30.08.2013 Views

Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV ... - Naturstyrelsen

Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV ... - Naturstyrelsen

Bilag 1 - VVM-redegørelse for Ny 400 kV ... - Naturstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende afvigelse ved Hjartbro Skov - Gabøl<br />

Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong>, Haraldsgade 53, 2100 København Ø<br />

Haderslev Kommune, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev<br />

Gitte Nielsson og Claus Henrik Lassen, Hjartbro Skovvej 7, 6541<br />

Bevtoft<br />

Linda og Arne Schmidt, Åbøl Østermarksvej 13, 6541 Bevtoft<br />

Peder O. Bonde, Åbøl Østermarksvej 11, 6541 Bevtoft<br />

Lis Bonde, Åbøl Østermarksvej 11, 6541 Bevtoft<br />

Kirsten og Dan Madsen, Åbøl Østermarksvej, 6541 Bevtoft<br />

Søs Andreasen og Andreas Bredahl, Åbøl Østermarksvej 8, 6541<br />

Bevtoft<br />

Foretrækker hoved<strong>for</strong>slag A1<br />

Foretrækker kabellægning eller hoved<strong>for</strong>slag A1<br />

Redegørelse <strong>for</strong> den valgte løsning<br />

Foretrækker alternativ A2 og så lange lige stræk på anlæggets<br />

linjeføring som muligt<br />

Foretrækker alternativ A2 af hensyn til natur og dyreliv<br />

Foretrækker kabellægning eller alternativ A2<br />

Den energipolitiske aftale, folketingets partier har indgået, fastlægger som retningslinje, at en ny, udbygget <strong>400</strong> <strong>kV</strong><strong>for</strong>bindelse<br />

fra Kassø til Tjele i udgangspunktet skal følge den eksisterende linjeføring og etableres som luftledning. Dog<br />

muliggøres på steder med særlige natur- og landskabsværdier eller byudviklingshensyn alternative linjeføringer eller<br />

kabellægning.<br />

Området ved Hjartbro Skov vurderes ikke at have en så væsentlig værdi, hverken naturmæssigt, landskabeligt eller i<br />

<strong>for</strong>hold til byudvikling, at hovedreglen om at erstatte luftledningen med en ny luftledning kan fraviges i dette tilfælde.<br />

En delvis kabellægning af anlægget på strækningen ved Hjartbro Skov er der<strong>for</strong> ikke aktuel.<br />

På baggrund af fremsat ønske i idéfasen om en alternativ linjeføring længere væk fra Hjartbro Skov, blev denne<br />

mulighed undersøgt i <strong>for</strong>bindelse med udarbejdelse af <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n. Undersøgelserne pegede på <strong>for</strong>dele i <strong>for</strong>hold<br />

til natur, landskab og rekreative interesser ved en ny linjeføring mellem Hjartbro Skov og Åbøl, hvor<strong>for</strong> denne<br />

(linjeføring A1) blev valgt som hoved<strong>for</strong>slag. Samtidig blev en linjeføring, der følger den eksisterende<br />

højspændingsledning øst <strong>for</strong> denne dog fastholdt som et valgbart alternativ (linjeføring A2) i <strong>for</strong>slaget til<br />

kommuneplantillæg <strong>for</strong> Haderslev Kommune.<br />

For linjeføring A1 taler, at denne linjeføring, som nævnt, har <strong>for</strong>dele i <strong>for</strong>hold til natur, landskab og rekreative<br />

interesser. Argumenterne her<strong>for</strong> er beskrevet i <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n. Det handler blandt andet om krydsningen af Gels Å,<br />

som sker mere vinkelret end ved linjeføring A2, og interesser knyttet til lystfiskeri.<br />

For linjeføring A2, taler, at linjeføringen vil følge den eksisterende linjeføring, som er udgangspunktet <strong>for</strong> projektet.<br />

Herved sikres et langt lige stræk, som generelt vurderes at give den visuelt mindst uheldige landskabelige påvirkning.<br />

Samtidig betyder denne løsning, at en række borgere, som i dag ikke har ledningen tæt på deres bolig og som har bosat<br />

sig i <strong>for</strong>ventning om ikke at blive berørt af anlægget, friholdes <strong>for</strong> en ny, uventet påvirkning.<br />

Ved valg af linjeføring A2 får to boliger inden <strong>for</strong> planlægningsbæltet højspændingsledningerne tættere på, end de har i<br />

dag. Tilsvarende kommer syv boliger inden <strong>for</strong> planlægningsbæltet tættere på ved valg af linjeføring A1. Linjeføring<br />

A2 kommer lidt tættere på fredningen ved Gels Å, uden dog at berøre den.<br />

Gevinsterne ved at flytte højspændingsanlægget til en ny linjeføring vurderes efter den offentlige høring alt i alt ikke at<br />

være så store, at de kan retfærdiggøre de gener det medfører <strong>for</strong> de borgere, der ikke tidligere har haft anlægget tæt på.<br />

Ud fra en samlet vurdering af <strong>for</strong>holdene i området vælges der<strong>for</strong> linjeføring A2, det vil sige en linjeføring langs med<br />

den eksisterende højspændingsledning.


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Kongeåen – Gamst – Station Revsing<br />

Egon Nielsen, Koldingvej 28, 6600 Vejen<br />

Grethe Hansen, Koldingvej 32, 6600 Vejen<br />

Poul Erik Morthensen, Koldingvej 32, 6600 Vejen<br />

Ahrendt Schmidt, Skodborg Vamdrupvej 8, 6630 Rødding<br />

Foretrækker kabellægning fra syd <strong>for</strong> Kongeåen til station Revsing<br />

- på grund af fare <strong>for</strong> fuglekollisioner med luftledninger<br />

Hanne og Orla Lillelund Pedersen, Koldingvej 27, 6600 Vejen<br />

- eller at anlægget føres udenom Gamst Søenges rige dyreliv<br />

Per Østergaard, Rovedvej 4 a, 6600 Vejen Foretrækker kabellægning i 5-10 km radius om Gamst Søenge<br />

Betina Holst og Brian G. Iversen, Gestenvej 50, 6600 Vejen<br />

Benta og Frede Nielsen, Vanggårdsvej 12, 6600 Vejen<br />

Foretrækker kabellægning fra syd <strong>for</strong> Kongeåen til station Revsing<br />

eller hoved<strong>for</strong>slag A3<br />

Leif Damgaard Jensen, Vanggårdsvej 14, 6600 Vejen<br />

Børge Andersen, Vanggårdsvej 16, 6600 Vejen<br />

Ragna og Tage Jacobsen, Vanggårdsvej 10, 6600 Vejen<br />

Jytte Pedersen og Svend Lund, Vanggårdsvej 8, 6600 Vejen<br />

Knud Stendevad, Koldingvej 34, 6600 Vejen<br />

Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong>, Haraldsgade 53, 2100 København Ø<br />

Brian G. Iversen, Gestenvej 50, 6600 Vejen<br />

Benta og Frede Nielsen, Vanggårdsvej 12, 6600 Vejen<br />

Leif Damgaard Jensen, Vanggårdsvej 14, 6600 Vejen<br />

Børge Andersen, Vanggårdsvej 16, 6600 Vejen<br />

Ragna og Tage Jacobsen, Vanggårdsvej 10, 6600 Vejen<br />

Foretrækker alternativ A1<br />

- på grund af <strong>for</strong> mange knæk på hoved<strong>for</strong>slagets linjeføring<br />

- <strong>for</strong> at bevare fredskov<br />

Foretrækker at station Revsing omlokaliseres<br />

Jytte Pedersen og Svend Lund, Vanggårdsvej 8, 6600 Vejen<br />

Per Østergaard, Rovedvej 4 a, 6600 Vejen Foreslår station Revsing <strong>for</strong>lagt længere mod vest end <strong>for</strong>slaget til<br />

omlokalisering<br />

Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Foreslår kabellægning i hele kommunen<br />

- <strong>for</strong>di det er uheldigt med en kabelovergangsstation nord <strong>for</strong><br />

Gamst Søenge<br />

- hoved<strong>for</strong>slaget passerer et fremtidigt erhvervsområde øst <strong>for</strong><br />

en motorvejstilslutning<br />

- der bør vises hensyn til dyre- og planteliv i Kragelund Mose<br />

Redegørelse <strong>for</strong> den valgte løsning<br />

Linjeføring og delvis kabellægning<br />

De energipolitiske aftaler, folketingets partier har indgået, fastlagde som retningslinje, at en ny, udbygget <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-<strong>for</strong>bindelse<br />

fra Kassø til Tjele i udgangspunktet skal følge den eksisterende linjeføring og etableres som luftledning. Dog muliggøres på<br />

steder med særlige natur- og landskabsværdier eller byudviklingshensyn alternative linjeføringer eller kabellægning.<br />

Den nuværende linjeføring passerer tæt <strong>for</strong>bi Vejen by og af hensyn til byens udviklingsmuligheder er den eksisterende<br />

linjeføring fravalgt på dette sted. Der<strong>for</strong> skal der findes en ny linjeføring længere mod øst. Øst <strong>for</strong> byen ligger til<br />

gengæld Gamst Søenge, et 140 ha stort sø- og vådområde, der blev genskabt af Ribe Amt i 2005 som et Vandmiljøplan<br />

II-projekt.<br />

Gamst Søenge har stor landskabelig værdi og et rigt fugleliv, herunder store fugle som gæs- og svanearter, der har<br />

væsentlig risiko <strong>for</strong> at flyve ind i luftledninger. Gamst Søenges nærhed til Vejen betyder også, at området har stor<br />

rekreativ værdi <strong>for</strong> byen. Kabellægning under Gamst Søenge som alternativ til luftledninger vil bevare områdets<br />

landskabelige og rekreative værdi <strong>for</strong> indbyggerne i området og samtidig fjerne risikoen <strong>for</strong> fuglepåflyvninger af<br />

anlægget på den kabellagte strækning i selve søengene.<br />

Hensyn til byudviklingsmulighederne i den østlige del af Vejen by kombineret med de landskabelige, naturmæssige og<br />

rekreative værdier i Gamst Søeenge har gjort, at alternativ C3 vælges. Dette alternativ indebærer en ca. 2,5 km lang strækning<br />

med kabellægning under Gamst Søenge med tilhørende kabelovergangsstationer syd og nord <strong>for</strong> søengene.


