LC-46/52D65E/DH65E/S Operation-Manual DK - Sharp

sharp.dk

LC-46/52D65E/DH65E/S Operation-Manual DK - Sharp

LC-46D65E

LC-46DH65E

LC-46DH65S

LC-52D65E

LC-52DH65E

LC-52DH65S

LCD-FÄRG-TV

NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO

LCD FARVEFJERNSYN

LCD FARGEFJERNSYN

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

BRUGSVEJLEDNING

BRUKERHÅNDBOK

: LC-46D65E/LC-52D65E

: LC-46DH65E/LC-52DH65E

: LC-46DH65S/LC-52DH65S

SVENSKA

SUOMI

DANSK

NORSK


SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 13A fuse. Should the

fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or and of the same rating as above,

which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.

In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains

plug and fit an appropriate type.

DANGER:

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a

safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric

shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral

Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings

identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

• The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.

• The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red.

Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug.

Before replacing the plug cover make sure that:

• If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.

• The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

Indhold ................................................................................ 1

Indledning ........................................................................... 2

Kære SHARP-kunde ..................................................... 2

Vigtige sikkerhedsforskrifter........................................... 2

Varemærker .................................................................. 2

Fjernbetjening ............................................................... 3

Fjernsyn (set forfra) ........................................................ 4

Fjernsyn (set bagfra) ...................................................... 4

Forberedelse ...................................................................... 5

Medfølgende tilbehør .................................................... 5

Montering af stativet...................................................... 5

Isætning af batterierne .................................................. 6

Anvendelse af fjernbetjeningen ...................................... 6

Forsigtighedsregler for fjernbetjeningen .................... 6

Lynguide ............................................................................. 7

Oversigt over indledende installation ............................. 7

Inden du tænder for apparatet ...................................... 8

Sammenbinding af kablerne .................................... 8

Indledende auto-installation .......................................... 9

Kontrol af signalstyrke og kanalstyrke ...................... 9

Hvordan man ser fjernsyn .............................................. 10

Daglig anvendelse ....................................................... 10

Tænde/slukke ........................................................ 10

Skift mellem analoge og digitale udsendelser ......... 10

Skift af kanaler ....................................................... 10

Valg af ekstern videokilde ....................................... 10

Valg af lydindstilling ................................................ 10

EPG (Electronic Programme Guide = elektronisk

programguide) .......................................................... 11

EPG-oversigt .............................................................. 11

Nyttige indstillinger for brug af EPG ............................. 11

Valg af et program ved hjælp af EPG ........................... 12

Timeroptagelse ved hjælp af EPG ............................... 13

Annullering af timeroptagelsen .................................... 13

Tekst-tv ....................................................................... 14

Anvendelse af MHEG-5-programmet

(kun Storbritannien) .................................................. 14

Tilslutning af eksterne apparater ................................... 15

Introduktion til tilslutningerne ....................................... 15

HDMI-tilslutning ..................................................... 16

Komponent-tilslutning ............................................ 16

VIDEO-tilslutning .................................................... 16

SCART-tilslutning ................................................... 17

Styring af apparater med SCART ved

hjælp af AV Link .................................................. 17

Højttaler-/forstærker-tilslutning ............................... 18

Isætning af CA-kort ..................................................... 19

AQUOS LINK .................................................................... 20

Styring af HDMI-apparater ved hjælp af AQUOS LINK ... 20

AQUOS LINK-tilslutning .............................................. 20

AQUOS LINK-indstilling ............................................... 21

Betjening af et AQUOS LINK-apparat .......................... 22

MENU-anvendelse ........................................................... 23

Hvad er MENU? .......................................................... 23

Almindelig anvendelse ............................................ 23

BRUGSVEJLEDNING

Illustrationerne og OSD (On-Screen Display = skærmvisningerne) i denne brugsvejledning er udelukkende ment som forklaring

og kan variere en smule fra de reelle handlinger.

De i denne brugsvejledning anvendte eksempler er baseret på model LC-52D65E.

Model LC-46DH65E, LC-46DH65S, LC-52DH65E og LC-52DH65S er kompatible med H.264 (MPEG4 H.264, MPEG4 AVC,

MPEG4 AVC/H.264) komprimerede udsendelser.

Indhold

DANSK

Basal indstilling................................................................ 24

Billedindstillinger.......................................................... 24

AV MODE .............................................................. 25

Lydindstillinger ............................................................ 25

Strømbesparelsesindstillinger ...................................... 26

Kanalindstillinger ......................................................... 27

Auto-installation ..................................................... 27

Indstillinger af digitale kanaler ................................. 27

Indstillinger af analoge kanaler .............................. 28

Indstillinger af kodeord/børnesikring ....................... 29

Sprogindstillinger (sprog, undertekst, multi-lyd) ........... 29

Nyttige funktioner, når du ser fjernsyn .......................... 30

Valg af billedstørrelse................................................... 30

Automatisk valg af WSS-billedstørrelsen

(bredskærmssignalering) ..................................... 30

Manuelt valg af WSS-billedstørrelsen

(bredskærmssignalering) ..................................... 30

Manuelt valg af billedstørrelsen .............................. 30

Manuelt valg af billedstørrelsen til optagelse ........... 31

Automatisk valg af HDMI-billedstørrelsen ............... 31

Andre billed- og lydindstillinger .................................... 31

Indstilling af billedpositionen ................................... 31

Automatisk lydstyrkeregulering ............................... 31

Fremhævelsesdialog .............................................. 31

Udsender kun lyd ................................................... 31

Display-indstillinger ..................................................... 32

Kanal-display ......................................................... 32

Tids- og titelvisning ................................................ 32

Andre nyttige egenskaber .............................................. 33

Indstilling når eksterne apparater anvendes ................. 33

Indstillinger af indgangskilde ................................... 33

Overspring af specificeret indgang ......................... 33

Indstillinger af farvesystem ..................................... 33

Ekstra egenskaber ...................................................... 33

Tilslutning af en USB-enhed ........................................ 34

USB-billedviser/-musikafspiller .................................... 34

Foto-indstilling ....................................................... 34

Musik-indstilling ..................................................... 35

USB-enhedskompatibilitet........................................... 35

Tilslutning af en pc .......................................................... 36

Tilslutning af en pc ...................................................... 36

Indstilling af lydindgang .......................................... 36

Visning af et pc-billede på skærmen ........................... 36

Valg af billedstørrelsen ........................................... 36

Automatisk indstilling af pc-billedet ........................ 37

Manuel indstilling af pc-billedet............................... 37

Valg af indgangsopløsning .......................................... 37

RS-232C port-specifikationer ...................................... 38

Oversigt over pc-kompabilitet ..................................... 39

RS-232C kommandoliste ............................................ 39

Tillæg ................................................................................ 40

Fejlfinding .................................................................... 40

Opdatering af dit fjernsyn via DVB-T............................ 41

Nulstil .......................................................................... 41

Identifikation ................................................................ 41

Specifikationer ............................................................ 42

Ekstraudstyr ................................................................ 42

Bortskaffelse efter brug ............................................... 43

DANSK

1


Indledning

Kære SHARP-kunde

Tak for købet af dette SHARP LCD-farvefjernsyn. Læs venligst afsnittet Vigtige sikkerhedsforskrifter omhyggeligt inden

ibrugtagning af dette produkt, således at sikkerheden opretholdes, og mange års problemfri anvendelse af produktet sikres.

Vigtige sikkerhedsforskrifter


Rengøring—Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen, inden rengøring af produktet udføres. Rengør poduktet med

en fugtig klud. Anvend ikke flydende rengøringsmidler eller aerosol-rengøringsmidler til rengøringen.

Vand og fugt—Anvend ikke produktet i nærheden af vand, som for eksempel badekar, vaskebaljer, køkkenvaske,

vaskemaskiner, svømmebasin eller i en fugtig kælder.

Anbring ikke vaser eller andre beholdere, som indeholder vand, på produktet. Vandet kan blive spildt på

produktet med brand og/eller elektrisk stød til følge.

Stativ—Anbring ikke produktet på en ustabil rullevogn, et stativ, en trefod eller et bord. Dette kan bevirke,

at produktet falder ned, hvilket kan føre til alvorlig personskade og skade på produktet. Anvend kun en

rullevogn, et stativ, en konsol eller et bord, som anbefales af fabrikanten eller sælges med produktet.

Sørg for at følge fabrikantens anvisninger, hvis du monterer produktet på væggen. Anvend kun det af

fabrikanten anbefalede monteringsmateriale.

Hvis du flytter produktet, mens det er anbragt på en rullevogn, skal dette ske med den største forsigtighed. Bratte

standsninger, for megen kraft og en ujævn gulvflade kan bevirke, at produktet falder ned fra rullevognen.

Ventilation—Ventilationsåbningerne og andre åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation. Undlad

at tildække eller blokere disse ventilationsåbninger og huller, da utilstrækkelig ventilation kan medføre

overophedning og/eller afkortning af produktets levetid. Anbring ikke fjernsynet på en seng, en sofa, et

tæppe eller en lignende overflade, da dette kan blokere ventilationsåbningerne. Dette produkt er ikke

beregnet til indbygget installation. Det må ikke anbringes på et indelukket sted, som for eksempel i

en bogreol eller et rack, med mindre der sørges for passende ventilation eller fabrikantens anvisninger

følges.

Det i dette produkt anvendte LCD-panel er lavet af glas. Det kan derfor gå i stykker, hvis produktet tabes eller udsættes

for stød. Vær påpasselig med ikke at skære dig på glasskårene, hvis LCD-panelet er gået i stykker.

Varmekilder—Hold produktet borte fra varmekilder som for eksempel radiatorer, varmeapparater, ovne og andre

varmefrembringende produkter (inklusive forstærkere).

For at forhindre brand, må man aldrig anbringe levende lys eller åben ild oven på eller i nærheden af fjernsynet.

For at forhindre brand eller fare for stød, må man ikke anbringe netledningen under fjernsynet eller andre

tunge genstande.

Lad ikke et stillbillede stå på skærmen i længere tid, da et efterbillede derved kan dannes.

Når netstikket er sat i, vil der altid forbruges en smule strøm.

Servicering—Forsøg ikke selv at servicere produktet. Fjernelse af dækslerne kan udsætte dig for højspænding

og andre farlige forhold. Overlad al servicering til en kvalificeret person.

LCD-panelet er et meget højteknologisk produkt, som giver fine billeddetaljer.

På grund af et stort antal pixel, kan der af og til komme nogle få ikke-aktive pixel frem på skærmen som faste blå, grønne

eller røde punkter. Dette er inden for produktspecifikationerne og er ikke nogen fejl.

Forsigtighedsregler for transport af fjernsynet

Når du transporterer fjernsynet, må du ikke gøre det ved at holde i højttalerne. Sørg altid for, at fjernsynet bæres af to

personer, som holder det med begge hænder—en hånd på hver side af fjernsynet.

Varemærker”HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI

Licensing LLC.”

Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.

”Dolby” og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

”HD ready”-logoet er et varemærke tilhørende EICTA.

DVB-logoet er et registreret varemærke tilhørende Digital Video Broadcasting—DVB—projektet.

”x.v.Colour” og er varemærker tilhørende Sony Corporation.

BEMÆRKModel LC-46D65E og LC-52D65E er kompatible med Dolby Digital.

Model LC-46DH65E, LC-46DH65S, LC-52DH65E og LC-52DH65S er kompatible med Dolby Digital Plus.

2


Indledning

Fjernbetjening

1 B (Standby/tændt)

(side 10)

2 Knapper til nyttige betjeninger

m (Tekst-tv)

ATV: Vis analog tekst-tv (side 14).

DTV: Vælg MHEG-5 og tekst-tv for

DTV (side 14).

k (Vis skjult tekst-tv)

(side 14)

[ (Undertekst)

Kobl undertekstsprog til/fra (side 14

og 29).

3 (Frys/Hold)

Tryk for at fryse et filmbillede på

skærmen.

Tekst-tv: Stop automatisk opdatering

af tekst-tv-sider eller ophæv holdindstilling.

1 (Subside)

(side 14)

v (Top/Bund/Fuld)

Indstil forstørrelsesområdet i tekst-tvindstilling

(side 14).

3 0–9 talknapper

Indstil kanalen.

Indtast de ønskede tal.

Indstil siden i tekst-tv-indstilling.

• Når de fem nordiske lande

(Sverige, Norge, Finland,

Danmark eller Island) vælges

i landeindstillingen i ”Autoinstallation”

(side 27), er DTVservicer

fire cifre. Når der vælges

et andet land, er DTV-servicer tre

cifre.

4 A (Flashback)

Tryk for at gå tilbage til den forrige

valgte kanal eller eksterne indgang.

5 DTV

Tryk for at få adgang til digital tvindstilling.

6 ATV

Tryk for at få adgang til konventionel

fjernsynsindstilling.

7 2 (Lydindstilling)

Vælg lydmultiplexindstilling (side 10).

8 ik/l (Lydstyrke)

Øg/mindsk fjernsynslydstyrken.

9 e (Mute)

Fjernsynslyd til/fra.

0 f (BREDFORMAT)

Vælg panorama-modus (side 30 og

36).

Q AV MODE

Vælg en videoindstilling (side 25).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

W a/b/c/d (Markør)

Vælg en ønsket post på

indstillingsskærmen.

OK

Udfør en kommando inden for

”MENU”-skærmen.

ATV/DTV: Vis programlisten, mens

ingen anden ”MENU”-skærm vises.

E END

Afslut ”MENU”-skærmen.

R Knapperne R/G/Y/B (farve)

De farvede knapper anvendes på

tilsvarende måde til at vælge de

farvede elementer på skærmen

(f.eks. EPG, MHEG-5, tekst-tv).

T b (INDGANGSKILDE)

Vælg en indgangskilde (side 10).

Y EPG

DTV: Vis EPG-skærmen (side

11–13).

U RADIO

DTV: Skift mellem Radio- og Dataindstilling.

• Når kun dataudsendelse (ingen

radioudsendelse) sendes af

DVB, vil radioudsendelsen blive

sprunget over.

I P. INFO

Tryk for at vise programinformation,

som sendes via digital

videoudsendelse i det øverste

venstre hjørne af skærmen (kun

DTV).

O Pr/s

Vælg fjernsynskanalen.

P p (Display-information)

Tryk for at vise stationsinformationen

(kanalnummer, signal, osv.) i det

øverste højre hjørne på skærmen

(side 32).

A SLEEP

Tryk for at indstille et tidspunkt, hvor

fjernsynet skal indstilles til standby

(Side 26).

S MENU

”MENU”-skærm til/fra.

D 6 (Retur)

Gå tilbage til den foregående

”MENU”-skærm.

F ACTION (Handlingsmodus)

Denne nøgle kan ikke bruges til

denne model.

G AQUOS LINK-knapper

Hvis eksternt udstyr, som for

eksempel en AQUOS BD-afspiller,

er tilsluttet via HDMI-kabler og er

AQUOS LINK-kompatibelt, kan

du anvende disse AQUOS LINKknapper.

Se side 20 og 22 angående

detaljer.

3


Indledning

1

2

3

4

5

6

Fjernsyn (set forfra)

Fjernsyn (set bagfra)

1

4 5 6

2

7 8 9 10

ADVARSEL:

Højt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage høretab.

4

Fjernbetjeningssensor

EXT4 (ANALOGUE RGB/AUDIO)terminaler*

HDMI1 (HDMI)-terminal

HDMI2 (HDMI/AUDIO)-terminaler*

EXT3 (COMPONENT/AUDIO)terminaler

OUTPUT (AUDIO)-terminaler

DIGITAL AUDIO OUTPUT-terminal

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11

12

13

14

15

Antenneterminal

RS-232C-terminal

EXT1 (RGB)-terminal

EXT2 (RGB)-terminal

COMMON INTERFACE-sprække

EXT8-terminaler

HDMI3 (HDMI)-terminal

USB-terminal

Hovedtelefoner

AC INPUT-terminal

OPC-sensor

OPC-indikator B (Standby/tændt)-indikator

*

16

a (afbryder)-knap

MENU-knap

b (INDGANGSKILDE)knap

Pr/s

Program (kanal)-knapper

ik/l

Lydstyrkeknapper

Terminalerne HDMI2 og EXT4

kan begge anvende den samme

lydindgangsterminal. Det rette

element skal dog vælges i menuen

”PC lydvalg” (se side 36 for yderligere

oplysninger).


ForberedelseMedfølgende tilbehør

Montering af stativet

Inden du monterer (eller afmonterer) stativet, skal du tage netledningen ud af AC INPUT-terminalen.

Inden du påbegynder arbejdet, skal du lægge beskyttende materialer på det sted, hvor fjernsynet skal

anbringes. Dette vil forhindre, at fjernsynet lider skade.

FORSIGTIG1

2

Fjernbetjening (g1) Netledning (g1) Kabelklemme (g1)

Stativ (g1)

Produktets form er ikke ens i alle lande.

side 3 og 6 side 8

side 8

side 5

• Brugsvejledning (denne publikation)

• ”AAA”-størrelse alkali-batteri (g2)... side 6

Monter stativet i den rigtige retning.

Sørg for at følge anvisningerne. Fejlagtig montering af stativet kan bevirke, at fjernsynet falder ned.

Bekræft, at der følger otte skruer (fire korte

skruer og fire lange skruer) med stativet.

Monter støttestangen til stativet på foden ved

hjælp af de fire lange skruer og sekskantnøglen

(medfølger) som vist.

Støttestang

Sekskantnøgle

Lang skrue

3

Isætning af stativet.

1 Sæt stativet ind i åbningerne på undersiden

af fjernsynet (hold stativet således, at det

ikke falder ud over kanten af baseområdet).

2 Indsæt og fastspænd de fire korte skruer i

de fire huller på bagsiden af fjernsynet.

