Indsjø-, Kanal- og Elvedampskibe i Norge ved Udgangen af 1900

ssb.no

Indsjø-, Kanal- og Elvedampskibe i Norge ved Udgangen af 1900

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

(Statistique officielle de la Norvége, Quatriéme série.)

Trykt 1 A0 1.

Nr. 1. Sundhedstilstanden og 114 ,--" _,,Adene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire

et médical.)

- 2. 1. (Hospices d'aliénés.)

.,te Kvartal 1900. (Télégraphes du Rogaume.)

_ 1898. (Justice civile.)

_ges Skibsfart 1899. (Navigation)

v. Folkemængdens Bevægelse 1896. (Mouvement de la population.)

- 7. Strafarbeidsanstalter 1898/99. (Maisons centrales pénitentiaires.)

8. Folkemængdens Bevægelse 1897. (Mouvement de la population.)

- 9. Norges kommunale Finantser 1896. (Finances des communes.)

10. Rekruteringsstatistik 1900. (Recrutement.)

- 11. Norges Handel 1900. (Commerce.)

- 12. Distriktsfængsler 1899. (Prisons départementales.)

- 13. Norges Sparebanker 1900. (Caisses d'épargne.)

- 14. Kriminalstatistik 1895, 1896 og 1897. (Justice criminelle.)

- 15. Norges postvæsen 1900. (Statistique postale.)

- 16. Fattigstatistik 1895. (Assistance publique.)

- 17. Folkemængdens Bevægelse 1898. (Mouvement de la population.)

- 18. Skiftevæsenet 1896, 1897 og 1898. (Successions, faillites et biens pupillaires.)

- 19. Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 1898 og 1899.

(L'institution générale des assurances des beitiments contre

- 20. Skolestatistik 1898. (Instruction publique.)

- 21. Norges Fiskerier 1900. (Grandes péches maritimes)

- 22. De offentlige Jernbaner 1900/01. (Chemins de fer publics.)

- 23. Private Aktiebanker 1900. (Banques priv6es par actions.)

- 24. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen 1899. (Service vétérinaire et inspection

de la viande.)

- 25. Valgstatistik 1900. (Statistique électorale.)

- 26. Fattigstatistik 1896 og 1897. (Assistance publique.

Trykt 1902.

- 27. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1899. (Rapport sur l'état sanitaire

et médical.)

- 28. Telegrafvæsen 1900/01. (Télégraphes et téléphones de l'État.)

- 29. Sindssygeasylernes Virksomhed 1900. (Hospices d'aliénés)

- 30. Norges kommunale Finantser 1897. (Finances des communes.)

- 31. Strafarbeidsanstalter 1899/1900. (Maisons centrales pénitentiaires.)

32. Norges Skibsfart 1900. (Navigation.)

- 33. Fattigstatistik 1898. (Assistance publique.)

- 34. Civil Retspleie 1899 og 1900. (Justice civile)

- 35. Den norske Statskasses Finantser 1895/96-1899/1900. (Finances de l'État)

- 36. De Spedalske i Norge 1896-1900. (Les lépreux en Norvége.)

- 37. Kriminel Retspleie 1897 og 1898. (Slatistique de la justice crirninelle: Procédure.)

- 38. Norges Handel 1901. (Commerce.)

- 39. Folkemængdens Bevægelse 1891-1895. II. Sammendrag. (Mouvement de la

population. - Résumé.)


MEDDELELSER

FRA

DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

(JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE

DU ROYAUME DE NOR VÉGE.)

TYVENDE BIND.

(VINGTIPME ANNÉE.)

1 9 0 2.

KRISTIANIA.

I KOMMISSION HOS H. A S C HE HOUG CO.

1003.


Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri.


Indhold.

Meddelelser og Notitser.

Side.

Aktiebankers, de private, Indskudsmidler. Se Sp ar e b ank er.

Blinde, Døvstumme og Sindssyge 3 December 1900, fordelte efter Kjøn . 25

Brandforsikringsforeninger, private gjensidige, i Landdistrikterne 1900 100

BrEendevinssamlagene i 1901 220

Centralbureaus, det statistiske, Personale 31 December 1902 og Budget 1902/1903 246

Døvstumme 3 December 1900, fordelte efter Kjøn . . . 25

Exekutioner. Se Panteheftelser.

Faste Ejendomme i det hele Rige (Bygder og Byer). — Salg i leemaaret

1896-1900 . .................... . . • • 169

Faste Eiendomme i Landdistrikterne. — Gjennemsnitspriser thinglagsvis,

beregnet efter Salg stedfundne i Aarene 1897-1901

Faste Ejendomme i Landdistrikterne. — Salg i 1901 samt Skyldmarkens

193

GjennemsnitsvEerdi i 1901 og 1897-1901 (amtsvis) . 180

Fiskepartier, hvoraf betalt Medicinalafgift i Aaret 1901

8

Folkemængde, Norges, 1900 og 1901 . . . .

Folkemængde, tilstedeværende, 15 Aar og derover,-3 Decem• ber 1900:

65

a. fordelt efter Erhvery og Livsstillinger 49

b. fordelt efter Hovedgrupper af Livsstillinger, sammenlignet med 1 Januar

1891

Forsikringssummerne i den almindelige Brandforsikrings-Indretning for Byg-

53

ninger ved Udgangen af 1901

Fragtassuranceforeninger. Se Skibs- og Fragtassuranceforeninger

67

Handel, Norges, i 1901 55

Handelsflaade, den norske, 1 1901 ...... . . . . .. • 112

Indførsel og Udførsel af de vigtigste Artikler i 4de Kvartal 1901 samt i hele

Aaret 1901 og i de 3 første Kvartaler 1902 kvartalsvis, foreløbige Opgayer

29, 69, 122, 213

Livsforsikringsselskaber, de norske, i 1901 176

Løsøreforsikringsselskaber, norske, i 1901 38

Matrikulskyld amtsvis ved Udgangen af Aarene 1897-1901 40

Panteheftelser, thinglæste og aflæste, afholdte Exekutioner og Udpantninger

samt Tvangsauktioner i Femaaret 1896-1900 113, 136

Postforsendelsen i 1899-1901 204

Rovdyr og Rovfugle, fældede, i 1901 • 173

Sindssyge 3 December 1900, fordelte efter Kjøn . . 25

Skattetaxter paa faste Eiendomme i Byerne ved Udligning af Byskat for

1898-1901

Skatydere (Antal), Formue og Indtægt samt udlignet By- og Herredsskat for

110

1901 85


Side.

Skibs- og Fragtassuranoeforeningers, de gjensidige, Virksomhed i Aaret 1900 188

Skibsbyggeri, det norske, i Aarene 1893—.1901 og dert norske Handelsflaade

i1901 . . ................. .. 75

Skibsfarten med ladte Fartøier paa Storbritannien og Irland 11899, 1900 og 1901 8

Skiftevæsen 1899 . . . 55

Sparebankernes og de private Aktiebankers Indskudsmidler 108

Søforsikringsselskaber, norske, 1 1901 . 36

Tvangsauktioner. Se Panteheftels er.

Udpantninger. Se Panteheftelser.

Udvandringen fra Norge i 1901 .. . 27

Udvandring over de vigtigste Havne i Norge Januar—Mai, Januar—August,

Januar—December 1902 54, 109, 245

Veie, de offentlige, 1850-1900, Længden af ..... 160

01, Produktion og Forbrug af, 1899 i forskjellige Lande 39

Maanedlige Opgaver.

Akkordforhandlinger aabnede efter Skifteretternes Ej endelse samt Konkurser

anmeldte for Skifteretterne 11902.

Brændevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf i 1902.

Indførsel og Udførsel af enkelte Hovedartikler i 1902, foreløbige Opgaver.

Jernbanernes Driftsindtægter i November 1901 til Oktober 1902.

Norges Banks Bøger i 1902, Uddrag af, samt foreløbig Oversigt over den ugentlige

Stilling.

Rigstelegraf og Rigstelefon, den norske, Korrespondance i Oktober 19Crl til

September 1902.

Skibsfart. — Norske Skibes Fart med Ladning paa Storbritannien og Irland i 1902.

Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i December 1901 til November 1902.

Toldintrader i 1902.

Trælastudførsel i 1902.

Indsjø-, Kanal- og Elvedampskibe i Norge ved Udgangen af 1900.


TABLE ALPHABÉTIQUE DES MA TIPRES

CO.NTENUES DANS LE XXe VOLUME (ANNÉE 1902).

RENSEIGNEMENTS DIVERS.

Allenes au 3e décembre 1900, repartis par sexe . . .. . . .

Pages.

25

Assurances des bitiments conire rincendie. L'institution générale: le montant des

assurances á la fin. de Pannée 1901 67

- — Associations mutuelles d'intérét local

(dans les communes rurales) en 1900 100

maritimes, Associations mutuelles, en 1900 188

Sociétés. Operations en 1901 36

mobillires. Operations en 1901 38

— sur la vie. Sociétés. Operations en 1901 176

Aveugles, sourds-muets et aliénés au 3e décembre 1900, répartis par sexe .

Banques privées par actions (Sommes déposées). Voir Caisses d'épargne.

25

Bites féroces et oiseaux de proie tués en 1901

Biens pupillaires. Voir Successions.

173

Wire, production et consomtnation de, en 1899 dans divers pays ..

Bureau Central de Statistique. — Budget 1902/1903; fonctionnaires au 31 dé-

39

cembre 1902 • . 246

Cadastre. — Évalution h la fin des années 1897-1901, par prefecture . 40

Caissis d'épargne et Banques privées par actions (Sol/Imes déposées) 108

Commerce extérieur (Données préliminaires). — Importation et exportation des

principales marchandises pendant le 4me trimestre 1901

ainsi que pendant les trois premiers trimestres 1902,

par trimestre ... 29, 69, 122, 213

- de la NorVége en 1901 . . . . . . 55

Construction des navires en Norvége en. 1898—.1901 et marine marchande

norvégienne en 1901 . . ...... .... . 75

Contribuables (Nombre des), fortunes et revenus ainsi qu' impositions communales

(tant des communes rurales que des villes) d'aprés la répartition

de Pimp& pour 1901 85

Eau de vie, sociétés autorisées en 1901 pour la vente de („Samlag") • 220

Emigration pour les pays d'outre-mer en 1901

de la Norvége en 1902, par les ports les plus imp ortants pendant

les mois de janvier a mai, de janvier á aoilt, de janvier

27

décembre

Fannies. Voir Successions.

. . . 54, 109, 245

Bypothéques inscrites et rayées, saisies-exécutions et ventes forcées pendant

la période quinquennale de 1896 it 1900 113, 136

Marine marchande de la Norvége en 1901 112


Pages.

Navigation (Mouvement de la) des navires char& au. Royaume-Uni en 1899,

1900 et 1901 . . . • • • . . . ........ • • 8

Péches. — Quantités de poisson sur lesquelles on a pergu de l'imp6t au bénéfice

de la service de la santé en 1901 . . . 8

Population de la Norvége en 1900 et 1901 . . . . 65

Population de fait, Agée de 15 ans et au-dessus, au Se décembre 1900:

a. répartie par occupations et par professions 49

b. répartie par grands groupes de professions 53

Postes (Mouvement des) pendant les années 1899-1901 . . ...... . 204

Propriétés fonclires (dans les communes rurales). — Ventes en 1897-1901 ainsi

que la valeur moyenne par „Skyldmark" en 1897-1901,

par juridiction 193

- (dans les communes rurales). Ventes en 1901 ainsi que la

valeur moyenne par „Skyldmark" en 1901 et en 1897-1901,

par préfecture 180

Propriétés foncikes et immeubles (dans les campagnes et les villes). Ventes

pendant la période quinquennale de 1896 A, 1900 169

▪ dans les vines. — Valeur d'aprés l'évaluation

pour les impits communaux; années 1898-1901 110

Routes publiques (Longueur des); années 1850-1900 . . 160

Saisies-exécutions. Voir Rypothiques•

Sourds-muets au 3e décembre 1900, répartis par sexe 25

Successions, faillites et biens pupillaires en 1899 55

Ventes forcées. Voir RypotUques.

RENSEIGNEMENTS MENSUELS.

Banque de Norvége. — Extraits des comptes en 1902 ainsi qu'un apergu prélimin.aire

de la situation hebdomadaire.

Bois. — Exportation en 1902.

Chemins de fer. — Recettes de l'exploitation en novembre 1901 h, octobre 1902.

Commerce extérieur. — Données préliminaires sur l'importation et l'exportation des

marchandises principales en 1902.

Concordat préventif de la faillite (Nombre de demandes) et faillites portées devant les

cours en 1902.

Molts d'entrée pergus aux douanes du Royaume en 1902.

Eau de vie et malt, Fabrication et Droits pergus en 1902.

Navigation des navires norvégiens char& au Royaurne-Uni en 1902.

entre la Norvége et P.Étranger en décembre 1901 h. novembre 1902.

Télégraphes et téléphones de l'État. Déptches échangées en octobre 1901

septembre 1902.

LIV.RAISON SUPPLÉMENTAIRA

Bateaux à vapeur sur les lacs, canaux, fleuves et riviéres de la Norvége á la fin

de rannée 1900.


Meddelelser

fra

Det statistiske Centralbureau.

(Journal du Bureau Central de Statistique du Royaurne de Norvége.)

Tyvende Bind. Nr. I. 1902.

Indhold.

1. Toldintrader i Januar 1902

Side.

1 8. Uddrag af Norges Banks Bøger JanuarSide.

2. Indførsel og Udførsel af enkelte Roved- 1901 og 1902 samt forelObig Oversigt over

artikler i Januar 1902 2 den ugentlige Stilling i Februar 1902 . 6

3. Trælastudførsel i Januar 1902 . . . . 3 9. Brændevins- og Malttilvirkning etc. i

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet Januar 1902

i December 1901 . .... . . . . 4 10. Antallet af Akkordforhandlinger og af

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa Konkurser i Januar 1902

Storbritannien og Irland i Januar 1902 4 11. Skibsfarten med ladte Fartøier paa Stor-

Jernbanernes Driftsindtægter i November

britannien og Irland i 1899, 1900 og 1901

1901 5 12. Fiskepartier,hvoraf betalt Medicinal-

7. Korrespondance ved Rigstelegrafen og afgift i Aaret 1901 8

Rigstelefonen i Oktober 1901 . . . 5

MID

Rigets Toldintrader i Januar 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

A. I Januar Maaned. 1900. 1901. 1902.

4 Indførselstold 984 483 Kr.

5 127 402 4 498 036

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende

44 236 46 757 46 850

- indgaaende

Forskjellige Indtægter

'Falt Kr. 1

125 348

5 014

5 159 081

112 888

5 106

5 292 153

98 162

5 496

4 648 544

1899-1900. 1900-1901. 1901-1902.

B. I April—Januar Maaneder

Anslaaet for det hele Budgetaar Kr.

33 793 047 31 875 319 33 016 379

1) 27 900 000 35 000 000 35 000 000

C. I de 12 Maaneder, der ender ultimo Januar. 1900. 1901. 1902.

Indførselstold

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende

Forskjellige Indtægter

Indgaaende

Kr

35 622 984

2 002 906

82 745

33 196 140

1 973 348

81 924

34 278 457

1 836 362

81 880

Ialt Kr. 37 708 635 35 251 412 36 196 699

1) Budgetaaret 1899-1900 omfatter kun 9 Maaneder, nemlig 1 Juli 1899 til 31 Marts 1900.

la


1902.

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel at enkelte Hovedartikler i

Januar Maaned 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

Artikler.

Indførsel.

1. Smør, almindeligt

2. - kunstigt

3. Ost ..... . • •

4. Rug, uformalet

6. Byg

6. Malt . ...... .. • •

7. Rir, afskallet (Risengryn og Rismel)

8. The

9. Kaffe

10. Sukker

11. Sirup

12. Tobaksblade . . ..

13. Brændevin og Spiritus paa Fust

14. Vin paa Fustager

15. Bomuld

16. Hamp

17. Uldvarer (Tarif-Nr. 655 og 656)

18. Petroleum, Paraffinolie (Tarif-Nr

461)

19. Salt (Kogsalt)

20. Stenkul, Cinders, Kokes . . .

21. Maskiner og Motorer ete.9 .

1-21. Sum

Anslagssum ,) af de øvrige Artikler

Samlet Værdi

Udforsel.

(Norske Varer.). 2)

1. Torfisk

2. Klipfisk

3. Fedsild, saltet . )

4. Anden Sild, saltet

6. Smør, almindeligt

6. - kunstigt

7. Ost

8. Bomuldsgarn

9. Saalelieder

10. Rogn

11. Tran

12. Fiskeguano •

13. Havre

14. 01

15. Is

16. Trælast

17. Træmasse, tør

18. Træmasse, vaad

19. Cellulose, tør

20. Cellulose, vaad • • • •

21. Fyrstikker

22. Apatit

23. Svovlkis

24. Kobbermalm 4) .

1-24. Sum

Anslagssum 1) af de øvrige Artikler

rtS

kg.

-V

Kr.

Kr.

Kr.

kg.

hl.

-

kg.

-

kg.


1.

r -t.

ru2

kg.

Kr.

Mængde.

Januar.

1900. 1901. 1902.

7 638

2 032

20 013

14 513 282

6 499 579'

533 522'

196 197

4 660'

881 700'

1 552 561

682817,

353 599

75 082

272 638

158 589;

224 890

42 270

1 081 757,

96 656,

2 245 670

566 009

482 073

1 961 397

16 015

21 596

127 268

81 451

210

3 120

1 845

116

5 455

14 800

99 390

10 502

8 197

110 241

2 006 440

29 912 164

10 338 412

770 030

121 560

200 000

6 530 000

37 500

23 211

8 151

17 490

20 443 359

9 903 584

375 191

66 841

6 055

931 310

'2 101 166

831 886

291 654

87 371

240 655

267 179

221 701

36 033

9 367 916

180 429

1 478 512

408 808

212 316

2 479 186

33 340

21 338

123 468

104 430

3 437

2 632

9 767

263 750

53 594

6 090

11 350

118 529

2 619 990

26 721 510

6 694 352

532 870

263 240

9 250 COO

700 000

3 419

2 371

22 975

19 377 690

3 743 684

353 017

179 814

8 530

863 50

2 113 599S

1 352 972

140 136

91 512

278 463

374 415

231 604

37 511

128 440

72 410

1 641 587

330 899

813 615

2 438 695

26 832

15 009

137 182

97 205

3 534

3 109

1

8 736

726 006

11 609

9 185

101 360

2 385 950

30 675 855

9 002 045

575 000

171 309

2 350 048

30 000

■11.■

Beregnet Værdi,

1901. 1902.

Kroner.

36 000

9 000

19 200

2 044 300

990 400

93 800

12 700

12 000

884 700

609 300

91 500

306 200

159 900

192 560

253 800

128 600

230 600

749 400

270 600

2 439 500

408 800

Kroner.

5 100

2 400

25 300

1 928 100

365 000

84 700

34 200

17 100

820 300

528 400

148 800

147 100

155 600

222 800

295 800

201 500

257 000

10 300

86 900

2 528 000

330 900

9 942 800 8 195 300

15 584 600 12 845 300

--

25 527 400 21 040 600

148 600

912 100

666 800

213 400

253 100

109 700

3 '200

5 800

390 700

23 700

4 400

1 400

19 900

2 666 900

225 300

1 095 600

1 037 600

38 600

97 400

120 300

37 100

8 101 600

3 076 100

349 900

975 500

402 500

75 000

267 500

102 100

3 400

6 200

100

393 100

64 600

2 700

13 800

1 824 500

198 000

1 227 000

1 215 300

38 600

64 500

30 600

1 600

7 256 700

2 755 300

Samlet Værdi Kr. 11 177 700 10 012 000

Beregnet efter Forholdet i 1900 mellem de medtagne og de ikke medtagne Ai tikler. 2) Før 1900 var

herunder ogsaa medtaget Lokomotiver. 8) Under Trælast, Tia3masse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførsel

at svensk Vare. 4) Herunder ogsaa endel Skjærsten.


Lande, hvortil og Toldste

der, hvorfra udført. Høvlet Skaaren Huggen Rund

Last. Last.

Last.

Sverige

3. Norges Trælastudførsel 1 Januar 1902.

m3

Danmark . -

Island . -

Tyskland 115

Nederlandene 4 695

Belgien

Storbritannien og Irland 18 279

Frankrige -

Portugal og Madeira

Spanien

Italien

Nord-Afrika . . -

Afrika forøvrigt .

1 047

Australien 1 763

Andre Lande

Fredrikshald . 3 034

Sarpsborg -

Fredrikstad 16 000

Moss . . . 36

Kristiania . 4 053

Drammen 817

Larvik 1 170

Kragerø

Brevik -

Porsgrund . 794

Skien

Østerrisør

Tvedestrand

Arendal I-

Grimstad

Lillesand

Kristiansand • •

Mandal

Trondhjem

Namsos

Andre Byer

Ialt 1902 I 25 904

— 1901 34 688

- 1900 25 962

26

13

571

1 500

14 874

13 369

314

1,062

1 375

164

522

4 216

1 406

4 298

2 545

908

1 013

630

1 581

5 495

4 550

5 151

764

189

33 268

29 716

35 382

m3m3

7

3 362

110


835

1 066

59

1 402

110

3 479

1 342

2 201

Januar.

44

1 975

18 415

10 160

955

7 566

4 738

595

3 210

323

1 313

2 965

392

1 996

2 216

2 320

592

27

785

603

30 596

44 003

38 588

Stay.

m3

61

93

345

2 656

3 502

964

4 206

1 028

449

6 647

5 808

4 879

Splitved,

Brænde

etc.

M3

61


1 405

417

5

12

296

360

217

129

30

1 466

2 972

3 229

Nr. 1.

Ialt.

m 3

140

20

779

6 239

17 191

57 486

10 474

4 564

2 532

1 932

4 511

7 566

26 335

2 037

11 561

7 891

3 318

4 031

1 359

5 210

2 846

3 913

296

6 557

27

217

6 312

6 308

1 243

792

101 360

118 529

110 241


1902. 4

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Januar—December 1901.

Norske Dampfartøier .

— Seilfartøier .

Fremmede Dampfartøier .

Seilfartøier .

Ialt: Januar—Decbr. 1)1901

1) 1900

1) 1899

Ankomne Fartpier. Afgaaede Fartøjer.

Ladte. Ballastede. Ladte. Ballastede.

AL t al. Tonnage. ALtal. TonLap. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

2 941

1 364

1 243

1 052

6 600

7 090

7 030

1 061 672

269 947

672 472

71 784

2 075 875

2 180 024

720

1 655

222

1 730

4 327

3 964

282 031

455 491

139 978

108 038

985 538

920 989

2 127 766 4 834 1 001 508

3 078

2 625

1 089

4 105

10:897

10675

12 163

1 075 410

613 332

548 570

192 937

2 430 249

2 470 688

2 612 866

532

233

367

273

1 405

1 363

1 299

245 140

86 860

263 713

12 476

608 189

577 998

612 494

Heraf i December 1901 . 460 185 760 153 58 869 363 138 087 71 36 763

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa Storbritannien og Irland i Januar 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Ankomne ladte Fartøier. Afgaaede ladte Fartøier.

1900. 1901. 1902. 1900. 1901. 1902.

Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton.

Januar 146 432 157 180 148 034 236 156 182 418 167 639

1) Opgaverne for de tidligere Maaneder er her berigtigede efter senere modtagne Meddelelser.

Forøvrigt er Opgaverne kun foreløbige og omfatter ikke de til uopgivne Toldsteder i Ballast

ankomne svenske SeilfartOier, der omhandles i Skibsfartsstatistikens Tabel 6 Anm.


A.

B.

C.

Ban er.

Oktober.

Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet

- Udlandet

Fra Udlandet

Ialt

Antal Telefonsamtaler

Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtægter

Kr.

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlæg

Januar-Oktober.

1899.

119 417

35 181

154 598

40 987

195 585

80I126

219 796

A. Antal af taxerede Telegrammer :

Til Indlandet 1 131 054

Udlandet 319 514

1 450 568

Fra Udlandet 366 033

Ialt 1 816 601

B. Antal Telefoneamtaler 835 775

C. Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtægter

Kr. 2 153 093

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlæg . -

5

6. Jernbanernes Driftsindtægter 1 November Maaned 1901.

TrafikeretLængde.

Person-

trafik.

Km. Kr.

Indtægter i Maanedens LOb.

Gods-

trafik.

Kr. Ø.

Øvrige Til-

Indtægter.

sammen.

Nr. 1.

Indtægter fra Dri ftsaarets

Begyndelse.

pr.

Dag

og

Banekm.

1

,

Smaalensbanen . . . . 250 100 902.87 62 167.48 803.20 163 873.55 1 653 474.22 27.11

Gjøvikb.(Grefsen-Roikenv.) 76 8 051.68 10 670.50 52.95 18 775.13 197 832.14 10.67

Kongsvingerbanen . . 122 23 444.42 55 309.09 218.90 78 972.41 796 665.87 26.76

Kongsvinger-Flisenbanen 50 2 608.42 4 568.59 40.75 7 217.76 66 589.15 5.46

Kristiania-Drammenb. 53 55 438.53 34 505.12 1 296.89 91 240.54 903 027.58 69.83

Drammen-Skienbanen 167 55 929.98 22 544.71 603.70 79 078.39 779 640.25 19.13

Drammen-Randsfjordb. 143 22 830.38 95 757.34 703.16 119 290.88 1 020 335.00 29.24

Eidsvold-Ottabanen . 229 31 925.33 54 903.47 255.78 87 084.58 867 148.16 15.52

Hamar-Grundsetbanen 38 7 753.78 11 491.80 172.46 19 418.04 190 071.79 20.50

Grundset-Aaxnotbanen 26 3 615.75 4 590.75 45.23 8 251.73 81 199.83 13.27

Støren-Aamotbanen 321 28 919.79 38 190.92 352.98 67 463.69 731 934.30 9.34

Trondhjem--Storenbanen 51 8 009.33 16 765.96 101.62 24 876.91 275 449.47 22.14

Merakerbanen . . 106 7 613.35 36 15293i 757.38 44 523.66 439 899.40 17.01

Jtederbanen 76 9 814.50 6 857.661 278.21 16 950.37 185 526.44 10.00

Bergen-Vossbanen .

