Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

si.folkesundhed.dk

Kvalitet af kodningen i Landspatientregisteret vedrørende ulykker

ulykkesregistreringen i Landspatientregisteret giver et omtrentligt billede af

ulykkesforekomsten fordelt på ulykkestyper, især hvis de tilgængelige oplysninger

kombineres, f.eks. både ulykkeskoder, diagnoser mv. Ikke mindst oplysningerne

vedrørende trafikulykker er langt mere dækkende hvad angår tilskadekomst end f.eks.

politiets data, og hjemme/fritidsulykkesområdet belyses alene ved

sygehusregistreringer.

Sygehusregistreringerne giver dog nogle problemer, hvis ændringer i ulykkesforekomst

over tid skal følges. Sådanne ændringer sker sædvanligvis over en årrække, hvor der

samtidig ofte sker betydelige ændringer i sygehusstrukturen og dermed kontaktmønstre.

Det vil derfor være vanskeligt at adskille en egentlig udvikling i ulykkesmønsteret fra

ændringer i sundhedsvæsenets organisering. Hvis udviklingen skal følges, bør der

udvikles indikatorer for ulykkesforekomst, der er relativt uafhængige af sygehusstruktur

og kontaktmønstre.

Monitoreringen af ulykker bør derved baseres på flere datakilder:

Dødsårsagsregistrering, registrering af indlæggelser på sygehuse, Skadestueregistreringen

og interviewundersøgelser af stikprøver af befolkningen. Der er ingen

tvivl om at registreringen på skadestuerne giver et vigtigt bidrag til den samlede

monitorering. En fremtidig registrering kunne i princippet udvides med først og

fremmest vagtlægerne, men også gerne registrering i almen praksis, af sundhedsansatte

mv. Monitorering af specifikke ulykkestyper, f.eks. produktrelaterede skader med

trampoliner, motorsave eller lignende kræver dog en udvidet ulykkesregistrering

svarende til Ulykkesregisterets, som i øjeblikket ikke er en del af LPR.

4.1 Anvendelse af LPR til effektevaluering af forebyggelse i et

lokalområde

LPR kan med fordel bidrage til måling af effekten af lokale forebyggelsesindsatser.

Som det tidligere er vist, varierer kvaliteten af LPR-registreringen dog betydeligt fra

sygehus til sygehus. Det er derfor af stor betydning at vurdere kodekvaliteten på de

sygehuse, der ligger i nærheden af lokalområdet, før en egentlig evaluering påbegyndes.

Denne vurdering kan baseres på en sammenligning af fordelingerne af kodeværdier for

de relevante koder med de fordelinger, der er vist i denne rapport. Desuden skal der

tages højde for forskelle og ændringer i behandlingsstrukturen – lægevagtordninger,

åbne/lukkede skadestuer, åbningstider samt ikke mindst afstande til nærmeste

skadestue. Alle disse faktorer har som tidligere nævnt stor betydning for

henvendelsesmønsteret i forhold til skadestuer.

Det skal dog understreges, at evaluering af specifikke interventioner, f.eks. på

institutionslegepladser, mod skoldningsulykker i hjemmet og lignende kræver en mere

detaljeret kodning end den der i øjeblikket foretages i LPR. Her er det nødvendigt, at

der foretages en udvidet registrering af ulykkesomstændighederne svarende til den der i

øjeblikket sker på de sygehuse der registrerer til Ulykkesregisteret ved Statens Institut

for Folkesundhed og til UlykkesAnalyseGruppen ved Odense Universitetshospital.

47

More magazines by this user
Similar magazines