VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

GODKENDELSE

Mariager Kommune godkender i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 § 33

svinebruget Charlottendal beliggende Overgårdsvej 2, Udbyneder, 8970 Havndal, under

henvisning til de oplysninger, der er indkommet i sagen. Godkendelsen omfatter denne

ejendom samt de udbringningsarealer, der er omtalt.

VURDERING AF PROJEKTET

Det vurderes, at svinebruget ved at overholde lovgivningen og de stillede vilkår kan drives på

stedet uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening.

Baggrund

Mariager Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af 15. juni 2006.

Produktionen ønskes udvidet fra de nuværende 700 søer, 16.000 smågrise og 500 polte

svarende til 268,5 dyreenheder til 950 årssøer, 28.500 smågrise 7,2 – 30 kg og 700 polte

svarende til 403,8 dyreenheder.

Grænsen for godkendelsespligt er 270 dyreenheder i årssøer med smågrise til 30 kg, og

produktionen skal miljøgodkendes, inden udvidelsen må foretages.

Den eksisterende klimastald udvides med 800 m 2 , og der etableres to gyllebeholdere på hver

3000 m 3 i forbindelse med de to eksisterende beholdere i det åbne land

Både nye og gamle stalde har delvise spaltegulve med 1/3 spalteareal.

Beskrivelse af projektet

Der henvises til ansøgningen af 15. juni 2006 (bilag 1) samt oplysninger givet i forbindelse

med VVM-sagsbehandlingen. Ansøgningen er udarbejdet af LandboCenter Randers-Viborg.

Der har desuden været møde på ejendommen den 3. juli 2006 for indhentning af yderligere

oplysninger.

Ejer driver ikke andre ejendomme.

Placering

Svinebruget er beliggende i landzone nord for landsbyen Udbyneder. I kommunplanen for

Mariager 2005-2016 er det anført, at landzonebestemmelserne er af betydning for

jordbrugserhvervene, befolkningens rekreative interesser og beskyttelsen af areal- og

naturressourcer. En markparcel ligger i et område, der er udlagt til vindmøllepark med

mulighed for udnyttelse til landbrugsdrift.

Udbringningsarealene afvander til Mariager Fjord og til Randers Fjord, der er udpeget som

internationalt naturbeskyttelsesområde: Habitatområde 14, EF-fuglebeskyttelsesområde 15

samt Ramsarområde 11. Godkendelsen må ikke indebære forringelse af områdets

naturtyper eller medføre betydelige forstyrrelser for de arter, området er udpeget for (ifølge §

4 i bekendtgørelsen om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelses-

områder nr. 477 af 7. juni 2003).

Ved at følge de stillede vilkår, som bl.a. indeholder Regionplantillæggets krav for at beskytte

naturtyperne, er det Mariager Kommunes vurdering, at ovennævnte bekendtgørelse

overholdes.

Den eksisterende klimastald til smågrise udvides mod nord, og i den forbindelse etableres

også en ny fortank (bilag 2). Desuden opføres to gyllebeholdere på hver 3000 m 3 i en større

afstand fra anlægget, dvs. ca. 480 meter mod nordøst, hvor der i forvejen står to gylletanke.

Side 4 af 17

More magazines by this user
Similar magazines