Kr.sand-l3yglandsfj.banen

108

78

15 186 95

5 075.61

11 198.22

9 491.47;

96.87

124.79

26 482.04

14 691.87

322 270.78

146 728.60

12.23

7.71

Hovedbanen . . 68 42 043.46 138 955.59 2 819.40 183 818.45 1 707 966.56 102.94

Urskog-Holandsbanen .

Tønsberg-Eidsfossbanen 1)

54

48

2 115.59

3 587.55

4 545.46

2 702.87,

1 70

6.00

6 662.75

6 296.42

69 256.17

6 296.42

5.26

3.20

Lillesand-Flaksvandb. . 17 436.70 2 586.81 47.98 3 071.49 31 646.31 7.63

Nesttun-Osbanen . 26 1 359.87 407.78 9.15 1 776.80 35 312.69 5.57

Sulitjelmabane. 2) 13 414.19 2 906.37

3 320.56 38 039.01 15.16

Samtlige Baner (Statsog

Privatbaner) 1901 2 120 437 078.03 627 270.89! 8789.10; 1 073 138.02, 10 549 310.14 20.81

I samme Tidsrum 1900 1 996 433 302.31 662 021.74

Ø.

Kr. Ø.

Aabnet 21 Oktbr. 1901. 2) Ikke i Drift i April Maaned 1901.

Kr. Ø.

Kr.

Ø.

Kr. Ø.

9 648.86 1 104 972.91 10 618 589.63 21.84

7. Korrespondance ved den norske Rigstelegraf og Rigstelefon i Oktober 1901,

sammenlignet med tidligere Aar.

1900. 1901.

125 521

36 737

162 258

41 455

116 812

37 889

154 701

43 388

203 713 198 089

123 574 147 377

249 302 305 350

1 165 480

329 237

1 494 717

374 222

47 921

1 099 409

334 200

1 433 609

379 590

1 868 939 1 813 199

1 171 530 1 420 503

2 353 861 3 102 265

648 153


1902. 6

8. Uddrag at Norges Banks Boger ved Udgangen at Januar Maaned 1901

og 1902 samt foreløbig Oversigt over den ugentlige Stilling

Tidsrummet 31 Januar-28 Februar 1902.

1. Uddrag af Bankens Boger ultimo Januar 1901 og 1902.

Aktiva.

Bankens Guldbeholdning: Januar 1901. Januar 1902.

i Bankens 13*Here • . Kr. 23 406 580 Kr. 28 298 036

hos Kommissionærer i Udlandet 11 777 978 - 15 531 334

Kr. 35 181 558 Kr. 43 829 370

Aktieeiernes Konto - 1 030 035 276

Anvendte Midler:

Udlaan mod Pant eller Depositum

Kr. 5 402 912 Kr. 6 298 480

Indenlandske Vexler og Vexelobligationer

- 42 034 195 36 646 632

Udestaaende i Boer og indkjobte

Panter - 1 845 646 - 2 622 412

- 49 282 .753

Udenlandske Vexler - 2 259 157 .

Rentebærende indenlandske Værdipapirer . 982 878

udenlandske - 3 933 203

Funderede Sedler . . . Kr. 70 184 558

i Omlfib er - 56 753 341

Kr. 78 829 370

56 622 555

- 45 567 524

• 917 923

- 849 888

- 6 434 860

Altsaa i Kasse 13 431 217 - 22 206 815

Andre Konti . - 1 780 799 - 2 637 415

Kr. 107 884 600 Kr. 122 444 071

Passiva.

Funderede Sedler Kr. 70 184 558 . Kr. 78 829 370

Aktieeiernes Indskud - 12 509 910 - 12 509 910

— — , ny Serie - 2 593 800 - 2 984 880

Reservefondet - 7 522 859 - 7 867 884

Foliokonto • . • 8 813 608 - 12 802 420 .

Vindin e s- og Tabs- og Interessekonto • 2 046 461 - 2 405 612

Konto for uopgjorte Tab • 1 246 848 - 1 440 928

Andre Konti . . .. 2 966 556 • 3 603 067

Kr. 107 884 600 sr. 122 444 071

Guldbeholdning

Sedler i Oml013

Foliomidler

2. Ugentlig Oversigt for Tidsrummet 31 Januar-28 Februar 1902.

Kasse (Seddelreserve)

Anvendte Midler

Rentebærende Værdipapirer

Udenlandske Vexler . .

31 Januar. 7 Februar. 15 Februar. 22 Februar. 28 Februar.

Kroner. Kroner. Krcner. Kroner. Kroner.

43 795 000 42 823 000 41 834 000 40 737 000 40 219 000

56 482 000 56 448 000 56 669 000 56 254 000 59 347 000

22 313 000 21 375 000 20 165 000 19 483 000 15 872 000

12 944 000 13 175 000 12 144 800 11 870 000 10 401 000

45 868 000 46 727 000 44 733 000 44 395 000 45 664 000

7 284 000 8 184 000 8 596 000 8 596 000 6 954000

918 400 1 068 300 1 217 100 1 457 500 1 430 100


Riget

Byerne

Ialt Kr. 2 367 063 2 800 688 2 384 597

10. Antallet af Akkordforhandlinger aabnede efter Skifteretternes Kjendelse

samt at Konkurser anmeldte for Skifteretterne I Januar 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Bygderne

Kristiania

Bergen

$ Akkordforhandlinger

Konkurser . • •

$ Akkordforhandlinger

Konkurs er

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

Akkordforhandlinger • •

Konkurser

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

Akkordforhandlinger

Trondhjem Konkurser

7

Januar.

1900. 1901. 1902.

66

74

53

39

13

35

32

11

1

8

1

1

33

58

22

37

11

21

10

1

4

2

1

71111111■1111111111■1111

33

1) 76

22

44

11

32

Nr. 1.

9. Brændevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf i de fem første Nlaaneder af

Terminen 1901-1902, sammenlignet med tidligere Terminer.

1899-1900. 1900-1901. 1901-1902.

A. Tilvirkning af Brændevin:

1 725 September—December 437 • Liter

1 773 103 1 948 748

Januar

696 884 687 663 748 488

2 422 Ialt (100 321 Pct. Styrke) Liter

2 460 766 2 697 236

B. Tilvirkning af Malt:

September—December Ton

Januar

Ialt (stObsat Korn) Ton

C. Produktionsafgift af Brændevin:

September—December . . Kr.

Januar

4 894.1 4 674.44794.í

1 486.1 1 527.o 1 632.6

6380.2 6201.4 6427.o

3 436 080 3 522 398 3 899 951

1 378 365 1 356 534 1 484 837

Ialt Kr. 4 814 445 4 878 932 5 384 788

D. Produktionsafgift af Malt:

September—December Kr1 815 701 1 734 178 1 778 917

Januar , • • • ......... • — 551 362 566 510 605 680

1 Heraf 7 Boer, hvori Akkordforhandling fOrst har fundet Sted.

1

13

8

7


II. Skibsfarten med ladte Fartoier paa Storbritannien og Irland i 1899, 1900 og 1901.

(Ifølge Meddelelse fra de forenede Bhigers Generalkonsul i London. Jfr. Syttende Bind, Side 6.)

Fart0i erne s Nationalitet.

Ankomne ladte Fartøier. Afgaaede ladte Fartøier.

1901. 1900. 1899. 1901. 1900. 1899.

Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton.

Britiske 24 655 364 24 434 802 25 453 275 28 361 883 27 976 438 28 968 369

Fremmede 11 682 770 11 760 208 10 772 601 15 016 603 15 765 781 14 019 951

Af de Fremmede var :

Ialt 36 333 134 1 36 195 010 36 225 876 43 378 486 43 742 219 42 988 320

Norske 2 701 849 2 842 020 2 807 512 2 520 250 2 858 177 2 792 897

Tyske 1 391 262 1 468 009 1 259 440 2 507 029 2 893 498 2 526 458

Hollandske 1 364 323 1 269 018 1 223 712 1 539 037 1 485 210 1 348 603

Svenske 1 336 113 1 332 013 1 183 664 1 661 651 1 656 226 1 568 570

Spanske 1 068 702 1 112 350 914 694 1 217 361 1 124 642 670 741

Danske 853 037 818 067 793 630 1 588 478 1 636 470 1 594 422

Franske 842 536 777 132 745 003 1 344 855 1 250 522 1 150 323

Belgisk e . 661 162 627 5861 538 389 675 223 666 824 628 737

Russiske 457 946 482 340 i 375 294 457 186 509 662 376 218

Italienske 307 136 347 091 287 436 525 483 694 263 526 207

Nordamerikanske 261 144 282 152 282 079 215 517 266 034 273 038

Græske 101 605 50 329 55 462 253 227 242 471 175 834

Osterrigske 82 217 95 761 87 208 268 401 235 603 200 308

Portugisiske 23 022 '27628 23 343 28 635 88 258 26 280

Andre Landes 230 716 228 712 195 735 214 '270 207 901 161 785

12. Opgave over Fiskepartier, hvoraf der er betalt Medicinalafgift i Aaret 1901

sammenlignet med det foregaaende Aar.

Sild, Tdr. . . . .......

Tran, —

Lever, —

Rogn, —

Tørfisk, Kg

Klipfisk,

S — tk: .

And en i Fartpi saltet Fisk, Kg. .

— - Fustager — — , Tdr. .

.

.

Fiskepartier, hvoraf betalt Medicinalafgift:

Til Nordland

og Tromsø

Amtskommuner.

Til Fin marken

Amtskommune.

Ialt.


1900.

••■•■•••■■••••••■.-.

184 636 17 209 201 845 277 436

46 390 49 025

415 95 020

30 622 n 95 652 1 679

20 702 - 20 702 17 074

12 594 572 4 238 041 16 832 613 15 364 405

558 694 - 558 691 770 789

11 357 066 3 618 755 15 005 821 16 672 465

3 761 813 14 148 292 17 910 105 14 312 779

Johannes Bjørnstads Bogtrykkeri.

3 712 13 111 168'23 13 385

Trykt 24 Marts 1902.


Meddelelser

fra

Det statistiske Centralbureau.

(Journal du Bureau Central de Statistique du _Royaume de Norvége.)

Tyvende Bind. Nr. 2. 1902.

Indhold.

Side. Side.

1. Toldintrader i Februar 1902 . . . . 9 7. Korrespondance ved Rigstelegrafen og

2. Indførsel og Udførsel af enkelte Hoved- Rigstelefonen i November 1901 . . . . 14

artikler i Februar 1902 • 10 8. Uddrag af Norges Banks BOger Februar

3.Trælastudførsel i Januar—Februar 1902 12 1901 og 1902 samt foreløbig Oversigt over

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet den ugentlige Stilling i Marts 1902 . . 15

i Januar 1902 13 9. Brændevins- og Malttilvirkning etc. i

6. Norske Skibes Fart med Ladning paa Februar 1902 16

Storbritannien og Irland i Februar 1902 13 10. Antallet af Akkordforhandlinger og af

6. Jernbanernes Driftsindtægter i December Konkurser i Februar 1902 16

1901 14

1. Rigets Toldintrader i Februar 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

Indførselstold

A. I Februar Maaned.

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende .

Forskjellige Indtægter

- Iudgaaende .

INIIIIIIIIISIM111111111=11111111

Kr.

Ialt Kr.

B. I April—Februar Maaneder . Kr.

Anslaaet for det hele Budgetaar Kr

C. I de 12 Maaneder, der ender ultimo Februar.

Indførselstold Kr

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende . .

— - — Indgaaende . —

Forskjellige Indtægter —

1900.

1 189 471

38 192

96 064

3 287

1 327 014

1899-1900.

25 608 142

1) 27 900 000

1900.

35 405 610 I

1 980 736 i

82 470

Ialt Kr. 37 468 816

1901. 1902.

1 145 172

49 359

78 456

4 666

1 242

51

84

4

256

555

462

197

1 277 653 1 382 470

1900-1901. 1901-1902.

33 152 972 34 398 849

35 000 000 35 000 000

1901. 1902.

33 151 841 34 375 541

1 966 907 1 844 564

83 303 81 411

35 202 051 36 301 516

1 ) Budgetaaret 1899- 1900 omfatter kun 9 Maaneder, nemlig 1 Juli 1899 til 31 Marts 1900.

lb


1902. 1 0

Artikler.

Indførsel.

1. Smør, almindeligt

2. - kunstigt

3. Ost. .

4. Rug, uformalet

5. Byg -

6. Malt

7. Ris, afskallet (Risengryn og Rismel)

8. The. .

9. Kaffe

10. Sukker

11. Sirup

12. Tobaksblade

13. Brændevin og Spiritus paa Fust.

14. Vin paa Fustager •

15. Bomuld

16. Hamp

17. Uldvarer (Tarif-Nr. 655 og 656) .

18. Petroleum, Paraffinolie (Tarif-Nr.

461) . . ...

19. Salt (Kogsalt)

20. Stenkul, Cinders, Kokes

21. Maskiner og Motorer etc. •

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel at enkelte Hovedartikler

F ebruar.

276l4 .1■■•■

24 891

1-21. Sum . • •

Anslagssum') af de øvrige Artikler

Samlet Værdi

Udførsel.

(Norske Varer.) 3 )

331 1. Tørfisk 032 kg.

369 222468383,

,

, 1

I

;

;

;

2. Klipfisk

2 154 692 3 406 474; 1 417 810'

3. Fedsild, saltet

10 290 34 268' 31927,

4.

5.

Anden Sild, saltet

Sn o, almindeligt

34 101

176622;

20643,

157 121

31 2981

172 333

6. - kunstigt

98 928; 80 606; 76 452,

7. Ost .

2 733! 2 493' 2 084,

8. Bomuldsgarn

550 - 600

9. S aalelte der

-- 1 162 3 744 1 463,

10. Rogn

hl. 334 45 2f

11. Tran

- 7 988 11 344 9 783

12. Fiskeguano

kg. 103 800 318 200 295 500

13. Havre

-- 80 410 82 232 938043

14 01

1. 5 140 8 008 7 19011

15. Is • •

r.-t. 14 300 22 343 27273

95 16. Trælast 023 m3

113 743 135 8601

17. Træmasse, tør

kg. 1 510 450 4 069 620 1 090 399

18. Træmasse, vaad

18 507 872 23 815 510 23 892 274

19. Cellulose, tør

6 115 066 5 049 237 8 911 328

20. Cellulose, vaad

800 000 916 000 8O900Ø

21. Fyrstikker

162 204 202 002 203873

22. Apatit

- 647 700

23. Svovlkis

1 700 000 3 790 000 1 000 000!

24. Kobbermalm 3)

235 000 1 342 357 15 000;

1-24. Sum . • •

Anslagssum') af de øvrige Artikler

Samlet Værdi .

'CS TS

bee

41

a.1

kg.

hl.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

1-

5 026

1 764

26 587

3 244 790

5 905 748

386 327

237 246 i

9 320

i

812 421,

2 324 951f

548 386,

57 328

77 839'

195 394'

154 944

1

104 589,

72 137

2 693 622

183 295

1 452 072

590 078,

Mængde.

1900. 1901. 1902.

4 6211

1 127,

(87 6; 0605

11 576 008 6 671 117

7 032 129 4 293 360

334 682! 360378;

109 591 198 925

10 735 11 765 .

939 384 659 351

1 447 116 1 932 845 1

635 002 983 721

166 375 ,l09'770

88 012 98 202 1

255 7971 292 074

214 434, 229 750

384 984; 245 702

80 362 73 953

3 080 278 9 295 629!

81 424 131 788

1 302 802! 1 413 338

359 689 377 416

Beregn et Værdi.

1901. 1902.

Kroner. Kroner.

7 100 9 900

1 200 6 100

29 000 27 400

1 157 600 680 500

703 200 418 600

83 700 86 500

20 800 37 800

20 700 23 500

892 400 626 400

419 700 463 900

69 900' 108 200

174 700 115 300

161 100, 166 900

204600, 262 900

208 000' 181 500

223 300; 213 800

514 300' 506 500

246 400 743 600

122 100 158 100

2 084 500 2 120 000

359 700 377 400

7 704 000 7 334 800

12 075 200 11 238 500

19 779 200 18 573 300

240 000 210 800

1 294 500 567 100

685 400 478 900

227 100 219 100

322 100 336 000

81 600 80 200

2 200 1 900

700

7 500 2 900

2 500 100

453 700 440 200

28 600 26 600

6 500 83 500

1 800 1 600

39 000 40 900

2 559 200 2 377 600

350 000 90 500

976 400 955 700

757 400 1 1 158 500

68700; 52 600

74 700 75 400

35 600 1

49 200 , 13 000

71 100 800

8 337 800 7 214 600

3 161 700 2 710 900

11 502 500 9 945 500

Beregn et efter Forholdet i 1900 mellem de medtagne og de ikke medtagne Artikler. 2) Under Trælait


Februar Maaned samt Januar-Februar 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

Mængde.

Januar-Februar.

1900. 1901. 1902.

12 664

27 832

10 024

3 796

9 278

8 458

46 600

45 104

47 866

17 758 072 32019367 367 26 048 807

12 405 327 16 935 713 8 037 044

919 849 709 873 713 425

433 443 176 432 378 739

13 980 16 790 20 295

1 694 121 1 870 694 1 522 860

3 877 512 3 548 282 4 046 443

1 231 203 1 466 888 2 336 693

410 927 458 029 249 906

152 921 175 383 189 714

468 032 496 452 570 537

313 533 481 613 604 165

329 479 606 685 477 306

114 407 116 385 111 464

3 778 379 I 12 448 194 9 424 069

279 851 261 853 204 198

3 697 742 2 781 314 3 054 925

1 156 087 768 497 708 315

813 105 581 568 1 281 998

4 116 089 5 885 660 3 856 505

26 305 67 620 58 759

55 697 41 986 46 307

303 890 280 589 309 515

180 379 185 036 173 657

2 943 5 930 5 618

3 670 600

3 007 6 376 4 572

450 45 3

13 444 21 111 18 519

118 600 581 950 295 500

179 800 135 826 1 664 049

15 642 14 098 18 799

22 497 33 693 36 458

205 264 232 272 237 220

3 546 890 6 919 930 3 476 349

48 420 036 51 525 020 54 568 129

16 453 478 11 863 589 17 913 373

1 570 030 1 448 870 1 884 000

286 764 465 242 378 182

200 000 647 700

8 230 000 13 040 000 3 350 048

272 500 2 042 357 45 000

11

MIN=

Beregnet Værdi.

1901. 1902.

Kroner. Kroner.

43 100 15 000 1 .

10 200 8 500 2.

48 200 52 700 3.

3 201 900 2 608 600 4.

1 693 600 '183600 5.

177 500 171 200 6.

33 500 72 000 7.

32 700 40 600 8.

1 777 100 1 446 700 9.

1 029 000 992 300 10.

161 400 257 000 11.

480 900 262 400 12.

321 000 322 500 13.

397 100 485 700 14.

461 800 477 300 15.

351 900 415 300 16.

744 900 763 500 17.

995 800 753 900 18.

392 700 245 000 19.

4 524 000 4 648 000 20.

768 500 708 300 21.

17

27

646 800

659 800

15 530 100

24 083 800

45 306 600 39 613 900

1-21.

388 600 560 700 1 .

2 236 600 1 542 600 2.

1 352 400 881 400 3.

440 500 294 100 4.

575 200 603 500 5.

194 300 182 300 6.

5 400 5 300 7.

700 8.

13 300 9 100 9.

2 500 200 10.

844 400 833 300 11.

52 300 26 600 12.

10 900 148 100 13.

3 200 4 300 14.

58 900 54 700 15.

5 226 100 4 202 100 16.

595 100 288 500 17.

2 112 500 2 182 700 18.

1 813 000 2 373 800 19.

107 300 91 400 20.

172 100 139 900 21.

35 600 22.

169 500 43 600 23.

108 200 2 400 24.

16

6

517 900

162 300

14 471 300

5 466 200

22 680 200 19 937 500

Nr. 2.

1-24.

TrEemasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare. 3) Herunder ogsaa endel Skjærsten.


1902. 1 2

Lande, hvortil og Told-

ste der, hvorfra udført.

Sverige

Danmark

Island

Tyskland

Nederlandene

Belgien

Storbritannien og Irland

Frankrige

Portugal og Madeira

Spanien

Italien

Nord-Afrika . .

Afrika forøvrigt .

Australien

Andre Lande

3. Norges Trælastudførsel i Januar—Februar 1902.

Høvlet

Last.

Skaaren

Last.

m3

80

241

760

845

2 954

26 961

34 101

4 681

467

2 406

2 509

164

111•11MMININI11111111111111•I

m3

20

309

742

6 213

72

522 Fredrikshald

5 302

226

Sarpsborg

Fredrikstad

40 409 10 208 98

Moss

75 1 406

Kristiania

14 206 8 148 72

Drammen

4 638 3 432

Larvik

1 936 116 835

Kragerø .

1 710

Brevik

908 776

Porsgrund

794 3 994 2 908

Skien . .

2 450

Osterrisør

2 073

Tvedestrand

163

Arendal

Grimstad

7 622 110

Lillesand

3 259

Kristiansand

14 362 20

Mandal

486 165

Trondhjem

13 584

Namsos

1 119

Andre Byer

584 2 317 546

Ialt 1902

— 1901

-- .1900

m3

80

646

8 866

51 384

1 399

2 278

3 291

67 944

66 888

51 577

76 169

59 038

64 506

Januar—F ebruar.

Huggen Rund

Last. Last.

m3

2

179

24

910

'2 448

46 975

17 608

17

110 68

-

7 466

5 396

4 745

2 535

11 199

8 195

595

7 653

833

2 319

6 649

1 969

10 933

3 038

4 878

941

2 613

27

97

1 866

1 891

68 231

86 069

71 967

Stay.

m3

52

186

345

7 357

6

3 502

1 946

4 449

6

4 598

449

11 448

8 730

7 213

Splitved,

Brænde

etc.

92

155

5 715

113

1 410

18

74

92

2 053

86

25

12

296

742

251

533

221

30

6

Ialt.

m 3

226

675

1 093

2 419

12 730

29 754

151 745

23 760

484

6

5 908

4 965

3 455

8 585

11 312

62 266

2 076

30 097

13 426

5 298

10 412

3 653

18 715

5 513

6 963

1 400

11 087

27

3 613

16 781

651

18 403

1 698

5 344

Heraf i

Februar

Maaned.

m3

86

655

1 093

1 640

6 491

12 560

94 259

13 286

484

6

1 314

2 433

1 523

4 074

3 746

35 931

39

18 536

5 535

1 980

6 381

2 294

13 505

2 667

3 050

1 104

4 530

3 396

11 439

651

12 095

355

4 552

5 962 237 220 135 860

6 151 232 272 113 743

5 256 205 264 95 023

,


MEMIIIMINIII

Ankomne Farteder. Afgaaede FartOier.

Ladte. Ballastede. Ladte.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

Norske DampfartOier . 218 87 044 44 18 638 231 90 700

SeilfartØier . 41 13 027 25 12 047 49 14 254

Fremmede DampfartOier . 65 39 528 17 13 438 73 40 559

SeilfartOier. 30 4 851 17 812 39 3 327

Ialt: 1902 354 144 450 103 44 935 392 148 840

13

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet I Januar 1902.

1901 417 154 766 102 52 878 387 147 929

1900 527 204 072 135 55 512 354 146 042

Ballastede.

Antal. Tonnage.

31

8

12

8

59

71

76

12 147

2 772

15 587

149

30 655

38 873

31 096

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa Storbritannien og Irland i Februar 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Januar

Februar

Ialt

Ankomne ladte Fartøier. Afgaaede ladte Fartøjer.

--- --

1900. 1901. 1902. 1900. 1901. 1902.

-

Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton.

146 632 157 180 148 034 236 156 182 418 167 639

145 549 149 029 139 362 197 224 166 565 166 446

292 181 306 209 287 3961 433 330 348 983 334 085


1 g02. 14

Baner.

Smaalensbanen

Gjøvikb.(Grefsen-Roikenv.)

Kongsvingerbanen . .

Kongsvinger-Flisenbanen

Kristiania-Drammenb.

Drammen-Skienbanen

Drammen-Raudsfjordb.

Eidsvold-Ottabanen . .

Hamar-Grundsetbanen

Grundset-Aamotbanen

StOren-Aamotbanen .

Trondhjem-Storenbanen

Merakerbanen . .

Rederbanen

Bergen-Vossbanen .

Kr.sand-Byglandsfj.banen

Hovedbanen . .

Urskog-Holandsbanen .

TOnsberg-Eidsfossbanen

Lillesand-Flaksvandb. .

Nesttun-Osbanen . .

Sulitjelmabanen . . .

Samtlige Baner (Statsog

Privatbaner) 1901

I samme Tidsrum 1900

6. Jernbanernes Driftsindtægter i December Maaned 1901.

Aabnet 21 Oktbr. 1901.

TrafikeretLtengde.

Km.

250

76

122

50

53

167

143

229

38

26

321

51

106

76

108

78

68

54

48

17

26

13

2 120

2 072

Person.

trafik.

Indtægter i Maanedens LOb.

Gods-

trafik.

Øvrige

Indtægter.

Til-

sammen.

Indtægter fra Driftsaarets

Begyndelse.

Ialt.

pr.

Dag

og

Banekm.

Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. 0.1 Kr. O. Kr. Ø. Kr. Ø.

