29.08.2013 Views

at kommuner tvinger campingvognevæk fra forhaverne

at kommuner tvinger campingvognevæk fra forhaverne

at kommuner tvinger campingvognevæk fra forhaverne

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OK – de kan godt fylde lidt meget i landskabet – men det er IKKE en kommunal opgave at heksejagte campingfolket, slås det nu fast. FOTO: DCU-MEDIER

ULOVLIGT

at kommuner tvinger

campingvogne væk

fra forhaverne

Der er slet ikke lovhjemmel for et sådant påbud. Jørgen W. Fröhlich går

til ”boligministeriet”, som nu hedder Erhvervs- og Byggestyrelsen.

56 Camping-Fritid 10-12/2006


De kommunale myndigheder

må ikke forbyde

campisterne, at parkere

deres campingvogne på privat

grund – hverken i forhaven eller

i carporten. Der findes ingen

lovhjemmel for et sådant påbud,

og kun en enkelt retssag,

hvor en permanent opstillet

container er blevet bortdømt.

– Kommunerne kan ikke i medfør

af byggeloven nægte en privat

husejer retten til at parkere

sin campingvogn i forhaven.

Så klart lyder budskabet fra

fuldmægtig Marie Dahl i Erhvervs-

og Byggestyrelsen, som

er højeste myndighed på området.

Container bortdømt

- Campingvogne skal sidestilles

med pavilloner og telte, som

heller ikke er omfattet af byggelovgivningen.

Sålænge der ikke

er tale om en permanent bolig i

form af et anneks til villaen eller

rækkehuset, er der intet til

hinder for campingvognsparkering

– f.eks. når sæsonen er

forbi, lyder det fra Styrelsens

Marie Dahl.

Der er, efter hvad Camping-Fritid

erfarer, kun ét enkelt tilfælde,

hvor der er faldet dom i

noget, der kan ligne et forbud.

Det var da en familie i provin-

sen opsatte en container i direkte

forbindelse til villaen, og

indrettede den til gæstehytte.

Det måtte man ikke, idet man

anså benyttelsen som boligmæssig

udvidelse af det bebyggede

areal.

Læserstorm

Sagen er, om parkerede campingvogne

i forhaver er aktualiseret

af en sag fra Københavns

Vestegn, hvor et DCU-medlem

fik henstilling fra kommunen

om at fjerne sin campingvogn

efter naboklager.

Dansk Camping Union rettede

på medlemmets vegne henvendelse

til kommunen, som omgående

trak henstillingen tilbage.

Tilbage var så blot en ubehagelig

nabokrig!

Camping-Fritid foretog derpå

en rundspørge til et stort antal

af landets kommuner (se Camping-Fritid

#8 – 2006), som afslørede

meget forskellige holdninger

til spørgsmålet. En lidt

uheldig formulering i den pågældende

artikel fik det fejlagtigt

til at fremstå, som om DCU

var imod retten til at disponere

over sin egen forhave, hvilket

medførte en læserstorm, samt

en omgående præcisering på

www.campingnettet.dk og på

DCUs hjemmeside. Se klummen

til højre.

Også DCU-landsformand Bjarne Jensen måtte til telefonen adskillige

gange, samt besvare vrede mails fra frustrerede medlemmer,

og slår fast: – Vi lever i et frit land. Naturligvis skal kommunale

embedsmænd ikke til at blande sig i, hvad der må stå

inde på privat ejendom. Er der medlemmer, som føler sig truet

af partielle byplansvedtægter eller officielle henvendelser

i den retning, tager vi os omgående af sagen. Som

campisternes interesseorganisation arbejder vi naturligvis

for de rettigheder, der tilgodeser campingfolket,

udtaler Bjarne Jensen.

DCU

PRÆCISERER

14. august 2006

I den seneste august-udgave af bladet Camping-Fritid er

der en artikel med titlen ”Må, måske, må ikke”, som behandler

problematikken om opbevaring af campingvogne

på egen grund.

På grund af en lidt upræcis formulering i et af afsnittene,

er der opstået uklarhed om DCU’s holdning. For at

imødegå ørkesløse spekulationer og nytteløse diskussioner

vil DCU hermed gøre sin klare holdning kendt for

alle.

DCU er IKKE imod campingvogne på egen grund. DCU

har ingen intentioner om at arbejde for en politisk løsning

eller et

teknisk forbud mod campingvogne på

egen grund.

Vi står altid på campisternes side.

Med venlig hilsen

Redaktionen på

Camping-Fritid

““

Kommunen skal ikke blande sig.

Camping-Fritid 10-12/2006 57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!