VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

Regionplantillæg og VVM-redegørelse

til Regionplan 2005 for

Udvidelse af husdyrproduktionen på Charlottendal,

Mariager Kommune

Indholdsfortegnelse

side

Indledning 2

Regionplantillæg og VVM-redegørelse til Regionplan 2005

Retningslinie 3

Redegørelse 3

Resumé af VVM-redegørelsen 5

VVM-redegørelse

1. Beskrivelse af produktionsanlægget

1.1 Placering og udformning 6

1.2. Husdyrproduktion 6

1.3 Arealer 6

1.4 Forbrug 7

1.5 Husdyrgødning 8

1.6 Kvælstof- og fosforregnskab samt ammoniakfordampning 8

1.7 Øvrige afkast og reststoffer 11

1.8 Transport 13

1.9 Renere teknologi 13

2. Alternative løsninger og 0-alternativ

2.1 Alternative løsninger 14

2.2 0-alternativ 14

3. Beskrivelse af omgivelserne og påvirkning af disse

3.1 Nabobebyggelse og trafik 14

3.2 Grundvand 15

3.3 Overfladevand 17

3.4 Naturområder 21

3.5 Landskabelige forhold og nybyggeri 24

3.6 Øvrige forhold 25

4. Afværgeforanstaltninger 25

5. Eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingerne 25

6. Sammenfattende vurdering

6.1 Amtsrådets forslag 25

6.2 Fravalgte alternativer 25

Bilag: 1. Oversigtskort

2. Ejendommens bygningsanlæg

3. Ejendommens udbringningsarealer og regionplanens udpegninger

4. Resumé af indkomne bemærkning

5. Udpegningsgrundlag for internationale naturbeskyttelsesområder

6. Forslag til miljøgodkendelse

J.nr. 8-50-719-2-05

Natur og Miljø - Lyseng Allé 1 - 8270 Højbjerg - Tlf. 8944 6666 - Fax 8944 6982 - E-mail nm@ag.aaa.dk

Selvvalg 8944 + lokalnr. – Ekspeditionstid: Mandag-torsdag 9-15, fredag 9-13

More magazines by this user
Similar magazines