1

1,

1

1

1

1

1

1

1

'

'

'

125 621.58 57 630.82 704.72 183 957.12 1 837 431.34 26.73

9 627.14 8 257.32 140.18 18 024.64 215 856.78 10.33

37 970.78 46 562.94, 521.32 85 055.04 881 720.91 26.28

3 529.72 4 699.09 84.13 8 312.91 74 902.09 5.45

60 532.36 30 165.05' 1 059.91 91 757.321 994 784.90 68.25

64 010.05

26 825.03

17 574.09

70 153.36

678.07

3 036.06

82 262 21

1

100 014.45;

861 902.46

1 120 349.45

18.77

28.49

47 254.88 46 823.99, 328.85 94 407.72 961 555.88 15.27

11 162.44 10 806.35, 211.04 22 182.83 212 254.62 20.31

5 488.79 4 402.89, 50.93 9 942.61 94 142.44 13.17

51 319.44

12 239.58

10 695.23

10 582.43

33 889.43

4 741.50

39 504.40,

17 216.39,

33 613.39

4 840.42'

9 731.80'

6 848.85

457.25

114.40

959.94

307..55

146.52,

232.19

91 281.09

29 570.37

45 268.56

15 730.40

43 767•80

11 822.54

823 215.39

305 019.84

485 167.96

201 256.84

366 038.58

158 551.14

9.33

21.75

16.64

9.63

12.32

7.39

55 091.90 119 257.10 2 308.29 176 657.29 1 884 623.85 100.78

2 848.40 4 374.88 10.25 7 233.53 76 489.70 5.15

1 454.95 1 109.93 25.60 2 590.48 8 886.90 2 57

530.52 322.40 189.75 1 042.67 32 689.98 6.99

1 629.22 489.95 77.98' 2 197.15 37 509.84 5.25

237.58 453.25 690.83 1 38 729.84 13.30

577 283.00, 534 838.66, 11 647.93, 1 123 769.59, 11 673 080.73 20.39

625 254.55 568 738.691 11 881.61 1 205 874.85 1

11 824 464.48 21.54

7. Korrespondance ved den norske Rigstelegraf og Rigstelefon i November 1901,

sammenlignet med tidligere Aar.

November.

A. Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet

- Udlandet .. . .

Fra Udlandet

B. Antal Telefonsamtaler

Ialt

C. Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtægter

Kr.

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlmg . -

Januar-November.

A. Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet

- Udlandet

Fra Udlandet

B. Antal Telefonsamtaler

Ialt

C. Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtægter

Kr.

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlæg . -

-^

1899.1 1900. 1901.

99 581

33 247

132 828

37 948

107 109

33 201

140 310

37 937

93 641

31 593

125 234

36 830

170 776 178 247 162 064

79 179 118 289 135 973

200 757 220 249 285 720

1 230 635

352 761

1 583 396

403 981

1 272 589

362 438

1 635 027

412 195

71 756

1 193 050

365 793

1 558 843

416 420

1 987 377 2 047 222 1 975 263

914 954 1 289 819 1 556 476

2 353 850 2 574 110 3 387 985

719 909


uldbeholdning

Sedler i Omløb . .

Foliomidler

- Kasse (Seddelreserve)

A nvendte Midler

Rentebærende Værdipapirer

Udenlandske Vexler . .

28 Februar. 7 Marts. 16 Marts. 22 Marts. 31 Marts.

Kroner.

40 219 000

59 347 000

15 872 000

10 401 000

45 664 000

8 954 000

1 430 100

15

• Uddrag at Norges Banks Boger ved Udgangen at Februar Maaned 1901

og 1902 samt foreløbig Oversigt over den ugentlige Stilling

1 Tidsrummet 28 Februar-30 Marts 1902.

I. Uddrag af Bankens Boger ultimo Februar 1901 og 1902.

Aktiva.

Bankens Guldbeholdning: Februar 1901. Februar 1902.

i Bankens Kjteldere Kr. 20 678 415 Kr. 27 317 486

hos Kommissionærer i Udlandet - 11 498 293 - 12 859 812

Kr. 32 176 708 Kr. 40 177 298

Aktieeiernes Konto 518 245 168

Anvendte Midler:

Udlaan mod Pant eller Depositum

Kr. 5 402 757 Kr. 6 328 '220

Indenlandske Vexler og Vexelobligationer

- 43 788 334 - 36 546 128

Udestaaende i Boer og indkjøbte

Panter - 1 829 244 - 2 727 193

51 020 335 - 45 601 541

Udenlandske Vexler . . - 1 709 710 - 1 430 110

Rentebærende indenlandske Værdipapirer . 932 878 . 849 888

udenlandske - 3 934 568 - 8 113 712

Funderede Sedler . . Kr. 67 . 176 708

i OmlOb er . - 58 441 543

Altsaa i Kasse

Andre Konti

Kroner.

39 412 000

59 616 000

14 796 000

9 905 000

45 937 000

8 963 000

1 422 800

Kroner.

38 327 000

69 643 000

13 684 000

10 042 000

47 336 000

8 963 000

1 385 000

Kr. 75 177 298

- 59 455 182

• 8 735 165 • 15 722 116

- 2 341 615 - 3 098 856

Kr. 101 419 224 Kr. 114 993 679

Pas si va.

Funderede Sedler . Kr. 67 176 708 . Kr. 75 177 298

Aktieeiernes Indskud . 12 509 910 - 12 509 910

— — ny Serie

- 2 645 800 - 2 989 010

Reservefondet - 7 667 699 7 872 014

Foliokonto • . 6 123 028 - 10 316 658

Vindings- og Tabs- og Interessekonto - 635 589 394 565

Konto for uopgjorte Tab . - 1 246 848 . 1 440 928

Andre Konti - 3 613 642 - 4 293 296

Kr. 101 419 224 Kr. 114 993 679

2. Ugentlig Oversigt for Tidsrummet 28 Februar-30 Marts 1902.

Kroner.

36 237 000

60 104 000

11 133 000

8 631 000

47 855 000

9 813 000

, 1 373 600

Kroner.

36 493 000

62 882 000

8 611 000

9 302 000

60 874 000

9 813 000

1 333 200


16

9. Brændevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf i de sex første Maaneder at

Terminen 1901-1902, sammenlignet med tidligere Terminer.

Riget

Byerne

Bygderne

Kristiania

Bergen

A. Tilvirkning af Brændevin:

1899-1900. 1900-1901. 1901-1902.

September—Januar . Liter 2 422 321 2 460 766 2 697 236

Februar . . . . 562 909 630 564 698 795

B. Tilvirkning af Malt :

Ialt (100 Pet. Styrke) Liter 2 985 230 3 091 330 3 396 031

September—Januar Ton 6380.2 6201.4 6427.5

Februar 1 247.6 1 417.2 1 367.5

C. Produktionsafgift af Brændevin:

Ialt (stObsat Korn) Ton 7 627.8 7 618.6 7 795.o

September—Januar . Kr. 4 814 445 4 878 932 5 334 788

Februar 1 115 227 1 250 937 1 385 146

D. Produktionsafgift af Malt:

Ialt Kr. 5 929 672 6 129 869 6 769 934

September—Januar Kr 2 367 063 2 300 688 2 384 597

Februar 462 877 525 806 507 342

Ialt Kr. 2 829 940 2 826 494 2 891 939

10. Antallet af Akkordforhandlinger aabnede efter Skifteretternes Kjendelse

samt af Konkurser anmeldte for Skifteretterne i Februar 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Trondhjem

I

Februar. Januar—Februar.

1900. 1901. 1902. 1900. 1901. 1902.

$ Akkordforhandlinger 60 35 34 126 68 67

f Konkurser 33 46 1 ) 54 107 104 2 130

$ Akkordforhandlinger 47 23 20 100 45 42

Konkurser 13 33 32 52 70 76

$ Akkordforhandlinger 13 12 14 26 23 25

Konkurser 20 13 22 55 34 54

$ Akkordforhandlinger 19 1 51 1 1

f Konkurser 5 16 13 16 26 26

$ Akkordforhandlinger 3 2 3 4 3 3

f Konkurser 4 2 4 12 6 12

$ Akkordforhandlinger 1 1 1 3 1

f Konkurser 1 1 7

1) Heraf 3 Boer, hvori Akkordforhandling først har fundet Sted. 2) Ligesaa 10 Boer.

Johannes BjOrnstads Bogtrykkeri.


-

Meddelelser

fra

Det statistiske Centralbureau.

(Journal du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvége.)

Tyvende Bind. Nr. 3. 1902.

Indhold.

Side. Side.

1. Toldintrader i Marts 1902 . . . . 17 10. Antallet af Akkordforhandlinger og af

2. Indførsel og Udførsel af enkelte Hoved- Konkurser i Marts 1902 24

artikler i Marts 1902 18 11. Blinde, Døvstumme og Sindssyge 3 De-

3. Trælastudførsel i Januar-Marts 1902 . 20 cember 1900, fordelte efter Kjøn . 25

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet 12. Udvandringen fra Norge i 1901 . . . . 27

i Januar og Februar 1902 21 13. Foreløbige Opgaver over Indførsel og

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa Udførsel af de vigtigste Artikler i 4de

Storbritannien og Irland i Marts 1902 21 Kvartal 1901 samt i hele A aret 1901 29

6. JernbanernesDriftsindtægteri Januar 14. Norske Søforsikringsselskaber i Aaret 1901 36

1902 22 15. Norske Løsøreforsikringsselskaber i Aaret

7. Korrespondance ved Rigstelegrafen og 1901 38

Rigstelefonen i December 1901 . . . 22 16. Produktion og Forbrug af 01 1899 i for-

8. Uddrag af Norges Banks Bøger Marts skjellige Lande 39

1901 og 1902 samt foreløbig Oversigt over 17. Matiikulskyld amtsvis ved Udgangen af

den ugentlige Stilling i April 1902 . . 23 Aarene 1897-1901 40

9. Brændevins- og Malttilvirkning etc. i

Marts 1902 24

1. Rigets Toldintrader i Marts 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

MEW 1111111111111111.111M■

A. I Marts Maimed. 1900.

1901. 1902.

1 846 Indførselstold 209 Kr

1 722 612

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende

85 502 83 207

-

- Iudgaaende .

110 423 91 091

Forskjellige Indtægter

6 945 5 757

Anslaaet for det hele Budgetaar Kr

C. I de 12 Maaneder, der ender ultimo Marts.

Indførselstold

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende .

Forskjellige Indtægter

- Indgaaende

1 536 670

81 404

84 855

5 114

Ialt Kr. 2 049 079 1 902 667 1 708 043

Kr.

1899-1900. 1900-1901. 1901-1902.

1) 27 900 000

1900.

35 106 042

1 985 687

83 411

35 000 000 35 000 000

1901. 1902.

33 028 244

1 945 280

82 115

31 189 599

1 836 525

80 768

Ialt Kr. 37 175 140 35 055 639 36 106 892

1) Budgetaaret 1899-1900 omfatter kun 9 Maaneder, nemlig 1 Juli 1899 til 31 Marts 1900.

2a


1902. 18

Artikler.

Indførsel.

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel af enkelte Hovedartikler

1. Rug, uformalet .

kg.

3. Byg -

3. Malt

4. Ris, a,fskallet(Risengryn og Rismel)

5. The

6. Kaffe

7. Sukker

8. Sirup

9. Tobaksblade

10. Brændevin og Spiritus pa,a Fust

11. Vin paa Fustager

12. Bomuld

13, Hamp

14. Uldvarer (Tarif-Nr. 655 og 656) •

15. Petroleum, Paraffinolie (Tarif-Nr.

461) • • • .

16. Salt (Kogsalt)

hl.

17. Stenkul, Cinders, Kokes •

18. Maskiner og Motorer etc. • • Kr.

Diverse tidligere medtagne Artikler . kg.

Sum . .. • • •

Anslagssum ') af de øvrige Artikler

Samlet Værdi

Udførsel.

(Norske Varer.) 2 )

1. Tørfisk .

2. Klipfisk .

3. Fedsild, saltet .

4. Anden Sild, saltet •

5. Smør, almindeligt

6. - kunstigt .

7. Rogn

8. Tran

9. Fiskeguano

10. Is

11. Trælast

12. Træmasse, tør

13. Træmasse, vaad

14. Cellulose, tor

15. Cellulose, vaad

16. Fyrstikker

17. Svovlkis

18. Kobbermalm 3)

Diverse tidligere medtagne Artikler

Sum . . .

. • • Kr.

Anslagssum') af de øvrige Artikler -

---

Samlet Værdi

Kr.

Kr.

Kr.

kg.

hl.

-kg.

hl.

kg.

m3

kg.

1900.

13 441 118

9 836 713

363 459

355 714

10 103

1 035 910

2909 870

809 968

115 033

119 516

265 323

156 185

149 042

176 720

4 669 304

161 099

1 589 573

552 785

41 842

228 192

2 163 803

20 405

97 830

224 750

110 103

71

11 581

116 070

37 728

282 700

1 372 740

20 703 415

9 147 806

1 697 424

164 195'

2 350 000

Mængde.

1901.

12 852 564

3 801 255

366 432

247 191

12 827

1 088 341

2 411 332

729 462

48 493

126 876

284 564

288 394

303 533

177 259

1 030 107

197 975

1:308 085

443 087

50 386

155 630

2 802 661

30 624

66 664

196 769

88 010

243

11 411

93 750

33 398

267 995

3 464 186

23 375 600

6 473 584

315 393

176 922

5 205 000

Marts.

1902.

13 483 723;

2 399 135!

324 249,

216461!

10 565

652 738'

2 337 627,

1 041 117,

41 582 1

95 888

303 930,

152 907!

115 392,

153 642'

118 116!

156 860

1 524 889

371 503

_ 35 913

476 312

1 231 566

19 666

89 050,1

206 838 ,

89 582,

2611

6 494

50 000 1

26 593

260 610'

882 350 1

21 867 76 ,4

6 940 687

1 968 000

173 775

2 350 000

Beregnet Værdi.

1901. 1902.

Kroner. Kroner.

1 311 000

380 100

91 600

47 000

24 100

1 033 900

699 300

80 200

50 900

228 400

227 700

274 000

185 200

1 090 100

87 600

297 000

2 027 500

443 100

58 200

101 200

1 065 000

612 500

733 300

373 900

92 400

13 300

456500'

8 500

50 100

5 761 900

287 500

935 000

971 000

23 700

65 500

67 700

21 500

11 640 500

4 419 800

1 375 300

233 900

77 800

41 100

21 100

587 600

561 000

114 500

43 700

163 000

273 500

122 300

106 200

1 098 500

9 500

172 500

2 211 )00

371 500

39 500

8 636 900 7 623 500

13 533 100 11 949 000

_

22 170 000 19 572 500

214 300

492 600

295 000

623 400

362 000

89 600

10 400

292 200

5 000

39 900

4 560 700

71 500

809 100

902 300

127 900

64 300

30 500

94 700

9 085 400

3 449 700

16 060 300 12 535 100

Beregnet efter Forholdet i 1900 mellem de medtagne og de ikke medtagne Artikler. 2) Under Trælast,


Marts Maaned samt Januar-Marts 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

19

Januar-Marts.

11111111111_

Mængde. Beregnet Værdi.

1900. 1901. 1902. 1901. 1902.

Kroner. Kroner.

Nr. 3.

31 199 190 44 871 931 39 532 530 4 512 900 3 983 900

22 242 040 20 736 968 10 436 179 2 073 700

1 017 500 2.

249 1 283 308 1 076 305 1 037 000 674

269 100

3.

113 789 157 423 623 595 100 200

80 500

4.

61 24 083 29 617700 30 860

56 800

5.

2 2 730 034 031 2 959 035 2 175 598200

2 811 000

6.

1 6 787 553 382 5 959 614 6 384 070300

1 728 300

7.

371 2 041 171 2 196 350 3 377 500 810

241 600

8.

525 960 506 522 291 488

531 800

306 100 9.

485 272 437 302 259 285 500 602

549 400

10.

759 733 355 781 016 874 200 467

624 800

11.

599 469 718 770 007 757 600 072

735 800

12.

521 478 521 910 218 592 500 698

537 100

13.

1 291 862 127 293 644 265 106000

1 835 000

14.

763 8 447 683 13 478 301 9 542 400 185

1 083 400

15.

417 440 950 459 828 361 500 058

68-9 700

16.

6 5 287 859 315 4 089 399 4 579 814100

6 551 500

17.

1 1 708 079 872 1 211 584 1 079 818800

1 211 600

18.

104 902 132 600 102 261

_ 159 700

115 700

26 283 700 23 153 600

41192900 36 032 800

1 021 957 737 198 1 758 310

489 800

775 000 1.

6 279 892 8 688 321 5 088 071 3 301 600 2 035 200 2.

1 46 176 710 98 244 78 425400

1 964 900

3.

917 136 103 108 650 135 500 357

1 173 800

4.

965 528 640 477 358 516 500 353

949 100

5.

271 290 482 273 046 263 900 239

286 700

6.

10 521 288600 264

15 800

7.

1 24 125 465 32 522 25 013500

1 300 900

8.

31 234 670 675 700600 345 500

60 800

9.

94 60 225 67 091600 63 051

109 000

10.

8 487 762 964 500 267 497 830800

10 988 000

11.

360 4 919 630 10 384 116 4 358 000 699

882 600

12.

2 69 123 991 451 74 900 620 76 435 893800

3 047 500

13.

3 25 601 276 284 18 337 173 24 854 060100

2 781 000

14.

219 3 267 454 1 761 265 3 300 352 000

131 000

15.

204 450 959 642 164 551 200 957

237 600

16.

74 10 580 000 18 245 000100 5 700 048

237 200

17.

2 272 500 2 400 042 357 45 000

108 200

18

89 900

262 200

1

67 476 600

28 158 400

10 582 100

38 740 500

59 186 400

23 556 700

8 944 200

32 500 900

Træmasse og Cellulose er ogsaa, medtaget Udførselen af svensk Vare. 3) Herunder ogsaa endel Skjærsten.


Lande, hvortil og Told-

steder, der, hvorfra udfOrt.

Sverige

HOvlet

Last.

m.

Danmark 197

Island

Tyskland 1 319

Nederlandene 16 476

Belgien

Storbritannien og Irland 135 561

Frankrige 1 399

Portugal og Madeira -

Spanien

Italien

Nord-Afrika .

Afrika forOvrigt

witralien

Andre Lande

Fredrikshald 18 265

Sarpsborg . • . 117

Fredrikstad I 94 010

Moss 1 1 1 1

Kristiania 24 924

Drammen 14 383

Larvik 7 426

Krager0

Brevik

Porsgrund 2 320

Skien -

Osterrisor

Tvedestrand •

Arendal

Grimstad

Lillesand

Kristiansand

Mandal

Trondhjem

1902. 20

2 278

5 405

Namsos -

Andre Byer 1 079

3. Norges Trælastudførsel i Januar—Marts 1902.

Ialt 1902 162 635

— 1901 173 647

1900 165 095

Skaaren

Last.

1111■11111011111■11•111111111=1111111111■111■

Huggen

Last.

Januar—Marts.

Ruud

Last.

Stay.

Splitved,

Brænde

etc.

Ialt.

Heraf i

Marts

Maaned.

m3 m3 ra3 m 3 m 3 m 3 m3

328 - 2 62 1 898 2 290 2 064

389 107 189 - 716 1 598 923

1 409 354 24 - - 1 787 694

3 570 3 079 38 186 - 8 192 5 773

4 264 2 620 5 013 - - 28 373 15 643

45 873 - '2448 345 - 48 666 18 912

66 879 9 404 107 567 12 006 11 031 342 448 190 703

16 271 72 26 702 1 277 .. 45 721 21 961

467 - 17 - - 484 -

319 - - 6 - 325 319

2 406 - - 3 502 - 5 908 -

2 790 110 68 - - 5 246 281

973 - - - . 6 378 2 923

301 102 - 4 7 414 414

5 418 399 6 249 1 025 830 32 186 23 601

600 266 22 491 - 113 23 587 12275

18 702 779 10 664 4 259 5 619 134 033 71 767

1 994 - 976 - - 3 081 1 005

13 919 72 16 542 - 126 55 583 25 486

4 275 331 2 276 4 868 74 26 207 12 781

3 337 2 967 5 134 514 102 19 480 14 182

5 300 4 354 11 982 - 2 053 23 689 13 277

908 776 2 353 70 - 4 107 454

5 743 3 533 25 928 - 198 37 722 19 007

3 584 315 5 018 - 399 9 316 3 803

3 182 - 5 896 - 12 9 090 2 127

186 - 1 787 - 398 2 371 971

15 788 184 14 214 - 1 941 32 127 21 040

2 180 - 27 . - 2 207 2 180

4 397 13 364 6 368 5 148 1 535

28 373 493 6 249 - 719 35 834 19 053

711 240 393 219 - 1 563 912

21 652 - - 5 974 657 28 283 9 880

2 441 - • 449 30 2 920 1 322

3 549 1 126 3 525 4 13 9 296 3 952

146 239 15 848 142 068 17 388 13 652 497 830 260 610

126 172 9 990 154 582 16 549 19 327 500 267 267 995

140 290 10 955 132 010 21 028 18 586 487 964 282 700


21

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet 1 Januar og Februar 1902.

1111•111111■111111111•111111111111•111

Ankomne Fartpier. Afgaaede FartOler.

Ladte. Ballastede. Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

Norske DampfartOier . 452 182 950 91 38 240 483 183 843 72 32 884

Seilfartøier . 77 20 544 48 20 809 155 52 507 23 8 120

Fremmede Dampfartøier . 132 74 335 31 25 837 142 77 866 19 24 799

Seilfartøier 80 8 459 32 2 295 88 10 183 22 552

Ialt : Januar og Februar 1902 741 286 288 202 87 181 868 324 399 136 66 355

1901 786 288 472 173 85 413 814 308 277 128 71 767

1900 906 356 891 183 76 563 703 273 848 155 69 809

Heraf i Februar 1902 . 387 141 838 99 42 246 476 175 559 77 35 700

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa Storbritannien og Irland i Marts 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Ankomne ladte Fartsger. Afgaaede ladte Fartøjer.

1900. 1901.

Ton. Ton.

Januar—Februar . 292 181 306 209

Marts 238 451 208 159

Ialt 530 632 514 368

1902.

Ton.

287 396

176 933

464 329 I

1900. 1901. 1902.

Ton. Ton. Ton.

433 380 348 983 334 085

233 013 182 798 189 867

666 393 531 781 523 952


1902. 22

Saner.

6. Jernbanernes Driftsindtægter i Januar Maaned 1902.

TrafikeretLængde.

Km.

Person-

trafik.

Kr. 0.

11=11111111•11.111M1101111•1111

Indtægter i Maanedens LOb.

1

I

1

1

1

1 997 Smaalensbanen . . . . 250173.17

93 556.07 63 936.80 2 248.96 159 741.83

26.11

GjØvikb.(Grefsen-ROikenv.) 76 9 355.47 12 211.12 92.11 21 658.70 237 515.48 10.21

Kongsvingerbanen . . . 122 22 080.86 58 264.11 450.66 80 795.63 962 516.54 25.78

Kongsvinger-Flisenbanen 50 2 513.91 4 652.68 90.94 7 257.53, 82 159.62 5.37

Kristiania-Drammenb. . 53 53 383.12 32 103.53 786.15 86 272.80 1 081 057.70 66.66

Drammen-Skienbanen . 167 58 360.61 13 959.57 1 379.04 78 699.22 910 601.68 18.41

Drammen-Randsfjordb. . 143 20 104.74 101 689.89 393.48 122 188.11 1 242 537.56 28.40

Eidsvold-Ottabanen . .

Hamar-Grundsetbanen .

229

38

29 569.44

7 129.69

46 165.57

10 156.84

248.71

131.62 ,

75 983.72

17 421.15

1 037 539.60

229 675.77

14.81

19.75

Grundset-Aamotbanen . 26 3 321.41 4 051.55 43.39 7 416.35 101 558.79 12.77

StOren-Aamotbanen . 321 29 488.11 28 476.43 346.70 58 311.24 881 526.63 8.97

Trondhjem-StOrenbanen 51 7 341.35 13 566.86 81.54 20 989.75 326 009.59 20.89

Merakerbanen

106 6 508.32 29 140.95 2 281.66, 37 930.931 523 098.89 16.13

Jtederbanen

76 10 169.22 4 970.38 696.16' 15 835.761 217 092.60 9.33

B ergen-Vossbanen . 108 13 756.69 7 803.61 273.95 21 834.251 387 872.83 11.74

Kr.sand-Byglandsfj.banen 78 4 640.73 8 945.61 1 239.91 14 826.251 173 377.39 7.26

Hovedbanen . . . .

68 36 229.14 130 685.22 2 349.92 169 261.28 2 053 888.13 98.71

Urskog-FIOlandsbanen . 54 1 973.09 4 079.22 200.70 6 253.01 82 742.71 5.01

Tonsberg-Eidsfossbanen 1) 48 1 579.95 2 111.86' 0.20 3 691.51 12 578.41 2.54

Lillesaud-Flaksvandb. .

Ne sttun-Osbanen . .

17

26

453.95

1 194.44

412.62

320.94

22.04 888.61

1 515.38

33 578.59

39 025.22

6.45

4.91

Sulitjelmabanen .

Samtlige Baner (Stats-

13

-

38 729.84 13.30

og Privatbaner) 1902 2 120 412.710.31 582 704.86 13 360.84 1 008 776.01 12 681 856.74 19.88

I samme Tidsrum 1901 2 072 412 745.631 605 543.18 10 489.97

i

1 023 778.78 12 853 243.26 20.97

1) Aabnet 21 Oktbr. 1901.

Gods-

trafik.

Kr. Ø.

Øvrige

Indtægter.

Kr. Ø.

Til-

sammen.

Kr. Ø.

Indtægter fra Driftsaarets

Begyndelse.

Ialt.

pr.

Dag

og

Banekm.

Kr. Ø. Kr. Ø.

7. Korrespondance ved den norske Rigstelegraf og Rigstelefon 1 December 1901,

sammenlignet med tidligere Aar.

December.

A. Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet

- Udlandet

Fra Udlandet

Ialt

B. Antal Telefonsamtaler I

C. Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtægter

Kr.

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlæg .

Januar-December.

A. Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet

Udlandet

Fra Udlandet

B. Antal Telefonsamtaler

Ialt I

C. Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtægter

Kr.

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlæg . -

1899. 1900. 1901.

110 018

28 609

138 627

32 623

106 549

28 014

134 563

33 198

110 571

28 096

138 667

33 179

171 250 167 761 171 846

86 521 120 940 132 855

199 630 207 437 269 342

1 340 653

381 370

1 722 023

436 604

Hertil kommer ca. 1 500 Telefonsamtaler med Sverige og Danmark,

1 379 138

390 452

1 769 590

445 393

51 375

1 303 621

393 889

1 697 510

449 599

2 158 627 2 214 983 2 147 109

1 001 475 1 410 759 1.) 1 689 331

2 553 480 2 781 547 3 657 327

771 285


23

8. Uddrag al Norges Banks BOger ved Udgangen af Marts Maaned 1901

og 1902 samt foreløbig Oversigt over den ugentlige Stilling

i Tidsrummet 31 Marts-30 April 1902.

1. Uddrag af Bankens Boger ultimo Marts 1901 og 1902.

Ak ti v a.

Nt. 8.

Bankens Guldbeholdning: Marts 1901. Marts 1902.

i Bankens Kjteldere . . . Kr. 19 580 459 Kr. 23 868 369

hos Kommissionærer i Udlandet 10 649 647 - 12 647 191

Kr. 30 230 106 Kr. 36 515 560

Aktieeiernes Konto - 426 960 39

Anvendte Midler:

Udlaan mod Pant eller Depositum

Kr. 5 440 740 Kr. 6 280 474

Indenlandske Vexler og Vexelobligationer

- 46 595 464 - 41 115 339

Udestaaende i Boer og ind.

kjObte Panter - 1 946 749 - 3 228 160

- 53 982 953 - 50 623 973

Udenlandske Vexler - 2 992 713 . • - 1 333 231

Rentebærende indenlandske Værdipapirer932 878 - 849 888

udenlandske • • • - 3 934 568 - 8 966 665

Funderede Sedler . . Kr. 65 230 106 Kr. 71 515 560

i OmlOb er . . . - 61 190 215 - 62 989 153

Altsaa i Kasse -- - 4 039 891

Andre Konti - 2 445 120

Pas si Va.

Kr. 99 035 189

• 8 526 407

- 3 335 765

Kr. 110 151 528

Funderede Sedler Kr. 65 230 106 Kr. 71 515560

Aktieeiernes Indskud .. - 12 509 910 - 12 509 910

— — , ny Serie - 2 668 750 . 2 993 170

Reservefondet - 7 587 665

Foliokonto • 5 436 282

• 7 876 174

. 9 173 496

Vindings- og Tabs- og Interessekonto . - 802 798 . - 592 293

Konto for uopgjorte Tab .

Andre Konti . •

- 1 246 848

- 3 552 830

. 1 440 928

. 4 049 997

Kr. 99 035 189 Kr. 110 151 528

2. Ugentlig Oversigt for Tidsrummet 31 Marts-30 April 1902.

Guldbeholdning

Sedler i Omlob

36 493 000 37 058 000

62 882 000 62 130 000

- Kasse (Seddelreserve) 8 611 000 9 928 000

Foliomidler 9 302 000 8 744 000

Anvendte Midler 50 874 000 49 290 000

.1. entebterende Værdipapirer 9 813 000 9 813 000

Udenlandske Vexler . . • • 1 333 200 1 175 300

31 Marts. 7 April. 15 April. 22 April. 30 April.

Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner.

37 888 000

62 897 000

9 991 000

9 669 000

50 103 000

9 813 000

1 027 900

37 728 000

62 591 000

10 137 000

8 863 000

49 713 000

9 813 000

780 400

37 760000

62 820 000

9 940 000

8 638 000

49 921 000

9 813 000

761 400


Ri 4. et

Byerne

1902. 2 4

9. Brændevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf i de syv første Maaneder at

Terminen 1901-1902, sammenlignet med tidligere Terminer.

A. Tilvirkning af Brændevin:

September—Februar . .. Liter

Marts

B. Tilvirkning af Malt:

Ialt (100 Pet. Styrke) Liter

September—Februar . • Ton

Marts —

Ialt (støbsat Korn) Ton

C. Prt duktionsafgift af Brændevin:

September—Februar . Kr.

Marts

D. Produktionsafgift af Malt:

Ialt Kr. I

September—Februar Kr.

Marts

Bygderne

Akkordforhandlinger

Konkurser

Akkordforhandlinger

Konkurs er

Akkordforhandlinger

Ialt Kr. I

Marts.

1900. 1901. 1902.

56

53

39

37

17

1899-1900. 1900-1901. 1901-1902.

2 985 230 3 091 330 3 396 031

196 932 401 413 575 927

—3 182 162 3 492 743 3 971 958

35

62

20

35

15

7627.8 7618.6 7795.0

1 218.2 1 261.3 1 328.9

8 876.o 8 879.3 9 123.9

5 929 672 6 129 869 6 769 934

392 368 801 089 1 148 612

6 322 010 6 930 958 7 918 546

2 829 940 2 826 494 2 891 939

463 069 467 943 493C09

3 293 009 3 294 437 3 384 948

10. Antallet at Akkordforhandlinger.aabnede efter Skifteretternes Kjendelse

samt at Konkurser anmeldte for Skifteretterne i Marts 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

28

1 ) 58

18

34

10

I Konkurser 16 27 24

Kristiania

Akkordforhandlinger

Konkurser

10

13

5

12

2

8

Bergen

Akkordforhandlinger

Konkurser

2

5

1

5

1

1

Trondhjem

Akkordforhandlinger

Konkurser

-

4

1 -

1

1) Heraf 5 Boer, hvori Akkordforhandling først har fundet Sted.

I

I

Januar—Marts.

1900. 1901. 1902.

182 103 95

160 166 1 ) 188

139 65 60

89 105 110

43 38 35

71 61 78

61 6 3

29 38 34

6 4 4

17 11 13

1 4 1

5 1 8

2) Ligesaa 15 Boer.


'25

Il. Blinde, Døvstumme og Sindssyge 3 December 1900, fordelte efter Kjøn.

Landsdele.

I. Oversigl.

1 Riget 059 854

Rigets Bygder

Rigets Byer .

II. Bygderne amtsvis.

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik.

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland .

TromsO

Finmarken

III. Byerne amtsvis.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken .

Kristians

Buskerud 1

Jarlsberg og Larvik

(Foreløbig Opgave.)

Nr. 3.

1 2 3 4 5 7 8

Blinde. Døvstumme.

Mandkjøn. Kvindekjøn.

803 640

256 214

48 25

41 32

74 55

48 37

43 25

33 29

32 20

27 18

20 20

33 29

53 48

43 40

54 52

110 78

43 41

60 55

17 17

24 19

16 13

1 1

103 68

- 2

1 1

17 10

13 10

Aandssvage. Sindssyge.

M. K. M. K. M. K.

1 011

610

401

22

46

45

31

37

26

28

21

24

22

47

36

33

48

47

64

8

25

21

-

79

31

1

8

31

850

529

321

16

35

56

38

16

17

19

6

24

19

38

54

33

43

39

41

7

28

7

1

79

'28

-

5

29

2 444

2 023

421

109

149

171

146

119

87

83

79

71

112

228

102

126

116

94

148

27

56

15

1

202

5

2

'21

19

2 112

1 639

473

81

105

126

119

88

68

61

68

59

95

221

90

117

98

70

102

18

50

14

2

263

4

2

15

23

2 849

2 235

2b

614

96

491

158

120

104

80

83

69

103

145

157

65

80

279

109

71

7

18

7

1

90

-

5

7

7

3 050

2 469

581

119

397

151

130

154

115

140

105

108

164

181

69

114

288

110

74

11

39

18

1

89

-

12

16

12


1902. 26

(Forts.)

III. Byerne andsvis.

(Forts.)

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Bergen

Nordre Bergenbus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondbjem

Nordland

Troms0

Finmarken

Landsdele.

Mandkjøn. Kvindekjøn. M. K. m. K. m. K.

7

7

10

14

11

7

28

3

4

8

6

14 8

9 2

11 11

13 23

22 53

10 9

26 101

1 4

1 6

1 9

1 4

4 7 8

Blinde. Døvstumme. Aandssvage. Sindssyge.

7 10

3

8 25

15 21

52 37

2

5 15

74 24

3 6

3 4

1 4

2 7

9 3

4 9

19 157

27 14

43 256

1

12 4

19 51

1 1

1 2

9

For det hele Rige stiller Sammenligningen med Resultaterne af Folketællingerne

af 1876 og 1891 sig, som følger :

De forskjellige Klasser 1 Januar 1876. 1 Januar 1891. 3 December 1900.

af Abnorme.

Mandkjøn.1Kvindekjøn. M. K. M. K.

1 187 Blinds

1 281 1 287 1 278 1 059 854

Døvstumme

819 752 1 176 963 1 011 850

Sindssvage fra FOdselen eller

de første Barneaar

A andssvage

Sindssyge 1) •

5

10

12

155

14

174

- - 1 357 1 074 - -

1 976 1 675 - - 2 444 2 112

2 186 2 382 2 489 2 829 2 849 3 050

Udtrykkene „Sindssvage fra Fødselen eller de første Barneaar" og

„Aandssvage" dækker hinanden ikke ganske, idet der blandt de sidstnævnte

antagelig er medtaget endel AandsslOve. Pen betydelige Stigning i Antallet

fra 1891 til 1900 skriver sig sandsynligvis væsentlig herfra. Jfr. C. Nr. 1.

„Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik". Kristiania 1882.

1) Ved Folketællingen for 1891 benyttedes Udtrykket „andre Sindssyge", hvilket imidlertid neppe

har medført nogen Forandring i Tællingens Resultat.

1

4

54

4

4


27

12. Udvandringen fra Norge I. 1901.

Nr, 3.

I Lighed med de i tidligere Aargange meddelte Oplysninger om Udvandringen

(se senest Nittende Bind, Side 55-56) hidsættes nedenstaaende

Tab el over:

a) den samlede norske Udvandring i 1901 amtsvis, fordelt efter Kjøn og

Folselsaar ;

b) den samlede Udvandring over Norge i s. A , fordelt efter Maaneder,

Nationalitet og Indskibningshavne.

a) Den norske Udvandring i 1901 amtsvis, fordelt efter Kjøn og Fodselsaar.

Amter.

Samlet

Antal

norske

Udvandrere.


Deraf var :

Mænd. Kvinder.

De Udvandredes Alder,

mellem Fødselsaar

0-14

Aar.

15-29

Aar.

udtrykt ved Afstanden

og Udvandringsaar.

30-64

Aar.

65 Aar

og derover.

Smaalenene . . . . 311 172 139 43 202 59 7 -

ilk ershus . . . . 314 201 113 23 246 43 2 -

Kristiania 997 574 423 189 603 197 8 -

Eledemarken • . . . 509 299 210 50 374 78 7 -

Kristians . . . . . 860 512 348 97 632 114 17 -

Uopgivet.

Buskerud . . . . 499 310 189 51 375 65 5 -

Jarlsberg og Larvik . 351 214 137 58 204 89 . -

Bratsberg . . . , 360 217 143 60 202 91 7 -

Nedenes 769 499 270 76 423 264 6 -

Lister og Mandal . 1 120 793 327 75 803 235 6 1

Stavanger 1 113 838 275 91 859 159 4 -

Syindre Bergenhus . 658 431 227 57 515 81 5 -

Bergen 412 252 160 33 259 115 5 -

Nordre Bergenhus . 613 415 198 58 474 76 4 1

Romsdal 1 015 617 398 85 784 139 5 2

Søndre Trondhjem . 868 568 300 90 622 145 11 -

Nordre Trondhjem . 657 437 220 77 463 108 9 -

Nordland 891 545 346 139 578 170 4 -

rromso 343 195 148 76 203 59 5 -

Finmarken 85 42 43 13 59 13 - -

Bygderne 9 263 6 059 3204 962 6 716 1 494 87 4

Ialt 1 Byerne 3 482 2 072 1 410 482 2 164 806 30 -

Riget 1901 12 745 8 131 4 614 1 444 8 880 2 300 117 4

1900 10 931 6 873 4 058 1 164 7 614 2 032 116 5

- 1899 6 699 4 149 2 550 741 4 522 } 1 355 75 6

- 1898 4 859 2 845 2 014 561 3 331 912 48 7

— 1897 4 669 2 712 1 957 542 3 119 972 32 4


, • ti;

t).

ce

tel Cl ro ,-,

fa

o . E.0 E E

ts)

• 0 . cp

1.1 ro P.,

).-1 pi -Q • M-5

4ti M.1.4 4.E1 :-.

5- .41 CI) g zr8 413

cd

liii

0 C. 00 /••••

0 C.

0.3 00 00 00

1-1

N cc to N Co CO N N If)

N N r.

COO

'


Varegrupper.

Talt:

1901. 1900. 1901.

Kr. Kr. Kr.

1. Levende Dyr 670 200 543 200 2 941 000

2. Madvarer af Dyr 3 577 800 2 792 200 14 039 300

3. Kornvarer • 14 283 200 16 850 100 43 963 800

4. Kolonialvarer 7 469 200 7 763 100 22 635 500

5. Frugter, Havevæxter etc. 935 100 951 000 2 068 900

6. Spirituosa og andre Drikkevarer 1 834 700 1 825 700 6 099 900

7. Spindestoffe . . 2 548 100 1 693 700 6 699 9001

8. Garn og Traad, Rebslagerarbeide etc. 2 872 700 1 584 300 7 283 300

9. Manufakturvarer af Spindestoffe • 4 348 800 3 962 400 17 435 300

10. Haar, Fjær, Skind, Ben, Horn etc. . 1 543 500 1 334 700 5 575 500

11. Fabrikater af Haar, Skind, Ben, Horn etc. 28 100 43 800 122 800

12. Talg, Olie og lignende fede Stoffe . 4 416 500 3 723 200 14 232 000

13. Fabrikater af Talg, Olie etc. •

14. Trævarer, uforarbeidede ell. halvforarbeidede 1 485 300 2 279 500 5 515 600

15. Trævarer, forarbeidede 270 500 542 300 2 410 600

16. Farvestoffe og Farver

17. Forskjellige andre Plantestoffe 220 700 227 900 1 317 800

18. Papir og Arbeider af Papir 402 600 248 000 2 075 900

19. Andre Fabrikater af Plantestoffe

20. IVIineralier: Raastoffe 7 624 700 10 486 600 33 774 300

21. Mineralier:Fabrikater 248 900 260 400 891 000

22. Metaller, raa og halvforarbeidede 4 477 000 3 157 800 11 194 000

23. Metaller i Arbeide 1 030 100 840 900 6 542 100

24. Skibe, Vogne, Maskiner etc. 3 685 800 3 387 900 15 150 500

25. Varer, som ikke kan henføres til nogen af de

foranstaaende Grupper .

Tilsammen 1 63 973 500 64 553 700 222 019 000 237 841 800

Beregnet Værdi af ovenfor ikke medtagne Artikler 1 19 686 500 19 764 100 67 974 500

29

13. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel af de vigtigste Artikler

i 4de Kvartal 1901 samt i hele Aaret 1901.

I. Værdien af de vigtigste Artikler ordnet gruPPevis. 1)

A. Indforsel.

4de Kvartal. lste-4de Kvartal.

1900.

Samlet Værdi 1 83 560 000 84 317 800 289 993 500 310 653 100

Kr.

2 334 100

13 269 900

50 651 300

22 096 200

2 936 300

6 346 800

6 438 200

6 613 700

17 955 800

4 766 800

173 000

13 048 100

6 903 500

3 271 600

1 076 COO

2 280 800

38 583 200

948 900

13 602 500

4 006 300

20 538 800

72 811 300

1) Naar Summerne for 4de Kvartal og for tidligere Kvartaler tilsammenlagte ikke giver samme

Totalbeløb, som her opført for hele Aaret, er dette begrundet deri at de meddelte Totalbeløb er

de endelige fra Handelsstatistiken hentede, medens de for de enkelte Kvartaler meddelte Beløb

hviler paa foreløbige Beregninger.

2) Beregnet efter Forholdet i 1900 mellem de medtague og ikke medtagne Artikler.


1902. 30

1. Levende Dyr

2. Madvarer af Dyr

3. Kornvarer

4. Kolonialvarer •

Varegrupper.

(Norske Varer.) 2)

Ialt:-

5. Frugter, Havevwxter etc.

6. Spirituosa og andre Drikkevarer

7. Spindestoffe .

8. Garn og Traad, Rebslagerarbeide etc. .

9. Manufakturvarer af Spindestoffe •

10. Haar, Fjær, Skind, Ben, Horn etc. •

11. Fabrikater af Haar, Skind, Ben, Horn etc.

12. Talg, Olie og lignende fede Stoffe . . •

13. Fabrikater af Talg, Olie etc.

14. Trævarer, uforarbeidede ell. halvforarbeidede

15. Trævarer, forarbeidede

16. Farvestoffe og Farver

17. Forskjellige andre Plantestoffe

18. Papir og Arbeider af Papir

19. Andre Fabrikater af Plantestoffe

20. Mineralier: Raastoffe

21. Mineralier: Fabrikater

22. Metaller, raa og halvforarbeidede

23. Metaller i Arbeide

I. Værdien af de vigtigste Artikler ordnet gruppevis. 1) (Ports.)

24. Skibe, Vogne, Maskiner etc.

25. Varer, som ikke kan henføres til nogen al de

foranstaaende Grupper

. . I

Tilsammen

Beregnet Værdi 3) af ovenfor ikke medtagne Artikler

Samlet Værdi

U. Udførsel.

4de Kvaital.

lste-4de Kvartal.

1901. 1900. 1901. 1900.

Kr. Kr. Kr. Kr.

89 500 139 200

13 793 000 18 113 000

162 300 31 200

31 800

400'

63 900

567 200

1 862 000

491 400

2 142 400

613 400

706 700

341 900

478 500

42 700

237 000

31 002 300

2 616 200

36 518 500

32 400

5 200

138 200

737 800

2 081 800

5 996 200 9 763 100

6 382 000 7 920 600

269 100

2 257 700

622 700

546 100

480 600

533 600

147 000

142 900

196 300

53 265 600

255 500

134 800

1 400

273 100

5 207 300

5 805 200

35 592 300

26 278 500

1 842 800

9 649 800

2 917 700

2 281 900

1 444 600

1 627 000

979 900

796 100

361 400

53 695 300

92 600

137 500

22 100

317 100

4 766 100

4 819 900

42 723 700

28 059 800

892 100

8 721 900

3 114 200

1 908 300

1 932 700

1 704 800

810 500

723 000

43 965 200 148 549 800 154 833 000

3 253 500

10 965 600

11 438 300

47 218 700 159 515 400 166 271 300

1) Se Anm. 1 Side 29.

2) Under Trælast, Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare.

3) Beregnet efter Forholdet i 1900 mellem de medtagne og de ikke medtagne Artikler.


Heste og Føl

Vareslags.

Hornkvæg, stort og smaat

Sauer og Lam

Svin og Smaagriser

Kjød, urøget, ellers Kg.

Flesk, urøget, ellers —

Fisk, fersk . •

— saltet eller tørret

*Ost

*Smør, almindeligt

* — kunstigt (Margarin)

Smult og Ister

Æg

*Byg, uformalet

Bonner, Erter og Lindser

Havre, uformalet

livede, —

Mais, —

*Malt

*Rug, uformalet

Rugmel

Hvedemel

*Ris,afskallet(Risengryn ogRismel)

*Kaffe

t'fhe .

*Sukker

*Sirup

*Tobaksblade

Frugter, friske : Oranger, alle

Slags, saasom

Appelsiner etc.

31

II. Vigtigste Indførsels-Artikler.

0

tO

Stier.

, tørrede: Rosiner • —

Havevæxter etc. : Poteter, raa M.

Ilumle, almindelig . Kg.

*Brændevin og Spiritus paa

Fustager .

*Vin paa Fustager .

Uld og Shoddy, samt Affald af Uld

*Bomuld .

*Hamp

Mængde.

995 363 753 810 218 900

895 823 909 272 376 200

9 124 67 935 27 300

104 225 83 281 312 700

415 823

1 411 512

509 848

639 497

903 839

4de Kvartal.

407 533

1 327 521

275 297

561 922

832 729

Beregnet

705 500

1 129 200

1 359 500

508 300

680 300

Nr. 4.

lste-4de Kvartal.

Beregnet Værdi.

1901. 1900. Værdi 1901. 1901. 1900.

97

4 442

217

8

2 534 044

1 686 600

370 327

742 548

120 606

81 412

10 064

1 190 070

48 905

40 010 196

1 004 768

253 803

1 752 934

2 619 919

1 159 159

64 755 518

4 061 149

14 830 156

819 870

4096225

30 506

9 851 686

3 922 267

523 150

39

3 564

1 667

1 814 057

2 211 034

240 507

101 983

121 606

56 968

19 691

1 087 738

76 266

45 022 045

1 496 651

2 914 065

3 160 654

7 218 915

1 387 612

62 231 981

12 911 010

12 504 753

640 589

3 216 820

40 855i

10 418 140

4 470 803

515 067

Kr. I Kr. Kr.

7 600

659 200

3 300

100

1 115 000

1 146 800

111 100

191 500

130 100

122 100

10 100

699 200

48 900

3 763 700 8 455 100

175800 590 000

24 600 332 100

216 800 905 400

322 700 1 726 800

278 300 979 900

6 199 000 19 547 200

532 000 4 104 900

2 770 300 7 322 400

155 800

3 809 500

60 300

2 462 800

431 500

549 300

214 200 231 000

2 703 400 2 061 700

23 100 41 300

300 100

3 143 800 2 572 700

5 635 600 5 557 300

412 700 350 100

1 533 100 1 148 700

448 500 490 400

440 000 357 000

41 500 45 100

'2 259 800 2 532 900

174 300 1 215 700

10 450 300

748 500

1 226 400

956 800

2 336 100

1 271 200

18 665 300

7 596 100

7 400 600

565 900 712 200

9 938 000 9 348 400

215 900 234 800

8 308 500 8 623 000

1 666 500 1 346 400

1 920 700 1 831 400

757 800 733 000

530 200 609 300

196 000 1 069 800

584 900 524 200

2 264 400 2 258 800

3 835 500 4 088 000

2 378 500 2 425 300

2 366 000 2 323 000

1 955 400 1 689 900

1) For de med * betegnede Artikler, der er de samme, som findes i de maanedlige Opgaver, liar

man benyttet Gjennemsnitspriserne for Kvartalet, medens man for de øvrige Artiklers Vedkommende

har benyttet de i Handelsstatistiken for 1900 antagne Gjennemsnitspriser,


(Forts.)

1902. 32

Vareslags.

Silke, tvunden og utvunden .

Uldgarn, ufarvet og ubleget

— farvet, bleget og meleret

Bomuldsgarn, ufarvet, bleget og

ubleget .

Lin-, Hampe- og Jutegarn, ufar-

vet, bleget og ubleget .

Silke, Possementmagerarbeide

ganske eller tildels af Silke

- Blonder, Bobbinet, Kniplin-

ger og Tyl

- andre Varer af Silke alene etc.

- — blandet

Uldvarer : Trikotage, anden (hvor-

under Uldskjærf) .

andre

- Klæder og Pynt, syede

Bomuldsvarer, trykkede . .

- flerfarvede, ikke

trykkede .

helt ensfarvede

eller blegede .

- ublegede .

Lin- og Jutevarer, ublegede . •

Olie- og Gummiklæder af andre

Stoffe end Silke og Uld •

Skind med Haarbedækning, ube-

redte, tørre

— med Haarbedækning, raa

- uden Haarbedækning: Saale-

og Bindsaalelæder .

Skomagerarbeide af andre Slags

Skind : andet . •

Talg, Margarin etc.

Bomolie .

Linolie, ukogt, Raps- eller Roolie,

Spermacetolie etc. • •

Linolie, kogt

*Petroleum,Paraffinolie,Benzin etc.

Trævarer, andre

Træmasse og Cellulose

LinfrO

II. Vigtigste Indførsels-Artikler.

Kg.

-

Kr.

Kg.

INN•111■11111■1111111110=11M,

4de Kvartal. 1ste-4de Kvartal.

Mængde.

Beregnet

Beregnet Værdi.

1901. 1900.

Værdi 1901. 1901. 1900.

Kr. Kr. Kr.

2 607 1 503 140 800 324 200 262 700

187 410 103 764 928 200 1 868 800 1 528 200

202 228 157 886 808 900 2 290 700 2 101 700

303 833 310 026 797 800 2 141 700 2 017 500

120 128 165 362 197 000 657 900 673 600

2 059 1 137 6 t 600 137C00 130 100

501 318 33 500 6030Π61 000

7 079 5 442 383 800 833 400 749 000

14 730 11 821 383 000 921 000 918 300

12 906 11 602 87 200 210 200 259 900

220 018 216 672 1 474 300 8 275 000 8 457 700

37 587 30 722 375 900 971 500 1 044 500

23 787 21 745 90 300 637 500 658 400

54 132 42 913 151 500 692 500 836 000

292 691 256 792 834 200 2 917 800 3 075 100

106 230 120 649 164 600 639 500 761 900

321 055 317 620 285 700 933 000 929 200

2 739 2 067 19 200 73 600 61 700

171 456 155 261 295 700 1 343 200 1 176 800

324 199 362 503 562 200 1 872 700 1 350 900

345 732 462 957 685 600 2 359 600 2 239 100

3 513 5 470 28 100 122 800 173 000

3 080 983 2 817 705 1 782 400 5 629 300 4 908 700

79 995 32 122 43 600 184 500 172 100

1 510 643 1 303 955 785 500 2 436 000 2 325 300

790 358 783 895 474 200 1 751 200 1 676 300

14 787 400 13 684 575 1 330 800 4 231 000 3 965 700

1 485 268 2 279 487 1 485 300 5 515 600 6 903 500

3 E06 341 8 746 997 270 500 2 410 600 3 271 600

1 051 074 1 519 136 220 700 1 317 800 1 076 000


(Forts.)

