Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV ... - Naturstyrelsen

Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende afvigelse ved Hjartbro Skov - Gabøl

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Haderslev Kommune, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev

Gitte Nielsson og Claus Henrik Lassen, Hjartbro Skovvej 7, 6541

Bevtoft

Linda og Arne Schmidt, Åbøl Østermarksvej 13, 6541 Bevtoft

Peder O. Bonde, Åbøl Østermarksvej 11, 6541 Bevtoft

Lis Bonde, Åbøl Østermarksvej 11, 6541 Bevtoft

Kirsten og Dan Madsen, Åbøl Østermarksvej, 6541 Bevtoft

Søs Andreasen og Andreas Bredahl, Åbøl Østermarksvej 8, 6541

Bevtoft

Foretrækker hovedforslag A1

Foretrækker kabellægning eller hovedforslag A1

Redegørelse for den valgte løsning

Foretrækker alternativ A2 og så lange lige stræk på anlæggets

linjeføring som muligt

Foretrækker alternativ A2 af hensyn til natur og dyreliv

Foretrækker kabellægning eller alternativ A2

Den energipolitiske aftale, folketingets partier har indgået, fastlægger som retningslinje, at en ny, udbygget 400 kVforbindelse

fra Kassø til Tjele i udgangspunktet skal følge den eksisterende linjeføring og etableres som luftledning. Dog

muliggøres på steder med særlige natur- og landskabsværdier eller byudviklingshensyn alternative linjeføringer eller

kabellægning.

Området ved Hjartbro Skov vurderes ikke at have en så væsentlig værdi, hverken naturmæssigt, landskabeligt eller i

forhold til byudvikling, at hovedreglen om at erstatte luftledningen med en ny luftledning kan fraviges i dette tilfælde.

En delvis kabellægning af anlægget på strækningen ved Hjartbro Skov er derfor ikke aktuel.

På baggrund af fremsat ønske i idéfasen om en alternativ linjeføring længere væk fra Hjartbro Skov, blev denne

mulighed undersøgt i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen. Undersøgelserne pegede på fordele i forhold

til natur, landskab og rekreative interesser ved en ny linjeføring mellem Hjartbro Skov og Åbøl, hvorfor denne

(linjeføring A1) blev valgt som hovedforslag. Samtidig blev en linjeføring, der følger den eksisterende

højspændingsledning øst for denne dog fastholdt som et valgbart alternativ (linjeføring A2) i forslaget til

kommuneplantillæg for Haderslev Kommune.

For linjeføring A1 taler, at denne linjeføring, som nævnt, har fordele i forhold til natur, landskab og rekreative

interesser. Argumenterne herfor er beskrevet i VVM-redegørelsen. Det handler blandt andet om krydsningen af Gels Å,

som sker mere vinkelret end ved linjeføring A2, og interesser knyttet til lystfiskeri.

For linjeføring A2, taler, at linjeføringen vil følge den eksisterende linjeføring, som er udgangspunktet for projektet.

Herved sikres et langt lige stræk, som generelt vurderes at give den visuelt mindst uheldige landskabelige påvirkning.

Samtidig betyder denne løsning, at en række borgere, som i dag ikke har ledningen tæt på deres bolig og som har bosat

sig i forventning om ikke at blive berørt af anlægget, friholdes for en ny, uventet påvirkning.

Ved valg af linjeføring A2 får to boliger inden for planlægningsbæltet højspændingsledningerne tættere på, end de har i

dag. Tilsvarende kommer syv boliger inden for planlægningsbæltet tættere på ved valg af linjeføring A1. Linjeføring

A2 kommer lidt tættere på fredningen ved Gels Å, uden dog at berøre den.

Gevinsterne ved at flytte højspændingsanlægget til en ny linjeføring vurderes efter den offentlige høring alt i alt ikke at

være så store, at de kan retfærdiggøre de gener det medfører for de borgere, der ikke tidligere har haft anlægget tæt på.

Ud fra en samlet vurdering af forholdene i området vælges derfor linjeføring A2, det vil sige en linjeføring langs med

den eksisterende højspændingsledning.


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Kongeåen – Gamst – Station Revsing

Egon Nielsen, Koldingvej 28, 6600 Vejen

Grethe Hansen, Koldingvej 32, 6600 Vejen

Poul Erik Morthensen, Koldingvej 32, 6600 Vejen

Ahrendt Schmidt, Skodborg Vamdrupvej 8, 6630 Rødding

Foretrækker kabellægning fra syd for Kongeåen til station Revsing

- på grund af fare for fuglekollisioner med luftledninger

Hanne og Orla Lillelund Pedersen, Koldingvej 27, 6600 Vejen

- eller at anlægget føres udenom Gamst Søenges rige dyreliv

Per Østergaard, Rovedvej 4 a, 6600 Vejen Foretrækker kabellægning i 5-10 km radius om Gamst Søenge

Betina Holst og Brian G. Iversen, Gestenvej 50, 6600 Vejen

Benta og Frede Nielsen, Vanggårdsvej 12, 6600 Vejen

Foretrækker kabellægning fra syd for Kongeåen til station Revsing

eller hovedforslag A3

Leif Damgaard Jensen, Vanggårdsvej 14, 6600 Vejen

Børge Andersen, Vanggårdsvej 16, 6600 Vejen

Ragna og Tage Jacobsen, Vanggårdsvej 10, 6600 Vejen

Jytte Pedersen og Svend Lund, Vanggårdsvej 8, 6600 Vejen

Knud Stendevad, Koldingvej 34, 6600 Vejen

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Brian G. Iversen, Gestenvej 50, 6600 Vejen

Benta og Frede Nielsen, Vanggårdsvej 12, 6600 Vejen

Leif Damgaard Jensen, Vanggårdsvej 14, 6600 Vejen

Børge Andersen, Vanggårdsvej 16, 6600 Vejen

Ragna og Tage Jacobsen, Vanggårdsvej 10, 6600 Vejen

Foretrækker alternativ A1

- på grund af for mange knæk på hovedforslagets linjeføring

- for at bevare fredskov

Foretrækker at station Revsing omlokaliseres

Jytte Pedersen og Svend Lund, Vanggårdsvej 8, 6600 Vejen

Per Østergaard, Rovedvej 4 a, 6600 Vejen Foreslår station Revsing forlagt længere mod vest end forslaget til

omlokalisering

Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Foreslår kabellægning i hele kommunen

- fordi det er uheldigt med en kabelovergangsstation nord for

Gamst Søenge

- hovedforslaget passerer et fremtidigt erhvervsområde øst for

en motorvejstilslutning

- der bør vises hensyn til dyre- og planteliv i Kragelund Mose

Redegørelse for den valgte løsning

Linjeføring og delvis kabellægning

De energipolitiske aftaler, folketingets partier har indgået, fastlagde som retningslinje, at en ny, udbygget 400 kV-forbindelse

fra Kassø til Tjele i udgangspunktet skal følge den eksisterende linjeføring og etableres som luftledning. Dog muliggøres på

steder med særlige natur- og landskabsværdier eller byudviklingshensyn alternative linjeføringer eller kabellægning.

Den nuværende linjeføring passerer tæt forbi Vejen by og af hensyn til byens udviklingsmuligheder er den eksisterende

linjeføring fravalgt på dette sted. Derfor skal der findes en ny linjeføring længere mod øst. Øst for byen ligger til

gengæld Gamst Søenge, et 140 ha stort sø- og vådområde, der blev genskabt af Ribe Amt i 2005 som et Vandmiljøplan

II-projekt.

Gamst Søenge har stor landskabelig værdi og et rigt fugleliv, herunder store fugle som gæs- og svanearter, der har

væsentlig risiko for at flyve ind i luftledninger. Gamst Søenges nærhed til Vejen betyder også, at området har stor

rekreativ værdi for byen. Kabellægning under Gamst Søenge som alternativ til luftledninger vil bevare områdets

landskabelige og rekreative værdi for indbyggerne i området og samtidig fjerne risikoen for fuglepåflyvninger af

anlægget på den kabellagte strækning i selve søengene.

Hensyn til byudviklingsmulighederne i den østlige del af Vejen by kombineret med de landskabelige, naturmæssige og

rekreative værdier i Gamst Søeenge har gjort, at alternativ C3 vælges. Dette alternativ indebærer en ca. 2,5 km lang strækning

med kabellægning under Gamst Søenge med tilhørende kabelovergangsstationer syd og nord for søengene.


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Kongeåen – Gamst – Station Revsing

En kabellægning på en længere strækning end selve Gamst Søenge er fravalgt. Ved Kongeåen passerer den valgte

linjeføring et område med færre rekreative og kulturhistoriske interesser end den nuværende linjeføring tæt på

Knagmølle. Samtidig er det muligt at krydse Kongeåen med en luftledning uden at placere master inden for ådalen og

det udpegede Natura 2000-område. Dette vil blive stillet som et vilkår i VVM-tilladelsen.

På strækningen nord for søengene og op til den nye placering af station Revsing er der ingen væsentlige interesser, som

taler for, at anlægget skal kabellægges.

