.ster-hornum till.g86 vedtaget.indd - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

.ster-hornum till.g86 vedtaget.indd - Naturstyrelsen

August 2003

Regionalt råstofområde

sydvest for Øster Hornum

Regionplantillæg nr. 86


Indholdsfortegnelse

1. Retningslinie og bemærkninger

2. Plangrundlag

Råstofkortlægning

Regionplanlægning

Lovgivning

3. Forhold ved råstofi ndvindingen

Titel

Regionalt råstofområde sydvest for Øster Hornum.

Regionplantillæg nr.86

Udgivet af

Nordjyllands Amtsråd

Niels Bohrs Vej 30

9220 Aalborg Øst

Udgivelsesdato

August 2003

Tekst, layout og redaktion

Medarbejdere i Området for Teknik og Miljø

Kort

Kortene gengives med tilladelse fra Kort- og

Matrikelstyrelsen

Fotos

DDO 2002©,Copyright COWI

Trykkeri

Nordjyllands Amt, Aalborg

J.nr.

ISBN Nr: 87-7775-482-4

Oplag

250 eksemplarer

2

3

3

3

4

12

Forord

Med Regionplantillæg nr. 86 udlægges et nyt regionalt råstofområde på cirka

550 hektar. Det ligger omkring 5 kilometer sydvest for Øster Hornum og

lige øst for landsbyerne Byrsted, Bradsted og Hjeds i Støvring Kommune.

Området er valgt ud fra amtets råstofkortlægning, der viser, at der her fi ndes

en stor sammenhængende mængde sand og grus af god kvalitet. Tillægget

skal beskytte råstofforekomsten mod, at der planlægges eller etableres

anlæg i området, der begrænser mulighederne for at udnytte den.

Området udlægges nu, fordi mange af de allerede udlagte råstofområder

i det sydlige Aalborgområde enten er ved at være udtømte eller ikke er til

rådighed for råstofi ndvinding. For løbende at have råstoffer nok til den regionale

udvikling anses det for nødvendigt for amtet at sikre så meget som

muligt af den store sammenhængende råstofmængde, der ligger i det aktuelle

område. Med Regionplantillæg nr. 86 åbnes op for, at amtet kan udstede

indvindingstilladelser i området.

Med henblik på at hente idéer og forslag til brug for planlægningen udsendte

amtet i foråret 2002 et debatoplæg i en 4-ugers indledende høring. I høringen

blev efterlyst forslag til, hvor der skal graves råstoffer inden for et

cirka 2.500 hektar stort planlægningsområde. Amtet modtog 12 skriftlige

debatindlæg, der alle indgik som grundlag for planlægningen.

I september 2002 besluttede Amtsrådet at offentliggøre forslaget til Regionplantillæg

nr. 86. Med forslaget blev udlagt et nyt regionalt råstofområde på

cirka 640 hektar. Forslaget var offentligt fremlagt i perioden fra 18. september

til 18. november 2002. 2. oktober blev der holdt et velbesøgt debatmøde

på Kirketerp Skole. Amtet modtog 22 skriftlige debatindlæg, der blandt

andet viste, at det foreslåede råstofområde ønskes reduceret og etapedelt, at

det lokale (skole)vejnet ønskes friholdt for råstoftransport, og at kvalitet og

kvantitet af vandværkers drikkevand ønskes opretholdt.

I marts 2003 besluttede Amtsrådets Økonomiudvalg, at iværksætte en 4

ugers supplerende høring om reduktion og etapedeling af råstofområdet.

Der blev fremsat et konkret forslag til reduktion af området med omkring

90 hektar og forslag til en cirka 320 hektar stor 1. etape. Etapedelingen betyder,

at gravetilladelser uden for 1. etape tidligst kan meddeles i 2013. Den

supplerende høring forløb fra 5. april til 5. maj 2003, og den resulterede i 10

skriftlige indlæg. Fra lokalbefolkningen fremkom både ønsker om at gøre

råstofområdet endnu mindre, og ønsker om ikke at reducere det så meget.

Der kom også forslag til andre etapedelinger.

