Undervisningsbeskrivelse - KVUC

kvuc.dk

Undervisningsbeskrivelse - KVUC

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Foråret 201

Institution 414 Københavns VUC

Uddannelse hfe

Fag og niveau Samfundsfag C

Lærer(e) Bilbo Egelund

Hold h1sac241

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1 Det politiske samfund

Titel 2 Velfærdssamfundet

Titel 3 Det frie eller samfundsskabte individ?

Titel 4 Selvstændigt projektarbejde


Titel 1

Det politiske samfund

Indhold Kap.3-5 i ”Liv i Danmark”

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Uddrag af Thomas Muns “England´s Treasure by Foreign Trade”

Uddrag af Adam Smiths “An Inquiry into the Nature and Causes of the

Wealth of Nations”

“Historien om en blyant”

Louis Pios ”Til vore Brødre”

”Partierne halser efter vælgerne” (Politiken 16. nov. 2007)

”EU. Dansk Folkeparti er det hemmelige ja-parti” (Politiken 18. sept.

2009)

”Demokratikanon” s.87-95

”Principal-agent teori”

”Kampen om et lovforslag”: http://www.folketinget.dk/pdf/kampen.pdf

”Løkkes løfter ender som valgtemaer” (Information 6. jun. 2010)

”Er Dansk Folkepartis historiske rolle ved at være udspillet?” (Kristeligt

Dagblad 6. dec. 2010)

”Kan Venstre stadig vinde næste valg?” (Berlingske Tidende 6. nov. 2010)

”Faldgruber for det borgerlige trekløver” (Berlingske Tidende 24. okt.

2010)

”Socialdemokraterne jager de svære alliancer” (Kristeligt Dagblad 27. sept.

2010)

27 lektioner

Kernefaglige Stikord:

- Den historiske udvikling enevælde - oplyst enevælde - borgerligt demokrati -

parlamentarisk demokrati

- Regressiv, legitimerende og progressiv ideologi

- Ideologier: socialisme, liberalisme, konservatisme, nationalisme/populisme

- Marked kontra stat... eller blandingsøkonomi?

- Liberalisme: markedskræfter, arbejdsdeling, specialisering, incitament,

(handelsbalance), betalingsmidler, frihed, vækst, privat ejendomsret, monopolproblemet.

- Socialisme: udbytning, fællesskab/solidaritet, det sårbare individ, det (af

kapitalismen) korrumperede individ, frihed gennem statslig regulering/omfordeling

- Dahls definition hhv. magtudredningens definition på demokrati (begge s.58)

- Grundlovens demokratiske rettigheder (s.59)

- Direkte, indirekte, bevidsthedskontrollerende og institutionel magt (s.60-61)


Væsentligste

arbejdsformer

- Den parlamentariske styringskæde

- Basisdemokrati kontra repræsentativt/indirekte demokrati

- Ikke-demokratiske grupperinger i et demokrati

- EU-direktiver og det parlamentariske demokrati i Danmark

- Fordelingspolitik/-aksen og værdipolitik/-aksen

- Partiernes bevægelser i de seneste år

- Demokratiets fire, aktuelle udfordringer (ifølge Demokratikanonen)

- Magtens tredeling

- Principal-agent teori og trusler imod den parlamentariske styringskæde

- Borgernes politiske deltagelse; forskydelse fra input over mod output

- Politiske forbrugere

- Mediernes rolle i tilblivelsen af lovforslag (forenkler, intensiverer og

personificerer debatten ifølge "Liv i Danmark")

- Lovgivningsproces: arbejdsgruppe/kommission, lovforslag eller oppositionens

beslutningsforslag, høringer i folketinget, udvalgenes samråd og høringer,

deputation til udvalget, betænkning, ændringsforslag, tillægsbetænkning,

afstemning

Kompetencer og progression:

personlig læringsstil, klasserumskultur, den saglige og neutrale

argumentation/diskussion, analytisk bevægelse mellem del og helhed,

taksonomiske niveauer, aktuelle perspektiveringer.

Klasseundervisning, arbejdsgrupper, arbejde på internettet, kursistoplæg, kursistdebatoplæg,

diskussion i grupper og på holdet.


Titel 2

Velfærdssamfundet

Indhold ”Samfundsfag C” (Trojka) s.265-277 og 293-303

Omfang

Særlige

fokuspunkter

”Finanslov koster” (Nordjyske Stiftstidende 8. dec. 2010)

”Finanslov uden vækst” (Midtjyllands Avis 24. nov. 2010)

”Voldsom vækst i antallet af ledige, der arbejder gratis” (Politiken 29.

nov. 2010)

”Dansk eksport overrasker positivt” (Ritzaus Bureau 9. nov. 2010)

”Nyt rekordoverskud på betalingsbalancen” (Børsen 10. nov. 2010)

”Samfundsfag C” (Kurlund) s. 308-333

”Samfundsfag C, opgavebog” (Kurlund) s. 84-89

”Skillingerne fra skyerne” (en historie fra Anders And & Co.)

”Liv i Danmark” s. 94-95

Regneopgaver ”Markedskræfter” (mikro)

”Velfærdsstaten runder et skarpt hjørne” (Berlingske Tidende 27. nov.

2010)

”Den nordiske model er blevet et globalt varemærke” (Politiken 5. dec.

2006)

21 lektioner

Kernefaglige Stikord:

- Markedskræfter: udbud og efterspørgsel, ligevægt og markedets selvregulering.