Kabelovergangsstationer

Placeringen af de to kabelovergangsstationer er indpasset i landskabet, så de syner mindst muligt. Den sydlige

kabelovergangsstation vil således blive væsentligt afskærmet af eksisterende beplantning i området, mens den nordlige

kabelovergangsstation vil blive delvist afskærmet af eksisterende beplantning og i øvrigt ikke er placeret i et område

med særlige landskabelige interesser.

Station Revsing

Valget af linjeføring betyder også, at transformerstationen ved Revsing flyttes mod vest til Revsing Plantage. Denne placering

tilgodeser flest borgere langs strækningen og er ikke i konklikt med natur- og landskabsinteresser. Samtidig kan Endrup-

Revsing ledningen fjernes på stykket mellem den ny og gamle station Revsing.

Kragelund Mose

Mosen indeholder 15-20 individer af Otteradet Ulvefod, se beskrivelsen i VVM-redegørelsens tekniske rapport 2

"Naturområder og Natura 2000 konsekvensvurdering" – blandt andet bilag 4. Med det eksisterende anlæg står der

allerede to master i den § 3-beskyttede mose. I forbindelse med fjernelse af de eksisterende master skal bygherren

anvende køreplader i denne naturtype netop for at tage størst mulig hensyn til moseområdet. Det vurderes, at fjernelse

af masterne derved vil være af mindre negativ påvirkning. Der kan dog være tale om en sammenpresning af jorden, der

kan give en midlertidig negativ påvirkning af mosevegetationen. Selve genindvandringen af den oprindelige

mosevegetation i det blottede område for de tidligere mastefundamenter vurderes at ville foregå relativt hurtigt.

I anlægsfasen for det nye anlæg vil der være behov for kørsel i området med tunge maskiner og anlæg af mindre veje,

hvilket vil have en moderat negativ påvirkning af de våde biotoper. Der skal dog her anvendes køreplader, som helt

eller delvis afbøder disse konsekvenser. Det vil være nødvendigt at rydde en del af vedplanteopvæksten, både i anlægs-

og i driftsfasen.

Ved placering af de nye master kan det ikke undgås, at den/de placeres indenfor de § 3-beskyttede arealer, da

områderne er for brede til, at mastespændet kan nå over. Under afværgeforanstaltninger i samme afsnit i VVMredegørelsen

er det beskrevet, at de centrale dele af mosen bør friholdes for master, som kan placeres i den nordlige og

sydlige del af området, med størst mulig spænd.

Der vil blive stillet vilkår om afværgeforanstaltninger og hensyn til floraen i VVM-tilladelsen til bygherren, hvilket

dermed også vil gælde i forhold til Otteradet Ulvefod. Det er klart, at hvis der lægges køreplader ovenpå forekomster af

Otteradet Ulvefod/køres hen over arten, som er en relativ lav og spinkel plante, kan det gå udover den samlede bestand

af arten i Kragelund Mose. Da arten er sjælden og ikke særlig hurtigvoksende, skal der tages størst muligt hensyn til

arten, inden anlægsarbejdet igangsættes.

Det anbefales derfor, at Vejen Kommune deltager i en fælles besigtigelse med bygherren, så der kan gives præcise

anvisninger på, hvilke områder, der helt skal undgås med hensyn til kørsel, anlægsarbejde m.v. Det vil være naturligt at

tage besigtigelsen i forbindelse med sagsbehandlingen efter naturbeskyttelseslovens § 3 i kommunen.

I VVM-redegørelsens afsnit 5.4.5 i Teknisk Rapport 2: Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering er det

anført, at de fleste moser langs linjeføringen er under kraftig tilgroning som følge af ophørt græsning eller dræning.

Trærydning i forbindelse med anlægsarbejde kan i visse tilfælde afhjælpe tilgroning og dermed delvis bidrage til et

større naturindhold i områder, der er truet af tilgroning. På den baggrund vurderes det at, hvor ledningerne krydser

moser, kan det have en positiv påvirkning, da der skal ryddes træer under ledningerne. Det fremgår desuden, at

mastefundamenter og arbejdsarealer så vidt muligt skal undgås i moser og enge. En sikring af, at dette sker, vil foregå

via detailprojektering samt miljøledelse i anlægsfasen ud fra VVM-tilladelsens vilkår. Vejen Kommune kan som anført

oven for bidrage til at sikre mosernes naturværdier ved at komme med præcise anvisninger som omtalt ovenfor.


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Billund by

Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted

Knud E. Søgaard, Løvlundvej 9, 7190 Billund

Svend Aage Due, Løvlundvej 11, 7190 Billund

Susanne og Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund

Foretrækker kabellægning

- af hensyn til byudvikling og kommende motorvej

- eller at hovedforslagets linjeføring lægges i skel til nr. 11

- pga. bekymring for magnetfelter i forhold til hestehold

Gitte og Egon Kristensen, Grenevej 8, 7190 Billund

- på grund af byudvikling og nærhed til egen ejendom

Gitte og Egon Kristensen, Grenevej 8, 7190 Billund Foreslår en kabelovergangsstation placeret så langt væk fra Grenevej

som muligt

Redegørelse for den valgte løsning

De energipolitiske aftaler, folketingets partier har indgået, fastlagde som retningslinje, at en ny, udbygget 400 kV-forbindelse

fra Kassø til Tjele i udgangspunktet skal følge den eksisterende linjeføring og etableres som luftledning. Dog muliggøres på

steder med særlige natur- og landskabsværdier eller byudviklingshensyn alternative linjeføringer eller kabellægning.

Billund Kommune har udpeget området sydvest for Billund by som fremtidigt byvækstområde. Da der i øvrigt ikke er

væsentlige rekreative, landskabelige eller naturmæssige værdier i området, som kan begrunde en kabellægning, vælges

hovedforslag A2, som er et luftledningsanlæg med en linjeføring forlagt så langt mod vest, at der vurderes at være

tilstrækkelig plads for byudvikling indenfor anlæggets levetid på ca. 40 år. Det er samtidig en forbedring af Billunds

byudviklingsmuligheder sammenlignet med i dag, da den eksisterende højspændingsledning, som passerer tættere på

byen end linjeføringsforslag A2, vil blive fjernet, når det nye anlæg er etableret.

For generelle kommentarer til bemærkninger om magnetfelter henvises til afsnit 3.3 om sundhed i den sammenfattende

redegørelse.


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Bølling Sø

Skov og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup

Dansk Naturfredningsforening v/ Bent Wiklund, Økærvej 20, 7330

Brande

Inger og Ib Uhrenholt, Malmhøjvej 11, 8600 Silkeborg

Hanne og Ove Bjørn, Fundervej 50, 7442 Engesvang

Jørgen Mikkelsen, Tjørnevej 64, 7442 Engesvang

Sisse og Henrik Brandt, Stenholtvej 8, 8600 Silkeborg

Miriam og Kristian Hvam, Malmhøjvej 33, 8600 Silkeborg

Poul E. Madsen, Fundervej 41, 7442 Engesvang

Susanne og Peter Hansen, Engesvangvej 109, 7442 Engesvang

Else og Henrik Andreasen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup

Frank Heidemann Sørensen, Tjørnevej 44, 7442 Engesvang

Folketingskandidat og byrådsmedlem i Ikast Brande kommune

Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande

Engesvang Lokalråd v/Bettina Burmeister, Fundervej 51, 7442

Engesvang

John Hansen Jaszczak, Hiabsvej 18, 7442 Engesvang

Silkeborg Kommune, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg

Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

Per Brandt, Ellingvej 12, 8600 Silkeborg

Jesper Høst, Lundgårde 21, 8620 Kjellerup

Jette og Ole Sand, Buskhedevej, 8600 Silkeborg

Anne Marie og Hans Jensen, Sinding Hedevej 45, 8600 Silkeborg

Teena og Bernd Wolf, Ellingvej 1, 8600 Silkeborg

Jens Jørgen Sørensen, Holmsløkkevej 5, 8620 Kjellerup

Tanja Aulbjerg og Jeppe Friis, Viborgvej 34, 7442 Engesvang

Jytte og Henrik Bondgård, Buskhedevej 21, 8600 Silkeborg

Anna og Elmer Milkkelsen, Buskhedevej 28, 8600 Silkeborg

Claus Moebjerg pedersen, Hygildvej 32, 7361 Ejstrupholm

Hanne Moos Hansen, Sinding Hedevej 57, 8600 Silkeborg

Ulla og Kjeld Dall, Buskhedevej 33, 8600 Silkeborg

Helle og karsten Rohde, Sinding Hedevej 43, 8600 Silkeborg

Lise og Henrik Sørensen, Sinding Hedevej 53, 8600 Silkeborg

Joan og Erik Stephansen, Sinding Hedevej 63, 8600 Silkeborg

Lisbeth og Kurt Nielsen, Sinding Hedevej 47, 8600 Silkeborg

Gitte og Henning Lassen, Ellingvej 9, 8600 Silkeborg

Linda og Kristian Christensen, Ringkøbingvej 25, 7441 Bording

LandboMidtØst, Samsøvej 23, 8382 Hinnerup

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd v/ Lone Rosenkvist, Bøllingsøgårdvej

11 D, 8600 Silkeborg

Foretrækker kabellægning ved Bølling Sø uden at vælge mellem C1

eller C2

Foretrækker hovedforslag C2 – linjeføring og kabellægning øst om søen

- har haft kræft og frygter magnetfelterne

- af hensyn til økonomi og driftsikkerhed

- af hensyn til byudvikling i Engesvang

- af hensyn til kulturmiljø i og ved Bølling Sø

- af hensyn til natur i og ved Bølling Sø

- for at undgå magnetfelter fra kabler nær ved mange boliger

- for at undgå kabelovergangsstation ved Engesvangvej

Foretrækker C2, men foreslår alternativ linjeføring ved Pårup af hensyn

til fortsat byudvikling og en mere nordlig krydsning af hovedvej A13.

