Vejledning til lov om kystbeskyttelse

masterpiece.dk

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Dispensationer og anden relevant lovgivning

24

Ansøger skal også søge om

Her er en kort liste over forhold, som ansøger eventuelt selv skal søge afklaret, før Kystdirektoratet

kan give en tilladelse til kystbeskyttelse.

VVM screening/redegørelse

- ved anlæg på land skal projektet anmeldes til kommune. Kommunen foretager herefter en

VVM-screening for landdelen af anlægget

- ved anlæg på søterritoriet foretager Kystdirektoratet automatisk en VVM-screening for

sødelen af anlægget

- hvis VVM-screeningen viser, at anlægget er VVM-pligtigt, er det anmelderens og kommunens

ansvar at få foretaget og fi nansieret en VVM-redegørelse

Konsekvensvurdering

- ved anlæg nær eller i et internationalt naturbeskyttelsesområde er det ansøgers ansvar at

få foretaget en foreløbig vurdering og evt. en konsekvensvurdering

Dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

For sager der omhandler en enkelt ejendom eller anlæg opført, før der foreligger en tilladelse

(se nærmere i afsnit 5.1) skal der søges dispensation fra naturbeskyttelsesloven:

- Ligger anlægget i et område, der er omfattet af § 3 bestemmelse om beskyttede naturtyper,

skal der søges dispensation hos kommunen, hvis ejendommen er beliggende uden for

en byzone eller sommerhusområde (se nærmere i afsnit 5.1)

- Ligger anlægget i et område, der er omfattet af bestemmelse om klitfredning (kun langs

den jyske vestkyst), skal der søges dispensation hos det lokale miljøcenter

- Ligger anlægget i et område, der ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, skal der søges

dispensation hos det lokale miljøcenter

Særlige tilladelser, dispensationer o.l.

- ved opførelse af anlæg i et fredet område skal der søges dispensationen hos pågældende

fredningsnævn

- ved genindvinding og nyttiggørelse af oprensningsmateriale eller lignende skal der søges

tilladelse hos By- og Landskabsstyrelsen

- ved kystbeskyttelsesarbejder der kan have betydning for skibsfarten, skal arbejdet bekendtgøres

i Efterretninger for søfarende 3-4 uger før arbejdet begynder

More magazines by this user
Similar magazines