12. august 2003 vedtog Amtsrådet Regionplantillæg nr. 86 endeligt med den

reduktion og etapedeling af råstofområdet, som var foreslået i den supplerende

høring.


1. Retningslinie og bemærkninger

Suppleret retningslinie

Med dette tillæg til Regionplan 2001 bliver retningslinie 5.2.9 suppleret til følgende ordlyd:

Retningslinie 5.2.9 – Regionale råstofi nteresser

Inden for de regionale råstofområder må der ikke planlægges for eller etableres anlæg, der begrænser mulighederne

for råstofudnyttelse. Efter endt udnyttelse overgår områderne til de på kort 1 viste arealtyper.

For det på fi gur 5.2.9 viste regionale råstofområde sydvest for Øster Hornum gælder, at gravetilladelser uden for 1.

etape tidligst kan meddeles i 2013.

Ændringer af kort 1 i Regionplan

2001:

På kortbilag 1 ændres det viste område

fra jordbrugsområde til regionalt

råstofområde med signatur for,

at området igen overgår til jordbrugsområde,

når råstofferne er

indvundet.

Supplerende bemærkninger

Det regionale råstofområde sydvest

for Øster Hornum ligger omkring 5

kilometer sydvest for byen og lige

øst for landsbyerne Byrsted, Bradsted

og Hjeds i Støvring Kommune.

Området er på cirka 550 hektar, og

det er valgt ud fra amtets råstofkortlægning,

der viser, at der her fi ndes

en stor sammenhængende mængde

sand og grus af god kvalitet.

Området udlægges, fordi mange af

de allerede udlagte råstofområder

i det sydlige Aalborgområde enten

er ved at være udtømte eller ikke

er til rådighed for råstofi ndvinding.

For løbende at have råstoffer nok til

den regionale udvikling anses det

for nødvendigt for amtet at sikre så

meget som muligt af den store sammenhængende

råstofmængde, der

ligger i området.

Råstofressourcen i området udgør

cirka 20 mio.m 3 sand, grus og sten.

Amtets mål for ressourcebeskyttelse

anses for opfyldt med udlæg

af området i Regionplan 2001.

2

Den valgte 1. etape, der er på cirka

320 hektar, rummer en råstofressource

på cirka 12 mio.m 3 . Hermed

anses amtets mål for forsyningssikkerhed

for opfyldt. Behovet for den

egentlige råstofi ndvinding i regionplanperioden

frem til 2013 forventes

indfriet med snarlig etablering

af et graveområde, der ligger midt

i 1. etapen og som rummer cirka 6

mio.m 3 sand, grus og sten.

Amtet vil søge at fremme store og

få graveområder frem for små og

Figur 5.2.9

Regionalt råstofområde

1. etape

mange. Amtet vil også arbejde for,

at indvindingen i de enkelte graveområder

foregår i passende etaper,

så der sker en løbende efterbehandling.

Trafi kalt satser amtet på,

at det primært bliver Gl. Viborgvej

og Hjedsbækvej der kommer

til at tjene som adgangsveje til og

fra områdets grave. Disse mål vil

medføre pænere efterbehandling

og bedre mulighed for at begrænse

påvirkning af landskab, landbrug,

boliger og vejnet i og omkring råstofområdet


2. Plangrundlag

Råstofkortlægning

Udpegningen af det regionale råstofområde

er sket på baggrund af

råstofkortlægning i et cirka 2.500

hektar stort planlægningsområde.

Kortlægningen kan ses i Kortlægningsrapport

nr. 27, Sand/grus/sten,

Sørup - Vokslev. Det er konkluderet

i rapporten at planlægningsområdets

vestlige del nærmest landsbyerne

Byrsted, Bradsted og Hjeds

er interessant i råstofsammenhæng.

Nyt regionalt råstofområde

Den østlige del er for størsteparten

af mindre interesse for råstofi ndvinding

af regional betydning.

Den vestlige del af planlægningsområdet

rummer store sammenhængende

forekomster af hovedsagelig

mellem- og grovkornet sand

og grus med lavt fi llerindhold.

Overjordstykkelserne varierer fra 0

til 6 meter med en gennemsnitstykkelse

på 3 meter. Råstofl agenes

mægtigheder varierer i boringerne

i området fra 5 til 15 meter med en

gennemsnitlig tykkelse på 10 meter.

