter fra nærområdet behandles lokalt i Silkeborg. Afdelingen i Viborg

har ingen væsentlige ventetider på disse operationer.

Henvisninger vedrørende elektive patienter med sygdomme i ører, næse eller hals bedes derfor fremover sendt til

øre-, næse-, halsafdelingen, Regionshospitalet Viborg, hvorfra visiteringen af patienter fra Silkeborg-området til

behandling på Regionshospitalet Silkeborg vil blive foretaget.

Akutte otologiske patienter fra Silkeborg-området modtages gerne på Regionshospitalet Viborg.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009

3


En sygeplejerske ud over

det sædvanlige

Det var sygeplejerske Rikke Degn, urologisk afsnit U08,

som blev den glade modtager af Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerups hæderspris “Årets sygeplejepris”.

Chefsygeplejerske Tove Kristensen stod for overrækkelsen,

som pr. tradition er den festlige optakt til

hospitalets årlige sygeplejesymposium.

Prisen - 5000 kroner, som er øremærket til kursus- eller

kongresformål - går til en basissygeplejerske, som har

ydet en markant, nyskabende og professionel indsats

for at udvikle sygeplejen til gavn for patienter og pårørende

- fx med ny viden; nye sygeplejeroller og -adfærd

eller nye metoder eller ny praksis.

Årets sygeplejepris

Rikke Degn blev indstillet til prisen af sin afdelingssygeplejerske,

Mette S. Jakobsen, blandt andet for sit

vedholdende arbejde med at fastholde og udvikle konceptet

om “det accelererede patientforløb”. Konceptet,

som kommer patienterne til gode i form af færre komplikationer,

kortere indlæggelses- og rekonvalescenstid,

er en stor udfordring for læger og sygeplejersker

- ikke fordi de videnskabelige beviser mangler, men

fordi både personale, patienter og pårørende må gøre

op med traditionelle holdninger, bl.a. med hensyn til

... Fortsættes side 5

4 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009


Årets sygeplejepris • Årets sygeplejesymposium

... En sygeplejerske ud over det sædvanlige

- fortsat fra side 4

at komme hurtigt op og hurtigt i gang med at bevæge

sig og med at spise efter en operation.

- Rikke Degn er nyskabende, fokuserer på udvikling af sygeplejen

og har sine meningers mod. Hun argumenterer

proaktivt for sine synspunkter og har en sjælden evne

til at få alle med. Hun er en stor rollemodel for såvel nye

som gamle i afsnittet, skrev Mette S. Jakobsen blandt

andet i sin indstilling, som vandt gehør blandt medlemmerne

af hædersprisens bedømmelseskomité.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009

Senere på dagen stod Rikke Degn i øvrigt - sammen

med sin afdelingssygeplejerske - for ét af de i alt 21

foredrag, som blev fremlagt ad tre parallelle spor på

sygeplejesymposiet.

”Årets sygeplejepris” er tidligere tildelt sygeplejerske

Margit Klitte og sårsygeplejerske Else Godsk Vestergaard.

På billedet side 4 ses Rikke Degn sammen med afdelingssygeplejerske

Mette S. Jakobsen (i midten) og

chefsygeplejerske Tove Kristensen (til højre).

Vidensdeling og erfaringsudveksling

på årets sygeplejesymposium

Selvom “udvikling” er nøgleordet bag Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerups årlige sygeplejesymposium,

er selve symposiet ret traditionsbundet.

Fx er der tradition for, at hospitalets egne sygeplejersker

disker op med et rent overflødighedshorn af foredrag

om deres arbejde med og resultater af at udvikle

sygeplejen i deres afsnit.

Det hører sig også til, at hospitalet uddeler ”Årets sygeplejepris”

til en basissygeplejerske, der har ydet en

særlig indsats for at udvikle sygeplejen til gavn for patienter

og pårørende.

Ingen af disse traditioner blev der givet køb på ved sygeplejesymposium

2008, som løb af stabelen torsdag

den 26. februar.

Men to traditioner - tid og sted - blev der rokket ved i

år. Tidligere er sygeplejesymposiet løbet af stabelen i

november. Men da ”Store uddannelsesdag” og åbent

hus-arrangementet for unge uddannelsessøgende også

foregår i november og ikke kan flyttes, har man fra

i år valgt at lægge sygeplejesymposiet i februar. Med

hensyn til stedet valgte arrangørerne i år at samle alle

aktiviteter på Regionshospitalet Viborg, hvor personalekoncentrationen

er størst.

Sygeplejesymposiet blev igen i år afviklet uden at

nedsætte hospitalets aktivitet. Til gengæld havde

afdelingssygeplejerskerne fået carte blanche til at

indkalde ekstra personale, så vagtplanen blev så rummelig,

at plejepersonalet på skift kunne tjekke ud af

afsnittet for at hente faglig inspiration på et af symposiets

foredrag.

Toppen af isbjerget

Og der var nok at tage af. Sygeplejesymposiets ambitiøse

program bestod af ikke færre end 21 foredrag,

som blev præsenteret ad tre parallelle spor i mødelokalerne

21, 22 og 24.

