VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

- 13 -

Nærmeste bolig i samlet bebyggelse (Udbyneder) ligger i en afstand af 350 m fra

staldanlæg og således udenfor genegrænsen efter udvidelsen. Havndal er nærmeste by

og ligger ca. 2,7 km fra Charlottendal, og således også udenfor genegrænsen.

Der er mekanisk undertryksventilation på de eksisterende stalde, og det vil også blive

installeret på de nye stalde.

Det er ikke muligt i dag at beregne lugtgener, og dermed genegrænser fra

gyllebeholdere. Lugtgener fra gyllebeholder minimeres ved overholdelse af

Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til etablering og vedligeholdelse af

overdækning.

1.8 Transport

På offentlig vej vil der foregå transport med smågrise, dyr til slagteri, foder, gylle mv.

Det tilstræbes, at transporterne foregår inden for normal arbejdstid.

Årlige antal transporter

Nudrift Ansøgt drift

268,5 DE 403,8 DE

Afhentning af smågrise 176 225

Afhentning af døde dyr 100 100

Øvrige, bl.a. olie og handelsgødning 10 10

Gylle 80 240

Foder 27 56

Total 393 631

Det fremgår af det er især er transporterne med afhentning af smågrise, levering af foder

og gylleudbringning, der øges som følge af udvidelsen.

Udbringning af gylle vil i størst muligt omfang ske på egne markveje. Der er ca. 7 km

til de gylleaftalearealer, der ligger sydøst for ejendommen. Transporten dertil vil foregå

af offentlige veje og gennem landsbyerne Udbyneder, Dalbyneder og Demstrup.

Udbringning hertil vil være begrænset til få dage om foråret.

1.9 Renere teknologi

Driften kører som alt-ind-alt-ud, dvs. staldene tømmes sektionsvis og rengøres inden

indsættelse af et ny hold grise. Derved sikres en høj hygiejne og et lavt smittetryk. En

god hygiejne er forudsætningen for begrænsning af fordampning af såvel ammoniak

som lugtstoffer.

Staldene er indrettet med delvis spaltegulv for at reducere ammoniakfordampningen.

Ved at reducere gyllekummen reduceres fordampningsoverfladen og dermed

fordampningen.

Foderet tilsættes enzymet Fytase, der øger grisens mulighed for at fordøje det naturlige

fosfor i korn. Derved reduceres den ufordøjede fosfor, der ellers ville passere lige

gennem grisen og ud i gyllen.

More magazines by this user
Similar magazines