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Kongeåen – Gamst – Station Revsing<br />

En kabellægning på en længere strækning end selve Gamst Søenge er fravalgt. Ved Kongeåen passerer den valgte<br />

linjeføring et område med færre rekreative og kulturhistoriske interesser end den nuværende linjeføring tæt på<br />

Knagmølle. Samtidig er det muligt at krydse Kongeåen med en luftledning uden at placere master inden <strong>for</strong> ådalen og<br />

det udpegede Natura 2000-område. Dette vil blive stillet som et vilkår i <strong>VVM</strong>-tilladelsen.<br />

På strækningen nord <strong>for</strong> søengene og op til den nye placering af station Revsing er der ingen væsentlige interesser, som<br />

taler <strong>for</strong>, at anlægget skal kabellægges.<br />

Kabelovergangsstationer<br />

Placeringen af de to kabelovergangsstationer er indpasset i landskabet, så de syner mindst muligt. Den sydlige<br />

kabelovergangsstation vil således blive væsentligt afskærmet af eksisterende beplantning i området, mens den nordlige<br />

kabelovergangsstation vil blive delvist afskærmet af eksisterende beplantning og i øvrigt ikke er placeret i et område<br />

med særlige landskabelige interesser.<br />

Station Revsing<br />

Valget af linjeføring betyder også, at trans<strong>for</strong>merstationen ved Revsing flyttes mod vest til Revsing Plantage. Denne placering<br />

tilgodeser flest borgere langs strækningen og er ikke i konklikt med natur- og landskabsinteresser. Samtidig kan Endrup-<br />

Revsing ledningen fjernes på stykket mellem den ny og gamle station Revsing.<br />

Kragelund Mose<br />

Mosen indeholder 15-20 individer af Otteradet Ulvefod, se beskrivelsen i <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>ns tekniske rapport 2<br />

"Naturområder og Natura 2000 konsekvensvurdering" – blandt andet bilag 4. Med det eksisterende anlæg står der<br />

allerede to master i den § 3-beskyttede mose. I <strong>for</strong>bindelse med fjernelse af de eksisterende master skal bygherren<br />

anvende køreplader i denne naturtype netop <strong>for</strong> at tage størst mulig hensyn til moseområdet. Det vurderes, at fjernelse<br />

af masterne derved vil være af mindre negativ påvirkning. Der kan dog være tale om en sammenpresning af jorden, der<br />

kan give en midlertidig negativ påvirkning af mosevegetationen. Selve genindvandringen af den oprindelige<br />

mosevegetation i det blottede område <strong>for</strong> de tidligere mastefundamenter vurderes at ville <strong>for</strong>egå relativt hurtigt.<br />

I anlægsfasen <strong>for</strong> det nye anlæg vil der være behov <strong>for</strong> kørsel i området med tunge maskiner og anlæg af mindre veje,<br />

hvilket vil have en moderat negativ påvirkning af de våde biotoper. Der skal dog her anvendes køreplader, som helt<br />

eller delvis afbøder disse konsekvenser. Det vil være nødvendigt at rydde en del af vedplanteopvæksten, både i anlægs-<br />

og i driftsfasen.<br />

Ved placering af de nye master kan det ikke undgås, at den/de placeres inden<strong>for</strong> de § 3-beskyttede arealer, da<br />

områderne er <strong>for</strong> brede til, at mastespændet kan nå over. Under afværge<strong>for</strong>anstaltninger i samme afsnit i <strong>VVM</strong><strong>redegørelse</strong>n<br />

er det beskrevet, at de centrale dele af mosen bør friholdes <strong>for</strong> master, som kan placeres i den nordlige og<br />

sydlige del af området, med størst mulig spænd.<br />

Der vil blive stillet vilkår om afværge<strong>for</strong>anstaltninger og hensyn til floraen i <strong>VVM</strong>-tilladelsen til bygherren, hvilket<br />

dermed også vil gælde i <strong>for</strong>hold til Otteradet Ulvefod. Det er klart, at hvis der lægges køreplader ovenpå <strong>for</strong>ekomster af<br />

Otteradet Ulvefod/køres hen over arten, som er en relativ lav og spinkel plante, kan det gå udover den samlede bestand<br />

af arten i Kragelund Mose. Da arten er sjælden og ikke særlig hurtigvoksende, skal der tages størst muligt hensyn til<br />

arten, inden anlægsarbejdet igangsættes.<br />

Det anbefales der<strong>for</strong>, at Vejen Kommune deltager i en fælles besigtigelse med bygherren, så der kan gives præcise<br />

anvisninger på, hvilke områder, der helt skal undgås med hensyn til kørsel, anlægsarbejde m.v. Det vil være naturligt at<br />

tage besigtigelsen i <strong>for</strong>bindelse med sagsbehandlingen efter naturbeskyttelseslovens § 3 i kommunen.<br />

I <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>ns afsnit 5.4.5 i Teknisk Rapport 2: Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering er det<br />

anført, at de fleste moser langs linjeføringen er under kraftig tilgroning som følge af ophørt græsning eller dræning.<br />

Trærydning i <strong>for</strong>bindelse med anlægsarbejde kan i visse tilfælde afhjælpe tilgroning og dermed delvis bidrage til et<br />

større naturindhold i områder, der er truet af tilgroning. På den baggrund vurderes det at, hvor ledningerne krydser<br />

moser, kan det have en positiv påvirkning, da der skal ryddes træer under ledningerne. Det fremgår desuden, at<br />

mastefundamenter og arbejdsarealer så vidt muligt skal undgås i moser og enge. En sikring af, at dette sker, vil <strong>for</strong>egå<br />

via detailprojektering samt miljøledelse i anlægsfasen ud fra <strong>VVM</strong>-tilladelsens vilkår. Vejen Kommune kan som anført<br />

oven <strong>for</strong> bidrage til at sikre mosernes naturværdier ved at komme med præcise anvisninger som omtalt oven<strong>for</strong>.


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Billund by<br />

Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted<br />

Knud E. Søgaard, Løvlundvej 9, 7190 Billund<br />

Svend Aage Due, Løvlundvej 11, 7190 Billund<br />

Susanne og Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund<br />

Foretrækker kabellægning<br />

- af hensyn til byudvikling og kommende motorvej<br />

- eller at hoved<strong>for</strong>slagets linjeføring lægges i skel til nr. 11<br />

- pga. bekymring <strong>for</strong> magnetfelter i <strong>for</strong>hold til hestehold<br />

Gitte og Egon Kristensen, Grenevej 8, 7190 Billund<br />

- på grund af byudvikling og nærhed til egen ejendom<br />

Gitte og Egon Kristensen, Grenevej 8, 7190 Billund Foreslår en kabelovergangsstation placeret så langt væk fra Grenevej<br />

som muligt<br />

Redegørelse <strong>for</strong> den valgte løsning<br />

De energipolitiske aftaler, folketingets partier har indgået, fastlagde som retningslinje, at en ny, udbygget <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-<strong>for</strong>bindelse<br />

fra Kassø til Tjele i udgangspunktet skal følge den eksisterende linjeføring og etableres som luftledning. Dog muliggøres på<br />

steder med særlige natur- og landskabsværdier eller byudviklingshensyn alternative linjeføringer eller kabellægning.<br />

Billund Kommune har udpeget området sydvest <strong>for</strong> Billund by som fremtidigt byvækstområde. Da der i øvrigt ikke er<br />

væsentlige rekreative, landskabelige eller naturmæssige værdier i området, som kan begrunde en kabellægning, vælges<br />

hoved<strong>for</strong>slag A2, som er et luftledningsanlæg med en linjeføring <strong>for</strong>lagt så langt mod vest, at der vurderes at være<br />

tilstrækkelig plads <strong>for</strong> byudvikling inden<strong>for</strong> anlæggets levetid på ca. 40 år. Det er samtidig en <strong>for</strong>bedring af Billunds<br />

byudviklingsmuligheder sammenlignet med i dag, da den eksisterende højspændingsledning, som passerer tættere på<br />

byen end linjeførings<strong>for</strong>slag A2, vil blive fjernet, når det nye anlæg er etableret.<br />

For generelle kommentarer til bemærkninger om magnetfelter henvises til afsnit 3.3 om sundhed i den sammenfattende<br />

<strong>redegørelse</strong>.


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Bølling Sø<br />

Skov og <strong>Naturstyrelsen</strong> Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup<br />

Dansk Naturfrednings<strong>for</strong>ening v/ Bent Wiklund, Økærvej 20, 7330<br />

Brande<br />

Inger og Ib Uhrenholt, Malmhøjvej 11, 8600 Silkeborg<br />

Hanne og Ove Bjørn, Fundervej 50, 7442 Engesvang<br />

Jørgen Mikkelsen, Tjørnevej 64, 7442 Engesvang<br />

Sisse og Henrik Brandt, Stenholtvej 8, 8600 Silkeborg<br />

Miriam og Kristian Hvam, Malmhøjvej 33, 8600 Silkeborg<br />

Poul E. Madsen, Fundervej 41, 7442 Engesvang<br />

Susanne og Peter Hansen, Engesvangvej 109, 7442 Engesvang<br />

Else og Henrik Andreasen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup<br />

Frank Heidemann Sørensen, Tjørnevej 44, 7442 Engesvang<br />

Folketingskandidat og byrådsmedlem i Ikast Brande kommune<br />

Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande<br />

Engesvang Lokalråd v/Bettina Burmeister, Fundervej 51, 7442<br />

Engesvang<br />

John Hansen Jaszczak, Hiabsvej 18, 7442 Engesvang<br />

Silkeborg Kommune, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg<br />

Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K<br />

Per Brandt, Ellingvej 12, 8600 Silkeborg<br />

Jesper Høst, Lundgårde 21, 8620 Kjellerup<br />

Jette og Ole Sand, Buskhedevej, 8600 Silkeborg<br />

Anne Marie og Hans Jensen, Sinding Hedevej 45, 8600 Silkeborg<br />

Teena og Bernd Wolf, Ellingvej 1, 8600 Silkeborg<br />

Jens Jørgen Sørensen, Holmsløkkevej 5, 8620 Kjellerup<br />

Tanja Aulbjerg og Jeppe Friis, Viborgvej 34, 7442 Engesvang<br />

Jytte og Henrik Bondgård, Buskhedevej 21, 8600 Silkeborg<br />

Anna og Elmer Milkkelsen, Buskhedevej 28, 8600 Silkeborg<br />

Claus Moebjerg pedersen, Hygildvej 32, 7361 Ejstrupholm<br />

Hanne Moos Hansen, Sinding Hedevej 57, 8600 Silkeborg<br />

Ulla og Kjeld Dall, Buskhedevej 33, 8600 Silkeborg<br />

Helle og karsten Rohde, Sinding Hedevej 43, 8600 Silkeborg<br />

Lise og Henrik Sørensen, Sinding Hedevej 53, 8600 Silkeborg<br />

Joan og Erik Stephansen, Sinding Hedevej 63, 8600 Silkeborg<br />

Lisbeth og Kurt Nielsen, Sinding Hedevej 47, 8600 Silkeborg<br />

Gitte og Henning Lassen, Ellingvej 9, 8600 Silkeborg<br />

Linda og Kristian Christensen, Ringkøbingvej 25, 7441 Bording<br />

LandboMidtØst, Samsøvej 23, 8382 Hinnerup<br />

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd v/ Lone Rosenkvist, Bøllingsøgårdvej<br />

11 D, 8600 Silkeborg<br />

Foretrækker kabellægning ved Bølling Sø uden at vælge mellem C1<br />

eller C2<br />

Foretrækker hoved<strong>for</strong>slag C2 – linjeføring og kabellægning øst om søen<br />

- har haft kræft og frygter magnetfelterne<br />

- af hensyn til økonomi og driftsikkerhed<br />

- af hensyn til byudvikling i Engesvang<br />

- af hensyn til kulturmiljø i og ved Bølling Sø<br />

- af hensyn til natur i og ved Bølling Sø<br />

- <strong>for</strong> at undgå magnetfelter fra kabler nær ved mange boliger<br />

- <strong>for</strong> at undgå kabelovergangsstation ved Engesvangvej<br />

Foretrækker C2, men <strong>for</strong>eslår alternativ linjeføring ved Pårup af hensyn<br />

til <strong>for</strong>tsat byudvikling og en mere nordlig krydsning af hovedvej A13.<br />