Vareslags.

PC/

b1)

0

Mængde.

4de Kvartal.

1901. 1900.

Beregnet

Værdi 1901.

1ste-4de Kvartal.

Beregnet Værdi.

1901. 1900.

113 Trykpapir, Træk- og Filtrerpapir100

Kg. 289 984 275 908

385 400 506 200

Pap, Pak-, Kardus- og Makulatur-

papir

Tapeter

MOnstre, Visitkort, Konvolutter,

Blanketter, Poser etc.

Cement .

*Stenkul, Cinders, Kokes

*Salt (Kogsalt)

Soda

Fajance • .

Porcelæn eller Biscuit

Glasvarer, andre •

Jern : Rujern

— : Staal

— : Stang-, Bolt- og Baandjern

- : Jernplader, smedede • .

Kobber, Messing etc., raat .

Aluminium, Kobber etc., i Plader,

Bolte, Stænger •

Zink, ra at • •

— , i Plader, Bolte, Stænger, ROr

Bly, raat

— , i Ruller, Stænger, Traad og

Plader .

Tin, raat . •

, i Ruller, Stænger, Plader eller

raspet

Jernvarer: Redskaber og VverktOi

- smedet eller valset :

Dampfartoier

Jernbaneskinner .

Seilfartøier af Jern og Staal

TrEe . . .

*Maskiner, Motorer etc. .

275 313

8 111

126 754

3 970 606

Hl. 4 754 244

190 617

Kg. 1 288 005

- 235 853

- 26 654

- 71 495

- 7 265 213

- 457 093

- 7 050 813

8 442 759

- 30 269

R.-T.

Kr.

33

II. Vigtigste Indførsels-Artikler.

291 450

13 257

68 046

4 917 217

5 497 775

224 159

1 047 687

212 094

24 835

65 876

5 894 271

542 688

5 250 111

6 817 767

25 242

Kr. I Kr. Kr.

63 400 1 110 400 1 249 800

6 100 35 80040200

220 000

105 200

7 226 400

228 700

64 400

143 600

26 700

78 600

613 900

123 400

1 359 400

1 540 900

39 300

544 300 484 600

734 700 906 900

30 914 400, 35 153 700

1 812 000 1 2 293 800

313 200 1 228 800

466 600 572 700

118 000 107 400

306 400 268 800

1 090 000 1 761 900

438 200 563 000

3 052 100 4 437 900

3 823 000 4 276 500

141 300 106 100

311 007 190 07146650Ó 1 476 300 1 044 000

14 966 25 304 6 000 26 400 26 800

346 187 330 408 152 300 410 900 551 800

105 820 23 373 33 900 81 200 64 800

209 201 248 453690001 159 200 221 000

23 174 23 527 39 900 163 000 176 800

12 996 62 187 32 500 332 400 371 900

453 407 363 030 589 300 2 330 000 2 309 100

3 103 899

1) 6 476

3) 8 728

1 172 174

2 883 166

2) 5 668

4) 4 888

1 362 122

440 800

1 942 800

570 800

1 172 200

4 212 100

9)7 037 400

5)2582 400

5 530 700

1 697 200

10 291 500

2 760 400

7 486 900

Ialt -I 63 973 500 222 019 000 237 841 800

1 ) 12 Stkr. 2) 10 Stkr. a) 27 Stkr. 4) 20 Stkr. 5) 46 Dampfartoier, dr. 23 468 R.-T.,

og 71 Seilfartøier, dr. 40 489 R.-T., mod i 1900 47 Dampfartoier. dr. 34 433 R.-T., og 91 Seilfartøier, dr.

42 379 R.-T.

3 a

Nr.


Heste

1902. 34

Vareslags.

(Norske Varer.) 2 )

Sauer og Lam

III. Vigtigste Udførsels -Artikler. 1)

Stkr.

Konserver af Dyr (Hermetik) . Kg.

Fisk, fersk: Laks • •


*TOrfisk

— : Makrel .

— : Sild .

— : anden (Hellefisk etc.)

*Fisk, saltet: Klipfisk .

* — — : Fedsild . Hl.

* — : anden Sild

: i Fustager

- Fart0i • Kg.

Ansios Hl.

Sild, røget Kg.

Hummer Stkr.

*Ost Kg.

*Smør, almindeligt

* — , kunstigt (Margarin)

Kondenseret Melk

*Havre

Rugmel .

Brændevin og Spiritus

*01

*Bomuldsgarn

Uldvarer, ellers

Bomuldsvarer: Gardint0i

Skind af stort Kvæg .

- - Kalv

- - Sau

- - Gjed

*Skind uden Haarbedækning,

barkede :

Hvalbarder

*Rogn .

Saale- og Bindsaalelieder

*Gjødningsstoffe: Apatit

Fiskeguano •

Liter.

Kg.


Hl.

Kg.

Mængde.

4de Kvartal.

1901. 1900.

)170

10

709 527

6 203 565

1 972 870

6 475 206

7 426 244

162 063

58 384

13 710

4) 232 205

18 617

12 808

124 931

22 577

352 477

278 025

1 797 419

1 467 591

335 837

129 274

31 932

350

3 576

18 695

223 604

42 256

82 750

4 948

9 799

95 624

25

3) 327

13

792 057

19 344

3 505

584 501

247 255

6 709 431

8 022 812

258 102

72 194

2 341

5) 98 101

18 332

3 299

94 992

17 307

284 083

291 702

1 431 901

150 218

140 623

84 940

134 426

3 572

8 103

29 108

388 634

73 039

87 558

16 416

14 681

43 821

188

517 175 ,614 613

Beregnet

Værdi 1901.

1ste-4de Kvartal.

Beregnet Værdi.

1901. 1900.

Kr. I Kr. Kr.

89 300 195 500

200 800

603 100 2 111 500 1 928 200

- 1 370 900 1 474 200

55 000 65 100

496 300 1 476 800 949 900

591 900 1 105 200 669 500

2 905 200 7 229 100 8 802 200

2 970 400 14 866 300 13 590 400

2 556 000 6 960 500 8 109 300

354 300 3 390 800 5 877 700

368 800 1 620 800 361 800

34 8001 2 534 700 2 028 800

538 000 984 900 1 070 000

3 200 56 800 8 100

112 400 618 800 496 700

21 200 48 100 34 000

687 300 2 582 300 2 672 000

291 900 1 013 500 918 100

1 258 200 5 239 600 4 639 300

114 600 182 600

47 700 72 900

24 400 105 400

7 400 29 400

400 1 400

11 700 43 400

52 200 229 700

156 500 533 900

105 600 1 584 400

103 400 312 800

14 800 232 600

197001 86 300

361 200

200

54 500

38 100

93 600

43 900

22 100

46 200

270 900

615 400

1 467 600

320 900

303 200

120 500

119 500 177 800 191 700

1 200 1 684 000 1 340 300

40 600 16 500

46 500 554 9001 390 000

1) Se Side 31, Note 1. 2) Under Trælast, Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen

af svensk Vare. 3) Heri ogsaa medregnet endel i Iste-3die Kvartal „1 an dvær t s" til Sverige udførte

Heste. 4) 2 497 Hl. 5) 1 056 111.


(Forts.)

*Tran

*Trælast

*Træmasse, tor

*Cellulose, tor

Pakpapir

Træpap

*Is

Marmor samt Dolomit til kem.Brug

*Svovlkis

*Kobbermalm

Jod

Porcelæn

Glasvarer, andre

Sten, huggen

Kobber, raffineret . .

Jernvarer: Spim

Maskiner

BOger

— , vaad

*Fyrstikker

Ho

Klid

Vare slags.

(Norske Varer.)

, vaad

Lin- og Oliekager

og Metal, gammelt .

— : Spiger

Ialt

Hl.

m3

Kg.

R.-T.

Kg.

35

III. Vigtigste Udførsels-Artikler.

Mængde.

Nr. 3.

4de Kvartal. iste-4de Kvartal.

Beregnet

Beregnet Værdi.

1901. 1900. Værdi 1901. 1901. 1900.

Kr. Kr. Kr.

41 377 47 896 1 862 000 6 805 200 4 849 900

336 536 433 915 5 996 200 35 592 300 42 723 700

3 400 200 6 718 269 282 300 1 491 500 1 831 400

68 977 622 82 779 744 2 759 100 11 238 600 11 459 100

22 071 876 23 698 974 2 950 600 12 092 300 13 150 600

2 515 600 2 287 780 166 500 623 400 720 200

603 883 722 569 223 500 832 700 898 500

1 483 506 54 669 103 800 146 200 21 400

5 072 060 3 488 504 382 900 1 687 700 862 200

35 840 35 600 4 700 8 900 8 500

11 399 197 12 239 758 2 051 900 9 409 100 8 524 900

695 520 418 965 90 500 240 700 197 000

33 708 37 442 50 600 797 100 853 100

459 355 775 000 7 600 29 800 40 100

30 008 700 28 265 000 390 100 1 614 300 1 692 100

1 686 450 1 036 500 88 600 332 200 345 400

4 502 4 634 76 500 144 300 183 500

2 469 49 1 900 2 700 2 100

33 685 24 112 32 000 101 900 89 800

37 374 700 26 221 010 672 800 2 177 300 1 816 400

220 043 229 763 286 100 863 900 940 000

65 643 256 138 55 800 580 700 992 700

921 803 1 095 343 331 800 1 093 8001 1 160 300

652 207 871 237 146 700 533 200 544 500

42 671 147 054 42 700 979 900 810 500

26 356 16 992 237 000 796 100 723 000

34 002 300 148 549 800 154 833 000


Nr. Selskaber.

1

2

3

4

5

6

1902. 36

Kristiania

Arendals

Stavangers

2Eolus, Bergen .

Union, Bergen .

Poseidon, Kristiania .

Tilsammen 19 01

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

Aar,

hvori

op-

rettet.

Indbetalt

Grundfond

pr. 31 Decbr.

Kr.

1847 280 000

1860 125 000

1863 250 000

1867 120 000

1871 105 000

1871 200 COO

1 080 000

1 075 000

1 022 000

1 022 000

1 041 099

973 980

1 176 000

981 580

Reservefonds

pr. 31 Decbr.

Forsikringssum. Ind-

Brutto.

Kr. I Kr.

306 788

303 437

72 500

155 000

14 200

192 779

1 044 704

65 553 441

80 300 812

12 116 257

29 366 082

10 689 454

43 481 371

191 507 417

961 006 211 610 336

952 974 200 837 351

868 245 180 051 744

792 130 196 421 806

744 529 187 422 480

697 961 167 777 905

734 407 152 388 967

14. Norske Soforsikrings-

Netto. IAfsat.

Kr. Kr.

39 894 236 148 841

16 075 068 42 298

8 260 280 16 300

20 297 606 134 982

7 149 644 15 885

24 632 924 I 54 550

116 309 758 412 856

123 650 012 398 925

120 205 794 404 663

111 022 438 404 027

120 869 306 460 459

119 473 904 497 445

109 763 173 283 749

105 135 542 478 103

Desuden afsat Kr. 8 660 til Præmiereserve. 2) Derhos 5 000 Kr. tilbageført Grundfondet.


selskaber 1 Aaret 1901.

1111111111111•11•11•1•1111111111. AMP

ttegter i Aaret. Udgifter i Aaret. A arets Overskud.

Præmier.

Kr.

Renter

m. Ir.

Kr.

Ialt.

Kr.

Erstat- Omkost-

ninger. ninger.

Kr. Kr.

Ialt. Udbytte.

Kr. I Kr. Kr.

543 427 208 26 641 602 690 303 215 250 85 069 154 896

28 000 24 250

197 845

15 034

255 177

139 950

34 454

217 677 25 000 12 500 2

111 114 982 15 086 146 368 69 368 946 14 073 27 349

20 000 15 000 3

332 214 924 19 446 369 352 170 352 177 30 547 131 628

13 000 1) 7 240 4

48 39 950 7 484 63 319 319 23 585 8 211 16 523

6 000

162 513 15 981 233 014 114 598 44 382 32 765 191 745 14 000

2) 4 000 5

20 708

I

1 157 422 99 672 1 669 950 821 506 216 736 406 434 1 444 676 I 111 000 83 698

1 259 046

1 180 733

1 114 908

1 182 373

1 223 580

1 356 750

1 234 107

94 264

91 878

78 516

80 463

84 464

83 440

86 748

1 752 235

1 677 274

1 597 451

1 723 295

1 805 489

1 723 939

1 798 958

955 185

882 240

825 031

1 187 107

1 093 725

895 648

1 261 116

207 146

204 633

194 191

226 753

237 057

192 703

234 958

37

Afsat.

Kr.

43 273

412 856

393 925

404 663

- 428 477

460 459

497 445

283 749

1 575 187

1 485 798

1 423 885

1 842 337

1 791 241

1 585 796

1 779 823

103 000

94 950

84 750

75 750

80 625

88 000

55 000

Nr. 3.

Henlagt

til

Reservefonds.

58 032

84 731

79 114

204 577

76 952

42 929

± 45 050

Nr.


...T. o ,...

.4 '. ° '' r> rdg

1:21 z:.- E-i p:1 P 1-4

H 0 CO GO IN. CD te, •vf. co

.P21 g 0 0 CD CD C. CT. 0.4 C. CI

d .

cb c:I. GO GO CO 00 X 00 00

t1)

r-I 1-I v. ri ri v. ri . ri

0

CO • t1, 4 4.

•,t-.13(:"

,—.

H.

g 7:1 14 Pa cd I III

td) 1-4

a)

rci gi 4'4 0 7

r0

cd

• rr-I

E1El il T.:-.!

•,..,

?2I cl, ,-,

.

to

731

ri

'''

14

A Fi-

,..., r, r;

rn

...

s '' ..-. 0.

1 sz; .°',), gl 3 r•-,

Al to .; 0cm

FC1 ... ti,

'CD 41:i o

k

13,

g'

d c)

N N CO CD L"... 0 N

t.C3 LO CO ZC 00 CO

CO GO GO ap CO 00 GO

H

;.• '-gi r.

t

0 0 0 0 0 0 0

rci C) C) .S4 0 0 0 CO

Pi ,. 0 0 CO 0 C) c) 0

c2o

r-o g CoNconr-

CO c) LOo co cp LO

gi o co k.0 in in CA 00

00000 0,H ,H,H

CO LO Co N 000 C

CO CO CO NCO CO CS)CC5,

C", ▪ C 1:47) CO In CM

N CO CO CO N N N N CO

C.C) LO CD

41 LO LO is.3 LO In LO

0-COCDCOO,t4

,714 0 0 '..,i4 CD 0 0

0 C.D ICJ v. CD v.

CI) v. C 1.0 r..4 CS) .. 0 0

PI

CO 0 v. r•-4 CC> CD CO

2 r-4 10 10 CD 10 ,r,

W r.

0 N N 10 "714 In N C..0 CO

CO in `4,ti .14 CO 0 CO i'... i"..

0.. CO 71 cH4 CD 0 CO ..4,

CM ).0 ,H CO .44 CO CO 00 in

• 66 in 0 ,-1 r. ts C, v.

OD 0 0 r• 00 CO '11 Cc

co co -,a, ,ti co co co co co

Sa

4-4.4

W

g N L-- c.0 CYD tO 00 CO

ia L*-- ',I.' r. CO CZ 10

.,s

to

ti

co ,-. vv. 10 ,t1 CO CO

C:.) 10 Cq ..zr GO •cttl ,f4

in ••-■ ,S • H J.-. CO CM

0 0 in N N CO CO N N

CA CÐ CON in ,t 1 CON o

... 00 CI*, CO 74 CO CO r..

8 CA Cn N 1.0 ■11 - CO CO CO

CONNNNNNNN

00 ,H t.• co r- .-.4 -,44

.14 CA N in N CO CO .14 0

CO C5', Cn in CA c= ,11 0 CO

CO CO 0 .tti 'TN 0 ■di

ccTs0 C,/ H.o in CO C.C) In

,-; N in ,FI G•2 L-..• 0 0

ti

411) PI CD CO a) L.... CD t..... CO

r. E CO GO k`• 'I+ N r.

2 ..,t COr. Sa

CO CO

k W

sz

CO 0 00 ,11 v-4 C cM -ti •eti

CC LO CO in ,HN O ,--4 0

N CO CO CO a., CO Cn CO GO

CO 0 10 00 10 CO 10 C C)

CO v-4 r-4 r. GO 1..4 C., CO ,H

LO CO ,H N =,•-•. CO 000

...1

74 4'

4cú

47'

bia

•.E1

to c'a c.0 CO N 0 CM

.—. N ,--, v.'" ---. N CO

c.0 CM -,11 in i"-- i"-- IC'D

ti)

• GO ..-. teD 10 = W in

CM N 00 CO

2 v-4 1. .-4

W

r11

COCZOCOCOCON00 mi

CO ,-, v-i C.C) CD CO CO CO 74

1 t... CO kt-D 00 CO CO cO CD A

0 CÐ ,H in CO 0 NN C.,

LO ,n ,H CÐ CO CO C r-, in

CD CO N ,H c.r) cc'D LO kC'D

F.>

• 1 •

0 0 0 0 00 u-)

. 6 ti 0 0 0 0 in 0 CO

•,'-') r.

CO 0 i.0 0 N• C 0

-p p.., PI CO CM CO 0 CA 00

rw 4, 0, ,—. cs,i co .1, ,..o -,11


39

16. Produktion og Forbrug af 01 1899 i forskjellige Lande.

Nr. 3.

Efter en i Anledning af Verdensudstillingen i Paris i 1900 afgiven

Rapport udgjorde ølproduktionen i Aaret 1899:

Hektoliter.

Tyskland . . 67 911 000

Forenede Stater 64 783 000

England. . . 61 156 000

østerrige -Ungarn21 291 000

Belgien 14 046 000

Frankrige 10 126 000

Rusland 5 304 000

Danmark 2 323 000

Sverige 2 260 000

Schweiz 2 118 000

Nederlandene 1 459 000

Forbruget af 01 pr. Individ udgjorde:

Hektoliter.

Norge

463 000

Indien . 290 000

Luxemburg 170 000

Italien

132 000

Rumænien . 112 000

Spanien

90 000

Grækenland 84 000

Bulgarien . 80 000

Serbien 70 000

Tilsammen 254 268 000

Liter.

Liter.

Belgien . 207.o Nederlandene 40 0

England . 157.5 Frankrige 36 0

Tyskland 124 2 Norge 17.0

Bayern

Warttemberg

Baden

258.3

191.2

164.2

Rusland

Rumænien

5.7

3 3

Danmark 94 5 Grækenland 2.7

Forenede Stater og Australien 74.3 Italien 2.7

Schweiz .. 70.0 Serbien 2 3

østerrige -Ungarn 47.0 Bulgarien 2 2

Luxemburg . . 46.4 Spanien 1 3

Sverige 45 0


Amter.

1897. 1898. 1899.

Mark. Ore.

Smaalenene . 38 017.30

Akershus 44 810.25

liedemarken 52 438.03

Kristians 49 85527

Buskerud 36 102.75

Jarlsberg og Larvik.26 924.76

Bratsberg 29 371.58

Nedenes 17 858.19

Lister og Mandal . . 15 437.67

Stavanger 23 280.25

Sondre Bergenhus 28 185.23

Nordre Bergenhus 25 555.27

Romsdal 27 593.83

Sondre Trondhjem . 29 742.90

Nordre Trondhjem . 29 660.07

Nordland 17 403.03

Tromso . 6868.42

40

17. Matrikulskyld amtsvis ved Udgangen at Aarene 1897-1901.

Mark. Ore.

38 017.io

44 810.25

52 435.49

49 855.56

36 102.52

26 924.76

29 371.58

17 858.34

15 437.67

23 280.25

28 183.88

25 554.35

27 593.51

29742.34

29 660.01

17 403.03

6 868.42

11111=1111111■1

Mark. Ore.

38 047.to

44 810.25

52 435.49

49 855.87

36 101.86

26 924.76

29 371.58

17 858.34

15 437.67

23 280.25

28 183.88

25 554.05

27 593.51

29 742.38

29 659.81

17 403.69

6 865.12

1900.

Mark. Ore.

38 047.10

44 810.31

52 435.74

49 856.52

36 100.66

26 924.76

29 371.98

17 861.34

15 437.67

23 280.25

28 183.88

25 554.05

27 593.51

29 742.38

29 659.61

17 403.55

6861.82

1901.

Mark. Ore.

38 047.to

44 810.31

52 435.20

49 857.60

36 100.66

26 924.76

29 371.98

17 851.74

15 437.67

23 280.25

28 183.88

25 554.05

'27593.5l

29 742.38

29 659.10

17 403.55

6 861.82

Tilsammen 499 134.80 499 129.06 499 125.61 499 125.33 499 115.56

Opgave over Matrikulskylden ved Udgangen af Aarene 1886-1890 er trykt i

Meddelelsernes 9de Bind, Side 62; Opgaven for 1891-1895 er trykt i 14de Bind,

Side 58.

Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri.


Meddelelser

fra

Det statistiske Centralbureau.

(Journal du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvége.)

Tyvende Bind. Nr. 4. 1902.

Indhold.

Side. Side.

1. Toldintrader i April 1902 41 9. Brændevins- og Malttilvirkning etc. i

2. Indførsel og Udførsel af enkelte Roved- April 1902 43

artikler i April 1902 10. Antallet af Akkordforhandlinger og af

3. Trcelastudførsel i Januar—April 1902 . 4 4 Konkurser i April 1902 48

4. Skibsfarten mellem Norge og 'Udlandet 11. Tilstedeværende Folkemængde,15 Aar

i Januar—Marts 1902 . . . . . . . 45 og derover, 3 December 1900:

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa a. fordelt efter Erhvery og Livsstillinger 49

Storbritannien og Irland i April 1902 . 45 b. fordelt efter Hovedgrupper af Livs-

6. Jernbanernes Driftsindtægter i Februar

stillinger, sammenlignet med 1 Januar

1902 46 1891 ......... . . 53

7. Korrespondance ved Rigstelegrafen og 12. Udvandring over de vigtigste Havne i

Rigstelefonen i Januar 1902 46 Norgeanuar—Mai 1902 54

8. Uddrag af Norges Banks BOger April 13. Norges Handel i 1901 . . . 55

1901 og 1902 samt foreløbig Oversigt over 14. Skiftevæsen 1899

den ugentlige Stilling i Mai 1902 . . . 47

Indførselstold

I. Rigets Toldintrader i April 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

A. I April Maaned.

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende •

Forskjellige Indtægter

Indgaaende

1111111•11111111E011111

swim .1111.1.1.1■1,

Kr

1900.

4 941 428

62 061

93 031

5 472

1901.

5 108 053

67 709

92 319

3 944

1902.

4 825 350

70 403

91 714

5 308

Ialt Kr. 5 101 992 5 272 025 4 992 775

1900-1901. 1901-1902. 1902-1903.

35 B. Anslaaet 000 for det hele Budgetaar 000 . Kr.

35 000 000

C. I de 12 Maaneder, der ender ultimo April.

34 Indførselstold 613 719 Kr

32 865 377

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende .

Forskjellige Indtægter

— Indgaaende

Ialt Kr.

1900. 1901.

( 1 972 564 1 932 488

83 583 79 904

36 669 866 34 897 769

3 b

34 600 000

1902.

33 906 896

1 838 614

82 132

35 827 642


1902. 42

Artikler.

Indførsel.

1. Rug, nformalet

2. Byg

3. Malt

4. Ris, afskallet (Risengryn og Rismel)

6. The

6. Kaffe

7. Sukker

8. Sirup

9. Tobaksblade ..... . .

10. Brændevin og Spiritus paa Fust

11. Vin pa,a, Fustager

12. Bomuld

13. Hamp

14. Uldvarer (Tarif-Nr. 659 og 660)

15. Petroleum, Paraffinolie (Tarif-Nr,

464)

16. Salt (Kogsalt)

i7. Stenkul, Cinders, Kokes .

18. Maskiner og Motorer etc. . .

Diverse tidligere medtagne Artikler.

Sum

Anslagssum') af de øvrige Artikler

Samlet Værdi

Udforsel.

(Norske Varer.) 2)

1. Torfisk

2. Klipfisk

I. Fedsild, saltet .

4. Anden Sild, saltet I •

5. Smor, almindeligt

6. - kunstigt .

7. Rogn

8. Trail'

9. Fiskeguano

10. Is

11. Trælast . . .

12, Træmasse, tør

13. Træmasse, vaad

14. Cellulose, tør

15. Cellulose,, vaad

16. Fyrstikker

17. Svovlkis

18. Kobbermalm 2)

Diverse tidligere medtagne Artikler

Sum

Anslagssum 1) af de øvrige Artikler

Samlet Værdi

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel at enkelte Hovedartikler

át ,

a,

rt

bA

kg.

hl.

Kr.

kg.

Kr.

Kr.

kg.

Kr.

Kr. I

1900.

7 663 950

2 659 351

433 197

325 179

10 045

463 554

2 589 811

886 471

185 138

100 690

310 911

187 499

279 133

136 545

2 445 830

161 037

1 473 564

839 594

43 381

161 989

1 919 059

16 218

77 096

167 338

87 715

268

9 464

10 000

25 161

215 163

2 152 491

18 329 650

8 408 756

997 175

93 302

5 270 000

'230000

Mængde.

1901. 1902.

19 417 885

2 305 330

315 972

306 292

7 255

796 065

3 935 243

1 466 998

210 232

111 037

333 878

336 652

170 799

132 114

14 518 392

3 038 140

463 882

538 143

9 736

1 159 932

3 457 205

928 882

152 990

96 475

472 389

156 176

348 304

128 184

59 056 4 383 330

70 967 114 447

1 316 374 1 357 118

456 370 513 106

51 473 43 941

158 675

2 414 005

25 021

57 871

148 916

119 292

1 459

10 419

510

26 216

231 215

1 356 100

24 828 039

7 012 291

690 000

131 707

4 780 000

16 759

••■••

366 066

1 312 921

i4820

64 132 1

168 838

75 571

544

5 537

186 550

15 616

233 458

1 441 960

30 369 713

7 502 217

1 152 960

145 493

6 525 000

1 572 000

Beregnet

1901. 1902.

