Enghave Brygge Oplysni...

masterpiece.dk

Enghave Brygge Oplysni...

REV. BILAG 7: BESKRIVELSE TIL VVM-SCREENING

FOR ENGHAVE BRYGGE PROJEKTET

TITEL Enghave Brygge, København

Rev. ansøgning om tilladelse til

større anlæg på søterritoriet

UDGIVELSESDATO 13. juni 2013

TIL Kystdirektoratet

KOPI JM Danmark

FRA COWI

UDARB/KONTR./GODK. ndr/trw/ndr

PROJEKTNR A031182

Intro

C:\Users\NDR\Documents\Enghave Brygge\NDR0010031_EB_KD rev bilag 7_140613_final.docx

ADRESSE COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

SIDE 1/6

COWI har på vegne af JM Danmark fremsendt revideret ansøgning om tilladelse til

etablering af spunsindfatning til etablering af ø-E på Enghave Brygge, København

("større anlæg på søterritoriet"), d. 23. maj 2013.

Kystdirektoratet har i mail af d. 11. juni 2013 udbedt sig supplerende information i

forbindelse med den videre behandling af ansøgningen, idet det tidligere fremsendte

ansøgningsbilag 7, der kun omhandlede det ansøgte delanlæg (øE), skal udvides

til at omfatte beskrivelse af det fulde Enghave Brygge projekt.

Informationerne skal anvendes til Kystdirektoratets VVM-screening, og omhandle

følgende:

I/ Anlæggets …

a) dimensioner

b) kumulation med andre projekter

c) anvendelse af naturressourcer

d) affaldsproduktion, forurening og gener

e) risiko for ulykker, især under hensyn til de anvendte materialer og teknologier

II/ Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området, især mht.

a) nuværende arealanvendelse

b) de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet

c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, om-

råder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbe-

skyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning

ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

III/ Anlæggets potentielle påvirkninger, herunder

a) påvirkningernes omfang

b) påvirkningernes grænseoverskridende karakter

c) påvirkningers grader og -kompleksitet

d) påvirkningens sandsynlighed

e) påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelserne er tilsvarende opdelt i de tre følgende afsnit.


Ia/ dimensioner

I/ Anlæggets dimensioner, materialer mv.

C:\Users\NDR\Documents\Enghave Brygge\NDR0010031_EB_KD rev bilag 7_140613_final.docx

SIDE 2/6

Udstrækningen af det samlede Enghave Brygge projekt, der består i udvikling af et

kanalkvarter med 10 øer, fremgår af den indsatte skitse herunder. Projektet omfatter

landvinding af et areal på i alt 34.800m2 i det nuværende havnebassin og udgravning

af kanaler med et vandareal på i alt 28.400m2 på nuværende kajareal.

Ca. 1300 m af Enghave Brygges nuværende nord-, øst- og sydvendte kajfront vil

blive omdannet. Der etableres 7 landindvindingsområder benævnt ø-B, ø-C, ø-E, ø-

F, ø-J, ø-K og ø-L. Såvel landvinding som kanaludgravning vil foregå i spunsgruber,

og spunsgruberne for landindvinding vil intetsteds have en udstrækning ud fra

den eksisterende kajfront på mere end 75m. Længden af de enkelte øers spunsindfatning

beliggende udenfor eksisterende kajkant er omtrentligt:

› ø-B: 330 m,

› ø-C: 250 m,

› ø-E: 245 m,

› ø-F:280 m,

› ø-J: 95 m,

› ø-K: 100 m og

› ø-L: 250 m

På ø-M er projekteret en ca. 125 m lang træbrygge langs Frederiksholmløbet, men

øen som sådan etableres uden landvinding og udelukkende ved kanaludgravning.

ø-E er den eneste ø der er færdigprojekteret med de færdige dimensioner som er

ca. 120m langs havnefronten og ca. 110 m fra inderste til yderste kajkant. De


Ib/ kumulation med

andre projekter

Ic/ anvendelse af

naturressourcer

Id/ affaldsproduktion,

forurening og

gener

C:\Users\NDR\Documents\Enghave Brygge\NDR0010031_EB_KD rev bilag 7_140613_final.docx

SIDE 3/6

yderste ca. 70m etableres udenfor den eksisterende kajkant i et område hvor vanddybden

er ca. 6 m (se bilag 3). De øvrige øers perimetre er p.t. ikke fuldt fastlagt.