Det skal bemærkes, at boringerne

ikke nåede bunden af forekomsten.

Derfor formodes den gennemsnitlige

lagtykkelse at være større.

Regionplanlægning

Landskab, natur- og kulturværdier

Råstofområdet udlægges med udgangspunkt

i regionplanens retningslinie

5.2.10, der fastlægger, at

der normalt ikke tillades råstofi ndvinding

uden for udlagte regionale

råstofområder.

Det udlagte råstofområde er i regionplanens

retningslinie 5.2.4 udpeget

som jordbrugsområde. Det

betyder, at der ved andre anvendelser

end jordbrug især skal tages

hensyn til rationel landbrugsdrift.

Den nordøstlige del af råstofområdet

berører udkanten af et i regionplanen

udpeget større uforstyrret

landskab vest for Øster Hornum,

jf. retningslinie 5.3.10. Et sådant

landskab skal så vidt muligt friholdes

for nye anlæg og støjkilder

med stor påvirkning af omgivelserne.

Råstofgrave er ikke anlæg

der er omfattet af retningslinien.

Den sydøstligste del af råstofområdet

berører udkanten af et i regionplanen

udpeget værdifuldt kulturmiljø

omkring fortidsminder i

og omkring Hjedsbæk Plantage,

jf. retningslinie 5.4.1. De beskyttelsesinteresser

som amtet skal varetage

berøres dog ikke af den forventede

råstofgravning.

Målene for beskyttelse af det åbne

land er udtrykt i amtets naturpolitik

fra 1997, jf. regionplanens

retningslinie 5.1.1. For det aktuelle

råstofområde hedder det, at dets

3


vådområder, hedearealer og fortidsminder

skal sikres, at der skal

tages landskabelige hensyn ved råstofgravning,

særligt i forhold til

de markante fortidsminder, og at

bevaringsværdige landsbymiljøer

skal sikres.

Infrastruktur og miljøbeskyttelse

Gennem råstofområdet forløber

en højspændingsledning og et

planlagt tracè for en ny 400 kV

højspændingsforbindelse mellem

Vendsysselværket og Trige. I henhold

til retningslinie 3.5.3 må der

ikke foretages dispositioner til

hinder for disse forbindelser. Den

eksisterende højspændingsledning

gennem området fjernes, når den

nye 400 kV-ledning er opsat. Områdets

landskab vil dermed blive

påvirket af større master, men ikke

af fl ere ledningstracéer. I forbindelse

med konkrete graveansøgninger

tager amtet kontakt til

Eltra for at indgå i et samarbejde

om gravevilkår.

Indvinding af råstoffer og efterbehandling

af råstofgrave skal tilrettelægges,

så indvindingen indskrænkes

mest muligt i såvel areal

som tid, jf. regionplanens retningslinie

5.2.7 om miljøhensyn ved råstofudnyttelse.

I det aktuelle råstofområde

varetager amtet disse

miljøhensyn med etapedeling af

selve området, og med krav i de

enkelte gravetilladelser om at landbrugsjord

dyrkes indtil gravningen

påbegyndes, at der graves i etaper

som løbende efterbehandles, og at

efterbehandlede arealer hurtigst

muligt overgår til landbrugsformål.

Der vil også blive stillet krav om

støvdæmpende foranstaltninger,

hvis der bliver støvgener for naboer

til graveområder.

Vandressourcer

Råstofområdet udgør i regionplanen

del af udpeget område

med drikkevandsinteresser. Her

skal grundvandsressourcen sik-

4

res gennem en generel beskyttelse

af grundvandet, jf. retningslinie

6.1.6.

Efter regionplanens retningslinier

6.1.4 og 6.1.5 skal der gøres en særlig

indsats for at beskytte grundvandet

i udlagte indvindingsoplan-

5 5

5

5

Byrstedvej

5

5 55

5

5

5

55

5

5

5 55

5

Gl. Aalborgvej

Kirketerpvej

5

de til almene vandværker. Med den

valgte reduktion af råstofområdet

er der ingen af disse indvindingsoplande

inden for området. Også

de nærmeste almene vandværkers

kildepladszoner på 300 meter ligger

alle uden for området.