Kroner. Kroner.

1 980 600

230 500

79 000

56 200

14 100

756 300

1 101 900

161 400

220 800

198 800

267 100

289 500

109 300

812 500

5 300

106 500

2 040 400

456 400

62 100

1 517 200

296 200

111 300

102 200

19 300

1 043 900

829 700

102 200

160 600

160 100

425 200

129 600

313 500

916 500

350 600

125 900

1 900 000

513 100

48 000

8 950 700 9 065 100

14 029 200 14 206 000

22 979 900 23 271 100

103 100

917 300

475 400

578 700

260 600

125 300

62 700

416 700

45 900

1 016 800

50 000

48 700

62 100

900

12 800

164 700

525 200

214 900

448 900

295 E00

75 600

24 500

249 200

18 700

27 300

4 971 100 4 085 500

112 600, 112 500

993 100 1 032 600

10 253 800

3 893 300

937 800

72 100

53 800

84 800

78 600

47 100

8 549 300

3 246 100

14 147 100 11 795 400

Beregnet efter Forholdet i 1900 mellem de medtagne og ikke medtagne Artikler. 2) Under Trælast,


April Maaned samt Januar-April 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

Januar -April.

43

Mængde. Beregnet Værdi.

1900.I 1901. 1902. 1901. 1902.

Kroner. Kroner.

38 863 140 64 289 816 54 050 922 6 493 500 5 501 100

24 901 391 23 042 298 13 474 319 2 304 200 1 313 700

1 716 505 1 392 277 1 501 556 348 100 360 300

1 114 336 729 915 1 133 343 138 700 215 300

34 128 36 872 40 596

70 900 81 000

3 193 585 3 755 100 3 335 530 3 567 300 3 078 100

9 377 193 9 894 857 9 841 275 2 830 200 2 383 000

2 927 642 3 663 348 4 306 692 403 000 473 700

711 098 716 754 444 478 752 600 466 700

373 127 413 296 382 077 748 200645600 ,

891 1 044 266 1 114 894900 1 346 856

1 184 400

657 217 1 106 659 913 248 1 025 300 729 200

757 654 1 081 017 941 002 646 400 835 000

427 672 425 758 393 290 2 647 500 2 778 500

10 893 513 13 537 357 13 925 515 1 088 700 1 114 000

796 601 987 530 795200 475 505

543 400

8 6 760 591 879 5 405 773 900 6 936 932

8 759 100

1 2 668 548 466 1 667 954 000 1 592 924

1 592 900

221 148 283 184 073800 146 202

163 700

15.

16.

17.

18.

35 234 400

55 226 200

32 218 700

50 499 400

90 460 600 82 718 100

Nr. 4.

1 183 946 895 873 2 124 376 592 900 939 700 1.

8 198 951 11 102 326 6 400 992 4 218 900 2 560 400 2.

2 440 62 928 123 265 300 93 245

1 391 300 3.

1 752 213 199 166 521 500 199 489

1 366 400 4.

1 209 695 978 626 274 700 685 191

1 261 000 5.

412 378 197 392 338000

338 810

347 500 6.

78 789 500 1 747

808

35 100 7.

1 717 Š3929

42 941 600 30 550

1 374 700 8.

60 244 670 676 800 210 532 050

50 300 9.

154 85 386

93 307900

78 667

121 900 10.

15 703 127959

731 482 731 100 288

12 848 300 11.

995 7 072 121 6 224 216200

5 800 659

472 500 12.

4 87 040 453 101 100 499 659 106 600 805 606

4 024 400 13.

3 34 800 010 040 30 094 464 800 32 356 277

4 213 900 14.

181 4 264 629 2 454 265000

4 504 960

291 400 15.

286 544 261 773 871300

697 450

258 000 16.

299 15 850 000 23 025 000300

12 225 048

158 900 17.

109 502 500 2 059 107100

1 617 000

81 000 18.

102 700 309 300

38 412 200 32 106 000

14 584 700 12 190 300

52 996 900 44 296 300

Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare. 3 Herunder ogsaa endel Skjærsten.

1.

2.

3.

4.

5.

0.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.


1902. 44

Lande, hvortil og Told-

steder, hvorfra udført.

Sverige

Danmark. • ,

Island

Tyskland

Nederlandene

Belgien

Storbritannien og Irland

Frankrige

Portugal og Madeira

Spanien

Italien

Nord-Afrika

Afrika forøvrigt . •

A ustralien

Andre Lande . . . .

3. Norges Trælastudførsel i Januar—April 1902.

Høvlet

Last.

m 3

691

207

2 119

22 387


189 295

1 399

4 805

8 812

Skaaren

Last.

1 343

2 307

3 833

10 473

7 967

60 904

87 472

23 361

1 104

2 021

3 673

8 225

973

370

1111■1111■11

Huggen

476

1 512

1 348

8 750

4 597

16 581

144

Januar—April.

196

102

2

197

62

997

9 688

'2448

148 265

40 099

17

225

Fredrikshald

30 334 10 141 1 635 9 664 1 894 1 133 54 801 22 615

Sarpsborg

399 943 266 28 994

113 30 715 7 128

Fredrikstad

125 163 29 170 2 157 19 425 7 417 13 289 196 621 62 588

Moss

758 2 649

1 363

4 770 1 689

Kristiania

33 661 23 961 224 28 135 47 126 86 154 30 571

Drammen

25 424 9 196 3 833 '2922 5 622 448 47 445 21 238

Larvik

10 575 4 393 4 204 6 969 738 782 27 661 8 181

Kragerø

6 130 6 954 16 558

2 053 31 695 8 006

Brevik

912 1 626 2 663 70 5 271 1 164

Porsgrund

2 320 13 142 5 953 35 903 487 208 58 013 20 291

Skien

8 490 315 5 887

617 15 309 5 993

Østerrisør

3 550

8 085

1 422 13 057 3 967

Tvedestrand

2 088 71 2 075

920 5 154 2 783

'2556 Arendal

18 936 1 451 15 671

38 614 6 487

Grimstad

4 023

1 107

5 130 2 923

Lillesand

4 817 13 589 6 1 435 6 860 1-712

Kristiansand

32 290 1 105 7 997 168 1 307 42 867 7 033

Mandal . . • • .

2 574 858 393 429 4 254 2 691

Trondhjem

28 465

7 279 709 36 453 8 170

Namsos

3 779

449 30 4 258 1 338

Andre Byer

1 081 4 377 3 041 7 668 4 15 16 186 6 890

Last.

Rund

Last.

68

Stay.

Splitved,

Brænde Ialt.

etc.

m 3

Heraf i

April

Maaned.

65 8 981 10 867 8 577

236 1 542 6 485 4 887

2 5 452 3 665

1 728 9 24 076 15 884

674 45 313 16 940

1 114 - 64 466 15 800

15 722 16 622 473 957 131 509

1 277 66 280 20 559

1 121 637

6 2 252 1 927

3 784 7 457 1 549

13 294 8 048

9 785 3 407

4 7 483 69

Tali 1902 229 715 214 026 33 706 202 068 24 610 27 163 731 288 233 458

— 1901 228 451

1900 217 742

211 386

199 988

19 073

25 683

213 864

191 879

27 239

32 968

31 469

34 867

731 482

703 127

231 215

215 163


Norske DampfartOier .

— Seilfartoier .

Fremmede DampfartOier .

SeilfartOier .

Ialt: januar—Marts 1902

Heraf i Marts 1902 .

1901

1900

693

135

198

142

Ankomne Fartgier. Afgaaede Fartolier.

Ladte. Ballastede. Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

1 168

1 175

1 354

427

279 433 160

33 014 82

105 703 61

14 301 197

432 451

425 956

516 353

146 163

45

4. Sklbsfarten mellem Norge og Udlandet 1 Januar—Marts 1902.

500

406

883

298

59 920

35 405

50 226

15 824

161 375

137 158

118 796

74 194

756

451

225

407

1 839

1 797

1 652

971

284 336

145 987

123 212

27 545

581 080

567 828

542 574

256 681

110

46

42

41

239

231

273

103

52 843

17 682

34 838

3 009

108 372

117 914

130 722

42 017

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa Storbritannien og Irland I April 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

J anuar—Marts

April .

Ankomne ladte Fartøjer.Afgaaede ladte Fartgfier.

1900. 1901. 1902.I 1900. 1901. 1902.

Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton.

530 632

213 610

514 368

213 765

461 329

251 141

666 393

250 069

531 781

225 094

523 952

225 566

Ialt 744 242 728 133 712 4701 916 462 756 875 749 518


1902. 46

Baner.

6. Jernbanernes DrIftsindtEegter i Februar Maaned 1902.

TrafikeretLængde.

Person-

trafik.

Indtægter i Maanedens LOb.

Gods-

trafik.

Øvrige

Indtægter.

Til-

MINN.

sammen.

Indtægter fra Driftsaarets

Begyndelse.

Ialt.

pr.

Dag

og

Banekm.

Km. Kr. O. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø.

1

1

1,

'

Smaalensbanen . • . 250 87 337.88 76 026.30 1 102.80 164 466.98 2 161 640.15 25.89

GjØvikbanen 116 9 742.48 20 773.09 89.94 30 605.51 268 120.99 1) 9.66

Kongsvingerbanen . • • 122 21 553.84 63 690.19 250.03 85 494.06 1 048 010.60 25.72

Kongsvinger-Flisenbanen 50 2 597.91 5 118.30 72.36 7 788.57 89 948.19 5.39

Kristiania-Drammenb. 53 50 920.60 30 959.30 991.40 82 871.30 1 163 929.00 65.75

Drammen-Skienbanen 167 53 370.52 22 050.80 1 323.77 76 745.09 1 017 346.77 18.24

Drammen-Randsfjordb. 143 22 320.31 79 793.26 647.99 102 761.56 1 345 299.12 28.17

Eidsvold-Ottabanen • 229 26 090.91{ 47 052.96 274.62 73 418.49 1 110 958.09 14.52

Hamar-Grundsetbanen

Grundset-Aamotbanen

. 38

26

6 426.251

3 000.02!

490.51

5 721.32

106.49

20.83

19 023.25

8 742.17

248 699.02

110 300.96

19.59

12.70

StØren-Aamotbanen . 321 26 596.69 38 997.77 266.04 65 860.50 947 387.13 8.84

Trondhjem-StØrenbanen

Merakerbanen . .

51

106

6 867.17

6 495.55

19 520.06

34 505.43,

77.3726 464.60

1 111.62 42 112.60

352 474.19

565 211.49

20.69

15.96

Rederbanen

Bergen-Vossbanen . .

76

108

8 015.24

15 059.72

5 337.32

9 802.75,

255.97

216.51

13 608.53

25 078.98

230 701.13

412 951.81

9.09

11.45

Kr.sand-Byglandsfj.banen 78 3 772.62 10 172.54 122.28 14 067.441 187 444.83 7.20

Hovedbanen 68 34 351.09 117 529.27 1 552.15 153 432.511 2 207 320.64 97.19

Urskog-HOlandsbanen . 54 1 823.06 4 518.40 0.65 6 342.11 89 084.82 4.91

TOnsberg-Eidsfossbanen 2) 48 1 377.55 2 071.80 47.10 3 496.45 16 159.95 2.57

Lillesand-Flaksvandb. . 17 362.85 1 280.04 46.55 1 689.44 35 268.03 6.21

Nesttun-Osbanen . 26 1 260.32 412.69 21.70 1 694.71 40 719.93 4.69

Sulitjelmabanen . 13 38 729.84 13.30

1

Samtlige Baner (Stats.

ogPrivatbaner) 1902 2 160 389 342.58 607 824.101 598.17 1 005 764.85 13 687 706.68 19.57

I samme Tidsrum 1901 2 072 391 766.401

- I

607 381.531 6 359.75 1 005 507.68 13 858 750.94 19.91

A.

1) For forrige Maaned var her regnet med en Længde af 76 km. istedetfor med 116 km.

2) Aabnet 21 Oktbr. 1901.

7. Korrespondance ved den norske Rigstelegraf og Rigstelefon I Januar 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Januar.

1111■111111111•1111■1

1900. 1901. 1902.

Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet 99 361 92 359 94 442

- Udlandet 30 025 28 855 30 056

129 386 121 214 124 498

Fra Udlandet 33 593 33 775 35 325

Ialt I 162 979 154 989 159 823

B. Antal Telefonsamtaler • . 94 750 125 287 132 415

C. Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtægter

Kr. 243 385 416 873 399 890

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlæg . - 167 131 128 717


47

8. Uddrag at Norges Banks Niger ved Udgangen at April Maaned 1901

og 1902 samt forelObig Oversigt over den ugentlige Stilling

i Tidsrummet 30 April-31 Mai 1902.

1. Uddrag af Bankens Boger ultimo April 1901 og 1902.

Aktiva.

Bankens Guldbeholdning :

April 1901.

i Bankens Kjteldere . • Kr. 23 508 403

hos Kommissionærer i Udlandet - 12 348 452

Kr. 35 856 855

Aktieeiernes Konto - 320 290

Anvendte Midler:

April 1902.

Kr. 25 026 088

- 12 764 179

Kr. 37 790 267

Udlaan mod Pant eller Depositum

Kr. 5 471 746 Kr. 6 187 109

Indenlandske Vexler og Vexelobligationer

- 47 259 814 40 388 340

Udestaaende i Boer og indkjøbte

Panter - 1 989 402 - 3 244 242

- 54 720 962 - 49 819 691

Udenlandske Vexler • 2 628 559 761 423

Rentebærende indenlandske Værdipapirer . 932 878 - 849 888

• -• udenlandske

- 3 934 568 - 8 966 665

. Kr. Funderede Sedler .

70 856 855 Kr. 72 790 266

i Omlob er . . . - 62 939 492 - 63 266 896

Altsaa i Kasse = 7 917 363, 9 523 370

Andre Konti . .. - 2 464 643 - 3 543 544

Kr. 108 826 118 Kr. 111 254 848

Passiva.

Funderede Sedler Kr. 70 856 855

Aktieeiernes Indskud - 12 509 910

- — , ny Serie • 2 675 810

Reservefondet - 7 593 807

Foliokonto • 9 379 174

Vindings. og Tabs- og Interessekonto • 1 119 209

Konto for uopgjorte Tab - 1 246 848

Andre Konti - 3 444 505

G uldbeholdning

Sedler i Omlfzib

K. 108 826 118

2. Ugentlig Oversigt for Tidsrummet 30 April-31 Mai 1902.

- - Kasse (Seddelreserve)

Foliomidler

Anvendte Midler

Rentebrerende Værdipapirer

Udenlandske Vexler . . .

30 April. 7 Mai.

Kroner. Kroner.

37 760 000

62 820 000

9 940 000

8 638 000

49 921 000

9 813 000

761 400

38 017 000

61 989 000

11 028 000

9 768 000

49 867 000

9 813 000

598 700

. Kr. 72 790 266

- 12 509 910

• 2 991 110

• 7 877 114

8 667 868

•855 876

1 440 928

4 118 776

Kr. 111 254 848

15 Mai. 23 Mai.

31 Mai.

Kroner.

37 346 000

60 448 000

11 898 000

8 952 000

48 668 000

- 9 813 000

277 600

Kroner.

36 123 000

60 534 000

10 589 000

7 989 000

48 793 000

9 816 000

502 100

Kroner.

35 288 000

60 726 000

9 562 000

7 060 000

48 821 000

9 816 000

774 900


imaimumorm

1899-1900. 1900-1901. 1901-1902.

A. Tilvirkning af Brændevin:

3 182 September—Marts. . 162 . Liter

3 492 743 3 971 958

April

98 952 77 570275250 ,

B. Tilvirkning af Malt:

Ialt (100 Pet. Styrke) Liter

September—Marts Ton

April

Ialt (stObsat Korn) Ton

C. Produktionsafgift af Brændevin:

September—Marts Kr

April

3 281 114 3 570 313 4 247 208

8 876.o 8 879.9 9 123.9

1 019.7 971.9 977.9

9 895.7 9 850.9 10 100.9

6 322 040 6 930 958 7 918 546

206 106 152 795 556 799

Ialt Kr. 6 528 146 7 083 753 8 475 345

D. Produktionsafgift af Malt:

3 293 September—Marts 009 Kr

3 294 437 3 384 948

April

378 304 360 224 362 461

Riget

1902. 48

9. BrEendevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf I de otte fOrste Maaneder af

Terminen 1901-1902, sammenlignet med tidligere Terminer.

Byerne

Ialt Kr. 3 671 313 3 654 661 3 747 409

10. Antallet af Akkordforhandlinger aabnede efter Skifteretternes Kjendelse

samt al Konkurser anmeldte for Skifteretterne i April 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Bygderne

$ Akkordforhandlinger

Konkurser • .

$ Akkordforhandlinger

Konkurs er

$ Akkordforhandlinger

Konkurser

i Akkordforhandlinger

Kristiania I Konkurser . • •

( Akkordforhandlinger

Bergen I Konkurser

( Akkordforhandlinger

Trondhjem Konkurser

April. Januar—April.

-

1900. 1901. 1902. I 1900. 1901. 1902.

38 25 20 220 128 115

55 60 ') 57 215 226 2) 245

26 15 14 165 80 74

31 36 32I 120 141 142

12 10 6 55 48 41

24 24 25 95 85 103

9 3 2 70 9 5

15 14 15 44 52 49

- 2 6 4 6

3 '2 1 20 13 14

2 3 - 3 7 1

- - 2 5 1 10

Heraf 6 Boer, hvori Akkordforhandling fOrst har fundet Stec!. 2) Ligesaa 21 Boer.


4 805

55 113

92 349

10 289

14 578

49

42

12 376

6 887

46 123

31

4 422

28 889

45 384

7 387

11 234

383

26 224

46 965

2 902

3 344

4

7 575

3 903

20 790

18

Nr. 4.

11. a. Tilstedeværende Folkemængde, 15 Aar og derover, 3 December 1900,

fordelt efter Erhvery og Livsstillinger.

(Foreløbig Opgave.)

Population de fait, individus Agés de 15 ans et au-dessus, répartis par professions, an 3 0 décembre 1900.

(Données provisoires.)

Erh very og Livsstillinger.

1. Jordbrug, Fædrift, Skogdrift, Fiskeri.

7. Andre syss. ved do. do. samt ved

Havedyrkning og anden Landbonsaring

8. Personer syss. ved Skogdrift og Jagt. .

9. Personer syss. ved Fiskeri

Tilsammen Hovedgruppe I

II. Grubedrift, Bergvterksdrift, Industri.

(Mines et usines, industris.)

1. Personer syss. ved BergvEerks- og Hytte-

drift samt Stenbrud, Torvdrift og Isdrift

2. Personer syss. ved Fabrikindustri . .

3. —

-

Haandvterksindustri .

4. — - Smaaindustri.

_11111111•111111111111•111•1111111•11•_

Mandkjøn.

Riget.

1

1

-

Rigets Bygder. Rigets Byer. Kristiania.

......

M. K. M.


1

_

K.

5 6 7 8

(Agriculture, 61evage de bétail, sylviculture,

péches.)

1 1. Gaardbrugere, Selveiere 218 104 710 9 877 103 492 9 825

52 168 4

2. Leilmndinge, Bygselmænd, Forpagtere

8. Husmænd med Jord

6 397

24 627

725

2 692

6 326

24 571

713

2 689

71

56

12

3

6

8

1

_

4. Hjemmev. Skinner, DOtre og Slægtninge

sysselsatte ved Jordbrug og Fædrift . . 41 657 25 592 41 556 25 557 101 35 1 -

5. Tjenere sysselsatte ved do. do. . . 19 434 25 596 19 277 25 487 157 109 4 9

6. Andre Arbeidere syss. ved do. do. . 17 905 3 991 17 272 3 868 633 123 278 39

6. —

- Anlæg og Vedlige-

holdelse af Kommunikationer . . •

Tilsammen Hovedgruppe II

III. Handel, Omsætning og Samfmrsel.

(Commerce, banques, transports.)

1. Kjobnicend, Grosserere, Skoghandlere,

Landhandlere o. I.

2. Handelsbetjente

3. Handelsarbeidere OOOOOO •••

4. Andre Personer sysselsatte ved Handel

og Pengeomsætning

6 007

16 977

50 045

-287 759

Kvinde -

kjøn.

2 3

2 820 5 345 2 559 662

19 16 783 19 194

702 46 118 522 3 927

4

261 153 30

- 25 -

180 75 -

72 014 280 740 71 239 7 019 775 718

38

4 801

2 984

25 333

177 134 65 459 97 316 33 169 79 818 32 290

13

17

9 866

17 722

727

83

1

4 128

2 106

7 385

1 661 7

29 993 13 627

10 526 2 134 4 700 567 5 826 1 567 1 682 491

10 642 10 281 3 155 1 603 7 487 8 678 3 064 3 965

10 775 1 144 2 162 146 8 613 998 3 372 225

11 345 4 276 3 431 494 7 914 3 782 3 473 1 787

4a


VI. Forum esindimgt, Foderaad, Pension in. in.

(Entreti en viager ; Rentiers, pensionnaires etc.)

1. Føde.raadsfolk

2. A udre

1902. 50

41111111•1•1111111111•11=11111111111MNIMIIIIIIIIII

5. Personer syss. ved Hoteldrift og Bevært-

6.

7.

-

Erhverv og Livsstillinger.

ning

- alm. Landtransport

- Jernbanedrift, Spor-

veisdrift samt Post-, Telegraf- og Telefon-

væsen

8. Skibsførere, J ægteføre -..e

9. Styrmænd

10. Dampskibsmaskinister

11. Sjømmnd, Matroser, Skibskokke, Damp-

skibsfyrbødere

12. Andre Personer syss. ved Sjøfart . .

13. Personer syss. ved Flødning, Sokning m.

14. Personer syss. ved Havnevæsen, Fyr

væsen ag Lodsvæsen

Tilsammen Hovedgruppe III

IV. Offentligt Arbeide og privat immaterielt

Erhverv

(A dministration publique et professions

libérales.)

V. Husligt Arbeide saint Erhverv og

Arbeide af ubestemt ()Her ikke tilstrækkelig

. betegnet Art.

(Travail domestique, travail insuffisamment

désigné.)

1. HusmOdre uden særskilt Erhvery .

2. Voksne Børn og Slægtninge m. m., som

hjælper til i Huset eller med andet ikke

nærmere betegnet Arbeide

3. Tjene e, do. do.

4. Husbestyrerinder in. m. samt andre Hue.-

arbeidere

5. Dagarbeidere og Inderster uden n ær-

mere Betegnelse

Tilsammen Hovedgruppe V

Tilsammen Hovedgruppe VI

Mandkjøn.

Riget.

••••1111.1•1•1111=■•■•■••

KvindekjOu.

2

2 213 8 236 394

13 561 160 5 608

7 580 1 794 3 082

3 992 1 659

2 131 1 930

1 246 329

14 749 85 6 488

1 605 121 670

2 242 8 2 061

Ri gets Bygder. Rigets Byer. Kristiania ,

M. K. M. K. M. K.

3 4 5 6 7 8

1 603

37

1 819

7 953

756 4 498

- 2 333

1 1 201

917

22 8 261

46 935

5 181

■•••■•111=111•••

22642i 22 699 22 556 22 559 86

8 559; 13 944 4 730, 6 820 3 829

(

31 201 36 643 27 286 29 379 3 915

• 6 633

123

1 038

63

'75

3

821 2 855

4 384 68

2 201

130

92

89

1 064

124

7

1 408 16 711 13 697 3 145 1

379

94-015 28 256 35 380 5 293 58 635 22 963 20 648 9 794

25 193 10 724 10 175 4 251 15 018 6 473 6 485 3 007

1 715

2 354

861

332 201

75 432

73 728

21 541

904

1 325

224

239 793

54 924

42 660

15 542

10896 5 733 5 473 4 749, 5 423

- 92 408

811 , 20 508

1 029 31 068

637 5 999

984

15 826 508 635 7 926 357 668 • 7 906 150 967

259

427

9

14

32 583

9 028

12 122

1 665

1 753 122

2 439 55 520

140 7 11

7 124 1 361 2 651

7 264 136 2 662


Erhverv og Livsstillinger.

VII. Uden Erhverv.

(Sans profession.)

1. Studerende og andre Elever

2. Andre privat Understøttede

3. Offentlig Understøttede, Hospitalslemmer

0. l

4. Straffanger, Omstreifere, Løsgjeengere o.

Tilsammen Hovedgruppe VII

VIII. Uopgivet Erhverv

(Professions inconnues.)

Erhverv og Livsstillinger.

II. Grubedrift, Bergverksdrift, Industri.

1. a. Bergvterks- og Hyttedrift

b. Stenbrud og Torvdrift

c. isdrift

2. a. Metal- og Maskinindustri

b. Textilindustri

c. Træmasse- og Papirindustri

d. Sagbrug og Høvlerier

e. Auden Fabrikindustri

4. a. liaadbygning

b. Anden Smaaindustri

HI. Handel, Omsætning og Samfaersel.

4. a. Andre sysselsatte ved Handel . . .

b. Personer syss. ved Pengeomsætning

Riget.

7 561

15 312

1 784

5 1

Mand- Kvindekjøn.

kjøn.

2

3 628

23 000

Rigets Bygder.

M. K. M. K.

9 430 18 297 7 659 12 362 1 771

1 031 440 280 215 751

33 334I 45 365 21 059 28 568 12 275 16 797

1

2 198 577 528, 1 207 1 670 858 1 416

Riget (undtagen

Kristiania).

M. K.

3 207

1 071

510

12 625

2 171

6 375

11 914

12 162

894

8 668

6 757

1 115 I

3 4 5

3 345 1 828

97751 14 163

Rigets Bygder.