Kort

skrue

Blød

pude

Sekskantnøgle

BEMÆRK

• Stativet tages af ved, at man udfører ovenstående trin i

omvendt rækkefølge.

5


Forberedelse

Isætning af batterierne

Indsæt de to medfølgende ”AAA” alkaline-batterier, når fjernsynet anvendes første gang. Når batterierne er blevet

udtjente og fjernbetjeningen ikke længere fungerer, skal du skifte batterierne ud med nye batterier af ”AAA”størrelse.

1

2

3

Åbn batteridækslet.

Indsæt de to medfølgende ”AAA” alkalinebatterier.

• Sæt batterierne i, så deres poler modsvarer (e) og (f)

indikeringerne i batterirummet.

Luk batteridækslet.

FORSIGTIG

Forkert anvendelse af batterierne kan føre til udsivning af kemikalier og/eller eksplosion. Sørg for at følge

anvisningerne herunder.Anvend ikke forskellige typer batterier sammen. Forskellige typer batterier har forskellige egenskaber.

Anvend ikke gamle og nye batterier sammen. Anvendelse af gamle og nye batterier sammen kan afkorte de nye

batteriers levetid eller være årsag til udsivning af kemikalier fra de gamle batterier.

Tag batterierne ud, så snart de er udtjente. Kemikalier, der lækker fra batterier, kan være årsag til udslæt. Hvis

du opdager udsivning af kemikalier, skal du tørre dem omhyggeligt bort med en klud.

De batterier, som følger med dette produkt, kan have en forventet kortere levetid på grund af

opbevaringsforholdene.

Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke agter at anvende den i et længere tidsrum.

Når batterierne udskiftes, bør der anvendes alkaline-batterier i stedet for zink-kulstof-batterier.

Angående bortskaffelse af batterier:

De medfølgende batterier indeholder ingen skadelige materialer såsom kadmium, bly eller kviksølv.

Regler for brugte batterier stipulerer, at batterier ikke længere må smides ud med almindeligt husholdningsaffald.

Smid alle brugte batterier vederlagsfrit i de dertil indrettede opsamlingscontainere, som findes hos forskellige

firmaer.

Anvendelse af fjernbetjeningen

Anvend fjernbetjeningen ved at rette den mod fjernbetjeningssensoren. Hvis der er genstande mellem

fjernbetjeningen og sensoren, kan korrekt fjernbetjening muligvis ikke finde sted.
30° 30°

Forsigtighedsregler for fjernbetjeningen

Udsæt ikke fjernbetjeningen for stød. Udsæt desuden ikke fjernbetjeningen for væske,

og lad være med at anbringe den på steder med høj luftfugtighed.

Undlad at installere eller anbringe fjernbetjeningen i direkte sol. Varmen kan bevirke, at

den bliver deform.

Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen vil fungere korrekt, hvis fjernbetjeningssensoren

på fjernsynet rammes af direkte sol eller stærkt lys. I sådanne tilfælde skal du

ændre vinklen af lyset eller fjernsynet eller anvende fjernbetjeningen nærmere

fjernbetjeningssensoren.

6

5 m

Fjernbetjeningssensor


Lynguide

Oversigt over indledende installation

Følg trinene herunder et efter et, når fjernsynet tages i brug for første gang. Nogle af trinene kan være

unødvendige, hvilket afhænger af din fjernsynsinstallation og tilslutningen.
1 2 3

Forberedelse

Slut antennekablet til

antenneterminalen (side 8).

Sæt om nødvendigt CA-kortet

i CI-sprækken, hvis du vil se

kodede udsendelser

(side 8 og 19).

Slut netledningen til fjernsynet

(side 8).

Produktets form er ikke ens i alle lande.Tænd for fjernsynet med a

(side 10).

Kør den indledende autoinstallation

(side 9).
English

Italiano

Svenska

Sprogindstilling

Indstilling for hjem/gem

HJEM

Østrig A B/G

Finland FIN B/G

Grækenland GR B/G


Tænd for

og kør den

automatiske

installation

Landeindstilling

GEM

Kanalsøgeindstilling

Digital søgning

Analog søgning

Begynd at søge

efter kanaler

Se fjernsyn

Til lykke!

Du kan nu se fjernsyn.

Indstil om nødvendigt

antennen, så den optimale

signalmodtagning opnås

(side 9).

Tilslut eksterne

apparaterTilslut eksterne

apparater, som for

eksempel en DVDafspiller/-optager,

som

anvist (side 15–17).

Tilslut eksterne

apparater, som for

eksempel højttalere/

forstærkere, som anvist

(side 15 og 18).

7


Lynguide

Strømforsyning af antennen

Det er nødvendigt at strømforsyne antennen, for at du kan

modtage digitale/jordbaserede sendestationer, efter at

antennekablet er sluttet til antenneterminalen på bagsiden af

fjernsynet.

1

2

3

4

5

Tryk på MENU og ”MENU”-skærmen kommer frem.

Tryk på c/d for at vælge ”Indstilling”.

Tryk på a/b for at vælge ”Antenneopsætning-DIGITAL”, og tryk

derefter på OK.

Tryk på a/b for at vælge ”Forsyningsspænding”, og tryk derefter

på OK.

Tryk på c/d for at vælge ”Til”, og tryk derefter på OK.

Ophængning af fjernsynet på væggen


Inden du tænder for apparatet

Standard DIN45325stik

(IEC 169-2)

75 q koaksialkabel

Dette fjernsyn skal kun monteres på væggen med den vægmonteringskonsol og det ophæng, som fås fra SHARP

(side 42). Anvendelse af andre vægmonteringskonsoller kan resultere i en ustabil installation og kan føre til alvorlig

tilskadekomst.

Ophængning af LCD-farvefjernsynet kræver særlige kvalifikationer og bør derfor kun udføres af kvalificeret

service-personale. Kunden bør ikke selv forsøge at udføre installationen. SHARP påtager sig ikke noget ansvar

for fejlagtig montering eller for montering, som fører til ulykker eller personskade.

Du kan bede en kvalificeret fagmand om at bruge en valgfri konsol og et valgfrit ophæng til at montere fjernsynet på væggen.

For at anvende dette fjernsyn hængt op på væggen, skal man først fjerne klæbebåndet på de to steder på bagsiden af fjernsynet og

derefter anvende de medfølgende skruer, som følger med vægbeslaget, til at fastgøre beslaget til bagsiden af fjernsynet.

Når fjernsynet monteres på væggen, skal støttestængerne sættes på.

Når vægmonteringsbeslaget AN-52AG4 anvendes

Du kan kontrollere midten af fjernsynsskærmen ved hjælp af mærket, der er indgraveret i vægmonteringsbeslaget,

når fjernsynet monteres på væggen.

LC-46D65E, LC-46DH65E, LC-46DH65S: Midten af fjernsynsskærmen er ved mærket ”b” på vægmonteringsbeslaget.

LC-52D65E, LC-52DH65E, LC-52DH65S: Midten af fjernsynsskærmen er 7,3 mm under mærket ”f” på vægmonteringsbeslaget.

Sammenbinding af kablerne

8

Kabelklemme

Bind kablerne sammen

vha. klemmen.

1

2

Sæt forsigtigt

CI-modulet ind i

CI-sprækken med

kontaktsiden fremad.

Logoet på CI-modulet

skal vende udad,

set fra bagsiden af

fjernsynet.

Netledning

Anbring fjernsynet i

nærheden af stikkontakten i

væggen, og hold netstikket

inden for rækkevidde.

Produktets form er ikke ens i alle lande.


Lynguide

Indledende auto-installation

Når du tænder for fjernsynet for første gang, efter at du

har købt det, vil guiden for indledende auto-installation

automatisk komme frem. Følg menuerne og udfør de

nødvendige indstillinger en for en.

Bekræft følgende, inden du slukker

for fjernsynet

E Er antennekablet sat i forbindelse?

E

Er netledningen sat i forbindelse?

1


2

3

4

5

Tryk på a på fjernsynet.

Guiden for indledende auto-installation kommer frem.

Indstilling af OSD.

English

Italiano

Svenska

Tryk på a/b/c/d for at vælge det ønskede

sprog, og tryk derefter på OK.

Valg af placering af fjernsynet.

HJEM

GEM

Tryk på c/d for at vælge hvor du vil anvende

fjernsynet, og tryk derefter på OK.

• HJEM: ”STANDARD” er standardindstillingen for indstillingen

”AV MODE”.

• GEM: ”DYNAMISK (fastsat)” er standardindstillingen for

indstillingen ”AV MODE”. Hvis ”AV MODE” ændres, skifter

fjernsynet automatisk tilbage til ”DYNAMISK (fastsat)”, når der

ikke er noget signal fra fjernsynet eller fjernbetjeningsenheden

i 30 minutter.

Landeindstilling.

Østrig A B/G

Finland FIN B/G

Grækenland GR B/G

Tryk på a/b/c/d for at vælge dit land eller

område, og tryk derefter på OK.

• Denne indstillingsskærm kommer frem under den

første installation.

Start af kanalsøgning.

Digital søgning

Analog søgning

Tryk på c/d for at vælge ”Digital søgning” eller

”Analog søgning”, og tryk derefter på OK.

• Hvis du ønsker at søge efter flere udsendelser,

skal du udføre ”Ekstra søgning” fra menuen

”Programindstilling” (side 27 og 28).

• For at se både analoge og digitale udsendelser skal

du udføre kanalsøgningsindstillingen for hvert format.

EKSEMPEL

• Hvis du udfører ”Digital søgning” i den første guide for

indledende auto-installation, skal du udføre ”Analog søgning”

fra ”Auto-installation” i menuen ”Indstilling” (side 27 og 28).

6

Fjernsynet søger efter, sorterer og gemmer

alle modtagbare fjernsynsstationer i henhold til

deres indstillinger og den tilsluttede antenne.

• Tryk på 6, hvis du vil afbryde den igangværende,

indledende auto-installation.

BEMÆRK

• Hvis du slukker for fjernsynet, efter at have udført trin 5,

vil guiden for indledende auto-installation ikke komme

frem. Auto-installationsfunktionen gør det muligt at udføre

installationen igen fra menuen ”Indstilling” (side 27).

• Guiden for indledende auto-installation forsvinder, hvis du

ikke udfører nogen betjeninger af fjernsynet i 30 minutter,

inden du søger efter kanaler i trin 6.

Kontrol af signalstyrke og

kanalstyrke

Hvis du installerer en DVB-T antenne for første gang

eller flytter den, bør du retningsindstille antennen

således, at du opnår en god modtagning, idet du

tjekker antenneopsætningsskærmen.

1

2

3

E

Tryk på MENU og ”MENU”-skærmen kommer

frem.

Tryk på c/d for at vælge ”Indstilling”.

Tryk på a/b for at vælge ”Antenneopsætning-

DIGITAL”, og tryk derefter på OK.

Kontrol af signalstyrken

Tryk på a/b for at vælge ”Signalstyrke”.

Forsyningsspænding

Signalstyrke

Kanalstyrke

Kanalnr. 21

Signalstyrke

Aktuel

Kvalitet

0 Maks.

E Kontrol af kanalstyrken

4

Aktuel 0 Maks. 0

Tryk på a/b for at vælge ”Kanalstyrke”, og tryk

derefter på OK.

• Du kan indtaste et specificeret frekvensbånd med 0–9

talknapperne.

Forsyningsspænding

Signalstyrke

Kanalstyrke

4 7 4 . 0 MHz

Kanalnr. 21

Signalstyrke

Aktuel

Kvalitet

0 Maks.

Aktuel 0 Maks. 0

Anbring og retningsindstil antennen således, at

de maksimalt mulige værdier for ”Signalstyrke”

og ”Kvalitet” opnås.

BEMÆRK

• Værdierne for ”Signalstyrke” og ”Kvalitet” indikerer, hvornår

man skal kontrollere den rigtige retningsindstilling af

antennen.

0

0

9


Hvordan man ser fjernsyn

Daglig anvendelse

Tænde/slukke

Hvordan man tænder/slukker

Tryk på a på fjernsynet.

Sluk ved at trykke på a på fjernsynet.

Standby-indstilling

E Til standby-indstilling

Hvis der er tændt for fjernsynet, kan du indstille det til

standby ved at trykke på B på fjernbetjeningen.

E Hvordan man skifter fra standby

Tryk fra standby på B på fjernbetjeningen.

Status af fjernsynsindikator

B indikator Status

Fra Slukket

Grøn Tændt

Rød Standby

BEMÆRK

• Hvis du ikke agter at anvende dette fjernsyn i længere tid, skal du

sørge for at tage netledningen ud af stikkontakten.

• Der vil stadig blive forbrugt en smule strøm, selv hvis der er a

slukket for apparatet.

Skift mellem analoge og digitale

udsendelser

E Hvordan man ser

digitale udsendelser

Skift af kanaler

Med Pr/s:

10

BEMÆRK

• Når der slukkes for strømmen med

a på fjernsynet, mistes EPGdata

(elektronisk programguide),

og fjernsynet udfører ikke

programmerede timeroptagelser.

E Hvordan man ser

analoge udsendelser

Med 0–9:

Valg af lydindstilling

E DTV-indstilling:

Hvis multilydindstillinger modtages, vil indstillingen

skifte, hver gang du trykker på 2.

Lyd (ENG) : STEREO

L/R L R LR

Lyd (ENG) : CH A

CH A CH B CH AB

Lyd (ENG) : MONO

Tryk på c/d for at vælge L- eller R-lyd, når skærmen

STEREO eller DUAL MONO vises.

BEMÆRKValg af ekstern videokilde

Tryk på b for at vise skærmen

”INDGANGSKILDE”, når tilslutningen

er udført, og tryk derefter på a/b for

at skifte til en passende ekstern kilde

med OK.

Lyd (ENG) : STEREO

L/R L R LR

INDGANGSKILDE

TV

EXT1

EXT2

EXT3

EXT4

HDMI1

Lydtilstandsskærmen forsvinder i seks sekunder.

Valgbare poster varierer, afhængigt af de modtagne udsendelser.

E ATV-indstilling:

Ved hvert tryk på 2 skifter indstillingen som vist på

illustrationen i de følgende oversigter.

Valg af NICAM fjernsynsudsendelser

Signal Valgbare poster

Stereo NICAM STEREO, MONO

Tosproget NICAM CH A, NICAM CH B, NICAM CH AB, MONO

Monofonisk NICAM MONO, MONO

Valg af A2 fjernsynsudsendelser

Signal Valgbare poster

Stereo STEREO, MONO

Tosproget CH A, CH B, CH AB

Monofonisk MONO

BEMÆRK

• Hvis der ikke indgår noget signal, vil lydindstillingen blive vist som

”MONO”.


Hvordan man ser fjernsyn

Almindelig anvendelse

1 Tryk på MENU og ”MENU”-skærmen kommer

frem.

2 Tryk på c/d for at vælge ”Digital indstilling”.

3 Tryk på a/b for at vælge ”EPG-indstilling”, og

tryk derefter på OK.

4

5

EPG (Electronic Programme Guide = elektronisk programguide)

EPG (Electronic Programme Guide = elektronisk programguide) er en programliste, som vises på skærmen.

Med EPG kan du kontrollere tidsplanen for DTV/RADIO/DATA, se detaljeret information om dem, stille ind på en

udsendelse, som er on-air, og indstille en timer til fremtidige udsendelser.

EPG-oversigt

E Basale funktioner

E Vælge et program ved hjælp af EPG (side 12)

E Kontrollere programinformation (side 12)

Nyttige indstillinger for brug af EPG

Digital indstilling

Optagebilledstørrelse

Indstilling af nedhentning

EPG-indstilling

Undertekst

CI Menu

[16:9 TV]

[Ja]

Tryk på a/b for at vælge det ønskede element,

og tryk derefter på OK (f.eks.: ”EPG-indstilling”,

”Displayområde”, osv.).

EPG-indstilling

Displayområde

Genre-ikon indstilling

Ja Nej

Tryk på a/b/c/d for at vælge eller justere det

ønskede element, og tryk derefter på OK (f.eks.:

”Ja”, ”Nej”, osv.).

E Nyttige funktioner

E Søge efter et program efter kategori (side 12)

E Søge efter et program efter dato og tid (side 12)

E Timeroptagelse ved hjælp af EPG (side 13)

EPG-displayindstillinger

E EPG-indstilling (indstilling til modtagning

af EPG-data)

Vælg ”Ja”, hvis du vil anvende EPG til digitale

stationer. EPG-dataene skal indfanges automatisk,

mens fjernsynet er i standby. Efter indstilling

til ”Ja”, kan det tage nogen tid at slukke for

apparatet med fjernbetjeningen på grund af

dataindfangningsprocessen.

BEMÆRK

• Hvis der slukkes for fjernsynet med hovedafbryderen, vil

EPG-data ikke blive indfanget.

E Displayområde

”Displayområde” gør det muligt at vælge tre typer

tidsrum til visning på skærmen.

Post

Modus 1: Viser seks timers programinformation.

Modus 2: Viser tre timers programinformation.

Modus 3: Skifter til EPG-displayformatet med et vertikalt

tidsrum.

E Genre-ikon indstilling

Displayområde gør det muligt at vælge tre typer

tidsrum til visning på skærmen.

E Genre-ikon liste

Ikon Genre Ikon Genre

Film/drama Musik/ballet/dans

Nyheder/aktuelt

Show/Spil-show

Sport

Børne-/

ungdomsprogrammer

Kunst/kultur (uden

musik)

Sociale/politiske

anliggender/øko.

Uddannelse/

videnskab-fakt. Emner

Fritid/hobby

11


Hvordan man ser fjernsyn

E Vælg et program

1 Vælg tidsrum

Tryk på c/d for at vælge det tidsrum, hvor du vil søge.

• Fortsæt med at trykke på d for at vise programmer i det næste tidsrum.

