VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

6230

kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)

*Artsrige overdrev eller græsheder på mere

eller mindre sur bund

7230 Rigkær

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn

9130 Bøgeskove på muldbund

9160

Egeskove og blandskove på mere eller mindre

rig jordbund

9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund

91E0

*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og

væld

Strengt beskyttede dyrearter - bilag IV

Nedenfor findes en liste over alle de dyrearter, som tilhører eller inden for de sidste hundrede år har tilhørt

den danske fauna, og som findes på bilag IV i EF-habitatdirektivet.

Arter markeret med + regnes for uddøde i Danmark. De er dog taget med, da det er muligt, at de genfindes

eller genindvandrer.

Arter mærket med * kendes kun fra Danmark som sjældne strejfgæster. Det gælder en lang række hvalarter

og alle havskildpadder.

PATTEDYR / MAMMALIA

SMÅFLAGERMUS / MICROCHIROPTERA

Vandflagermus (Myotis daubentoni)

Damflagermus (Myotis dasycneme)

Skægflagermus (Myotis mystacinus)

Brandts Flagermus (Myotis brandtii)

Frynseflagermus (Myotis nattereri)

Bechsteins Flagermus (Myotis bechsteini)

Skimmelflagermus (Vespertilio murinus)

Sydflagermus (Eptesicus serotinus)

Nordflagermus (Eptesicus nilssoni)

Brunflagermus (Nyctalus noctula)

Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Langøret Flagermus (Plecotus auritus)

Dværgflagermus (Pipistrellus pipistrellus)

Troldflagermus (Pipistrellus nathusii)

GNAVERE / RODENTIA

Hasselmus (Muscardinus avellanarius)

Birkemus (Sicista betulina)

ROVDYR / CARNIVORA

Odder (Lutra lutra)

HVALER / CETACEA

Marsvin (Phocoena phocoena)

Hvidnæse (Lagenorhynchus albirostris)

Hvidskæving (Lagenorhynchus acutus)

Grindehval (Globicephala melas)

Spækhugger (Orcinus orca)

Halvspækhugger (Pseudorca crassidens)*

Rissos delfin (Grampus griseus)*

Øresvin (Tursiops truncatus)*

Almindelig delfin (Delphinus delphis)*

Hvidhval (Delphinapterus leucas)*

More magazines by this user
Similar magazines