VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

- 17 -

Samtlige udbringningsarealer ligger udenfor OSD. Der ligger ikke nogen vandværker til

almen vandforsyning i nærheden af udspredningsarealerne.

Der er ikke nogen bestående almen vandforsyning, som vil kunne blive påvirket af

bedriften. På grund af den høje grundvandsstand og den intensive dræning vurderes det

dybere grundvand ikke at blive påvirket af bedriften. De fremtidige interesser for

indvinding af drikkevand vurderes som værende små.

Vurdering:

Det vurderes, at grundvandet under udbringningsarealerne er tilstrækkelig beskyttet, og

at udvidelsen vil kunne ske uden påvirkning af nærliggende indvindingsanlæg eller

grundvandsressoursen.

Regionplanens retningslinie for grundvand er dermed overholdt.

3.3 Overfladevand

I Regionplan 2005 for Århus Amt har Amtsrådet vedtaget, at vandkvaliteten i vandløb,

søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er

praktisk muligt. Alle vandområder er tildelt én af følgende målsætninger:

(A) Skærpet målsætning: Vandområder, som ikke må påvirkes af menneskelige aktiviteter. Målsætningen

for disse områder er, at dyre- og plantelivet eller de fysiske forhold slet ikke må være påvirkede af

menneskelige aktiviteter, herunder spildevandsudledning, fysiske påvirkninger, forurening fra dyrkning af

jorden eller fra lokale forureningskilder gennem luften. For kystvande er denne naturtilstand ikke

opnåelig, da den generelle forureningspåvirkning af Kattegat har betydning i alle kystvande i Århus Amt.

Skærpet målsætning for kystvande betyder derfor, at der ikke må ske en påvirkning fra lokale

forureningskilder, der kan hindre opfyldelse af målsætningen. Alle fjorde og kystvande samt mange søer

og vandløb, der ligger i internationale naturbeskyttelsesområder, har skærpet målsætning. Skærpet

målsætning anvendes dog også i enkelte vandområder, som ikke ligger i internationale

naturbeskyttelsesområder.

(B) Generel målsætning: Vandområder, som højst må være svagt påvirket af menneskelige aktiviteter,

som kan reguleres gennem regionplanen. Målsætningen for disse områder er, at aktiviteter, som kan

reguleres gennem regionplanen - først og fremmest krav vedrørende spildevandsudledning - højst må

medføre en svag påvirkning af plante- og dyrelivet, og at den hygiejniske vandkvalitet skal være så god,

at anvendelsen af vandområderne ikke indebærer sundhedsrisiko.

(C)Lempet målsætning: Vandområder, som tillades væsentligt påvirket af nærmere angivne,

menneskelige aktiviteter, som kan reguleres gennem regionplanen. Disse områder tillades væsentligt

påvirkede af spildevandsudledninger eller af fysiske aktiviteter i området. Det forudsættes dog, at

påvirkningerne begrænses til de aktiviteter, der har udløst den lempede målsætning.

Vandløb

Ved karakterisering af vandløb arbejder man dels med målsætningerne, og dels med de

konstaterede forureningsgrader. Vandløbenes forureningstilstand bedømmes på en skala

fra I til IV, hvor I er det helt uforurenede vandløb, og IV er det meget forurenede

vandløb.

Området øst for Charlottendal er kendetegnet ved at være hævet havbund. Der er derfor

næsten ikke nogen højdeforskel fra Charlottendal og ud til havet. Det medfører, at alle

vandløb øst for Charlottendal er kanalagtige med meget lidt fald. Disse fysiske forhold

More magazines by this user
Similar magazines