27. oktober - Københavns Universitet

ku.dk

27. oktober - Københavns Universitet

Dagsorden

Dagsorden for det 9. møde i 2004 den 27. oktober 2004

Nr. Overskrift og evt. forklædetekst

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat af Konsistoriums 8. møde i 2004 afholdt den 15. september.

3. Meddelelser

3.1 KU-høringssvar afgivet i perioden fra sidste Konsistorium

På Konsistoriums møde den 25. februar blev det fastlagt, at samtlige indkomne

høringsudkast indsendt til Universitetet og afgivne høringssvar, vil være finde under

Konsistoriums mødeforum under punkt ku, i mappen benævnt ’dokumenter’.

Liste over høringer i 2004 forelægges med henblik på orientering

3.2 Grundstensnedlæggelse 12. november 2004

Mundtlig orientering om arrangementet.

3.3. NIAS

Mundtlig orientering om aftaleindgåelse den 6. oktober 2004.

3.4 Auditering

Mundtlig orientering om auditeringsrapportens udsendelse.

3.5 Vidennetværk

Mundtlig orientering.

3.6 Forslag til lov om Højteknologifond

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling udsendte i slutningen af juni

udkast til lovforslag og bemærkninger om Højteknologifonden i høring.

Københavns Universitet afgav høringssvar den 23. august 2004, hvori man udtrykte

stor positivitet ved udsigten til den saltvandsindsprøjtning, der via den højteknologiske

fond vil komme til dansk forskning og erhvervsliv.

Ministeriet Forslag til Lov om Højteknologifonden fremsat den 6. oktober 2004

forelægges med henblik på orientering.

3.7 Nyt TAP- medlem af valgudvalget

Grete Roslyng er udtrådt af valgudvalget. I den forbindelse har TAP-gruppen i

Konsistorium indstillet Dorte Heldrup som nyt medlem.


Ifølge Sættevedtægten § 6 nedsætter Konsistorium et valgudvalg bestående af repræsentanter

for de videnskabelige medarbejdere, det teknisk-administrative personale

og de studerende.

Forelægges med henblik på Konsistoriums godkendelse.

3.8 Øvrige meddelelser

4. Høring vedr. ændring af universitetsloven

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Uddannelse har den 4. oktober sendt forslag

til lov om ændring af universitetsloven i høring.

Rektoratet har sendt forslaget i intern høring den 6. oktober med frist for

kommentarer den 25. oktober 2004.

Udkast til Københavns Universitets svar fremlægges på mødet.

Forelægges med henblik på drøftelse

5. Budgetforhandling

Universitets budget skal godkendes i Konsistorium. På den baggrund fremsendes

hermed 1. budgetforslag for 2005.

Tidligere behandling

Der har været indledende budgetdrøftelser i ØBU d. 30. juni 2004 og drøftelse af

et tentativt budget 2005 på ØBU mødet d. 6. oktober.

På baggrund af disse drøftelser er der udarbejdet et udkast til 1. budgetforslag som

har været drøftet på ØBU mødet d. 20. oktober 2004.

Efterfølgende er der indarbejdet en række tekstmæssige justeringer, og der er

ydermere foretaget følgende talmæssige rettelser:

1. Udviklingspuljen er i 2005 nedjusteret med 1,6 mio.kr. til Web Baseret Læring

og tilsvarende tilpasset i budgetoverslagsårene.

2. Som følge af indarbejdelse af TB-opgørelsen for 2004 over åben uddannelsestaxameterindtægter

på fakulteterne er fordelingen af forskningsbevillingen

inkl. ph.d. til fakulteterne marginalt justeret.

3. Som konsekvens af ovenstående er udligningen ligeledes justeret.

Forelægges med henblik på drøftelse.

6. Udviklingskontrakten

Universitetets nuværende udviklingskontrakt med Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling (MVTU) samt Undervisningsministeriet (UVM) udløb

ved udgangen af 2003. I perioden frem til 1. januar 2006 skal der indgås en ’overgangsudviklingskontrakt’

som forberedelse til en egentlig ny kontrakt kaldet ’anden

generationsudviklingskontrakt’.

En skrivegruppe med rektor i spidsen har udformet nærværende forslag til overgangskontrakt,

som nu sendes i høring i Konsistorium, Hovedsamarbejdsudvalget,

på fakulteterne og i en række rektorale udvalg.

22. OKTOBER 2004

SIDE 2 AF 3


Det er planen at have et kontraktoplæg klar til forhandling med ministeriet i november.

Udviklingskontrakten forventes underskrevet inden jul.

Forelægges med henblik på drøftelse.

7. Vedtægten

Ved bestyrelsens tiltræden den 1. januar 2005 er det Rektoratets ønske at kunne

fremlægge et gennemarbejdet udkast til vedtægt.

Rektoratet har gennemført den høring af de faglige miljøer som blev præsenteret

på møde i Konsistorium den 15. september.

Med henblik på en første drøftelse i Konsistorium har Rektoratet udarbejdet et

udkast til vedtægtens struktur samt en uddybet oversigt over udkastet til vedtægtens

struktur.

Forelægges med henblik på drøftelse.

8. Eventuelt

Linda Nielsen

22. OKTOBER 2004

SIDE 3 AF 3

More magazines by this user
Similar magazines