VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

- 9 -

Kvælstofoverskud

Opland til Mariager Fjord Opland til Randers

Fjord/Hevring Bugt

Nu-drift Ansøgt drift Nu-drift Ansøgt drift

268,5 DE 403,8 DE 268,5 DE 403,8 DE

(kg N) (kg N) (kg N)

(kg N)

1. Produceret ab lager 11.395 15.922 15.735 22.913

2. Deposition (16,2 kg N/ha/år) + 1.385 + 1.385 + 2.179 + 1.716

3. Udsæd + 140 + 153 + 219 + 187

4. Tilført med handelsgødning + 7.391 + 4.617 + 11.561 + 5.671

5. Fordampning fra mark

6. Denitrifikation

- 969 - 1.353 -1.337 - 1.948

ejede arealer

- 987 - 1.112 - 1.543 - 1.377

gylleaftaler

- 233

- 402

- 263

- 707

7. Fjernes med afgrøderne - 7.043 - 9.675 - 11.010 - 10.450

8. Afsættes via gylleaftaler - 4.736 - 6.161 - 5.262 - 10.977

9. Overskud fra gylleaftaler

(25 %)

+ 1.184 + 1.540 + 1.315 + 2.744

10. Fjernet halm - -1.701 - -

11. Overskud til jordpulje og

udvaskning

7.527 3.213 11.594 7.772

12. Overskud pr. ha ejet areal 88 38 86 73

13. Reduktion fra rodzone til

kystvand (75 % til Mariager

Fjord, 50 % til Randers Fjord)

- 5.645 - 2.410 - 5.797 - 3.886

14. Overskud til overfladevand 1.882 803 5.797 3.886

15. overskud pr. ha ejet areal 22 9 43 37

15. Dyrket areal på Charlottendal 85,5 85,5 134,5 105,9

16 Aftalearealer 58,5 61,8 65,5 108,8

Beregning af punkt 1, 2, 5, 6, 8 og 9 er på baggrund af det totale udspredningsareal, som

fordeler sig på oplandene på følgende måde:

I nudrift er det samlede udbringningsareal 344 ha, hvoraf 144 ha ligger i opland til

Mariager Fjord (42 %) og 200 ha ligger i opland til Randers Fjord/Hevring Bugt (58 %).

I ansøgt drift udgør det samlede udbringningsarealer 362 ha fordelt med 147,3 ha til

Mariager Fjord (41 %) og 214,7 ha til Randers Fjord/Hevring Bugt (59 %).

Beregning af punkt 3, 4 og 7 er på baggrund ejet areal i oplandene. Fordeling af ejede

udspredningsarealer på oplandene er følgende:

I nudrift udgør det ejede areal 85,5 ha ud af 220 ha ejede udbringningsarealer svarende

til 39 % i oplandet til Mariager Fjord deraf følger at 61 % af ejede arealer ligger i

opland til Randers Fjord/Hevring Bugt.

I ansøgt drift udgør de ejede arealer 85,5 ha ud af 191 ha svarende til 45 % i oplandet til

Mariager Fjord, deraf følger at 55 % af de ejede arealer afvander til Randers

Fjord/Hevring Bugt.

Beregning af denitrifikation på egne arealer er på baggrund af den samlede

denitrifikation dvs. denitrifikation fra baggrund + handelsgødning + husdyrgødning.

More magazines by this user
Similar magazines