5

5

5

‚—2

s—22—2—

‚—22222@bIHHuA

r2@bIHHuA

†2

ƒ22——˜

p2G2f

f2—2E2†22IWWS

w

x—

y

ƒ

IXPSFHHH

5 €—2—22QHH222—

55

5

5 5

Bavnehøjvej

Gl. Viborgvej

H HFS I IFS u

Byrstedhedevej

Skolevej

Østermarksvej

5

5

Hjedsbækvej

5

5 55

5

5

5

5


Lovgivning

Råstofl oven

En ansøgning om råstofi ndvinding

skal indsendes til Amtsrådet. Herefter

påhviler det amtet at forelægge

sagen for andre myndigheder,

som har kompetence med hensyn

til den påtænkte indvinding, jf. lovens

§ 8 om samordningspligt.

Indvinding af råstoffer reguleres

i indvindingstilladelser, og det er

amtet der udsteder dem efter lovens

§§ 7 og 10. En indvindingstilladelse

fastlægger en række vilkår for

indvinding, oprydning og efterbehandling.

Råstoftilladelser offentliggøres,

og de kan påklages, inden

4 uger fra de er offentliggjort.

Landbrugsloven

Efter landbrugslovens § 7a, stk. 4,

kan fødevareministeren tillade, at

landbrugspligtige jorder midlertidigt

anvendes til råstofi ndvinding.

Ministeren har bemyndiget

amterne til at træffe afgørelse efter

bestemmelsen og føre tilsyn

med, at vilkårene for indvindin-

gen overholdes, jf. cirkulære nr. 37

af 8. marts 1990 om behandling af

sager om råstofi ndvinding på landbrugsejendomme.

Naturbeskyttelsesloven

Inden for råstofområdet fi ndes

mindre overdrevsarealer og vådområder

samt enkelte gravhøje,

der alle er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens

§ 3 (beskyttede

naturtyper) og § 18 (fortidsminder).

En tilladelse til råstofi ndvinding

i strid med disse lovbestemmelser

kan kun forventes givet af

amtet i ganske specielle tilfælde.

Jordforureningsloven

Efter jordforureningsloven er det

forbudt at tilføre uforurenet jord

til råstofgrave. Amtet kan dispensere

fra dette forbud, hvis der ikke

er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg

eller af grundvand,

der forventes at indgå i en drikkevandsforsyning,

jf. lovens § 52,

stk. 2, nr. 3. Der gives som regel

kun dispensation uden for områder

med særlige drikkevandsinteresser

og udlagte indvindingsoplande til

almene vandværker.

Der gives som hovedregel ikke

dispensation til deponering af jord

fra byområder, fra opgravninger,

hvor der har været kloakeret, eller

fra arealer, som har været anvendt

til formål, der kan have medført

en forurening af undergrunden,

jf. retningslinie 3.7.14 i Regionplan

2001.

Vandforsyningsloven

I henhold til lovens § 26, stk. 1,

må der ved bygge- og anlægsarbejder,

gravning af ler, grus, brunkul,

kridt m.v. ikke ske bortledning

af grundvand eller anden sænkning

af grundvandsstanden uden

tilladelse. Råstofi ndvinding under

grundvandsspejlet forudsætter en

sådan tilladelse fra amtet. Egentlig

bortpumpning af grundvand for at

gøre det muligt at indvinde råstoffer

i tør tilstand kræver ligeledes

tilladelse efter samme lovbestemmelse.

5


3. Forhold ved råstofi ndvindingen

Indvindingstilladelser

Amtet fastlægger vilkårene for

råstofgravningen ud fra konkrete

indvindingsansøgninger fra graveentreprenører.

I amtets indvindingstilladelser

vil der være taget

stilling til en grave- og efterbehandlingsplan,

der angiver hvor og

hvordan der må graves, graveområdets

etaper, den retning de skal

udnyttes i og den adgang til offentlig

vej, der skal bruges. Gravearealets

størrelse, gravedybden og

antallet af åbne etaper afgør, hvor

stor en garanti der skal stilles for at

vilkårene for efterbehandling kan

opfyldes. Amtet fører tilsyn med,

at vilkårene i en indvindingstilladelse

overholdes.

