VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

- 23 -

Tålegrænsen for løvskov er fastsat til 10-20 kg N/ha/år.

Den ansøgte produktions belastning er beregnet i et område, der vurderes at indeholde

gammel løvskov og som ligger tættest på kilderne. Den samlede belastning fra

produktionen er beregnet til 0,5 kg N/ha/år – heraf 0,2 kg N/ha/år som følge af

udvidelsen. Med en baggrundsbelastning på 25,9 kg N/ha/år er den samlede belastning

på 26,4 kg N/ha/år.

Ejendommens bidrag vurderes ikke i sig selv at kunne medføre væsentlige ændringer i

skoven, og da der er tale om et ikke-målsat naturområde vurderes ikke at være grundlag

for at lægge særlig vægt på den kumulative effekt.

Øvrige naturområder:

Fersk eng indenfor Habitatområde 14

Engen udgør ikke en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Engen er Bmålsat

i amtets Naturkvalitetsplan 2005.

Tålegrænsen for fersk eng er fastsat til 15-25 kg N/ha/år.

Den ansøgte produktions bidrag til engen er beregnet til 0,1 kg N/ha/år, og den samlede

belastning beregnet til 19,5 kg N/ha/år. Der sker ikke en merpåvirkning som følge af

udvidelsen, og tålegrænsen er ikke overskredet.

En B-målsætning indebærer, at der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til mindre

indgreb efter en konkret vurdering af indgrebets betydning for naturen.

Overdrev og mose sydvest for ejendommen

Ved Overgård Mølle sydvest for ejendommen findes et overdrev, og længere sydvest

for ejendommen ligger Udbyneder Sø med omkransende mose og overdrev.

Naturområderne er B-målsat i amtets Naturkvalitetsplan 2005.

Tålegrænsen for overdrev og mose er fastsat til henholdsvis 10-20 kg N/ha/år og 10-25

kg N/ha/år, afhængig af hvilken type mose der er tale om.

Den ansøgte produktion bidrager med 0,1 kg N/ha/år, og der sker ingen ændring som

følge af udvidelsen. Den samlede belastning er beregnet til 16,3 kg N/ha/år for

overdrevet og 22,8 kg N/ha/år for mosen.

En B-målsætning indebærer, at der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til mindre

indgreb efter en konkret vurdering af indgrebets betydning for naturen.

Samlet set vurderes, at bidraget til disse områder ikke i sig selv vil påvirke naturen, og

der vurderes heller ikke at være grundlag for at lægge vægt på den kumulative effekt.

Udspredningsarealer

Kun udspredningsarealerne længst mod sydvest ligger i nærheden af naturområder.

Beregninger viser, at ammoniakdepositionen til en mose og overdrev er henholdsvis 0,1

More magazines by this user
Similar magazines