- De mange indlægsholdere har til i dag gjort et stort

forarbejde for at kunne formidle deres viden og resultaterne

af deres projekter. Men det store arbejde, vi ser

i dag, er kun toppen af et stort isbjerg i forhold til den

... Fortsættes side 6

5


... Vidensdeling og erfaringsudveksling på årets

sygeplejesymposium - fortsat fra side 5

indsats, de yder i hverdagen, hvor deres engagement

har lokket eller drevet dem i gang med udviklingsarbejde,

sagde chefsygeplejerske Tove Kristensen i sin

åbningstale.

Hun betonede, at hospitalet er helt afhængigt af at

have den slags ildsjæle blandt personalet for at sikre

et højt fagligt niveau:

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er det faglige engagement,

der driver faglig innovation og udvikling. Det

kommer indefra - fra den faglige identitet og stolthed,

som kendetegner fagpersoner, som vil mere, end arbejdspladsen

normalt forventer af sine ansatte, sagde

hun og fortsatte:

- Udviklingsarbejdet gør en stor forskel for patienterne.

Derfor skal I sige til jeres kolleger, at de skal komme

herned, så indlægsholderne kan få nogle at dele deres

viden med. Lad jer inspirere og udfordre - og tag så

jeres oplevelser med hjem til kollegerne i afsnittet og

tal med dem om, hvad I kan gøre for at komme videre i

jeres udvikling, sagde Tove Kristensen til de fremmødte

ved symposiets åbning.

Der er altid noget at hente

Det var også chefsygeplejersken, der fik det sidste ord,

da symposiet lukkede.

- Sygeplejesymposiet har igen i år vist, at en sygeplejerske

skal arbejde med rigtig mange værdier og

elementer for at blive en god sygeplejerske, konkluderede

hun.

Hun lovede en gentagelse til næste år - så det på ny

kan blive synligt, hvilke udviklingsemner der arbejdes

med på hospitalets mange afsnit. Hun mente også,

at strukturen med tre parallelle spor er rigtig - men

at bemandingen i afsnittene på symposiedagen bør

være endnu større, så endnu flere kan få lejlighed til

at være med.

Årets sygeplejesymposium

Fra Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups “Sygepleje-

symposium 2008”: Sygeplejersker fra nyremedicinsk afsnit

M12-2 fortæller om aktivitetsprojektet “Gåtur til Paris”.

Forsidebilledet er fra foredraget “Klinisk undervisning

væk fra praksis” med Helen Højgaard, Lene Hald Kristiansen

og Eva Nielsen på de skrå brædder.

- Selvom man måske ikke lige kan frigøre sig, når ens

højest prioriterede foredrag holdes - så er det en god

idé at høre et andet i stedet. Også selvom det ikke lige

vedrører ens eget speciale. For der er noget at hente

for alle i ethvert af symposiets foredrag. Det er min helt

klare erfaring, sagde Tove Kristensen.

Sygeplejesymposiet var igen i år tilrettelagt af klinisk

udviklingskoordinator Vibeke N. Larsen og oversygeplejerskerne

Inge Pinholt og Hanne Sønder. Desuden

bidrog i alt seks moderatorer i mødelokalerne ved afviklingen

af foredragene.

Ved redaktionens slutning var der endnu ikke overblik

over, hvor mange deltagere symposiet havde trukket

af huse.

Der er stadig adgang til symposiets foredrags-abstracts

via hjemmesiden “www.sygehusviborg.dk/sw302.asp”.

Symposiets program åbner sig med et klik på billedet

af programforsiden, og herefter er det muligt at klikke

sig videre til de enkelte abstracts.

6 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009


Modtagelse af akutte patienter med diabetes • Bestyrelsesmedlemmer søges

Akutte patienter med

diabetes-relaterede problemer

Der sker ændringer af det akutte medicinske modtageafsnit i Skive. I den forbindelse ændres proceduren for modtagelse

af akutte patienter med diabetes til medicinsk afdeling.

Fremover skal ALLE patienter, der indlægges akut med diabetesrelaterede problemer, dvs. henvist akut med ny-

konstateret diabetes; diabetisk ketoacidose / mistanke herom eller patienter med dysreguleret diabetes, der kræver

indlæggelse (dvs. ikke kan ses akut /subakut i diabetesambulatoriet i Viborg/Skive), ALTID indlægges akut på

medicinsk modtageafsnit i Viborg.

Ved udskrivelsen kan patienterne fra Skive fortsætte evt. kontrol i diabetesambulatoriet i Skive, der fungerer uændret.

Lene Mortensen, specialeansvarlig overlæge,

endokrinologisk team, medicinsk afdeling

Nødråb:

Skal personaleforeningen leve videre?

Til alle vore medlemmer på Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Kjellerup, Søndersøparken og bosteder:

Kan det virkelig passe, at der i personalegruppen ikke er én eller to personer,

der kunne tænke sig at blive medlem af personaleforeningens bestyrelse?