Miljøhensyn til boliger

Afstand mellem graveområder og

boliger er ikke fastlagt ved lov, men

afgøres ud fra Miljøstyrelsens vejledninger

for støj og vibrationer, jf.

vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj

fra virksomheder med supplerende

vejledninger nr. 5/1993 og 3/1996.

Amtet bruger 100 meter som udgangspunkt,

men hvis de vejledende

støjgrænser ikke kan overholdes

skal afstanden øges. Omvendt

kan afstanden mindskes, hvis indvinderen

er i stand til at overholde

støjgrænserne. Der vil blive taget

særligt hensyn til boliger uden

landbrugsjord.

I indvindingstilladelser vil der blive

stillet krav om, at der etableres

støjvolde rundt om graveområderne,

og om beplantning af volde der

skal ligge en længere årrække. Der

vil typisk blive forlangt egnstypiske

planter i spredt bevoksning. I

startfasen af en råstofi ndvinding

vil aktiviteter som afrømning af

muld og overjord og opbygning

af støjvolde dog vanskeligt kunne

gennemføres uden at overskride de

vejledende støjgrænser.

6

Der vil blive stillet krav om støvdæmpende

foranstaltninger, hvis

der bliver støvgener for naboerne.

Det kan f.eks. være vanding af gravefronter,

lagerbunker og interne

veje. Desuden angives en drifts-/

åbningstid for graven.

Naturbeskyttelse

I indvindingstilladelser sikres som

udgangspunkt altid en graveafstand

på 100 meter til gravhøje, og

der stilles særlige krav til gravning

og efterbehandling i nærheden af

vådområder.

For at påvirke det landbrugsprægede

landskab mindst muligt vil

der blive stillet krav om, at landbrugsjord

dyrkes indtil gravningen

påbegyndes, at der graves i etaper

som løbende efterbehandles, og at

arealerne overgår til landbrugsformål

så snart de er efterbehandlede.

Drikkevandsinteresser

Det udlagte råstofområde ligger

uden for de af amtet udpegede

områder med særlige drikkevandsinteresser

og uden for de udlagte

indvindingsoplande for de almene

vandværker Byrsted, Heden og

Bradsted. Vandværkernes kildepladszoner

på 300 meter ligger

også uden for råstofområdet.

I indvindingstilladelserne vil der

blive stillet krav om, at der ikke

graves tættere end 75 meter på

private vandboringer. Der vil ikke

blive pålagt restriktioner for landbrugsdrift

på efterbehandlede arealer.

Med disse generelle vilkår for

råstofgravning og efterbehandling

tager amtet hensyn til den lokale

vandindvinding, men amtet garanterer

ikke for værkers vandkvalitet

og –kvantitet.

Trafi kforhold

I indvindingstilladelserne vil der

blive fastlagt kørselsruter i sam-

arbejde med Støvring Kommune,

og der vil blive stillet vilkår om at

et gravearbejde ikke må begynde

før der foreligger en godkendt

vejadgang fra Støvring Kommune.

Amtets mål er at få trafi kken til og

fra råstofområdet ledt sydpå ad Gl.

Viborgvej og Hjedsbækvej. Amtet

kan henvise til indvinderen at der

benyttes bestemte veje, men det er

vejmyndigheden i samarbejde med

politiet der kan regulere trafi kken.

Det kan i visse tilfælde blive nødvendigt

at inddrage mindre stykker

af de små veje i området for at få

ledt trafi kken over på Gl. Viborgvej.

Der vil dog ikke blive tilladt

kørselsruter igennem Byrsted,

Bradsted, Hjeds og Kirketerp.

Ved Lille Hjeds vil Kirketerpvej

vest for Skolevej blive friholdt for

råstoftransport. Det forudsættes

at området syd for Kirketerpvej

hovedsagelig betjenes af interne

vejsystemer direkte ud til Gl. Viborgvej.


Plankontoret

Tlf.: 96 35 16 01

Telefax.: 98 15 65 57

E-mail.: nja@nja.dk

More magazines by this user
Similar magazines