Appendix til årsberetningen 2009 - Region Hovedstaden

regionh.dk

Appendix til årsberetningen 2009 - Region Hovedstaden

Appendix til Årsberetning 2009

Region Hovedstaden De Videnskabsetiske Komiteer

Region Hovedstaden

De Videnskabsetiske Komiteer

Appendix til

årsberetningen 2009

Projekter anmeldt i 2009


Appendix til årsberetningen 2009

2

Udgiver:

De Videnskabsetiske Komiteer

for Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Redaktion:

Käthe Mohr

Layout

MEDIEteam:grafik

Inger Chamilla Schäffer

Foto: Ulrik Borgermann

Forsidefoto: Colourbox

Indholdsfortegnelse

Komité A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Komité B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Komité C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Komité D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Komité E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Komité F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ikke afgjorte sager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


Komité A:

H-A-2009-006 Respiratorisk status hos den akutte, bevidsthedspåvirkede patient

H-A-2009-008 Androgenmetabolitter og seksualfunktion hos raske kvinder

Projekter anmeldt i 2009

H-A-2009-009 Anvendelse af serum infliximab og anti-infliximab antistoffer ved behandling af patienter med Crohns

sygdom

H-A-2009-010 En ikke interventions, multicenter undersøgelse af den kliniske anvendelighed af EpiTrack ® : Et kognitivt

screeningsbatteri for patienter med epilepsi

H-A-2009-011 Betydning af ændring i træningsintensitet for tilpasninger til regelmæssig fysisk aktivitet

H-A-2009-012 Et enkeltdosis, åbent, randomiseret, overkrydsnings biotilgængeligheds forsøg i raske unge mandlige forsøgspersoner

med henblik på at sammenligne to formuleringer af escita-lopram: Konventionelle tabletter

og smeltetabletter (20 mg). Eudract nr. 2008-005311-18

H-A-2009-013 Evaluering af dendritiske celler transfekteret med survivin, hTERT og p53 eller survivin og hTERT mRNA

som behandling til patienter med metastatisk cancer mammae eller malignt melanom. Eudract nr. 2009-

010194-20

H-A-2009-014 Undersøgelse af retinal elektrofysiologisk funktion, nethindetykkelse og kardia-metre i for-bindelse med

belastning af nethindens stofskifte af kronisk eller for-bigående karakter

H-A-2009-015 NIR spektroskopi til evaluering af hudsygdomme

H-A-2009-016 Hvordan påvirker øget anaerob energiomsætning reduktionen i maksimal muskulær kraft-udvikling, forkortningshastighed

og eksitabilitet under intenst muskelarbejde hos menne-sker?

H-A-2009-017 Forsøg CR9112792, et forsøg til vurdering af ændringer i knoglemineraltætheden hos post-menopausale

kvinder med osteoporose efter seponering af behandling med ronacaleret el-ler placebo i forsøg CR9108963

H-A-2009-018 Diagnostik af endometriecancer - værdien af PET/CT, MR, ultralyd og biokemiske analyser til præ- og peroperativ

vurdering

H-A-2009-019 Behandling af patienter med rectumcancer med CAPEOX (Capecitabin og Oxaliplatin) før, under og efter

kurativt intenderet strålebehandling, samt tillæg af Cetuximab til patienter der er K-RAS wild-type

H-A-2009-020 Cerebral autoregulation ved sepsis

H-A-2009-021 EN IKKE-BLINDET, RANDOMISERET, MULTICENTER-, FASE III-UNDERSØGELSE AF EFFEKTIVITETEN OG

SIKKERHEDEN AF TRASTUZUMAB-MCC-DM1 IFT. CAPECITA-BIN + LAPATINIB HOS PATIENTER MED

HER2-POSITIV, LOKAL FREMSKREDEN EL-LER METASTATISK BRYSTKRÆFT, SOM TIDLIGERE HAR FÅET

TRASTUZUMAB-BASERET BEHANDLING Eudract nr. 2008-005713-22

H-A-2009-022 Evaluering og sammenligning af det nye engangs Ambu aScope med Olympus BF 160 flergangs scope til

sikringen af den sovende/vågne patients normale eller svære luftvej

H-A-2009-023 SIDAMI – Sildenafil and diastolic dysfunction after AMI

H-A-2009-024 Genographics – ”Menneskets historiske vandringer bestemt gennem undersøgelse af ar-vemassen”

H-A-2009-025 Miljøfaktorers betydning for testikelfunktionen hos infertile mænd og mænd med testikel-kræft

H-A-2009-026 Kortlægning af arvemassen hos patienter med brystkræft

H-A-2009-027 Glycation af Achillessenen ved diabetes - betydning for sene- og gangfunktion

3


Appendix til årsberetningen 2009

4

H-A-2009-028 Et randomiseret, dobbeltblindet, dobbelt-dummy, parallelgruppeforsøg med det formål at sammenligne

doser af YM150 2 gange dagligt og 1 gang dagligt samt enoxaparin med henblik på forebyggelse af venøs

tromboembolisme hos forsøgspersoner, som gennemgår kirurgiske indgreb i forbindelse med elektiv

udskiftning af hofte. Et fase IIb-forsøg, der har til formål at vurdere effekten og sikkerheden ved YM150

sammenlignet med enoxaparin hos forsøgspersoner, som gennemgår kirurgiske indgreb i forbindelse med

elektiv udskift-ning af hofte. Eudract nr. 2008-004416-13

H-A-2009-029 Måling af plasmakoncentration af eksogent GlucagonLike Peptide-2 (GLP-2) før og efter peroral indtagelse

af Dipeptidyl Peptidase-4 inhibitor (DPP-4 inhibitoren Januvia), samt sammenligning af effekten på knogleresorptionen

efter subcutan og intravenøs administra-tion af GLP-2

H-A-2009-030 Populationsbaseret farmakokinetisk og farmakodynamisk doseringsmodel af epirubicin, cyklofosfamid og

docetaxel til brystkræft

H-A-2009-033 Evaluering af pupilrefleksen hos mennesker med kromatisk pupillometer

H-A-2009-034 Sammenligning af konventionelle ultralydsmetoder samt MR-scanning med nye metoder

H-A-2009-035 Et åbent multicenter-forsøg med det monoklonale humane anti-TNF-antistof adalimumab til evaluering af

langtidssikkerheden og tolerabiliteten ved gentagen indgift af adalimumab hos forsøgspersoner med colitis

ulcerosa

H-A-2009-036 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterforsøg, der skal vurdere sik-kerheden ved

og effekten af inhaleret ciprofloxacin sammenlignet med placebo hos perso-ner med cystisk fibrose. Eudract

nr. 2008-008314-40

H-A-2009-037 ”Individualiseret patientbehandling: Bedre cancer diagnostik og terapi”

H-A-2009-038 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenter- og fase IIIb-overkrydsnings-forsøg med 2

perioder til vurdering af effekten af indacaterol (150 µg o.d.) på udholdenhed i forbindelse med fysisk aktivitet

hos patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lun-gesygdom (KOL) Eudract nr. 2008-008748-

26

H-A-2009-039 Et åbent, randomiseret multicenterforsøg i fase II, hvor pazopanib anvendes i kombination med pemetrexed

i førstevalgsbehandlingen af forsøgspersoner med overvejende ikke-skvamøs ikke-småcellet lungecancer

i stadium IIIBwet/IV Eudract nr. 2008-002144-42

H-A-2009-040 Effekten af akut og regelmæssig fysisk træning på gen ekspression og insulinsignalering i skeletmuskler

hos unge raske mænd med lav fødselsvægt og matchede kontroller

H-A-2009-042 Et dobbeltblindet, randomiseret, placebo-kontrolleret fase I/II-forsøg med adaptivt design til bestemmelse

af sikkerhed, tolerabilitet, immunogenicitet og effekt af ACI-24 hos patienter med mild til moderat Alzheimers

sygdom

H-A-2009-043 POMEVAR - PreOperative Methylprednisolone in Endo Vascular Aortic Repair

H-A-2009-044 Muraltrombens biologiske aktivitet

H-A-2009-045 Identifikation af bindevævsdefekt hos herniepatienter og screening af patienter i risiko for hernieudvikling

H-A-2009-047 Kognitiv funktion hos raske forsøgspersoner udsat for akut smerte før og under behandling med remifentanil

H-A-2009-048 Den prædiktive værdi af vævsdoppler ekkokardiografi og speckle tracking ved aortasteno-se. - Retrospektive

samt prospektive kohorte studier med avancerede billeddannende un-dersøgelser

H-A-2009-049 Flere subkutane doser af LY2127399, et anti-BAFF (B-celle-aktiverende faktor) humant antistof, til forsøgspersoner

med attakvis dissemineret sklerose (RRMS = Relapsing Remit-ting Multiple Sclerosis)

H-A-2009-050 Hvor stor indflydelse har postoperativt sengeleje kontra mobilisering på incidensen af urin-retention hos

lumbal- og cervical prolaps opererede patienter og på hvordan patienterne oplever deres evne til at varetage

personlige behov


Projekter anmeldt i 2009

H-A-2009-051 En klinisk sikkerheds- og virkningssammenligning af NEVANAC® 0,1 % med vehikel efter kataraktoperation

hos patienter med diabetisk retinopati

H-A-2009-052 Søvnmonitorering af respiratorbehandlede patienter i intensiv afdeling

H-A-2009-053 En fase 3 multicenter, randomiseret, dobbeltblind, placebo-kontrolleret, parallel gruppe forsøg af effekt og

sikkerhed af bapineuzumab (AAB-001, ELN115727) med forsøgsdelta-gerne med mild til moderat Alzheimers

sygdom, som er ikke-bærer af apolipoprotein E ep-silon 4 (studie 3000) og som er bærer af apolipoprotein

E epsilon 4 (studie 3001)

H-A-2009-054 Kroniske smerter efter thorakoskopisk kirurgi (VATS)

H-A-2009-055 Effekt af n. vagus stimulation for behandling af epilepsi på koagulationssystemet og plasma pankreatisk

polypeptid

H-A-2009-056 Virkningen af hydroxyethylstivelse 130/0.4 sammenlignet med balanceret saltopløsning på dødelighed og

nyreskade hos patienter med svær sepsis

H-A-2009-057 Effekten af devicelukning af persisterende foramen ovale hos ældre patienter med krypto-gen apopleksi/

TCI

H-A-2009-059 LTFU-projektet Danmark Langtids-opfølgning af deltagere fra FUTURE2 undersøgelsen - Vurdering af

effekt, varighed og bivirkninger af vaccination mod HPV

H-A-2009-061 Fæno- og genotypisk evaluering af personer med okulopharyngeal muskeldystrofi i Dan-mark

H-A-2009-062 Et forsøgsprojekt med anvendelsen af Ketocal Infant som tilførsel af den ketogene diæt

H-A-2009-064 Lipider og etnicitet

H-A-2009-067 ”Tarmbakterier og deres betydning for udvikling af fedme hos mennesker” Et studie af tarm-bakteriefloraen

før og efter gastric by-pass operation

H-A-2009-090 Prædiktion af respons på lungerekrutteringsmanøvre hos patienter med hypoksisk respira-torisk svigt

H-A-2009-108 Karakterisering af muskelregeneration i patienter med strukturelt og enzymatisk betinget muskeldystrofi

med henblik på behandling

H-A-2009-109 Hurtig diagnostik af pneumokok infektioner hos børn

H-A-2009-110 Postoperativt forløb hos patienter med skulderalloplastik vurderet med DEXA-scanning, spørgeskema og

funktionstest

H-B-2009-061 Vurdering af muskelskade hos patienter med Limb girdle muskeldystrofi type 2I ved MRI

H-B-2009-066 Effekten af paricalcitol versus placebo på plasma NT-proBNP hos patienter med type 1 diabetes mellitus og

diabetisk nefropati

H-B-2009-069 Effekt af bækkenbundstræning hos mænd med nedre urinvejssymptomer efter apopleksi cerebri

H-C-2009-043 Mineraltilskud til brandsårspatienter

H-C-2009-065 Et fase 2b randomiseret, placebo-kontrolleret, doserings-interval-studie af MK-5442 i be-handling af postmenopausale

kvinder med knogleskørhed. Eudract nr. 2009-012926-35 ref. no. MK-5442-001

H-C-2009-067 En pilot undersøgelse af effekten af Tarceva (Erlotinib) hos patienter med polycytæmia vera og essentiel

thrombocytose Eudract nr. 2007-007335-99

H-D-2009-067 Kardiovaskulære ændringer og ændringer i vævsoxygenering under tidlig mobilisering efter indsættelse af

primær hoftealloplastik: et deskriptivt studie

5


Appendix til årsberetningen 2009

6

H-D-2009-074 Et bekræftende, placebokontrolleret, randomiseret, dobbeltblindet, enkelt-dummy, parallel-gruppe-,

ratio-finding forsøg med obstiperede smertepatienter, hvor formålet er at fastlæg-ge den optimale hydromorphon

- naloxon ratio for at få en bedre tarmfunktion end ved hy-dromorphon monoterapi men samme

analgetiske effekt. Eudract nr. 2008-005315-18

H-1-2009-070 Sikring af hæmodynamik under skulderartroskopi

H-1-2009-074 Tidlig vækst, Hormonforstyrrende stoffer og Pubertet

H-1-2009-081 Kardiovaskulær regulering under arbejde: Effekt af musklers træningstilstand