2 Vælg det ønskede program

3

1

2

3

4

1

2

3

Valg af et program ved hjælp af EPG

Basal betjening

Illustrationerne på denne side er forklaret med trecifrede tjenester.

E Vis/luk EPG-skærmen

Kontroller programinformation

Tryk påa/b/c/d for at vælge det program, du

vil kontrollere.

Tryk på R.

040 BBC News 24 BBC News

10 : 00AM - 1 : 00 AM

Program-info. The BBC’s rolling news service with headlines every 15 minutes.

Program-info. The BBC’s rolling news service with headlines every 15 minutes.

R Tilbage til EPG B Næste

R Tilbage til EPG B Næste

BBC TWO 002

BBC THREE 007

BBC FOUR 010

BBC FIVE 012

CBBC Channel 030

BBC 1 061

BB22 062

BBC NEWS 24 340

BBCi 351

10 AM 11 0 PM 1 2 3

This is BBC THREE

BBC NEWS BBC NEWS

BBC NEWS BBC NEWS

BBCi BBCi

This is BBC THREE

Tryk på OK for at stille ind på det valgte program.

Søg efter et program i en kategori

Tryk på G.

Tryk på a/b for at vælge den ønskede genre,

og tryk derefter på OK.

Tryk på a/b for at vælge det program, du vil se,

og tryk derefter på OK.

Genre

Film/drama

Nyheder/aktuelt

Film/drama

Show/Spil-show

Nyheder/aktuelt

Sport Show/Spil-show

Børne-/ungdomsprogrammer

Sport

Musik/ballet/dans

Børne-/ungdomsprogrammer

Musik/ballet/dans

Kunst/kultur (uden musik)

Kunst/kultur (uden musik)

Sociale/politiske anliggender/øko.

Sociale/politiske anliggender/øko.

Uddannelse/videnskab-fakt. Emner

Uddannelse/videnskab-fakt. Emner

Fritid/hobby

Fritid/hobby


12

Tryk på EPG.

Tryk på a/b for at vælge det ønskede program.

• Hvis a eller b vises til venstre for servicemulighederne, skal du fortsætte med at trykke på a/b for at vise den næste

eller foregående skærm.

Valg af et program

Programinformation

2

[Idag] AM [Idag] PM [Tirs] 20 AM [Tirs] 20 PM

CBBC Cahnnel 030 time

Man 19/05 10 : 50 AM - 11 : 05 AM

BBC TWO 002 School is Lock Man 19/05 10 : 50 AM - 11 : 10 AM

CBBC Cahnnel 030 Words and Pictures Man 19/05 11 : 05 AM - 11 : 20 AM

Se side 11 angående genre-indstillingen.

EPG [DTV-TV] Idag (Tirs)20 (Ons)21 (Tors)22 (Fre)23 (Lør)24 (Søn)25 (Man)26

[Man]16/04 10:57 AM

040 BBC News 24 BBC News

10 : 00AM - 1 : 00 AM

10 AM 11 0 PM 1 2 3

BBC TWO 002

BBC THREE 007 This is BBC THREE

This is BBC THREE

BBC FOUR 010

BBC FIVE 012

CBBC Channel 030

BBC NEWS BBC NEWS

BBC 1 061

BB22 062

BBC NEWS 24 340 BBC NEWS BBC NEWS

BBCi 351 BBCi BBCi

SIT 1 994

SIT 2 995

SIT 3 996

SIT 4 997

SIT 5 998

BBC ONE 999

: Vælg OK : Indtast

5

1

2

Søg efter et program efter dato/tid

Tryk på Y.

Tryk på c/d for at vælge det ønskede tidsrum,

og tryk derefter på OK.

Søgning efter tid

Idag

Søgning efter tid

0 AM -

6 AM 0 AM -

6 AM

6 AM -

0 6 PM AM -

0 PM

Idag

0 PM -

0 6 PM PM -

6 PM

6 PM -

6 PM 0 AM -

0 AM

Næste

Næste

: Vælg tid

: Vælg tid

OK : Indtast

OK : Indtast

R Tilbage til EPG

R Tilbage til EPG

G Indtast Y +1 uge

G Indtast Y +1 uge

B Næste

B Næste

10 AM 11 0 PM 1 2 3

BBC TWO 002

BBC THREE 007 This is BBC THREE

This is BBC THREE

BBC FOUR 010

BBC FIVE 012

CBBC Channel 030

BBC NEWS BBC NEWS

BBC 1 061

BB22 062

BBC NEWS 24 340 BBC NEWS BBC NEWS

3

This is BBC THREE

6 : Tilbage EPG : Afslut R Program-info. G Søg efter genre Y Søg efter dato B Timerliste

SIT 1 994

3 4 5

Dato/tid

Tryk påa/b for at vælge det ønskede program,

og tryk derefter på OK.

BEMÆRK

• Hvis du vælger et program uden for det aktuelle tidsrum, vil

timerindstillingsskærmen blive vist (side 13).

1


Hvordan man ser fjernsyn

Timeroptagelse ved hjælp af EPG

Du kan optage fjernsynsprogrammer ved hjælp af data

fra EPG.

1

2

3

E

1

2

E

1

2

3

Tryk på EPG.

Tryk på a/b/c/d for at vælge det program, du

vil optage, og tryk derefter på OK.

Tryk på c/d for at vælge den foretrukne

timerindstilling, og tryk derefter på OK.


Se Optag Nej

Hvis du vælger ”Nej”, vil fjernsynet gå tilbage til visning

af EPG-skærmen.

Se et program på et givet tidspunkt

Tryk på c/d for at vælge ”Se”, og tryk derefter

på OK.

Tryk på c/d for at vælge ”Ja”, og tryk derefter

på OK.

• Det valgte fjernsynsprogram er markeret med et ikon.

Optag et program på et givet tidspunkt

Tryk på c/d for at vælge ”Optag”, og tryk

derefter på OK.

Tryk på c/d for at vælge den ønskede

timeroptageindstilling, og tryk derefter på OK.

Post

AQUOS LINK: Optag et program på et indstillet

tidspunkt, når et apparat, som er kompatibelt med

AQUOS LINK, er tilsluttet.

AV LINK: Optag et program på et indstillet tidspunkt,

når et apparat, som er kompatibelt med AV LINK, er

tilsluttet.

VHS-bånd: Optag et program på et indstillet tidspunkt,

når et apparat, som er kompatibelt med VHS-bånd, er

tilsluttet.

Tryk på c/d for at vælge ”Ja”, og tryk derefter

på OK.

• Det valgte fjernsynsprogram er markeret med et ikon.

BEMÆRK

• Se side 15–17 og 20–21 angående tilslutning af eksterne

apparater.

1

2

3

4

E

1

2

3

4

5

Annullering af timeroptagelsen

Tryk på EPG.

Tryk på a/b/c/d for at vælge programmet på

timerindstillingen, og tryk derefter på OK.

Tryk på c/d for at vælge ”Annuller”, og tryk

derefter på OK.

Tryk på c/d for at vælge ”Ja”, og tryk derefter

på OK.

Annullering ved hjælp af B-knappen på

fjernbetjeningen

Tryk på EPG.

Tryk på B for at vise timeroptageskærmen.

Tryk på a/b for at vælge et program med en

indstillet timeroptagelse, du vil ændre, og tryk

derefter på OK.

Tryk på c/d for at vælge ”Annuller”, og tryk

derefter på OK.

Tryk på c/d for at vælge ”Ja”, og tryk derefter

på OK.

13


Hvordan man ser fjernsyn

Tekst-tv

Hvad er tekst-tv?

Tekst-tv sender sider med information og

underholdning til specielt udstyrede fjernsyn. Dit

fjernsyn modtager tekst-tv-signaler af et fjernsynsnet

og dekoder dem til grafisk format, så de kan ses.

Nyheder, vejrudsigten og sportsinformation, aktiekurser

og forhåndsomtale af programmer er blandt de mange

tjenester, der er til rådighed.

Aktivering/deaktivering af tekst-tv

1 Vælg en fjernsynskanal eller en ekstern kilde,

som har et tekst-tv program.

2 Tryk på m for at vise tekst-tv.

• Mange stationer betjener sig af TOP-operativsystemet,

mens andre anvender FLOF (f.eks. CNN). Dit fjernsyn

understøtter begge disse systemer. Siderne er inddelt

i emnegrupper og emner. Når du har aktiveret tekst-tv,

vil op til 2.000 sider blive gemt til hurtig adgang.

• Ved hvert tryk på m, skifter skærmen som vist

herunder.

• Tryk på m igen for at vise tekst-tv på den højre

skærm og det normale billede på den venstre skærm.

• Hvis du vælger et program uden tekst-tv signal, vil

”Ingen teletekst til rådighed” blive vist.

• Den samme meddelelse vises under andre

indstillinger, hvis der ikke er noget tekst-tv-signal til

rådighed.

BEMÆRK

• Tekst-tv vil ikke fungere, hvis den valgte signaltype er

RGB (Side 33).

14

TEKST-TV

TEKST-TV

Knapper til tekst-tv-betjeninger

Knapper Beskrivelse

Pr/s Øg eller reducer sidetallet.

Farve (R/G/

Y/B)

Vælg en gruppe eller en blok sider, som

vises i de farvede parenteser nederst

på skærmen ved at trykke på den

modsvarende Farve (R/G/Y/B) på

fjernbetjeningen.

0–9 Vælg direkte en hvilken som helst side fra

100 til 899 med talknapperne 0–9.

v (Top/Bund/

Fuld)

k (Vis skjult

tekst-tv)

Skift tekst-tv billedet til toppen, bunden

eller fuld.

Vis eller skjul skjult information, som for

eksempel et svar på en quiz.

3 (Frys/Hold) Stop automatisk opdatering af tekst-tvsider

eller ophæv hold-indstilling.

[

Vis underteksten eller afslut

(Undertekst undertekstskærmen.

for tekst-tv) • Underteksten vil ikke blive vist,

hvis servicen ikke indeholder

undertekstinformation.

1 (Subside) Vis eller skjul subsider.

• R-knap: Flyt til den foregående

subside.

• G-knap: Flyt til den følgende subside.

• Disse to knapper vises på skærmen

med tegnene ”e” og ”f”.

Anvendelse af MHEG-5programmet

(kun Storbritannien)

Nogle servicemuligheder giver dig programmer med

MHEG-programmet (Multimedia and Hypermedia

Expert Group) kodet, hvorved du kan opleve DTV

interaktivt.

Hvis MHEG-5-programmet indeholdes, vil det starte,

når du trykker på m.

Prøve MHEG-5-skærm


Tilslutning af eksterne apparater

E

Inden tilslutningen …

Sørg for at slukke for fjernsynet og alle apparater, inden du udfører tilslutninger.

Sæt kablet fast i en terminal eller terminaler.

Læs omhyggeligt brugsvejledningen for hvert eksternt apparat angående mulige tilslutningstyper. Dette vil også hjælpe dig

med at opnå den bedst mulige audiovisuelle kvalitet for at maksimere fjernsynets og det tilsluttede apparats potentiale.

Der henvises til s. 36 for tilslutning af en computer til fjernsynet.

Introduktion til tilslutningerne

Fjernsynet er udstyret med de herunder viste terminaler. Find det kabel, som passer til fjernsynets terminal, og

tilslut apparatet.

BEMÆRK

• Kablerne på illustrationerne på side 15–18 kan fås i handelen.

Lydapparat (side 18)

Videooptageapparat

(side 16 og 17)

Spilkonsol eller

videokamera (side 16)

HDMI-apparat (side 16)

Optisk audio-kabel

eller

Lydkabel

Komponentkabel

Lydkabel

SCART-kabel

AV-kabel

HDMI-godkendt kabel

DVI/HDMI-kabel

3,5 mm diam. stereo-minijackstikkabel

15


Tilslutning af eksterne apparater

HDMI-tilslutning

Eksempel på apparater, der kan tilsluttes

E

E

HDMI-tilslutningerne (High Definition Multimedia Interface)

giver mulighed for overførsel af digital video og lyd via

et forbindelseskabel fra en afspiller/optager. Digitale

billed- og lyddata sendes uden datakompression og

mister derfor intet med hensyn til kvalitet. Analog/digital

konvertering er ikke længere nødvendig i de tilsluttede

apparater, hvilket også ville resultere i nedsat kvalitet.

DVI/HDMI-konversion

Hvis der anvendes et DVI/HDMI-kabel, kan de

digitale videosignaler fra en DVD også afspilles via

den kompatible HDMI-tilslutning. Lyden skal desuden

sendes ind.

• Når der tilsluttes en DVI/HDMI-kabel til HDMI-terminalen, vises

billedet eventuelt ikke klart.

• HDMI og DVI anvender begge den samme HDCPkopispærremetode.

BEMÆRK

• Hvis et tilsluttet HDMI-apparat er AQUOS LINK-kompatibelt,

kan du drage fordel af de alsidige funktioner (side 20–22).

• Videostøj kan forekomme, afhængigt af typen af det anvendte

HDMI-kabel. Sørg altid for at anvende et godkendt HDMI-kabel.

• Når du afspiller HDMI-billedet, vil det bedst mulige format for

billedet blive detekteret og automatisk indstillet.

Understøttet videosignal:

576i, 576p, 480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p

Se side 39 angående pc-signalkompabilitet.

16

DVD-afspiller/-optager E Blu-ray-afspiller/-optager

Spilkonsol

HDMIgodkendt

kabel

DVI/HDMIkabel

3,5 mm

diam. stereominijackstikkabel

E

Når HDMI2-terminalen anvendes

Du skal indstille lydsignalets indgangskilde

afhængigt af typen af det HDMI-kabel, der er

tilsluttet (se side 36 for yderligere detaljer).

HDMI-godkendt kabel

Gå til ”MENU” > ”Alternativ” > ”PC lydvalg”

> vælg ”EXT4 (RGB)”.

DVI/HDMI-kabel

Gå til ”MENU” > ”Alternativ” > ”PC lydvalg”

> vælg ”HDMI2”.

Y PB

(CB)

Komponent-tilslutning

Eksempel på apparater, der kan tilsluttes

E

E

VCR E DVD-afspiller/-optager

Blu-ray-afspiller/-optager

Du kan opnå en præcis farvegengivelse og højkvalitets

billeder gennem EXT3-terminalen, hvis du tilslutter en

DVD-afspiller/-optager eller andet udstyr.

Lydkabel

R L

Y PB PR

(CB) (CR)

AUDIO COMPONENT

VIDEO-tilslutning

Komponentkabel

Eksempel på apparater, der kan tilsluttes

E

E

E

PR

(CR)

VCR E DVD-afspiller/-optager

Blu-ray-afspiller/-optager E Spilkonsol

Videokamera

Du kan anvende EXT8-terminalen, når du foretager

tilslutning til en spilkonsol, et videokamera, en DVDafspiller/-optager

eller andet udstyr.

AV-kabel


Tilslutning af eksterne apparater

BEMÆRK

• I tilfælde, hvor dekoderen skal modtage et signal fra fjernsynet, skal du sørge for at vælge den rigtige indgangsterminal, til hvilken dekoderen er

tilsluttet i ”Manuel indstilling” i menuen ”Analog indstilling” (side 28).

• TV-VCR avancerede AV Link-systemer er muligvis ikke kompatible med visse eksterne kilder.

• Det er ikke muligt at tilslutte videobåndoptageren til dekoderen ved hjælp af et fuldt monteret SCART-kabel, hvis du har valgt ”Y/C” under ”EXT2”

i menuen ”Indgangsvalg”.

Styring af apparater med SCART ved hjælp af AV Link

Dette fjernsyn er udstyret med fire typiske AV Link-funktioner til problemfri tilslutning mellem fjernsynet og andet

audiovisuelt udstyr.

Et-tryks afspilning

Mens fjernsynet er i standby-indstilling, tænder det automatisk og afspiller billedet fra den audiovisuelle kilde (f.eks.

videobåndoptager, DVD-afspiller/-optager).

Fjernsyn-standby

Når fjernsynet indstilles til standby, vil det tilsluttede audiovisuelle udstyr (f.eks. videobåndoptager, DVD-afspiller/optager)

også blive indstillet til standby.

WYSIWYR (What You See Is What You Record = Hvad du ser, er hvad du optager)

Hvis fjernbetjeningen for den tilsluttede videobåndoptager har en WYSIWYR-knap, kan du automatisk begynde

optagelsen ved at trykke på WYSIWYR-knappen.

Forindstillet nedhentning

Overfører automatisk den forindstillede kanalinformation fra fjernsynets tuner til den på det tilsluttede audiovisuelle

udstyr (f.eks. videobåndoptager) via EXT2-terminalen.

BEMÆRK
SCART-tilslutning

Eksempel på apparater, der kan tilsluttes

E Dekoder

SCART-kabel

Dekoder

Eksempel på apparater, der kan tilsluttes

E VCR E DVD-afspiller/-optager

E Når EXT2 (SCART)-terminalen anvendes

Hvis din videobåndoptager understøtter TV-VCR

avancerede AV Link-systemer, kan du tilslutte

videobåndoptageren ved hjælp af et fuldt monteret

SCART-kabel.

SCART-kabel

Videobåndoptager

SCART-kabel

Dekoder

Se brugsvejledningen for de eksterne apparater angående detaljer.

AV Link-funktionen fungerer kun, hvis det audiovisuelle udstyr er sluttet til EXT2-terminalen med et fuldt monteret SCART-kabel.

Anvendelse af AV Link-funktionen er kun mulig, hvis fjernsynet har udført en fuldstændig auto-installation med det tilsluttede, audiovisuelle udstyr

(side 9, indledende auto-installation).

Om AV Link-funktionen er til rådighed afhænger af det anvendte audiovisuelle udstyr. Afhængigt af det anvendte mærke og typen af udstyret, er

det muligt, at de beskrevne funktioner kan være helt eller delvist ubrugelige.

17


Tilslutning af eksterne apparater

Højttaler-/forstærker-tilslutning

Tilslut en forstærker med eksterne højttalere som vist herunder.

