Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

60

3 Tværgående analyse

Efter det foregående kapitels præsentation af de enkelte interviewpersoners

historie, hverdagsliv og forhold til naturen er fremstillingen

i dette kapitel baseret på en tværgående analyse. Herigennem har

vi søgt at tydeliggøre dels forskellene mellem interviewpersonernes

forhold til naturen, dels forholdet mellem naturrelation og hverdagsliv.

Med en sådan tværgående analyse kommer vi ind på temaer, som

også er blevet belyst af anden forskning. Vi har derfor valgt ikke kun

at holde os til det empiriske materiale, men også at inddrage denne

anden forskning, hvor den kan bidrage til at kvalificere vores analyse.

3.1 Forskelle i forholdet til naturen

Som det fremgik af metodekapitlet blev interviewpersonerne ikke

udvalgt med henblik på at skulle udgøre et repræsentativt udsnit af

den danske befolkning, men for at give os en gruppe mennesker med

et meget forskelligt hverdagsliv. Efter sidste kapitels præsentation af

dem vil vi som det første led i den tværgående sammenligning give

en oversigt, som kortfattet viser forskellene mellem deres livsstil og

naturrelationer.

Forskelle i livsstil – dvs. forskelle i den måde vi har indrettet vores

hverdagsliv på – hænger sammen med forskelle i vores baggrund,

sociale relationer og aktuelle vilkår. Idet et af vores aktuelle vilkår er

vores fysiske omgivelser, og disse samtidig er oplagt relevante for

vores særlige interesse i naturrelationerne, har vi valgt at strukturere

oversigten over interviewpersonernes livsstil og naturrelationer efter

om de bor i storby, i lejlighed i en forstad, i villa i en by eller på landet.

Som oversigten herunder viser har vores interviewpersoner indenfor

hver af disse tre kategorier alligevel vidt forskellig livsstil og

relationer til naturen:

More magazines by this user
Similar magazines