Foretrækker C2, men foreslår alternativ linjeføring ved Pårup

Foretrækker C2, men foreslår alternativ linjeføring ved Pårup

Foretrækker C2, men foreslår alternativ linjeføring ved Pårup

Foretrækker alternativ C1 - langs med eksisterende linjeføring og med

kabellægning under søen

- hovedforslag C2 forstyrrer kirkeindsigten i Kragelund

- hovedforslag C2 hindrer byudvikling i Kragelund

- hovedforslag C2 påvirker 45-48 husstande, som ikke

tidligere har været påvirket af luftledninger

- ejendom ikke kan sælges pga. hovedforslag til linjeføring

- linjeføring C2 passerer fredet egekrat/fredskov

- linjeføring C2 passerer uberørte landskaber og medfører

magnetfelter ved og værdiforringelse for ejendom

- gennemskæring af læhegn forringer dyrkningsforhold for

juletræer

- linjeføring C2 passerer kulturmiljø ved Hærvejen

- kabellægningen går gennem Østermosen

- hovedforslag C2 påvirker Kragelund by

- anlægget kan forstyrre dyreliv og herlighedsværdi i skov

- anlægget kan forstyrre landbrugsdriften

- anlægget forurener jorden med udvaskning af kobber

- anlægget påvirker dyrehold/øger antallet af dødfødte lam

- anlægget giver konstante lydgener

- anlægget kan give problemer med hjertet eller med en

pacemaker

- anlægget giver grimme huller i plantager og læhegn


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Bølling Sø

Ole Aggerholm, Sinding Hedevej 45, 8600 Silkeborg

+ i alt 1330 medunderskrivere

Jens Brok, Agatvej 11, 8541 Skødstrup

Nina og Kent Keller, kragelundvej 37, 8600 Silkeborg

Lillian Sørensen, Ringkøbingvej 28, 7441 Bording

Ole Nymann, Lundgårde 19, 8620 Kjellerup

Niels Edvard Lassen, Viborgvej 25, 7442 Engesvang

Trine Thomsen og Troels Salomonsen, Kragelundvej 29, 8600 Silkeborg

Lis og Bent Østergaard, Buskhedevej 26, 8600 Silkeborg

Birte og Karl Holm, Kragelundvej 31, 8600 Silkeborg

Anna Pedersen, kragelundvej 33, 8600 Silkeborg

Anna og Gert Glob Lassen, Ellingvej 16, 8600 Silkeborg

Aisling Fitzmaurice og Leif Vestergaard, Sinding Hedevej, 8600

Silkeborg

Kjellerupegnens Erhvervsfond, Industrivej 64, 8620 Kjellerup

Hanne og Hartvig Kviesgaard, Christianshedevej 1, 7441 Bording

Louise og Michael Rask, Sinding Hedevej 61, 8600 Silkeborg

Anette Rasmussen, Sinding Hedevej 49, 8600 Silkeborg

Karin og Benny Vestergaard, Ringkøbingvej 26, 7442 Engesvang

Else bach og Alex Jensen, Sigtenvej 1 B, 7441 Bording

Lone og Jan Sprogø, Mausingvej 57, 8620 Kjellerup

Anne Lund og Niels Ole Jepsen, Lundgårde 17, 8620 Kjellerup

Estella og Sune Kempel, Sinding Hedevej 71, 8600 Silkeborg

Merete Hede Nielsen og Jan Østergaard Poulsen, Sinding Hedevej 39,

8600 Silkeborg

Kuno Steiner Fjeldmark, Tyrstingvej 31, 8740 Brædstrup

Aksel Høgh Velling, Silkeborgvej 50, 8600 Silkeborg

Gitte og Henrik Østergaard, Kragelundvej 35, 8600 Silkeborg

Adv. Bindslev og Kjeldsen, Nørregade 15, 9632 Møldrup

Marianne Nielsen og Michael Madsen, Malmhøjvej 6, 8620 Kjellerup

Birgitte Hansen og Torben Matthes, Ellingvej 18 A, 8600 Silkeborg

Lene Jensen og Brian Sørensen, Ellingvej 13, 8600 Silkeborg

Anna og Per Strunge, Buskhedevej 24, 8600 Silkeborg

Anette og Søren Møller Andersen, Sinding Hedevej 12, 8600 Silkeborg

Edna og Thyge Thygesen, Buskhedevej 41, 8600 Silkeborg

Dorthe Vejvad og Stefan Jensen, Sinding Hedevej 79, 8600 Silkeborg

Kirsten og Erik Vang Nielsen, Buskhedeej 43, 8600 Silkeborg

Funder-Lysbro Lokalråd v/ Olav Agerholm, Tollundvej 17, 8600

Silkeborg

Foretrækker kabellægning langs eksisterende linjeføring og under søen –

alternativ C1

- fortsat


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Bølling Sø

Jeppe Friis, Viborgvej 34, 7442 Engesvang Foretrækker kabellægning langs ekst. linjeføring og under søen –

alternativ C1

- fortsat

Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Foretrækker C1 med en forlænget kabellægningsstrækning nord for

Bølling Sø

Jesper Høst, Lundgårde 21, 8620 Kjellerup

Foreslår, at der udarbejdes et alternativt forslag til en linjeføring vest om

Bølling Sø

Silkeborg Kommune, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg Foreslår

- kabellægning gennem hele kommunen

- sløring af kabelovergangsstation nord for Bølling Sø med beplantning

- at de gamle mastefundamenter i Bølling Sø retableres til flade jordøer

Redegørelse for det valgte alternativ

Efter naturgenopretningsprojektet for Bølling Sø ved Silkeborg, som i 2005 forvandlede det tidligere tørlagte vådområde til en

stor åben sø, blev der tinglyst en landskabsfredning for søen og de nærmeste omgivelser. Etablering af nye synlige tekniske

anlæg inden for fredningsområdet vurderes at være i strid med fredningskendelsens formål.

VVM-redegørelsen belyser derfor to linjeføringsforslag, enten en linjeføring tværs over Bølling Sø eller en ny linjeføring øst

om søen. Begge forslag indebærer en kortere kabelstrækning under fredningsområdet. I VVM-redegørelsen er påvirkningen af

omgivelserne ved en ny linjeføring øst om søen vurderet til at være på omtrent samme niveau som en linjeføring langs den

eksisterende luftledning tværs over søen. Hovedforslag C2 til en ny linjeføring øst om Bølling Sø har givet anledning til

mange bemærkninger fra lodsejere, som ikke tidligere har oplevet at have et 400 kV-luftledningsanlæg i nærheden af deres

ejendomme.

En VVM-redegørelse belyser ud fra et bredt miljøperspektiv de påvirkninger, et konkret anlæg påfører omgivelserne. Det

skønnes nu, at den omstændighed, at mange mennesker får en ny og væsentlig ændret påvirkning ved en linjeføring øst om

Bølling Sø, ikke er blevet tillagt tilstrækkelig vægt i VVM-redegørelsen. Miljøcenter Århus vurderer efter den offentlige

høring, at det alternative linjeføringsforslag, der krydser Bølling Sø med et kabel under søen, samlet set medfører de færreste

ændringer i påvirkningen af omgivelserne. På den baggrund fravælges hovedforslag C2 øst om Bølling Sø til fordel for

alternativet C1, som næsten følger linjeføringen for det eksisterende højspændingsanlæg. Dette indebærer, at der skal

etableres en kabelovergangsstation meget tæt på et sving på Hærvejsstrækningen nord for Bølling Sø, hvor der vil blive stillet

krav om, at stationen placeres og afskærmes med beplantning, så den påvirker oplevelsen af kulturmiljøet ved Hærvejen

mindst muligt.

Da en linjeføring vest om søen vil berøre endnu flere lodsejere, som ikke tidligere har oplevet at have et 400 kVluftledningsanlæg

i nærheden af deres ejendomme, er dette alternativ fravalgt.

Luftledninger består af aluminium og stål og kan således ikke afgive kobber til jorden. Kernen i jordkabler kan bestå af

enten kobber eller aluminium. Jorden tæt på højspændingsmaster, som ikke dyrkes, er undersøgt, og det viser sig, at

målbare resultater fra udvaskning er meget små og kun findes i de øverste 10-20 cm jordlag.

Til højspændingsforbindelsen er der valgt en EAGLE mast i to etager med et trefaset lederophæng, da dette minimerer

de fysiske påvirkninger fra anlægget hvad angår såvel støj som magnetfelt. I tørt vejr forventes anlægget at være knapt

hørbart selv på tæt hold.