E Tilslutning af en forstærker med digital

lydindgang

E Efter tilslutning

DIGITAL AUDIO IN

Indstilling af digital lydudgang

Når du har tilsluttet en forstærker med digital

lydindgang og eksterne højtalere som vist, skal du

indstille et lydudgangsformat, som er kompatibelt

med det program, du ser, eller det tilsluttede

apparat.

Gå til ”MENU” > ”Alternativ” > ”Digital

lydudgang” > vælg ”PCM” eller ”Dolby

Digital”.

BEMÆRK

LC-46D65E, LC-52D65E:

Når du indstiller det til ”Dolby Digital”, og du modtager

lydformatet Dolby Digital, er lydudgangen Dolby Digital.

I modsat fald er lydudgangen PCM.

Når du indstiller det til ”PCM”, er lydudgangen PCM,

uanset hvilket lydformat du modtager.

LC-46DH65E, LC-46DH65S, LC-52DH65E, LC-

52DH65S:

Når du indstiller det til ”Dolby Digital”, og du modtager

lydformaterne Dolby Digital eller Dolby Digital Plus,

er lydudgangen Dolby Digital. I modsat fald er

lydudgangen PCM.

Når du indstiller det til ”PCM”, er lydudgangen PCM,

uanset hvilket lydformat du modtager.

18

Optisk audio-kabel

Forstærker med

digital lydindgang

E Tilslutning af en forstærker med analog

lydindgang

R

L

AUX OUT

Lydkabel

R

L

AUX1 IN

Forstærker med

analog lydindgang


Tilslutning af eksterne apparater

Isætning af CA-kort

For at kunne modtage kodede digitale stationer, skal

et fælles grænseflade-modul (CI-modul) sættes i CIsprækken

på fjernsyn (side 8).

CI-modulet og CA-kortet følger ikke med fjernsynet.

De kan normalt fås hos din forhandler.

Isætning af CA-kortet i CI-modulet

1 Tryk med siden på den guldfarvede kontaktchip

vendende mod den side af CI-modulet, som har

udbyderens logo, CA-kortet så langt ind i CImodulet

som muligt. Bemærk retningen af pilen,

som er trykt på CA-kortet.

Indsætning af CI-modulet i CI-åbningen

2 Sæt forsigtigt CI-modulet

ind i CI-sprækken med

kontaktsiden fremad. Logoet

på CI-modulet skal vende

udad, set fra bagsiden af

fjernsynet. Brug ikke for

megen magt. Sørg for,

at modulet ikke bøjes i

processen.

Bekræftelse af CI-modul information

BEMÆRK1

Sørg for, at CI-modulet er sat korrekt i.

Denne menu er kun til rådighed for digitale stationer.

2 •

3

Tryk på MENU og ”MENU”-skærmen kommer

frem.

Tryk på c/d for at vælge ”Digital indstilling”.

Denne menus indhold afhænger af udbyderen af CImodulet.

Tryk på a/b for at vælge ”CI Menu”, og tryk

derefter på OK.

E Modul

Generel information om CI-modul display.

E Menu

Justeringsparametre for hvert CA-kort vises.

E Forespørgsel

Du kan indtaste numeriske værdier som for

eksempel kodeord her.

BEMÆRK


Indholdet af hver skærm afhænger af udbyderen af

CI-modulet.

19


AQUOS LINK

Styring af HDMI-apparater ved hjælp af AQUOS LINK

Hvad er AQUOS LINK?

Ved at anvende HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control) kan du med

AQUOS LINK interaktivt styre kompatible systemapparater (AV-forstærker, DVDafspiller/-optager,

Blu-ray-afspiller/-optager) med anvendelse af en enkelt fjernbetjening.

BEMÆRK

• AQUOS LINK-kompatibelt AQUOS AUDIO-højtalersystem og AQUOS-optager vil være til salg

efter lanceringen af dette fjernsyn (pr. september 2008).

Hvad du kan gøre med AQUOS LINK

✔ Et-tryks optagelse (kun DTV)

Det er ikke nødvendigt at søge efter fjernbetjeningen til dit optageapparat. Tryk på

knapperne REC E eller REC STOP H inde under vippedækslet for at starte/stoppe

optagelsen af det du ser på optageren.

✔ Et-tryks afspilning

Mens fjernsynet er i standby-indstilling, tænder det automatisk og afspiller billedet fra

HDMI-kilden.

✔ Styring med en enkelt fjernbetjening

AQUOS LINK genkender automatisk de tilsluttede HDMI-apparater, og du kan styre

fjernsynet og apparaterne, som om du anvender en universel fjernbetjening.

✔ Anvendelse af titeloversigt over eksterne apparater

I tilgift til visning af fjernsynets egen timerliste (side 12), kan du også få vist det eksterne

apparats topmenu eller AQUOS BD-afspillerens/AQUOS-optagerens titeloversigt,

forudsat at apparaterne understøtter AQUOS LINK.

✔ Flerfoldig styring af HDMI-apparater

Du kan vælge, hvilket HDMI-apparat, du vil betjene, med OPTION knappen.

BEMÆRKSørg for, når AQUOS LINK anvendes, at anvende et godkendt HDMI-kabel.

Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet, ikke mod det tilsluttede HDMI-apparat.

Videostøj kan forekomme, afhængigt af typen af det anvendte HDMI-kabel. Sørg altid for at

anvende et godkendt HDMI-kabel.

Der kan tilsluttes op til tre HDMI-optageapparater, en AV-forstærker og to afspillere, når dette

system anvendes.

Disse operationer påvirker det HDMI-apparat, som er valgt som den aktuelle, eksterne kilde. Hvis

apparatet ikke fungerer, skal du tænde for det og vælge den rigtige, eksterne kilde med b.

Når du isætter/udtager HDMI-kabler eller skifter tilslutninger, skal du tænde for alle de tilsluttede

HDMI-apparater, inden du tænder for fjernsynet. Bekræft, at billede og lyd udsendes på korrekt

vis ved at vælge ”HDMI1”, ”HDMI2” eller ”HDMI3” fra menuen ”INDGANGSKILDE”.

AQUOS LINK-tilslutning

Tilslut først AQUOS AUDIO-højttalersystemet eller en AQUOS BD-afspiller/AQUOS-optager, som understøtter

HDMI CEC-protokollen.

BEMÆRK
Se brugsvejledningen for det apparat, som skal tilsluttes, angående yderligere detaljer.

Efter at du har taget tilslutningskablerne ud af forbindelsen eller ændret tilslutningsmønsteret, skal du først tænde for

fjernsynet, når alle relevante apparater er tændt. Skift den eksterne indgangskilde ved at trykke på b, vælg den rigtige

eksterne kilde og verificer den audiovisuelle udgang.

De i den følgende forklaring viste kabler kan fås i handelen.

20


AQUOS LINK

AQUOS LINK-kontrol

Indstil til ”Til” for at aktivere HDMI CEC-funktionerne.

Når der tændes for strømmen, mens ”AQUOS

LINK-kontrol” er indstillet til ”Til”, tændes der for den

tilsluttede HDMI-enhed, når der tændes for fjernsynet.

1

2

3

4

5

Tryk på MENU og ”MENU”-skærmen kommer

frem.

Tryk på c/d for at vælge ”Alternativ”.

Tryk på a/b for at vælge ”AQUOS LINK

indstilling”, og tryk derefter på OK.

Tryk på a/b for at vælge ”AQUOS LINKkontrol”,

og tryk derefter på OK.

Tryk på c/d for at vælge ”Til”, og tryk derefter

på OK.

Automatisk tænd

Hvis dette aktiveres, vil funktionen for et-tryksafspilning

blive aktiveret. Mens fjernsynet er i standby-indstilling,

tænder det automatisk og afspiller billedet fra HDMIkilden.

1

2

3

Tilslutning af AQUOS BD-afspiller/AQUOS-optager via

AQUOS AUDIO-højttalersystem

AQUOS BD-afspiller/

AQUOS-optager

HDMI-godkendt kabel

HDMI-godkendt

kabel

AQUOS LINK-indstilling

Gentag trin 1 til 3 i AQUOS LINK-kontrol.

Tryk på a/b for at vælge ”Automatisk tænd”,

og tryk derefter på OK.

Tryk på c/d for at vælge ”Til”, og tryk derefter

på OK.

BEMÆRK

• Fabriksindstillingen for denne post er ”Fra”.

Optisk audiokabel

AQUOS AUDIOhøjttalersystem

Valg af optager

Her kan du vælge en optager til optagelsen fra flere

tilsluttede optagere.

1

2

3

Gentag trin 1 til 3 i AQUOS LINK-kontrol.

Tryk på a/b for at vælge ”Valg af optager”, og

tryk derefter på OK.

Vælg optageren, og tryk derefter på OK.

BEMÆRK

• Hvis du har tilsluttet AQUOS AUDIO-højttalersystemet

mellem fjernsynet og en AQUOS-optager, vil den eksterne

kildes indikering skifte (f.eks. fra ”HDMI1” til ”HDMI1 (Sub)”).

Anvendelse af genre-info

Denne funktion gør det muligt automatisk at skifte til

den rigtige lydindstilling, afhængigt af den i den digitale

udsendelse indeholdte information.

1

2

3

Tilslutning af udelukkende en AQUOS

BD-afspiller/AQUOS-optager

HDMI-godkendt

kabel

AQUOS BD-afspiller/

AQUOS-optager

Gentag trin 1 til 3 i AQUOS LINK-kontrol.

Tryk på a/b for at vælge ”Anvendelse af genreinfo”,

og tryk derefter på OK.

Tryk på c/d for at vælge ”Til”, og tryk derefter

på OK.

21


AQUOS LINK

Betjening af et AQUOS LINK-apparat

AQUOS LINK gør det muligt at betjene det HDMItilsluttede

apparat med en enkelt fjernbetjening.

1 Åbn fjernbetjeningens vippedæksel.

2 Tryk på PLAY I for at begynde afspilningen af en titel.

• Se den højre spalte, afsnittet ”Afspilning af titler ved hjælp

af AQUOS LINK”, hvis du vil begynde afspilning ved hjælp af

listen med titler i AQUOS BD-afspilleren/AQUOS-optageren.

3 Tryk på FWD J for at gå hurtigt frem.

Tryk på REV G for at gå tilbage.

Tryk på STOP H for at stoppe.

Tryk på B for tænde/slukke for det HDMItilsluttede

apparat.

Lytning med AQUOS AUDIO

højttalersystemet

Du kan vælge at lytte til fjernsynslyden udelukkende fra

AQUOS AUDIO-højttalersystemet.

1 Åbn fjernbetjeningens bagdæksel, og tryk

derefter på OPTION.

2

AQUOS LINK-menu

Optager EPG

Topmenu/Titelliste

Mediaskift

Med AQUOS AUDIO SP

Med AQUOS SP

Ændring af lydindstilling

Indstillingsmenu

Modelvalg

Tryk på a/b for at vælge ”Med AQOUS AUDIO

SP”, og tryk derefter på OK.

• Lyden fra fjernsynshøjttaleren og

hovedtelefonterminalen afbrydes, og kun lyden fra

AQUOS AUDIO-højttalersystemet kan høres.

Lytning med AQUOS TV højttalersystemet

Du kan vælge at lytte til fjernsynslyden udelukkende fra

AQUOS TV-højttalersystemet.

1 Åbn fjernbetjeningens bagdæksel, og tryk

derefter på OPTION.

2 Tryk på a/b for at vælge ”Med AQUOS SP”, og

tryk derefter på OK.

1

2

Manuel ændring af AQUOS AUDIOhøjttalersystemets

lydindstilling

3 •

Åbn fjernbetjeningens bagdæksel, og tryk

derefter på OPTION.

Tryk på a/b for at vælge ”Ændring af

lydindstilling”.

Lydindstillingen ændres ved hvert tryk på OK.

Se brugsvejledningen for AQUOS AUDIOhøjttalersystemet

angående detaljer.

Hentning af menu på eksternt apparat, der

er tilsluttet fjernsynet via HDMI

Du kan hente menuen for et HDMI CEC-kompatibelt

eksternt apparat (afspiller, optager, dekoder osv.) ved

hjælp af funktionen ”Indstillingsmenu”.

22

1

2

Åbn fjernbetjeningens bagdæksel, og tryk

derefter på OPTION.

Tryk på a/b for at vælge ”Indstillingsmenu”, og

tryk derefter på OK.

BEMÆRK

• Hvis det tilsluttede apparat ikke har denne funktion eller

apparatet er i en tilstand, hvor menuen ikke kan vises

(optagelse, standby osv.), er denne funktion eventuelt ikke

tilgængelig.

Afspilning af titler ved hjælp af AQUOS LINK

I dette afsnit forklares det, hvordan man afspiller en titel

i AQUOS BD-afspilleren/AQUOS-optageren.

1 Åbn fjernbetjeningens bagdæksel, og tryk

derefter på OPTION.

2 Tryk på a/b for at vælge ”Topmenu/Titelliste”,

og tryk derefter på OK.

• Den forbundne optager tænder nu, og fjernsynet

vælger automatisk den rigtige eksterne indgangskilde.

• Titeloversigtdataene fra den tilsluttede AQUOS BDafspiller/AQUOS-optager

vises.

3 Vælg titlen med a/b/c/d, og tryk derefter på

PLAY I.

Valg af medietype for CEC-kompatibel

optager

Vælg medietypen her, hvis din optager har flere

lagermedia.

1 Åbn fjernbetjeningens bagdæksel, og tryk

derefter på OPTION.

2 Tryk på a/b for at vælge ”Mediaskift”, og tryk

derefter på OK.

3 Vælg det ønskede medium, som for eksempel

DVD-optager eller HDD. Medietypen ændres

ved hvert tryk på OK.

Valg af HDMI-apparat

Hvis flere HDMI-apparater er tilsluttet i en daisy chain,

kan du specificere, hvilket apparat, der skal styres her.

1 Åbn fjernbetjeningens bagdæksel, og tryk

derefter på OPTION.

2 Tryk på a/b for at vælge ”Modelvalg”, og tryk

derefter på OK. HDMI-apparatet ændres ved

hvert tryk på OK.

Optagelse via AQUOS optager EPG

(gælder kun optagere)

3

Du kan fremkalde den CEC-kompatible optagers

EPG og forindstille timeroptagelser med fjernsynets

fjernbetjening.

1 Åbn fjernbetjeningens bagdæksel, og tryk

derefter på OPTION.

2 Tryk på a/b for at vælge ”Optager EPG”, og

tryk derefter på OK.

• Den eksterne indgangskilde skifter og optagerens

EPG vises.

Vælg det program, som skal optages.

• Se brugsvejledningen for optageren angående detaljer.


MENU-anvendelse
1

3

BEMÆRK
Hvad er MENU?

Du skal hente OSD for at kunne udføre indstillinger på fjernsynet. OSD for indstillingerne hedder ”MENU”.

”MENU” muliggør forskellige indstillinger og justeringer.

”MENU” kan betjenes med fjernbetjeningen.

Almindelig anvendelse

Billede

DYNAMISK

OPC [Fra]

Baglys [+14] –16 +16

Kontrast [+30] 0

+40

Lysstyrke [0] –30

+30

Farve

[0] –30

+30

Tone

[0] –30

+30

Skarphed

Avanceret

Nulstil

[0] –10

+10

2

ECO

Energibesparelse

Intet signal fra

Ingen funktion fra

Sleep-timer:

Digital søgning

[Fra]

[Deaktiver]

[Deaktiver]

Analog søgning

”MENU”-alternativerne varierer, alt efter de valgte indgangsindstillinger, men betjeningsprocedurerne er de samme.

Skærmene i brugsvejledningen er til forklaringsformål (nogle er forstørrede, andre er afskårne) og kan være en smule anderledes end de faktiske skærme.

Poster med 4 kan af forskellige årsager ikke vælges.

Anvendelse uden en fjernbetjening

Denne funktion er praktisk, hvis der ikke er nogen

fjernbetjening inden for rækkevidde.

1 Tryk på MENU og ”MENU”skærmen

kommer frem.

2 Tryk på Pr/s i stedet for a/b

eller ik/l i stedet for c/d

for at vælge posten.

Tryk på b for at fuldføre indstillingen.

3

Vis MENUskærmen

Tryk på MENU og ”MENU”-skærmen

kommer frem.

Afslut MENUskærmen

Operationen vil forsvinde fra ”MENU”skærmen,

hvis du trykker på END,

inden den er fuldført.

BEMÆRK

• Skærmen ”MENU” forsvinder, hvis der ikke foretages noget i flere

sekunder.

Vælg en post

Tryk på a/b/c/d for at vælge/

indstille den ønskede menu, indstil

posten til det ønskede niveau, og tryk

derefter på OK.

Tryk på 6 for at gå tilbage til den

foregående ”MENU”.

E Valg på MENU

E

Valg af muligheder

Om guide-displayet

Guidevisningen i bunden af skærmen viser

handlingerne med OSD.

: Vælg OK : Indtast 6 : Tilbage MENU : Afslut

Bjælken oven over er en betjeningsguide for

fjernbetjeningen. Bjælken vil skifte i overensstemmelse

med hver menuindstillingsskærm.

23


Basal indstilling

Billedindstillinger

Billede

DYNAMISK

OPC [Fra]

Baglys [+14] –16 +16

Kontrast [+30] 0

+40

Lysstyrke [0] –30

+30

Farve

[0] –30

+30

Tone

[0] –30

+30

Skarphed

Avanceret

Nulstil

[0] –10

+10

Billede

OPC

Regulerer automatisk skærmens lysstyrke.

Post

Fra: Lysstyrken er fastsat til den i ”Baglys” indstillede værdi.

Til: Indstiller automatisk.

Til:visning: Viser OPC-effekten på skærmen, mens lysstyrken af

skærmen justeres.