Foretrækker C2, men <strong>for</strong>eslår alternativ linjeføring ved Pårup<br />

Foretrækker C2, men <strong>for</strong>eslår alternativ linjeføring ved Pårup<br />

Foretrækker C2, men <strong>for</strong>eslår alternativ linjeføring ved Pårup<br />

Foretrækker alternativ C1 - langs med eksisterende linjeføring og med<br />

kabellægning under søen<br />

- hoved<strong>for</strong>slag C2 <strong>for</strong>styrrer kirkeindsigten i Kragelund<br />

- hoved<strong>for</strong>slag C2 hindrer byudvikling i Kragelund<br />

- hoved<strong>for</strong>slag C2 påvirker 45-48 husstande, som ikke<br />

tidligere har været påvirket af luftledninger<br />

- ejendom ikke kan sælges pga. hoved<strong>for</strong>slag til linjeføring<br />

- linjeføring C2 passerer fredet egekrat/fredskov<br />

- linjeføring C2 passerer uberørte landskaber og medfører<br />

magnetfelter ved og værdi<strong>for</strong>ringelse <strong>for</strong> ejendom<br />

- gennemskæring af læhegn <strong>for</strong>ringer dyrknings<strong>for</strong>hold <strong>for</strong><br />

juletræer<br />

- linjeføring C2 passerer kulturmiljø ved Hærvejen<br />

- kabellægningen går gennem Østermosen<br />

- hoved<strong>for</strong>slag C2 påvirker Kragelund by<br />

- anlægget kan <strong>for</strong>styrre dyreliv og herlighedsværdi i skov<br />

- anlægget kan <strong>for</strong>styrre landbrugsdriften<br />

- anlægget <strong>for</strong>urener jorden med udvaskning af kobber<br />

- anlægget påvirker dyrehold/øger antallet af dødfødte lam<br />

- anlægget giver konstante lydgener<br />

- anlægget kan give problemer med hjertet eller med en<br />

pacemaker<br />

- anlægget giver grimme huller i plantager og læhegn


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Bølling Sø<br />

Ole Aggerholm, Sinding Hedevej 45, 8600 Silkeborg<br />

+ i alt 1330 medunderskrivere<br />

Jens Brok, Agatvej 11, 8541 Skødstrup<br />

Nina og Kent Keller, kragelundvej 37, 8600 Silkeborg<br />

Lillian Sørensen, Ringkøbingvej 28, 7441 Bording<br />

Ole <strong>Ny</strong>mann, Lundgårde 19, 8620 Kjellerup<br />

Niels Edvard Lassen, Viborgvej 25, 7442 Engesvang<br />

Trine Thomsen og Troels Salomonsen, Kragelundvej 29, 8600 Silkeborg<br />

Lis og Bent Østergaard, Buskhedevej 26, 8600 Silkeborg<br />

Birte og Karl Holm, Kragelundvej 31, 8600 Silkeborg<br />

Anna Pedersen, kragelundvej 33, 8600 Silkeborg<br />

Anna og Gert Glob Lassen, Ellingvej 16, 8600 Silkeborg<br />

Aisling Fitzmaurice og Leif Vestergaard, Sinding Hedevej, 8600<br />

Silkeborg<br />

Kjellerupegnens Erhvervsfond, Industrivej 64, 8620 Kjellerup<br />

Hanne og Hartvig Kviesgaard, Christianshedevej 1, 7441 Bording<br />

Louise og Michael Rask, Sinding Hedevej 61, 8600 Silkeborg<br />

Anette Rasmussen, Sinding Hedevej 49, 8600 Silkeborg<br />

Karin og Benny Vestergaard, Ringkøbingvej 26, 7442 Engesvang<br />

Else bach og Alex Jensen, Sigtenvej 1 B, 7441 Bording<br />

Lone og Jan Sprogø, Mausingvej 57, 8620 Kjellerup<br />

Anne Lund og Niels Ole Jepsen, Lundgårde 17, 8620 Kjellerup<br />

Estella og Sune Kempel, Sinding Hedevej 71, 8600 Silkeborg<br />

Merete Hede Nielsen og Jan Østergaard Poulsen, Sinding Hedevej 39,<br />

8600 Silkeborg<br />

Kuno Steiner Fjeldmark, Tyrstingvej 31, 8740 Brædstrup<br />

Aksel Høgh Velling, Silkeborgvej 50, 8600 Silkeborg<br />

Gitte og Henrik Østergaard, Kragelundvej 35, 8600 Silkeborg<br />

Adv. Bindslev og Kjeldsen, Nørregade 15, 9632 Møldrup<br />

Marianne Nielsen og Michael Madsen, Malmhøjvej 6, 8620 Kjellerup<br />

Birgitte Hansen og Torben Matthes, Ellingvej 18 A, 8600 Silkeborg<br />

Lene Jensen og Brian Sørensen, Ellingvej 13, 8600 Silkeborg<br />

Anna og Per Strunge, Buskhedevej 24, 8600 Silkeborg<br />

Anette og Søren Møller Andersen, Sinding Hedevej 12, 8600 Silkeborg<br />

Edna og Thyge Thygesen, Buskhedevej 41, 8600 Silkeborg<br />

Dorthe Vejvad og Stefan Jensen, Sinding Hedevej 79, 8600 Silkeborg<br />

Kirsten og Erik Vang Nielsen, Buskhedeej 43, 8600 Silkeborg<br />

Funder-Lysbro Lokalråd v/ Olav Agerholm, Tollundvej 17, 8600<br />

Silkeborg<br />

Foretrækker kabellægning langs eksisterende linjeføring og under søen –<br />

alternativ C1<br />

- <strong>for</strong>tsat


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende fokusområde Bølling Sø<br />

Jeppe Friis, Viborgvej 34, 7442 Engesvang Foretrækker kabellægning langs ekst. linjeføring og under søen –<br />

alternativ C1<br />

- <strong>for</strong>tsat<br />

Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong>, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Foretrækker C1 med en <strong>for</strong>længet kabellægningsstrækning nord <strong>for</strong><br />

Bølling Sø<br />

Jesper Høst, Lundgårde 21, 8620 Kjellerup<br />

Foreslår, at der udarbejdes et alternativt <strong>for</strong>slag til en linjeføring vest om<br />

Bølling Sø<br />

Silkeborg Kommune, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg Foreslår<br />

- kabellægning gennem hele kommunen<br />

- sløring af kabelovergangsstation nord <strong>for</strong> Bølling Sø med beplantning<br />

- at de gamle mastefundamenter i Bølling Sø retableres til flade jordøer<br />

Redegørelse <strong>for</strong> det valgte alternativ<br />

Efter naturgenopretningsprojektet <strong>for</strong> Bølling Sø ved Silkeborg, som i 2005 <strong>for</strong>vandlede det tidligere tørlagte vådområde til en<br />

stor åben sø, blev der tinglyst en landskabsfredning <strong>for</strong> søen og de nærmeste omgivelser. Etablering af nye synlige tekniske<br />

anlæg inden <strong>for</strong> fredningsområdet vurderes at være i strid med fredningskendelsens <strong>for</strong>mål.<br />

<strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n belyser der<strong>for</strong> to linjeførings<strong>for</strong>slag, enten en linjeføring tværs over Bølling Sø eller en ny linjeføring øst<br />

om søen. Begge <strong>for</strong>slag indebærer en kortere kabelstrækning under fredningsområdet. I <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n er påvirkningen af<br />

omgivelserne ved en ny linjeføring øst om søen vurderet til at være på omtrent samme niveau som en linjeføring langs den<br />

eksisterende luftledning tværs over søen. Hoved<strong>for</strong>slag C2 til en ny linjeføring øst om Bølling Sø har givet anledning til<br />

mange bemærkninger fra lodsejere, som ikke tidligere har oplevet at have et <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-luftledningsanlæg i nærheden af deres<br />

ejendomme.<br />

En <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> belyser ud fra et bredt miljøperspektiv de påvirkninger, et konkret anlæg påfører omgivelserne. Det<br />

skønnes nu, at den omstændighed, at mange mennesker får en ny og væsentlig ændret påvirkning ved en linjeføring øst om<br />

Bølling Sø, ikke er blevet tillagt tilstrækkelig vægt i <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n. Miljøcenter Århus vurderer efter den offentlige<br />

høring, at det alternative linjeførings<strong>for</strong>slag, der krydser Bølling Sø med et kabel under søen, samlet set medfører de færreste<br />

ændringer i påvirkningen af omgivelserne. På den baggrund fravælges hoved<strong>for</strong>slag C2 øst om Bølling Sø til <strong>for</strong>del <strong>for</strong><br />

alternativet C1, som næsten følger linjeføringen <strong>for</strong> det eksisterende højspændingsanlæg. Dette indebærer, at der skal<br />

etableres en kabelovergangsstation meget tæt på et sving på Hærvejsstrækningen nord <strong>for</strong> Bølling Sø, hvor der vil blive stillet<br />

krav om, at stationen placeres og afskærmes med beplantning, så den påvirker oplevelsen af kulturmiljøet ved Hærvejen<br />

mindst muligt.<br />

Da en linjeføring vest om søen vil berøre endnu flere lodsejere, som ikke tidligere har oplevet at have et <strong>400</strong> <strong>kV</strong>luftledningsanlæg<br />

i nærheden af deres ejendomme, er dette alternativ fravalgt.<br />

Luftledninger består af aluminium og stål og kan således ikke afgive kobber til jorden. Kernen i jordkabler kan bestå af<br />

enten kobber eller aluminium. Jorden tæt på højspændingsmaster, som ikke dyrkes, er undersøgt, og det viser sig, at<br />

målbare resultater fra udvaskning er meget små og kun findes i de øverste 10-20 cm jordlag.<br />

Til højspændings<strong>for</strong>bindelsen er der valgt en EAGLE mast i to etager med et trefaset lederophæng, da dette minimerer<br />

de fysiske påvirkninger fra anlægget hvad angår såvel støj som magnetfelt. I tørt vejr <strong>for</strong>ventes anlægget at være knapt<br />

hørbart selv på tæt hold.<br />

Forskningen afviser, at magnetfelter skulle kunne <strong>for</strong>værre eller <strong>for</strong>årsage hjerte-karsygdomme.<br />

El<strong>for</strong>syningsanlæg <strong>for</strong>styrrer normalt ikke moderne pacemakere, men hvis man er usikker, bør man spørge sin læge om<br />

netop den type pacemaker, som man selv har, kan have problemer. I en normal husholdning vil man i øvrigt ofte<br />

opholde sig ved eller kortvarigt passere <strong>for</strong>bi apparater, som giver magnetfelter af samme størrelse som nær<br />

højspændingsledningen.<br />

Luftledningstracéer og kabeltracéer vil mange steder gennemskære læhegn, spredt beplantning og nåle- og løvskove. De<br />

højdebegrænsninger luftledningers servitutbælte pålægger lodsejeren vil kræve en beskæring og eventuelt rodfældning<br />

af beplantning. En hensigtsmæssig beskæring og fældning kan finde sted i et <strong>for</strong>søg på at undgå meget skarpt<br />

afgrænsede korridorer. Efterfølgende kan der planlægges <strong>for</strong> genplantning af egnede arter, der både passer ind i den<br />

egnsbestemte vegetation og som kan respektere servitutbestemmelserne <strong>for</strong> bevoksning. Bygherren kan medvirke til en<br />

<strong>for</strong>m <strong>for</strong> genplantning, der efter anlægsarbejdet slører tracékorridorernes <strong>for</strong>løb i landskabet mest muligt.