Det vurderes, at der ikke er / vil være andre projekter i gang i området, som sammen

med nærværende projekt vil have en uacceptabel effekt på nærområdet.

I etablering af projektet anvendes følgende:

› til spunsning: profiljern af katodisk beskyttet stål.

› til opfyldning: i videst muligt omfang opgravet ren jord fra andre byggeprojekter

i Københavns-området, for derigennem at minimere jordtransporten fra

disse og til det aktuelle projekt. Hvis der ikke kan tilføres ren jord i tilstrækkelig

kvalitet og tilstrækkelige mængder fra andre byggeprojekter, vil der blive

tilkørt supplerende materialer fra sjællandske råstofgrave. Evt. sideflytning af

immobilt, lettere forurenet jord fra et kajområde til en spunsgrube vil kun

kunne komme på tale indenfor samme delprojekt (samme fremtidige matrikel)

og udelukkende efter at Center for Miljø har godkendelse af gennemførte risikovurderinger

og meddelt §19 tilladelse i medfør af Miljøbeskyttelsesloven

hertil.

› til indfatning af kajkanter og træbrygge: certificeret træ.

› til pælefundering, byggeri og faste belægninger: beton, der er langt det største

materialeforbrug i denne fase. Det er ikke detailprojekteret, hvilke materialer,

der derudover indgår i boligbyggeriet på de enkelte øer, men disse vil have et

forholdsmæssigt mere beskedent volumen.

Anlægget, dvs. spunsgrube, byggeri og belægninger, vil bestå af primært genanvendelige

materialer (stål, ren jord og grus samt beton). Stålet er katodisk beskyttet,

hvorved miljøskadelig overfladebehandling undgås. Under etablering af byggeriet

vil der ske en sortering, og disponering af byggeaffaldet i genanvendelige fraktioner.

Anlægget skal etableres på en havnebund med forurenet slamlag (se analyseresultater

i tidligere fremsendte bilag 7a). Da der er højtliggende kalk i området og for at

forebygge ophvirvling af slam under etablering af spunsgruben, er det hensigten at

minimere/udelade en egentlig rammeaktivitet. I stedet etableres spunsgruben i havnen

ved sikring med en provisorisk udlagt jordpude (se tidligere fremsendte bilag

6). Opfyldning i spunsgruben påbegyndes først, når perimeteren er lukket, således

at dette ikke forårsager en fortrængning af slam ud af spunsgruben.

Den kommende arealanvendelse (boligområde) medfører ikke øget risiko for forureningspåvirkning

end den hidtidige (industri/lager).


Ie/ risiko for ulykker

IIa/ nuværende

arealanvendelse

IIb/ tilstedeværende

naturressource

IIc/ det naturlige

miljøs bæreevne

C:\Users\NDR\Documents\Enghave Brygge\NDR0010031_EB_KD rev bilag 7_140613_final.docx

SIDE 4/6

Der vil være almindelige byggerirelaterede støjgener forbundet med projektets realisering,

men egentlig spunsramning minimeres/undlades. I brugsfasen vil støj- og

luftpåvirkning være reduceret i forhold til den hidtidige arealanvendelse.

Risikoniveauet i etableringsfasen vurderes at svare til risikoniveauet for traditionel

havnebygning samt bygge- og anlægsarbejde - herunder den tilknyttede øgede

transportbelastning. Til spunsgrubeopfyldning tilstræbes det at anvende rene overskudsmaterialer

fra andre københavnske byggeprojekter, hvilket reducerer den akkumulerede

trafikbelastning, og i den udstrækning tilfyldningsmateriale evt. kan

fragtes ad søvejen fra anden byggeplads til Enghave Brygge, vil der opnås yderligere

reduktion af den samlede trafikbelastning.

Der er endvidere i projekteringen fokus på bygbarheden og der afholdes projektgennemgangsmøder

og sikkerhedsmøder med den udførende, hvor et fast dagsordenspunkt

er sikkerhed.

I brugsfasen vil anlægget have karakter af havnekaj, der kun har afskærmning mod

vandet på kørearealer.

II/ Anlægget betydning for den miljømæssige sårbarhed i området

Arealer, som indspunses til de enkelte øer, henligger i dag som åben vandoverflade

i havn, og rummer ikke nævneværdig artsrigdom.

