Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Naturen i et hverdagslivsperspektiv - Naturstyrelsen

1. Perspektiv: Rutinerne og det ekstraordinære

Størstedelen af hverdagslivets praksisser består af rutiner. De sparer

kræfter og giver en praktisk og symbolsk orden i livet, som er vigtig

for vores psykiske stabilitet (jf. Giddens 1996, s. 51f; Jørgensen 1994, s.

141-179). På den anden side har vi også behov for nye udfordringer,

for at lære nye sider af os selv, hinanden og verden rundt om os at

kende. Jagten på at realisere sig gennem nye muligheder er om noget

essentielt for det moderne menneske (jf. Asplund 1992 s. 9-48). Derfor

er afstemningen mellem på den ene side trangen til stabile forhold og

på den anden side behovet for udvikling et vigtigt dilemma og en

evig udfordring i hverdagslivet.

Den selvfølgelige natur

Den gør sig også gældende i forhold til brugen og betydningen af

naturen. Den natur vi dagligt færdes i og som dermed indgår i vores

rutiner hører med til vores stabile fundament, og er ikke noget vi

almindeligvis tænker over. Den bliver let - som mange andre ting i

hverdagslivet - så selvfølgelig, at den kan være svær at sætte ord på. 10

Carinas historie er den som mest klart viser relevansen af dette fænomen.

Carina er meget ud i naturen – både i forbindelse med sit

arbejdeogifritiden.Hunharsværtvedatværeinderetlængead

gangen. Alligevel giver hun ikke udtryk for, at naturen betyder noget

særligt for hende. Hun kommer ganske vist med nogle enkelte eksempler

på, at hun berøres af naturen – hun nævner glæden ved solsortens

sang om foråret og for en busk som skifter farve med årstiderne.

Så meget som hun er ude, har hun sikkert flere af disse små,

hverdagslige naturoplevelser, men de skiller sig ikke ud og samler

sig ikke til en bevidst holdning til naturen i hendes omverden. Som

det fremgår af vores analyse af interviewet, forstår vi det i sammenhæng

med, at hun altid har boet i det samme område og med en natursomstortsetikkeharændretsigsidenhunvarbarn.Deneriden

grad givet, selvfølgelig, ikke særlig eller nødvendig at tænke over.

Hvis nu hun flyttede eller hvis området blev drastisk forandret, så

ville det meget muligt give en kontrast som ville få hende til at værdisætte

naturen i området på en helt anden måde end nu, hvor den er

givet.

Dette besvær må imidlertid ikke forveksles med, at naturen så ikke

har nogen betydning, når den indgår selvfølgeligt i hverdagens rutine-handlinger:

For det første kan der meget vel være en glæde ved ’den inderligt

kendte natur’, selvom man ikke umiddelbart er vant til at sætte ord

på den. Der kan dels være tale om gentagne sanse-erfaringer, der

giver et indgående kendskab og en personlig relation til de daglige

naturomgivelser. ”Det er den tid, du har spildt på din rose, der gør

den så betydningsfuld”, som ræven fortæller den lille prins i Saint-

Exupérys eventyr. Blandt vores interviewpersoner er Lissie det mest

udprægede eksempel på en person med en sådan sanse-emotionel

relation til en bestemt naturtype. Dels kan betydningen være knyttet

til færdigheder, som udvikles gennem praktisk handling. I vores

10

Eller som Marianne Gullestad har udtrykt det om hverdagslivets aktiviteter:

”Deermedandreordusynligefordideersåaltforsynlige”.Gullestad1989, s.

13.

71

More magazines by this user
Similar magazines