H-1-2009-087 Scand-Ankle: Udvikling af evidens-baseret uddannelsesprogram for alkoholpatienter med ankelfraktur i

Skandinavien – Et randomiseret klinisk multi-center studie

H-1-2009-091 Endocost: Multicenter observational study measuring costs and quality of life of endome-triosis under

daily-life treatment conditions

H-1-2009-095 Komplet analyse af T celle epitoper fra Gul Feber

H-1-2009-098 Genetikkens betydning for den forlængende effekt af marine n-3 fedtsyrer på graviditetsva-righeden

H-1-2009-101 Evaluering af sene kliniske hændelser efter anlæggelse af medicinafgivende stents versus normale metalstents

uden medicin hos risikopatienter: BAsel undersøgelse af omkost-ningseffektivitet ved anlæggelse af

stents – PROspektiv undersøgelse med henblik på vali-dering, del II BASKET-PROVE II

H-1-2009-102 Et randomiseret, crossover, ublindet forsøg til evaluering af accept af SpeediCath Compact Male-katetre

sammenlignet med SpeediCath-katetre

H-1-2009-103 SEKRETIONEN AF INKRETINHORMONER HOS KOLECYSTEKTOMEREDE PATIEN-TER

H-1-2009-104 Et dosisbestemmende, dobbeltblind, randomiseret, parallel, placebokontrolleret multicen-terforsøg af virkningen

og sikker-heden af degarelix hos mænd med symptomer i de nedre urinveje (LUTS) forbundet med

benign prostatahyperplasi (BPH). Eudract. nr. 2009-012325-11

H-1-2009-105 EUSTAR (EULAR Scleroderma Trial And Research). Database til registrering af patienter med sklerodermi

H-1-2009-106 Immunologiske markører hos den gravide og nyfødte

H-1-2009-108 Effekten af PACAP38 på cerebrale hæmodynamik vurderet ved hjælp af 3-Tesla MR- skanner

H-1-2009-114 Interleukin-6 som vækstfaktor for kollagen syntese i kronisk overbelastet senevæv

H-1-2009-117 Et randomiseret, dobbeltblindt, 3-armet parallelgruppe-, 2-års (104 uger), multicenterforsøg til evaluering

af effektiviteten, sikkerheden og tolerancen af JNJ-28431754 100 mg og JNJ-28431754 300 mg sammenlignet

med glimepirid i behandlingen af forsøgspersoner med type 2-diabetes mellitus, som ikke kontrolleres

optimalt i monoterapi med metformin

H-1-2009-120 Et Fase III, multicenter, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, langsigtet sikker-hedsforsøg i

parallelgrupper af MK-4305 hos patienter med primær insomni

H-1-2009-121 Operation og væskemangel

H-1-2009-123 Effekten af ultralydsvejledt perifer nerveblokade til inguinal herniotomier hos voksne

H-1-2009-124 Randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 4-vejs-overkrydsningsforsøg med dob-belt-dummy til

karakterisering af tidsprofilerne af FEV1 over 24 timer for 5 µg og 10 µg BI 1744 CL (peroral inhalation,

administreret med Respimat®-inhalatoren) og 18 µg tiotro-piumbromid (peroral inhalation, administreret

med HandiHaler®) efter 6 ugers behandling hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

H-1-2009-125 Natalizumabbehandling af progressiv multipel sklerose


Projekter anmeldt i 2009

H-1-2009-134 Undersøgelse af mRNA transcripter udtrykt i celler i urinen fra raske individer og patienter med SLE med

nyre-påvirkning

H-1-2009-135 Adaptive CRT Studie (aCRT-algoritme)

H-1-2009-137 Et fase 3 randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-og Oxycodon-kontrolleret multicenterstudie af effekten og

sikkerheden af Tanezumab hos patienter med slidgigt i knæ eller hofte

H-1-2009-138 Klinisk og radiologisk evaluering af TMT modulær acetabular cup ved revisions alloplastik

H-1-2009-141 Nonmyeloablativ konditionering med rituximab før og efter transplantation efterfulgt af stamcelletransplantation

fra beslægtet eller ubeslægtet donor hos patienter med fremskre-den kronisk lymfatisk

leukæmi: en multicenterundersøgelse

H-1-2009-142 Dataopsamling til optimering af CAD algoritme

H-2-2009-078 Glucose-dependent insulinotropic polypeptide - ny rolle som blodglukosestabilisator?

H-2-2009-085 Video spils effekt på energibalancen

H-2-2009-087 Et 52-ugers, randomiseret, dobbeltblindt, aktiv-kontrolleret fase IIIb/IV, multicenterforsøg med det formål

at evaluere effekten og tolerabiliteten af saxagliptin sammenlignet med gli-mepirid hos ældre patienter

med type 2 diabetes mellitus, som har utilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin

som monoterapi

H-2-2009-096 Regulering af vaskulær tonus i muskler hos raske og patienter med essentiel hypertension: effekt af fysisk

aktivitet

H-2-2009-112 Forekomst af Pompe sygdom i Danmark

H-2-2009-117 Aldosteronreceptorblokade ved kronisk nyresygdom. Indflydelse på karstivhed og nyrefunk-tion. (ALB-

LOCK-2)

H-2-2009-118 Cøliaki associerede antistoffer hos børn med type 1 diabetes I Øresundsregionen – er der regionale forskelle?

H-2-2009-122 Randomiseret undersøgelse af den kliniske effekt af præoperativ indtagelse af gluko-se/maltodextrin hos

patienter opereret ved cystektomi eller nefrektomi

H-2-2009-127 Monza pilot forskningsprojekt i raske forsøgspersoner

H-2-2009-129 Apopleksi og Aldring -en prospektiv analyse af de ældste

H-2-2009-144 Effekten af Transversus abdominis plane (TAP) blok på patienter, der får foretaget lapa-roskopisk cholecystektomi

i dagkirurgisk regi

H-2-3009-153 Lymfedrænagereservekapacitet

H-2-2009-154 Vaccination med IDO peptid vaccine administreret i kombination med adjuvans (Montanide ISA-51) samt

immunstimulerende Aldara creme til patienter med avanceret eller metasta-tisk ikke små-cellet lungekræft.

En fase I undersøgelse

H-2-2009-155 Alginat fibres effekt på kropsvægt og risikomarkører for type 2 diabetes, og hjertekarsyg-dom (Algobes II

B272)

H-2-2009-159 Model for udvikling af appetitvækkende, energi- og proteinrige fødevarer til ernæringsrisi-kopatienter

Delprojekt 4: effekt på fysiologiske funktioner og livskvalitet

H-3-2009-074 Effekt af elektroconvulsiv behandling (ETC) på neural og kognitiv processering af emotio-nelle informationer

ved unipolar depression – et proof of concept studie

7


Appendix til årsberetningen 2009

8

H-3-2009-096 Kognitiv dysfunktion efter total hofte- eller knæallopplastik i accelereret forløb

H-3-2009-108 GLP-1 hos kritisk syge patienter indlagt på intensiv afdeling; glykæmisk, metabolisk, hor-monel og antiinflammatorisk

betydning

H-3-2009-115 Diffusionsvægtede MR-skanninger af endometriecancere

H-3-2009-147 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterforsøg til vurdering af kar-diovaskulære

udfald efter behandling med alogliptin som tillæg til standardbehandlingen af patienter med type 2-diabetes

og akut koronart syndrom. Eudract nr. 2009-011222-34

H-3-2009-149 Behandling af brandsårsar med fraktioneret nonablativ laser: En randomiseret intra-individuel undersøgelse

med histologisk evaluering

H-4-2009-108 Protokol CA163-196: Et fase III, randomiseret, 2-armet forsøg med Ixabepilone administre-ret hver 21 dag

versus paclitaxel eller doxorubicin administreret hver 21 dag til kvinder med avanceret endometriecancer,

der tidligere er blevet behandlet med kemoterapi

H-4-2009-114 Protokol B0451001: Et åbent, multicenter-, prospektivt, randomiseret, komparatorkontrolle-ret fase 2-forsøg

ved aldersrelateret maculadegeneration, der skal vurdere PF-04523655 i forhold til Ranibizumab i

behandlingen af forsøgspersoner med choroidal neovaskularisa-tion (Monet-forsøget)

H-4-2009-121 Diffusionsvægtede MR-skanninger af rectumcancere

H-4-2009-124 Helbred 2010 - Monitorering af biomarkører for kroniske sygdomme i befolkningen

H-4-2009-129 En forsøgsudvidelse for patienter med attakvis multiple sklerose, der har deltaget i Genzy-me sponsorerede

forsøg med alemtuzumab. Protokol nummer CAMMS03409

H-4-2009-130 Eksplorative studier af et nyt koncept i personer med en ileostomi

H-4-2009-149 Insulinotropisk effekt af GIP og GLP-1 før og efter steroidinduceret forringelse af glukoseto-lerancen hos

raske individer

Komité B

H-A-2009-007 Identifikation af lav-allergene æblesorter og betydningen af lagring og distribution

H-A-2009-060 Betydningen af intakt vagal innervation for den glukose og GLP-1 inducerede insulinsekre-tion

H-A-2009-065 Autonom funktion indenfor den første måned efter en traumatisk rygmarvsskade

H-A-2009-068 AFTAGER TESTIKELFUNKTIONEN MED STIGENDE ALDER?

H-B-2009-004 COLLAGENSAMMENSÆTNING I HUDEN HOS PATIENTER MED MULTIPLE HERNIER SAMMENLIGNET

MED EN RASK KONTROLGRUPPE

H-B-2009-005 Prospektiv undersøgelse af hvorvidt lav hæmoglobin og lavt ferritin er associeret med øget forekomst af

supravetrikulære ekstrasystoler hos kvindelige bloddonorer

H-B-2009-006 Effekt af sårlokalisation på kollagenmetabolisme ved diabetes type 2 med særlig henblik på helingsproblemer

ved hælsår

H-B-2009-007 Karakterisering af molekylære processer i aterosklerotiske plaques fra opererede aorta aneurismer

H-B-2009-009 Et multicenter-, randomiseret, dobbeltblindt, parallelgruppeforsøg med aktiv kontrol med det formål at

vurdere effekten af og sikkerheden ved både aliskiren som monoterapi og aliskiren/enalapril-kombinationsbehandling

sammenlignet med enalapril som monoterapi på morbiditet og mortalitet hos patienter

med kronisk hjerteinsufficiens (NYHA-klasse II-IV)


H-B-2009-010 Mindfulness & Attention (MIA)

Projekter anmeldt i 2009

H-B-2009-011 QUTIE forsøget: Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med sammen-ligning af

aflibercept og placebo med hensyn til effekten på QTc-intervallet hos kræftpatien-ter i behandling med

docetaxel

H-B-2009-012 Bronkial inflammation og svømning: Udvikling og risikofaktorer – En opfølgningsundersø-gelse

H-B-2009-013 Prospektiv undersøgelse af det hæmostatiske system i traumepatienter der modtager blod-transfusion

H-B-2009-014 Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Randomiseret

interventions-studium i ABC (Asthma Begins in Childhood) – kohorten

H-B-2009-015 Langtids opfølgning af patienter inkluderet i CLARICOR studiet til afklaring af årsagen til den påviste

øgede mortalitet ved clarithromycin behandling af patienter med stabil iskæ-misk hjertesygdom

H-B-2009-016 Hjertets funktion hos patienter med hepatorenalt syndrom under terlipressin behandling

H-B-2009-017 Undersøgelser af effekten af hjemmebaseret træning hos børn med cerebral parese

H-B-2009-018 Engelsk protokoltitel: Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment (START) Dansk protokol-titel: Strategier

for Timing af Antiretroviral Behandling (START)

H-B-2009-019 Dosisreduktion eller seponering af etanercept til personer med methotrexatbehandlet reu-matoid artrit der

har opnået en stabil lav sydomsaktivitetstilstand

H-B-2009-020 Nanopartiklers aktivering af komplementsystemet

H-B-2009-021 Lav-dosis helkrops elektronbestråling til behandling af mycosis fungoides (kutant T-celle lymfom)

H-B-2009-022 Et multicenter, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg vedrørende effekt og sikkerhed af

FXIII-supplering med to forskellige doser af rekombinant faktor XIII efter bypasskirurgi vha. Hjertelungemaskine

H-B-2009-023 Betydning af høj elektrodeplacering ved diagnosticering af Brugada Syndrom

H-B-2009-024 Autonom kontrol af hjernens optag af kulhydrat og hjertefrekvensen under og efter isome-trisk muskelarbejde

med samtidig aktivering af musklens metaborefleks

H-B-2009-025 En sammenligning af diagnostisk billedkvalitet på AP og PA optagelser af columna cervica-lis

H-B-2009-026 ARV OG MILJØ Betydning for psykisk sygdom hos børn og unge

H-B-2009-027 Evaluering af aortastenose med Multi-Slice Computed Tomography (MSCT)

H-B-2009-028 Antistoftitter hos patienter efter behandling med Botulinumtoxin for blæredysfunktion efter thorakalt

medulært tværsnitsyndrom

H-B-2009-029 Behandling af knæartrose hos overvægtige med livslangt vægttab ved hjælp af fortsat di-ætbehandling i to

forskellige udgaver: En randomiseret kontrolleret undersøgelse. Engelsk titel: [Long-term Intervention with

group-wise dietary consulting supported by meal re-placements maintaining weight loss in patients with

concomitant obesity and knee os-teoarthritis: A randomized controlled trial] - The LIGHT Study -