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende Mausing - Haurbak<br />

Jesper Høst, Lundgårde 21, 8620 Kjellerup<br />

Ellen og Anton Boilesen, Astrupvej 18, 8620 Kjellerup<br />

Birgit Rosenkvist, Dalsgårdvej 4, 8620 Kjellerup<br />

Annemarie og Jens Jørgen Kylling, Gl. Dalsgårdvej 2 B, 8620 Kjellerup<br />

Edna og Axel Fisker, Gl. Dalsgårdvej 1, 8620 Kjellerup<br />

Kim Pedersen, Dalbakkevej 4, 8620 Kjellerup<br />

Viborg Stift, Bispegården, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg<br />

Karsten Horup, Rosenvænget 14, 8620 Kjellerup<br />

Ester Lind og Helmer Nielsen, Vinderslevholmvej 42, 8620 Kjellerup<br />

Lisbeth, Per og Kjeld Vestergaard, Pederstrupvej 90, 8620 Kjellerup<br />

Jan Sprogø, Mausingvej 57, 8620 Kjellerup<br />

- og 174 medunderskrivere<br />

Lone og Jan Sprogø, Mausingvej 57, 8620 Kjellerup<br />

Kjellerup Lokalråd v/ Svend Thue Damgaard, Blågranen 5, 8620<br />

Kjellerup<br />

Merete og Erik Knudsen, Industrivej 64, 8620 Kjellerup<br />

Kjellerupegnens Erhvervsfond, Industrivej 64, 8620 Kjellerup<br />

Poul Andreasen, Silkeborgvej 138, 8620 Kjellerup<br />

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup, Brovej 18, 8800 Viborg<br />

Lisbeth D. og Jan Kristensen, Dalbakkevej 2, 8620 Kjellerup<br />

Interlex Advokater, Strandvejen 94, 8100 Århus<br />

Inge og Rasmus Østerby, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup<br />

Katharina og Flemming Ringgaard, Holmsløkkevej 2, 8620 Kjellerup<br />

Lene H. og Lars O. Mathiasen, Vinderslevholmvej 27, 8620 Kjellerup<br />

Peder Pedersen, Rosenvænget 12, 8620 Kjellerup<br />

Lotte og Bent Kragh, Pederstrupvej 52, 8620 Kjellerup<br />

Peter Brøgger Laursen, Pederstrupvej 103, 8620 Kjellerup<br />

Birte og Flemming Brønd, Astrupvej 30, 8620 Kjellerup<br />

LandboMidtØst, Samsøvej 33, 8382 Hinnerup<br />

Silkeborg Kommune, Rådhuset, Søvej 1, 8600 Silkeborg<br />

Søren Bentsen m.fl., Vinderslevholmvej 36, 8620 Kjellerup<br />

Adv. Kurt Jensen, Søndergade 1, 1. sal, 8620 Kjellerup<br />

Anne Marie og Hans Henrik Christensen, Mausing Mølle, Mausingvej<br />

55, 8620 Kjellerup<br />

Hanne Pinholt, Kjellerupvej 73, 8620 Kjellerup<br />

- og 16 medunderskrivere<br />

Inge og Rasmus Østerby, Lundgårde 13, 8620 Kjellerup<br />

Foretrækker hoved<strong>for</strong>slag A1<br />

- alternativ A2 kommer <strong>for</strong> tæt på Vinderslev, Pederstrup og<br />

Kjellerup<br />

- alternativ A2 påvirker lodsejere, som ikke tidligere har haft<br />

<strong>400</strong> <strong>kV</strong>-luftledninger tæt på<br />

- alternativ A2 påvirker flere lodsejere end hoved<strong>for</strong>slaget<br />

- alternativ A2 skæmmer naturen og bynære rekreative arealer<br />

- alternativ A2 skæmmer Vinderslev Kirke og bremser<br />

byudvikling i Vinderslev<br />

- godt med justering ved Mausing Mølle, men linjeføring må<br />

ikke komme tættere på Mausing by end vist på kort<br />

Foreslår alternativ og endnu mere østlig linjeføring ved Mausing Mølle<br />

Foreslår kabellægning af hensyn til naturen ved Alling Å og Hinge Sø<br />

- stiller spørgsmålstegn ved, om der er brug <strong>for</strong> <strong>for</strong>bindelsen


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende Mausing - Haurbak<br />

Redegørelse <strong>for</strong> den valgte løsning<br />

De energipolitiske aftaler, folketingets partier har indgået, fastlagde som retningslinje, at en ny, udbygget <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-<strong>for</strong>bindelse<br />

fra Kassø til Tjele i udgangspunktet skal følge den eksisterende linjeføring og etableres som luftledning. Dog muliggøres på<br />

steder med særlige natur- og landskabsværdier eller byudviklingshensyn alternative linjeføringer eller kabellægning.<br />

Det eksisterende højspændingsanlæg <strong>for</strong>løber ved Mausing over dramatiske terrænspring, hvor landskabspåvirkningen på<br />

nærmere hold opleves ret voldsom, og passerer desuden meget tæt <strong>for</strong>bi Mausing Mølle, der med bevaret møllehus og<br />

mølledam vurderes at være i liga med udpegede værdifulde kulturmiljøer.<br />

Nærheden til Mausing Mølle og bemærkninger i 1. offentlighedsfase gav anledning til i <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n at undersøge en<br />

alternativ og mere vestlig linjeføring fra Mausing til nord <strong>for</strong> Hinge Sø, som i større omfang ville friholde kulturmiljøet ved<br />

møllen og lægge større afstand til landskabsværdier ved Hinge Sø og Haurbak. Forslaget til denne alternative linjeføring<br />

berører imidlertid mange lodsejere, som ikke tidligere har haft <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-luftledninger tæt på og kommer tættere på flere<br />

bysamfund, og da hovedparten af linjeføringen <strong>for</strong>løber på et højdedrag, bliver anlægget synligt på længere afstande end det<br />

eksisterende anlæg.<br />

På den baggrund fastholdes <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>ns hoved<strong>for</strong>slag A1 på den aktuelle strækning. Hoved<strong>for</strong>slag A1 <strong>for</strong>løber langs<br />

med det eksisterende højspændingsanlæg, dog med en lille <strong>for</strong>skydning mod øst ved Mausing Mølle, som øger afstanden til<br />

mølleområdet med ca. 120 m. Forslaget om en alternativ og endnu mere østlig linjeføring ved passagen af Mausing Mølle<br />

ville også betyde mindre afstand til Mausing by og er der<strong>for</strong> fravalgt.<br />

En <strong>for</strong>dobling af højspændings<strong>for</strong>bindelsens transmissionskapacitet er nødvendig <strong>for</strong> at kunne udnytte mere vindenergi og<br />

udgør et væsentligt element i planlægningen <strong>for</strong> at mindske Danmarks afhængighed af fossile brændstoffer.


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende Nørreådalen<br />

Kristian Andersen, Hovvejen 12, 8850 Bjerringbro<br />

Tina Mortensen og Henrik Abildhauge Andersen<br />

Mette Andersen og Ejnar Dalberg-Larsen, Bromøllevej 13, 8850<br />

Bjerringbro<br />

Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland v/ Jan S. Kristensen,<br />

Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm<br />

Danmarks Naturfrednings<strong>for</strong>ening Viborg v/ Vagn Dissing,<br />

Nørresøhøjen 19, 8800 Viborg<br />

Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K<br />

Viborg Kommune, Rødevej 3, 8800 Viborg<br />

Inger Margrethe Larsen og Karl F. Kristensen, Østervangsvej 33, 8830<br />

Tjele<br />

Foretrækker <strong>for</strong>slag A1<br />

- <strong>for</strong>di ny linjeføring følger eksisterende anlægs linjeføring<br />

- eller at ny linjeføring følger eksisterende 150 <strong>kV</strong>luftlednings<strong>for</strong>bindelse<br />

Foretrækker kabellægning i Nørreådalen<br />

- af hensyn til fuglebeskyttelsesinteresser, bl.a. er ådalen en stabil<br />

rasteplads <strong>for</strong> Tajgasædgæs<br />

- af hensyn til indsigten til Vejrum og Viskum kirker<br />

- af hensyn til landskabelige værdier, rekreative interesser og<br />

fuglebeskyttelse – mener ikke, at der er redegjort <strong>for</strong><br />

mulighederne <strong>for</strong> underboring af Nørreådalen og Korresborg Bæk<br />

–området.<br />

Foreslår den nordligste kabelovergangsstation <strong>for</strong>skudt mod nordvest,<br />

hvor den kommer ind bag eksisterende bevoksning.<br />

Foreslår endnu mere østlig linjeføring end C3 <strong>for</strong> kabeltracéet med<br />

henblik på at undgå at krydse Lundorpvej og deres ejendom.<br />

Esben Yding Kristensen, Over Viskumvej 6, 8830 Tjele Foretrækker <strong>for</strong>slag B1 eller C2, da linjeførings<strong>for</strong>slag <strong>for</strong> luftledninger<br />

nord <strong>for</strong> Nørreådalen frem til St. Tjele passerer direkte hen over hans<br />

ejendom.<br />

Redegørelse <strong>for</strong> den valgte løsning<br />

Nørreådalen rummer meget væsentlige fuglebeskyttelsesinteresser, som kan <strong>for</strong>ventes at øges som følge af, at vandstanden vil<br />

stige og vandområdernes udstrækning øges en stor del af året, efterhånden som grødeskæringen mindskes. Derudover rummer<br />

ådalen væsentlige landskabelige og kulturarvsmæssige værdier og store rekreative interesser. Kombinationen af alle disse<br />

faktorer vurderes at have en samlet vægt, som begrunder en partiel kabellægning af selve Nørreådalen.<br />

Korresborg Bæk –området er landskabeligt set anderledes men lige så oplevelsesrigt, men rummer ikke lige så væsentlige<br />

fuglebeskyttelsesinteresser og virker ikke på samme måde som Nørreådalen umiddelbart tilgængeligt <strong>for</strong> almen rekreativ<br />

anvendelse. Desuden <strong>for</strong>ekommer der i Korresborg Bæk –området bl.a. terræn<strong>for</strong>mationer, underjordiske væld og sjældne<br />

naturtyper – herunder bl.a. overdrev, som er beskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 - som kan blive negativt og<br />

irreversibelt påvirket af anlægsarbejder – ikke mindst i <strong>for</strong>bindelse med en kabellægning. Nord <strong>for</strong> Nørreådalen og frem til<br />

Station Tjele vurderes der hverken at være naturbeskyttelsesmæssige eller almene rekreative interesser i et tilstrækkeligt<br />

omfang til at begrunde en kabellægning.<br />

På denne baggrund vælges <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>ns <strong>for</strong>slag C3 til en kortere kabelstrækning under Nørreådalen.<br />

