Hent som pdf

lederne.dk

Hent som pdf

Tabel 21. Faglighed i lederjobbet.

I hvilket omfang er du i dag beskæftiget inden for det eller de fagområder, som din

primære uddannelse oprindeligt lagde op til? Procent.

I mindre grad I nogen grad I høj grad

Uden

erhvervskompetencegivende

uddannelse

36 25 39

Faglært, erhvervsfaglig o.l. 33 22 45

Kort videregående uddannelse 26 26 49

Mellemlang videregående

uddannelse

24 26 50

Lang videregående uddannelse 24 21 55

Note: 5-punkt svarskala: Slet ikke/ I ringe grad/I nogen grad/I høj grad/I meget høj grad.

Også her er der tale om et meget svagt sammenfald, men tallene kunne give anledning

til den hypotese, at jo mere boglig uddannelse, jo mindre faglig mobilitet.

Som forventet viser analyser, at alder, antal lederjobs, antal år i samme virksomhed

eller i samme job er sammenfaldende med en bevægelse væk fra den oprindelige

faglighed. Det skal imidlertid understreges, at dette sammenfald (omend statistisk

signifikant) er meget svagt.

Datamaterialet giver ikke mulighed for statistisk holdbare krydstabelanalyser. På det

foreliggende grundlag synes konklusionen fra analyserne at være, at ingen af de

baggrundsvariable, som er en del af denne analyse, i nævneværdig grad kan forklare,

hvorfor mere end hver fjerde leder slet ikke eller kun i ringe grad i dag er beskæftiget

inden for deres oprindelige faglige kompetenceområde.

En mulig forklaring på skiftet i omfanget af ”fag-faglighed” kunne være, at mange

medarbejdere netop i skiftet fra ikke-leder til leder går fra en jobsituation, hvor det

faglige fylder væsentlig mindre i de daglige opgaver og erstattes af ledelsesopgaver

(med krav om ledelsesfaglighed).

28

More magazines by this user
Similar magazines