H-B-2009-030 Gravide kvinder og deres ufødte/nyfødte børns mulige udsættelse for sundhedsskadelige stoffer og helbredseffekter

H-B-2009-031 Stressinduceret saltfølsomhed

H-B-2009-032 EFFEKT AF LOKAL INDSPRØJTNING AF IGF-I PÅ SYNTESEN AF KOLLAGEN I SENE-VÆV

9


Appendix til årsberetningen 2009

10

H-B-2009-033 Et dobbeltblindt, randomiseret, placebo- og aktivt kontrolleret effekt- og sikkerhedsforsøg med henblik på

effekten af kombinationer af bazedoxifene/konjugerede østrogener på en-dometrial hyperplasi og forebyggelse

af osteoporose hos postmenopausle kvinder

H-B-2009-034 Karakterisering af brystkræft stamceller

H-B-2009-035 Farmakokinetik af AP214-acetat hos patienter, som gennemgår en hjerteoperation. Et ran-domiseret, dobbeltblindet,

placebo-kontrolleret forsøg med sekventiel dosisstigning til un-dersøgelse af farmakokinetik

samt sikkerhed, tolerabilitet og farmakodynamikaf tre dose-ringsregimer med intravenøst indgivet AP214

H-B-2009-036 Enterokokbakteriæmi -karakteristik af forløb og behandling

H-B-2009-037 Et åbent, ikke-kontrolleret, multicenter, multinationalt forsøg til vurdering af effekten og sikkerheden af

Zemaira® givet som kontinuerlig substitutions- og vedligeholdelsesbehand-ling til forsøgspersoner med

emfysem som følge af alfa-1-antitrypsin mangel, som har gen-nemført det kliniske forsøg CE1226_4001

H-B-2009-038 Et prospektivt, multicenter-, dobbelblindt, randomiseret, placebokontrolleret parallelgruppe-forsøg for at

vurdere effekt og sikkerhed af clazosentan til reduktion af vasospasmerelate-ret morbiditet og mortalitet af

enhver årsag hos voksne patienter med subarachnoidal aneu-rismeblødning, der behandles med endovaskulær

embolisering

H-B-2009-039 Mikrobiologiske og immunologiske effekter af veldefinerede kostfibre i human colon

H-B-2009-040 Efterundersøgelse af patienter som har fået foretaget udskiftning af implantat i øjenhulen

H-B-2009-041 Digital røntgenundersøgelse af metacarpalknogler med udviklinmg af billedbehandlingsal-goritme til

bestemmelse af knoglemasse (BMD) sammenlignet med DEXA scanning

H-B-2009-042 Dansk: Prospektiv multi-center kohort studie af hyperpolarisered 3He MRI ved kronisk ob-struktiv lungesygdom

(Svensk: Prospektiv multi-center kohort studie av hyperpolariserad 3He MRI vid kronisk obstruktiv

lungsjukdom, Engelsk: A Prospective, Multi-center Cohort Study of Hyperpolarized 3He MRI in Chronic

Obstructive Pulmonary Disease)

H-B-2009-043 Undersøgelse af variation i generne for humant choriogonadotropin beta hos par med idio-patisk abortus

habitualis og kontrolpar

H-B-2009-044 Gennemblødningen i abdominalt subkutant fedtvæv- og skeletmuskulatur ved type 2 diabe-tes

H-B-2009-045 MicroRNA ved inflammatoriske hudsygdomme

H-B-2009-046 Fase 2 “Et eksplorativt studie for at undersøge ændringer i sygdomsaktivitet og sygdoms-markører hos

patienter med let aktiv systemisk lupus erythematosus (SLE), som behandles med ABR-215757”

H-B-2009-048 Randomized phase III trial in elderly patients with previously untreated symptomatic. Multi-ple Myeloma

comparing MP-Thalidomide (MP-Thal) followed by thalidomide maintenance versus MP-Lenalidomide

(MP-Len) followed by maintenance with lenalidomide

H-B-2009-049 Immunohistokemisk og molekylær karakterisering af Nicotinamide Phosphoribosyltransfe-rase og dets

relation til cancer

H-B-2009-050 Spinal anæstesi til knæarthroskopi: Kan tilsætning af lidokain til bupivacain forkorte bloka-dens varighed?

H-B-2009-051 Et randomiseret, dobbeltblindet parallelgruppe-forsøg med det formål at evaluere virknin-gen og sikkerheden

ved samtidig administration af trestofskombinationer af olmesartanme-doxomil, amlodipinbesylat og

hydrochlorthiazid sammenlignet med den tilsvarende olme-sartan-amlopidin-kombination hos forsøgspersoner

med hypertension

H-B-2009-052 Er de sundhedsgavnlige egenskaber af mælkeprodukter afhængige af fodringsstrategien og forarbejdning?

H-B-2009-053 Bakteriel DNA og esophagusvariceblødning


Projekter anmeldt i 2009

H-B-2009-054 Lymfomer i øjenregionen i Danmark. Epidemiologi, behandling og prognose med særlig vægt på den genetiske

profil

H-B-2009-055 4-Site Field Following Studie

H-B-2009-059 Anvendelse af ultralyd til lokalisation af perifere vener hos patienter med øget body mass index

H-B-2009-060 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med flere doser til patienter med koronar hjertesygdom

(CHD) med det formål at vurdere sikkerheden, tolerabiliteten, farma-kokinetikken og farmakodynamikken

ved subkutan indgift af APL180

H-B-2009-062 Udvikling og vedligeholdelse af konpetencer i videolaryngoskopi for anæstesilæger

H-B-2009-063 Virusinfektion og risiko for Merkelcellekarcinom

H-B-2009-065 Et multinationalt, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenter-overkryds-ningsforsøg i 3

dele med migrænepatienter, der behandles med to doser af BGC20-1531 og placebo

H-B-2009-068 Klinik for rehabilitering efter levercoma: Virker det?

H-B-2009-070 Karakterisering af den defekte inkretin-effekt i forstadier til type 2 diabetes mellitus

H-B-2009-072 Forskelle i medicinomsætning, behandlingseffekt og bivirkninger hos børn og unge voksne med blod- og

lymfeknudekræft

H-B-2009-074 Lim versus tacks som værktøj til fastgørelse af nettet ved laparoskopisk operation for ly-skebrok

H-D-2009-049 Miljøgiftes påvirkning af antistof-produktionen mod nuværende og nye børnevacciner. En dansk kohorde.

(Environmental pollutant impact on antibody production against current and new childhood vaccines.

Danish cohort.)

H-D-2009-066 Betydning af pulsatilitet for endothelfunktion hos patienter med Heart Mate II

H-1-2009-075 Betydning af intakt innervation af leveren for den glukose og GLP-1 inducerede insulin se-kretion

H-1-2009-079 Autolog muskelfiber transplantation til reparation af urinrørets lukkemuskel hos patienter med anstrengelses

urininkontinens

H-1-2009-090 Anvendelse af væv fra sygdomsramte led i forbindelse med lægemiddeludvikling på Novo Nordisk A/S

H-1-2009-096 Monitorering af trombocytaggregationsevnen med TEG og MULTIPLATE analyse efter ophør med clopidogrelbehandling

hos patienter med akut koronart syndrom der afventer sub-akut koronar bypass operation

H-1-2009-111 Epigenetiske forandringer og microRNA ved kutane T-celle lymfomer: Betydning for pato-genese og prognose

H-1-2009-112 AURELIA -(Avastin-brug ved platinresistent epitelial ovariecancer) Et ikke-blindet, randomi-seret, to-armet,

fase III, multicenterforsøg med bevacizumab plus kemoterapi vs. kemote-rapi alene til patienter med platinresistent

epitelial ovariecancer, cancer i æggeleder eller primær peritoneal cancer

H-1-2009-113 Perfusion – Pressure – Creatinine (PPC) trial. Indflydelsen af perfusionstryk under ekstra-korporal perfusion

(hjertelungemaskine) på den postoperative nyrefunktion

H-1-2009-115 Virkningen af mobilisation på akutte postoperative og mobilisationsinducerede smerter efter knæalloplastik:

Et prospektivt, klinisk studie

H-1-2009-118 Undersøgelse af genetiske polymorfiers betydning for erhvervelse og sygdomsprogression af hiv-infektion

H-1-2009-126 SAFIR-studiet

H-1-2009-132 Prædiktion af smertesensitivitet ved akut inflammatorisk smerte

11


Appendix til årsberetningen 2009

12

H-1-2009-133 Refeeding syndrom patofysiologi

H-1-2009-136 FORTIFY ICD UNIFY CRT-D VURDERING AF NY TEKNOLOGI CR-09-084-EU-HV

H-1-2009-146 Benløfttest til vurdering af væskestatus hos apopleksi patienter

H-2-2009-077 Et multicenter, åbent, ikke kontrolleret forsøg om effekten af og sikkerheden ved N8 som forebyggende

behandling og behandling af blødning hos tidligere behandlede forsøgsper-soner med hæmofili A. Delforsøg:

Effekten af og sikkerheden ved N8 til forebyggende og behandling af blødning under kirurgiske

indgreb hos forsøgspersoner med hæmofili A

H-2-2009-079 Effekt af lokal infiltration med Ropivacain ved hoftealloplastik: Et prospektivt, randomiseret, dobbeltblindet,

placebokontrolleret studie

H-2-2009-082 MHD Projekt. Multipass Hæmodialyse Projekt

H-2-2009-088 Ethanols effekt på adsorptionen af paracetamol til aktivt kul ved gastrointestinal dekontami-nering - et

humant simuleret overdoserings studie

H-2-2009-090 Temperature monitoring in cardiac arrest patients undergoing mechanical cooling therapy (Temperaturovervågning

af patienter, der behandles med nedkøling efter overlevet hjerte-stop)

H-2-2009-091 ERGEM: Effekter af Roux-en-Y Gastric Bypass operationer på energimetabolismen

H-2-2009-092 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterforsøg med det formål at sammenligne

effekten af og sikkerheden ved denosumab i forhold til placebo hos mænd med lav knoglemineraltæthed

H-2-2009-094 Prøvning af en alarm til automatisk detektering af visse former for epileptiske anfald

H-2-2009-095 IBS [COLON IRRITABILE] Web-baseret behandling med Kapsel Dicoflor, Dicoflor kombine-ret med FOD-

MAP ernæringsvejledning versus en ikke behandlet kontrolgruppe

H-2-2009-098 Koronararteriografi ved systolisk hjertesvigt En sammenlignende undersøgelse af hjertein-sufficienspatienter,

som følges på hhv. invasive og non-invasive centre med hensyn til ud-redning med koronararteriografi,

revaskulariseringsstrategi og prognose

H-2-2009-104 Hjertets sympatiske nerveaktivitet vurderet ved 123I-MIBG, biomarkører og genekspression hos terminale

hjertesvigt patienter med og uden ”left ventricular assist device” (LVAD)

H-2-2009-106 Titel: Etanercept concentrations in maternal serum, breast milk and in the newborn during breastfeeding

H-2-2009-109 Nye metoder til bedømmelse af teknisk succes ved endovaskulær behandling af stenose-rede hæmodialysefistler

H-2-2009-110 Prognostisk værdi af NT-ProBNP hospatienter indlagt med atrieflimren

H-2-2009-111 Medfører vægttab en bedring af psoriasis?

H-2-2009-119 Randomiseret, dobbeltblindet multicenterforsøg i fase III til undersøgelse af effekten af og sikkerheden

ved BIBF 1120 i kombination med carboplatin og paclitaxel sammenlignet med placebo plus carboplatin

og paclitaxel hos patienter med fremskreden ovariecancer

H-2-2009-121 Er aldring relateret til øget mitokondriel produktion af frie iltradikaler - effekt af fedme og graden af

fysisk fitness

H-2-2009-123 Et randomiseret dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med flere doser af et lægemiddel hos forsøgspersoner

med leddegigt

H-2-2009-132 Sporing af autologe blodtransfusioner


Projekter anmeldt i 2009

H-2-2009-133 Et nationalt studie af struktureret simulationsbaseret obstetrisk træning:Impact på kliniske færdigheder og

transfer til fødestuen

H-2-2009-137 Undersøgelser af udvikling og funktion af humane Leydig-celler og deres rolle i det testiku-lære dysgenese

syndrom (TDS)

H-2-2009-141 Europæisk ambulance akut koronarsyndrom Angiox-undersøgelse: EUROMAX Protokolnr. TMC-BIV-08-03.