Linjeføringen <strong>for</strong> kabelalternativ C3 er den samme som i hoved<strong>for</strong>slaget til en luftlednings<strong>for</strong>bindelse A2. Dette valg<br />

begrundes med, at anlægsarbejderne <strong>for</strong> såvel luftlednings<strong>for</strong>bindelsen som kabelstrækningen vurderes at kunne ske<br />

mest skånsomt med denne linjeføring, og der samtidig er god mulighed i terræn og bevoksning <strong>for</strong> at afskærme<br />

kabelovergangsstationerne visuelt.<br />

På baggrund af et <strong>for</strong>slag indkommet i offentlighedsfasen, er der desuden valgt en lidt mere nordvestlig placering af<br />

kabelovergangsstationen nord <strong>for</strong> Nørreådalen, som vil betyde en yderligere optimering af den diskrete indpasning af<br />

stationsanlægget. En <strong>for</strong>eslået mere østlig linjeføring <strong>for</strong> kabeltracéet med henblik på at undgå at krydse Lundorpvej er<br />

fravalgt, da det vil medføre yderligere gravearbejder og et større ressource<strong>for</strong>brug til <strong>for</strong>længelse af kabelstrækningen,<br />

som ikke i rimeligt omfang modsvares af almene miljømæssige <strong>for</strong>dele.<br />

Inden<strong>for</strong> det etableringsbælte, som fastlægges i det endelige kommuneplantillæg, vil mindre justeringer af linjeføringen <strong>for</strong><br />

kabeltraceet kunne drøftes med de berørte lodsejere.<br />

Såvel kommuneplantillæg som <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> redegør <strong>for</strong> mulighederne <strong>for</strong> og de tekniske begrænsninger, der<br />

generelt knytter sig til underboring af jordkabler. Miljøcenter Århus vil som myndighed i <strong>for</strong>hold til Natura 2000området<br />

overvåge anlægsprocesserne og det anbefales, at Viborg Kommune deltager i en fælles besigtigelse med<br />

bygherren, hvor omfanget af underboringen i <strong>for</strong>hold til selve Nørreåen fastlægges, og hvor det kan præciseres, hvilke


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende Nørreådalen<br />

områder, der helt skal undgås med hensyn til kørsel, anlægsarbejde m.v. Det vil være naturligt at <strong>for</strong>etage besigtigelsen<br />

i <strong>for</strong>bindelse med sagsbehandlingen efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvor Viborg Kommune er myndighed i <strong>for</strong>hold til<br />

at udstede de nødvendige dispensationer.


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende mastedesign<br />

Gitte og Karsten Østergaard, Ulkjærmøllevej 1, 7323 Give<br />

Anette og Frede Rahbek, Teglgårdsvej 24, 7441 Bording<br />

Ole Aggerholm, Sinding Hedevej 75, 8600 Silkeborg<br />

Susanne og Jesper Christensen, Drostrupvej 15, 6621 Gesten<br />

Anni Bjerregård og Keld Skærbæk Nielsen, Drostrupvej 17,<br />

6621 Gesten<br />

Thomas Lauritsen, Drewsensvej 32, st. tv., 8600 Silkeborg<br />

Maria og Kim Sørensen, Vinderslevholmvej 49, 8620 Kjellerup<br />

Else og Henrik Andreasen, Malmhøjvej 13, 8620 Kjellerup<br />

Anne Grethe og Peter Jepsen, Hydevadvej 34, 6230 Rødekro<br />

Henrik Andersen, Bromøllevej 7, 8850 Bjerringbro<br />

Tinna og Claus Brinch Sørensen, Ramskovvej 13, 7323 Give<br />

Susie og Jan Krogh, Midstrupvej 15, 8620 Kjellerup<br />

Elisabeth Frederiksen og Jonas Pedersen, Ikastvej 64, 7361 Ejstrupholm<br />

Fam. Maigaard Thyssen, Frømajvej 6, 6630 Rødding<br />

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd v/ Lone Rosenkvist, Bøllingsøgårdvej<br />

11 D, 8600 Silkeborg<br />

Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted<br />

Tønder Kommune, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster<br />

Aabenraa Kommune, Rådhusgang 4, 6200 Aabenraa<br />

Foretrækker galvaniseret overflade til hele masten<br />

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle<br />

Kirsten og Jeppe Bruhn, Skodborg Vamdrupvej 2, 6630 Rødding Foretrækker mast med skaft i cortenstål<br />

Hans Peter Jørgensen, Hydevadvej 39, 6230 Rødekro<br />

Foretrækker blank mast / Stealth-design<br />

Per Østergaard, Rovedvej 4 a, 6600 Vejen<br />

Thomas Lauritsen, Drewsensvej 32, st. tv., 8600 Silkeborg<br />

Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev<br />

Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe<br />

Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev<br />

Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe<br />

Kolding Flyveklub v/ Claus Kjær Jensen, Møllebakken 7, 6040 Egtved<br />

Henrik Andersen, Bromøllevej 7, 8850 Bjerringbro<br />

Tinna og Claus Brinch Sørensen, Ramskovvej 13, 7323 Give<br />

Susie og Jan Krogh, Midstrupvej 15, 8620 Kjellerup<br />

Per Østergaard, Rovedvej 4 a, 6600 Vejen<br />

Viborg Kommune, Rødevej 3, 8800 Viborg<br />

Susie og Jan Krogh, Midstrupvej 15, 8620 Kjellerup<br />

Elisabeth Frederiksen og Jonas Pedersen, Ikastvej 64, 7361 Ejstrupholm<br />

Kirsten og Jeppe Bruhn, Skodborg Vamdrupvej 2, 6630 Rødding<br />

Fam. Maigaard Thyssen, Frømajvej 6, 6630 Rødding<br />

Foretrækker mast med vandrette traverser<br />

Foretrækker mast i én etage<br />

Foretrækker mast i to etager<br />

Foretrækker tre ledere pr. fase (triplex)<br />

- som er mest støjsvag


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase - bemærkninger vedrørende mastedesign<br />

Redegørelse <strong>for</strong> den valgte løsning<br />

Da der var usikkerhed om, hvorvidt konstruktions- og funktionsmæssige problemer med Stealth-masten kunne afklares.<br />

inden højspændingsanlægget skulle opføres, indgik dette mastedesign og den blanke masteoverflade, som er en del af<br />

dette design, ikke som et valgbart alternativ i <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n.<br />

EAGLE masten som helhed har et mindre volumen end de eksisterende DONAU gittermaster, men har et massivt<br />

udseende skaft, hvilket giver større visuel tyngde. De skrå traverser og disses spinkle konstruktion giver masten et<br />

lettere udtryk og understreger, at masten er sammensat af to elementer. De skrå traverser fastholdes der<strong>for</strong>.<br />

EAGLE masten med skaft i cortenstål vurderes af kunstnere og arkitekter at ville understrege mastedesignet mest.<br />

Alligevel vælges en EAGLE mast med såvel skaft som traverser i galvaniseret stål, <strong>for</strong>di denne overflade er sædvanlig<br />

<strong>for</strong> større tekniske anlæg i Danmark og generelt skønnes at virke mindst fremtrædende set mod himlen og landskaberne<br />

i de fleste belysninger og vejrlig.<br />

Der er valgt en EAGLE mast i to etager - bl.a. <strong>for</strong>di lederophænget på denne mastetype giver et mindre magnetfelt. Der<br />

vælges ophængt tre ledere pr. fase, hvilket gør lederne mere synlige mod himlen, men betyder et mindre strømtab, og at<br />

anlægget bliver væsentligt mere støjsvagt end med to ledere pr. fase. Valget af en mast i to etager frem <strong>for</strong> én etage er<br />

også begrundet i, at den lidt højere mast bliver tilsvarende smallere og betyder at et mindre areal langs anlægget bliver<br />

servitutbelagt samt giver mulighed <strong>for</strong> en lidt større afstand til boliger fra yderste leder.


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase – øvrige bemærkninger vedrørende linjeføring i <strong>for</strong>hold til lodsejerinteresser<br />

Navn Bemærkninger Svar<br />

Kirsten og Carsten Sørensen<br />

Gilbjergvej 2, 6623 Gesten<br />

Lone Nielsen og Kim Jensen<br />

Elkjærvej 14, 7323 Give<br />

Bjarne E. Siggaard<br />

Ullerupvej 9, 7323 Give<br />

Frede Nørregaard Pedersen<br />

Diagonalvejen 110<br />

7323 Give<br />

Hans Henrik Christensen<br />

Anne Marie Christensen<br />

Mausing Mølle, Mausingvej 55<br />

8620 Kjellerup<br />

Fam Maigård Thyssen<br />

Frømajvej 6, 6630 Rødding<br />

Jane og Laurrids Damgaard<br />

Staushedevejen 22<br />

6621 Gesten<br />

Bjarne Christensen<br />

Drostrupvej 14, 6621 Gesten<br />

Susanne og Jesper Christensen<br />

Drostrupvej 15, 6621 Gesten<br />

Kjeld Skærbæk Nielsen<br />

Drostrupvej 17, 6621 Gesten<br />

Lasse Johnsen<br />

På vegne af beboere på<br />

Drostrupvej 11, 11A, 13 og 16<br />

6621 Gesten<br />

Claus Moebjerg Pedersen<br />

Hygildvej 32<br />

7361 Ejstrupholm<br />

Katrine og Agnethe Bang<br />

Hauberg, Hygildvej 22<br />

7361 Ejstupholm<br />

Kirsten og Jeppe Bruhn<br />

Skodborg Vamdrupvej 2<br />

Dok. nr. 33765-10<br />

Foreslår ændret linjeføring fra syd <strong>for</strong><br />

Frederiksnåde til nord <strong>for</strong> Skjolbjerg.<br />

Ønsker linjeføring placeret vest <strong>for</strong><br />

eksisterende højspændingsanlæg i stedet<br />

<strong>for</strong> øst, hvor linjeføringen passerer<br />

beboelse og minkfarm.<br />

Foreslår kabellægning gennem naturområde<br />

eller at linjeføringen placeret øst <strong>for</strong><br />

det eksisterende højspændingsanlæg i<br />

stedet <strong>for</strong> vest <strong>for</strong>, <strong>for</strong>di den vestlige<br />

placering berører § 3-område, nyanlagt<br />

sø og indebærer risiko <strong>for</strong> fuglekollisioner.<br />

Den nye linjeføring passerer hen over<br />

nyanlagt sø ca. 300 m nord <strong>for</strong> Diagonalvejen<br />

Ønsker hoved<strong>for</strong>slag A1s linjeføring<br />

<strong>for</strong>skudt længere væk fra Mausing Mølle<br />

Ønsker ny linjeføring placeret så tæt på<br />

eksisterende anlæg som muligt, af hensyn<br />

til beboelse, læhegn og juletræskultur,<br />

som er afhængig af læhegnenes bevarelse.<br />

Spørger til <strong>for</strong>skellige driftsmæssige<br />

hensyn på ejendommen.<br />

Ønsker ledningen <strong>for</strong>lagt længere mod<br />

øst - gerne 200 m.<br />

Foreslår ændret linjeføring nord <strong>for</strong><br />

station Revsing.<br />

Er utilfreds med hoved<strong>for</strong>slagets <strong>for</strong>lægning<br />

af ny linjeføring længere mod øst i<br />

<strong>for</strong>hold til det eksisterende anlæg. Foreslår<br />

ændret linjeføring nord <strong>for</strong> station<br />

Revsing., <strong>for</strong>di den passerer et skovområde.<br />

Er utilfreds med hoved<strong>for</strong>slagets <strong>for</strong>lægning<br />

af ny linjeføring længere mod øst i<br />

<strong>for</strong>hold til det eksisterende anlæg. Foreslår<br />

ændret linjeføring nord <strong>for</strong> station<br />

Revsing. pga. ødelæggelse af naturværdier.<br />

Foreslår ændret linjeføring nord <strong>for</strong><br />

station Revsing.<br />

Undrer sig over at ny linjeføring krydser<br />

eksisterende anlæg to gange nær ejendommen.<br />

Har indsendt <strong>for</strong>slag til justering af<br />

linjeføring.<br />

Ønsker linjeføring længere væk fra<br />

ejendommen og master placeret i skel<br />

Kan ikke imødekommes, da <strong>for</strong>slaget mindsker afstanden til bysamfundet<br />