Forskningen afviser, at magnetfelter skulle kunne forværre eller forårsage hjerte-karsygdomme.

Elforsyningsanlæg forstyrrer normalt ikke moderne pacemakere, men hvis man er usikker, bør man spørge sin læge om

netop den type pacemaker, som man selv har, kan have problemer. I en normal husholdning vil man i øvrigt ofte

opholde sig ved eller kortvarigt passere forbi apparater, som giver magnetfelter af samme størrelse som nær

højspændingsledningen.

Luftledningstracéer og kabeltracéer vil mange steder gennemskære læhegn, spredt beplantning og nåle- og løvskove. De

højdebegrænsninger luftledningers servitutbælte pålægger lodsejeren vil kræve en beskæring og eventuelt rodfældning

af beplantning. En hensigtsmæssig beskæring og fældning kan finde sted i et forsøg på at undgå meget skarpt

afgrænsede korridorer. Efterfølgende kan der planlægges for genplantning af egnede arter, der både passer ind i den

egnsbestemte vegetation og som kan respektere servitutbestemmelserne for bevoksning. Bygherren kan medvirke til en

form for genplantning, der efter anlægsarbejdet slører tracékorridorernes forløb i landskabet mest muligt.


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende Mausing - Haurbak

Jesper Høst, Lundgårde 21, 8620 Kjellerup

Ellen og Anton Boilesen, Astrupvej 18, 8620 Kjellerup

Birgit Rosenkvist, Dalsgårdvej 4, 8620 Kjellerup

Annemarie og Jens Jørgen Kylling, Gl. Dalsgårdvej 2 B, 8620 Kjellerup

Edna og Axel Fisker, Gl. Dalsgårdvej 1, 8620 Kjellerup

Kim Pedersen, Dalbakkevej 4, 8620 Kjellerup

Viborg Stift, Bispegården, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg

Karsten Horup, Rosenvænget 14, 8620 Kjellerup

Ester Lind og Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42, 8620 Kjellerup

Lisbeth, Per og Kjeld Vestergaard, Pederstrupvej 90, 8620 Kjellerup

Jan Sprogø, Mausingvej 57, 8620 Kjellerup

- og 174 medunderskrivere

Lone og Jan Sprogø, Mausingvej 57, 8620 Kjellerup

Kjellerup Lokalråd v/ Svend Thue Damgaard, Blågranen 5, 8620

Kjellerup

Merete og Erik Knudsen, Industrivej 64, 8620 Kjellerup

Kjellerupegnens Erhvervsfond, Industrivej 64, 8620 Kjellerup

Poul Andreasen, Silkeborgvej 138, 8620 Kjellerup

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup, Brovej 18, 8800 Viborg

Lisbeth D. og Jan Kristensen, Dalbakkevej 2, 8620 Kjellerup

Interlex Advokater, Strandvejen 94, 8100 Århus

Inge og Rasmus Østerby, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup

Katharina og Flemming Ringgaard, Holmsløkkevej 2, 8620 Kjellerup

Lene H. og Lars O. Mathiasen, Vinderslevholmvej 27, 8620 Kjellerup

Peder Pedersen, Rosenvænget 12, 8620 Kjellerup

Lotte og Bent Kragh, Pederstrupvej 52, 8620 Kjellerup

Peter Brøgger Laursen, Pederstrupvej 103, 8620 Kjellerup

Birte og Flemming Brønd, Astrupvej 30, 8620 Kjellerup

LandboMidtØst, Samsøvej 33, 8382 Hinnerup

Silkeborg Kommune, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg

Søren Bentsen m.fl., Vinderslevholmvej 36, 8620 Kjellerup

Adv. Kurt Jensen, Søndergade 1, 1. sal, 8620 Kjellerup

Anne Marie og Hans Henrik Christensen, Mausing Mølle, Mausingvej

55, 8620 Kjellerup

Hanne Pinholt, Kjellerupvej 73, 8620 Kjellerup

- og 16 medunderskrivere

Inge og Rasmus Østerby, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup

Foretrækker hovedforslag A1

- alternativ A2 kommer for tæt på Vinderslev, Pederstrup og

Kjellerup

- alternativ A2 påvirker lodsejere, som ikke tidligere har haft

400 kV-luftledninger tæt på

- alternativ A2 påvirker flere lodsejere end hovedforslaget

- alternativ A2 skæmmer naturen og bynære rekreative arealer

- alternativ A2 skæmmer Vinderslev Kirke og bremser

byudvikling i Vinderslev

- godt med justering ved Mausing Mølle, men linjeføring må

ikke komme tættere på Mausing by end vist på kort

Foreslår alternativ og endnu mere østlig linjeføring ved Mausing Mølle

Foreslår kabellægning af hensyn til naturen ved Alling Å og Hinge Sø

- stiller spørgsmålstegn ved, om der er brug for forbindelsen


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende Mausing - Haurbak

Redegørelse for den valgte løsning

De energipolitiske aftaler, folketingets partier har indgået, fastlagde som retningslinje, at en ny, udbygget 400 kV-forbindelse

fra Kassø til Tjele i udgangspunktet skal følge den eksisterende linjeføring og etableres som luftledning. Dog muliggøres på

steder med særlige natur- og landskabsværdier eller byudviklingshensyn alternative linjeføringer eller kabellægning.

Det eksisterende højspændingsanlæg forløber ved Mausing over dramatiske terrænspring, hvor landskabspåvirkningen på

nærmere hold opleves ret voldsom, og passerer desuden meget tæt forbi Mausing Mølle, der med bevaret møllehus og

mølledam vurderes at være i liga med udpegede værdifulde kulturmiljøer.

Nærheden til Mausing Mølle og bemærkninger i 1. offentlighedsfase gav anledning til i VVM-redegørelsen at undersøge en

alternativ og mere vestlig linjeføring fra Mausing til nord for Hinge Sø, som i større omfang ville friholde kulturmiljøet ved

møllen og lægge større afstand til landskabsværdier ved Hinge Sø og Haurbak. Forslaget til denne alternative linjeføring

berører imidlertid mange lodsejere, som ikke tidligere har haft 400 kV-luftledninger tæt på og kommer tættere på flere

bysamfund, og da hovedparten af linjeføringen forløber på et højdedrag, bliver anlægget synligt på længere afstande end det

eksisterende anlæg.

På den baggrund fastholdes VVM-redegørelsens hovedforslag A1 på den aktuelle strækning. Hovedforslag A1 forløber langs

med det eksisterende højspændingsanlæg, dog med en lille forskydning mod øst ved Mausing Mølle, som øger afstanden til

mølleområdet med ca. 120 m. Forslaget om en alternativ og endnu mere østlig linjeføring ved passagen af Mausing Mølle

ville også betyde mindre afstand til Mausing by og er derfor fravalgt.

En fordobling af højspændingsforbindelsens transmissionskapacitet er nødvendig for at kunne udnytte mere vindenergi og

udgør et væsentligt element i planlægningen for at mindske Danmarks afhængighed af fossile brændstoffer.


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende Nørreådalen

Kristian Andersen, Hovvejen 12, 8850 Bjerringbro

Tina Mortensen og Henrik Abildhauge Andersen

Mette Andersen og Ejnar Dalberg-Larsen, Bromøllevej 13, 8850

Bjerringbro

Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland v/ Jan S. Kristensen,

Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm

Danmarks Naturfredningsforening Viborg v/ Vagn Dissing,

Nørresøhøjen 19, 8800 Viborg

Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K

Viborg Kommune, Rødevej 3, 8800 Viborg

Inger Margrethe Larsen og Karl F. Kristensen, Østervangsvej 33, 8830

Tjele

Foretrækker forslag A1

- fordi ny linjeføring følger eksisterende anlægs linjeføring

- eller at ny linjeføring følger eksisterende 150 kVluftledningsforbindelse

Foretrækker kabellægning i Nørreådalen

- af hensyn til fuglebeskyttelsesinteresser, bl.a. er ådalen en stabil

rasteplads for Tajgasædgæs

- af hensyn til indsigten til Vejrum og Viskum kirker

- af hensyn til landskabelige værdier, rekreative interesser og

fuglebeskyttelse – mener ikke, at der er redegjort for

mulighederne for underboring af Nørreådalen og Korresborg Bæk

–området.

Foreslår den nordligste kabelovergangsstation forskudt mod nordvest,

hvor den kommer ind bag eksisterende bevoksning.

Foreslår endnu mere østlig linjeføring end C3 for kabeltracéet med

henblik på at undgå at krydse Lundorpvej og deres ejendom.

Esben Yding Kristensen, Over Viskumvej 6, 8830 Tjele Foretrækker forslag B1 eller C2, da linjeføringsforslag for luftledninger

nord for Nørreådalen frem til St. Tjele passerer direkte hen over hans

ejendom.

Redegørelse for den valgte løsning

Nørreådalen rummer meget væsentlige fuglebeskyttelsesinteresser, som kan forventes at øges som følge af, at vandstanden vil

stige og vandområdernes udstrækning øges en stor del af året, efterhånden som grødeskæringen mindskes. Derudover rummer

ådalen væsentlige landskabelige og kulturarvsmæssige værdier og store rekreative interesser. Kombinationen af alle disse

faktorer vurderes at have en samlet vægt, som begrunder en partiel kabellægning af selve Nørreådalen.