Version: ENDELIG. Dato: 6. august 2009

H-2-2009-152 Stor nakkefold og graviditetsoutcome i Danmark

H-2-2009-157 ACCESS - EUROPE Behandling af mitralinsufficiens ved indsættelse af ”mitalclips” (Mitra-Clip) gennem

lysken

H-3-2009-080 Muskelstyrke i skulder og nakke/halsmuskulatur hos patienter med spændingshovedpine samt effekten af

specifik styrketræning

H-3-2009-081 Muskelstyrke i skulder og nakke/halsmuskler hos danske børn 9-17 år med spændingsho-vedpine samt effekten

af specifik styrketræning på spændingshovedpine hos børn og unge

H-3-2009-090 Effekt af alder på den kardiovaskulære regulering og arbejdskapaciteten

H-3-2009-093 Genetiske varianter associeret med pylorusstenose – et GWA-studie

H-3-2009-107 Faktorer bestemmende for nitrogenbalancen samt betydningen for det kliniske forløb hos intensivpatienter

H-3-2009-109 Fase II undersøgelse af irinotecan, cetuximab og everolimus til kemoterapiresistente pati-enter med metastaserende

kolorektalcancer og KRAS mutationer eller med KRAS vildtype efter progression på irinotecan

og cetuximab – effekt og biologiske markører. Eudract nr. 2009-015952-11

H-3-2009-110 Detektion af tidlig kolorektal cancer: Risiko evaluering baseret på soluble biologiske markø-rer

H-3-2009-117 Forsøg til evaluering af forbedret styring af iPTH ved paricalcitolcentreret behandling i for-hold til cinacalcetbehandling

med lavdosis-D-vitamin hos hæmodialysepatienter med se-kundær hyperparatyroidisme.

Eudract nr. 2009-011378-14

H-3-2009-142 Prædiktive faktorer for behandlingsrespons hos unge patienter med Diffust Storcellet B-celle Lymfom

(DLBCL)

H-3-2009-145 Produktion af vitamin D metabolitter ved UV-bestråling via solarium

H-3-2009-146 En retrospektiv farmakogenetisk analyse af patienter med forhøjede leverenzymværdier (Hy’s law-tilfælde

eller ASAT/ALAT > 10 x ULN) i kliniske forsøg med CCOX189A0117, CCOX189A2332, CCOX189A2369,

CCOX189A0126, CCOX189A0112, CCOX189A0109 eller CCOX189A2361

H-4-2009-085 Undersøgelse af alternative metoder til visualisering af hjernens arterier ved magnetisk resonans skanning

H-4-2009-112 Spredning af methicillin-resistente Staphylococcus aureus (fra svin til mennesker

H-4-2009-117 Biologiske markører til evaluering af behandling ved rheumatoid artrit (RA), psoriasis artrit (PSA) og osteoartrose

(OA)

H-4-2009-122 Et åbent forsøg som vurderer tilføjelsen af subkutant indgivet golimumab (GLM) til konven-tionel

behandling med sygdoms-modificerende antireumatisk medicin (disease-modifying antirheumatic drug

= DMARD) hos biologisk-naive deltagere med leddegigt (Del 1) efter-fulgt af et randomiseret forsøg, der

vurderer værdien af kombineret intravenøs og subkutan GLM indgift med henblik på at inducere og opretholde

remission (Del 2)

13


Appendix til årsberetningen 2009

14

H-4-2009-123 COLLAGENSAMMENSÆTNING I HUDEN SAMT GENETISK UNDERSØGELSE PÅ PER-SONER FRA FAMI-

LIER MED TENDENS TIL HERNIER SAMMENLIGNET MED EN RASK KONTROLGRUPPE

H-4-2009-133 Videnskabelig undersøgelse af behandlingen SindsRo’s effekt på unge med diagnosen schizofreni

H-4-2009-138 Sammenligning af effekten af 3 slags nikotintyggegummi til at lindre trangen til at ryge (ni-kotintrangen)

H-4-2009-139 Aktivering af koagulation og inflammation hos traumepatienter ACIT3 – Rigshospitalet, København

H-4-2009-148 Måling af hjertets pumpekraft: Vurdering af ny metode med henblik på præcision og i for-hold til de aktuelle

benyttede metoder

H-4-2009-152 LOULLA001 Et open-label, randomiseret, crossover, farmakokinetisk forsøg med hensyn til palatabilitet og

sikkerhed, der har som formål at vurdere biotilgængeligheden ved 5 ml af en ny peroral, flydende 6MPformulering

sammenlignet med en nuværende reg

H-4-2009-153 PHILLA001 Et open-label, randomiseret, crossover, farmakokinetisk forsøg med hensyn til palatabilitet og

sikkerhed, der har som formål at vurdere biotilgængeligheden ved en ny peroral, flydende MTX-formulering

sammenlignet med en nuværende registreret

H-4-2009-157 NLG-MCL4 (LENA-BERIT)

Komité C

H-A-2009-046 Transkateter versus kirurgisk aortaklapimplantation ved svær aortaklapstenose

H-B-2009-047 Blod- og urinkoncentrationer af inhaleret formoterol hos personer med astma og elite-idrætsudøvere med

astma. Eudract nr. 2009-012039-14

H-B-2009-064 Randomiseret åbent togrenet fase IIIb-forsøg, som har til formål at undersøge sikkerheden af en 3-timers

intraperitoneal infusion af catumaxomab med og uden præmedicinering med prednisolon til patienter

med malign ascites forårsaget af epitelcancer

H-C-2009-004 Hæmostatiske abnormiteter ved cyanotisk hjertesygdom: Effekt af palliative interventioner og fysisk aktivitet

H-C-2009-006 Melatonin for træthed og andre symptomer hos patienter med fremskreden kræft Eudract nr. 2008-

008377-56

H-C-2009-007 Inkretineffekt hos patienter med kronisk dialysekrævende uræmi

H-C-2009-009 ”Effekten af gastric bypass kirurgi på glukosestofskiftet hos personer med type 2 diabetes mellitus. faktor

X.”

H-C-2009-010 Artroskopisk Trochleoplastik

H-C-2009-011 Plasma YKL-40, en ny biomarkør hos patienter med psoriasis?

H-C-2009-012 Et randomiseret, dobbeltblindt, kontrolleret 12-ugers parallelgruppeforsøg med det formål at sammenligne

effekten af og sikkerheden ved kombinationen af indacaterol 150 µg en gang dagligt og ikke-blindet tiotropium

18 µg en gang dagligt med ikke-blindet tiotropium 18 µg en gang dagligt hos patienter med moderat

til svær kronisk obstruktiv lungesygdom Eudract nr. 2008-006976-31

H-C-2009-013 Karakterisering af immunologiske celler og markører hos personer med tidlige tegn på øjensygdommen

AMD

H-C-2009-014 Ny viden om forkammerflimren (Kliniske, parakliniske og genetiske karakteristika ved atrieflimren)

H-C-2009-015 Effekten af hypo-, normo- og hyperglykæmi på ventriklens tømningsfunktion hos raske forsøgspersoner


H-C-2009-016 Nye ultralydsmarkører til brug i risikoberegningen for Downs syndrom

H-C-2009-017 Diagnostik og funktionel evaluering af personer med kongenit myopati i Danmark

Projekter anmeldt i 2009

H-C-2009-018 Evaluation of cytotoxicity and genetic changes of high dose vitamin C infusions castration resistant metastatic

human prostate cancer Eudract nr. 2008-008692-33

H-C-2009-019 Lokal infiltrations analgesi med Ropivakain 0,5 % versus Ropivakain 0,2 % versus placebo efter sectio

caesarea: et prospektivt, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie

H-C-2009-020 Bakteriel DNA hos levercirrosepatienter med ascites: Forekomst, prognostisk betydning og diagnostik af

spontan bakteriel peritonitis

H-C-2009-021 Urinvejsinfektioner: Sammenhæng mellem værtsfaktorer og bakterielle virulensfaktorer

H-C-2009-022 Bedre høreapparattilpasning

H-C-2009-023 Trombelastographi og profylaktisk anvendelse af blodkomponenter ved anlæggelse af cen-tralt venekateter

H-C-2009-024 En randomiseret, open-label, evaluator-blindet multicenterundersøgelse med parallelgrup-pe, der sammenligner

effekten af MENOPUR i med rekombinant FSH ved kontrolleret ova-riel stimulation efter en

GnRH-antagonistprotokol og overførsel af enkelt embryo Eudract nr. 2008-006775-67

H-C-2009-025 EFFEKT AF P-PILLER PÅ PATELLAR SENES BIOMEKANISKE EGENSKABER OG SE-NESTRUKTUR

H-C-2009-026 Et prospektivt, ikke randomiseret klinisk forsøg med R3 acetabularsystem hos patienter med slidgigt i

hoften

H-C-2009-027 Kvantitative stereologiske postmortem undersøgelser af humant hjernevæv

H-C-2009-028 Livskvalitet hos patienter med atoksisk struma, sammenlignet med normalbefolkningen

H-C-2009-031 Risiko for epilepsi efter prenatal eksponering for infektion

H-C-2009-032 En 24-ugers undersøgelse af effekten og sikkerheden af Teduglutid hos forsøgspersoner med parenteralt

ernæringsafhængigt korttarmssyndrom. Eudract nr. 2008-006193-15

H-C-2009-033 Et klinisk forsøg for overvågning af sikkerhed hos patienter, der skifter til Refacto AF fra Refacto eller

andre faktor VIII-produkter ved sædvanlig rutinebehandling. Eudract nr. 2008-007997-39

H-C-2009-035 Randomiseret klinisk forsøg vedrørende effekten af to års versus fem års specialiseret assertiv behandling

(OPUS) af patienter med debuterende psykose

H-C-2009-036 Kabinepersonalets fysiske arbejdsmiljø - Håndtering af serveringsvogne - ilttrykkets betyd-ning for lokal

muskelfunktion, samt hjertefrekvens og iltoptagelse - Muskelaktivitet under arbejde i kabinen under flyvning

H-C-2009-037 DIAGNOSTIK OG AKTIVITETSVURDERING AF INFLAMMATORISK TARMSYGDOM VED HJÆLP AF 1H

NMR-SPEKTROSKOPI

H-C-2009-038 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase 3-forsøg med aktivt sammenlig-ningspræparat til

undersøgelse af effekten af- og sikkerheden ved 2 doser af CP-690,550 hos patienter med aktiv rheumatoid

arthritis, som får methotrexat som baggrundsbehand-ling. Eudract nr. 2008-008338-35

H-C-2009-039 Single ventrikler i Danmark 1977-2008

H-C-2009-040 Et forsøg i fase III til vurdering af effekten af og sikkerheden ved monoterapi med pazopa-nib i forhold til

placebo hos kvinder, som ikke har oplevet sygdomsprogression efter første-valgsbehandling med kemoterapi

mod epitelovariecancer, salpinxcancer eller primær peri-toneal cancer. Eudract nr. 2008-004672-50

15


Appendix til årsberetningen 2009

16

H-C-2009-041 CIMBA – The Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2

H-C-2009-042 Træning til patienter med hofteatrose - effekt af styrketræning og konditionstræning

H-C-2009-044 Blod- og urinkoncentrationer af inhaleret salmeterol hos personer med astma og elite-idrætsudøvere med

astma. Eudract nr. 2009-012069-70

H-C-2009-045 Effekten af GLP-1 på insulinbehov, hypoglykæmi og ventrikeltømning ved type 1 diabetes Eudract nr.

2009-011930-80

H-C-2009-046 Opfølgning 2009 for afsluttet klinisk forsøg 2008 med titlen Oral behandling af allergi med en ikke-patogen

mikroorganisme

H-C-2009-047 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret fase 3-forsøg til undersøgelse af effek-ten af- og sikkerheden

ved 2 doser af CP-690,550 hos patienter med aktiv rheumatoid arth-ritis, som får DMARD som

baggrundsbehandling. Eudract nr. 2008-008337-11

H-C-2009-048 Stimulation af GPR 119 receptoren og effekten på tarmens hormoner

H-C-2009-049 Aktivering og blokering af væksthormonsystemets indvirkning på serum/plasma koncentra-tionen af

inflammationsmarkører hos raske forsøgspersoner

H-C-2009-050 Metaboliske ændringer efter vægttab med gastric bypass: Studier af overvægtige med og uden type 2 diabetes

H-C-2009-051 Undersøgelse af autonom dysfunktion hos HIV-positive målt ved hjerterytme-variabilitet

H-C-2009-052 Protokol CA184043: Et randomiseret, dobbeltblindet, fase 3 forsøg til sammenligning af ipilimumab vs.

placebo efter stråleterapi hos patienter med kastrationsresistent prostata-cancer, der har fået tidligere

behandling med docetaxel. Eudract nr. 2008-003314-97

H-C-2009-053 Hjerte-CT til udredning af patienter med uafklarede akutte brystsmerter

H-C-2009-054 Et multicenter, multinationalt, åbent forsøg med dosisoptrapning, der skal evaluere sikker-hed og farmakokinetik

af stigende doser af 40K pegyleret rekombinant FIX hos patienter med hæmofili B, som ikke har

en blødningsepisode. Eudract nr. 2009-011085-28

H-C-2009-055 Betydningen af NOD2 polymorfisme for adhæsionsevnen af invasive E. coli bakterier på tarmepitel fra

Crohn-patienter

H-C-2009-056 Effekten af Bezafibrat på muskelmetabolismen under fysisk aktivitet hos patienter med fedtmetaboliske

defekter i skeletmuskulaturen Eudract nr. 2008-006704-27

H-C-2009-057 MikroRNA systembiologi ved colitis ulcerosa

H-C-2009-058 Bestemmelse af intra- og inter-individuel variation af intrathorakal impedans hos patienter med venstre

ventrikel systolisk dysfunktion

H-C-2009-059 A3921024: Et langtids-, ikke-blindt opfølgningsforsøg af CP-690,550, en moderat selektiv Janus-Kinase-3

hæmmer, til behandling af reumatoid artritis Eudract nr. 2006-005035-19

H-C-2009-060 Neuro plasticitet og rehabilitering faciliteret ved brug af terapeutisk funktionel elektrisk sti-mulering og

spejlterapi

H-C-2009-061 Dysfagi hos ældre medicinske patienter: Ergoterapeutisk evaluering, prævalens & effekt af dysfagiundersøgelser