Ét medlem går på efterløn - et andet har skiftet arbejde. Derfor mangler vi.

Vi er fire medlemmer tilbage i bestyrelsen og kunne rigtig godt tænke os at få

et par kreative, iderige, humoristiske personer med i vores kreds.

Arbejdspresset er til at overse, og selv synes vi, det giver hyggelige timer.

SÅ!

Ring til en af os og få bekræftet, at det er noget, der er værd at bruge lidt kræfter på.

Formand Signe Prahl Sekr. Susanne Andreasen Kass. Kirsten Jeppesen Best.medl. Søren Dalsgaard

lokal 2684 lokal 2820 lokal 2580 portørcentralen

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009

7


Temadag:

Gennembrud

Prøv gennembrudsmetoden

Fastholdelse af resultater og god faglig kvalitet i organisationen

- hvordan gør vi?

Hvornår:

Torsdag den 16. april 2009 i lokale 21-22 fra klokken 8.00 - 15.00

Hvem:

Specialeansvarlige læger og sygeplejersker, kvalitetskoordinatorer,

afdelingsledelser

Tilmelding:

Implementering er en tværfaglig indsats. Vi opfordrer derfor til, at afsnittene

tilmelder tværfaglige team til temadagen.

Der er cirka 85 pladser, som fordeles efter “først til mølle-princippet”.

Tilmelding skal ske til projektleder Christina Riis, kvalitets- og uddannelsesafdelingen

på mail “christina.riis@viborg.RM.dk”

SENEST ONSDAG DEN 1. APRIL 2009

Program:

Se næste side

8 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009


Prøv gennembrudsmetoden

Temadag: Gennembrud

Fastholdelse af resultater og god faglig kvalitet i organisationen – hvordan gør vi?

Program:

Klokken 08.00-08.30: Mulighed for kaffe, te og brød

Klokken 08.30-08.35: Velkomst - dagens program gennemgås

ved projektleder Christina Riis, kvalitets- og uddannelsesafdelingen

Klokken 08.35-08.50: Indledende oplæg

ved cheflæge Christian Møller-Nielsen

Klokken 08.50-09.00: Præsentation af medicinafstemnings-standard 2.9.4 fra Den Danske Kvalitetsmodel

ved overlæge Kjeld Helleberg, medicinsk afdeling

Klokken 09.00-9.15: Fastholdelse som “optakt” til implementering

ved projektleder Lea Nørgaard Bek og proceskonsulent Lise Arnth, center for kvalitetsudvikling

Klokken 09.15-10.00: Præsentation af“Guide til fastholdelse af ny praksis”- 10 faktorer, der har væsentlig indflydelse

på fastholdelsen af de forandringer, der implementeres i praksis

ved Lea Nørgaard Bek Lise Arnth

Klokken 10.00-10.15: Kaffe

Klokken 10.15-10.30: Præsentation af måleredskabet i guiden

ved Lea Nørgaard Bek Lise Arnth

Klokken 10.30-11.30: Gennemførelse af scoring af forandringstiltag (individuelt og/eller i team) og præsentation

af scoringsresultatet. Scoringen vil tage udgangspunkt i medicinafstemningsstandard

2.9.4 fra Den Danske Kvalitetsmodel

Klokken 11.30–12.00: Udarbejdelse af handlingsplan

Klokken 12.00-12.45: Frokost (sandwich og frugt)

Klokken 12.45-13.15: Introduktion til implementering og “Model for Improvement”

ved Lea Nørgaard Bek Lise Arnth

Klokken 13.15-13.45: Introduktion til gennembrudsmetodens væsentligste implementeringsværktøj PDSAtest

(Plan - Do - Study - Act)

ved Lea Nørgaard Bek Lise Arnth

Klokken 13.45-14.00: Vigtigheden af monitorering – hvordan kan vi afgøre om forandringen er en forbedring?

ved Lea Nørgaard Bek Lise Arnth

Klokken 14.00-14.15: Kaffe og kage

Klokken 14.15-14.45: Planlægning af egne PDSA-test (Plan - Do - Study - Act) i relation til medicinafstemningsstandard

2.9.4 fra Den Danske Kvalitetsmodel

Klokken 14.45-15.00: Afrunding og evaluering

Oplæggene fra center for kvalitetsudvikling suppleres med hospitalets erfaringer med implementering og fastholdelse

af “Operation Life-pakkerne” ved afdelingssygeplejerske Mette Haahr, anæstesi- og operationsafdelingen, og

udviklingsmedarbejder Marianne Toppenberg, medicinsk afdeling.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009

9


Elektroniske recepter i Viborg-EPJ

Elektroniske recepter i Viborg-EPJ

På foranledning af nedenstående brev fra Danske Regioner til Regionerne, kommer her en lille reklame for

Viborg-EPJ!

“Det følger af receptbekendtgørelsens § 12, at en recept

udstedt af en sygehuslæge skal indeholde oplysninger

om autorisations-ID og sygehusafdelingskode

(SKS-kode), hvis receptudstederen er i besiddelse af

det pågældende nummer. Oplysningerne anvendes

bl.a. af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med styrelsens

tilsynskontrol.