Korresborg Bæk –området er landskabeligt set anderledes men lige så oplevelsesrigt, men rummer ikke lige så væsentlige

fuglebeskyttelsesinteresser og virker ikke på samme måde som Nørreådalen umiddelbart tilgængeligt for almen rekreativ

anvendelse. Desuden forekommer der i Korresborg Bæk –området bl.a. terrænformationer, underjordiske væld og sjældne

naturtyper – herunder bl.a. overdrev, som er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 - som kan blive negativt og

irreversibelt påvirket af anlægsarbejder – ikke mindst i forbindelse med en kabellægning. Nord for Nørreådalen og frem til

Station Tjele vurderes der hverken at være naturbeskyttelsesmæssige eller almene rekreative interesser i et tilstrækkeligt

omfang til at begrunde en kabellægning.

På denne baggrund vælges VVM-redegørelsens forslag C3 til en kortere kabelstrækning under Nørreådalen.

Linjeføringen for kabelalternativ C3 er den samme som i hovedforslaget til en luftledningsforbindelse A2. Dette valg

begrundes med, at anlægsarbejderne for såvel luftledningsforbindelsen som kabelstrækningen vurderes at kunne ske

mest skånsomt med denne linjeføring, og der samtidig er god mulighed i terræn og bevoksning for at afskærme

kabelovergangsstationerne visuelt.

På baggrund af et forslag indkommet i offentlighedsfasen, er der desuden valgt en lidt mere nordvestlig placering af

kabelovergangsstationen nord for Nørreådalen, som vil betyde en yderligere optimering af den diskrete indpasning af

stationsanlægget. En foreslået mere østlig linjeføring for kabeltracéet med henblik på at undgå at krydse Lundorpvej er

fravalgt, da det vil medføre yderligere gravearbejder og et større ressourceforbrug til forlængelse af kabelstrækningen,

som ikke i rimeligt omfang modsvares af almene miljømæssige fordele.

Indenfor det etableringsbælte, som fastlægges i det endelige kommuneplantillæg, vil mindre justeringer af linjeføringen for

kabeltraceet kunne drøftes med de berørte lodsejere.

Såvel kommuneplantillæg som VVM-redegørelse redegør for mulighederne for og de tekniske begrænsninger, der

generelt knytter sig til underboring af jordkabler. Miljøcenter Århus vil som myndighed i forhold til Natura 2000området

overvåge anlægsprocesserne og det anbefales, at Viborg Kommune deltager i en fælles besigtigelse med

bygherren, hvor omfanget af underboringen i forhold til selve Nørreåen fastlægges, og hvor det kan præciseres, hvilke


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende Nørreådalen

områder, der helt skal undgås med hensyn til kørsel, anlægsarbejde m.v. Det vil være naturligt at foretage besigtigelsen

i forbindelse med sagsbehandlingen efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvor Viborg Kommune er myndighed i forhold til

at udstede de nødvendige dispensationer.


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende mastedesign

Gitte og Karsten Østergaard, Ulkjærmøllevej 1, 7323 Give

Anette og Frede Rahbek, Teglgårdsvej 24, 7441 Bording

Ole Aggerholm, Sinding Hedevej 75, 8600 Silkeborg

Susanne og Jesper Christensen, Drostrupvej 15, 6621 Gesten

Anni Bjerregård og Keld Skærbæk Nielsen, Drostrupvej 17,

6621 Gesten

Thomas Lauritsen, Drewsensvej 32, st. tv., 8600 Silkeborg

Maria og Kim Sørensen, Vinderslevholmvej 49, 8620 Kjellerup

Else og Henrik Andreasen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup

Anne Grethe og Peter Jepsen, Hydevadvej 34, 6230 Rødekro

Henrik Andersen, Bromøllevej 7, 8850 Bjerringbro

Tinna og Claus Brinch Sørensen, Ramskovvej 13, 7323 Give

Susie og Jan Krogh, Midstrupvej 15, 8620 Kjellerup

Elisabeth Frederiksen og Jonas Pedersen, Ikastvej 64, 7361 Ejstrupholm

Fam. Maigaard Thyssen, Frømajvej 6, 6630 Rødding

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd v/ Lone Rosenkvist, Bøllingsøgårdvej

11 D, 8600 Silkeborg

Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted

Tønder Kommune, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster

Aabenraa Kommune, Rådhusgang 4, 6200 Aabenraa

Foretrækker galvaniseret overflade til hele masten

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle

Kirsten og Jeppe Bruhn, Skodborg Vamdrupvej 2, 6630 Rødding Foretrækker mast med skaft i cortenstål

Hans Peter Jørgensen, Hydevadvej 39, 6230 Rødekro

Foretrækker blank mast / Stealth-design

Per Østergaard, Rovedvej 4 a, 6600 Vejen

Thomas Lauritsen, Drewsensvej 32, st. tv., 8600 Silkeborg

Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev

Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe

Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev

Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe

Kolding Flyveklub v/ Claus Kjær Jensen, Møllebakken 7, 6040 Egtved

Henrik Andersen, Bromøllevej 7, 8850 Bjerringbro

Tinna og Claus Brinch Sørensen, Ramskovvej 13, 7323 Give

Susie og Jan Krogh, Midstrupvej 15, 8620 Kjellerup

Per Østergaard, Rovedvej 4 a, 6600 Vejen

Viborg Kommune, Rødevej 3, 8800 Viborg

Susie og Jan Krogh, Midstrupvej 15, 8620 Kjellerup

Elisabeth Frederiksen og Jonas Pedersen, Ikastvej 64, 7361 Ejstrupholm

Kirsten og Jeppe Bruhn, Skodborg Vamdrupvej 2, 6630 Rødding

Fam. Maigaard Thyssen, Frømajvej 6, 6630 Rødding

Foretrækker mast med vandrette traverser

Foretrækker mast i én etage

Foretrækker mast i to etager

Foretrækker tre ledere pr. fase (triplex)

- som er mest støjsvag


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende mastedesign

Redegørelse for den valgte løsning

Da der var usikkerhed om, hvorvidt konstruktions- og funktionsmæssige problemer med Stealth-masten kunne afklares.

inden højspændingsanlægget skulle opføres, indgik dette mastedesign og den blanke masteoverflade, som er en del af

dette design, ikke som et valgbart alternativ i VVM-redegørelsen.

EAGLE masten som helhed har et mindre volumen end de eksisterende DONAU gittermaster, men har et massivt

udseende skaft, hvilket giver større visuel tyngde. De skrå traverser og disses spinkle konstruktion giver masten et

lettere udtryk og understreger, at masten er sammensat af to elementer. De skrå traverser fastholdes derfor.

EAGLE masten med skaft i cortenstål vurderes af kunstnere og arkitekter at ville understrege mastedesignet mest.

Alligevel vælges en EAGLE mast med såvel skaft som traverser i galvaniseret stål, fordi denne overflade er sædvanlig

for større tekniske anlæg i Danmark og generelt skønnes at virke mindst fremtrædende set mod himlen og landskaberne

i de fleste belysninger og vejrlig.

Der er valgt en EAGLE mast i to etager - bl.a. fordi lederophænget på denne mastetype giver et mindre magnetfelt. Der

vælges ophængt tre ledere pr. fase, hvilket gør lederne mere synlige mod himlen, men betyder et mindre strømtab, og at

anlægget bliver væsentligt mere støjsvagt end med to ledere pr. fase. Valget af en mast i to etager frem for én etage er

også begrundet i, at den lidt højere mast bliver tilsvarende smallere og betyder at et mindre areal langs anlægget bliver

servitutbelagt samt giver mulighed for en lidt større afstand til boliger fra yderste leder.


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase – øvrige bemærkninger vedrørende linjeføring i forhold til lodsejerinteresser

Navn Bemærkninger Svar

Kirsten og Carsten Sørensen

Gilbjergvej 2, 6623 Gesten

Lone Nielsen og Kim Jensen

Elkjærvej 14, 7323 Give

Bjarne E. Siggaard

Ullerupvej 9, 7323 Give

Frede Nørregaard Pedersen

Diagonalvejen 110

7323 Give

Hans Henrik Christensen

Anne Marie Christensen

Mausing Mølle, Mausingvej 55

8620 Kjellerup

Fam Maigård Thyssen

Frømajvej 6, 6630 Rødding

Jane og Laurrids Damgaard

Staushedevejen 22

6621 Gesten

Bjarne Christensen

Drostrupvej 14, 6621 Gesten

Susanne og Jesper Christensen

Drostrupvej 15, 6621 Gesten

Kjeld Skærbæk Nielsen

Drostrupvej 17, 6621 Gesten

Lasse Johnsen

På vegne af beboere på

Drostrupvej 11, 11A, 13 og 16

6621 Gesten

Claus Moebjerg Pedersen

Hygildvej 32

7361 Ejstrupholm

Katrine og Agnethe Bang

Hauberg, Hygildvej 22

7361 Ejstupholm

Kirsten og Jeppe Bruhn

Skodborg Vamdrupvej 2

Dok. nr. 33765-10

Foreslår ændret linjeføring fra syd for

Frederiksnåde til nord for Skjolbjerg.