H-C-2009-062 Individualisering af ARDSNet guidelines ved brug af computerbaseret beslutningsstøtte

H-C-2009-063 Granuloma studiet


Projekter anmeldt i 2009

H-C-2009-064 Et åbent, fase II-, multicenterforsøg, der har til formål at sammenligne virkningen af og sik-kerheden ved

RAD001 som førstelinjebehandling efterfulgt af andenlinje sunitinib overfor sunitinib som førstelinjebehandling

efterfulgt af andenlinje RAD001 til behandling af patien-ter med metastatisk renalcellecarcinom

Eudract nr. 2009-011056-21

H-C-2009-066 Et randomiseret, dobbeltblindet forsøg til vurdering af sikkerheden ved og effekten af p38-kinasehæmmeren

GW856553 hos forsøgspersoner med neuropatisk smerte efter perifer nerveskade Eudract. nr. 2009-

010091-17

H-C-2009-070 Klinisk forskning for ikke-klinikere Undersøgelse af behov og ønsker til indhold i nyt ph.d.-kursus om

klinisk forskning for ikke-medicinere

H-C-2009-071 Enkeltblindet randomiseret undersøgelse af effekten af Funktionel el-stimulation (FES) til forbedring af

håndfunktion ved apopleksi

H-C-2009-073 Resultatet af forskellige regimer til håndtering af GDM (Gestationel Diabetes Mellitus) – en retrospektiv,

spørgeskemaundersøgelse

H-C-2009-113 Et enkeltdosis, åbent, randomiseret, overkrydsnings biotilgængeligheds forsøg i raske unge mandlige

forsøgspersoner med henblik på at sammenligne to formuleringer af gaboxadol: Konventionelle kapsler og

tabletter med forsinket frigivelse. Eudract nr. 2008-005310-46

H-D-2009-047 Blod- og urinkoncentrationer af terbutalin hos personer med astma og eliteidrætsudøvere med astma: sammenligning

af inhalation vs. peroral administration. Eudract nr. 2008-000670-20

H-D-2009-081 Værnepligtiges helbred. En undersøgelse af sundhedstilstanden blandt værnepligtige på Kongeskibet Dannebrog

og i Den Kongelige Livgarde i sommeren 2009 og sommeren 2010

H-1-2009-072 Hjernens iltning og metabolisme under anæstesi

H-1-2009-076 Forebyggelse af osteoradionekrose med hyperbar ilt Eudract nr. 2007-006225-27

H-1-2009-082 Helkrops MRI, konventionel MRI og CT af håndled og 2.-5. MCP-led samt cirkulerende biomarkører hos

patienter med reumatoid artritis i behandling med adalimumab (WRAP)

H-1-2009-097 Betydningen af blodplasmaets kolloidosmotiske tryk for den renale udskillelse af salt hos mennesket

H-1-2009-109 Randomiseret feasibility studie af optimale hæmoglobin grænser for blodtransfusion af anæmiske cancer

patienter i behandling med kemoterapi (HaemOPtimal)

H-1-2009-122 Et multicenter, parallelt, kontrolleret, randomiseret, enkel-blindet klinisk forsög med en ny peritoneal

dialyseväske med lavt natrium indhold til patienter med höjt blodtryk, som be-handles med kontinuerlig

ambulant (CAPD) eller automatiseret peritoneal dialyse (APD)

H-1-2009-127 Effekten af træning på koronar flow reserve hos patienter med iskæmisk hjertesygdom

H-1-2009-145 Betydning af neutraliserende antistoffer som prædiktor for opnåelse af effekt af antiviral behandling hos

patienter med kronisk hepatitis C

H-2-2009-080 Helbreds effekter af binge-drinking - Måling af kortsigtede effekter i et naturligt eksperiment

H-2-2009-093 Nasal administration af sufentanil+ketamin til procedure-relaterede smerter hos børn

H-2-2009-099 En retrospektiv registeropgørelse af patienter med lavt differentierede neuroendokrine kar-cinomer

H-2-2009-107 Måling af perifer arteriotonometri som mål for atherosklerose ved psoriasis – et case kon-trol studie

H-2-2009-131 Pulmonal og systemisk inflammation efter lipopolysaccharidindgift hos raske mennesker

H-2-2009-142 Forsøg med ny medicin MK-0646 mod metastatisk kolerektal cancer

17


Appendix til årsberetningen 2009

18

H-2-2009-148 ”Storz videolaryngoskop® sammenlignet med Airtraq® ved intubation af småbørn” Projekt ID: 1A-INF-

STORZ-AIR

H-3-2009-079 Proteinbiomarkører til tidlig og mere præcis diagnose af neurodegenerative sygdomme

H-3-2009-083 Synkope hos bloddonorer: Betydningen af genetisk polymorfi i renin-angiotensinsystemet og det adrenerge

system

H-3-2009-084 25 års efterundersøgelse af myope patienter tidligere undersøgt på øjenklinikken, Odense Universitets

Hospital

H-3-2009-091 Forurening, D vitamin og diabetes hos børn og unge

H-3-2009-094 H1N1 FLU REGISTRY ON INTENSIVE CARE INFLUENZA H1N1 REGISTER FOR IN-TENSIVPATIENTER

H-3-2009-095 Kabinepersonalets fysiske arbejdsmiljø - delprojekt 2

H-3-2009-097 Gamma-delta T cellers rolle ved inflammatoriske hudsygdomme

H-3-2009-098 Sikkerhed og effekt ved intratumoral elektrotransfer af plasmid AMEP hos patienter med fremskredet eller

metastaserende malignt melanom: Et åbent, fase 1 forsøg Eudract nr. 2009-013042-88

H-3-2009-103 Primær Ikke Operativ Behandling af Laterale Klavikel Frakturer, et Retrospektivt Studie

H-3-2009-104 Skaber biocidbrugen på hospitaler bakterier der er resistente for biocider og antibiotika?

H-3-2009-106 Arteriel Elasticitet. Et delforsøg under Strategisk Timing af AntiRetroviral Behandling (IN-SIGHT Protokol

001D: START Arteriel Elasticitet Delforsøg)

H-3-2009-111 Visualisering og struktureret opmærksom adfærd - påvirker det patientens oplevelse af smerteintensitet og

angst under katheterablation af atrieflimren

H-3-2009-118 Et multicenter-, randomiseret, dobbeltblindt parallelgruppeforsøg til undersøgelse af sikker-hed, sygdomsremission

og forebyggelse af strukturel ledskade under behandling med toci-lizumab (TCZ) som monoterapi

og i kombination med methotrexat (MTX) ift. methotrexat hos patienter med tidlig, moderat til svær

rheumatoid arthritis. Eudract nr. 2009-012759-12

H-3-2009-119 Undersøgelse af stamceller fra knoglemarv og fedtvæv hos raske og patienter med hjerte-sygdom

H-3-2009-121 Hvordan sikrer vi bedst muligt en korrekt måling af Tg , samtidig med at færrest mulige svar må tages

med forbehold pga analyse interferens med TG anti-stoffer. Et kvalitets sikrings projekt under DATHYRCA

H-3-2009-122 Immunogenicitet og sikkerhed ved en tetanus-, difteri- og monokomponent acellulær per-tussis (TdaP) vaccine

sammenlignet med en tetanus- og difteri- (Td) vaccine indgivet som en boostervaccination til voksne

Eudract nr. 2009-013411-36

H-3-2009-125 Real-time PCR til diagnostik og behandlingskontrol af schistosomiasis

H-3-2009-126 Betydningen af vægttab efter fedmekirurgi for helbredelse af diabetes mellitus og effekten på kronisk

subklinisk inflammationen

H-3-2009-127 En fase III, dobbelblind, randomiseret, placebo kontrolleret, multicenter, international stu-die, der evaluerer

sikkerhed og effekt af Inhalation af Human Alpha-1 Antitrypsin (AAT) i Alpha-1 Antitrypsin Deficient

patienter med Emfysem. Eudract nr. 2008-005326-36

H-3-2009-129 EFFEKTEN AF EKSPERIMENTEL KNÆSMERTE VED MUSKELSTYRKETRÆNING: ET RCT-STUDIE

H-3-2009-131 Klinisk fordel og langtidssikkerhed ved etanercept til børn og unge med oligoartikulær juve-nil idiopatisk

artrit, entesit-relateret juvenil idiopatisk artrit eller psoriasis-relateret juvenil idiopatisk artrit. Eudract nr.

2009-012520-84


H-3-2009-133 Vurdering af autonom funktion ved cirrose med 123I-metaiodobenzylguanidin myokar-dieskintigrafi

H-3-2009-134 Sammenligning af fleksibel fiberoptisk intubation og intubation med videolaryngoskopet, McGrath et

fantom studie af Vanskelig Luftvejshåndtering

H-3-2009-135 Livskvalitet, fysisk og psykisk velbefindende, egenomsorg og inflammatoriske markørers betydning for

graviditetsudkommet hos gravide kvinder med diabetes

Projekter anmeldt i 2009

H-3-2009-137 MIXED-METHODS STUDY ON LEADER-BASED INTERVENTIONS IN CONSTRUCTION CONTRACTORS´

SAFETY COMMITMENTS

H-3-2009-138 Ultralydspåvisning af sten i urinvejene ved hjælp af color Doppler ringefænomen sammen-holdt med

lavdosis CT uden kontrast

H-3-2009-140 Det ustabile plaque: morfologi og biomarkører Pilotprojekt

H-3-2009-141 Effekten af menstruationscyklus på vægttab hos sunde men overvægtige præmenopausale kvinder

H-3-2009-144 Et prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret konceptforsøg, hvor PXL01 sammenlignes med placebo ved

fleksorsenekirurgi

H-3-2009-150 Danish Eurythmics Prolongation Study (DEP study)

H-3-2009-151 Respons på interferon-alfa hos interferon-β-neutraliserende antistof-positive patienter med multipel sklerose

H-4-2009-083 Korsangs i arbejdslivet - operation STAFF

H-4-2009-087 Stadieinddeling af kvinder med mammacancer efter indførelse af sentinel node vejledt ak-sildissektion

H-4-2009-089 Overvægt og fysisk træning i et sundhedsfremme perspektiv: Four-IN-onE (FINE)

H-4-2009-093 Multicenter randomiseret kontrolleret sammenligning mellem 2 etablerede nålestørrelser (22 Gauge versus

25 Gauge) i forbindelse med endoskopisk ultralydvejledt biopsi

H-4-2009-094 Helkrops MRI, MRI af sacroiliacaled og columna totalis og cirkulerende biomarkører hos patienter med

spondylartritis i behandling med adalimumab (ASIM)

H-4-2009-097 Begrænsninger i hjertets minutvolumen under maksimalt arbejde: Hvad er mekanismerne?

H-4-2009-098 Et randomiseret, dobbelt-blindt placebo-kontrolleret, infusions proof-of-concept forsøg til undersøgelse af

sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik ved stigende doser FE 202158 til patienter

med vasodilatorisk hypotension i tidligt septisk chok

H-4-2009-100 Et fase 2-, multicenter-, randomiseret, dobbeltblindt, parallelgruppe-, placebokontrolleret forsøg til vurdering

af sikkerheden og effektiviteten af behandling med ustekinumab eller golimumab hos forsøgspersoner

med kronisk sarkoidose

H-4-2009-104 Antibiotisk behandling af akutte luftvejsinfektioner i almen praksis vejledt af en hurtigtest til måling af

procalcitonin En randomiseret non-inferiority multipraksisundersøgelse

H-4-2009-109 SIGNIFY Effekter af ivabradin hos patienter med stabil koronararteriesygdom uden klinisk hjertesvigt. Et

randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, internationalt multicenter-forskningsstudie. Quality of

Life: Delstudie om livskvalitet Pharmacogenomics: Delstudie om farmakogenomik

H-4-2009-131 Et åbent, randomiseret, 3-armet multicenterforsøg, der skal undersøge den komparative effekt og sikkerhed

ved intravenøs ferricarboxymaltose (Ferinject® høj- og lavdosisregimer) versus oralt indtaget jern til

behandling af jernmangelanæmi hos forsøgspersoner med ik-ke-dialyseafhængig kronisk nyresygdom

H-4-2009-132 Diagnose og Forebyggelse ved von Hippel-Lindaus sygdom (vHL)

19


Appendix til årsberetningen 2009

20

H-4-2009-142 ET DOBBELTBLINDT, RANDOMISERET, PLACEBOKONTROLLERET FORSØG MED DET FORMÅL AT VUR-

DERE EFFEKTEN AF SAMT SIKKERHEDEN OG FARMAKODY-NAMIKKEN VED AT1001 HOS PATIENTER

MED FABRYS SYGDOM OG GLA-MUTATIONER, DER RESPONDERER PÅ AT1001

H-4-2009-158 Åndenød ved fysisk anstrengelse - en Kardio-pulmonal screening af eliteidrætsudøvere

Komité D

H-A-2009-066 Enteroaggregative E. coli, placebokontrolleret behandlingsstudie

H-B-2009-075 Et single-center, prospektivt, double blindet kontroleret forsøg for at undersøge effecten ved brug af

suPARnostic® i indlæggelses administrering af potientielle AMA patienter og i sortering af patienter indlagt

på AMA med 6 måneders opfølgning

H-C-2009-005 Kortlægning af hjernens struktur og funktion i tilslutning til elektrokonvulsiv behandling af patienter med

depression

H-C-2009-069 Betydningen af blokade af renin-angiotensin systemet for den kognitive funktion, hormonelt modregulationsrespons,

symptomatologi og hjertets elektriske overledning under hypogly-kæmi hos patienter med

type 1 diabetes

H-C-2009-072 Fastlæggelse af optimal transfusionsstrategi under rygkirurgi

H-D-2009-003 Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA- og histonmetylering ved hæmato-logiske

maligniteter: Fokus på behandling rettet mod epigenetiske forandringer

H-D-2009-004 Effekt af kredsløbstræning hos hjertetransplanterede på arbejdskapacitet og endothelfunk-tion. - Samt

kvantitative mål for depression og angst

H-D-2009-006 Tilpasning af høreapparat med højttaleren placeret i øret til små børn: Evaluering af sikker-hed, stabilitet

og fastholdelse.