- Konjunkturer, herunder finanskrise og boligboblen

- De økonomiske mål: vækst, beskæftigelse, plus på betalingsbalance, lav

inflation, ligevægt på de offentlige finanser (+ rimelige sociale forhold og

hensyn til miljøet)

- Målkonflikter: fordele og ulemper ved vækst? fordele og ulemper ved

lavkonjunktur?

- Finanspolitik: Ekspansiv/lempelig/slap eller kontraktiv/stram eller neutral

finanspolitik. Det offentlige budget.

- Finanspolitisk udligning i forbindelse med konjunktursvingninger

- Pengepolitik: bankrenten, Nationalbanken udlånsrente, ECBs udlånsrente

- Valutapolitik: devaluering/nedskrivning og revaluering/opskrivning

- Lønpolitik: overenskomst ved lov, tidsbestemt lønstop eller forslag om

tilbageholdenhed eller lønramme

- Det danske aftale-/overenskomstsystem: organisering, forhandling, fredspligt

- Strukturpolitik: arbejdsmarkedspolitik, ehvervspolitik og flexicurity-modellen

- Velfærdsmodeller: residualmodellen, den selektive model og den universelle

model

- Erosionen?/forandringen?/udviklingen? af den danske velfærdsstat i det

seneste årti


Væsentligste

arbejdsformer

- Trusler mod den fremtidige velfærdsstat (ældrebyrden, sygehusvæsenets

udvikling, brugerbetaling?, outsourcing?, multikulturalisme?)

Kompetencer og progression:

Resumé, arbejde med modeller, tabeller og diagrammer, analytisk bevægelse

mellem del og helhed og aktuelle perspektiveringer.

Klasseundervisning, regneopgaver, diskussionsopgaver, kursister til tavlen,

arbejdsgrupper, diskussion i grupper og på holdet.


Titel 3

Det frie eller samfundsskabte individ?

Indhold Kap.1-2 i ”Liv i Danmark”

Omfang

Særlige

fokuspunkter

http://www.jewlscph.com/nyhedsblog/?cat=1 (sociologisk branding og

marketing)

http://www.youtube.com/watch?v=cjdA57jXuik (”Betonpaladset” sat i

relation til levekår, livsform og livsstil)

”Flyt ind på Lykkevej” (Reklame-artikel i ”Boligavisen” 2009 sat i relation

til socialforskning og generel videnskabsteori)

”Social Forskning” – tema 1999 – social arv s. 40-49

”Mennesket svæver mellem skam og tillid” (Dagbladenes Bureau 24. april

1996)

”Ungdomssociologi” s.126-142

”Den sociale smeltedigel” s.131-179

Tove Ditlevsen/Anne Linnet: ”Barndommens gade” (habitus, felter og

kapitaler)

”Summertime”: http://www.youtube.com/watch?v=h7WSimH4Tes

(habitus og kapitaler)

Minerva-modellen

Gallup-kompasset: http://www.research.dk/test/kompas.asp

(klip fra en række nyhedsudsendelser på TV)

21 lektioner

Kernefaglige Stikord:

- Diakron sociologi: generelle samfundsændringer over tid (industrisamfund –

videnssamfund)

- Synkron sociologi: segment-forskelle i vores egen tid

- Socialforskning: validitet og reliabilitet

- Levekår: de fem socialgrupper (helbred, kontakt/indflydelse, boligforhold og

arbejdsmiljø)

- Absolut og relativ fattigdom

- Livsformer: den selvstændige, lønarbejderen og karrieremennesket

- Livsstil: forbrugsmønstre

- Giddens´ senmodernitet: den globale landsby, udlejring af sociale relationer og


Væsentligste

arbejdsformer

Titel 4

det selvkonstruerende menneske

- Bourdieus habitus, kapitaler og felter: den sociale arvs betydning for individet

- Minervamodellen og de fire segmenter

- Ungdomskriminalitet, forklaringer: mangel på social kontrol, konformitet og

kompensation

- Omkring folkeskolen/enhedsskolen: ”lille magtdistance”, ”bridging social

capital”, social mobilitet, svag hjemmebaggrund (uddannelse, overførselsindkomst

og skilsmisse), samfundets ”sammenhængskraft”, ghettodannelse, boligpolitik og

indvandrerpolitik, ”cleavages”, individualisering (curlingbørn og

reformpædagogik), markedsgørelse (udvidet frit skolevalg), specialskolebørn og

den rummelige/inkluderende skole, polarisering.

Kompetencer og progression:

Videnskabelige problemstillinger, analytisk bevægelse mellem del og helhed,

taksonomiske niveauer, selv- og omverdensforståelse og aktuelle

perspektiveringer.

Klasseundervisning, kursister til tavlen, arbejdsgrupper, arbejde på internettet,

kursistoplæg, kursist-debatoplæg, diskussion i grupper og på holdet.

Selvstændigt projektarbejde

Indhold (valgfrit emne/problem med relevans ift. pensum)

Omfang

Særlige

fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

16 lektioner

Kernefaglige Stikord: (valgfrit emne/problem med relevans ift. pensum)

Kompetencer og progression: (faglige mål fra læreplanen) formulere samfundsfaglige spørgsmål,

opsøge, anvende og kritisk vurdere informationer til at dokumentere enkle faglige

sammenhænge, formidle faglige sammenhænge i enkle modeller, tabeller og

diagrammer, formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af fagets

terminologi, på et fagligt grundlag argumentere for egne standpunkter.

Den saglige og neutrale argumentation/diskussion, analytisk bevægelse mellem del

og helhed, taksonomiske niveauer, aktuelle perspektiveringer.

Projektarbejdsform, videnssøgning på internettet og biblioteker, synopsisskrivning

og mundtlige fremlæggelser

More magazines by this user
Similar magazines