VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

- 22 -

En del af det store strandengsområde er undersøgt i august 2005 i forbindelse med

kortlægning af habitatområdet. Området har losystemer og vegetationen indeholder

typiske arter som kryb-hvene, gåsepotentil, stiv kvik, rød svingel, sandkryb, harril,

strand-vejbred, eng-rapgræs, vingefrøet hindeknæ, strand-trehage og strandasters.

Denne del af strandengen afgræsses. Strandeng (habitatnaturtype 1330) er en del af

udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Tålegrænsen for strandenge er fastsat til 30-40 kg N/ha/år.

Den ansøgte produktions bidrag til strandengen er beregnet til 0,1 kg N/ha/år, og den

samlede belastning til 16,3 kg N/ha/år. Udspredningsarealerne bidrager ifølge

beregningerne ikke til kvælstofbelastningen. Øvrige beregninger til habitatomådet vest

og øst for ejendommen viser ikke en øget belastning.

Naturområdet er B-målsat i amtets Naturkvalitetsplan 2005. En B-målsætning

indebærer, at der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til mindre indgreb efter en

konkret vurdering af indgrebets betydning for naturen.

Ejendommens bidrag vurderes ikke i sig selv at kunne medføre væsentlige ændringer,

og da tålegrænsen ikke er overskredet, vurderes der ikke at være grundlag for at lægge

særlig vægt på den kumulative effekt, selv om naturområdet danner

udpegningsgrundlag for et EF-habitatområde.

Ekstremrigkær umiddelbart udenfor EF-Habitatområdeafgrænsningen ved Ajstrup Bugt

Ekstremrigkæret ligger ca. 3,2 km fra Charlottendal, hvilket er længere væk end ovenfor

nævnte strandeng. Merbelastningen til strandengen er 0,1 kg N/ha/år, og da

ekstremrigkæret ligger længere væk, vil depositionen herpå være under 0,1 kg N/ha/år

og dermed uden betydning for naturområdet.

Området blev undersøgt i 1999, og der blev fundet flere sjældne og fredede orkideer:

Sump-hullæbe, kødfarvet gøgeurt, maj-gøgeurt og plettet gøgeurt. Desuden blev der

fundet en meget stor bestand af engblomme.

Det vurderes, at ekstremrigkæret er beliggende så langt væk fra Charlottendal, at der

ikke vil være en væsentligt øget kvælstofbelastning af det som følge af udvidelsen.

Overgård Skov nord for ejendommen

Omkring Overgård Gods ligger flere løvskove, hvoraf en del vurderes at være gammel

skov, idet der kontinuerlig har været løvskov på arealerne på amtets gamle kort og

luftfotos siden 1867-79. Skovene er alle noteret som fredskovspligtige i matriklen.

Overgård Skov er beskrevet i ”Oversigt over Botaniske lokaliteter i Århus Amt” fra

1991. Skoven består overvejende af løvskov, i de kystnære dele og i slugter optræder

tillige Askesump og på skrænterne findes gamle buske af hassel.

I skovbunden indgår frodig bregnevegetation med arter af mangeløv og fjerbregne samt

bl.a. skov-kohvede, skov-rørhvene, nikkende flitteraks, storblomstret kodriver, firblad,

skov-stilkaks og kvalkved m.fl. Der er tale om en relativt artsrig flora, som imidlertid er

dårligt undersøgt. Der er fundet sjældne svampe i Overgård Skov.

Skoven er ikke målsat i amtets Naturkvalitetsplan 2005.

More magazines by this user
Similar magazines