H-D-2009-007 Betydningen af PpIX´s subcellulære lokalisation og mængde for inflammation og smerte hos raske forsøgspersoner

H-D-2009-008 ”Tilbage til arbejde efter depression”

H-D-2009-009 Histologisk analyse af humant væv i forbindelse med lægemiddeludvikling på Novo Nordisk

H-D-2009-010 Feltstyrke ved MR-skanning af håndled og fingrenes led hos patienter med leddegigt – et metodestudie

H-D-2009-011 MikroRNA som biomarkør for metastaserende Malignt Melanom

H-D-2009-013 NEURAPRO-E studiet (Nord America, Europa, Australien, prodrome) Et multicenter ran-domiseret forsøg

af omega-3 fede syrer og kognitiv adfærdsterapeutisk case management til symptomatiske patienter i særlig

risiko for tidlig progression til skizofreni eller anden psy-kotisk lidelse

H-D-2009-014 Molekylærgenetiske og genetisk-epidemiologiske studier af Glucagon genet (GCG) i relati-on til type 2

diabetes

H-D-2009-015 Et eksplorativt, multicenter-, randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med RO4909832 med

henblik på at vurdere sikkerhed og tolerance samt billeddiagnostiske æn-dringer og biomarkør ændringer

hos patienter med mild til moderat Alzheimers sygdom

H-D-2009-016 Lokalanalgetika i høj versus lav koncentration til postoperativ smertebehandling ved total knæalloplastik.

- et prospektivt, dobbeltblindet, overkrydsningsforsøg til vurdering af den analgetiske effekt af ropivacain

administreret via kapsulært kateter


Projekter anmeldt i 2009

H-D-2009-017 Virologisk svigt og resistensudvikling blandt HIV-patienter behandlet med boosted protea-se-hæmmere,

data fra en national kohorte

H-D-2009-018 Medfører fysisk aktivitet hjerneaktivering i centre relevant for ”velbefindende” – bedømt med H215O

Positron Emissions Tomografi med højopløselig HRRT PET skanner

H-D-2009-019 Sensitization and pericranial tenderness in pediatric headache

H-D-2009-020 Brunt fedtvæv hos voksne mennesker

H-D-2009-021 DASE-projektet - en model til klinisk oplæring af medicinstuderende

H-D-2009-022 VIRTUE Male Sling Studie

H-D-2009-023 Brugada Syndrom - Det autonome nervesystems betydning for udvikling af elektrokardio-grafiske forandringer

og arytmi

H-D-2009-024 Fastlæggelse af optimal transfusionsgrænse efter stor ortopædkirurgi

H-D-2009-026 FASE II-FORSØG MED MONOTERAPI MED ORODESIN (BCX1777) TIL BEHANDLING AF KUTAN T-CELLE

LYMFOM

H-D-2009-027 Aggregation og co-aggregation mellem probiotiske bakterier og caries-associerede stam-mer, og probiotiske

bakteriers inhibering af orale streptokokker – et in vitro studie

H-D-2009-028 Microphthalmi og anophthalmi – en klinisk, epidemiologisk og genetisk karakterisering af en dansk

kohorte

H-D-2009-029 HomeCARE II (Monitoring of Fluid Status in Heart Failure Patients by Intrathoracic Impe-dance Measurements)

(Overvågning af væskestatus hos patienter med hjerteinsufficines ved måling af intratorakal

impedans)

H-D-2009-030 Betydning af kropssammensætningen for inflammatorisk aktivitet og produktion af frie radi-kaler hos

vægt-diskordante monozygote tvillinger

H-D-2009-031 Et randomiseret åbent fase III forsøg: Effekten af at tilføje Bevacizumab til cross over fluo-ropyrimidine

baseret kemoterapi til patienter med metastatisk colorectal cancer og syg-domsprogression under eller efter

første linje standard kemoterapi i kombination med Be-vacizumab

H-D-2009-032 A Phase 2a Study of the Safety and Effectiveness of NXN-188 for the Acute Treatment of Migraine Attacks

with Aura (Et fase 2a studie af Sikkerheden og Effektiviteten i den skutte behandling af migræne med

aura)

H-D-2009-033 Motionsfodbold som behandling af patienter med mild til moderat arteriel hypertension og effekten heraf

på den samlede kardiovaskulære risikoprofil

H-D-2009-034 Solvaner i landbrugsfamilier. Baseret på personlige, elektroniske UVR dosimetre og dag-bogsdata om soleksponering

H-D-2009-035 ET RANDOMISERET, ÅBENT MULTICENTER- OG FASE II-FORSØG MED HENBLIK PÅ AT BESTEMME

EFFEKTEN AF LENALIDOMID (REVLIMID®) VERSUS INVESTIGATORS VALG TIL PATIENTER MED RECI-

DIVERENDE ELLER REFRAKTÆR MANTELCELLE-LYMFOM

H-D-2009-036 Test af stomi-afførings påvirkning af hud og klæberes fysiske og kemiske egenskaber

H-D-2009-037 Undersøgelser af baggrunden for dødsfald relateret til brugen af lægemidler og misbrugs-stoffer Projektet

er inddelt i to delprojekter (Ph.D.-projekter) med følgende titler: Delprojekt 1: Undersøgelse af baggrunden

for methadon-relaterede narkomandødsfald ved chiral be-stemmelse af R- og S-methadon i blod og hår

Delprojekt 2: Vurdering af markører for læ-gemiddelomsætning i postmortem sager

21


Appendix til årsberetningen 2009

22

H-D-2009-038 Effekten af behandling af traumatiserede flygtninge med traume-fokuseret kognitiv ad-færdsterapi og

lægebehandling inklusive antidepressiva – et randomiseret kontrolleret kli-nisk studie

H-D-2009-039 A single-center, prospective, double blinded controlled clinical trial to assess the efficacy of the use of

suPARnostic in the admission management of potential AMA patients from the GP and in triaging

patients admitted to AMA with 6 months of follow-up

H-D-2009-040 Psoriasis’ betydning for stofskiftet og hjertekarsygdomme

H-D-2009-041 Afdækning af fysisk aerob kapacitet og arbejdsbelastning hos rengøringsassistenter

H-D-2009-042 Er Staphylococcus aureus bærerstatus i oropharyngx (svælgbærerstatus) associeret med Staphylococcus

aureus bærerstatus i nasopharynx eller med patoanatomiske forhold i pha-ryngx?

H-D-2009-043 Lindrende behandling af metastaser med gennembrud af huden: En randomiseret under-søgelse mellem

elektrokemoterapi og strålebehandling

H-D-2009-044 Malignt melanom i konjunktiva og forstadier hertil i Danmark i tiåret 1999 til 2008

H-D-2009-045 Effekten af ergoterapeutisk behandling med intermitterende pneumatisk kompression efter operation for

Dupuytrens Kontraktur

H-D-2009-048 TUMORMARKØRMONITORERING AF PATIENTER MED METASTASERENDE BRYST-KRÆFT: EN SAM-

MENLIGNENDE BIOBANK UNDERSØGELSE AF TO NYE POTENTI-ELLE MARKØRER ALCAM OG BCAM

VS. TIDLIGERE UNDERSØGTE MARKØRER CA549, CA15-3, CEA OG TPA

H-D-2009-051 En undersøgelse af effekten af manuel terapi i behandlingen af funktionelle stemmelidelser

H-D-2009-052 Double blind, placebo-controlled study to assess the effects of Erythropoietin on clinical disability and

brain pathology as shown by magnetic resonance imaging in patients with progressive multiple sclerosis

(Erythropoietin (EPO) behandling for progressiv multipel sklerose- en dobbelt blind placebokontrolleret

undersøgelse)

H-D-2009-053 MR forandringer ved atypisk parkinsonisme

H-D-2009-054 Forekomst af hypofyseinsufficiens hos patienter med erhvervet svær hjerneskade – pludse-ligt opstået ved

tilskadekomst eller sygdomstilfælde

H-D-2009-055 Samtidig kvantitering af cirkulerende TNF-hæmmer og antistoffer mod TNF-hæmmer til optimering af

biologisk behandling ved Crohn’s sygdom

H-D-2009-056 Urethral Pressure Reflectometry Måling på prostataniveau hos mænd

H-D-2009-057 Vurdering af ovarie toxicitet hos præmenopausale kvinder, der modtager kemoterapi

H-D-2009-058 Et randomiseret, placebokontrolleret, multidosis-, fase 2-forsøg med det formål at bestem-me effekten, sikkerheden

og tolerabiliteten ved AMG 785 i behandlingen af postmenopau-sale kvinder med lav knoglemineraltæthed

H-D-2009-059 Submikroskopiske kromosomabnormiteter hos børn med autismespektrumforstyrrelser

H-D-2009-060 Effekt på trombocytaktivering af lagring i to forskellige opbevaringsløsningeri op til 9 dage

H-D-2009-061 Et dobbeltblindet, dobbelt-dummy-, placebokontrolleret, randomiseret, multicenter, 5-vejs-overkrydsnings-,

enkeltdosisforsøg med henblik på at undersøge den lokale og den syste-miske virkning af inhaleret

AZD9164 sammenlignet med tiotropium hos forsøgspersoner med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

H-D-2009-062 Lokalt administreret infliximab ved Crohn’s sygdom

H-D-2009-063 Avanceret ekkokardiografisk undersøgelse og vurdering af risiko efter akut myokardiein-farkt


Projekter anmeldt i 2009

H-D-2009-069 Effekten af familiebaseret livsstilsintervention blandt kvinder opereret for brystkræft målt på tilpasning til

nationale anbefalinger vedrørende kost, alkohol. rygning og motion - en pro-spektiv randomiseret undersøgelse

H-D-2009-072 Individuelle forskelle i modulering af Hoffmann refleksen under gang: Effekt af hhv. antago-nist inhibition

og induceret muskelsmerte

H-D-2009-075 Thermografi til diagnostik af Dyb Vene Trombose (DVT)

H-1-2009-071 ”Laryngeal morbiditet ved brug af Endoflex®-tube i sammenligning med endotrakealtube med stilet”

H-1-2009-073 Måling af hjernens blodgennemstrømning ved hjælp af MR skanning hos patienter med hjernetumorer

H-1-2009-077 Pharyngeale og intra-anale HPV infektioner hos kondylompatienter

H-1-2009-094 Prospektiv undersøgelse for præoperativ samlet MR diagno-stik vs. standard udredning ved cancer recti

H-2-2009-083 Model for udvikling af appetitvækkende, energi- og proteinrige fødevarer til ernæringsrisi-kopatienter

Delprojekt 3: sensoriske forsøg

H-2-2009-086 Reguleres TBC1D1 under muskelkontraktioner i human skeletmuskulatur?

H-2-2009-097 Biomarkører ved akut koronar syndrom

H-2-2009-105 ERDOSTEINS EFFEKT OG SIKKERHED VED LANGVARIG BEHANDLING AF KRONISK OBSTRUKTIV LUN-

GESYGDOM (KOL). En 12 måneders, randomiseret, dobbeltblindet

H-2-2009-115 Can a daily intake of probiotic bacteria delay recolonisation of mutans streptococci after chlorhexidine

suppression?