Danske Regioner er på et møde i Ministeriet for Sundhed

og Forebyggelse blevet præsenteret for en stik-

prøveundersøgelse udført af Lægemiddelstyrelsen

vedrørende bl.a. sygehuslægers indberetning af autorisations-ID

og sygehusafdelingskode. Det fremgår

af den pågældende undersøgelse, at sygehuslæger

stort set aldrig anfører autorisations-ID på recepten.

Det fremgår endvidere, at sygehuslæger i et stort antal

tilfælde heller ikke anfører sygehusafdelingskode

på recepten. Sygehuslægerne lever således ikke op til

receptbekendtgørelsens bestemmelse herom om at

anføre de pågældende oplysninger.

Til orientering skal det oplyses, at det er besluttet at

ændre opsætningen af receptserveren, således at den

skal afvise “blanke” autorisations-ID. Formålet hermed

er, at lægen bliver nødt til at anføre sit autorisations-ID

for at kunne udstede en elektronisk recept.

Med henblik på at sygehuslægerne lever op til de gældende

regler i receptbekendtgørelsen skal Danske Regioner

venligst bede regionerne om at opfordre sygehuslægerne

til udelukkende at udstede elektroniske

recepter, forudsat at dette er muligt på sygehuset”.

Alle læger er siden 2007 oprettet med deres autorisa-

tions-ID i Viborg-EPJ.

Hvis man laver et “preview” af en elektronisk recept fra

Viborg-EPJ, kan man se lægens autorisations-ID nederst

i venstre hjørne.

... Fortsættes side 11

10 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009


Elektroniske recepter i Viborg-EPJ

... Elektroniske recepter i Viborg-EPJ

- fortsat fra side 10

EPJ

Vi opfordrer alle læger til at sende recepter elektronisk, altså som EDI-forsendelse.

Skal der laves en recept på morfica, kan recepten ikke udskrives. I så fald skal recepten sendes som en EDI-forsendelse.

Hilsen EPJ-gruppen

i it-afdelingen

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009

11


Nyt fra Personaleforeningen i Viborg og Kjellerup

Personaleforeningen Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Søndersøparken

inviterer medlemmer + ledsager til

ROCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR

i Tinghallen fredag den 13. marts klokken 20.00

Pris kr. 100,- pr. billet.

Tribute show til tidens største rock’n’ roll-stjerner.

Der er lagt op til et brag af en koncert-oplevelse med dette 110 minutters store musikalske tribute show med tidens

største rock-stjerner.

Rockin’On Heaven’s Door er kaldt det bedste portræt-show af de største rock’n’roll-giganter Elvis Presley, Roy Orbison,

Buddy Holly, Eddie Cochran og The Big Bobber med overbevisende gengivelse af tidens hits. De deler scene

med “Jerry Lee Lewis”, hvis piano nærmest bryder i brand under “Great Balls of Fire”.

Alle kunstnere bakkes op af et fantastisk fem-mands-band

Billetter bestilles hos Signe Prahl, lokal 2684.

Sidste frist for bestilling er mandag den 9. marts klokken 12.00.

Afhentes i forhallen (ved børnebordene) onsdag den 11. marts mellem klokken 12.00 og 12.30.

Personaleforeningens kalender

Fredag den 13. marts: Rockin’ on Heaven’s Door - se omtale ovenfor

Torsdag den 2. april: Generalforsamling - se også side 7

Lørdag den 6. juni: Sommerudflugt til Givskud Zoo

Ny indkøbsaftale - spar penge på biludstyr

Personaleforeningen Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Søndersøparken har indgået indkøbsaftale med JYSK

Autoudstyr A/S, Vognmagervej 6 i Viborg, telefon 8730 3038. Firmaet tilbyder serviceeftersyn på alle biltyper;

hjulskift (vinter til sommer og omvendt) og hjulopbevaring; klargøring til syn; syn af alle biltyper; klargøring og

polering; olieskift; salg af alle typer udstyr til bilen; montering af stort set alt i og på bilen samt udlejning af ski- og

bagagebokse. Firmaet tilbyder at hente og bringe bilen på jobbet.

Rabatterne er i forhold til bruttopriserne: Dæk, sliddele og fælge 30-50%; radio 10-20%; højttalere 15-20%; tilbehør

20-25%. Navigationsudstyr til dagspris.

12 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009


HER er rygning tilladt!

Sygehus med rygehus

Patienter, pårørende og personale med hang til tobak behøver ikke længere at underkaste sig lunefulde vejrguders

vilje, når tobakstrangen melder sig. Regionshospitalet Viborgs nye rygehus blev nemlig færdigt og givet frit til brug

i den forløbne uge. Rygehuset, som ligger op ad hovedindgangspartiet, er opvarmet og ventileret.

Ingeniør René Kjellerup oplyser, at der også bliver sørget for rygerne på Regionshospitalet Skive. Her opsættes en

pavillon i haveanlægget bag forhal-området. Endnu mangler der at blive etableret adgangsforhold. Desuden er et

rygerum ved at blive indrettet i paraplegifunktionen.

Hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard ser frem til, at hospitalets rygere - altså også personalet - vil gøre brug af

rygehuset, så de udendørs områder ved hospitalets indgange også kan blive røgfrie.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009

13


Fra Viborg til MedCom

It-chef Anders Lyngsø, it-afdelingen, er på samme tid ked

af det - og stolt. Ked af det, fordi han har mistet en god

medarbejder. Stolt, fordi den pågældende medarbejder

er blevet headhuntet til MedCom - Det danske Sundhedsdatanet.

Medarbejderen er Kate Kusk, som fik job

i it-afdelingen i efteråret 2008, og som inden da havde

været ansat i Region Midtjylland, Viborg Amt - og tidligere

endnu som lægesekretær på hospitalet i Viborg.

I Viborg Amts tid tog hun ud til de praktiserende læger

for at hjælpe dem i gang med at bruge MedComs

standardløsninger for sundhedskommunikation. Her

gjorde hun et pionerarbejde for at få de praktiserende

læger til at ”snakke sammen elektronisk” med hospitaler

og apoteker. Nu gentager historien sig. Hun er ansat

i en tre-årig projektstilling, hvor hun skal udbrede de

eksisterende standardløsninger - denne gang til kom-

Fra Viborg til MedCom

munerne i Jylland og på Fyn, så de kan komme “ud over

rampen” og kommunikere elektronisk med de praktiserende

læger, hospitaler og apoteker. En kollega skal

dække området øst for Storebælt.

- Kommunikationsstandarderne er helt på plads - men

endnu udnytter kommunerne dem ikke optimalt. Det

bliver en spændende udfordring at være med til at implementere,

for der er store administrative og faglige

gevinster at hente, når kommuner, hospitaler, apoteker

og praktiserende læger kan kommunikere ved hjælp af

fælles elektroniske systemer. Det kan virkelig gøre en

forskel, når de forskellige sundhedsaktører i fællesskab

skal sikre sammenhængende patientforløb på tværs

af sektorer, fremhæver Kate Kusk. Hun tilføjer, at Regionshospitalet

Viborg, Skive, Kjellerup er meget langt

fremme i brugen af MedComs standardløsninger.

14 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009


“Ny” reumatologisk overlæge

“Ny” reumatologisk overlæge

Selvom reumatologisk afdeling om kort tid afleverer en

del af sine funktioner til Regionshospitalet Silkeborg,

er der stadig en afdeling tilbage i Viborg. Således har

afdelingen netop ansat ph.d. Ib Tønder Hansen som

specialeansvarlig overlæge for den inflammatoriske

reumatologiske funktion og dermed daglig leder af

reumatologisk ambulatorium. Ib Tønder Hansen kender

dog - og er kendt i - afdelingen, som han har været

ansat i siden juni 2007, først som afdelingslæge - og fra

september 2008 som vikar for overlæge.

Afdelingen markerede fastansættelsen af Ib Tønder

Hansen ved en hyggelig reception på patienthotellet

den 23. februar - se billedet ovenfor. Her fremhævede

ledende overlæge Inger Lauge, reumatologisk afdeling,

Ib Tønder Hansens brede uddannelse inden for hele det

reumatologiske og intern medicinske område.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009

- Du er fagligt ambitiøs og kompromisløs; engageret,

dygtig og stringent. Du er en dygtig underviser og lægger

megen energi i at uddanne yngre kolleger, både i den

daglige klinik med supervision; til vores interne morgenundervisning

og på afdelingens interne ultralydskurser

- et område, du i øvrigt er specielt god til, sagde hun.

Inger Lauge betegner ansættelsen af Ib Tønder Hansen

som et stort fagligt løft for reumatologisk ambulatorium.

Hun oplyser, at reumatologisk afdeling også blev

styrket pr. årsskiftet med ansættelsen af afdelingslæge

Rikke Middelhede Hansen, som arbejder i paraplegifunktionen.

Inger Lauge sender en varm tak til patienthotellet for

at stille perfekte receptionsrammer til rådighed - med

perfekt forplejning og perfekt servering!

15


Du sætter fod- og fingeraftryk ...

Den 12. februar kom det frem i medierne, at en it-medarbejder

ved Århus Universitetshospital, Skejby, dybt

ulovligt havde været inde at kigge i en journal for at

finde personoplysninger til en kammerat. Samme dag

havde Region Midtjylland meldt hændelsen til Datatilsynet

– og vedkommende medarbejder var på dette

tidspunkt allerede blevet både bortvist fra sit job og

meldt til politiet. Det skete straks, da hospitalet var

blevet opmærksom på uregelmæssigheden.

Ulovligheden på nettet aktualiserer, at alle medarbejdere

skal tage al omgang med fortrolige oplysninger

helt alvorligt. Ikke noget med at snuse rundt af simple,

nysgerrige grunde. Det, der kan synes at være let at

finde med få klik på musen, er ikke dermed noget,

som skal tages let.