Ønsker linjeføring placeret vest for

eksisterende højspændingsanlæg i stedet

for øst, hvor linjeføringen passerer

beboelse og minkfarm.

Foreslår kabellægning gennem naturområde

eller at linjeføringen placeret øst for

det eksisterende højspændingsanlæg i

stedet for vest for, fordi den vestlige

placering berører § 3-område, nyanlagt

sø og indebærer risiko for fuglekollisioner.

Den nye linjeføring passerer hen over

nyanlagt sø ca. 300 m nord for Diagonalvejen

Ønsker hovedforslag A1s linjeføring

forskudt længere væk fra Mausing Mølle

Ønsker ny linjeføring placeret så tæt på

eksisterende anlæg som muligt, af hensyn

til beboelse, læhegn og juletræskultur,

som er afhængig af læhegnenes bevarelse.

Spørger til forskellige driftsmæssige

hensyn på ejendommen.

Ønsker ledningen forlagt længere mod

øst - gerne 200 m.

Foreslår ændret linjeføring nord for

station Revsing.

Er utilfreds med hovedforslagets forlægning

af ny linjeføring længere mod øst i

forhold til det eksisterende anlæg. Foreslår

ændret linjeføring nord for station

Revsing., fordi den passerer et skovområde.

Er utilfreds med hovedforslagets forlægning

af ny linjeføring længere mod øst i

forhold til det eksisterende anlæg. Foreslår

ændret linjeføring nord for station

Revsing. pga. ødelæggelse af naturværdier.

Foreslår ændret linjeføring nord for

station Revsing.

Undrer sig over at ny linjeføring krydser

eksisterende anlæg to gange nær ejendommen.

Har indsendt forslag til justering af

linjeføring.

Ønsker linjeføring længere væk fra

ejendommen og master placeret i skel

Kan ikke imødekommes, da forslaget mindsker afstanden til bysamfundet

Skjoldbjerg og passerer flere skovplantager. Ved forslaget reduceres

antallet af ejendomme indenfor 80 m afstand fra anlægget fra fire til to,

men det er til gengæld to ejendomme, som ikke tidligere har haft 400

kV-luftledninger tæt på.

Kan ikke imødekommes, da en ny linjeføring vest for det eksisterende

anlæg vil påvirke andre beboelser samt habitatområdet Ringgive Plantage.

Kan ikke imødekommes, da en linjeføring øst for det eksisterende

anlæg vil påvirke flere andre beboelser. Linjeføringen vest for det

eksisterende anlæg vil ligge nærmere den nyanlagte sø, men vil stadig

ligge i udkanten af vådområdet Ullerup Mose, og vurderes derfor ikke

at give anledning til fuglekollisioner i et omfang, som vil påvirke

bestandene.

Linjeføringen henover søen er valgt for ikke at påvirke flere beboelser.

I § 3-områder vil der blive lagt stor vægt på en masteplacering, som

medfører den mindst tænkelige påvirkning af områdets naturværdier.

Kan ikke imødekommes, da dette også vil mindske afstanden til bysamfundet

Mausing. Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed

for mindre justeringer af hensyn til driften af ejendommen i dialog

med de berørte lodsejere.

Ejendommen ligger indenfor planlægningsbæltet omkring den ny

linjeføring, men ejendommens matrikelskel ligger ca. 70 m fra hovedforslaget

til en linjeføring, som er forskudt 40 m fra det eksisterende

anlæg. Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed for

mindre justeringer af hensyn til driften af ejendommen i dialog med de

berørte lodsejere.

Kan ikke imødekommes. Den ny linjeføring er flyttet længere fra

ejendommen end det eksisterende anlæg. Ved en yderligere forskydning

af linjeføringen som foreslået, vil andre ejendomme komme tættere på

linjeføringen.

Kan ikke imødekommes, da linjeføring C3 samlet set vurderes at være

en bedre løsning end den foreslåede ændring.

Linjeføring C3 og en ny lokalisering af Station Revsing berører fem

ejendomme på Drostrupvej, som ikke tidligere har haft 400 kVluftledninger

tæt på. Ved tre af ejendommene på Drostrupvej er der

imidlertid i dag en god skærmende beplantning. Den foreslåede ændring

vil desuden berøre syv andre ejendomme.

Mere overordnet set, vil den foreslåede ændring derudover medføre

meget bratte knæk på linjeføringen, forløbe næsten parallelt med Gesten

Å og passere meget tæt på tre gravhøje, hvilket medfører væsentlige

uheldige påvirkninger af de landskabelige og kulturhistoriske værdier

i området.

Der har været dialog med ejerne af ejendommen Hygildvej 17, 7361

Ejstrupholm, som ligger 40 m fra hovedforslaget til linjeføring. Derved

er det afklaret, at ejerne vil sælge. Derfor kan linjeføringen justeres

således, at den passerer direkte henover denne ejendom, men til gengæld

tilgodeses andre ejendomme, og det undgås samtidig at krydse

eksisterende linjeføring to gange.

Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed for mindre

justeringer af hensyn til driften af ejendommen i dialog med de berørte


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase – øvrige bemærkninger vedrørende linjeføring i forhold til lodsejerinteresser

6630 Rødding eller markkant. lodsejere.

Anne Grethe og Peter Jepsen,

Hydevadvej 34, 6230 Rødekro

Karina og Sonny Østergaard

Hygildvej 6, 7361 Ejstrupholm

Vibeke Vendelev Jørgensen

Husbondvej 64

8850 Bjerringsbro

Thomas Knudsen, Tværvej 1,

6622 Bække

Karl Filtenborg Kristensen

Østervangsvej 33, 8830 Tjele

Claus og Tinna B. Sørensen

Ramskovgårdvej 13

7323 Give

Annette og Frank Rahbæk

Teglgårdsvej 24, 7441 Bording

Gitte og Karsten Østergaard

Ulkjærmøllevej 1

7323 Give

Lajla Jeppesen og Poul Rolighed,

Husrækken 14

8850 Bjerringbro

Susie og Jan Krogh

Midstrupvej 15

8620 Kjellerup

Dansk Landbrugsrådgivning

Udkærsvej 15

8200 Århus N

Kolding Flyveklub v/ Claus

Kjær Jensen, Møllebakken 7,

6040 Egtved

Lis og Jens Knudsen

Husbondvej 51

8850 Bjerringbro

Dok. nr. 33765-10

Ønsker kabellægning eller alternativt

mulighed for indflydelses på masteplacering

Ønsker linjeføring forskudt mod vest.

Ønsker mast nr. 162 og 163 (gl. numre)

placeret i skel

Har indsendt forskellige forslag til ændret

linjeføring ved Tange for at mindske

afstanden til flere ejendomme.

Er utilfreds med tidsplanen for projektet

og ønsker en hurtig overtagelse af sin

ejendom

Er utilfreds med linjeføringens nærhed til

sin ejendom og foreslår - med udgangspunkt

i forslag C3 til kabellægning -

linjeføringen forskudt yderligere mod øst

i forhold til Lundorpvej for at undgå et

kabeltracé indenfor sin ejendom. Foreslår

desuden den nordligste kabelovergangsstation

forskudt mod nordvest, hvor den

kommer ind bag eksisterende bevoksning.

Foreslår ny linjeføring forskudt mod øst

frem for mod vest i forhold til eksisterende

linjeføring.

Tilslutter sig hovedforslagets linjeføring

ved Bølling Sø syd, da det liggere længere

væk fra deres ejendom.

Tilslutter sig hovedforslagets linjeføring

forskudt mod vest i forhold til eksisterende

linjeføring.

Ønsker den ny linjeføring forskudt lidt

mere mod øst, så den ligger midt imellem

deres ejendom og naboejendommen

Husrækken nr. 19.

Ønsker masterne placeret så langt fra

ejendommen som muligt, pga. lydgener i

fugtigt vejr.

Ønsker master placeret så langt fra

ejendommen som muligt, og foreslår

mindre justering af linjeføring ved Kjellerup,

hvis alternativ A2 vælges.

Ønsker på vegne af svineproducent i

Ikast-Brande Kommune hurtig afklaring

med henblik på at kunne udvide med nye

produktionsbygninger indenfor planlægningsbæltet

for den ny linjeføring.

Ønsker masterne placeret, således at

lederne hænger lavest ud for landingsbanen.

Får den ny linjeføring tættere på og

ønsker passage med tre knækmaster ved

ejendom nedgravet eller alternativt, at en

ny og større mast ikke placeres i den

primære udsigtsretning.

Ønsket om kabellægning kan ikke imødekommes - nøjagtig placering af

master vil ske i dialog med lodsejeren i forbindelse med detailprojekteringen

af anlægget.

Kan ikke imødekommes, da en forskydning mod vest i stedet for mod

øst vil vi påvirke tre andre ejendomme. Nøjagtig placering af master vil

ske i dialog med lodsejeren i forbindelse med detailprojekteringen af

anlægget.

Det indsendte forslag indeholder for mange store og bratte knæk på

linjeføringen til at det er realiserbart. Linjeføringsforslaget ligger en

smule længere borte fra nogle ejendomme, men den visuelle påvirkning

af landskabet omkring ejendommene vurderes at blive værre.

