30.08.2013 Views

Skov 69 - Slettingen - Naturstyrelsen

Skov 69 - Slettingen - Naturstyrelsen

Skov 69 - Slettingen - Naturstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Skov</strong> <strong>69</strong> – <strong>Slettingen</strong><br />

Overdrev mm. i <strong>Slettingen</strong><br />

Afd. 985bcd, 986a (SLE – 16.1 ha, ORE – 13.9 ha, MOS – 2.2 ha) i alt 32.3 ha<br />

Størstedelen af de åbne arealer i <strong>Slettingen</strong> består af tidligere agre, som er omlagt til<br />

vedvarende græs efter fredning og distriktets overtagelse af arealerne i hhv. 19<strong>69</strong> og<br />

1976. Disse har i en årrække været afgræsset af heste. En del af de græssede arealer<br />

er ældre, og centralt i området ligger et gammelt, værdifuldt overdrev med bl.a.<br />

guldblomme.<br />

Området rummer yderligere partier med gammelt overdrev og hede, som længe har<br />

været uden græsning og derfor for størstedelen er sprunget i krat. Et mindre<br />

skræntparti med hede er stadig nogenlunde lysåbent og rummer bl.a. klokkelyng og<br />

en pæn bestand af hønsebær.<br />

Langs vestranden ligger en smal, gammel eng langs en lille bæk, som ligeledes længe<br />

har været uden græsning eller høslæt, og som nu er mose under tilgroning med<br />

pilekrat. Området rummer desuden 4 gamle bøgebevoksninger, der er udlagt som<br />

naturskov. Mod sydøst ligger i 986a er en lille, skovbevokset og længe urørt mose.<br />

<strong>Slettingen</strong> er et, desværre ikke usædvanligt, eksempel på forkerte valg i plejen; man<br />

har satset på de åbne arealer ved omlægning af ager til vedvarende græs med bedre<br />

indtægter ved bortforpagtning. Størstedelen af de værdifulde overdrevspartier og<br />

engen græsses derimod ikke. Overdrevsbakkerne har dog været ryddet for nåletræ,<br />

mens tilgroningen med bøg, asp og røn mfl. har fået lov at fortsætte.<br />

Flora (11.08.2005)<br />

Karsporeplanter<br />

Engelsød, Alm.<br />

Mangeløv, Bredbladet<br />

Mangeløv, Smalbladet<br />

Enkimbladede<br />

Bunke, Bølget<br />

Fløjlsgræs<br />

Frytle, Håret<br />

Frytle, Mangeblomstret<br />

Gulaks, Vellugtende<br />

Hestegræs, Krybende<br />

Hundegræs, Alm.<br />

Hvene, Alm.<br />

Rajgræs, Alm.<br />

Rørhvene, Bjerg-<br />

Star, Pille-<br />

Star, Sand-<br />

Tokimbladede<br />

Blåbær<br />

Blåhat<br />

Blåmunke<br />

Brunelle, Alm.<br />

Djævelsbid<br />

Dueurt, Glat<br />

Fladstjerne, Græsbl.<br />

Gederams<br />

Guldblomme<br />

Gyldenris, Alm.<br />

Hanekro, Alm.<br />

Hedelyng<br />

Høgeurt, Alm.<br />

Høgeurt, Håret<br />

Høgeurt, Smalbladet<br />

Hønsebær<br />

Hønsetarm, Alm.<br />

Klokke, Blå-<br />

Klokkelyng<br />

Kohvede, Alm.<br />

Kongepen. Alm.<br />

Kællingetand, Alm.<br />

Mosebølle<br />

Okseøje, Hvid<br />

Perikon, Prikbladet<br />

Ranunkel, Bidende<br />

Revling<br />

Rødknæ<br />

Røllike, Alm.<br />

<strong>Skov</strong>stjerne<br />

Snerre, Gul<br />

Snerre, Lyng-<br />

Syre, Alm.<br />

Tidsel, Horse-<br />

Tormentil<br />

Torskemund, Alm.<br />

Tyttebær<br />

Vejbred, Lancet-<br />

Vikke, Muse-<br />

Træer og buske<br />

Birk, Dun-<br />

Bævreasp<br />

Bøg<br />

Eg, Stilk-<br />

Ene<br />

Fyr, <strong>Skov</strong>-<br />

Gedeblad, Alm.<br />

Gran, Rød-<br />

Gyvel<br />

Hindbær<br />

Hvidtjørn, Engriflet<br />

Hyld, Alm.<br />

Pil, Grå-<br />

Pil, Selje-<br />

Pil, Øret<br />

Røn, Alm.<br />

Tørst


Tandbælg Kløver, Hvid- Ærenpris, Tveskægget<br />

Øjentrøst sp.<br />

Naturværdi: 1 på gammelt overdrev og hede, 3 på øvrige overdrev, krat og mose, 4<br />

på græsmarker Plejebehov: 1 i krat, mose og ugræsset overdrev, 2 på nuværende<br />

græssede dele, 4 i urørt naturskov og i skovmosen i 986a.<br />

Målsætning: Rydning af træ- og buskvegetation til åben bestand i de kratbevoksede<br />

dele og etablering af græsning, retablering af eng samt fortsat græsning i øvrige dele.<br />

Området med en bestand af hønsebær bør dog ikke græsses, men blot holdes ryddet<br />

for opvækst. De 4 gamle bøgebevoksninger er urørt naturskov, men kan efter behov<br />

indgå i græsningsfolde som ly for dyrene.<br />

____________________________________________________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!