Lettere at fuske tidligere

I gamle dage, da alle oplysninger om borgerne lå på papir

arkiveret i mapper og skuffer, kunne en medarbejder

“låne” et dokument, gå til den nærmeste kopimaskine

– og efterfølgende lægge det tilbage. Det var også

strengt ulovligt, men trak dengang ikke spor, sådan

som det gør i dag, hvor alle medarbejderes computere

er koblet op i et netværk, hvor det bliver overvåget, når

man bevæger sig ind i it-systemer med personhenførbare

data om patienter og borgere.

Når de regionale medarbejdere klikker sig ind på deres

arbejds-computer, dukker der som det første en

tekst op på skærmen, der fortæller om den nødvendige

sikkerhed.

De fleste klikker nok videre – uden mange tanker, men

teksten skulle dagligt gerne gøre alle opmærksom på,

at det ikke er et ligegyldigt netværk, som brugeren er

på vej ind på. Ved ansættelsen bliver alle medarbejdere

i deres ansættelseskontrakt tilsvarende udtrykkeligt

gjort opmærksom på, at de er underlagt lovreglerne

om tavshedspligt.

Tavshedspligten

På den rette side af stregen ...

– Vi kan på en log-fil se, hvor den enkelte medarbejder

kigger ind efter oplysninger. Hvor længe vedkommende

er der – og hvad de laver. Vi kan se, hvis de går

uden for det, som virker rimeligt, og det kan udløse en

nærmere undersøgelse, fortæller Ole Schelde, informationssikkerhedskoordinator

ved regionssekretariatet.

Han er med til at sikre, at fundamentet bag regionens

informationssikkerhed er på plads, så der ikke sker sikkerhedsmæssige

svigt.

Ole Schelde har siden efteråret haft som hovedområde

at udvikle informationssikkerheden i Region Midtjylland.

Et arbejde som blev sat i gang straks ved regionens

dannelse, og som om tre uger kommer videre fra

regionens informationssikkerhedsudvalg til regionens

direktion og politikere.

– Hver medarbejder skal have et fagligt og tjenstligt

behov for at slå oplysninger op. Ligeledes har alle

medarbejdere også et ansvar for, at deres pc ikke står

logget på nettet uden opsyn. Hvis der sker misbrug i

denne situation, så står vedkommende, der har logget

sig på, som ansvarlig, påpeger Ole Schelde.

Konsekvenser

Siden 1976 har amterne og siden regionerne skullet

indberette til Landspatientregistret, hvis der sker uregelmæssigheder.

I det daglige er det de enkelte områders

it-områdeledere, som jævnligt skal gennemse

og underskrive udkørsler af sikkerheds-logfilerne. Disse

underskrevne lister er mellem de ting, som regionens

revisionsfirma, KPMG, får forelagt.

Jurist Nina Skarum, HR koncern, har kendskab til, at

der er sket enkelte uheldige hændelser i såvel de tidligere

amters som i regionens tid. Ulovlige brud, som

har betydet, at ansættelsesforholdet er ophørt – og i

... Fortsættes side 17

16 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009


Temadag for hygiejnekontaktpersoner • Tavshedspligten

Temadag for

hygiejnekontaktpersoner

- og andre interesserede

20. marts 2009 i lokale 22, Viborg

Program:

09.00 - 09.05 Velkommen

09.05 - 10.50 Formidlingspædagogik - pædagogisk planlægning

- Redskaber til formidling af ny viden om hygiejne i afdelingen

ved Elsebeth Larsen

Inkl. 15 minutter til kaffe og spørgsmål

11.00 - Forandringsledelse - forandringspædagogik (Kotter mf.)

- Metoder til at skabe forandring i min afdeling

ved Alice L. Sørensen og Karin Winther

Nye emner

Næste møde

12.30 Tak for i dag

Tilmelding inden 17. marts til Grete Høi, tlf. 2495 i dagtiden.

... Du sætter fod- og fingeraftryk ...

- fortsat fra side 16

de fleste tilfælde også har ført til en politianmeldelse.

Dermed er den nærmere afvejning af ulovligheden og

Tavshedspligten er en af grundstenene i det tillidsforhold, der hersker mellem patienter og ansatte. Derfor er et

brud ikke kun ulovligt, det er også et tillidsbrud mod patienterne og deres tryghed. Så selvfølgelig skal vi altid

overholde den. Vores system bygger på tillid. Alle ansatte skriver ved ansættelsen under på, at de vil overholde

tavshedspligten. Som udgangspunkt har vi tillid til, at man som ansat på Skejby aldrig bryder sin tavshedspligt.

Patienter skal kunne føle sig trygge, når de kommer til os, og det skal der aldrig herske tvivl om.

- skrev Skejbys hospitalsledelse på intranettet, da det kom frem i medierne, at en af hospitalets it-medarbejdere

havde hentet oplysninger fra en kvindes abortjournal til en kammerat, der havde været kæreste med kvinden.