M. K.

4 216

5 537

37 2 887 36

3 1 033

1 502

338 5 683 226

3 723 1 792 2 934

788 4 828 545

36 9 125 24

3 363 7 461 1 072

2 814 2

38 736 6 573 25 331

2 373 3 073 463

116 358 31

Rigets Byer.

M.

Kristiania.

1 800 '2463

8 837 2 427

5 935

225

Nr. 4.

Rigets Byer

(undtagen

Kristiania).

320

38

6 942

379

1 547

2 789

4 701

80

2 095

M. K.

K.

7 8

655

1 083

414 1 435

446 153

5 750 1 ' 3 326

1

2

112

789

243

12

2 291

13 405

3 684 1 910

757 85


1902. 52

Hovedgrupper al Erhverv.

Sammendrag.

I. Jordbrug, Fædrift, Skogdrift, Fiskeri

Grubedrift, Bergverksdrift, Industri

Handel, Omsætning og Samfmrsel

IV. Offentligt Arbeide og privat immaterielt

Erhvery

V. Husligt Arbeide samt Erhvery og

Arbeide af ubestemt eller ikke til-

strækkelig betegnet Art

VI. Formuesindttegt, Fyideraad, Pension

ro m

VII. Uden Erhverv

VIII. Uopgivet Erhverv

Tilsammen

M.

287 759

177 134

94 015

25 193

Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer. Kristiania.

K.

72 014

65 459

28 256

10 724

15 826 508 635

280 740

97 316

35 380

10 175

7 926

31 201 36 613 27 286

33 331 45 365 21 059

1 784 2 198 577

K.

71 239

33 169

5 293

4 251

357 668

7 019

79 818

58 635

15 018

29 379 3 915

28 568, 12 275

528 1 , 1 207

M. K. M. K.

775 718

32 290 29 993

22 963 20 648

6 473

7 900 150 967

6 485

2 439

7 264 1 368

16 797 5 750

1 670 858

83

13 627

9 794

3 007

55 520

2 662

3 326

1 416

666 246 769 294 480 459 530 095'185 787 239 199 68 259 89 435

Til Sammenligning hidsættes de tilsvarende Hovedgrupper ifølge F o i k e t æ lii ngen

Januar 1891 (Comparaison avec le recensement précédent):

Hovedgrupper af Erhverv.

I. Jordbrug, Fædrift, Skogdrift, Fiskeri

IT. Grubedrift, Bergværksdrift, Industri

HI. Handel, Omsætning og Samfærsel .

IV. Offentligt Arbeide og privat immaterielt

Erhverv

V. Husligt Arbeide samt Erhverv og

Arbeide af ubestemt eller ikke til-

strwkkelig betegnet Art . . .

VI. Formuesindtmgt, Føderaad, Pension

VII. Uden Erhverv

VIII. Uopgivet Erhvery

Tilsammen

Riget. Rigets Bygder. Rigets Byer. Kristiania.

1

1

1

M. K. M. K. M. K. M.

i

1 K.

,.....–..—

297 306 87 120 292 376 86 147 4 930 973 610

'

142

127 356 50 155 72 391 28 686, 54 965 21 469 19 992 8 689

76 076 15 181 33 688 2 847 42 388 12 334 12 095 4 723

19 465 7 486 8 876 2 885 10 589 4 601 4 396 1 899

15 747 459 149 10 700 345 445 1

5 047 113 704 1 569 33 964

1

26 397 30 930 24 313 25 445, 2 084 5 485 757 1 831

25 669 37 795 16 846 22 516, 8 823 15 279 3 419 5 751

169 259 77 101 92 155 43 78

588 185 688 075 459 267 514 075 128 918 174 000 42 881 57 077


Hovedgrupper af Livsstillinger.

A. 3 December 1900. •

(Foreløbig Opgave. Données pro visoires.)

T. Selvstændige Erhvervsdrivende samt

IfusmOdre. (Chefs, patrons, femmes

mariées administrant le ménage) . .

Deraf (dont): Gaardbrugere, Kjøbmvend

m. m. (agriculteurs, négociants, etc.)

Haandyzerksdrivende (artisans) . .

Fiskere, Smaaindustridrivende etc.,

samt HusmOdre (pécheurs ; petite

indnstrie etc.; femmes mariées

administrant le ménage) .

(Fonctionnaires

Embedsmænd et employés de

Bestillingsmænd 1'f:tat on des

communes)

IV. Private Arbeidschefer og Betjente

(Employés priyés)

V. Formænd (Contremaitres)

VI. Tjenere (Domestiques)

VII. Andre Arbeidere (Antics onyriers)

VIII. Andre (Autres) . .

B. 1 Januar 1891.

1. Selvstændige Erhvervsdrivende samt

Husmødre

Deraf (dont,: flaandværksdrivende

(artisans)

111111111=1111111■111

Riget. Rigets Bygder.


Maud- Kvindekjøn.

kjøn.

Rigets Byer. Kristiania.

M.

K.

M. 1 K.

6 385

31

13 089

19 269

7 339

666 246 763 2941480 459 530 095,185 787 239 199 68 259 1 89 435

207 687

31 166

944 II. Embedsmænd

2 461

- 1 517

III. Bestillingsmænd 14 771

IV. Private Arbeidschefer og Betjente 25 064

V. Formænd 1) 3 437

VI. Tjenere 1) 30 199

VII. Andre Arbeidere 252 331

VIII. Andre 52 235

216 795 396 865

133 798

35 127

20 476

2 553

47 870 373 836

2 720

18 432 6 071

35 043

4 954

24 584

298 268

65 450

53

30 495

115

102 706

149 135

83 907

M.

181 752

119 388

23 909

41 455

976

8 885

13 625

2 778

22 452

198 324

48 667

279 256 32 013 117 609

13 470

2 015

263 771

3 013

14 784

37

68 855

105 855

58 295

14 410

11 218

6 415

1 744

9 547

354 636 182 585 268 983 25 102

1 567 21 611 1 138 9 555

3 280 7 943 1 619 6 828

19 870 10 588 11 309 14 476

27 2 203 8 1 229

103 045 28 089 76 177 2 110

138 173 185 674 107 914 66 657

68 984 41 236 48 065 10 999

7 006

538

110 065

3 058

21 418 15 711 7 557

2 176 78 655

2 132 33 851 741

99 914 43 280 38 502

16 783 25 612 7 567

85 713

429

1 661

8 561

19

26 868

30 259

20 919

Nr. 4.

b. Tilstedeværende Folkemængde, 15 Aar og derover, fordelt efter Hovedgrupper

af Livsstillinger 3 December 1900, sammenlignet med I Januar 1891.

Population de fait, individus Agés de 15 ans et au-dessus, répartis par gr o tip e s de professions au 3 e décembre 1900;

comparaison avec le recensement précédent.

8 661 42 247

4 789 3 167

2 495 112

1 377

38 968

819

3 754 1 072

6 546

2 258

661

2 265

4 550

418

777

23 445

4 219

25 933

103

551

2 935

7

9 165

10 823

7 660


PA

'cg

ri

0

{24

0

.04

"C"l

CI 4. P4

i", P.4 't M

•rca

I

105 'di CO CO

0 4 Cn C.)

CO CO 0

• r••4

C■2

CO

CO CO N

10

• 9. CO N

CO

LO

.1:14

N N CO CO CO

r••4

N 1.0 CO r■

OZ In 10

r.`,.14LO Cq

rts

N tO

4 6

X

ce,

.14 CO , :td

T. CO CO 01

CO

tO

cc

cc

Cfl

tt

6

r••4

r.

CO

,04 CO CO .44 0

r•4

CO Cn CO

CO 1.0

CO CO k0 xCD N

r. CZ>

CO

Ckt

CO

0

CO

cc

ct>

rd

41 6

E.4 CO 10 C) CO

1.4 CO C) CO C)

0, O'D CO CO

CO CPI

CQ tfi

t•-• CO N CO t•-•

••11 0 CO k0

N N

CQ

10

t• 0 CO 0

Ir. r.

co v44 N

CQ

CO CO

.%/4 r• CD

0 0

CO CO

Cr)

CO 10

CQ GO .01 C:n

LO

....1111.11.•••

CO 1.0

LO 10

• CO

r.

CO0 CO "ef4

CO

r•••1

C■2

CO CO

1902.

r 4

- 0


13. Norges Handel i 1901.

Nr. 4.

In dførselens samlede Vægt udgjorde 2 744 866 Ton og dens Værdi

287 244 200 Kr., Udførselens Vægt 2 638 438 Ton og dens Værdi

165 105 900 Kr. Til Sammenligning hidsættes Tallene for de 5 sidste Aar:

Varemængde.Værdi.

Indførsel Udførsel Udførsel Indførsel Udførsel Udførsel

Aar. af fremmede af norske af fremmede af fremmede af norske af fremmede

Varer. Varer. Varer. Varer. Varer. Varer.

1897 2 608 939 Ton 2 653 731 Ton 61 934 Ton 263 718 000 Kr. 159 678 700 Kr. 8 018 000 Kr.

1898 2 617 376 - 2 870 108 56 481 - 280 178 600 - 151 472 200 - 7 877 100 -

1899 2 963 276 - 2 818 414 58 953 - 310 485 300 - 150 031 600 - 9 354 900 -

1900 3 024 281 - 2 639 677 - 68 750 - 310 653 100 - 162 745 100 - 10 201 300 .-

1901 2 744 866 - 2 573 893 - 61 545 - 287 244 200 - 154 685 100 - 10 420 800 -

Handelsomsætningen i Aaret 1901 er for Indførselens Vedkommende

sammenlignet med de to foregaaende Aar gaaet tilbage baade i Mængde og

Værdi, men staar dog over 1898 og tidligere Aar.

Men Hensyn til Udførselen er Mængden mindre end i Aarene 1897—

1900, medens Værdien kun er lavere end i Aarene 1897 og 1900.

14. Skiftevæsen 1899.

Af Skiftestatistiken for 1899, der nu er under Trykning, hidsættes nogle

Hovedresultater.

Konkursboer. Antallet af ny tilkomne Konkursboer, der i de nærmest

foregaaende Aar dreiede sig om ca. 430, steg i 1899 til 743, nemlig 269 i

Landdistrikterne (mod 182 i 1898) og 474 i Byerne (mod 242 i 1898).

Ifølge de foreløbige Opgaver for 1900 og 1901 udgjorde Antallet af aabnede

Konkurser henholdsvis 586 og 663, hvortil kommer Akkordforhandlinger,

henholdsvis 409 og 280. I endel af disse Boer er imidlertid Konkurs aabnet

efter resultatløs Akkordforhandling. Gjør man et Fradrag for de Boer, som

paa denne Maade er tællet to Gange, bliver Antallet af Boer, hvori Akkordforhandling

eller Konkurs er aabnet, i 1900 ialt 892 og i 1901 869. I Aaret

1899 sluttedes 506 Konkursboer, deraf efter Akkord 90, uden Dividende

til de uprioriterede Fordringshavere 96, med Dividende indtil 25 0/0 196, over

25 indtil 50 96 58 og over 50 0/0 32. De samlede Passiva udgjorde i 476

Boer Kr. 11 543 196 og det udækkede Gjældsbelob Kr. 6 417 837, et forholdsvis

gunstigt Resultat i Sammenligning med tidligere Aar. Aktiva udgjorde ialt

44.4 oh af Gjælden.

Af Dødsboer og andre Boer kom i Aaret 1899 2 995 nye Boer under

Skifterettens B ehandling eller 225 mere end det foregaaende Aar.

Der slut tedes 2 867 Boer ; deraf indstilledes 42, medens 237 extraderedes

til Arvinger eller gjenlevende Ægtefælle, 2 298 sluttedes som solvente og 290

som fallitte. De fallitte Boer udgjorde 10.1 % af samtlige sluttede Dødsboer

eller en Ubetydelighed lavere end i de foregaaende Aar.

I 2 430 solvente Dødsboer (enkelte extraderede Boer medregnet)

udgjorde Aktiva Kr. 24 067 770 og Overskudet (Arv og Boeslod) Kr. 16 463 190,

det høieste Overskud i den Aarrække, for hvilken disse statistiske Opgaver

foreligger. Gjaelden udgjorde gjennetnsnitlig 31.6 oh af Massen. Gjennemsnitsoverskudet

pr. Bo har i de senere Aar vist en, Stigning. I Aarene 1891-95

var Overskudet gjennemsnitlig aarlig Kr. 5 119, 1896 Kr. 6 247, 1897 Kr.

6 323, 1898 Kr. 7 366 og 1899 Kr. 6 775.

I 303 fallitte Dødsboer udgjorde Aktiva Kr. 1 266 779 og Passiva

1 677 539, Underskudet Kr. 410 760, Aktiva i Forhold til Gjælden 75.5 0,

hvilket betegner et gunstigt Resultat, naar Sammenligning sker med tidligere Aar.


5 6

„Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau" udkommer

regelmæssig med et Numer for hver Maaned, indeholdende maanedlige Opgaver

over Ind- og Udførsel af de vigtigste Artikler med detaillerede Opgaver vedkommende

Trælastexporten, endvidere over Toldintrader, Brændevins- og Maltproduktion

samt Afgift deraf, Norges Banks Metalbeholdning og Seddelmasse,

Jernbanernes Driftsindtægter, Skibsfarten mellem Norge og Udlandet, Korrespondance

ved Rigstelegrafen og Rigstelefonen, Konkurser m. v.; desuden i den Udstrækning,

som Tid og Omstændigheder tillader, Meddelelser angaaende forskjellige Forhold,

der kan antages at have en mere almindelig Interesse, navnlig saadanne, som ikke

omhandles i den officielle Statistik.

Hver Aargang (12 Numere) udgjør et Bind paa omtrent 12 sekstensidige Ark.

Prisen pr. Aargang er 2 Kr.

Subskription modtages af D'Hrr. H. Aschehoug & Co.

(De 18 første Aargange, 1882/83-1900, sælges for Kr. 1.00 pr. Aargang.)

Statistisk A arb og koster Kr. 1.00 pr. Aargang. (Aargangene 1881-1898

sælges for Kr. 0.50 pr. Aargang.)

Af efterntevnte Hefter er Bur e au ets B eb oldning meget knap, hvorfor

man vil were taknemmelig for at erholde tilstillet Exemplarer af samme, der

maatte kunne undværes:

Folkemængdens Bevægelse 1856-1865 (1 Hefte), 1868.

Folketælling 1865.

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1890-1896 (7 Hefter).

Beretninger om den økonomiske Tilstand i Femaarene 1836-1840, 1840-1845,

1856-1860, 1861-1865.

Handelsstatistik 1880, 1882, 1887, 1891, 1894, 1899.

Skibsfartsstatistik 1886.

Sparebankstatistik 1885, 1898.

Fattigstatistik 1866, 1868, 1889.

Kriminalstatistik 1883, 1884.

Oversigt over Kongeriget Norges Indtægter og Udgifter 1863.

Kommunale Finantser 1866.

Statistisk Aarbog 1880.

Statistique internationale. Navigation maritime. Hefte III, udgivet 1887.

Det statistiske Centralbureau Kristiania i Juni 1902.

Johannes Bjørnstads Bogtrykkeri.


Meddelelser

fra

Det statistiske Centralbureau.

(Journal du Bureau Central de Statistique du Boyaume de Norvége.)

Tyvende Bind. Nr. 5. 1902.

Indhold.

Side. Side.

1. Toldintrader i Mai 1902 57 9. Brændevins- og Malttilvirkning etc. i

2. Indførsel og Udførsel af enkelte Hoved- Mai 1902 64

artikler i Mai 1902 58 10. Antallet . af Akkordforhandlinger og af

3. Trælastudførsel i Januar—Mai 1902 . . 60 Konkurser i Mai 1902 64

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet 11. Norges Folkemængde 1900 og 1901 . . 65

i Januar—April 1902

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa

61 12. Opgave over Forsikringssummerne i den

almindelige Brandforsikrings-Indretning

Storbritannien og Irland i Mai 1902 . . 61 for Bygninger ved Udgangen af 1901 . 67

6. Jernbanernes Driftsindtægter i Marts 13. Indførsel og Udførsel af de vigtigste

1902 62 Artikler i lete Kvartal 1902 69

7. Korrespondance ved Rigstelegrafen og 14. Det norske Skibsbyggeri i A arene 1898—

Rigstelefonen i Februar 1902 62 1901 og den norske Handelsflaade i 1901 75

8. Uddrag af Norges Banks Bøger Mai

1901 og 1902 samt forelObig Oversigt over

den ugentlige Stilling i Juni 1902 . . . 63

I. Rigets Toldintrader i Mai 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

11•1•11111111•111111111111■1

A. I Mai Maaned. 1901. 1902.

1900.

1 Indførselstold 782 374 Kr.

1 472 882 1 550 225

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende

Forskjellige Indtægter

- Indgaaende . . •

B. I April og Mai Maaneder • • . Kr.

61 542 52 684 63 873

98 760 89 890 107 174

5 749 5 066 4 527

Ialt Kr. 1 948 425 1 620 522 1 725 799

35 Anslaaet 000 for det hele Budgetaar 000 Kr

35 000 000 34 500 000

C. I de 12 Maaneder, der ender ultimo Mai.

34 Indførselstold 463 548 Kr

32 885 377 33 984 239

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende •

Forskjellige Indtægter

— In-dgaaendeIalt Kr.

7 050 417 6 892 547 6 718 574

1900-1901. 1901-1902. 1902-1903.

1900. 1901. 1902.

1 970 517 1 932 488 1 867 087

83 169 79 904 81 593

36 517 234 34 897 769 35 932 919

4b


1902. 58

Artikler.

Indførsel.

1. Rug, uformalei

2. Byg -

3. Malt

4. Ris, afskallet (Risengryn og Rismel)

5. The

6. Kaffe

7. Sukker

8. Sirup

9. Tobaksblade .

10. Brændevin og Spiritus paa Fust.

11. Vin paa Fustager

12. Bomuld

13. Hamp . . ..

14. Uldvarer (Tarif-Nr. 659 og 660)

15. Petroleum, Paraffinolie (Tarif-Nr.

464) . ....

16. Salt (Kogsalt)

17. Stenkul, Cinders, Kokes .

18. Maskiner og Motorer etc. • •

Diverse tidligere medtagne Artikler .

Sum . . ... ..

Anslagssum ') af de Øvrige Artikler

Samlet Værdi

Odforsel.

(Norske Varer.) 2)

1. TOrfisk

2. Klipfisk

3. Fedsild, saltet .

4. Anden Sild, saltet

5. Smør, almindeligt

d. - kunstigt

7. Rogn

8. Tran

9. Fiskeguano

10. Is ..

11. Trælast

12. Træmasse, tor .

13. Træmasse, vaad

14. Cellulose, tør.

15. Cellulose, vaad

16. Fyrstikker

17. Svovlkis

18. Kobbermalm 3)

Diverse tidligere medtagne Artikler

Sum . . . • .......

Anslagssum 1) af de øvrige Artikler

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel af enkelte Hovedartikler i

kg.

hl.

Kr.

kg.

Kr.

Kr.

kg.

hl.

kg.

Samlet Værdi . . Kr.

hl.

kg.

r.-t.

mi

kg.

Kr.

Mai.

Mængde. Beregnet Værdi.

1900. 1901. 1902. 1901. 1902.

Kroner. Kroner.

1 (

1

i

9 791 469 13 015 432 24 104 767 1 327 600 2 458 700

3 231 646

444 675

343 230

10 467

616 168

3 -,509 606

722 410

124 943

116 679

695 083

362 807

2 497 387

384 945

260 379

9 225

945 264

2 878 307

672 187

122 389

98 517

391 521

435 238,

4 694 015

385 343

338 285

9 150

1 000 954

2 984 594;

1 109 818i

98 594'

112 362

791 182,

290 198

249 700

96 200

49 500

18 500

831 800

777 100

73 900,

126500'

168 500

313 200

348 200

457 700

92 500

64 300

18 100

850 800

716 300

122 100

103 500

185 400

712 100

249 600

146 450

76 2801

134 354

73 527

251 423

68 388

83 300

481 600

218 700

475 300

188 844 4 615 1, 112 274; 400 9 000

69 871 , 108 '297, 110 247; 162 400 121 300

1 093 776 1 306 648, 1 468 641 2 025 300 2 056 100

660 142 693 180, 699 737 693 100 699 700

47 557 39 252' 32 750 43 000 35 900

, 7 871 800 9 647 100

12 021 500 14 732 700

19 893 300 24 379 800

1, 11

1

1

1

129 428;

1 377 275

66 592

3 598 933

274 164 43 300

3 797 789 !1 367 600

131 600

1 519 100

19 4911

89 452'

173 105

102 880,

10 960

8 355

34 632

42 888

156 789

96 557

19 297

11 218

14 260!

62829'

185 865

98 421;1

18 488 j

2291

658 000

428 900

274 400

101 300

926 300

448 700

249 600

439 800

325 300

98 400

887 400

370 300

38 224

188 070

1 806 354

44 010

32 749,

149 812

2 835 225,

610 080'

28 655

190 231

2 456 765;

4 000

58 900

2 771 500

229 700

61 000

50 100

3 329 000

191 600

'25 610 404 25 875 700, 32 158 752' 1 009 200 1 093 400

9 306 047

604 000

243 010

4 700 000,

600 000

7 091 9751

806 600

162 959

8 526 000

665 076

8 180 895,

875 000

248187;

9 389 739'

117 000

993 300

56 500

60 300

110 800

35 309

10 700

1 014 400

54 300

91 800

122 100

5 900

15 700

9 588 700 10 050 800

4 251 800 4 456 700

13 840 500 14 507 500

') Beregnet efter Forholdet i 1901 mellem de medtagne og de ikke medtagne Artikler. 2.) Under Trælast,


Mai Maaned samt Januar-Mai 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

Januar-Mai.

59

1•111111111

Mængde. Beregnet Værdi.

1900. 1901. 1902. 1901. 1902.

Kroner. Kroner.

Nr. 5.

48 654 609 77 305 248 78 155 689 7 821 100 7 959 800 1.

28 133 037 25 539 685 18 168 334 2 553 900 1 771 400 2.

2 161 180 1 777 222 1 886 899 444 300 452 800 3.

1 457 566 990 294 1 471 628 188 200 279 600 4.

44 595 46 097 49 746 89 400 99 100 5.

3 809 753 4 700 364 4 336 48 t 4 399 100 3 928 900 G.

12 886 799 12 773 164 12 825 869 3 607 300 3 099 300 7.

3 650 052 4 335 535 5 416 510 476 900 595 800 8.

836 041 839 143 543 072 881 100 570 200 9.

489 806 511 813 494 439 916 700 831 000 10.

1 739 349 1 506 415 2 138 038 1 205 100 1 896 500 11.

1 020 024 1 541 897 1 203 446 1 373 500 978 800 12.

904 104 1 215 371 1 192 425 729 700 1 053 700 13.

503 952 499 285 461 678 3 129 100 3 253 800 14.

11 082 357 13 541 972 14 037 789 1 089 100 1 123 000 15.

671 858 639 092 585 752 958 600 664 700 16.

7 854 655 6 712 421 7 405 573 10 617 200 10 815 200 17.

3 208 608 2 361 134 '2292661 661

2 361 100 2 292 600 18.

195 840 223 325, 178 952 264 800 199 600

43 106 200 41 865 800

65 830 300 63 936 100

108 936 500 105 801 900

I 313 374 962 465 '2398540 540

636 200 1 071 300 1 .

9 576 226 14 701 259 10 198 781 5 586 500 4 079 500 2.

82 419 157 897 107 505 3 098 300 1 640 900 3.

302 651 209 409 262 318 2 181 400 1 806 200 4.

869 083 783 063 871 056 1 484 100 1 586 300 5.

481 077 488 895 437 231 513 300 445 900 6.

11 749 21 014 19 296 1 004 800 922 500 7.

42 284 54 159 38 779 2 166 300 1 745 000 8.

244 670 720 220 1 142 130 61 800 111 300 9.

123 610 126 056 107 322 213 800 172 000 10.

891 197 881 294 921 519 18 730 600 16 177 300 11.

8 878 475 9 059 441 8 257 424 1 224 900 664 100 12.

113 063 505 126 375 389 138 964 358 5 049 800 5 117 800 13.

43 316 087 37 189 439 40 537 172 4 794 100 5 228 300 14.

4 868 629 3 260 865 5 379 960 237 500 345 700 15.

787 271 936 830 945 637 346 600 349 800 16.

20 550 000 31 551 000 21 614 787 410 100 281 000 17.

1 102 500 2 724 183 1 734 000 144 400 86 900 18.

113 400 325 000

48 000 900 42 156 800

21 284 400 18 693 100

69 285 300 60 849 900

Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget TJdfiðrselen af svensk Vare. 3) Herunder ogsaa endel Skjærsten.


1902. 60

Lande, hvortil og Told-

s te d er, hvorfra udfOrt.

3. Norges Trælastudførsel i Januar—Mai 1902.

Høvlet

Last.

Skaaren

Last.

INIMMI=1•11■1•1•11111111111•1•1■11•11•

Huggen

Last.

Januar—Mai.

Ruud

Last.

Stay.

Splitved,

Brænde

etc.

_

Ialt.

Heraf i

Mai

Maaned.

