VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

F3 Ventilationsfirmaets instruktioner for vedligeholdelse af ventilationsanlæggene skal

følges. Ventilationsanlæggene skal rengøres jævnligt og justeres efter behov, fx en

gang om året.

F4 Udover bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen § 18 og i Skov- og

Naturstyrelsens logbog gælder dette:

Ved udbringning af gylle skal den nordligste eksisterende gyllebeholder tømmes på

én gang, dvs. indenfor en samlet periode på 7 dage.

Efter tømning af gyllebeholderne skal der etableres et tæt flydelag i løbet af 3

arbejdsdage.

F5 De to nye gyllebeholdere skal placeres, så afstanden til de to nærmeste

nabobeboelser bliver større, end for de nuværende beholdere.

Der skal således være mindst 280 meter (cirka) fra beboelsen Overgårdsvej 8 til

nærmeste væg på de nye tanke og samtidig ligeledes mindst 280 meter (cirka) fra

beboelsen Overgårdsvej 6. Den endelige afstand afhænger af en nøjagtig opmåling.

De to gyllebeholdere skal dog stadig ligge i det byggefelt ved pumpeledningen, der er

angivet på bilag 3.

Begrundelse og vurdering - luftforurening

Lugt

Der vil hovedsageligt være tale om forurening i form af lugt fra staldene. Desuden vil det

lugte i forbindelse med udkørsel af gylle, dog i begrænsede perioder forår og efterår.

Gyllen udbringes med slæbeslanger eller nedfælder.

Ventilationssystemet renses en gang om året.

Lugt (og støj) gener i forbindelse med udbringning vurderes at være almindelige i et

landbrugsområde og må tåles af de omkringboende.

Der kan foretages en lugtberegning i henhold til FMK´s model fra 2002. Beregningen viser, at

lugtemissionen fra staldene vil stige således, at afstanden for væsentlige gener fra staldene

hen til enkeltboliger i landsbyen øges fra 140 meter ved eksisterende drift til 180 meter efter

udvidelsen (bilag 5). Geneafstanden hen til beboelse i landsby eller samlet bebyggelse

(Udbyneder) øges fra 250 til 320 meter.

Ingen beboelser ligger indenfor de to nævnte lugtgenegrænser. Nærmeste beboelse i det

åbne land har en afstand på 460 meter til stalden, og nærmeste beboelse i landsbyen ligger

360 meter fra stalden. Det vurderes derfor, at svinestaldene ikke vil give anledning til

væsentlige lugtgener for naboerne.

Der kan ydermere forekomme lugtgener fra opbevaringen af gylle i gyllebeholderne.

Man har ikke beregningsmetoder, der kan sige noget om genegrænser for lugt fra

gyllebeholdere. I forbindelse med offentlighedsfasen for regionplantillægget og løbende i det

seneste år er der imidlertid indkommet klager fra naboerne over lugt fra de to eksisterende

gyllebeholdere, i de perioder, hvor der ikke var flydelag på beholderne.

For at imødekomme naboklagerne bliver der derfor stillet vilkår, som

a) skærper de generelle bestemmelser om flydelag og

b) placerer gyllebeholderne længere væk fra beboelserne.

Skov- og Naturstyrelsens logbog giver anvisninger på, hvad der skal til for at etablere et tæt

flydelag på www.skovognatur.dk.

De eksisterende gyllebeholdere er placeret med hhv. 210 og 270 meter til nærmeste

beboelse Overgårdsvej 8. De to nye gyllebeholdere skulle efter ansøgningen placeres med

Side 10 af 17

More magazines by this user
Similar magazines