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009

dom overgivet til en myndighed uden for regionens

administrative regi.

jga i Region Midtjyllands elektroniske

nyhedsbrev Midt•Nyt nr. 4, 25. februar 2009.

17


Ledige job

Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Oversigten omfatter de jobannoncer, der er opslået i uge 09 / 2009 med ansøgningsfrist efter 5. marts 2009.

Opslagenes fulde ordlyd kan ses på “www.sygehusviborg.dk/sw476.asp”. Har du ikke mulighed for at se opslaget

på hjemmesiden, kan du bestille et print i informationsafdelingen på lokal 2593 eller 2594.

Lægesekretær

Reumatologisk afdeling

Paraplegifunktionen søger uddannet lægesekretær

35 timer pr. uge fra 1. maj 2009 eller snarest derefter.

Paraplegifunktionen udfører højtspecialiseret rehabilitering

af rygmarvsskadede fra Jylland og Fyn. Nytilskadekomne

patienter er indlagt i seks-ni måneder.

Rehabiliteringsindsatsen bygger på et tæt, tværfagligt

samarbejde mellem psykologer, socialrådgivere, fysioog

ergoterapeuter, læger og eksterne konsulenter,

hvor sekretæren ofte er omdrejningspunktet. Jobbet

vil veksle mellem arbejde i sekretariatet og opgaver for

sengeafdelingerne. Du skal være fagligt godt funderet,

have gode samarbejdsevner, men du skal også kunne

arbejde selvstændigt.

Ansøgning 74 senest 14. marts 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Neonatalsygeplejersker

Børneafdelingen

Neonatalafsnit B56 søger to sygeplejersker 30-32 timer

pr. uge fra 1. maj 2009. Vi ønsker sygeplejersker, som er

fleksible, og som kan bevare roen og overblikket i travle

arbejdsperioder, og som har lyst til at arbejde med syge,

nyfødte børn, herunder også et tæt samarbejde med

såvel forældre som tværfaglige samarbejdspartnere. Vi

er en afdeling med en god blanding af nyt og erfarent

personale, men alle meget engagerede og fokuserede

på udvikling af sygeplejen. Vores plejeform fungerer

efter kontaktpersonordningen. Afsnittet er nybygget

med rigtig gode og moderne faciliteter, herunder også

til forældrene.

Ansøgning 75 senest 13. marts 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

HR-chef

HR-afdelingen

Brænder du for HR, og er du i stand til at sikre sammenhængende

HR-ydelser i dialog med hospitalsledelsen,

kolleger og internt i HR-afdelingen, er det måske dig vi

søger til stillingen som HR-chef. Du skal varetage den

daglige ledelse af HR-afdelingen og får ansvaret for at

opbygge en ny HR-afdeling sammen med afdelingens

22 erfarne og engagerede medarbejdere med kompetencer

inden for såvel personaleområdet, lønområdet,

uddannelsesområdet som arbejdsmiljøområdet. Du er

visionær og i stand til at lede, koordinere, videreudvikle

og fastholde fremdrift inden for HR- og uddannelsesområdet.

Vi forventer, at du har en relevant og teoretisk

uddannelse, gerne på akademisk niveau. Du har

solid erfaring med et bredt spektrum af HR-opgaver

og evner at skabe resultater gennem andre, herunder

at udvikle og styrke de menneskelige og faglige ressourcer

blandt ansatte.

Ansøgning 76 senest 6. april 2009 med morgenposten.

------------------------------------------------------------------------

Ergoterapeut

Fysio- og ergoterapien

Fysio- og ergoterapien søger ergoterapeut 30 timer

pr. uge fra 1. april 2009 eller snarest derefter. Du bliver

... Fortsættes side 19

18 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009


Ledige job på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Efterlysning • Tak

... Ledige job

- fortsat fra side 18

tilknyttet den neurologiske gruppe, som varetager

undersøgelse og behandling af patienter med akut

apopleksi og almene neurologiske lidelser. Vi ser gerne,

at du har kendskab til det neurologiske område (apopleksipatienter

og almen neurologi) og kan planlægge,

prioritere og bevare overblikket i en travl hverdag. Du

skal være i stand til at indgå i et tværfagligt samarbejde;

du tør tage stilling og udtale dig i det tværfaglige

forum - og har lyst til at præge udviklingen i den neurologiske

gruppe i ergoterapien. Vi tilbyder et job i et

Efterlysning

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup • Uge 10, 2009

Er du interesseret i et stillingsopslag, som du

ikke har mulighed for at se elektronisk på vores

hjemmeside, kan du bestille et print af det i

informationsafdelingen, lokal 2593 eller 2594.

spændende speciale på en arbejdsplads i udvikling -

med gode kolleger og et fagligt miljø.

Ansøgning 77 senest 16. marts 2009 med morgenposten.

Jeg mangler en pakke, der er kommet med posten, og som indeholder en Ferticare (vibrator).