BEMÆRK

• Når sat til ”Til”, vil fjernsynet fornemme det omgivende lys og

automatisk indstille baggrundlysstyrken. Sørg for, at ingen

genstande obstruerer OPC-sensoren, hvilket kan påvirke evnen til

at fornemme omgivende lys.

Juster billedet efter ønske med de følgende billedindstillinger.

Valgbare

poster

Baglys

Billede

Billedjusteringer

Justeringsposter

Skærmen

nedblændes

c knap d knap

Skærmen bliver

lysere

Kontrast Mindre kontrast Mere kontrast

Lysstyrke Svagere lysstyrke Større lysstyrke

Farve Mindre farveintensitet Mere farveintensitet

Tone

Hudfarvetoner bliver

purpuragtige

Hudfarvetoner bliver

grønlige

Skarphed Mindre skarphed Mere skarphed

24

Filmindstilling

Detekterer automatisk en fiilmbaseret kilde (oprindeligt kodet

ved 24 eller 25 rammer pr. sekund, afhængigt af den vertikale

frekvens), analyserer den og genskaber derefter hvert enkelt

stillfilmbillede med højdefinitions billedkvalitet.

Aktiv kontrast

Indstiller automatisk kontrasten i et billede i overensstemmelse

med scenen.

DNR

”DNR” (Digital Noise Reduction = Digital støjreduktion)

frembringer et klarere billede (”Fra”, ”Høj”, ”Mellem”, ”Lav”).

3D-Y/C

Billede

Avanceret

Dette fjernsyn er udstyret med forskellige avancerede

funktioner til optimering af billedkvaliteten.

Filmindstilling

Aktiv kontrast

DNR

3D-Y/C

Sort/hvid

OPC-område

Y [ 0] f30

G [ 0] f30

C [ 0] f30

B [ 0] f30

M [ 0] f30

Indstiller farvetemperaturen, så det bedste hvidbillede opnås.

Post

Høj: Hvid med blålig tone.

Mellem-Høj: Mellemtone mellem ”Høj” og ”Mellem”.

Mellem: Naturlig tone.

Mellem-Lav: Mellemtone mellem ”Mellem” og ”Lav”.

Lav: Hvid med rødlig tone.

Giver højkvalitets billeder med minimal punktkravlen og

krydsfarvestøj ved at detektere ændringer i billedet.

e30

e30

e30

e30

e30

C.M.S.-farvetone

Denne funktion justerer farvetonen for en valgt farve ved hjælp

af et justeringssystem bestående af seks farver.

C.M.S.-Mætning

Denne funktion øger eller reducerer mætningen af en valgt

farve ved hjælp af et justeringssystem bestående af seks

farver.

Farvetemp.

Post

Standard: Normal indstilling.

Hurtig: Indstiller den optimale billedkvalitet for billeder i hurtig bevægelse.

Langsom: Indstiller den optimale billedkvalitet for billeder i

langsom bevægelse.

BEMÆRK

• ”3D-Y/C” vil muligvis ikke fungere, afhængigt af typen af

indgangssignalet eller hvis indgangssignalet indeholder støj.

• ”3D-Y/C” har endnu større virkning på sammensatte videosognaler

(CVBS).


Basal indstilling

Sort/hvid

For at se farvevideo i sort/hvid.

OPC-område

Lysstyrkeniveauområdet for OPC-sensorernes

automatiske indstilling kan indstilles efter ønske.

Indstillingsområdet for OPC-sensoren kan indstilles til

maks. e16 og min.f16.

Valgbare

poster

Maks. l16 til og med k16

Min. l16 til og med k16

Beskrivelse

BEMÆRK

• Denne funktion er kun til rådighed, når ”OPC”-indstillingen

er sat til ”Til” eller ”Til:visning”.

• Den maksimale indstilling kan ikke sættes til et mindre tal

end den mindste indstilling.

• Den mindste indstilling kan ikke sættes til et større tal end

den maksimale indstilling.

• Den maksimale og mindste indstilling kan ikke sættes til det

samme tal.

• Afhængigt af styrken af det omgivende lys, er

det ikke sikkert at OPC-sensoren vil fungere, hvis

indstillingsområdet er lille.

AV MODE

”AV MODE” giver dig flere visningsmuligheder at vælge

imellem fra bedste match til systemmiljø, hvilket kan

variere på grund af faktorer, såsom rummets lysstyrke,

programtype eller typen af billedinput fra eksternt udstyr.

1 Tryk på AV MODE.

2 Ved hvert tryk på AV MODE skifter indstillingen.

• Du kan også skifte indstilling på menuerne ”Billede” og

”Lyd” ved at trykke på AV MODE.

Post

STANDARD: For et højt defineret billede i et normalt, lyst

rum.

FILM: Til at se film i et mørkt rum.

SPIL: Til at spille videospil.

PC*: Til pc.

x.v.Colour**: Frembringer realistiske farver på

fjernsynsskærmen uligt alle andre signaler.

BRUGER: Gør det muligt for dig at tilpasse indstillingerne

efter ønske. Du kan udføre indstillingen for hver

indtastet kilde.

DYNAMISK (fastsat): For et skarpt billede med

fremhævet høj kontrast til brug, når man ser

sportsudsendelser (Indstillingerne for ”Billede” og ”Lyd”

kan ikke justeres).

DYNAMISK: For et skarpt billede med fremhævet høj

kontrast til brug, når man ser sportsudsendelser.

BEMÆRK

• Posten markeret med * er kun til rådighed, når ”HDMI1”,

”HDMI2”, ”HDMI3” eller ”EXT4” er valgt fra menuen

”INDGANGSKILDE”.

• Posten markeret med ** er kun til rådighed, når et

”x.v.Colour”-signal indgår gennem en HDMI-terminal.

• For indgangskilde ”USB”, kan du kun vælge ”BRUGER

(USB)”, ”DYNAMISK (fastsat)”, ”DYNAMISK” og

”STANDARD”.

Lydindstillinger

Lyd

DYNAMISK

Diskant

Bas

Balance

Surround

Nulstil

[ 0] –15 +15

[ 0] –15

+15

[ 0] L

R

[Fra]

Lyd

Lydregulering

Du kan regulere lydkvaliteten efter ønske med de

følgende indstillinger.

Valgbare

poster

c knap d knap

Diskant Mindre diskant Mere diskant

Bass Mindre bas Mere bas

Balance Mindsker lyden fra

den højre højttaler

Lyd

Surround

Mindsker lyden fra

den venstre højttaler

Denne surroundfunktion lader dig nyde realistisk og live

lyd.

25


Basal indstilling

Strømbesparelsesindstillinger

ECO

Energibesparelse

Intet signal fra

Ingen funktion fra

Sleep-timer:

[ Standard]

[Deaktiver]

[Deaktiver]

ECO

Energibesparelse

Denne funktion giver dig mulighed for automatisk at

reducere baggrundslysstyrken for derved at nedsætte

strømforbruget og øge baggrundslysets varighed.

Post

Standard: Reducerer baggrundslysstyrken med 20 %.

Avanceret: Reducerer baggrundslysstyrken med 30 %.

Fra: Baggrundslysstyrken er samme værdi som dine

indstillinger i den valgte ”AV MODE”.

BEMÆRK

• Denne funktion virker ikke, når ”AV MODE” er indstillet til

”DYNAMISK (fastsat)”.

E Statusikoner for ”Energibesparelse”

Ikon Beskrivelse

”Energibesparelse” er indstillet til ”Standard”.

”Energibesparelse” er indstillet til ”Avanceret”.

Når ”Energibesparelse” er indstillet til ”Standard”

eller ”Avanceret”, vises statusikonerne for

”Energibesparelse” i menuen ”Billede” og

kanalinformationsvinduerne som vist nedenfor.

EKSEMPEL

Billede

DYNAMISK

OPC [Til]

Baglys [+14] –16 +16

Kontrast [+30] 0

+40

Lysstyrke [0] –30

+30

• Når ”OPC” er indstillet til ”Til” eller ”Til:visning”, vises et

statusikon for ”Energibesparelse” til venstre for ”OPC” i

menuen ”Billede”.

• Når ”OPC” er indstillet til ”Fra”, vises et statusikon for

”Energibesparelse” til venstre for ”Baglys” i menuen

”Billede”.

EKSEMPEL

26

BBC1

ATV 01

PAL I

NICAM STEREO

Undertekst : Teletekst fra

Ny information

ECO

Intet signal fra

Når sat til ”Aktiver”, vil fjernsynet automatisk blive

indstillet til standby, hvis der ikke er noget indgående

signal i 15 minutter.

• Fem minutter inden fjernsynet indstilles til standby, vil den

tilbageværende tid blive vist hvert minut.

BEMÆRK

• Selv om et fjernsynsprogram slutter, er det ikke sikkert, at

denne funktion virker pga. interferens fra andre tv-stationer

eller andre signaler.

ECO

Ingen funktion fra

Fjrnsynet vil automatisk blive indstillet til standby,

hvis der ikke udføres nogen betjeninger inden for det

tidsrum, du har indstillet (”30 min.” eller ”3 hr.”).

• Fem minutter inden fjernsynet indstilles til standby, vil den

tilbageværende tid blive vist hvert minut.

ECO

Sleep-timer:

Gør det muligt at indstille et tidspunkt, hvor fjernsynet

automatisk skifter til standby.

BEMÆRK
Vælg ”Fra” for at annullere afbryderautomatikken.

Når tiden er indstillet, vil nedtællingen automatisk begynde.

Fem minutter inden den forindstillede tid udløber, vises den

tilbageværende tid hvert minut.


Basal indstilling

Kanalindstillinger

Auto-installation

Indstilling

Auto-installation

Fjernsynet detekterer og gemmer automatisk alle

de servicer, der er til rådighed i dit område. Denne

funktion gør det også muligt at udføre kanalindstillingen

for digital og analog individuelt og genkonfigurere

indstillingerne, efter at den indledende auto-installation

er fuldført.

Når du har valgt ”Ja” på skærmen, kan du

indstille sproget og kanalsøgning ligesom i den

indledende auto-installation. Følg trin 2, 5 og 6

på side 9.

BEMÆRK

• Indstillingen hjem/gem og landeindstillingen kan ikke

indstilles i i ”Auto-installation” i menuen ”Indstilling”. Hvis

du vil genkonfigurere disse indstillinger, skal du automatisk

udføre indledende auto-installation, efter at du har udført

”Nulstil” fra menuen ”Indstilling”.

• Den aktuelle landeindstilling vises på skærmen.

Indstillinger af digitale kanaler

Digital indstilling

Indstilling

Programindstilling

Du kan genkonfigurere DTV-serviceindstillinger

automatisk eller manuelt.

E Ekstra søgning

Anvend denne menu til automatisk at tilføje nye

servicer, når auto-installation er fuldført.

E Manuel søgning

Tilføj nye servicer inden for et specificeret frekvensbånd.

• Indtast frekvensen med 0–9 talknapperne.

• Du kan kun udføre ”Manuel søgning” med et servicenummer,

når de fem nordiske lande er valgt i landeindstillingen.

E Manuel indstilling

Konfigurer forskellige indstillinger for hver service med

de farvede (R, G, B) knapper.

1

2

Servicenr.

Servicenavn

Lås

Kanal-skip

DTV 993 SIT 3

DTV 994 SIT 2


DTV 995 SIT 1


DTV 999 HD Monosco

R : Lås

G : Kanal-skip

B : Sorter

Gammel

LCN

Tryk på a/b for at vælge den ønskede service.

Tryk på den farveknap på fjernbetjeningen, som

svarer til den post, du vil konfigurere igen.

• Mærket ✔ indikerer at operationen er aktiveret. Ved

hvert tryk på farveknappen, kan du aktivere/deaktivere

operationen.

Knapper til manuel justeringsbetjening

Lås: Tryk på R-knappen.

Når servicen er låst, skal du indtaste din PIN-kode, hver

gang du stiller ind på servicen.

Kanal-skip: Tryk på G-knappen.

Servicer med et mærket ✔ springes over, når der trykkes

på Pr/s på fjernsynet eller fjernbetjeningen.

Sorter: Tryk på B-knappen.

Postpositionen for servicer kan sorteres.

1 Tryk på a/b for at vælge den service, hvis

postposition du vil flytte, og tryk derefter på OK.

DTV 994 SIT 2


DTV 995 SIT 1


2

Tryk på a/b for at flytte den til den ønskede

position, og tryk derefter på OK.

DTV 994

DTV 995

3

SIT 1

SIT 2

Gentag trin 1 og 2, indtil alle de ønskede

serviceposter er sorterede.27


Basal indstilling

Indstilling

Programindstilling

Analog indstilling

Du kan genkonfigurere indstillingerne af analoge

fjernsynskanaler automatisk eller manuelt.

E Ekstra søgning

Anvend denne menu til automatisk at tilføje nye

servicer, når auto-installation er fuldført.

• Begynd at søge efter kanaler, når du har valgt

farvesystemet.

E Manuel indstilling

Anvend denne menu til at indstille analoge

fjernsynskanaler manuelt.

Tryk, når du har valgt ”Ja” på skærmen, på a/

b/c/d for at vælge den kanal, du vil indstille,

og tryk derefter på OK.

Fin

Du kan justere frekvensen til den ønskede indstilling.

BEMÆRKIndstil, mens du ser på baggrundsbilledet som reference.

I stedet for at trykke på c/d for at indstille frekvensen, kan

du indstille den direkte ved at indtaste frekvensnummeret

på kanalen med talknapperne 0–9.

EKSEMPEL179,25 MHz: Tryk på 1 s 7 s 9 s 2 s 5.

49,25 MHz: Tryk på 4 s 9 s 2 s 5 s OK.

Farvesys.

Vælg det optimale farvesystem til modtagningen

(”Auto”, ”PAL”, ”SECAM”).

Lydsys. (Sendesystemer)

Vælg de optimale lydsystemer (sendesystemer) til

modtagningen (”B/G”, ”D/K”, ”I”, ”L/L’”).

Etikette

Når en fjernsynskanal sender sit netværksnavn,

detekterer ”Auto-installation” informationen og forsyner

den med et navn. Du kan imidlertid ændre kanalnavne

individuelt.

1 Tryk på a/b/c/d for at vælge hver karakter i

det nye navn for kanalen, og tryk derefter på OK.

Gentag trin 1 ovenfor, til navnet er skrevet fuldt ud.

2

BEMÆRKIndstillinger af analoge kanaler

Navnet kan bestå af fem karakterer eller færre.

Hvis et kanalnavn indeholder færre end fem karakterer, skal

du vælge ”SLUT” for at indstille kanalnavnet.

28

Overspring

Kanaler med ”Overspring” sat til ”Til” ignoreres, når

Pr/s anvendes, selv hvis de vælges, mens man

ser billedet på fjernsynsskærmen.

Dekoder

Hvis en dekoder sluttes til fjernsynet, skal ”EXT1” eller

”EXT2” vælges.

BEMÆRK

• ”Fra” er forindstillet på fabrikken.

Lås

Det er muligt at blokere modtagningen af en hvilken

som helst kanal.

BEMÆRK
Se ”Børnelås” angående indstilling af en PIN-kode.

Når ”Lås” indstilles til ”Til” for en kanal, vises ”Børnelås er

aktiveret”, og billede og lyd fra kanalen blokeres.

Når der trykkes på 6, mens ”Børnelås er aktiveret” vises,

vil PIN-indtastningsvinduet blive vist. Indtastning af den

korrekte PIN-kode oplåser ”Børnelås” midlertidigt, indtil der

slukkes for apparatet.

E Sorter

Kanalpositionerne kan frit sorteres efter ønske.

1 Tryk på c/d for at vælge ”Ja”, og tryk derefter

på OK.

2 Tryk på a/b/c/d for at vælge den kanal, du vil

flytte, og tryk derefter på OK.

3 Tryk på a/b/c/d for at flytte den til den

ønskede position, og tryk derefter på OK.

4 Gentag trin 2 og 3, indtil alle de ønskede kanaler

er sorterede.

E Slet program

Kanaler kan slettes individuelt.

1 Tryk på c/d for at vælge ”Ja”, og tryk derefter

på OK.

2 Tryk på a/b/c/d for at vælge den kanal, du vil

fravælge, og tryk derefter på OK.

• En meddelelsesvindue kommer frem.

3 Tryk på c/d for at vælge ”Ja” og tryk derefter

på OK for at fravælge det valgte kanal. Alle de

efterfølgende kanaler flytter op.

4 Gentag trin 2 og 3, indtil alle de ønskede kanaler

er fravalgt.


Basal indstilling

Indstilling

Børnelås

Gør det muligt at anvende en PIN-kode til at beskytte

visse indstillinger mod utilsigtet ændring.

Ændr PIN-kode

Registrer et firecifret kodeordsnummer for at anvende

”Børnelås”.

1 Indtast et firecifret tal til PIN-koden med

talknappern 0–9.

2 Indtast det samme firecifrede tal som i trin 1 for

at bekræfte.

• ”Ændring af system-PIN-kode er fuldført” vises.

BEMÆRK

• For at se en låst kanal, skal du indtaste PIN-koden (Se side 27 og

28 angående spærring af kanaler mod visning på DTV- og ATVindstilling).

Når du vælger en låst kanal, vil der komme en PIN-kode

frem. Tryk på 6 for at vise vinduet til indtastning af PIN-kode.

Annuller PIN-kode

Gør det muligt at genindstille din PIN-kode.

BEMÆRK

• Som en forebyggende foranstaltning bør du notere din PINkode

på bagsiden af denne brugsvejledning, klippe den ud og

opbevare den på et sikkert sted, hvor børn ikke kan få fat i den.

Forældrerating

Denne funktion gør det muligt at begrænse DTVservicer.

Den forhindrer børn i at se voldsscener og

seksuelle scener, som kan være skadelige.

