VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

- 25 -

3.6 Øvrige forhold

Århus Amt vurderer, at husdyrproduktionen på Charlottendal ikke vil få væsentlig

indvirkning på omgivelserne i øvrigt, herunder på de klimatiske forhold, den

arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, offentlighedens adgang til landskabet eller de

som følge af miljøpåvirkningerne afledte socioøkonomiske forhold.

4. Afværgeforanstaltninger

Afværgeforanstaltninger er beskrevet i kapitel 3 og kan opsummeres således:

• Fosforoverskuddet på udbringningsarealerne må ikke overstige 0 kg P/ha.

• Kvælstofoverskuddet på ejede udbringningsarealer i oplandet til Randers Fjord

må ikke overstige det nuværende overskud på 11.600 kg N/år, inkl. den

uudnyttelige del af kvælstoffet afsat til aftalearealer.

• Kvælstofoverskuddet på ejede udbringningsarealer i oplandet til Mariager Fjord

må på marken ikke overstige 48 kg N/ha/år inkl. den uudnyttede kvælstof fra

husdyrgødning afsat til aftalearealer. Med en retention på 75 % i oplandet, bliver

kvælstofoverskuddet ude i Mariager Fjord maksimalt 12 kg N/ha/år.

5. Eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingerne

VVM-redegørelsen og vurderingerne er baseret på de oplysninger, der er modtaget fra

ansøger, og på amtets egne oplysninger om områdets natur- og miljøforhold og dets

sårbarhed. Det er amtets vurdering, at der ikke er væsentlige mangler i oplysningerne,

og at alle væsentlige miljøpåvirkninger indgår i vurderingen.

6. Sammenfattende vurdering

6.1 Amtsrådets forslag

Vurdering: Den ansøgte udvidelse af svinebesætningen på Charlottendal vil kunne ske

i overensstemmelse med regionplanens retningslinier for grundvand, overfladevand,

landskab og natur, under forudsætning af, at de stillede forudsætninger efterkommes.

6.2 Fravalgte alternativer

Alternativet til den ansøgte produktion vil være at bibeholde produktionen på 268,5 DE.

I dette tilfælde vil der ikke kunne opstilles forudsætninger om kvælstof- og

fosforoverskud fra bedriften, hvorfor overskuddet kan blive større end det er ved den

ansøgte produktion.

Bilag: 1. Oversigtskort

2. Ejendommens bygningsanlæg

3. Ejendommens udbringningsarealer og regionplanens udpegninger

4. Resumé af indkomne bemærkning

5. Udpegningsgrundlag for internationale naturbeskyttelsesområder

6. Forslag til miljøgodkendelse

More magazines by this user
Similar magazines