H-2-2009-146 Mikromiljøets betydning for epithelial differentiering, stamceller og carcinogenese

H-2-2009-158 UREMINC - Nedbrydning og elimination af GLP-1 og GIP hos patienter med kronisk dialy-sekrævende

uræmi

H-3-2009-075 Dansk oversat titel: Paclitaxel Frigivende Ballon i Patienter med In-Stent Restenose (PEP-PER studiet)

Engelsk titel: Paclitaxel REleasing Balloon in Patients PresEnting with In-Stent Restenosis” (PEPPER study)

P0545 27. april 2009

H-3-2009-077 Sammenlignende undersøgelse af forskellige proteseoverfladers betydning for migration af tibiakomponenten

og knogleremodellering af den protesenære knogle ved ucementerede knæproteser (trabekulært metal

– TMT versus Regenerex)

H-3-2009-078 Effekten af melatonin på psykofysiologiske og neurokognitive parametre

H-3-2009-082 Hjernens gennemblødning under stimulation af blodtrykket

H-3-2009-086 Et fase Ib-forsøg i to stadier med det formål at undersøge farmakokinetikken for, sikkerhe-den ved og tolerabiliteten

af en SC (s.c.) formulering af Mabthera hos patienter med folliku-lært lymfom (FL) som en del

af vedligeholdelsesbehandlingen Eudract nr. 2008-008490-60

H-3-2009-088 Mycophenolat salt (Myfortic®): Farmakokinetik hos levertransplanterede børn Eudract nr. 2009-013649-28

H-3-2009-092 Absorption og omsætning af oralt indtaget 75Se-L-selenomethionin hos raske forsøgsper-soner: et metodestudium

baseret på måling med gammakamera

H-3-2009-112 Sammenhæng mellem diabetisk neuropati, åreforkalkning og knogleafkalkning hos patien-ter med type 1

diabetes

23


Appendix til årsberetningen 2009

24

H-3-2009-130 Et fase II, multicenter, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, parallelgruppe, dosisfindende

klinisk forsøg til undersøgelse af virkningen af og sikkerheden ved 10 og 20 mg/dag aerosoliseret liposomal

ciclosporin A (L-CsA) versus aerosoliseret placebo til fore-byggelse af Bronchiolitis Obliterans Syndrom

(BOS) hos patienter med lungetransplantat (LT) Eudract nr. 2008-003800-73

H-3-2009-139 Vævsdoppler ekkokardiografi til tidlig opsporing af kardiel påvirkning ved type 1 diabetes mellitus

H-3-2009-143 Topoisomerase1 og topoisomerase2A gen kopi antal i colorectal cancer med og uden mismath repair defekt

H-3-2009-148 Forsøg vedrørende kardiovaskulære udfald for at vurdere aleglitazars potentiale til at redu-cere den

kardiovaskulære risiko hos patienter med en nylig hændelse med akut koronart syndrom (AKS) og type 2

diabetes mellitus (T2D). Eudract nr. 2009-012269-71

H-4-2009-088 Diverticulitis – laparoscopisk lavage vs resektion (Hartmann’s procedure) ved akut diverti-culitis med peritonitis

H-4-2009-092 Et dobbeltblindet, randomiseret, placebo-kontrolleret fase I/II-forsøg med adaptivt design til bestemmelse

af sikkerhed, tolerabilitet, immunogenicitet og effekt af ACI-24 hos patienter med mild til moderat Alzheimers

sygdom

H-4-2009-096 Karakterisering af T-celler ved rheumatoid arthritis og systemisk lupus erythematosus

H-4-2009-101 Behandling af akne-ar med fraktioneret CO2 laser

H-4-2009-102 Udholdenhedstrænings effekt på metaboliske forstyrrelser hos prostatacancerpatienter i hormonbehandling

H-4-2009-103 En undersøgelse af hvorvidt diagnostisk koronararteriografi (KAG) forværrer nyrefunktionen hos hjerteinsufficienspatienter

H-4-2009-110 Klinisk undersøgelsesplan #: CW-0510-09-U352 Et indledende, ikke-komparativt forsøg til vurdering af et

selvabsorberende sårhelingsskum til akutte sår

H-4-2009-115 Ny inceptionskohorte i Europa: Er der en øst-vest-gradient i IBD?

H-4-2009-120 Tilsætning af sufentanil til interskalenrblokade ved skulderoperation

H-4-2009-126 Karakterisering af osteoclast differentiering og nedbrydning af human knogle materiale af forskellige

alder”

H-4-2009-127 Effekt af vaccination af sundhedspersonale og HIV smittede patienter med H1N1v vaccine mod influenza

pandemi

H-4-2009-128 Belastningsrelateret forandringer i genexpression i patellasene og musculus quadriceps femoris

H-4-2009-134 Et åbent, multicenter-, trearmet, randomiseret fase III-forsøg, som sammenligner effekten af og sikkerheden

ved RO5072759 + chlorambucil (GClb), rituximab + chlorambucil (RClb) eller chlorambucil (Clb) som

monoterapi hos tidligere ubehandlede patienter med CLL og komorbiditeter

H-4-2009-135 Randomiseret undersøgelse af effekt af intensiv, individuel ernæringsvejledning til cancer-patienter i stråleterapi

og/eller kemoterapi mod abdominal cancer

H-4-2009-136 ÆNDRINGER I SCOREN FOR PROSTATACANCER-ANTIGEN-3 (PCA3) OG TMPRSS2-ERG (T2-ERG) UNDER

PÅBEGYNDELSE AF BEHANDLING MED ANDROGENDEPRI-VATION (ADT) MED 22,5 MG TRIPTORELIN

HOS PATIENTER MED FREMSKREDEN PROSTATACANCER (PCA): ET FASE III- MULTICENTERFORSØG

MED EN ENKELT BEHANDLINGSGRUPPE

H-4-2009-137 Kan injektion af Methylprednisolonacetat (Depo-Medrol) 80 mg i mastektomikaviteten ved drænfjernelsen

efter operation for primær mammakancer virke profylaktisk mod seromdan-nelse ? Et randomiseret

projekt


H-4-2009-140 Hyperbar oxygen - en ny behandlingsmodalitet hos strålebehandlede med skade på spyt-kirtelvæv

H-4-2009-141 Undersøgelse af Bifodan Lactobacillus-enterokapsler: Vaginal kolonisation efter oral indta-gelse

H-4-2009-146 PDE inhibitorers effekt på kognitive deficits associeret til skizofreni

Projekter anmeldt i 2009

H-4-2009-147 Effekt af fysisk træning hos postoperative, sengeliggende patienter på klinisk forløb, mu-skelfunktion og

proteinomsætning.

H-4-2009-150 Et randomiseret dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg til vurdering af effekten af taspoglutid

(RO5073031) på kardiovaskulære resultater hos forsøgspersoner med util-strækkeligt kontrolleret type

2-diabetes og dokumenteret kardiovaskulær sygdom.

H-4-2009-156 Inflammatoriske forskelle mellem ikke-rygere og ryger

Komité E

H-A-2009-041 Københavns Familiebank - kortlægning af almindelige arvelige variationer

H-B-2009-056 Central og perifer døgnblodtryksmåling hos patienter med type 1 diabetes mellitus – relati-on til autonom

neuropati og diabetisk nefropati

H-B-2009-058 Et dobbeltblindet, parallelgruppekontrolleret fase IIb-multicenterforsøg til fastlæggelse af dosis og undersøgelse

af virkning og sikkerhed ved fire doser MP-513 i kombination med igangværende metforminmonoterapi

hos forsøgspersoner med type 2-diabetes mellitus med en open label-udvidelse

H-B-2009-071 Kalcium indtag og fedt udskillelse - et observationelt studie

H-B-2009-076 Anvendelse af PKU kort til afprøvning af mulige neonatale screeningsmetoder hos patienter med Klinefelter

syndrom

H-C-2009-068 Stunning af venstre atrium efter DC-konvertering. Effekt af forudgående behandling og tid siden DC-konvertering

H-D-2009-065 Undersøgelse af nethindens blodgennemstrømning ved lys og mørke

H-D-2009-077 Hvordan reguleres protein balancen i muskulaturen under og efter intenst udholdenhedsar-bejde hos mennesker?

H-D-2009-078 Genetiske variationers betydning for udvikling af fedme og fedme relaterede sygdomme

H-D-2009-080 ”Akut indledning” med Rocuronium-Sugammadex sammenlignet med Suxamethon

H-1-2009-080 Kan anvendelse af endoskopisk positioneringsudstyr ved coloskopiundersøgelsen (kikkert-undersøgelse af

tyktarmen) i en højt specialiseret praksis forbedre patientens subjektive kvalitetsoplevelse (smerteperception)?

En pilotundersøgelse

H-1-2009-083 INGEAR 1: Effekter af intravenøse infusioner af tarmhormoner, som mono- og kombinati-ons-infusioner,

på energiforbrug og appetitregulering hos raske, obese individer

H-1-2009-085 Hypotermi induceret via automatisk peritoneal lavage efter hjertestop eller akut myokar-dieinfarkt med

ST-segmentelevation

H-1-2009-086 Neuro-psykiatriske sygdomme i familier

H-1-2009-099 Den dynamiske effekt af kulhydratindtagelse, insulinbolus og fysisk aktivitet på blodsukker-niveauet hos

forsøgspersoner med type 1 diabetes

H-1-2009-100 Udvikling af selektiv ultralyds-vejledt nervus axillaris og nervus suprascapularis blokade

H-1-2009-107 Hjernens oxygenering og hjertets minutvolumen under anæstesi: Betydningen af vasopres-sorer

25


Appendix til årsberetningen 2009

26

H-1-2009-110 Aktiv Colitis Ulcerosa; placebokontrolleret behandlingsstudie med Ciproxin og E. coli Nissle

H-1-2009-116 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multicenter- og fase III-forsøg med panobinostat i

kombination med bortezomib og dexametason til patienter med recidiveren-de multipelt myelom

H-1-2009-128 Et eksplorativt klinisk forsøg til undersøgelse af målemetoder til beskrivelse af toniske-kloniske epileptiske

anfald

H-1-2009-129 Et klinisk resultatforsøg af Darapladib i forhold til placebo til sammenligning af forekomsten af væsentlige

kardiovaskulære hændelser (MACE) hos forsøgspersoner efter akut koronart syndrom

H-1-2009-139 Forsøg med ny medicin (V503) mod Human Papillomavirus (HPV)

H-1-2009-144 Astma – en mere alvorlig sygdom hos ældre?

H-2-2009-108 HZC102970: Et effekt- og sikkerhedsforsøg på 52 uger til sammenligning af effekten af tre dosisstyrker af

fluticasonfuroat/GW642444-inhalationspulver med GW642444 på den årlige rate af eksacerbationer hos

forsøgspersoner med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

H-2-2009-120 Mekanismer for fremkomst af de typiske histologiske og strukturelle forandringer ved Aryt-mogen Højre

Ventrikel Kardiomyopati (ARVC)(MYBI-ARVC forsøget)

H-2-2009-124 Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol

hos børn med cerebral parese

H-2-2009-130 Gener, markører og bakteriers betydning for udvikling og forløb af kronisk tarmbetændelse hos børn

H-2-2009-143 MicroRNA Ekspression af uveale melanomer i korrelation til overlevelse

H-2-2009-150 Genekspressionen under graviditet hos kvinder med reumatoid artrit

H-2-2009-151 Betydning af anti-TNFa behandling for skeletmuskler -undersøgt hos patienter med rheu-matoid artrit

H-2-2009-156 Et fase 3, multicenter, randomiseret, dobbelblindet, placebokontrolleret forsøg med usteki-numab, et komplet

humant anti-IL-12/23p40 monoklonalt antistof, indgivet subkutant, hos patienter med aktiv psoriasisartritis

H-3-2009-076 SLOPUS - Søvn og Appetit. Korttidseffekter af nedsat søvnlængde på energibalancen

H-3-2009-087 Biomarkører i spinalvæske hos MND/ALS patienter

H-3-2009-100 Betydningen af vægttab efter kirurgisk behandling af overvægt for inflammationsmarkører med relation til

insulin resistens og diabetes mellitus, og med betydning for endothel dys-funktion og atherosclerose

H-3-2009-101 Klinisk forsøg med ny vaccine mod S. aureus Eudract nr. 2007-004018-15 MSD ref.no V710-003

H-3-2009-105 Anvendelse af ultralyd til bestemmelse af korrekt placering af endotracheal tube

H-3-2009-114 Thiazolidindionintervention med D-vitamin evaluering (TIDE) Et multicenter, randomiseret, dobbeltblindt,

placebokontrolleret forsøg med thiazolidindion eller placebo og D-vitamin el-ler placebo hos personer med

type 2 diabetes med risiko for kardiovaskulære sygdomme. Eudract nr. 2008-005030-73

H-3-2009-116 Behandling med modafinil efter apopleksi - måling af genoptræningseffekt, patologisk træt-hed, muskelstyrke

og knogleafkalkning. Eudract. nr. 2009-016057-17

H-3-2009-120 Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, parallelgruppe-, fase II, multicenterfor-søg af 12

ugers varighed med det formål at vurdere virkningen af 60 mg AZD9668 indgivet peroralt to gange dagligt

på strukturelle forandringer i luftvejene hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) ved

hjælp af multi-slice-computertomografi (MSCT). Eudract nr. 2009-014594-40


Projekter anmeldt i 2009

H-3-2009-123 Tolerabilitet og Effekt af Antipsykotika hos børn og unge med psykose. Et investigator-initieret, fase IV,

randomiseret dobbeltblindet multicenter forsøg af gavnlige og skadelige virkninger af aripiprazol versus

quetiapin hos børn og unge med psykose. Eudract nr. 2009-016715-38

H-3-2009-124 En prospektiv, randomiseret, åben undersøgelse til vurdering af virkningen af in vivo dyrk-ning ved hjælp

af Anecova ACVD1-Z55 anordningen sammenlignet med in vitro dyrkning hos patienter med subfertilitet,

som gennemgår assisteret reproduktionsmedicinsk behand-ling

H-3-2009-128 MULTICENTER FORSØG VEDRØRENDE AUTOMATISK DEFIBRILLATOR-IMPLAN-TATION: TIL REDUK-

TION AF UTILSIGTET BEHANDLING (MADIT-RIT)

H-3-2009-132 Vitamin D3 og vitamin D receptorens rolle i regulering af immunsystemets T celler