Henvendelse til ambulatoriesygeplejerske Susanne Døssing

paraplegifunktionen, lokal 3655

Tak fra pårørende

Til personalet på karkirurgisk afdeling V11-3

En stor tak til jer alle for jeres omsorg for vor far fra hans ankomst til afdelingen fredag den 20. februar 2009 og til

hans død mandag den 23. februar 2009.

Far fik en meget hjertelig modtagelse, god og omsorgsfuld information om den operation, han skulle igennem.

Desværre nåede far ikke så langt, og søndag aften fik vi beskeden fra sygehuset om, at fars hjerte var så svagt, at

hans liv ikke stod til at redde.

Vi er en stor familie, og vi fik lov til at være sammen med far den sidste tid af hans liv. Under hele forløbet fik vi alle

en meget menneskelig og omsorgsfuld behandling, god information, og der blev udvist stor respekt og forståelse

for de følelser, vi var igennem de sidste timer af fars liv.

Også stor tak for den respektfulde behandling, far fik den sidste tid af sit liv.

Speciel tak til Karen Gaarn-Larsen for lån af dit kontor og den information og de samtaler, du deltog i efter fars

død.

Speciel tak til de sygeplejersker og sygehjælpere samt lægerne, som tog sig af far og familien.

19


Kantinen serverer 9. - 15. marts

skop-sommer09.pmd

5.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Anretninger Det lune Det varme

Melon med spegeskinke, cherrytomat,

salat, lucernespirer, grovbrød.

Salat med æg, rejer, asparges,

tomat, dressing og flute.

Tunsalat med æg og flute.

Græsk pastasalat med feta, oliven,

rucolasalat og flute.

Fiskesalat med rejer, dressing og

grovbrød.

Chilistykke med kalkun og bacon.

Kyllingebryst med champignon,

ananas, karrydressing og flute.

Ørredtatar med grovbrød.

Tunroulade på salatbund med dressing.

Hønsesalat Madagascar med grovbrød.

Blomkålsgratin med råkost,

kryddersmør og flute.

Bøf med løgsovs, bådkartofler

og rødbeder.

Krydret svinekam med persillekartofler

og agurkesalat.

Frikadeller med stuvede grøntsager.

Indbagt rødspætte med rejer,

råkost og flute.

Krydderkylling på porrebund

med ris.

Rødspættefilet med remoulade,

gulerodsråkost og rugbrød.

Minestronesuppe.

Kogt laks med kartofler, ærter og

hollandaisesovs.

Alliancegrød med mælk.

Italiensk suppe.

Italiensk kødsovs med pasta.

Pærer med rugbrødscreme.

Kantinemenu i uge 11

Tomatsuppe.

Kalkuncordon bleu med kartofler, broccoli og

champignonsovs.

Rødgrød med mælk.

Karrysuppe med ris.

Bøf med stegte kartofler, løgsovs og rødbeder.

Hybensuppe med flødeskum.

Aspargessuppe med kødboller.

Stegt kylling med hvidløg, kartofler, skysovs og råkost.

Jordbærshake.

Forloren hare med kartofler, rødkål og skysovs.

Kvarkfromage med saftsovs.

Oksesteg med kartofler, haricots verts, tyttebær og

skysovs.

Fersken med ymercreme.

Herudover salatbar og smørrebrød. Med forbehold for udsolgte retter.

Kantinen i Viborg er åben på hverdage klokken 07.00 - 09.15; klokken 11.45 - 13.15 og klokken 17.30 - 18.15.

I weekenden og på helligdage er åbningstiden om middagen klokken 11.45 - 13.00, og der er lukket om aftenen.

Kantinen i Skive er åben på hverdage fra klokken 11.30 - 13.30.

I Viborg er der mulighed for at benytte smørrebrødsautomat uden for kantinens åbningstider.

OBS! Kantinerne tager ikke imod kreditkort.

© skopet udgives af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup - dels i trykt version, dels elektronisk på hospitalets hjemmeside: “www.regionshospitaletviborg.dk”.

skopet er et internt personaleblad for hospitalets ansatte. Det udkommer hver torsdag.

Deadline for indlæg til skopet: Fredag klokken 12.00 for indlæg til torsdag i næste uge.

Redaktion: Informationsafdelingen: Susanne Overgaard (tlf. direkte: 8927 2593, kalder 7-2593; e-post: “susanne.m.overgaard@Viborg.RM.dk”). Karl Aage Dissing (tlf.

direkte: 8927 2594; e-post: “karl.aage.dissing@Viborg.RM.dk”).

Layout-skabelon: Nida Nielsen.

Sats: Informationsafdelingen.

Foto, hvor intet andet er angivet: Klinisk foto: Lisbeth Justesen (kl. 7.30-14) (tlf. direkte: 8927 2934; e-post: “klinisk.foto@Viborg.RM.dk”). Informationsafdelingen: Nida

Nielsen, (tlf. direkte: 8927 2595; e-post: “nida.nielsen@Viborg.RM.dk”).

Digitaltryk: Born Grafisk Tryk ApS.

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt andre hospitalers personaleblade.

Vi forventer at blive kontaktet inden omtale i dagspressen.

More magazines by this user
Similar magazines