Ejendommens eventuelle overtagelse beror på aftaler, der indgås mellem

bygherre og lodsejer.

Alternativ C3 er bl.a. valgt af hensyn til landskaber og sårbar natur ved

Korresborg Bæk syd for Nørreåen, fordi anlægsarbejderne ved denne

linjeføring giver mindst mulig påvirkning af bevoksning og terrænspring.

Linjeføringen giver desuden god mulighed for at afskærme

kabelovergangsstationerne, så de ikke er synlige fra ådalen. Miljøcentret

har desuden valgt at imødekomme forslaget om en endnu mere

nordvestlig placering af kabelovergangsstationen nord for ådalen, som

yderligere kan optimere indpasning i terræn og bevoksning. En foreslået

mere østlig linjeføring for kabeltracéet med henblik på at undgå at

krydse lodsejers ejendom er fravalgt, da det ville medføre et større

ressourceforbrug til forlængelse af kabelstrækningen, som ikke i rimeligt

omfang modsvares af almene miljømæssige fordele.

Efter drøftelse med bygherren er forslaget frafaldet.

I forhold til denne ejendoms beliggenhed er der ikke væsentlig forskel

på hovedforslagets eller alternativets linjeføring.

Kan imødekommes.

Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed for mindre

justeringer af linjeføring og masteplaceringer i dialog med de berørte

lodsejere.

Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed for mindre

justeringer af masteplaceringer i dialog med de berørte lodsejere.

Ved Mausing og Kjellerup er valgt hovedforslag A1.

Miljøcenter Århus har underrettet kommunen om, at der kan udstedes

byggetilladelse til det ansøgte projekt, da Energinet.dk har afklaret, at

byggeprojektet ikke er i konflikt med højspændingsanlægget.

Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed for mindre

justeringer af hensyn til flyvebanens funktion i dialog med de berørte

parter.

Ønsket om kabellægning kan ikke imødekommes, men der vil ved

detailprojektering af anlægget blive mulighed for mindre justeringer af

masteplaceringer i dialog med de berørte lodsejere


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase – generelle bemærkninger og spørgsmål vedrørende teknik, miljø og sundhed

Navn Bemærkninger Svar

Bevaringsforeningen for Silkeborg

Kommune v/ Else Marie

Lindblom, Grauballe Gudenåvej

16, st., 8600 Silkeborg

Mikkel Holm

Ellevej 40

Engesvang

HMN Naturgas I/S, Vognmagervej

14, 8800 Viborg

Silkeborg Kulturhistoriske

Museum, Hovedgårdsvej 7,

8600 Silkeborg

Bevægelsen for Miljøvenlig

eltransmission v/ Anne Boesen

&

Landsforeningen for elkabler i

jorden v/ Beth H. Lauridsen

Hanne Pinholt, Kjellerupvej 73,

Dok. nr. 33765-10

Gør opmærksom på de mange kultur- og

naturværdier i Silkeborg Kommune og

foreslår at udsætte projektet til højspændingsforbindelsen

kan kabellægges.

Foreslår til alternativ C1 ved Bølling Sø

en ændret linjeføring for kabel, som

følger den nuværende rydning fra mast

222 til 225 ved Ellevej, hvor fredskov

påvirkes

Gør opmærksom på mange forskellige

rør og ledninger i området, som krydses

af linjeføringen for kabel – bl.a. ved

renseanlægget.

Ønsker informationer om, hvordan

anlægs- og skrotningsarbejderne ved

kabellægning gennemføres.

Gør opmærksom på nærhed til kommende

udstykninger ved Ellevej.

Gør opmærksom på jordbrugskommisionen

har givet tilladelse til opførelse af nyt

stuehus ved Ellevej.

Har ingen bemærkninger til projektet. Taget til efterretning

Gør opmærksom på de arkæologiske og

kulturhistoriske interesser i Silkeborg

Kommune, som kan blive berørt og

redegør for procedure ved prøvegravning.

Mener at projektet ikke følger Sundhedsstyrelsens

forsigtighedsprincip og de

øvrige nordiske landes grænser for

påvirkning af mennesker (0,4 μT)

Hævder at det er dokumenteret at der er

magnetfelt i en 440 m bred korridor

omkring en 400 kV-højspændingsledning

Mener at der er forsket for lidt i sammenhæng

mellem cancer og magnetfelter

i Danmark og sætter spørgsmålstegn ved

emnets behandling i VVM-redegørelsen.

Udtrykker generelt bekymring for på-

Kan ikke imødekommes, da en hurtig fordobling af forbindelsens

transmissionskapacitet er nødvendig for kunne udnytte mere vindenergi,

hvilket udgør et væsentligt element i planlægningen for at mindske

Danmarks afhængighed af fossile brændstoffer.

Linjeføringen ved Ellevej blev placeret således, at skovområdet på ca.

13,5 ha øst for Ellevej kunne friholdes for gennemskæring af et kabeltracé.

Det er på det seneste erfaret, at der er sket rodfældning af 1,5 ha

af den nordvestlige del af skovområdet. I forbindelse med fastlæggelse

af et etableringsbælte for alternativet C1, vil den foreslåede justering af

linjeføringen mod øst blive overvejet.

Ved den endelige detailprojektering af kabeltracéet skal Energinet.dk

søge alle de nødvendige oplysninger om krydsende ledninger af enhver

art. Som udgangspunkt projekteres kabeltracéet således, at det føres

under alle eksisterende rør- og ledningsinstallationer. De forholdsregler,

der i den sammenhæng skal tages, aftales med de berørte ledningsejere.

For i videst muligt omfang at undgå fredningsområdet ved Bølling Søs

sydlige bred er linjeføring for kabel placeret syd og vest om renseanlægget.

Den kabellængde, der maksimalt kan transporteres ad landevej, er ca.

1200 m, hvilket svarer nogenlunde til strækningen over søen. Derfor vil

der skulle foretages muffesamlinger af kablerne meget tæt ved søens

syd- og nordbred, hvor grundvandspejlet ligger højt. Samlingerne kan

udføres over terræn og først derefter graves ned under en midlertidig,

kortvarig grundvandssænkning. Der vil ikke skulle etableres nogen

installationer over terræn udover en samlebrønd med et betondæksel i

terræn for samling af lyslederkabler samt evt. kabelskærme. Lyslederne

anvendes til kommunikation og overvågning af ledningsanlægget.

Skrotningsmetoden for udtjente 400 kV-kabler vil først blive planlagt i

detaljer efter drøftelse med kabelleverandøren, som endnu ikke er valgt.

De lokalplanlagte arealer til boliger i området syd for Bølling Sø er ikke

i konflikt med det forslåede kabeltracé. Sundhedsstyrelsens henstilling

om opfyldelse af forsigtighedsprincippet kan opfyldes. Ikast-Brande

Kommune har indsendt høringssvar til Miljøcenter Århus uden bemærkninger

omkring boligområdet syd for Bølling Sø.

Jordbrugskommissionen kan godt give en tilladelse til at opføre et hus i

landzone/landbrugsområde efter landbrugslovens regler, men der skal

derudover søges byggetilladelse hos kommunen. Kommunen skal i sin

byggesagsbehandling tage hensyn til planlægningen for ny 400 kVhøjspændingsforbindelse

fra Kassø til Tjele.

Taget til efterretning

I Teknisk Rapport 5, Mennesker, sundhed og samfund, er der i tabel 6.1

angivet en beregnet værdi for magnetfeltet 80 m fra midten af traceet på

0,37 μT. Denne er beregnet ved en forventet gennemsnitlig belastning

på 2x850 ampere i år 2025. Afstand Magnetfelt

80 m 0,37 μT

100 m 0,24 μT

200 m 0,08 μT

300 m 0,05 μT

I forvaltning af forsigtighedsprincippet anvendes 0,4 µT som en udredningsværdi.

Værdien i 80 m’s afstand ligger således under denne værdi.

Længere væk fra ledningen falder magnetfeltet mod nul.


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase – generelle bemærkninger og spørgsmål vedrørende teknik, miljø og sundhed

8620 Kjellerup

Lone og Jan Sprogø, Mausingvej

57, 8620 Kjellerup

Jeppe Friis, Viborgvej 34, 7442

Engesvang

Vibeke V.Jørgensen, Husbondvej

64, 8850 Bjerringbro

Dorthe Vejvad og Stefan Jensen,

Sinding Hedevej 79, 8600

Silkeborg

Hanne og Ove Bjørn, Fundervej

50, 7442 Engesvang

Teena og Bernd Wolf, Ellingvej

1, 8600 Silkeborg

Ulla og Kjeld Dall, Buskhedevej

33, 8600 Silkeborg

Joan og Erik Stephansen,

Sinding Hedevej 63, 8600

Silkeborg

Ole Aggerholm, Sinding Hedevej

75, 8600 Silkeborg

Louise og Michael Rask, Sinding

Hedevej 61, 8600 Silkeborg

Anette Rasmussen, Sinding

Hedevej 49, 8600 Silkeborg

Karin og Benny Vestergaard,

Ringkøbingvej 26, 7442 Engesvang

Anette Lund og Niels Ole

Jepsen, Lundgårde 17, 8620

Kjellerup

Estella og Sune Kempel, Sinding

Hedevej 71, 8600 Silkeborg

Adv. Bindslev & Kjeldsen,

Nørregade 15, 9632 Møldrup

Edna og Thyge Thygesen,

Buskhedevej 41, 8600 Silkeborg

Jeppe Friis, Viborgvej 34, 7442

Engesvang

Søren Bentsen, Vinderslevholmvej

36 8620 Kjellerup

Jytte og Henrik Bundgård

Dok. nr. 33765-10

virkning fra magnetfelter

Udtrykker generelt bekymring for på-

Mastetype og ledningsophæng er valgt således, at det nye anlæg med en

gennemsnitlig strøm på 2x750 ampere (årsgennemsnit for år 2015)

samlet set resulterer i et mindre magnetfelt end det eksisterende anlæg

med en strøm på 400 ampere.