Skjoldbjerg og passerer flere skovplantager. Ved <strong>for</strong>slaget reduceres<br />

antallet af ejendomme inden<strong>for</strong> 80 m afstand fra anlægget fra fire til to,<br />

men det er til gengæld to ejendomme, som ikke tidligere har haft <strong>400</strong><br />

<strong>kV</strong>-luftledninger tæt på.<br />

Kan ikke imødekommes, da en ny linjeføring vest <strong>for</strong> det eksisterende<br />

anlæg vil påvirke andre beboelser samt habitatområdet Ringgive Plantage.<br />

Kan ikke imødekommes, da en linjeføring øst <strong>for</strong> det eksisterende<br />

anlæg vil påvirke flere andre beboelser. Linjeføringen vest <strong>for</strong> det<br />

eksisterende anlæg vil ligge nærmere den nyanlagte sø, men vil stadig<br />

ligge i udkanten af vådområdet Ullerup Mose, og vurderes der<strong>for</strong> ikke<br />

at give anledning til fuglekollisioner i et omfang, som vil påvirke<br />

bestandene.<br />

Linjeføringen henover søen er valgt <strong>for</strong> ikke at påvirke flere beboelser.<br />

I § 3-områder vil der blive lagt stor vægt på en masteplacering, som<br />

medfører den mindst tænkelige påvirkning af områdets naturværdier.<br />

Kan ikke imødekommes, da dette også vil mindske afstanden til bysamfundet<br />

Mausing. Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed<br />

<strong>for</strong> mindre justeringer af hensyn til driften af ejendommen i dialog<br />

med de berørte lodsejere.<br />

Ejendommen ligger inden<strong>for</strong> planlægningsbæltet omkring den ny<br />

linjeføring, men ejendommens matrikelskel ligger ca. 70 m fra hoved<strong>for</strong>slaget<br />

til en linjeføring, som er <strong>for</strong>skudt 40 m fra det eksisterende<br />

anlæg. Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed <strong>for</strong><br />

mindre justeringer af hensyn til driften af ejendommen i dialog med de<br />

berørte lodsejere.<br />

Kan ikke imødekommes. Den ny linjeføring er flyttet længere fra<br />

ejendommen end det eksisterende anlæg. Ved en yderligere <strong>for</strong>skydning<br />

af linjeføringen som <strong>for</strong>eslået, vil andre ejendomme komme tættere på<br />

linjeføringen.<br />

Kan ikke imødekommes, da linjeføring C3 samlet set vurderes at være<br />

en bedre løsning end den <strong>for</strong>eslåede ændring.<br />

Linjeføring C3 og en ny lokalisering af Station Revsing berører fem<br />

ejendomme på Drostrupvej, som ikke tidligere har haft <strong>400</strong> <strong>kV</strong>luftledninger<br />

tæt på. Ved tre af ejendommene på Drostrupvej er der<br />

imidlertid i dag en god skærmende beplantning. Den <strong>for</strong>eslåede ændring<br />

vil desuden berøre syv andre ejendomme.<br />

Mere overordnet set, vil den <strong>for</strong>eslåede ændring derudover medføre<br />

meget bratte knæk på linjeføringen, <strong>for</strong>løbe næsten parallelt med Gesten<br />

Å og passere meget tæt på tre gravhøje, hvilket medfører væsentlige<br />

uheldige påvirkninger af de landskabelige og kulturhistoriske værdier<br />

i området.<br />

Der har været dialog med ejerne af ejendommen Hygildvej 17, 7361<br />

Ejstrupholm, som ligger 40 m fra hoved<strong>for</strong>slaget til linjeføring. Derved<br />

er det afklaret, at ejerne vil sælge. Der<strong>for</strong> kan linjeføringen justeres<br />

således, at den passerer direkte henover denne ejendom, men til gengæld<br />

tilgodeses andre ejendomme, og det undgås samtidig at krydse<br />

eksisterende linjeføring to gange.<br />

Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed <strong>for</strong> mindre<br />

justeringer af hensyn til driften af ejendommen i dialog med de berørte


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase – øvrige bemærkninger vedrørende linjeføring i <strong>for</strong>hold til lodsejerinteresser<br />

6630 Rødding eller markkant. lodsejere.<br />

Anne Grethe og Peter Jepsen,<br />

Hydevadvej 34, 6230 Rødekro<br />

Karina og Sonny Østergaard<br />

Hygildvej 6, 7361 Ejstrupholm<br />

Vibeke Vendelev Jørgensen<br />

Husbondvej 64<br />

8850 Bjerringsbro<br />

Thomas Knudsen, Tværvej 1,<br />

6622 Bække<br />

Karl Filtenborg Kristensen<br />

Østervangsvej 33, 8830 Tjele<br />

Claus og Tinna B. Sørensen<br />

Ramskovgårdvej 13<br />

7323 Give<br />

Annette og Frank Rahbæk<br />

Teglgårdsvej 24, 7441 Bording<br />

Gitte og Karsten Østergaard<br />

Ulkjærmøllevej 1<br />

7323 Give<br />

Lajla Jeppesen og Poul Rolighed,<br />

Husrækken 14<br />

8850 Bjerringbro<br />

Susie og Jan Krogh<br />

Midstrupvej 15<br />

8620 Kjellerup<br />

Dansk Landbrugsrådgivning<br />

Udkærsvej 15<br />

8200 Århus N<br />

Kolding Flyveklub v/ Claus<br />

Kjær Jensen, Møllebakken 7,<br />

6040 Egtved<br />

Lis og Jens Knudsen<br />

Husbondvej 51<br />

8850 Bjerringbro<br />

Dok. nr. 33765-10<br />

Ønsker kabellægning eller alternativt<br />

mulighed <strong>for</strong> indflydelses på masteplacering<br />

Ønsker linjeføring <strong>for</strong>skudt mod vest.<br />

Ønsker mast nr. 162 og 163 (gl. numre)<br />

placeret i skel<br />

Har indsendt <strong>for</strong>skellige <strong>for</strong>slag til ændret<br />

linjeføring ved Tange <strong>for</strong> at mindske<br />

afstanden til flere ejendomme.<br />

Er utilfreds med tidsplanen <strong>for</strong> projektet<br />

og ønsker en hurtig overtagelse af sin<br />

ejendom<br />

Er utilfreds med linjeføringens nærhed til<br />

sin ejendom og <strong>for</strong>eslår - med udgangspunkt<br />

i <strong>for</strong>slag C3 til kabellægning -<br />

linjeføringen <strong>for</strong>skudt yderligere mod øst<br />

i <strong>for</strong>hold til Lundorpvej <strong>for</strong> at undgå et<br />

kabeltracé inden<strong>for</strong> sin ejendom. Foreslår<br />

desuden den nordligste kabelovergangsstation<br />

<strong>for</strong>skudt mod nordvest, hvor den<br />

kommer ind bag eksisterende bevoksning.<br />

Foreslår ny linjeføring <strong>for</strong>skudt mod øst<br />

frem <strong>for</strong> mod vest i <strong>for</strong>hold til eksisterende<br />

linjeføring.<br />

Tilslutter sig hoved<strong>for</strong>slagets linjeføring<br />

ved Bølling Sø syd, da det liggere længere<br />

væk fra deres ejendom.<br />

Tilslutter sig hoved<strong>for</strong>slagets linjeføring<br />

<strong>for</strong>skudt mod vest i <strong>for</strong>hold til eksisterende<br />

linjeføring.<br />

Ønsker den ny linjeføring <strong>for</strong>skudt lidt<br />

mere mod øst, så den ligger midt imellem<br />

deres ejendom og naboejendommen<br />

Husrækken nr. 19.<br />

Ønsker masterne placeret så langt fra<br />

ejendommen som muligt, pga. lydgener i<br />

fugtigt vejr.<br />

Ønsker master placeret så langt fra<br />

ejendommen som muligt, og <strong>for</strong>eslår<br />

mindre justering af linjeføring ved Kjellerup,<br />

hvis alternativ A2 vælges.<br />

Ønsker på vegne af svineproducent i<br />

Ikast-Brande Kommune hurtig afklaring<br />

med henblik på at kunne udvide med nye<br />

produktionsbygninger inden<strong>for</strong> planlægningsbæltet<br />

<strong>for</strong> den ny linjeføring.<br />

Ønsker masterne placeret, således at<br />

lederne hænger lavest ud <strong>for</strong> landingsbanen.<br />

Får den ny linjeføring tættere på og<br />

ønsker passage med tre knækmaster ved<br />

ejendom nedgravet eller alternativt, at en<br />

ny og større mast ikke placeres i den<br />

primære udsigtsretning.<br />

Ønsket om kabellægning kan ikke imødekommes - nøjagtig placering af<br />

master vil ske i dialog med lodsejeren i <strong>for</strong>bindelse med detailprojekteringen<br />

af anlægget.<br />

Kan ikke imødekommes, da en <strong>for</strong>skydning mod vest i stedet <strong>for</strong> mod<br />