Der er ved Enghave Brygge - ligesom i størstedelen af Københavns Havn - bevoksning

af vandplanten ålegræs. Ålegræs er i Københavns Havn levested for flere

fiskearter, men der vurderes ikke at være nogen særegen artsrigdom ved Enghave

Brygge. Ydermere vurderes at der er potentielt gode muligheder for at ålegræs og

den tilknyttede fauna kan retablere sig omkring Enghave Brygge efter afsluttet anlægsfase.

Området er en del af Københavns inderhavn, og der er jf. Danmarks Miljøportal

ingen fredning og hverken naturbeskyttelsesforhold eller bygge-/beskyttelseslinier

indenfor projektområdet. Det nærmeste Natura 2000-område ligger syd for Sjællandsbroen,

dvs. 1½-2 km mod syd.

Projektarealet er en del af et ubeboet, nedslidt havneområde, og det vurderes ikke

at være af særlig historisk, kulturelt eller arkæologisk interesse.

III/ Anlæggets potentielle miljøpåvirkninger


IIIa+b/ omfang og

grænseoverskridende

karakter

IIIc+d/ grader,

kompleksitet og

sandsynlighed

IIIe/ varighed,

hyppighed og

reversibilitet

C:\Users\NDR\Documents\Enghave Brygge\NDR0010031_EB_KD rev bilag 7_140613_final.docx

SIDE 5/6

I udførelsesfasen vil de primære miljøpåvirkninger bestå i ophvirvling af slam i

forbindelse med udlægning af provisorisk jordpude til spunssikring og luftforurening,

der genereres ved transporter til og fra byggepladsen.

Miljøpåvirkningen vurderes at kunne have en geografisk udstrækning, der svarer til

hver enkelt spunsgrube størrelse samt området indenfor en radius af ca. max. 30 m

fra denne. Den må som sådan betegnes 'grænseoverskridende', men metodevalget

indebærer netop i sig selv en begrænset påvirkning i forhold til alternative spunsningsløsninger.

Udlægningen af jordpuden vurderes ikke at have signifikant indflydelse

på liv i havnen (se IIb).

Transporten til/fra Enghave Brygge området vil primært foregå via transportkorridorer,

der almindeligvis leder tungere trafik ind til og ud af København. Området,

der gennemkøres udenfor transportkorridorerne, dvs. fra ring O2 til Enghave Brygge

(ca. 200m) er uden beboelse og ligger for størstedelen ubenyttet hen, hvorfor

transportpåvirkningen vurderes ikke at være af lokal betydning. Transport af rene

tilfyldningsmaterialer fra andre københavnske byggepladser vil i videst muligt omfang

forsøgt foregå af søvejen for derigennem at minimere luftpåvirkningerne.

Anlæggets etablering betyder en vis indsnævring af havneløbet ud for Enghave

Brygge, men da der samtidigt etableres en række nye kanaler, vurderes det ikke at

have signifikant indflydelse på opholdstiderne i vandområderne omkring projektet.

Der vurderes at kunne ske en vis ophobning af sediment i de områder på ydersiden

af nye spunsvægge, hvor strømhastigheden nedsættes.

Sammenlignet med en opretholdelse af områdets hidtidige arealanvendelse som

lager og industrihavn vil en fremtidig udnyttelse til boliger betyde en markant reduktion

i trafik, og denne bedring vurderes at opveje den midlertidige øgning af

trafikbelastningen i anlægsfasen.

De potentielle miljøpåvirkninger anses for at have en lav kompleksitet, da projektområdet

vurderes at have begrænset artsrigdom og der heller ikke er andre former

for beskyttelsesinteresser, som skal tages i betragtning i området.

Ovennævnte potentielle miljøpåvirkninger i anlægsfasen vurderes at ville forekomme

med høj grad af sandsynlighed. En vis grad af ophobning af sediment i områder

med lav gennemstrømningshastighed udenfor nye spunsvægge vurderes at

ville forekomme med en tilsvarende høj sandsynlighed.

Hovedparten af ovennævnte potentielle miljøpåvirkninger (ophvirvling og luftforurening

fra tung trafik) vil finde sted i etableringsfasen, og ophøre, når projektet er

færdigt.

Ophobning af sediment forventes at blive en kontinuerlig, men reversibel påvirkning.

Afhængigt af hvilke vandybder, der er behov for at have omkring de kom-


C:\Users\NDR\Documents\Enghave Brygge\NDR0010031_EB_KD rev bilag 7_140613_final.docx

SIDE 6/6

mende spunsøer, kan det blive påkrævet at lade foretage periodisk uddybning i visse

områder omkring øerne.

More magazines by this user
Similar magazines