BEMÆRK

• ”Universel sening” og ”Forældrebilligelse foretr.” er klassifikationer,

som udelukkende anvendes i Frankrig.

• Se side 44 angående detaljer om klassifikationer.

Alternativ

Tastlås

Denne funktion gør det muligt at låse knapperne på

fjernsynet eller fjernbetjeningen for at forbyde børn at

skifte kanal eller lydstyrke.

Post

Fra: Frigør knapperne.

RC-kontrollås: Låser alle knapperne på fjernbetjeningen.

Knapkontrollås: Lås knapperne på fjernsynet undtagen strømknappen.

BEMÆRK

• Det er ikke muligt at indstille ”RC-kontrollås” og ”Knapkontrollås”

samtidigt.

E Annullering af låsen

Tryk på MENU-knappen på fjernsynet og indstil til

”Fra” for at annullere ”RC-kontrollås”. Tryk på MENUknappen

på fjernbetjeningen og indstil til ”Fra” for at

annullere ”Knapkontrollås”.


Indstillinger af kodeord/børnesikring

Se side 23 angående menu-betjening med MENU-knappen på fjernsynet.

Sprogindstillinger (sprog,

undertekst, multi-lyd)

Indstilling

Sprog

Det er muligt at vælge et OSD-sprog fra menuen

”Indstilling”. Vælg mellem 23 sprog (dansk, engelsk,

estisk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, lettisk,

litausk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, slovakisk,

slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk,

ungarsk, ukrainsk).

Digital indstilling

Undertekst

Indstil op til to foretrukne undertekstsprog (inklusive

undertekster for hørehæmmede) til visning, hvis

undertekster er til rådighed.

Valgbare poster

E 1. sprog E 2. sprog

E Til hørehæmmede

E Skift af undertekstsprog

Ved hvert tryk på [ på fjernbetjeningen, skiftes der

undertekst.

Fra

••••••

1. sprog

(Til hørehæmmede)

1. sprog

1. sprog

BEMÆRK

• Underteksten vil ikke blive vist, hvis servicen ikke indeholder

undertekstinformation.

Alternativ

Digitalt audio sprog

2. sprog

E Indstil ”Til hørehæmmede” til ”Ja”

Undertekster for hørehæmmede har prioritet over hver

sprogindstilling for undertekst (f.eks.: ”1. sprog”, ”2.

sprog” osv.).

EKSEMPEL

Indstil op til tre foretrukne multilydsprog til visning, hvis

lydsprogene er til rådighed.

E Skift af multilydsprogene

Ved hvert tryk på 2 på fjernbetjeningen, skiftes der

lydsprog.

29


Nyttige funktioner, når du ser fjernsyn

Valg af billedstørrelse

Automatisk valg af WSS-billedstørrelsen

(bredskærmssignalering)

Indstilling

WSS

”WSS” tillader et fjernsyn at skifte automatisk mellem

de forskellige billedstørrelse.

BEMÆRK

• Anvend ”BREDFORMAT”, hvis et billede ikke skifter til den

korrekte billedstørrelse. Hvis et sendesignal ikke indeholder

nogen ”WSS”-information, vil funktionen ikke fungere,

uanset at den er aktiveret.

Manuelt valg af WSS-billedstørrelsen

(bredskærmssignalering)

Indstilling

4:3 indstilling

”WSS”-signalet har 4:3 auto-skift, som gør det muligt

for dig at vælge mellem ”Normal” og ”Panorama”.

Post

Normal: Normalt område med 4:3 eller 16:9

skærmstørrelsesforhold.

Panorama: Bredformatbillede uden sidestriber.

4:3 indstilling ”Normal”

30

WSS signal 4:3 skærm

4:3 indstilling ”Panorama”

Manuelt valg af billedstørrelsen

Det er muligt at vælge billedstørrelse. Valgbar

billedstørrelse varierer med typen af det modtagne

signal.

Element (for SD-signaler [Standarddefinition])

Normal: Holder det normale formatforhold i et fuldt

skærmdisplay.

Zoom 14:9: For 14:9 letterbox billeder. En smal sidestribe

kommer frem i hver side, og du vil muligvis også se

striber øverst og nederst med nogle programmer.

Panorama: I denne indstilling strækkes billedet mod hver

side af skærmen. Billedet kan forekomme som ”Fuld”

afhængig af sendesignalerne.

Fuld: For 16:9 sammentrykte billeder.

Cinema 16:9: For 16:9 letterbox billeder. Der kan

forekomme streger øverst og nederst med nogle

programmer.

Cinema 14:9: For 14:9 letterbox billeder. Der kan

forekomme streger øverst og nederst med nogle

programmer.

Post (for HD-signaler [højdefinitions])

Fuld: Display med Overscan-billede. Afskærer alle sider

af skærmen.

Underscan: Vis kun med et underscan-billede,

når du modtager et 720p signal. Display med

højdefinitionsbillede optimalt komprimeret. Der kan

forekomme støj på kanten af skærmen med nogle

programmer.

Punkt for punkt: Viser et billede med det samme antal

pixel på skærmen, når der kun modtages 1080i/1080p

signaler.

BEMÆRK

• Nogle poster kommer ikke frem, afhængigt af typen af det

modtagne signal.

1 Tryk på f.

• Menuen ”BREDFORMAT” vises.

• Menuen angiver de ”BREDFORMAT”-alternativer,

som kan vælges for typen af det aktuelt modtagne

videosignal.

2 Tryk på f eller a/b, mens menuen

”BREDFORMAT” vises på skærmen.

• Når du skifter mellem alternativerne, vises hvert af

dem umiddelbart på skærmen. Det er ikke nødvendigt

at trykke på OK.

Hvis du basalt indstiller ”WSS” til ”Til” i menuen

”Indstilling”, vælges den optimale ”BREDFORMAT” for

hver udsendelse, VCR eller DVD-afspiller/-optager.

BEMÆRK

• Selv om du vælger dit ønskede ”BREDFORMAT”

manuelt, kan fjernsynet automatisk skifte til det optimale

”BREDFORMAT” afhængigt af det modtagne signal, når

”WSS” er indstillet til ”Til”.


Nyttige funktioner, når du ser fjernsyn

Manuelt valg af billedstørrelsen til

optagelse

Digital indstilling

Optagebilledstørrelse

Denne menu kan anvendes til at indstille den

rigtige billedstørrelse for visning af et 16:9 format

fjernsynsprogram på et 4:3 fjernsyn.

Indstilling til ”4:3 TV” Indstilling til ”16:9 TV”

BEMÆRK

• Denne funktion skal indstilles inden optagelsen.

Automatisk valg af HDMIbilledstørrelsen

Indstilling

HDMI auto-visning

Denne funktion gør det muligt automatisk at skifte til

den rigtige billedstørrelse, når der modtages et HDMIsignal

ved hjælp af HDMI1, 2 og 3 terminalerne.

Andre billed- og lydindstillinger

Indstilling af billedpositionen

Indstilling

Position

Til justering af et billedes vandrette og lodrette position.

Post

H-Pos.: Centrerer billedet ved at flytte det til venstre eller

højre.

V-Pos.: Centrerer billedet ved at flytte det op eller ned.

BEMÆRK

• Indstillingerne gemmes separat i overensstemmelse hver

after med indgangskilden.

• Afhængigt af typen af indgangssignalet eller indstillingen

af ”BREDFORMAT”, er det ikke sikkert, at en

positionsindstilling er til rådighed.

• Denne funktion er ikke tilgængelig for DTV-udsendelser

med MHEG-signaler.

Automatisk lydstyrkeregulering

Alternativ

Auto-lydstyrke

Forskellige lydkilder har af og til ikke det samme

lydstyrkeniveau, som for eksempel et program og dets

reklameindslag. Den automatiske lydstyrkekontrol

mindsker dette problem ved at udjævne niveauerne.

Fremhævelsesdialog

Alternativ

Klar talestemme

Denne funktion fremhæver tale mod baggrundsstøj,

hvilket giver forbedret klarhed. Denne funktion

anbefales ikke for musikkilder.

Udsender kun lyd

Alternativ

Kun lyd

Når du lytter til musik fra et musikprogram, kan du

slukke for fjernsynet, og bare nyde lyden.

Post

Fra: Både billederne på skærmen og lyden sendes ud.

Til: Lyden sendes ud uden skærmbillede.

31


Nyttige funktioner, når du ser fjernsyn

*

Display-indstillinger

Kanal-display

Du kan vise kanalinformationen ved at trykke på p på

fjernbetjeningen.

DTV-indstilling ATV-indstilling

BBC2

DTV 001

Lyd (ENG) : STEREO

Video : 1080i

Undertekst : ENG 1/3

Ny information

PAL I

NICAM STEREO

Undertekst : Teletekst fra

Ny information

Firecifrede tal (f.eks. 0001) vises, når der er valgt de

fem nordiske lande i landeindstillingen.

E Tidsvisning i kanalinformation

Det er muligt at vise tidsinformationen, som er

indeholdt i DTV-udsendelser og tekst-tv-udsendelser.

BEMÆRK

• Spring trin 1 over, hvis du modtager DTV-udsendelser.

1 Vælg en fjernsynskanal (Tidsinformationen

indfanges automatisk).

2 Tryk på p. Kanaldispalyet kommer frem på

fjernsynsskærmen.

3 Tryk på p igen inden for de sekunder, hvor

kanaldisplayet er på skærmen. Tidsinformation

vil blive vist i det nederste højre hjørne af

skærmen i flere sekunder.

4 Selv hvis du skifter fjernsynskanal, kan du vise

tidsinformationen med trin 2 og 3 herover.

BEMÆRK

• Hvis opnået med held, vil tidsinformationen komme frem

i det øverste, højre hjørne af skærmen ved at man trykker

på MENU.

32

BBC1

ATV 01

Tids- og titelvisning

Tidsvisning

Tidsformat

Alternativ

Tidsvisning

Denne funktion gør det muligt at vise uret i nederste

højre hjørne af skærmen.

Post

Til: Vis klokkeslættet.

Til (halvtimes): Viser uret i trin på 30 minutter.

Fra: Skjul klokkeslættet.

Du kan vælge tidsformatet (enten ”24 timer” eller ”AM/

PM”) for uret.

Alternativ

Spil-spilletid

Denne funktion gør det muligt at vise den forløbne tid

på skærmen, når ”AV MODE” er sat til ”SPIL”.

Post

Til: Når en spillekonsol sluttes til fjernsynet, vises den

forløbne tid i trin på 30 minutter, efter at du er begyndt

at spille et spil.

Fra: Skjul klokkeslættet.

BEMÆRK

• Denne menu kan ikke vælges, hvis indgangskilden er ”TV”

eller ”USB”.

Alternativ

Visning af programtitel

Denne funktion gør det muligt at vise

programinformation på skærmen, såsom titlen og

sendetiden ved at stille ind på en kanal.

BEMÆRK

• Denne funktion er kun til rådighed, når DTV-indstillingen er

valgt.


Andre nyttige egenskaber

Alternativ

Indgangsvalg

For at indstille det eksterne udstyrs signaltype.

BEMÆRK

• Hvis intet (farve) billede vises, så prøv at skifte til en

anden signaltype.

• Se brugsvejledningen for det eksterne udstyr angående

signaltypen.

Indstilling

Indtastningsetikette

Du kan forsyne hver indgangskilde med en beskrivelse.

1

2

3

4

Tryk på b for at vælge den ønskede indgangskilde.

Gå til ”MENU” > ”Indstilling” > ”Indtastningsetikette”.

Tryk på a/b/c/d for at vælge hver karakter i

det nye navn for indgangskilden, og tryk derefter

på OK.

DVD

A B C D E F G H I J SLET

K L M N O P Q R S T TILBAGE

U V W X Y Z + – . _

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SLUT

Gentag indtil mærkatet er helt fuldført.

BEMÆRKIndstilling når eksterne apparater

anvendes

Indstillinger af indgangskilde

Post

EXT1: Y/C, CVBS, RGB

EXT2: Y/C, CVBS, RGB

Mærkatet kan være seks tegn eller færre.

Hvis du vil indstille navnet på en indgangskilde på mindre en

seks karakterer, skal du vælge ”SLUT” for at indstille navnet.

INDGANGSKILDE

TV

EXT1

EXT2

DVD

EXT4

HDMI1

EXT6

BEMÆRK

• Du kan ikke ændre navn, hvis indgangskilden er ”TV” eller

”USB”.

Indstilling

Indgangsoverspring

Denne indstilling giver dig mulighed for at springe over

SCART-, HDMI- eller RGB-indlæsning på betjeningen

til indtastning af kildevalg.

EXT1 (SCART)

EXT2 (SCART)

EXT4 (RGB)

HDMI1

HDMI2

HDMI3

Ja Nej

Indstillinger af farvesystem

Det er muligt at ændre farvesystemet til et, der er

kompatibelt med billedet på skærmen.

BEMÆRKOverspring af specificeret indgang

Alternativ

Farvesystem

Den fabriksindstillede værdi er ”Auto”.

Hvis ”Auto” er valgt, indstilles farvesystemet for hver kanal

automatisk. Hvis et billede ikke vises tydeligt, skal du vælge

et andet farvesystem (f.eks. ”PAL”, ”SECAM”).

Ekstra egenskaber

Indstilling

Hurtigstart

Du kan mindske fjernsynets starttid, efter at du har

tændt for det, med fjernbetjeningen.

Post

Til: Fjernsynet starter hurtigt fra standby. Der kræves et

strømforbrug på 30 W eller mere under standby.

Fra: Strømforbruget er lille i standby.

33


Andre nyttige egenskaber

Tilslutning af en USB-enhed

Slut en USB-enhed til fjernsynet som vist nedenfor.


Afhængigt af USB-enheden kan fjernsynet eventuelt ikke

genkende dataene.

Brug kun alfanumeriske tegn til navngivning af filer.

Filnavne på over 80 tegn (kan afhænge af tegnindstilling)

vises eventuelt ikke.

Afbryd ikke USB-enheden eller hukommelseskortet fra

fjernsynet under overføring af filer, når diasshowfunktionen

anvendes, når der skiftes fra en skærm til en anden, eller

før du forlader ”USB” i menuen ”INDGANGSKILDE”.

Afbryd og tilslut ikke en USB-enhed fra fjernsynet gentagne

gange.

USB-billedviser/-musikafspiller

I denne tilstand kan du se billeder

og lytte til musik fra eksterne USBenheder.

Vælg ”USB” fra menuen

”INDGANGSKILDE” for at gå ind i

denne tilstand.

1

2

Valg af indstillinger og enheder

Vælg indstilling

Foto-indstilling Musik-indstilling

Vælg USB-drev

Drev 1 Drev 2 Drev 3 Drev 4

Drev 5 Drev 6 Drev 7 Drev 8

Drev 9 Drev 10 Drev 11 Drev 12

Drev 13 Drev 14 Drev 15 Drev 16

INDGANGSKILDE

TV

BEMÆRK

EXT1

EXT2

EXT3

EXT4

• Du kan ikke gå ind i denne tilstand, hvis HDMI1der ikke er nogen USB-enhed sluttet til

fjernsynet.

Denne indstilling er ikke tilgængelig

under DVD-timeroptagelse.

”BREDFORMAT” er fastsat under

denne indstilling.

HDMI2

HDMI3

EXT8

USB

• ”BRUGER (USB)” er standardindstillingen for indstillingen

”AV MODE”. Hver gang du trykker på AV MODE, skifter

indstillingen mellem ”BRUGER (USB)”, ”DYNAMISK

(fastsat)”, ”DYNAMISK” og ”STANDARD”.

Tryk på c/d for at vælge mellem ”Fotoindstilling”

og ”Musik-indstilling”, og tryk

derefter på OK.

Tryk på a/b/c/d for at vælge det drev, hvor

du vil lede efter filerne, og tryk derefter på OK.

BEMÆRK

• Du behøver ikke vælge drevet i trin 2, når der kun er et drev

i den tilsluttede USB-enhed.

• 16 er det maksimale antal drev, der kan vises.

34

Foto-indstilling

Miniaturevisning

Demo/Demo 01

Demo.jpg

2007:10:18 13:30:00

600KB

1600X1200

Sample

Knapper til miniaturebetjening

Knapper Beskrivelse

OK Når der vælges mappeikonet

med mærket 6: Gå tilbage til

forældrekataloget.

Når der vælges et mappeikon: Indtast

dette katalog.

Når der vælges en billedminiaturevisning:

Vis billedet med fuld skærm.

a/b/c/d Vælg det ønskede element.

(Markør)

6 Gå tilbage til topmenuen.

R-knap Gå tilbage til forrige side.

G-knap Gå til næste side.

Y-knap Vælg BGM for diasshowet.

B-knap Start diasshowet.

BEMÆRKNår der er ugyldige billedfiler, vises mærket g for filen.

Du kan se filnavnet, optagelsesdatoen, filstørrelsen og

pixelstørrelsen for det valgte billede i nederste venstre

hjørne af skærmen (optagelsesdatoen er kun tilgængelig i

filformatet EXIF).

Visning af billeder i et fuldt skærmdisplay

Knapper til visning i et fuldt skærmdisplay

Knapper Beskrivelse

c/d (Markør) Gå til forrige/næste billede i samme

katalog.

6 Gå tilbage til skærmen til valg af

miniature.

R-knap Drej billedet 90 grader til venstre.

G-knap Drej billedet 90 grader til højre.

B-knap Vis/skjul guidevisningen.

BEMÆRK

• Drejning af billeder gælder kun det midlertidigt valgte

element, og denne indstilling gemmes ikke.