øst vil vi påvirke tre andre ejendomme. Nøjagtig placering af master vil<br />

ske i dialog med lodsejeren i <strong>for</strong>bindelse med detailprojekteringen af<br />

anlægget.<br />

Det indsendte <strong>for</strong>slag indeholder <strong>for</strong> mange store og bratte knæk på<br />

linjeføringen til at det er realiserbart. Linjeførings<strong>for</strong>slaget ligger en<br />

smule længere borte fra nogle ejendomme, men den visuelle påvirkning<br />

af landskabet omkring ejendommene vurderes at blive værre.<br />

Ejendommens eventuelle overtagelse beror på aftaler, der indgås mellem<br />

bygherre og lodsejer.<br />

Alternativ C3 er bl.a. valgt af hensyn til landskaber og sårbar natur ved<br />

Korresborg Bæk syd <strong>for</strong> Nørreåen, <strong>for</strong>di anlægsarbejderne ved denne<br />

linjeføring giver mindst mulig påvirkning af bevoksning og terrænspring.<br />

Linjeføringen giver desuden god mulighed <strong>for</strong> at afskærme<br />

kabelovergangsstationerne, så de ikke er synlige fra ådalen. Miljøcentret<br />

har desuden valgt at imødekomme <strong>for</strong>slaget om en endnu mere<br />

nordvestlig placering af kabelovergangsstationen nord <strong>for</strong> ådalen, som<br />

yderligere kan optimere indpasning i terræn og bevoksning. En <strong>for</strong>eslået<br />

mere østlig linjeføring <strong>for</strong> kabeltracéet med henblik på at undgå at<br />

krydse lodsejers ejendom er fravalgt, da det ville medføre et større<br />

ressource<strong>for</strong>brug til <strong>for</strong>længelse af kabelstrækningen, som ikke i rimeligt<br />

omfang modsvares af almene miljømæssige <strong>for</strong>dele.<br />

Efter drøftelse med bygherren er <strong>for</strong>slaget frafaldet.<br />

I <strong>for</strong>hold til denne ejendoms beliggenhed er der ikke væsentlig <strong>for</strong>skel<br />

på hoved<strong>for</strong>slagets eller alternativets linjeføring.<br />

Kan imødekommes.<br />

Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed <strong>for</strong> mindre<br />

justeringer af linjeføring og masteplaceringer i dialog med de berørte<br />

lodsejere.<br />

Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed <strong>for</strong> mindre<br />

justeringer af masteplaceringer i dialog med de berørte lodsejere.<br />

Ved Mausing og Kjellerup er valgt hoved<strong>for</strong>slag A1.<br />

Miljøcenter Århus har underrettet kommunen om, at der kan udstedes<br />

byggetilladelse til det ansøgte projekt, da Energinet.dk har afklaret, at<br />

byggeprojektet ikke er i konflikt med højspændingsanlægget.<br />

Der vil ved detailprojektering af anlægget blive mulighed <strong>for</strong> mindre<br />

justeringer af hensyn til flyvebanens funktion i dialog med de berørte<br />

parter.<br />

Ønsket om kabellægning kan ikke imødekommes, men der vil ved<br />

detailprojektering af anlægget blive mulighed <strong>for</strong> mindre justeringer af<br />

masteplaceringer i dialog med de berørte lodsejere


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase – generelle bemærkninger og spørgsmål vedrørende teknik, miljø og sundhed<br />

Navn Bemærkninger Svar<br />

Bevarings<strong>for</strong>eningen <strong>for</strong> Silkeborg<br />

Kommune v/ Else Marie<br />

Lindblom, Grauballe Gudenåvej<br />

16, st., 8600 Silkeborg<br />

Mikkel Holm<br />

Ellevej 40<br />

Engesvang<br />

HMN Naturgas I/S, Vognmagervej<br />

14, 8800 Viborg<br />

Silkeborg Kulturhistoriske<br />

Museum, Hovedgårdsvej 7,<br />

8600 Silkeborg<br />

Bevægelsen <strong>for</strong> Miljøvenlig<br />

eltransmission v/ Anne Boesen<br />

&<br />

Lands<strong>for</strong>eningen <strong>for</strong> elkabler i<br />

jorden v/ Beth H. Lauridsen<br />

Hanne Pinholt, Kjellerupvej 73,<br />

Dok. nr. 33765-10<br />

Gør opmærksom på de mange kultur- og<br />

naturværdier i Silkeborg Kommune og<br />

<strong>for</strong>eslår at udsætte projektet til højspændings<strong>for</strong>bindelsen<br />

kan kabellægges.<br />

Foreslår til alternativ C1 ved Bølling Sø<br />

en ændret linjeføring <strong>for</strong> kabel, som<br />

følger den nuværende rydning fra mast<br />

222 til 225 ved Ellevej, hvor fredskov<br />

påvirkes<br />

Gør opmærksom på mange <strong>for</strong>skellige<br />

rør og ledninger i området, som krydses<br />

af linjeføringen <strong>for</strong> kabel – bl.a. ved<br />

renseanlægget.<br />

Ønsker in<strong>for</strong>mationer om, hvordan<br />

anlægs- og skrotningsarbejderne ved<br />

kabellægning gennemføres.<br />

Gør opmærksom på nærhed til kommende<br />

udstykninger ved Ellevej.<br />

Gør opmærksom på jordbrugskommisionen<br />

har givet tilladelse til opførelse af nyt<br />

stuehus ved Ellevej.<br />

Har ingen bemærkninger til projektet. Taget til efterretning<br />

Gør opmærksom på de arkæologiske og<br />

kulturhistoriske interesser i Silkeborg<br />

Kommune, som kan blive berørt og<br />

redegør <strong>for</strong> procedure ved prøvegravning.<br />

Mener at projektet ikke følger Sundhedsstyrelsens<br />

<strong>for</strong>sigtighedsprincip og de<br />

øvrige nordiske landes grænser <strong>for</strong><br />

påvirkning af mennesker (0,4 μT)<br />

Hævder at det er dokumenteret at der er<br />

magnetfelt i en 440 m bred korridor<br />

omkring en <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændingsledning<br />

Mener at der er <strong>for</strong>sket <strong>for</strong> lidt i sammenhæng<br />

mellem cancer og magnetfelter<br />

i Danmark og sætter spørgsmålstegn ved<br />

emnets behandling i <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n.<br />

Udtrykker generelt bekymring <strong>for</strong> på-<br />

Kan ikke imødekommes, da en hurtig <strong>for</strong>dobling af <strong>for</strong>bindelsens<br />

transmissionskapacitet er nødvendig <strong>for</strong> kunne udnytte mere vindenergi,<br />

hvilket udgør et væsentligt element i planlægningen <strong>for</strong> at mindske<br />

Danmarks afhængighed af fossile brændstoffer.<br />

Linjeføringen ved Ellevej blev placeret således, at skovområdet på ca.<br />

13,5 ha øst <strong>for</strong> Ellevej kunne friholdes <strong>for</strong> gennemskæring af et kabeltracé.<br />

Det er på det seneste erfaret, at der er sket rodfældning af 1,5 ha<br />

af den nordvestlige del af skovområdet. I <strong>for</strong>bindelse med fastlæggelse<br />

af et etableringsbælte <strong>for</strong> alternativet C1, vil den <strong>for</strong>eslåede justering af<br />

linjeføringen mod øst blive overvejet.<br />

Ved den endelige detailprojektering af kabeltracéet skal Energinet.dk<br />

søge alle de nødvendige oplysninger om krydsende ledninger af enhver<br />

art. Som udgangspunkt projekteres kabeltracéet således, at det føres<br />

under alle eksisterende rør- og ledningsinstallationer. De <strong>for</strong>holdsregler,<br />

der i den sammenhæng skal tages, aftales med de berørte ledningsejere.<br />

For i videst muligt omfang at undgå fredningsområdet ved Bølling Søs<br />

sydlige bred er linjeføring <strong>for</strong> kabel placeret syd og vest om renseanlægget.<br />

Den kabellængde, der maksimalt kan transporteres ad landevej, er ca.<br />

1200 m, hvilket svarer nogenlunde til strækningen over søen. Der<strong>for</strong> vil<br />

der skulle <strong>for</strong>etages muffesamlinger af kablerne meget tæt ved søens<br />

syd- og nordbred, hvor grundvandspejlet ligger højt. Samlingerne kan<br />

udføres over terræn og først derefter graves ned under en midlertidig,<br />

kortvarig grundvandssænkning. Der vil ikke skulle etableres nogen<br />

installationer over terræn udover en samlebrønd med et betondæksel i<br />

terræn <strong>for</strong> samling af lyslederkabler samt evt. kabelskærme. Lyslederne<br />

anvendes til kommunikation og overvågning af ledningsanlægget.<br />

Skrotningsmetoden <strong>for</strong> udtjente <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-kabler vil først blive planlagt i<br />

detaljer efter drøftelse med kabelleverandøren, som endnu ikke er valgt.<br />

De lokalplanlagte arealer til boliger i området syd <strong>for</strong> Bølling Sø er ikke<br />

i konflikt med det <strong>for</strong>slåede kabeltracé. Sundhedsstyrelsens henstilling<br />

om opfyldelse af <strong>for</strong>sigtighedsprincippet kan opfyldes. Ikast-Brande<br />

Kommune har indsendt høringssvar til Miljøcenter Århus uden bemærkninger<br />

omkring boligområdet syd <strong>for</strong> Bølling Sø.<br />

Jordbrugskommissionen kan godt give en tilladelse til at opføre et hus i<br />

landzone/landbrugsområde efter landbrugslovens regler, men der skal<br />

derudover søges byggetilladelse hos kommunen. Kommunen skal i sin<br />

byggesagsbehandling tage hensyn til planlægningen <strong>for</strong> ny <strong>400</strong> <strong>kV</strong>højspændings<strong>for</strong>bindelse<br />

fra Kassø til Tjele.<br />

Taget til efterretning<br />

I Teknisk Rapport 5, Mennesker, sundhed og samfund, er der i tabel 6.1<br />

angivet en beregnet værdi <strong>for</strong> magnetfeltet 80 m fra midten af traceet på<br />

0,37 μT. Denne er beregnet ved en <strong>for</strong>ventet gennemsnitlig belastning<br />

på 2x850 ampere i år 2025. Afstand Magnetfelt<br />

80 m 0,37 μT<br />

100 m 0,24 μT<br />

200 m 0,08 μT<br />

300 m 0,05 μT<br />

I <strong>for</strong>valtning af <strong>for</strong>sigtighedsprincippet anvendes 0,4 µT som en udredningsværdi.<br />

Værdien i 80 m’s afstand ligger således under denne værdi.<br />

Længere væk fra ledningen falder magnetfeltet mod nul.


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase – generelle bemærkninger og spørgsmål vedrørende teknik, miljø og sundhed<br />

8620 Kjellerup<br />

Lone og Jan Sprogø, Mausingvej<br />

57, 8620 Kjellerup<br />

Jeppe Friis, Viborgvej 34, 7442<br />

Engesvang<br />

Vibeke V.Jørgensen, Husbondvej<br />

64, 8850 Bjerringbro<br />

Dorthe Vejvad og Stefan Jensen,<br />

Sinding Hedevej 79, 8600<br />

Silkeborg<br />

Hanne og Ove Bjørn, Fundervej<br />

50, 7442 Engesvang<br />

Teena og Bernd Wolf, Ellingvej<br />

1, 8600 Silkeborg<br />

Ulla og Kjeld Dall, Buskhedevej<br />

33, 8600 Silkeborg<br />

Joan og Erik Stephansen,<br />

Sinding Hedevej 63, 8600<br />

Silkeborg<br />

Ole Aggerholm, Sinding Hedevej<br />

75, 8600 Silkeborg<br />

Louise og Michael Rask, Sinding<br />

Hedevej 61, 8600 Silkeborg<br />

Anette Rasmussen, Sinding<br />

Hedevej 49, 8600 Silkeborg<br />

Karin og Benny Vestergaard,<br />

Ringkøbingvej 26, 7442 Engesvang<br />

Anette Lund og Niels Ole<br />

Jepsen, Lundgårde 17, 8620<br />

Kjellerup<br />

Estella og Sune Kempel, Sinding<br />

Hedevej 71, 8600 Silkeborg<br />

Adv. Bindslev & Kjeldsen,<br />

Nørregade 15, 9632 Møldrup<br />

Edna og Thyge Thygesen,<br />

Buskhedevej 41, 8600 Silkeborg<br />

Jeppe Friis, Viborgvej 34, 7442<br />

Engesvang<br />

Søren Bentsen, Vinderslevholmvej<br />

36 8620 Kjellerup<br />

Jytte og Henrik Bundgård<br />

Dok. nr. 33765-10<br />

virkning fra magnetfelter<br />

Udtrykker generelt bekymring <strong>for</strong> på-<br />

Mastetype og ledningsophæng er valgt således, at det nye anlæg med en<br />

gennemsnitlig strøm på 2x750 ampere (årsgennemsnit <strong>for</strong> år 2015)<br />

samlet set resulterer i et mindre magnetfelt end det eksisterende anlæg<br />

med en strøm på <strong>400</strong> ampere.<br />

Der er større og mindre magnetfelter ved mange <strong>for</strong>skellige apparater,<br />

vi bruger til hverdag samt ved de mange <strong>for</strong>skellige el<strong>for</strong>syningsanlæg,<br />

der findes overalt i det moderne samfund. Der er såvel i udlandet som i<br />

Danmark <strong>for</strong>sket i en eventuel sammenhæng mellem magnetfelter og<br />

