VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

VVM: Charlottendal - Naturstyrelsen

- 5 -

Resumé af VVM-redegørelsen

Ejeren af Charlottendal ønsker et husdyrhold på 403,8 DE - svarende til 950 søer,

28.500 smågrise (7,2-30 kg) og 700 slagtesvin (30-102 kg), på bedriften. Den

eksisterende svinestald forlænges, og der opføres to nye gylletank i forbindelse med

eksisterende. Gylletankene opføres i det åbne land.

Charlottendal ligger nordøst for landsbyen Udbyneder i Mariager Kommune. Bedriften

består af to ejendomme med tilsammen 191,4 ha udbringningsareal for husdyrgødning.

Der er desuden indgået gylleaftale på 170,56 ha. Der udbringes gødning fra 1,2 DE/ha

på egne arealer og 1,0 DE/ha på aftalearealer.

Den nærmeste nabobeboelse ligger 300 m fra staldanlægget. Det er vurderet, at

udvidelsen ikke vil være til gene for naboerne.

Den ansøgte produktion vil betyde et fald i kvælstofoverskud, og et fosforoverskud på

0. Kvælstofoverskuddet fra ejede arealer i oplandet til Mariager Fjord vil være

maksimalt 12 kg N/ha/år.

Alle udbringningsarealer ligger i et område, der i amtets regionplan er udpeget som

jordbrugsområde.

Udbringningsarealerne ligger udenfor område med særlig drikkevandsinteresse (OSD).

Det er vurderet, at udvidelsen ikke påvirker nærliggende indvindingsanlæg eller

grundvandsressourcen.

Alle vandløb er kanalagtige med ringe biologisk indhold som følge af dårlige fysiske

forhold. Da terrænet er meget fladt, vil risikoen for overfladisk afstrømning af

husdyrgødning være meget lav. Det er vurderet, at vandløbene ikke vil påvirkes af

projektet.

Charlottendals arealer afvander til Randers Fjord, Hevring Bugt og Mariager Fjord. Den

yderste del af Randers Fjord, Hevring Bugt og det yderste af Mariager Fjord er udpeget

som internationalt naturbeskyttelsesområder. Da områderne i forvejen er meget påvirket

af høje tilførsler af næringsstoffer, og fordi der er en særlig forpligtigelse til at begrænse

påvirkningen af internationale beskyttelsesområder, forudsættes i regionplantillægget, at

det samlede kvælstofoverskud ikke overstiger nudriftens, og at overskuddet af fosfor

reduceres til 0. Af hensyn til handlingsplanen for Mariager Fjord forudsættes desuden,

at kvælstofoverskuddet i oplandet til Mariager Fjord maksimalt er 48 kg N/ha/år - med

en retention på 75 % svarer dette til et kvælstofoverskud ude i Mariager Fjord på 12 kg

N/ha/år.

De nærmeste naturområder, er vurderet ikke at blive påvirket af den øgede ammoniak

fordampningen fra stald og lager.

Det vurderes, at projektet ikke at påvirke Habitatdirektivets bilag IV-arter eller deres

levesteder.

More magazines by this user
Similar magazines