VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

- 20 -

målsætningen vil kræve, at der sker en betydelig reduktion i tilførslen af næringsstoffer

til området.

Ca. 12 ha aftalearealer ligger i oplandet til Udbyover sø. Søen har en dårlig miljøtilstand

som følge af for stor tilførsel med fosfor, og regionplanens B-målsætning er ikke

opfyldt.

For B-målsatte søer gælder generelt, at fosfortilførslen skal reduceres mest muligt.

Af afsnit 1.6 fremgår, at udvidelsen vil medføre, at produktionens samlede

kvælstofoverskud til jordpulje og udvaskning reduceres fra 19.121 kg N/år til 10.985 kg

N/år. I oplandet til Randers Fjord/Hevring Bugt reduceres kvælstofoverskuddet fra

11.594 kg N/år til 7.772 kg N/år.

I oplandet til Mariager Fjord vil kvælstofoverskuddet på marken reduceres fra 7.527 kg

N/år til 3.213 kg N/år. Efter udvidelsen vil kvælstofoverskuddet til Mariager Fjord være

maksimalt 48 kg N/ha/år, og med en retention på 75% vil kvælstofoverskuddet ude i

Mariager Fjord være maksimalt 12 kg N/ha/år. Derved overholder projektet kravene i

handlingsplanen for Mariager Fjord.

Efter udvidelsen vil fosforoverskuddet på marken, som potentielt kan tabes til

vandmiljøet være 0, dvs. tilført fosfor vil være lig med bortført fosfor.

Forudsætninger:

Fosforoverskuddet på udbringningsarealerne må ikke overstige 0 kg P/ha.

Kvælstofoverskuddet på ejede udbringningsarealer i oplandet til Randers Fjord må

ikke overstige det nuværende overskud på 11.594 kg N/år, inkl. den uudnyttelige del

af kvælstoffet afsat til aftalearealer.

Kvælstofoverskuddet på ejede udbringningsarealer i oplandet til Mariager Fjord må

på marken ikke overstige 48 kg N/ha/år inkl. den uudnyttede kvælstof fra

husdyrgødning afsat til aftalearealer. Med en retention på 75 % i oplandet, bliver

kvælstofoverskuddet ude i Mariager Fjord maksimalt 12 kg N/ha/år.

Vurdering i forhold til søer og fjorde:

Det vurderes, at de opstillede forudsætninger er tilstrækkelige til at sikre, at

næringsstofbelastningen ikke øges til internationale naturbeskyttelsesområder og

Udbyover sø, samt at handlingsplanen for Mariager Fjord følges.

På den baggrund vurderes, at udvidelsen af husdyrproduktionen vil være i

overensstemmelse med regionplanens retningslinier, målsætningerne for de

internationale naturbeskyttelsesområder samt handlingsplanen for Mariager Fjord.

More magazines by this user
Similar magazines