Vejledning til lov om kystbeskyttelse

masterpiece.dk

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Kystdirektoratets sagsbehandling

16

Fiskeriinspektoratet

Fiskeriinspektoratet høres kun i sager, der berører søterritoriet.

Inspektoratet udtaler sig primært om, hvorvidt en fortrinsret til at sætte

bundgarn kan krænkes, og om der i den forbindelse skal stilles vilkår om

erstatning for midlertidigt eller permanent tab af fi skeri.

Søfartsstyrelsen

4.5 Orientering af berørte parter

4.6 Afsluttende behandling

Søfartsstyrelsen høres kun i sager, der berører søterritoriet. Søfartsstyrelsen

udtaler sig om, hvorvidt anlægget eller arbejdet i forbindelse med

etableringen af anlægget har konsekvenser for den frie sejlads eller sejladssikkerheden.

Styrelsen kan i den forbindelse stille vilkår om risikoreducerende

tiltag.

Samtidig med at sagen sendes i høring, underrettes ejere af naboejendomme

og andre, som kan blive berørt af projektet, skriftligt om ansøgningen.

Hvis projektet skønnes at være af væsentlig betydning for området

eller at have almindelig offentlig interesse, skal ansøgningen tillige

offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside og eventuelt i stedlige

blade.

Endvidere orienteres interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsforening,

Friluftsrådet, Grundejernes Landsorganisation og Fritidshusejernes

Landsforening. Ligger kystbeskyttelsesforanstaltningen i et internationalt

naturbeskyttelsesområde orienteres desuden Dansk Ornitologisk

Forening.

Ligeledes orienteres Kort- og Matrikelstyrelsen, hvis kystbeskyttelsesforanstaltningen

anlægges på søterritoriet.

Indeholder et høringssvar en indsigelse eller en anmodning om supplerende

oplysninger eller materiale, forelægges det ansøgeren til udtalelse.

Ligeledes skal eventuelle indsigelser fra de orienterede parter forelægges

ansøgeren til udtalelse.

De indkomne indsigelser og udtalelser indgår i den videre sagsbehandling.

Inden den endelige afgørelse sendes et varsel om et eventuelt afslag,

hvortil ansøger har mulighed for at komme med bemærkninger.

Efter høringen afgør Kystdirektoratet sagen på baggrund af:

• Høringssvarene med de respektive myndigheders vurdering og stillingtagen

mht. dispensationer og tilladelser

• Eventuelle bemærkninger fra ejere af naboejendomme og fra offentligheden

• Egne undersøgelser

• En eventuel konsekvensvurdering i relation til internationale naturbeskyttelsesområder

• En eventuel VVM-redegørelse

More magazines by this user
Similar magazines