Vejledning til lov om kystbeskyttelse

masterpiece.dk

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Kommunalbestyrelsens beføjelser efter kystbeskyttelseslovens § 1 a

26

Anmodningen kan også indeholde et forslag til valg af konstruktion,

f.eks. en skræntfodsbeskyttelse, et dige eller etablering af bølgebrydere.

Er det kommunalbestyrelsen selv, der rejser en sag, skal der også, til brug

for de efterfølgende faser i sagsforløbet, udarbejdes en projektbeskrivelse

og en begrundelse for, hvorfor projektet ønskes gennemført.

Problemområde

6.2 Indledende behandling

Oversigt over kap. 1 a sag

Ikke

interesserede

Interesserede

Initiativ til sag

efter kapitel 1a

Kommunen foretager

indledende sondering

Kommunen beslutter

om sagen fremmes

Skitseprojekt m.m.

Møde for omfattede

grundejere

Endelig beslutning

i kommunen

§ 16 sagsbehandling

i Kystdirektoratet

Når kommunalbestyrelsen har modtaget en anmodning om at rejse en

kystbeskyttelsessag, skal den foretage en bedømmelse af, om anmodningen

indeholder de nødvendige oplysninger for en foreløbig afgørelse af,

om projektet skal søges fremmet.

Er det tilsendte materiale utilstrækkeligt, anmodes ansøgeren om supplerende

oplysninger, eller kommunalbestyrelsen foranlediger selv det

ønskede materiale tilvejebragt.

Kommunalbestyrelsen kan efter § 1 a, stk. 3, selv iværksætte eller pålægge

ansøgeren at iværksætte forundersøgelser eller skitseprojektering af

kystbeskyttelsesforanstaltningerne. Det kan være nødvendigt i de tilfælde,

hvor der efter en beslutning om at fremme sagen, skal tilvejebringes

et mere sikkert teknisk og økonomisk grundlag for en endelig beslutning

om videreførelse af projektet.

Kommunalbestyrelsen har altså mulighed for at vælge, om den foreløbigt

vil afholde udgifter til eventuelle forundersøgelser m.v., herunder at

afholde udgiften hvis projektet ikke bliver gennemført, eller om den vil

pålægge ansøgerne at afholde disse udgifter, med risiko for at projektet

opgives på et tidligt stadium.

More magazines by this user
Similar magazines