Vejledning til lov om kystbeskyttelse

masterpiece.dk

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

del af anlægget, der måtte ligge på søterritoriet, og om der eventuelt

kan udarbejdes en fælles VVM-redegørelse

• Hvorvidt der fi ndes andre kystbeskyttelsesanlæg i området, og om

der i den forbindelse er behov for koordinering

• Hvorvidt der er en konfl ikt med nationale og internationale naturbeskyttelsesinteresser

• Hvorvidt der er konfl ikt med naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

i kommunen

• Hvorvidt området er fredet ved fredningskendelse

• Hvilke passagemuligheder der fi ndes langs kysten

• Hvorvidt der i øvrigt er forhold, som strider imod interesser, som

kommunen varetager

Miljøministeriet

Miljøministeriets miljøcentre høres altid. Høringssvarene kan f.eks. indeholde

oplysninger om:

• Der kan gives de eventuelt nødvendige dispensationer fra naturbeskyttelseslovens

§ 15 om strandbeskyttelseslinjen og § 8 om klitfredning

• Der er en konfl ikt med nationale og internationale naturbeskyttelsesinteresser,

herunder om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering

forud for endelig stillingtagen

• Der i øvrigt er forhold, som strider imod interesser, som varetages af

miljøcentrene

Derudover høres By- og Landskabsstyrelsen i større sager samt sager med

særlige interesser.

Kulturarvsstyrelsen

I sager, hvor et kystbeskyttelsesanlæg eller en kystfodring også berører

søterritoriet foretages en høring af Kulturarvsstyrelsen, hvis der i forbindelse

med arbejdets udførelse skal graves i havbunden.

Styrelsen vurderer, om der er mulighed for at påtræffe fortidsminder eller

skibsvrag på den berørte del af søterritoriet, og om der skal forlanges

gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse for ansøgerens regning.

Hvis der gennemføres en forundersøgelse, afgør styrelsen efterfølgende,

om der skal stilles vilkår om sikring eller udgravning af eventuelle påtrufne

fortidsminder eller vrag.

Desuden høres styrelsen i sager, hvor et ældre dige berøres, for at få afklaret

om diget måtte være beskyttet som fortidsminde.

Farvandsvæsenet

Farvandsvæsenet høres alene, når der er tale om anlæg, der berører søterritoriet

(bølgebrydere, kystfodringer og høfder).

I udtalelsen skal der tages stilling til vilkår for eventuel midlertidig eller

permanent afmærkning af hensyn til skibsfartens sikkerhed.

Kystdirektoratets sagsbehandling

15

More magazines by this user
Similar magazines