Andre nyttige egenskaber

Diasshow

E Valg af BGM

Filnavn

Demo/Demo1

SONGS

CLASSIC

SONG_01.MP3

SONG_02.MP3

SONG_03.MP3

SONG_04.MP3

SONG_05.MP3

SONG_06.MP3

SONG_07.MP3

SONG_08.MP3

SONG_09.MP3

Afspiller:

SONG_02.MP3

Diasshow BGM:

SONG_03.MP3

Tid

3:05

3:15

3:02

6:05

4:52

0:00

3:13

3:23

3:33

Knapper til valg af BGM til diasshow

1:00 / 3:15

Knapper Beskrivelse

OK Når der vælges mappeikonet

med mærket 6: Gå tilbage til

forældrekataloget.

Når der vælges et mappeikon: Indtast

dette katalog.

Når der vælges en musikfil: Afspil musik.

a/b (Markør) Vælg det ønskede element.

c (Markør) Side op.

d (Markør) Side ned.

6 Gå tilbage til skærmen til valg af

miniature.

R-knap Stop musik.

G-knap Afspil/pausér musik.

Y-knap Indstil den valgte musik til diasshow

BGM.

B-knap Nulstil diasshow BGM.

BEMÆRK

• Der kan kun indstilles én sang til diasshow BGM.

• Diasshow BGM nulstilles i nedenstående tilfælde.

• Gå tilbage til topmenuen.

• Skift ”INDGANGSKILDE”.

• Når der er ugyldige musikfiler, vises mærket g for filen.

• Den viste afspilningstid kan afvige en smule fra den reelle

afspilningstid afhængigt af filerne.

E Diasshow

Knapper til betjening af diasshow

Knapper Beskrivelse

6 Gå tilbage til skærmen til valg af

miniature.

B-knap Vis/skjul guidevisningen.

BEMÆRK
Den valgte BGM afspilles gentagne gange.

Diasshowet fortsætter, indtil du trykker på 6.

Hastigheden for diasshowet er ca. 10 sekunder pr. billede.

Musik-indstilling

Filnavn

Demo/Demo1

ROOT

CLASSIC

Tid

SONG_01.MP3

3:05

SONG_02.MP3

3:15

SONG_03.MP3

3:02

SONG_04.MP3

6:05

SONG_05.MP3

4:52

SONG_06.MP3

0:00

SONG_07.MP3

3:13

SONG_08.MP3

3:23

SONG_09.MP3

Afspiller:

3:33

SONG_02.MP3 1:00 / 3:15

Knapper til musik-indstilling

Knapper Beskrivelse

OK Når der vælges mappeikonet

med mærket 6: Gå tilbage til

forældrekataloget.

Når der vælges et mappeikon: Indtast

dette katalog.

Når der vælges en musikfil: Afspil musik.

a/b (Markør) Vælg det ønskede element.

c (Markør) Side op.

d (Markør) Side ned.

6 Gå tilbage til topmenuen.

R-knap Stop musik.

G-knap Afspil/pausér musik.

B-knap Sluk for skærmbilledet til kun lydudgang.

BEMÆRKNår der er ugyldige musikfiler, vises mærket g for filen.

Den viste afspilningstid kan afvige en smule fra den reelle

afspilningstid afhængigt af filerne.

USB-enhedskompatibilitet

USB-enhed USB-hukommelse, USB-kortlæser (Mass

Storage-klasse)

Filsystem FAT/FAT32

Billedfilformat JPEG (.jpg) (DCF2.0-kompatibel)

Musikfilformat MP3 (.mp3)

Bithatighed: 32k, 40k, 48k, 56k, 64k,

80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k,

256k, 320kbps

Samplingsfrekvens: 32k, 44,1k, 48kHz

BEMÆRK
Progressiv format jpeg-filer understøttes ikke.

Musikfiler i USB 1.1-enheder kan ikke afspilles korrekt.

Betjening ved hjælp af USB-hub garanteres ikke.

35


Tilslutning af en pc

*

*

3,5 mm diam. stereominijackstikkabel

Når EXT4-terminalen anvendes, skal du vælge ”EXT4 (RGB)” i

menuen ”PC lydvalg” (se højre kolonne for yderligere oplysninger).

BEMÆRK

Tilslutning af en pc

HDMI-tilslutning

PC

PC

Når HDMI2-terminalen anvendes, skal du vælge det rette element

i menuen ”PC lydvalg”, afhængigt af den type HDMI-kabel, der er

tilsluttet (se højre kolonne for yderligere oplysninger).

Analog tilslutning

PC

PC

HDMI-godkendt kabel

3,5 mm diam. stereominijackstikkabel

DVI/HDMI-kabel

RGB-kabel

3,5 mm diam. stereominijackstikkabel

DVI/RGB-konversionskabel

HDMI1, 2* eller 3

HDMI2*

Pc-indgangsterminalerne er DDC1/2B-kompatible.

Se side 39 angående en liste over pc-signaler, som er kompatible

med fjernsynet.

En Macintosh-adapter kan være nødvendig ved brug af visse

Macintosh-computere.

Ved tilsutning til en pc, detekteres indgangssignaltypen automatisk

med undtagelse af 1.024 g 768 og 1.360 g 768 signaler.

36

EXT4*

EXT4*

Visning af et pc-billede på

skærmen

Valg af billedstørrelsen

Det er muligt at vælge billedstørrelse.

1 Tryk på f.

• Menuen ”BREDFORMAT” vises.

2 Tryk på f eller a/b for at vælge en ønsket

post på menuen.

BEMÆRKIndstilling af lydindgang

Tilslut pc’en inden nogen indstillinger foretages.

Valgbar billedstørrelse kan variere alt efter typen af

indgangssignalet.

EKSEMPEL

Alternativ

PC lydvalg

Når terminalen EXT4 eller HDMI2 anvendes, skal du vælge,

hvilken terminal, der anvender AUDIO (R/L)-stik til analog

lydindgang.

Post

HDMI2: Når der tilsluttes enheder (herunder en PC) med et

DVI-/HDMI-kabel til HDMI2-terminalen, og der indgår analoge

lydsignaler fra AUDIO (R/L)-stikket.

EXT4 (RGB): Når der tilsluttes en PC til terminalen EXT4 terminal,

og der indgår analoge lydsignaler fra AUDIO (R/L)-stikket.

BEMÆRK

• Du skal indstille det til ”EXT4 (RGB)”, når der tilsluttes

enheder (herunder en PC) med et HDMI-godkendt kabel til

HDMI2-terminalen. Hvis ”HDMI2” er indstillet, kommer der

ikke nogen lyd ud.

Normal Fuld

Post

Fuld: Et billede udfylder skærmen helt.

Cinema: Til letterbox-billeder. Der kan forekomme streger

øverst og nederst med nogle programmer.

Normal: Holder det normale formatforhold i et fuldt

skærmdisplay.

Punkt for punkt: Viser et billede med det samme antal

pixel på skærmen.

BEMÆRK

• Se side 30 angående AV-signaler (se nedenfor).

HDMI: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

ANALOG RGB: 576p/720p (50Hz)/1080i

• Terminalen ANALOGUE RGB (PC) (EXT4) er ikke

kompatibel med 480i/576i/1080p-signaler.


Tilslutning af en pc

1

2

Automatisk indstilling af pc-billedet

Denne funktion gør det muligt for skærmen at blive

automatisk indstillet til dens bedst mulige tilstand, når

de analoge terminaler på fjernsyent og pc’en tilsluttes

med et DVI/RGB-konversionskabel, som kan fås i

handelen, osv.

Indstilling

Auto synk.

BEMÆRK

• Når ”Auto synk.” er lykkedes, vil ”Auto Synkr. korrekt

fuldført” blive vist. Hvis ikke er ”Auto synk.” mislykket.

• ”Auto synk.” kan være mislykket, selv hvis ”Auto Synkr.

korrekt fuldført” vises.

• ”Auto synk.” kan være mislykket, hvis computerbilledet har

en lav opløsning, har uklare (sorte) kanter eller flyttes med

”Auto synk.” udføres.

• Sørg for at slutte din pc til fjernsynet og tænde for den,

inden du starter ”Auto synk.”.

• ”Auto synk.” kan kun udføres, når analoge signaler indgår

gennem EXT4 terminalen.

Indstilling

Fin synk.

Tryk på a/b for at vælge den ønskede

indstillingspost.

Tryk på c/d for at justere posten til den

ønskede position.

H-Pos. [ 90] a b

V-Pos. [ 39] a b

Ur [ 90] a b

Fase [ 20] a b

Nulstil

30%

Manuel indstilling af pc-billedet

Almindeligvis kan du nemt indstille billedet efter behov

for at ændre positionen ved hjælp af ”Auto synk.”. I

nogle tilfælde er det imidlertid nødvendigt med manuel

indstilling for at optimere billedet.

BEMÆRK

• For at genindstille indstillingsposterne til de forindstillede

fabriksværdier, skal du trykke på a/b for at vælge

”Nulstil”, og derefter trykke på OK.

• ”Ur” and ”Fase” i menuen ”Fin synk.” kan kun indstilles, når

der indgår analoge signaler gennem EXT4-terminalen.Post

H-Pos.: Centrerer billedet ved at flytte det til venstre eller

højre.

V-Pos.: Centrerer billedet ved at flytte det op eller ned.

Ur: Indstiller, når billedet flimrer med vertikale striber.

Fase: Indstiller, når karakterer har lav kontrast, eller når

billedet flimrer.

Valg af indgangsopløsning

Nogle indgangssignaler kan kræve manuel

registrering for at de kan vises korrekt.

Parrene af indgangssignaler (opløsninger) i listen

herunder kan ikke skelnes fra hinanden, når de

modtages. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at

indstille det korrekte signal manuelt. Når signalet er

indstillet en gang, vil det blive vist, når det samme

signal (opløsning) indgår igen.

Indstilling

Indgangssignal

1024 x 768

1360 x 768

(Eksempel)

BEMÆRK

• Du kan kun vælge ”Indgangssignal” på menuen

”Indstilling”, når et af de to indgangssignaler, som er

angivet herover, modtages.

37


Tilslutning af en pc

RS-232C port-specifikationer

Pc-styring af fjernsynet

• Når et program er indstillet, kan fjernsynet styres

fra din pc ved hjælp af RS-232C-terminalen.

Indgangssignalet (pc/video) kan vælges, lydstyrken

kan reguleres, og forskellige andre justeringer

og indstillinger kan udføres, hvorved automatisk,

programmeret afspilning muliggøres.

• Anvend et RS-232C-serielt kontrolkabel (krydstype)

(fås i handelen) til tilslutningerne.

BEMÆRK

• Dette operativsystem bør kun anvendes af personer, som

er vant til at bruge en pc.

Kommunikationsbetingelser

Indstil RS-232C-kommunikationsindstillingerne

på din pc, så de modsvarer fjernsynets

kommunikationsbetingelser. Fjernsynets

kommunikationsbetingelser er som følger:

Transmissionshastighed: 9.600 bps

Datalængde: 8 bits

Paritetsbit: Ingen

Stopbit: 1 bit

Rutekontrol: Ingen

Kommunikationsprocedure

Send styrekommandoerne fra din pc via RS-232Capparatstikforbindelsen.

Fjernsynet fungerer i overensstemmelse med den

modtagne kommando og sender en svarmeddelelse

til din pc.

Send ikke flere kommandoer samtidigt. Vent indtil din

pc modtager OK-svar, inden du sender den næste

kommando.

Sørg for at sende ”A” med vognretur, og bekræft at

”ERR” returnerer inden anvendelse begyndes.

Kommandoformat

Otte ASCII koder eCR

C1 C2 C3 C4 P1 P2 P3 P4

Kommando firecifret: Kommando. Tekst med fire tegn.

Parameter firecifret: Parameter 0–9, blank, ?, minus

38

Kommando

firecifret

RS-232C-serielt kontrolkabel

(krydstype)

Parameter

firecifret

Returkode

Parameter

Indtast parameterværdierne, med venstre-tilretning,

og udfyld med tomrum for resten (Sørg for, at der er

indtastet fire værdier for parameteren).

Hvis den indtastede parameter ikke er inden for

et justerbart område, vil ”ERR” komme tilbage (Se

”Svarkodeformat”).

0

0 0 0 9

– 3 0

1 0 0

0 0 5 5

Hvis ”?” indtastes for nogle kommandoer, svarer den

aktuelle indstillingsværdi.

?

? ? ? ?

Svarkodeformat

Normalt svar

O K

Returkode (0DH)

Problemsvar (kommunikationsfejl eller forkert

kommando)

E R R

Returkode (0DH)

Sørg for også at sende linjefremføring (0AH), efter at

du har sendt returkoden (0DH).


Tilslutning af en pc

Oversigt over pc-kompabilitet

Opløsning

Horisontal

frekvens

KONTROLPUNKT KOMMANDO PARAMETER KONTROL INDHOLD

STRØMINDSTILLING P O W R 0 _ _ _ SLUK

INDGANGSVÆLGER I T G D _ _ _ _ INDGANGSSKIFT (TIL/FRA)

A

I T V D _ _ _ _ TV (FAST KANAL)

I D T V _ _ _ _ DTV (FAST KANAL)

I A V D * _ _ _ EXT1–4, 8 (1–4, 8), HDMI1–3

(5–7)

KANAL D C C H * * _ _ TV DIREKTE KANAL (1–99)

C H U P _ _ _ _ KANAL OP

C H D W _ _ _ _ KANAL NED

D T V D * * * _ TRECIFRET DTV DIREKTE KANAL

(1–999) (ikke-nordiske lande)

D T V D * * * * FIRECIFRET DTV DIREKTE KANAL

(1–9999) (kun nordiske lande)

D T U P _ _ _ _ DTV KANAL OP

D T D W _ _ _ _ DTV KANAL NED

INDGANGSVÆLGER I N P 1 0 _ _ _ EXT1 (Y/C)

B

I N P 1 1 _ _ _ EXT1 (CVBS)

I N P 1 2 _ _ _ EXT1 (RGB)

I N P 2 0 _ _ _ EXT2 (Y/C)

I N P 2 1 _ _ _ EXT2 (CVBS)

I N P 2 2 _ _ _ EXT2 (RGB)

AV-MODUS VALG A V M D 0 _ _ _ SKIFT

A V M D 1 _ _ _ STANDARD

A V M D 2 _ _ _ FILM

A V M D 3 _ _ _ SPIL

A V M D 4 _ _ _ BRUGER

A V M D 5 _ _ _ DYNAMISK (fastsat)

A V M D 6 _ _ _ DYNAMISK

A V M D 7 _ _ _ PC

A V M D 8 _ _ _ x.v.Colour

A V M D ? ? ? ? 1–8

LYDSTYRKE V O L M * * _ _ LYDSTYRKE (0–60)

Vertikal

frekvens

Analog

(D-Sub)

Digital (HDMI)

VESAstandard

VGA 640 g 480 31,5 kHz 60 Hz ✔ ✔ ✔

SVGA 800 g 600 37,9 kHz 60 Hz ✔ ✔ ✔

XGA 1.024 g 768 48,4 kHz 60 Hz ✔ ✔ ✔

WXGA 1.360 g 768 47,7 kHz 60 Hz ✔ ✔ ✔

SXGA 1.280 g 1.024 64,0 kHz 60 Hz ✔ ✔ ✔

SXGA+ 1.400 g1.050 65,3 kHz 60 Hz ✔ ✔

VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA og SXGA+ er

registrerede varemærker tilhørende International

Business Machines Corporation.

RS-232C kommandoliste

BEMÆRK

• Dette fjernsyn har kun begrænset pc-kompabilitet og

korrekt operation kan kun garanteres, hvis videokortet er

i nøje overensstemmelse med VESA 60 Hz-standarden.

Enhver afvigelse fra denne standard vil resultere i

billedforvrængninger.

KONTROLPUNKT KOMMANDO PARAMETER KONTROL INDHOLD

POSITION H P O S * * * _ H-POSITION (AV/PC)

V P O S * * * _ V-POSITION (AV/PC)

C L C K * * * _ UR (0–180)

P H S E * * _ _ FASE (0–40)

BREDFORMAT W I D E 0 _ _ _ SKIFT (AV)

W I D E 1 _ _ _ NORMAL (AV)

W I D E 2 _ _ _ ZOOM 14:9 (AV)

W I D E 3 _ _ _ PANORAMA (AV)

W I D E 4 _ _ _ FULD (AV)

W I D E 5 _ _ _ CINEMA 16:9 (AV)

W I D E 6 _ _ _ CINEMA 14:9 (AV)

W I D E 7 _ _ _ NORMAL (PC)

W I D E 8 _ _ _ CINEMA (PC)

W I D E 9 _ _ _ FULD (PC)

W I D E 1 0 _ _ PUNKT for PUNKT (AV/PC)

W I D E 1 1 _ _ UNDERSCAN (AV)

MUTE M U T E 0 _ _ _ SKIFT

M U T E 1 _ _ _ MUTE TIL

M U T E 2 _ _ _ MUTE FRA

SURROUND A C S U 0 _ _ _ SURROUND TIL/FRA

A C S U 1 _ _ _ SURROUND TIL

A C S U 2 _ _ _ SURROUND FRA

LYDÆNDRING A C H A _ _ _ _ SKIFT

AFBRYDERAUTOMATIK O F T M 0 _ _ _ FRA

O F T M 1 _ _ _ AFBRYDERAUTOMATIK 30 MIN

O F T M 2 _ _ _ AFBRYDERAUTOMATIK 1 TIMER

O F T M 3 _ _ _ AFBRYDERAUTOMATIK 1 TIMER

30 MIN

O F T M 4 _ _ _ AFBRYDERAUTOMATIK 2 TIMER

O F T M 5 _ _ _ AFBRYDERAUTOMATIK 2 TIMER

30 MIN

TEKST T E X T 0 _ _ _ TEKST FRA

T E X T 1 _ _ _ TEKST TIL (SKIFT)

D C P G * * * _ DIREKTE SIDESPRING (100–899)

39


Tillæg

Fejlfinding

Problem Mulig løsning

• Ingen strøm.

• Kontroller, om du har trykket på B på fjernbetjeningen.