H-4-2009-086 En fase 3, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse af sikkerhed og effekt af Dimebon

hos patienter med mild til moderat Huntingtons sygdom Eudract nr. 2009-011800-44

H-4-2009-090 Protokol CN156018: Et multicenter, randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret for-søg af sikkerhed,

tolerance, farmakodynamiske og farmakokinetiske virkninger af BMS-708163 til behandling af patienter i

risiko for prodromal Alzheimers sygdom (MCI)

H-4-2009-091 Kardiovaskulær risikoprofil hos type 1 diabetespatienter med autonom neuropati

H-4-2009-095 Statiners effekt på mitokondrie funktionen hos raske midaldrende mænd og patienter med hyperkolesterolæmi

H-4-2009-099 Optagelse af MIBG hos patienter med en implanterbar defibrillator

H-4-2009-107 Hiv indikator sygdomme. En undersøgelse af hiv prævalens indenfor en eller flere syg-domme og/eller

tilstande inden for en afgrænset gruppe patienter som endnu ikke er hiv di-agnosticerede og som søger

behandling for en af disse sygdomme

H-4-2009-111 Beta-glukaner og metabolisk syndrom - et human interventionsstudie under BEST (Byg – En Sun-dere

Tilværelse) (internt forsøgsnummer og akronym: M196 BEST)

H-4-2009-113 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg med neratinib (HKI-272) efter trastuzumab hos

kvinder med tidligt stadium af brystcancer med HER2/neu-overekspression eller HER2/neu-amplifikation

H-4-2009-116 Immunologisk studie i relation til udbrud af influenza A(H1N1)v i skoler, institutioner og arbejdspladser i

Danmark

H-4-2009-118 Positron emission tomografi (PET) af myokardiets perfusion under 5-fluorouracil behandling

H-4-2009-119 Efterundersøgelser og arvelighedsanalyse ved grøn stær

H-4-2009-125 Genetikken bag hudtyper, pigmentering og risikoen for malignt melanom hos personer med atypisk

modermærkesyndrom

H-4-2009-143 Effekten af kronisk hæmodialysebehandling på hjerte-karsystemet

H-4-2009-155 ATLAS, Pilotstudie CP204OC Undersøgelsen er et ikke-blindet 3 x 3 cross-over kontrolleret pilotstudie, der

inkluderer 80 deltagere med ileostomi, hvori graden af lækage ved brugen af Atlas stomibasisplade sammenlignes

med Hollister Conform 2 og SenSura Cl

27


Appendix til årsberetningen 2009

28

Komité F

H-A-2009-058 Et indledende åbent forsøg til vurdering af den prognostiske nytte af Flutemetamol(18F) injektion til

identifikation af forsøgspersoner med amnestisk let kognitiv svækkelse, som vil konvertere til Alzheimers

sygdom. Eudract nr. 2009-010227-62 Eudract nr. 2009-010227-62

H-A-2009-063 Genetisk basis for arvelig isoleret anosmi

H-A-2009-069 Fibrinklæber ved bilateral knæalloplastik – et prospektivt randomiseret studie med fokus på: blodtab,

smerte, ROM, hævelse og styrke

H-B-2009-057 Betydningen af myokardiets viabilitet for respons på CRT

H-B-2009-067 Ændringer i hudens barriere under behandling med Alitretinoin

H-B-2009-073 Undersøgelse af anthracyclinresistens og kardielfølsomhed hos patienter med metastase-rende brystkræft

H-D-2009-068 Smertemekanismer efter falanga tortur

H-D-2009-070 Undersøgelse af den genetiske baggrund for familiær hjertemisdannelse

H-D-2009-071 Undersøgelse af plasticitetsmekanismer hos patienter med afasi efter apopleksi

H-D-2009-073 Er der en differentieret forebyggende effekt af vægttab på atheroscleroseudviklingen hos patienter med

svær overvægt med og uden type 2 diabetes?

H-D-2009-076 Jernoligosakkarid til patienter med inflammatoriske tarmsygdomme og diagnosticeret jern-mangel anæmi

H-D-2009-079 Adrenalins og esmolols koagulationseffekt ved radikal prostatektomi

H-1-2009-078 Volumetrisk opmåling af venstre atrium gennem hjertecyklus, et hjerte MRI studie af raske unge og ældre

i hvile og under stress

H-1-2009-088 Intrahepatisk kemoterapi med oxaliplatin hver 2. uge kombineret med systemisk capecita-bin og til

patienter med HER2-positive tumorer desuden trastuzumab (Herceptin®) til pati-enter med ikke-resektable

levermetastaser fra brystkræft. Eudract nr. 2009-014821-17

H-1-2009-089 Vitamin D substitution til patienter med kronisk pankreatit og malabsorption. Eudract nr. 2009-011332-35

H-1-2009-092 MA 0919 Intra-hepatisk kemoterapi med oxaliplatin hver 2. uge kombineret med systemisk capecitabin og

til patienter med HER2-positive tumorer desuden med trastuzumab (Her-ceptin®) til patienter med ikkeresektable

levermetastaser fra brystkræft. En fase II-undersøgelse af patienter uden tegn på ekstrahepatisk

sygdom

H-1-2009-093 ”Onset-tid samt hæmodynamisk respons på anæstesi indledning hos ældre ved sammen-ligning af thiopental

og propofol”

H-1-2009-119 Biologiske, biomekaniske og patientrelaterede reaktioner på implantatunderstøttede helke-ramiske kroner.

In vivo og in vitro studier af zirkoniumdioxid baserede kroner og abutments i forhold til metalforstærkede

kroner og abutments. Studie 1: Et randomiseret, prospektivt studie af helkeramiske kroner og abutments

Studie 2: Et prospektivt studie af mucosa om-kring implantater hos patienter med tandagenesi

H-1-2009-130 Langtidsopfølgning af forsøgspersoner behandlet med AA4500 i forsøgene AUX-CC-854, AUX-CC-856, AUX-

CC-857/AUX-CC-858, og AUX-CC-859

H-1-2009-131 Effekten af eksperimentel vægtøgning på bruskmetabolismen i knæ hos normalvægtige

H-1-2009-140 Kontinuerte subkutane EEG-målinger med henblik på detektion og prædiktion af epileptiske anfald

H-1-2009-143 Effekten af Adductor-Kanal-Blokade på morfinforbrug, smerter og gangfunktion efter knæal-loplastik


Projekter anmeldt i 2009

H-2-2009-081 Mikrofraktur-behandling kontra TruFit- behandling af symptomgivende femorale bruskska-der i knæet

H-2-2009-084 Evaluering af ekkokardiografisk optimeret atrioventrikulær og interventrikulær overledning under henholdsvis

hvile og fysisk aktivitet hos hjertesvigt patienter behandlet med biventri-kulær pacemaker

H-2-2009-089 Regulatoriske T celler (Tregs) og betydning for patogenesen ved kroniske infektionssyg-domme

H-2-2009-101 Engelsk protokoltitel 003: An International Observational Study to Characterize Adults with Influenza

A--pandemic H1N1 (H1N1v) Who are Hospitalized with Complications of Influen-za A. Dansk protokoltitel:

Et internationalt observationsstudie til karakterisering af voksne som er hospitalsindlagt med komplikationer

til influenza A--Pandemic H1N1 (H1N1v)

H-2-2009-102 Engelsk protokoltitel 002:An International Observational Study to Characterize Adults with Influenza

A--pandemi H1N1(H1N1v) Dansk protokoltitel:Et internationalt observationsstudie til karakterisering af

voksne med influenza A

H-2-2009-113 Undersøgelse af perifere nerver hos raske forsøgspersoner og personer med forskellige nervesygdomme -

nerveledningsundersøgelse og excitabilitetsmålinger

H-2-2009-114 Undersøgelse af tynde nervefibre med kvantitativ svedundersøgelse, kvantitativ tempera-turtest og autonom

refleksundersøgelse

H-2-2009-125 Beskrivelse af patienter indlagt med atrieflimren med fokus på NT-ProBNP ved konverte-ring til simusrytme

H-2-2009-126 Kroniske smerter efter laparoskopisk lyskebrokoperation

H-2-2009-128 Et randomiseret, åbent, fase III-forsøg med to grupper til undersøgelse af neratinib plus paclitaxel versus

trastuzumab plus paclitaxel som førstevalgsbehandling til forsøgsperso-ner med ErbB-2-positiv, lokalt recidiverende

eller metastatisk brystcancer. Eudract. nr. 2008-007803-10

H-2-2009-134 Retrospektiv opgørelse af albu-alloplastikker indsat på Sjælland i perioden 1980-2008

H-2-2009-135 Anvendelighed af immunhistokemisk Pax-8 ekspression til differential diagnostik mellem primære, epiteliale

ovarietumorer og metastaser til ovariet

H-2-2009-136 Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, klinisk multicenterforsøg med deferasi-rox til

patienter med myelodysplastiske syndromer (lav/int-1 risiko) og jernophobning som følge af transfusioner

(TELESTO)

H-2-2009-138 Sammenligning af en biolimus-eluerende stent med bionedbrydelig polymer med en bare-metal stent

uden belægning hos patienter med ST-elevations myokardieinfarkt (STEMI)

H-2-2009-139 Karakterisering humane c-Kit (CD117) positive celler fra fostervand opsamlet til fødsels-termin

H-2-2009-140 Behandling af Exercise-Induced Vocal Cord Dysfunction (EI-VCD)

H-2-2009-145 Optimal ski træning til langvarig langrendspræstation

H-2-2009-147 Dual-time PET/CT og Sentinel Node diagnostik præoperativt hos patienter med oral cancer

H-2-2009-149 Stamcellebehandling af patienter med kronisk kranspulsåresygdom

H-3-2009-085 Et randomiseret, placebokontrolleret multicenterforsøg med 2 parallelle grupper i en 24-ugers dobbeltblind

behandlingsperiode med det formål at vurdere effekten af og sikkerhe-den ved lixisenatide hos

patienter med type 2-diabetes, der ikke kan kontrolleres tilstrække-ligt med insulin glargin og metformin

Eudract nr. 2008-007335-40

29


Appendix til årsberetningen 2009

30

H-3-2009-089 Dobbeltblindet immunogenicitets- og sikkerhedsforsøg med GSK Biologicals’ sæsonbe-stemte influenzavaccine

GSK2321138A hos voksne Eudract nr. 2009-013661-26

H-3-2009-099 Undersøgelse af Det Elektroniske Plasters måleegenskaber af iltmætning ved sammenlig-ning med arteriel

iltmætning målt ved blodprøve

H-3-2009-102 Undersøgelse af blodets strømning og karvæggens biomekaniske egenskaber i normale aortae

H-4-2009-082 Inaktiv livsstil og kost

H-4-2009-084 Protokol H3E-EW-S125, Et enkeltarmet fase 2-forsøg med pemetrexed, cisplatin og beva-cizumab som

induktionsbehandling efterfulgt af pemetrexed og bevacizumab som vedlige-holdelsesbehandling, ved

førstevalgsbehandling af fremskreden ikke-pladeepithel, ikke-småcellet lungekræft

H-4-2009-105 En åben, randomiseret, fase 3-multicenterundersøgelse på parallelgrupper af virkningen og sikkerheden

af lenalidomid (Revlimid®) sammenlignet med klorambucil som første behand-lingsvalg til tidligere ubehandlede

ældre patienter med kronisk lymfatisk B-celleleukæmi

H-4-2009-106 Diagnostik af nethinde centralveneokklusion og behandling med vaskulær endothelial vækstfaktor-hæmmer

- et randomiseret klinisk studie

H-4-2009-144 ET RANDOMISERET, DOBBELTBLINDT, DOBBELTDUMMY, MULTINATIONALT, MUL-TICENTER- OG

FASE III-FORSØG MED PARALLELLE GRUPPER MED DET FORMÅL AT VURDERE EFFEKTEN AF OG

SIKKERHEDEN VED (LMW) HEPARIN/EDOXABAN VERSUS (LMW) HEPARIN/WARFARIN HOS FORSØGS-

PERSONER MED SYMPTOMA-TISK DYB VENETROMBOSE OG/ELLER PULMONAL EMBOLI

H-4-2009-145 Hjernestammerefleks ændringer hos patienter med spændingshovedpine

Ikke afgjorte sager

H-2-2009-100 Fordeling, optagelsesratio og variation af I-123-FP-CIT i hjernen hos raske forsøgspersoner og patienter

med Parkinsons sygdom: En SPECT undersøgelse

H-2-2009-103 Kæmpecelle dannelse hos patienter med autoimmune granulomatøse sygdomme

H-2-2009-116 Afprøvning af CARP (Compression Anastomotic Ringlocking Procedure)

H-3-2009-136 Identifikation af DNA skader samt disses reparationsmekanismer ved intrakranielle tumorer

H-3-2009-152 Undersøgelse af effekten af hyperbar oxygenbehandling på dyb infektion omkring stationæ-re brystimplantater,

hos kvinder rekonstruerede efter cancer mamma (+/- adjuverende strå-lebehandling)


Projekter anmeldt i 2009

31


Komiteernes adresse:

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Kongens Vænge 2

3400 Hillerød

Hovedtelefon: 4820 5585

E-mail: vek@regionh.dk

Hjemmeside: www.regionh.dk/sundhed

More magazines by this user
Similar magazines