<strong>for</strong>skellige sygdomme - deriblandt <strong>for</strong>skellige kræft<strong>for</strong>mer. De danske<br />

resultater stemmer godt overens med de internationale undersøgelser og<br />

indgår således også i den sammenfattende <strong>redegørelse</strong> om emnet fra<br />

WHO i 2007, Environmental Health Criteria.<br />

Resultaterne af den hidtidige <strong>for</strong>skning er, at der ikke kan dokumenteres<br />

nogen sundhedsskadelig virkning fra magnetfelter i den størrelse, som<br />

offentligheden kan blive udsat <strong>for</strong>. Der er dog <strong>for</strong>tsat en usikkerhed, og<br />

der<strong>for</strong> har Sundhedsstyrelsen indført <strong>for</strong>sigtighedsprincippet. Dette<br />

<strong>for</strong>sigtighedsprincip følges ved bygning af højspændings<strong>for</strong>bindelsen<br />

mellem Kassø og Tjele.<br />

Det danske <strong>for</strong>sigtighedsprincip er stort set identisk med det norske og<br />

minder meget om de svenske myndigheders indstilling.


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase – generelle bemærkninger og spørgsmål vedrørende teknik, miljø og sundhed<br />

Buskhedevej 21<br />

8600 Silkeborg<br />

Søs Andreasen og Andreas<br />

Bredahl, Åbøl Østermarksvej 8,<br />

6541 Bevtoft<br />

Vejdirektoratet, Teglgårdsparken<br />

102, 5500 Middelfart<br />

Jane Lund Henriksen og Jep<br />

Clausen, Ribevej 85, 6500<br />

Vojens<br />

Kaja og Johan Deele<br />

Hydevadvej 40, 6230 Rødekro<br />

Tønder Kommune, Rådhusstræde<br />

2, 6240 Løgumkloster<br />

Haderslev Kommune, Honnørkajen<br />

1, 6100 Haderslev<br />

Aabenraa Kommune, Rådhusgang<br />

4, 6200 Aabenraa<br />

Vejen Kommune, Rådhuspassagen<br />

3, 6600 Vejen<br />

N1 A/S, Ryhavevej 50<br />

8210 Århus V<br />

Bevægelsen <strong>for</strong> Miljøvenlig<br />

eltransmission v/ Anne Boesen<br />

&<br />

Lands<strong>for</strong>eningen <strong>for</strong> elkabler i<br />

jorden v/ Beth H. Lauridsen<br />

Dok. nr. 33765-10<br />

virkning fra magnetfelter - <strong>for</strong>tsat<br />

Ingen bemærkninger Taget til efterretning.<br />

Foretrækker generelt kabellægning<br />

- men respekterer de politiske aftalte<br />

retningslinjer om et luftledningsanlæg<br />

- og mener at dette burde være belyst<br />

som et valgbart alternativ i <strong>VVM</strong><strong>redegørelse</strong>n<br />

samt at <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n<br />

burde lægge vægt på, at magnetfeltet ved<br />

kabellægning har en kortere udbredelse<br />

end ved luftledninger<br />

Ingen bemærkninger til <strong>400</strong> <strong>kV</strong><strong>for</strong>bindelsen,<br />

men til kabelhandlingsplanen<br />

<strong>for</strong> 132/150 <strong>kV</strong>-<strong>for</strong>bindelserne i<br />

Danmark<br />

Mener at projektets gennemførelse er<br />

ulovlig.<br />

Mener, at der ikke er behov <strong>for</strong> kapacitets<strong>for</strong>doblingen<br />

på højspændings<strong>for</strong>bindelsen,<br />

og at projektet kun har til <strong>for</strong>mål<br />

at transportere strøm til andre markeder<br />

end det danske.<br />

Mener at <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n burde have<br />

belyst fuld kabellægning af vekselstrøms<strong>for</strong>bindelser<br />

og jævnstrøms<strong>for</strong>bindelser<br />

som valgbare alternativer<br />

Kan ikke imødekommes. For <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-<strong>for</strong>bindelsen fra Kassø til Tjele,<br />

som udgør rygraden i det vestdanske elnet, har det været politisk højt<br />

prioriteret at sikre en meget høj driftsikkerhed, hvilket man ikke har<br />

vurderet var muligt <strong>for</strong> meget lange <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-vekselsstrømskabler med<br />

den nuværende tekniske kunnen og viden.<br />

Den 4. november 2008 indgik alle folketingets partier, bortset fra<br />

Enhedslisten, en aftale om retningslinjer <strong>for</strong> den fremtidige udbygning<br />

af elnettet i Danmark. I aftalens retningslinjer indgik, at den eksisterende<br />

højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele skulle have <strong>for</strong>doblet sin<br />

kapacitet, og skulle etableres som en <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-luftlednings<strong>for</strong>bindelse <strong>for</strong><br />

vekselstrøm, med ny mastetype og med samme linjeføring som den<br />

eksisterende højspændings<strong>for</strong>bindelse.<br />

Det indgik i samme politiske aftale, at der skulle ske en <strong>for</strong>skønnelse af<br />

delstrækninger på det danske <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-luftledningsnet. Da <strong>400</strong> <strong>kV</strong>højspændings<strong>for</strong>bindelsen<br />

fra Kassø til Tjele stod <strong>for</strong>an udskiftning,<br />

indgik den ikke i <strong>for</strong>skønnelsesplanlægningen. Til gengæld skal de<br />

principper, som blev anvendt i <strong>for</strong>skønnelsesplanen, også følges ved<br />

udskiftningen af dette højspændingsanlæg. På denne baggrund muliggøres<br />

på ganske særlige lokaliteter alternativer til at etablere det<br />

nye anlæg som et luftledningsanlæg med samme linjeføring som det<br />

eksisterende anlæg.<br />

Taget til efterretning.<br />

Udbygning af transmissionsnettet skal ske i henhold til Lov om Energinet.dk.<br />

I kapitel 2 står følgende:<br />

Udbygning af transmissionsnet m.m.<br />

§ 4. Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer i<br />

bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov <strong>for</strong> udbygningen,<br />

herunder at udbygningen sker med sigte på øget <strong>for</strong>syningssikkerhed,<br />

beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder<br />

eller indpasning af vedvarende energi, eller hvis projektet<br />

er nødvendigt til opfyldelse af pålæg i medfør af stk. 6.<br />

Stk. 2. Udbygning i henhold til stk. 1 skal <strong>for</strong>inden påbegyndelse være<br />

belyst i en plan, som samtidig skitserer det fremtidige behov <strong>for</strong> transmissionskapacitet.<br />

Planen skal indsendes til klima- og energiministeren,<br />

inden udbygning i henhold til stk. 1 kan påbegyndes. Udbygning kan<br />

tidligst påbegyndes 6 uger efter planens indsendelse.<br />

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan bestemme, at udbygningen i<br />

henhold til stk. 1 kræver godkendelse af klima- og energiministeren.<br />

Udbygningen er belyst i Elinfrastrukturudvalgets rapport fra april 2008,<br />

Teknisk <strong>redegørelse</strong> om fremtidig udbygning og kabellægning i<br />

eltransmissionsnettet.<br />

Etablering af nye transmissionsnet kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt<br />

behov <strong>for</strong> udbygningen. Udbygningen sker bl.a. <strong>for</strong> "skabelse af velfungerende<br />

konkurrencemarkeder" og <strong>for</strong> "indpasning af vedvarende<br />

energi".


<strong>Bilag</strong> 1 - <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong> <strong>for</strong> <strong>Ny</strong> <strong>400</strong> <strong>kV</strong>-højspændings<strong>for</strong>bindelse fra Kassø til Tjele<br />

2. offentlighedsfase – generelle bemærkninger og spørgsmål vedrørende teknik, miljø og sundhed<br />

Vejen kommune Undrer sig over, at<br />

- at <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n ikke tydeligt<br />

<strong>for</strong>holder sig til påvirkningen på bestanden<br />

af Otteradet Ulvefod i Kragelund<br />

Mose<br />

Dok. nr. 33765-10<br />

- at <strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n hævder at der<br />

ikke er registreret større fuglearter ved<br />

Gamst Søenge<br />

Klima- og energiministeriet vurderer om udbygningen kan ske i overensstemmelse<br />

med de anførte kriterier i Lov om Energinet.dk, på<br />

baggrund af virksomhedens ansøgning herom.<br />

Forud <strong>for</strong> den politiske aftale om udbygning og kabellægning af<br />

eltransmissionsnettet er <strong>for</strong>skellige løsningsmodeller blevet undersøgt<br />

og drøftet - herunder <strong>for</strong>skellige jævnstrøms<strong>for</strong>bindelser og <strong>for</strong>skellige<br />

jævnstrømsteknologier. Projektet med anlæggelse af en <strong>400</strong> kilovolt<br />

vekselstrøms luftlednings<strong>for</strong>bindelse mellem Kassø og Tjele er således<br />

afklaret mht. til overordnet løsning, mens <strong>VVM</strong>-processen har skullet<br />

afklare miljøpåvirkningerne <strong>for</strong> det konkrete projekt og belyse valgbare<br />

alternativer, som kan rummes inden<strong>for</strong> de politisk aftalte retningslinjer.<br />

<strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n belyser miljøpåvirkningen af anlægsfasen, når § 3områders<br />

udstrækning betyder, at det ikke kan undgås at nye master<br />

opstilles eller gamle master nedtages. Påvirkning af og mulige afværge<strong>for</strong>anstaltninger<br />

i <strong>for</strong>hold til moseflora er generelle og omfatter også<br />

Otteradet Ulvefod. I <strong>for</strong>bindelse med detailprojektering og anlægsarbejder<br />

vil Vejen Kommune blive anmodet om at medvirke med sit<br />

lokalkendskab til at afværge<strong>for</strong>staltninger og anlægsarbejder i videst<br />

muligt omfang tilpasses de konkrete <strong>for</strong>ekomster af arten.<br />

<strong>VVM</strong>-<strong>redegørelse</strong>n hævder ikke, at der ikke <strong>for</strong>ekommer større fuglearter<br />

ved Gamst Søenge, blot at fuglearterne ikke skønnes at være så<br />

store, at vingespændet kan nå to sæt ledere samtidig, hvilket kunne<br />

<strong>for</strong>årsage at fuglene blev strømdræbte. Derimod har faren <strong>for</strong> kollisioner<br />

med enkle sæt ledere <strong>for</strong> især større og tunge fuglearter, som der er<br />

store bestande af i søengene, været medvirkende årsag til, at en kortere<br />

strækning ved Gamst Søenge kabellægges.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!