Hvis indikatoren på fjernsynet lyser rødt, skal du trykke på B.

• Er netledningen taget ud af forbindelsen?

• Kontroller, om du har trykket på a på fjernsynet.

• Fjernsynet kan ikke betjenes.

• Ydre omstændigheder, såsom lynnedslag, statisk elektricitet osv. kan forårsage fejlagtig

funktionsydelse. Betjen i dette tilfælde først fjernsynet, efter at du først har slukket for det, eller

tag netledningen ud af forbindelsen, og sæt den i forbindelsen igen efter et eller to minutter.

• Fjernbetjeningen fungerer ikke.

• Er batterierne sat i med polariteten (e, f) i rigtig retning?
Er batterierne udtjente? (Udskift dem med nye batterier.)

Anvendes fjernbetjeningen i stærkt lys eller i lys fra lysstofrør?

Rammes fjernbetjeningssensoren af lys fra lysstofrør?

• Billedet er afskåret.

• Er billedpositionen korrekt?

• Er skærmfunktionsindstillinger (BREDFORMAT), som for eksempel billedstørrelse, korrekt udført?

(side 30 og 36)

• • Indstil billedtonen.

Mærkelig farve, lys eller mørk farve eller

farveuoverensstemmelse.Er rummet for lyst? Billedet kan se mørkt ud i et rum, som er for lyst.

Kontroller indstillingen af ”Farvesystem” (side 28 og 33).

• Fjernsynet slukker pludseligt.

• Temperaturen inden i fjernsynet er steget.Fjern enhver genstand, som måtte blokere ventilationåbningerne, og rengør derefter.

Er ”Sleep-timer:” indstillet? Vælg ”Fra” fra menuen ”Sleep-timer:” (side 26).

Er ”Intet signal fra” eller ”Ingen funktion fra” aktiveret?

• Intet billede.

• Er tilslutningerne til det eksterne udstyr korrekte? (side 15–17)

• Er indgangssignaltypen korrekt valgt efter tilslutning? (side 33)

• Er den korrekte eksterne kilde valgt? (side 10)

• Indgår et ikke-kompatibelt signal? (side 39)

• Er billedjusteringen korrekt? (side 24–25)

• Er antennen korrekt tilsluttet? (side 8)

• Er ”Til” valgt i ”Kun lyd”? (side 31)

• Ingen lyd.

• Er lydstyrken for lav?

Fjernsynet afgiver af og til en knasende

lyd.
Sørg for, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.

Kontroller, om du har trykket på e på fjernbetjeningen.

Er det rette element valgt i menuen ”PC lydvalg”, når der tilsluttes enheder til HDMI2- eller EXT4terminalen?

(side 16 og 36)

• • Dette er ikke nogen fejl. Det sker, når kabinettet udvider sig en smule og trækker sig sammen

som et resultat af temperaturændringer. Dette vil ikke have nogen indflydelse på fjernsynets

ydelse.

Forsigtighedsregler angående brug på steder med høje og lave temperaturerHvis fjernsynet anvendes på et sted med lave temperaturer (f.eks. i et rum eller et kontor), kan billedet efterlade spor eller forekomme en

smule forsinket. Dette er ikke nogen fejl, og fjernsynet vil fungere normalt igen, så snart temperaturen er blevet normal igen.

Efterlad ikke fjernsynet på et varmt eller koldt sted. Efterlad desuden ikke fjernsynet på et sted, hvor det er udsat for direkte sol eller i

nærheden af et varmeapparat, da dette kan bevirke, at kabinettet bliver deformeret og at LCD-panelet ikke fungerer som det skal.

Opbevaringstemperatur: e5 °C til e35 °C.

Information om software-licensen for dette product

Software-komposition

Den software, som følger med dette produkt, består af forskellige softwaredele, hvis individuelle ophavsret ejes af SHARP eller

af tredjeparter.

Software udviklet af SHARP og åben kilde software

Ophavsretten til de softwaredele og forskellige relevante dokumenter, som følger med dette produkt, som er udviklet eller

skrevet af SHARP, ejes af SHARP og er beskyttet af loven om ophavsret, internationale traktater og andre relevante love.

Dette produkt gør ligeledes brug af frit distribueret software og softwaredele, hvis ophavsret ejes af tredjeparter. Disse omfatter

softwaredele, som er dækket af en GNU General Public License (herefter GPL), en GNU Lesser General Public License

(herefter LGPL) eller andre licensaftaler.

Opnåelse af kildekode

Nogle af åben kilde-licensgiverne kræver, at distributøren skaffer kildekoden med de eksekverbare softwaredele. GPL og

LGPL indeholder de samme krav. Besøg det følgende websted angående information om, hvordan man opnår kildekoden for

den åbne kilde-software og GPL, LGPL samt anden licensinformation:

http://www.sharp-eu.com/gpl/

Vi ser os ikke i stand til at besvare nogen spørgsmål om kildekoden for åben kilde-software. Kildekoden for de softwaredele,

hvis ophavsrettigheder ejes af SHARP, distribueres ikke.

Bekræftelse

De følgende åben kilde-softwaredele følger med dette produkt:

• linux kernel • busy box • uClibc • zlib • libpng • libjpeg

40


Tillæg

Opdatering af dit fjernsyn via DVB-T

Sørg for, at din fjernsynssoftwareversion altid er

opdateret. Fra tid til anden vil SHARP sørge for, at

opdateret, basal fjernsynssoftware og DVB-software er

til rådighed.

Digital indstilling

Indstilling af nedhentning

Søger efter opdateringer*

* Alle lande med undtagelse af Storbritannien og

Sverige er sat til ”Nej” i denne funktion.

Fjernsynet afgør automatisk, om en ny software-version

er til rådighed, når fjernsynet er i standby-indstilling.

Post

Ja: Søger automatisk efter nye tilgængelige softwareopdateringer,

når fjernsynet er i standby-indstilling.

Nej: Søg ikke efter information om opdatering.

Nu: Bekræft, om der er ny software umiddelbart eller ej.

Nedhentning af software

Det er muligt at vælge opdateringsmetode.

1 Hvis softwaren er opdateret, vil

bekræftelsesmeddelelsen ”Ny nedhentning er

opdaget.” komme frem.

• Hvis fjernsynet modtager opdateringsservice, mens

det er i standby, vises der en bekræftelsesmeddelelse,

når der tændes for strømmen.

2 Følg prompordene på skærmen.

Post

Ja: Start nedhentning med det same. Det tager omkring en time

at opdatere. Du kan ikke udføre andre ting, mens opdateringen

foregår.

• Annuller nedhentningen ved at trykke på OK på

fjernbetjeningen, når ”Afbryd” vises på skærmen under

opdateringen.

Nej: Start nedhentningen automatisk fkere minutter efter, at

standby-indstilling er aktiveret.

BEMÆRK

• Fjernsynet skal forblive i standby-indstilling ved nedhentning. Sluk

ikke for fjernsynet ved hjælp af a på fjernsynet.

• Opdatering af softwaren kan tage nogen tid.

Information

Meddelelsesliste

Når der registreres ny software, kan du bekræftes

opdateringsoplysningerne og downloade softwaren fra

”Meddelelsesliste”.

BEMÆRK

• Hvis det lykkes for fjernsynet at nedhente den nye software,

opdateres meddelelsen i ”Meddelelsesliste” i menuen ”Information”.

• Software-opdateringen vil ikke blive udført, hvis der er ny software

til rådighed på det valgte nedhentningstidspunkt.

1

2

3

Indstilling

Nulstil

Gå til ”MENU” > ”Indstilling” > ”Nulstil”.

Tryk på c/d for at vælge ”Ja”, og tryk derefter

på OK.

• ”Fjernsynet vil nu starte automatisk. OK?” kommer

frem på skærmen.

Tryk på c/d for at vælge ”Ja”, og tryk derefter

på OK.

• ”Initialiserer nu…” kommer frem på skærmen og

blinker.

• Efter at tilbagestillingen er færdig, afbrydes strømmen,

hvorefter den sluttes igen. Skærmen vil gå tilbage til

dens oprindelige indstillinger.

Identifikation

Information

Receiver-rapport

Viser rapporter om fejl og ændringer af timerindstillinger.

Nulstil

Hvis komplekse justeringer udføres, så indstillingerne

ikke kan genindstilles til normal, kan du tilbagestille

indstillingerne til de forindstillede fabriksværdier.

Initialiserer nu...

Indstilling

Identifikation

Du kan bekræfte fjernsynets ID på skærmen til

rapportering til kundeservice.

ANNULLERING AF PIN-KODEN

1

2

3

Gå til ”MENU” > ”Indstilling”.

Tryk på a/b for at vælge ”Auto-installation”,

”Programindstilling”, ”Børnelås” eller ”Nulstil”,

og tryk derefter på OK. PIN-koden vises.

Tryk og hold både Pr og ik på fjernsynet

inde samtidigt, indtil meddelelsen kommer frem

på skærmen.

41


Tillæg

Specifikationer

Post

46o LCD FARVEFJERNSYN,

Model: LC-46D65E, LC-46DH65E,

LC-46DH65S

De angivne ekstraudstyrsdele dette - ie. til dette LCDfarvefjernsyn

kan fås i handelen. De kan købes hos nærmeste

forhandler.

• Mere ekstraudstyr kan muligvis fås i handelen i næmeste fremtid.

Når du køber ekstraudstyr, bør du læse det nyeste katalog for at

bekræfte kompabilitet og om delene kan fås.

42

Nr. Delnavn Delnummer

1

52o LCD FARVEFJERNSYN,

Model: LC-52D65E, LC-52DH65E,

LC-52DH65S

LCD-panel 46o Advanced Super View & BLACK TFT LCD 52o Advanced Super View & BLACK TFT LCD

Antal punkter 2.073.600 punkter (1.920 g 1.080)

Videofarvesystem PAL/SECAM/NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL 60

Fjernsynsfunktion Fjernsynsstandard Analog CCIR (B/G, I, D/K, L/L’)

Digital DVB-T (2K/8K OFDM)

Modtagekanal VHF/UHF E2–E69 kanal, F2–F10 kanal, I21–I69 kanal, IR A–IR J kanal, (Digital: IR A–E69 kanal)

CATV Hyperbånd, S1–S41 kanal

Fjernsynsafstemningssystem Automatisk forudindstilling 999 kanal: ikke-nordiske/9999 kanal: nordisk (ATV: 99 kanal), automærkning,

auto-sortering

STEREO/TOSPROGET NICAM/A2

Lysstyrke 450 cd/m2 Baggrundslys varighed 60.000 timer (når ”Baglys” er indstillet til standardpositionen)

Synsvinkler H: 176°, V: 176°

Audioforstærker 10 W g 2

Højttaler (40 mm g 110 mm) g 2

Terminaler Antenne UHF/VHF 75 q Din type (analog & digital)

RS-232C D-Sub 9-stikbens hanligt stik

EXT1 SCART (AV-indgang, Y/C-indgang, RGB-indgang, fjernsynsudgang)

EXT2 SCART (AV-indgang/monitor-udgang, Y/C-indgang, AV Link, RGB-indgang)

EXT3 COMPONENT IN: Y/PB(CB)/PR(CR), RCA-stikben (AUDIO R/L)

EXT4 15-stikbens D sub, 3,5 mm diam. jackstik*

HDMI1 (EXT5) HDMI

HDMI2 (EXT6) HDMI, 3,5 mm diam. jackstik*

HDMI3 (EXT7) HDMI

EXT8 RCA stikben (AV-indgang)

USB USB 2.0

DIGITAL AUDIO OUTPUT Optisk S/PDIF digital lydudgang

C. I. (fælles grænseflade) EN50221, R206001

OUTPUT RCA-stikben (AUDIO R/L)

Hovedtelefoner 3,5 mm diam. jackstik (lydudgang)

OSD-sprog dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, lettisk, litausk, norsk, polsk,

portugisisk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ungarsk,

ukrainsk

Strømforsyning AC 220–240 V, 50 Hz

Strømforbrug

LC-46D65E 217 W (0,5 W Standby) LC-52D65E 266 W (0,5 W Standby)

(Metode IEC62087)

LC-46DH65E 220 W (0,5 W Standby) LC-52DH65E 269 W (0,5 W Standby)

LC-46DH65S

LC-52DH65S

Vægt 21,2 kg (uden stativ), 24,2 kg (med stativ) 24,7 kg (uden stativ), 28,3 kg (med stativ)

Brugstemperatur 0 °C til e40 °C

*


Terminalerne HDMI2 og EXT4 kan begge anvende den samme lydindgangsterminal.

Som en del af vores politik angående konstant forbedring, forbeholder SHARP sig retten til at foretage ændringer af design og

specifikationer i produktforbedringsøjemed uden forudgående varsel. De angivne værdier for ydelsesspecifikationer er nominelle værdier for

produktionsenhederne. Der kan være nogen afvigelse fra disse værdier for de enkelte enheder.

BEMÆRK

• Vi henviser til indersiden af bagsiden angående dimensionelle tegninger.

Ekstraudstyr

Vægmonteringskonsol

(LC-46D65E, LC-46DH65E,

LC-46DH65S, LC-52D65E,

LC-52DH65E, LC-52DH65S)

AN-52AG4


Bortskaffelse efter brug

Obs! Dit product er

udstyret med dette

symbol. Det betyder,

at brugte elektriske og

elektroniske produkter

ikke må blandes

med almindeligt

husholdningsaffald.

Et separat

opsamlingssystem

for disse produkter

forefindes.

A. Information om bortskaffelse for brugere (private husholdninger)

1. I EU

Obs! Hvis du vil kassere dette udstyr, bedes du undlade at anvende en almindelig affaldscontainer til dette formål!

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles separat og i overensstemmelse med de love, som påbyder korrekt

behandling, gendannelse og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

I overensstemmelse med forordninger, som er iværksat af medlemsstater, kan private husholdninger inden for landene

i EU returnere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr vederlagsfrit til bestemte opsamlingsfaciliteter*. I nogle

lande* vil din lokale forhandler muligvis også modtage dit gamle produkt vederlagsfrit, hvis du køber et lignende nyt

produkt.

*) Kontakt venligst de lokale myndigheder for yderligere detaljer.

Hvis dit brugte elektriske og elektroniske udstyr udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, bedes du bortskaffe

disse separat på forhånd i henhold til de lokale bestemmelser.

Ved at bortskaffe dette produkt på forskriftsmæssig vis, vil du bidrage til at sikre, at affaldet underkastes den

nødvendige behandling, gendannelse og genbrug og således forebygge potentielle, negative virkninger på miljøet og

mennesker helse, som ellers kunne opstå som et resultat af fejlagtig håndtering af affald.

2. I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder for at få oplysninger om

den korrekte bortskaffelsesmetode.

B. Information om bortskaffelse forretningsbrugere

1. I EU

Hvis produktet anvendes til forretningsformål og du ønsker at skille dig af med det:

Kontakt venligst din SHARP-forhandler, som vil informaere dig om tilbagelevering af produktet. Du kan blive afkrævet

et vederlag pga. de omkostninger, som hidrører fra tilbagelevering og genbrug. Mindre produkter (og små mængder)

kan muligvis afleveres til din lokale indsamlingsfacilitet.

2. I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder for at få oplysninger om

den korrekte bortskaffelsesmetode.

Information om bortskaffelse af batteri

For EU: Batteriet er mærket med den overstregede skraldespand, hvilket betyder at det ikke må kasseres som

almindeligt husholdningsaffald. Der er lavet et separat indsamlingssystem af batterier for at sikre korrekt behandling

og genanvendelse i henhold til gældende lovgivning. Kontakt kommunen for mere information om indsamling og

genanvendelse.

For Schweiz: Brugte batterier afleveres hvor de er købt.

For lande udenfor EU: Kontakt de lokale myndigheder for information om gældende regler for sortering og

genanvendelse, hvis du skal afdisponere et brugt batteri.

43


Klassifikationstabel for børnesikring

44

Udsendelsesklassifikation

Brugerjusteret

klassifikation

ALDER

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Universel sening ✔ — — — — — — — — — — — — — —

Forældrebilligelse

foretr.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — — — — — — —

X-rated ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Udsendelsesklassifikation

Brugerjusteret

klassifikation

Universel sening Forældrebilligelse foretr. X-rated

Universel sening — — —

Forældrebilligelse

foretr.

✔ — —

X-rated ✔ ✔ —


(756.0 )/ [851.0 ]

(756,0 )/ [851,0 ]

400.0

400,0

(704.0 )/ [796.0 ]

(704,0 )/ [796,0 ]

(52.0 )

(52,0 )

[54.5 ]

[54,5 ]

(174.3 )

(174,3 )

[145.0 ]

[145,0 ]

(1023.4 )/ [1157.0 ]

(1023,4 )/ [1157,0 ]

550.0

550,0

(1113.0 )/ [1252.0 ]

(1113,0 )/ [1252,0 ]

400.0

400,0

(575.6 )/ [651.0 ]

(575,6 )/ [651,0 ]

(429.0 )/ [476.0 ]

(429,0 )/ [476,0 ]

( ) : LC-46D65E/46DH65E/46DH65S

[ ] : LC-52D65E/52DH65E/52DH65S

(106.6 )

(106,6 )

[111.9 ]

[111,9 ]

: LC-46D65E/46DH65E/46DH65S

LC-52D65E/52DH65E/52DH65S

295.0

295,0

(101.4 )

(101,4 )

[95.6 ]

[95,6 ]


PIN

SHARP ELECTRÓNICA ESPAÑA S.A.

Polígono Industrial Can Sant Joan

Calle Sena s/n

08174 SANT CUGAT DEL VALLÉS

BARCELONA (ESPAÑA)

SHARP CORPORATION

Tryckt i Spanien

Painettu Espanjassa

Trykt i Spanien

Trykket i Spania

TINS-D809WJZZ

08P09-SP-NG

More magazines by this user
Similar magazines