Vejledning til lov om kystbeskyttelse

masterpiece.dk

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

1. Indledning

Vejledning til lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11.

marts 2009, skal være et redskab til at sikre, at myndighederne samarbejder

på en effektiv måde for at opnå et mere naturligt kystlandskab, hvor

der kun tillades nyanlæg, hvis det er nødvendigt af hensyn til beskyttelse

af mennesker og ejendom. Det effektive samarbejde mellem myndighederne

skal samtidig give borgerne gennemsigtighed i sagsgangen og

være med til at sikre den kortest mulige sagsbehandlingstid.

Vejledningen retter sig mod såvel ansøgere og deres eventuelle rådgivere

som kommuner og andre myndigheder, der inddrages i sagsbehandlingen

i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Vejledningen indledes med et overblik over indholdet i kystbeskyttelseslovens

formålsparagraf med de forhold og hensyn, der skal afvejes og

vurderes, inden der eventuelt kan gives tilladelse til den ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltning.

Vejledningen omfatter ikke behandlingen af sager om visse faste anlæg

og foranstaltninger på søterritoriet, som ligeledes kun må udføres efter

tilladelse fra transportministeren.

Indledning

3

More magazines by this user
Similar magazines