Der er større og mindre magnetfelter ved mange forskellige apparater,

vi bruger til hverdag samt ved de mange forskellige elforsyningsanlæg,

der findes overalt i det moderne samfund. Der er såvel i udlandet som i

Danmark forsket i en eventuel sammenhæng mellem magnetfelter og

forskellige sygdomme - deriblandt forskellige kræftformer. De danske

resultater stemmer godt overens med de internationale undersøgelser og

indgår således også i den sammenfattende redegørelse om emnet fra

WHO i 2007, Environmental Health Criteria.

Resultaterne af den hidtidige forskning er, at der ikke kan dokumenteres

nogen sundhedsskadelig virkning fra magnetfelter i den størrelse, som

offentligheden kan blive udsat for. Der er dog fortsat en usikkerhed, og

derfor har Sundhedsstyrelsen indført forsigtighedsprincippet. Dette

forsigtighedsprincip følges ved bygning af højspændingsforbindelsen

mellem Kassø og Tjele.

Det danske forsigtighedsprincip er stort set identisk med det norske og

minder meget om de svenske myndigheders indstilling.


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase – generelle bemærkninger og spørgsmål vedrørende teknik, miljø og sundhed

Buskhedevej 21

8600 Silkeborg

Søs Andreasen og Andreas

Bredahl, Åbøl Østermarksvej 8,

6541 Bevtoft

Vejdirektoratet, Teglgårdsparken

102, 5500 Middelfart

Jane Lund Henriksen og Jep

Clausen, Ribevej 85, 6500

Vojens

Kaja og Johan Deele

Hydevadvej 40, 6230 Rødekro

Tønder Kommune, Rådhusstræde

2, 6240 Løgumkloster

Haderslev Kommune, Honnørkajen

1, 6100 Haderslev

Aabenraa Kommune, Rådhusgang

4, 6200 Aabenraa

Vejen Kommune, Rådhuspassagen

3, 6600 Vejen

N1 A/S, Ryhavevej 50

8210 Århus V

Bevægelsen for Miljøvenlig

eltransmission v/ Anne Boesen

&

Landsforeningen for elkabler i

jorden v/ Beth H. Lauridsen

Dok. nr. 33765-10

virkning fra magnetfelter - fortsat

Ingen bemærkninger Taget til efterretning.

Foretrækker generelt kabellægning

- men respekterer de politiske aftalte

retningslinjer om et luftledningsanlæg

- og mener at dette burde være belyst

som et valgbart alternativ i VVMredegørelsen

samt at VVM-redegørelsen

burde lægge vægt på, at magnetfeltet ved

kabellægning har en kortere udbredelse

end ved luftledninger

Ingen bemærkninger til 400 kVforbindelsen,

men til kabelhandlingsplanen

for 132/150 kV-forbindelserne i

Danmark

Mener at projektets gennemførelse er

ulovlig.

Mener, at der ikke er behov for kapacitetsfordoblingen

på højspændingsforbindelsen,

og at projektet kun har til formål

at transportere strøm til andre markeder

end det danske.

Mener at VVM-redegørelsen burde have

belyst fuld kabellægning af vekselstrømsforbindelser

og jævnstrømsforbindelser

som valgbare alternativer

Kan ikke imødekommes. For 400 kV-forbindelsen fra Kassø til Tjele,

som udgør rygraden i det vestdanske elnet, har det været politisk højt

prioriteret at sikre en meget høj driftsikkerhed, hvilket man ikke har

vurderet var muligt for meget lange 400 kV-vekselsstrømskabler med

den nuværende tekniske kunnen og viden.

Den 4. november 2008 indgik alle folketingets partier, bortset fra

Enhedslisten, en aftale om retningslinjer for den fremtidige udbygning

af elnettet i Danmark. I aftalens retningslinjer indgik, at den eksisterende

højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele skulle have fordoblet sin

kapacitet, og skulle etableres som en 400 kV-luftledningsforbindelse for

vekselstrøm, med ny mastetype og med samme linjeføring som den

eksisterende højspændingsforbindelse.

Det indgik i samme politiske aftale, at der skulle ske en forskønnelse af

delstrækninger på det danske 400 kV-luftledningsnet. Da 400 kVhøjspændingsforbindelsen

fra Kassø til Tjele stod foran udskiftning,

indgik den ikke i forskønnelsesplanlægningen. Til gengæld skal de

principper, som blev anvendt i forskønnelsesplanen, også følges ved

udskiftningen af dette højspændingsanlæg. På denne baggrund muliggøres

på ganske særlige lokaliteter alternativer til at etablere det

nye anlæg som et luftledningsanlæg med samme linjeføring som det

eksisterende anlæg.

Taget til efterretning.

Udbygning af transmissionsnettet skal ske i henhold til Lov om Energinet.dk.

I kapitel 2 står følgende:

Udbygning af transmissionsnet m.m.

§ 4. Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i

bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen,

herunder at udbygningen sker med sigte på øget forsyningssikkerhed,

beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder

eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet

er nødvendigt til opfyldelse af pålæg i medfør af stk. 6.

Stk. 2. Udbygning i henhold til stk. 1 skal forinden påbegyndelse være

belyst i en plan, som samtidig skitserer det fremtidige behov for transmissionskapacitet.

Planen skal indsendes til klima- og energiministeren,

inden udbygning i henhold til stk. 1 kan påbegyndes. Udbygning kan

tidligst påbegyndes 6 uger efter planens indsendelse.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan bestemme, at udbygningen i

henhold til stk. 1 kræver godkendelse af klima- og energiministeren.

Udbygningen er belyst i Elinfrastrukturudvalgets rapport fra april 2008,

Teknisk redegørelse om fremtidig udbygning og kabellægning i

eltransmissionsnettet.

Etablering af nye transmissionsnet kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt

behov for udbygningen. Udbygningen sker bl.a. for "skabelse af velfungerende

konkurrencemarkeder" og for "indpasning af vedvarende

energi".


Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele

2. offentlighedsfase – generelle bemærkninger og spørgsmål vedrørende teknik, miljø og sundhed

Vejen kommune Undrer sig over, at

- at VVM-redegørelsen ikke tydeligt

forholder sig til påvirkningen på bestanden

af Otteradet Ulvefod i Kragelund

Mose

Dok. nr. 33765-10

- at VVM-redegørelsen hævder at der

ikke er registreret større fuglearter ved

Gamst Søenge

Klima- og energiministeriet vurderer om udbygningen kan ske i overensstemmelse

med de anførte kriterier i Lov om Energinet.dk, på

baggrund af virksomhedens ansøgning herom.

Forud for den politiske aftale om udbygning og kabellægning af

eltransmissionsnettet er forskellige løsningsmodeller blevet undersøgt

og drøftet - herunder forskellige jævnstrømsforbindelser og forskellige

jævnstrømsteknologier. Projektet med anlæggelse af en 400 kilovolt

vekselstrøms luftledningsforbindelse mellem Kassø og Tjele er således

afklaret mht. til overordnet løsning, mens VVM-processen har skullet

afklare miljøpåvirkningerne for det konkrete projekt og belyse valgbare

alternativer, som kan rummes indenfor de politisk aftalte retningslinjer.

VVM-redegørelsen belyser miljøpåvirkningen af anlægsfasen, når § 3områders

udstrækning betyder, at det ikke kan undgås at nye master

opstilles eller gamle master nedtages. Påvirkning af og mulige afværgeforanstaltninger

i forhold til moseflora er generelle og omfatter også

Otteradet Ulvefod. I forbindelse med detailprojektering og anlægsarbejder

vil Vejen Kommune blive anmodet om at medvirke med sit

lokalkendskab til at afværgeforstaltninger og anlægsarbejder i videst

muligt omfang tilpasses de konkrete forekomster af arten.

VVM-redegørelsen hævder ikke, at der ikke forekommer større fuglearter

ved Gamst Søenge, blot at fuglearterne ikke skønnes at være så

store, at vingespændet kan nå to sæt ledere samtidig, hvilket kunne

forårsage at fuglene blev strømdræbte. Derimod har faren for kollisioner

med enkle sæt ledere for især større og tunge fuglearter, som der er

store bestande af i søengene, været medvirkende årsag til, at en kortere

strækning ved Gamst Søenge kabellægges.

More magazines by this user
Similar magazines