Vejledning til lov om kystbeskyttelse

masterpiece.dk

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Dispensationer og anden relevant lovgivning

22

Ved behandling af sager vedrørende kystbeskyttelse i eller nær et internationalt

naturbeskyttelsesområde skal Kystdirektoratet tage stilling til, om

ansøgeren skal udarbejde en sådan konsekvensvurdering.

5.3 VVM: Vurdering af Virkningerne på Miljøet

5.4 Råstofl oven

Ved etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger skal der altid foretages

en VVM-screening.

En VVM-screening er en sondering, som afgør, om det pågældende projekt

er VVM-pligtigt, og om der, som følge deraf, skal foretages en egentlig

Vurdering af Virkningerne på Miljøet.

I henhold til bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005 om miljømæssig

vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet (VVM) skal

Kystdirektoratet foretage en VVM-screening af kystbeskyttelse, eller dele

af kystbeskyttelse, som anlægges på søterritoriet.

Screeningen vil ske i forbindelse med den almindelige sagsbehandling af

ansøgningen.

Ved kystbeskyttelse på land skal grundejeren i henhold til bekendtgørelse

nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning anmelde

projektet til kommunen, som derefter foretager en screening for den

del af kystbeskyttelsen, som ligger på land.

Viser screeningen, at anlægget er VVM-pligtigt, skal kommunen meddele

dette til grundejeren. Grundejeren kan derefter vælge at få udarbejdet et

forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Kommunen

kan i den forbindelse forlange, at grundejeren giver de oplysninger

og foretager de undersøgelser, der er nødvendige for at foretage en vurdering

af projektets miljømæssige konsekvenser.

Hvis kommunen beslutter at fremme projektet, skal forslaget til kommuneplantillæg

med tilhørende VVM-redegørelse sendes i offentlig høring af

en varighed på mindst 8 uger. Efter endt høring kan kommunen endeligt

vedtage kommuneplantillægget, hvorefter Kystdirektoratet kan meddele

tilladelse til etablering af kystbeskyttelsen.

Formålet med at lave en VVM-screening, og eventuel VVM-redegørelse,

er at belyse projektets konsekvenser for omgivelserne så tidligt som muligt.

En VVM kan derfor resultere i, at projektet skal ændres, så det belaster

omgivelserne mindst muligt.

I den danske råstofhusholdning anbefales det, at havbundsmaterialer fra

oprensning og uddybning i videst muligt omfang nyttiggøres, f.eks. til

kystfodring. Forud for nyttiggørelse af materialerne skal der indhentes en

nyttiggørelsestilladelse fra By- og Landskabsstyrelsen. Det er en forudsætning

for nyttiggørelsen af materialet, at det er dokumenteret uforurenet.

Skal der foretages en direkte indvinding af sand til kyststrandfodring kan

det foretages i områder, hvor der på forhånd er givet tilladelse til råstof-

More magazines by this user
Similar magazines