VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

Den korteste afstand fra en staldbygning til nabobeboelse er 350 meter (udkanten af

Udbyneder by). Her ligger også den nærmeste samlede bebyggelse, landzonebyen

Udbyneder. Byen er udlagt til blandet landsbybebyggelse i form af landbrug, boliger samt

visse erhverv.

Den korteste afstand fra en gyllebeholder til nabobeboelse er ca. 200 meter (fra

Overgårdsvej 8 til en af de eksisterende beholdere).

Afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4 og 6 for placering af ny stald og

gyllebeholdere bliver overholdt.

Bedste tilgængelige teknik

Både de eksisterende og de planlagte svinestalde har delvist spaltegulv med 1/3 spalteareal i

hele staldkomplekset. Herved nedsættes ammoniakfordampningen i forhold til traditionelle

fuldspaltegulve (er beskrevet som et BAT-byggeblad fra dansk Landbrugsrådgivning).

Desuden etableres overbrusning af gødearealet, hvorved udsendelsen af både lugt og

ammoniak nedsættes.

Fytase tilsættes hjemmeblandet foder, hvilket giver en bedre effekt af fytasen, end ved

færdigkøbt tørfoder, hvor en del ville blive ødelagt af varmebehandlingen. Fytase øger

grisens mulighed for at fordøje naturligt fosfor i kornet, så en reduceret mængde vil passere

ufordøjet gennem grisen.

Forudgående offentlighed

Ansøgningen om udvidelse har været annonceret som en del af Århus Amts debatoplæg til

regionplantillæg i marts 2005. Der indkom kommentarer fra naboer.

Udkastet til miljøgodkendelse blev desuden sendt i partshøring den xxxxxx 2006 hos yyy

naboadresser.

Der er bl.a. indkommet kommentarer angående:

a. Lugt og ammoniakforurening fra gyllebeholderne, når der ikke er flydelag.

b. Udkørsel af gylle i weekenderne.

c.

Kommentarerne vurderes under de enkelte punkter om vilkår.

Generelt

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er beskrevet i miljøbeskyttelseslovens

kapitel 5 1 og i godkendelsesbekendtgørelsen 2 , samt i vejledningen i godkendelse af

husdyrbrug 3 dvs. forhold af betydning for det eksterne miljø. Denne godkendelse er således

ikke en godkendelse efter Arbejdsmiljøloven, der administreres af Arbejdstilsynet.

Ejeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser,

herunder byggetilladelse fra kommunen til stald og gyllebeholdere samt evt.

landzonetilladelse til gyllebeholderne.

Der gøres opmærksom på, at øvrig lovgivning, som ikke er nævnt i denne godkendelses

vilkår - fx den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse - naturligvis også skal

overholdes. Vilkårene i godkendelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor

tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle

bestemmelser.

1 Lov om Miljøbeskyttelse, lov nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. bek. nr. 753 af 25. august 2001.

2 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Bek. nr. 943 af 16. september 2004.

3 Vejledning om godkendelse af husdyrbrug, Nr. 4 1997.

Side 5 af 17

More magazines by this user
Similar magazines