1)13 m3 m3 m3 m3 m3 1113

Sverige . ** • • 2 062 585 87 65 13 006 15 805 4 938

Danmark 1 230 4 081 2 816 197 562 2 963 11 849 5 364

Island 298 5 276 1 798 83 - 10 7 4651 2 013

Tyskland 2 628 15 117 11 864 1 683 5 933 9 37 234 13 158

Nederlandene 28 716 9 933 11 777 11 937 1 043 260 63666' 18 353

Belgien 649 70 341 '2448 1 474 - 74 912 10 446

Storbritannien og Irland 228 383 108 017 20 428 190 099 19 431 21 246 587 604 113 617

Frankrige 1 650 31 954 337 43 096 1 277 - 78 314 12 034

Portugal og Madeira 1 101 17 - - 1 121 -

Spanien 2 425 232 6 - 2 663 411

Italien - - - -

Nord-Afrika 4 745 4 484 - 9 229 1 772

Afrika forØvrigt . • • 9 588 8 663 196 81 - - 18 528 5 234

A ustralien 11 487 973 - - 12 460 2 675

Andre Lande 511 147 4 7 669 186

Fredrikshald 36 302 15 020 2 053 11 419 1 992 1 681 68 470 13 669

Sarpsborg 938 1 068 266 29 672 113 32 057 1 342

Fredrikstad . . . 154 200 40 076 2 556 21 888 11 632 18 953 249 305 52 684

Moss 961 3 118 2 165 - 6 244 1 474

Kristiania 42 561 30 303 1 010 36 946 121 258 111 199 25 045

Drammen 31 944 13 618 9 061 4 541 9 447 543 69 154 21 709

Larvik 13 294 4 663 5 017 8 085 738 786 32 583 4 922

Krager0 10 001 9 928 19 661 317 2 067 41 974 10 279

Brevik 912 1 626 3 587 70 - 6 195 924

Porsgrund 2 908 14 449 8 659 48 653 487 220 75 376 17 363

Skien 10 687 864 6 615 737 18 903 3 594

Osterrior 4 614 11 865 2 431 18 910 5 853

Tvedestrand 2 541 107 3 259 1 495 7 402 2 248

Arendal 19 810 1 966 17 578 3 296 42 650 4 036

Grimstad 5 026 1 107 - 6 133 1 003

Lillesand 4 889 119 1 397 6 1 548 7 959 1 099

Kristiansand 35 068 2 124 10 518 168 2 249 50 127 7 260

Mandal 4 108 1 364 786 429 - 6 687 2 433

Trondhjem 34 638 8 059 816 43 513 7 060

Namsos 4 5 348 809 290 6 451 2 193

Andre Byer 1 517 5 245 3 228 10 218 4 15 20 227 4 041

Ialt 1902 284 629 265 202 49 948 249 960 34 279 37 501 921 519 190 231

— 1901 265 253 253 874 27 723 253 618 36 653 44 173 881 291 149 812

1900 273 178 250 901 39 573 240 341 42 150 45 054 891 197 188 070


Norske Darnpfartøier .

— Seilfarteier . • •

Fremmede Dampfartøier .

Seilfartfifier .

Ialt: Januar—April 1902

Heraf i April 3902 .

1901

1900

Ankomne Farteier. Afgaaede Fartøjer.

Ladte. Ballastede. Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

928

222

294

257

1 701

1 721

1 907

533

370 447 222

48 615 169

157 402 84

21 841 556

598 305

592 188

676 839

165 854

61

4. Skibsfarten mellem Norge eg Udlandet 1 Januar—April 1902.

1 031

772

720

85 858

58 950

68 797

31 428

245 033

214 360

181 962

5311 83 658

1 019

737

310

1 260

3 326

2 942

2 734

1 487

385 511

269 427

171 775

54 422

821 135

805 680

755 545

240 055

177

99

64

83

423

406

434

184

Nr. 4.

90 984

44 098

47 088

5 362

187 532

186 687

200 900

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa Storbritannien og Irland i Mai 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Januar—April

Mai

Ialt

Ankomne ladte Fartøier. Afgaaede ladte FartOier.

79 160

1900. 1901. 1902. 1900. 1901. 1902.

Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton.

744 242 728 133 712 470 916 462 756 875 749 518

208 354 210 891 195 248 257 854 228 910 227 343

952 596 939 024 907 7181 1 174 316 985 785 976 861


1902. 62

Baner.

Smaalensbanen .

GjØvikbanen . .

Kongsvingerbanen .

Kongsvinger-Flisenbanen

6. Jernbanernes Driftsindtægter i Marts Maaned 1902.

TrafikeretLængde.

Person:

trafik.

461.02 Kristiania-Drammenb.

1

Drammen-Skienbanen

Drammen-Randsfjordb.

Eidsvold-Ottabanen .

Hamar-Grundsetbanen

Grundset-Aamotbanen

StOren-Aamotbanen .

Trondhjem-Størenbanen

Merakerbanen

Jæderbanen

Bergen-Vossbanen •

Kr.sand-Byglandsfj.banen

Hovedbanen

Urskog-HOlandsbanen

Tønsberg-Ei dsfo s sb an en

Lillesand-Flaksvandb. .

Nesttun-Osbanen . .

Sulitjelmabanen .

Samtlige Baner (Statiog

Privatbaner) 1902

I samme Tidsrum 1901

Indtægter i Maanedens LOb.

Gods-

trafik.

Øvrige

Indtægter.

Til-

sammen.

Indtægter fra Driftsaarets

Begyndelse.

I a lt.

pr.

Dag

og

Banekm.

Km. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø. Kr. Ø.

250 120 370.63 72 472.89 2 001.61 191 845.13 2 356 485.28 25.82

116 14 798.28 29 256.99 383.43 44 438.70 312 559.69 9.97

122 29 501.29 66 216.59 423.53 96 141.41 1 144 152.01 25.69

50 3 349.97 6 222.59 364.09 9 936.65 99 884.84 5.47

53 66 688.57 2 658.53 99 808.12 1 263 737.12 65.33

167

30

1

1

1

1

519.13 125 952.59 758.92 94 230.64 1 111 577.41 18.24

143 27 062.17 74 859.11 3 675.23 105 596.51 1 450 895.63 27.80

229 41 887.84 50 492.39 1 185.94 93 566.17 1 201 524.26 14.41

38 9 718.35 13 130.58 153.65 23 002.58 271 701.60 19.59

26 4 223.61 6 032.79 30.38 10 286.78, 120 587.71 12.71

321

51

106

34 538.23

9 631.15

10 425.41

37 347.39

19 307.00

36 002.451

314.72

77.33

841.33

72 200.34 11 019 587.47

29 015.78 381 489.97

47 269.19 612 480.68

8.70

20.49

15.83

76 12 502.02 7 675.42 275.38 20 452.82 251 153.95 9.05

1.18 22 494.73 9 383.03 163.60 32 041.36 444 993.17 11.29

78 5 664.64 9 831.03 523.35 16 019.02 203 463.85 7.15

68 54 068.12 101 518.68 1 394.87 159 981.67 2 367 302.31 95.38

54 2 521.56 4 760.90 10.00 7 292.46 96 377.28 4.89

48 2 014.90 1 654.34 0.10 3 669.34 19 829.29 2.55

17 535.03 920.33 31.13 1 486.49 36 754.52 5.92

26 2 190.45 403.82 12.38 2 606.65 43 326.58 4.57

13 38 729.81 13.30

2 160 541 478.83 607 129.48 15 279.50 1 163 887.81 14 851 594.49 19.39

2 072 429 895.621 703 861.471 15 888.28 1 149 648.37 15 008 399.31 20.45

7. Korrespondance ved den norske Rigstelegraf og Rigstelefon i Februar 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Februar.

A. Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet I

Udlandei I

Fra Udlandet

Ialt

B. Antal Telefonsamtaler I

C. Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtmgter

Kr.

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlæg . -

Januar-Februar.

A. Antal af taxerede Telegrammer :

Til Indlandet

- Udlandet

Fra Udlandet

B. Antal Telefonsamtaler

Ialt

C. Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtægter

Kr.

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlæg . -

1900. 1901. 1902.

102 197

28 212

130 409

31 442

93 225

27 874

121 099

31 915

98 831

29 421

128 252

33 848

161 851 153 014 162 100

95 712 119 669 136 536

211 724 311 256 282 268

201 558

58 237

259 795

65 165

95 515 56 682

185 584 193 273

56 729 59 477

242 313 252 750

65 690 69 173

324 960 308 003 321 923

190 462 244 956 268 951

455 109 728 129 682 158

262 646 185 399


63

8. Uddrag af Norges Banks Bøger ved Udgangen at Mai Maaned 1901

og 1902 samt foreløbig Oversigt over den ugentlige Stilling

i Tidsrummet 31 Mai-30 Juni 1902.

1. Uddrag af Bankens Boger ultimo Mai 19 01 og 1902.

Aktiva.

Nr. 5.

Bankens Guldbeholdning Mai 1901. Mai 1902.

Bankens KjEeldere . . Kr. 22 456 122 Kr. 23 441 003

hos Kommissionærer i Udlandet 12 258 282 - 11 859 693

Kr. 34 714 404 Kr. 35 300 696

Aktieeiernes Konto - 123 080

Anvendte Midler:

Udlaan mod Pant eller Depositum

Kr. 5 443 241 Kr. 6 270 600

Indenlandske Vexler og Vexelobligationer

. - 45 147 260 - 38 522 850

Udestaaende i Boer og indkjObte

Panter . . - 2 103 947 - 3 815 938

- 52 694 448 - 48 608 888

Udenlandske Vexler

3 036 521 - 774 851

Rentebærende indenlandske Værdipapirer

932 878 - 849 888

udenlandske • - 3 934 568 - 8 966 665

Funderede Sedler . . . Kr. 69 714 404

Kr. 70 300 696

i Omløb er .

. - 60 920 757

- 60 886 366

Altsaa i Kasse

Andre Konti .

8 793 647 - 9 414 330

- 2 737 563 . - 3 610 914

Kr. 107 017 109 Kr. 107 526 232

Passiva.

Funderede Sedler Kr. 69 714 404 . Kr. 70 300 696

Aktieeiernes Indskud - 12 509 910 - 12 509 910

— — , ny Serie .. 2 646 010 - 2 996 260

Reservefondet - 7 568 881 - 7 879 264

Foliokonto . 8 320 971 7 172 933

Vindings- og Tabs- og Interessekonto - 1 367 369 - 1 044 473

Konto for uopgjorte Tab - 1 246 848 - 1 440 928

Andre Konti - 3 642 716 - 4 181 768

Kr. 107 017 109 Kr. 107 526 232

2. Ugentlig Oversigt for Tidsrummet 31 Mai-30 Juni 1902.

Guldbeholdning . • • • •

Sedler i 0m101)

Foliomidler

- Kasse (Seddelreserve)

Anvendte Midler

Rentebærende Værdipapirer

Udenlandske Vexler . . • •

31 Mai. 7 Juni. 15 Juni. 23 Juni. 30 Juni.

Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner.

35 288 000

60 726 000

9 562 000

7 060 000

48 821 000

9 816 000

774 900

33 921 000

60 955 000

7 966 000

7 130 000

50 281 000

9 816 000

183 600

34 205 000.

61 693 000

7 512 000

7 354 000

50 855 000

9 816 000

811 900

33 965 000

62 191 000

6 774 000

6 972 000

51 094 000

9 816 000

1 081 300

35 662 000

67 195 000

3 467 000

6 080 000

53 500 000

9 816 000

1 059 500


Riget

1902. 64

9. Brændevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf 1 de ni første Maaneder at

Terminen 1901-1902, sammenlignet med tidligere Terminer.

Byerne

A. Tilvirkning af Brændevin :

September—April Liter 3 281 114 3 570 313 4 247 208

Mai 75 105 87 210 65 407

Bygderne

Mai.

1900. 1901. 1902.

$ Akkordforhandlinger

28 23 15

t Konkurser 60 54 ') 41

$ Akkordforhandlinger 19 16 8

Konkurser 36 37 27

$ Akkordforhandlinger 9 7 7

t Konkurser 24 17 14

Ç Akkordforhandlinger 8 2 1

Kristiania i Konkurser 17 12 10

( Akkordforhandlinger . 1 2 1

Bergen

t Konkurser 2 3 3

Trondhjem

B. Tilvirkning af Malt :

( Akkordforhandlinger .

i Konkurser

1) Heraf 4 Boer, hvori Akkordforhandling fOrst har fundet Sted.

-

I

1

1

1899-1900. 1900-1901. 1901-1902.

Ialt (100 Pet. Styrke) Liter 3 356 219 3 657 523 4 312 615

September—April Ton 9 895.7 9850.9 10100.9

Mai 788.5 725.1 450.o

Ialt (stObsat Korn) Ton 10 684.2 10576.o 10550.9

C. Produktionsafgift af Brændevin:

September—April Kr 6 528 146 7 083 753 8 475 345

Mai 154 432 183 665 131 747

Ialt Kr, 6 682 578 7 267 418 8 607 092

B.Produktionsafgift af Malt:

September—April Kr 3 671 313 3 651 661 3 747 409

Mai 292 539 269 032 166 918

Ialt Kr. 3 963 852 3 923 693 3 914 327

10. Antallet at Akkordforhandlinger aabnede efter Skifteretternes Kjendelse

samt at Konkurser anmeldte for Skifteretterne i Mai 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

-

1

I Januar—Mai.

I

1

1900. 1901. 1902.

248 151 130

275 280 2) 286

184 96 82

156 178 169

61 55 48

119 102 117

78 11 6

61 64 59

7 6 7

22 16 17

3 8 1

6 2 11

2) Ligesaa 25 Boer.


65

II. Norges Folkemængde 1900 og 1901.

Nr. 5.

Den hjemmehørende Folkemængde, der efter sidstafholdte Folketælling

den 3 December 1900 udgjorde 2 239 880, var efter de augaaende Folkemængdens

Bevægelse i 1901 anstillede Beregninger ved Udgangen af 1901

steget til 2 253 144, altsaa med 13 264 eller med 0.567 Procent.

For Landdistrikterne og Byerne samt særskilt for Kristiania og de øvrige

Byer stiller Forholdet sig paa følgende Maade :

Folkemængde

31 Decbr. 1900. 31 Decbr. 1901. Forøgelse.

Landdistrikterne (efter de den 31 Decbr.

1901 gjældend.e Grænser) . . 1 611 572 1 618 814 + 7 242

Byerne 628 308 634 330 -+ 6 022

Heraf : Kristiania 227 626 224 909 2 717

øvrige Byer 400 682 409 421 -I- 8 739

Procentvis beregnet skulde altsaa Forøgelsen for Landdistrikterne udgjøre

4- 0.45, for Byerne -+ 0.96 og for Byerne med Undtagelse af Kristiania + 2.18,

medens der for Kristianias Vedkommende viser sig en Formindskelse af 1.19 Pct.

Beregningen er udført paa den Maade, at man til Folkemængden den

3 December 1900 har lagt Overskudet af Fødte efter de i 1901 registrerede

Fødsler og Dødsfald, derfra trukket den oversøiske Udvandring og derhos

— efter de i Tidsrummet 1876-1900 gjorte Erfaringer med Hensyn til det

øvrige Udflytnings- eller Indflytningsoverskud — efter Omstændighederne enten

tillagt eller fratrukket et i Forhold til Folkemængden i hvert Amts Landdistrikt

og Byer i 1900 procentvis beregnet Antal Individer. Dog er for

Kristianias Vedkommende den kommunale Tælling af 31 December 1901 lagt

til Grund.

Resultatet af denne Beregning stiller sig i det enkelte saaledes

Overskud af

Forøgelse

Overskud OversOisk anden Udvandring

eller

af Fødte. Udvandring. (—) eller

Formindskelse.

(+) Indvandring.

Landdistrikterne . + 21 971 — 9 263 — 5 466 + 7 242

Byerne + 1 1 036 — 3 482 — 1 532 + 6 022

Heraf: Kristiania , . + 4 324 — 997 — 6 044 — 2 717

øvrige Byer -h 6 712 — 2 485 -f- 4 512 + 8 739

Riget 33 007 — 12 745 — 6 998 + 13 264

Som det vil sees, er det beregnede og derfor til en vis Grad usikre

Overskud af „anden Udvandring eller Indvandring" i høi Grad paavirket af

det uregelmæssige Forhold for Kristiania, der væsentlig maa opfattes som en

Reaktion efter den overordentlig stærke Tilstrømning af Indflyttere i 1899 og

nærmest forangaaende Aar.

b a


Nr. 5. 66

For de enkelte Amters Landdistrikt og Bydistrikt viser Beregningen den

nedenfor anførte Folkemængde ved Udgangen af 1901 sammenlignet med

3 December 1900 efter de 31 December 1901 gjceldende Grænser.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Amter.

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes .

Lister og Mandal .

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus .

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem .

Nordland

Troms0

Finmarken

Efter Folketælling 3 Dear. 1900. Efter Beregning 31 Decbr. 1901.

Land-

distrikt.

91 442

112 870

118 612

110 016

81 534

67 328

73 265

65 353

59 173

80 583)

135 752

88 106

110 621

97 202

77 494

145 898

67 366

By-

distrikt.

42 444

3 358

227 626

7 570

6 264

31 142

37 226

25 787

1)14 582

22 394

47 009

72 251

935

25 516

38 180

5 939

6 246

6 996

25 957 6 843

LandBy- Tilsammen. Tilsammen.

distrikt.distrikt. 136 886

116 228

227 626

126 182

116 280

112 676

104 554

99 052

79 935

81 567

127 592

135 752

72 251

89 041

136 137

135 382

83 433

152 144

74 362

32 800

95 275

114 172 i

119 087

110 374

81 967

67 340

73 865

65 150

58 802

80 704

136 282

88 109

110 803

97 309

77 484

147 642

68 142

26 307

43 362

3 341

224 909

7 831

6 644

31 619

37 821

26 141

14 732

22 614

48 110

74 183

969

26 041

39 589

6 046

6 371

7 103

6904,

138 637

117 513

224 909

126 918

117 018

113 586

105 161

100 006

79 882

81 416

128 814

136 282

74 183

89 078

136 844

136 898

83 530

154 013

75 245

33 211

Ialt I 1 611 572 628 308 2 239 880 1 618 814 634 330 2 253 144

1) I den tilsvarende i Aarbogen for 1901 meddelte Opgave er Arendals Folkemængde opført efter

den fra 1 Januar 1902 i Kraft traadte Udvidelse.


Byerne .

Bygderne

67

12. Opgave over Forsikringssummerne I den almindelige Brandforsikrings-

Indretning for Bygninger ved Udgangen af 1901.

Landsdele.

I. Bovedoversigt.

Byerne.

A1•1111111111011111111111111111111111111•111•111111•111•1•11111111111■1,

Riget

Forsikringssum 31 December 1901.

KjObstad- iLand.

afdelingen. afdelingen.

Kroner. Kroner.

809 893 870 11 484 520

93 116 100 377 887 580

903 009 970 389 372 100

Fredrikshald . .. • 11 610 110 47 160

Sarpsborg 7 323 430 170 150

Fredrikstad 16 124 220 598 250

Moss 8 944 710 9 200

Son 468 930 1 000

Millen 144 950 -

Hvitsten 5 050 150 650

Drøbak 2 064 270 33 390

Kristiania .. 372 422 430 659 530

Hamar 6 830 760 256 410

Kongsvinger 1 541 340 149 680

Lillehammer 4 027 670 151 290

Gjøvik 3 881 100 80 900

Hønefoss 2 099 490 132 080

Drammen 25 590 380 224 500

Holmsbu

Kongsberg

.7.: -

3 282 160

253 610

495 870

Svelviken 975 840 4 410

Holmestrand 2 621 140 55 960

Horten 6 689 660 117 880

Aasgaardstrand 572 150 -

TOnsberg 8 763 410 559 300

Sandefjord 6 129 400 94 430

Larvik 9 462 550 20 000

Kragerø 5 311 270 39 340

Langesund 1 016 840 77 680

Stathelle 308 280 8 290

Brevik 1 696 920 -

Porsgrund 5 850 690 11 200

Skien 15 088 230 103 400

Østerrisør 2 691 050 138 000

Tvedestrand 1 701 690 8 000

Arendal . 10 569 730 1 175 630

Grimstad 2 913 370 94 060

Lillesand . . • . 1 483 120 6 600

Kristiansand 16 138 050 378 750

Mandal 3 028 770 2 400

Farsund ...... . . • • 473 440 -

Flekkefjord 1 953 820 -

Sogndal 15887018 530

Egersund 2 257 240 13 800

Ialt.

Kroner.

821 378 390

471 003 680

1 292 382 070

Nr. 5.

Ialt

31 December

1900,

Kroner.

787 316 060

461 466 520

1 248 782 580

11 657 270 11 431 860

7 493 580 7 019 150

16 722 470 15 773 820

8 953 910 8 521 640

469 930 465 280

144 950 144 950

155 700 155 700

2 097 660 2 039 940

373 081 960 361 936 290

7 087 170 6 389 200

1 691 020 1 582 170

4 178 960 3 757 160

3 962 000 3 606 170

2 231 570 2 144 590

25 814 880 24 590 990

253 610 253 610

3 778 030 3 677 620

980 250 978 750

2 677 100 2 626 840

6 807 540 6 175 790

572 150 551 160

9 322 710 9 011 160

6 223 830 4 344 610

9 482 550 9 402 570

5 350 610 5 093 730

1 094 520 1 056 670

316 570 272 830

1 696 920 1 674 720

5 861 890 5 180 200

15 191 630 14 567 360

2 829 050 2 759 460

1 709 690 1 699 960

11 745 360 7 767 780

3 007 430 2 832 310

1 489 720 1 479 550

16 516 800 16 165 830

3 031 170 2 910 460

473 440 1 286 250

1 953 820 1 830 710

177 400 175 840

2 271 040 2 226 330


1902. 68

(Forts.)

Landsdele.

Forsikringssum 31 December 1901,

KjObstad-

afdelingen.

Sandnes 1 837 500

Stavanger 23 766 670

Skudeneshavn . . • • 558 150

Kopervik 472 460

Haugesund 5 264 240

Bergen 92 279 600

Flor0 693 070

A alesund 10 179 950

Molde 2 467 140

Kristiansund 12 786 750

Trondhjem 1)52 405 510

Levanger 2 631 540

Stenkjær 4 199 150

Namsos 2 154 270

MosjOen 898 340

BodO 5 955 840

Narvik 2 196 270

Tromso 7 026 000

Hammerfest 3 170 790

Vads0 1 560 060

Vardo 3 174 040

III. Bygderne amtsvis.

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristians . . . .

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger •

SOndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

SOndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Troms0

Finmarken

Opgaver pr. 1 Juli 1901.

Ialt

Land-

afdelingen.

Ialt.

Ialt

31 December

1900.

Kroner. Kroner. Kroner. Kroner.

809 893 870

9 791 220

25 658 510

5 656 290

1 760 620

4 466 260

5 269 430

5 378 230

3 794 240

2 017 320

2 488 850

9 179 160

1 632 650

1 743 220

2 747 850

2 232 810

6 522 410

2 124 560

622 470

Ialt I 93 116 100

33 740 1 871 240 1 847 800

866 940 24 633 610 23 294 560

558 150 526 120

25 350 497 810 454 960

116 290 5 380 530 4 917 380

957 700 93 237 300 92 926 040

57 360 750 130 700 480

447 460 10 627 410 9 778 160

3 700 2 470 840 2 421 240

512 780 13 299 530 13 220 880

1) 1 655 900 1)54 061 410 52 737 880

5 350 2 636 890 2 580 660

22 290 4 221 440 2 710 700

52 750 2 207 020 2 157 780

114 530 1 012 870 960 500

158 980 6 114 820 5 968 750

2 196 270

7 026 000 6 697 960

96 310 3 267 100 3 172 550

9 360 1 569 420 1 546 920

6 400 3 180 440 3 130 730

11 484 520 821 378 390 787 316 060

19 541 370 29 332 590 28 146 170

38 396 890 64 055 400 60 278 810

31 189 700 36 845 990 35 691 400

15 068 850 16 829 470 16 542 190

18 546 100 23 012 360 22 428 060

21 427 300 26 696 730 25 749 290

26 000 400 31 378 630 29 196 480

19 104 910 22 899 150 25 654 090

12 682 970 14 730 290 14 426 620

13 010 160 15 499 010 14 733 320

26 324 960 35 504 120 36 157 700

14 582 760 16 215 410 15 841 930

14 976 070 16 719 290 16 651 960

15 644 740 18 392 590 18 417 440

14 628 180 16 860 990 16 426 190

46 019 250 52 541 660 52 765 080

22 289 630 24 414 190 23 588 370

8 453 340 9 075 810 8 771 420

377 887 580 471 003 680 . 461 466 520


69

13. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel at de vigtigste Artikler

i Iste Kvartal 1902, sammenlignet med det foregaaende Aar.

1. Levetide Dyr

2. Madvarer al Dyr

3. Kornvarer

4. Kolonialvarer .

I. Værdien af de vigtigste Artikler ordnet gruppevis.

Varegrupper.

Ialt:

5. Frugter, Havevwxter etc.

G. Spirituosa og andre Drikkevarer

7. Spindestoffe

8. Garn og Traad, Rebslagerarbeide etc. •

9. Manufakturvarer af Spindestoffe •

10. Haar, Fjær, Skind, Ben, Horn etc.

11. Fabrikater af Haar, Skind, Ben, Horn etc.

12. Talg, Olie og lignende fede Stoffe

13. Fabrikater af Talg, Olie etc.

14, Trævarer, uforarbeidede ell. halvforarbeidede

15. Trævarer, forarbejdede

16. Farvestoffe og Farver

17. Forskjellige andre Plantestoffe

18. Papir og Arbeider af Papir

25. Varer, som ikke kan henføres til nogen af de

foranstaaende Grupper

111111111111111 ,

1 ste

Kvartal

1902.

Kr.

Indførsel.

ste

Kvartal

1901.

5 450 000

822 300


1 174 200 65 200

1 930 500

1 441 6001 800

3 966 200 61 000

1 732 800 777 200

13 700 36 200

3 151 400 1 125 500

1 100 800 8 762 800

738 300 7 051 400

150 700 766 400

291 400 2 656 500

Udførsel.

(Norske Varer.) ,)

iste

Kvartal

1902.

193 300

iste

Kvartal

1901.

Kr. I Kr. Kr.

542 500 589 400 56 000

3 804 300 3 317 000 9 930 700

7 664 300 10 972 100 237 900

4 439 900

188 500

1 244 700

1 789 600

1 642 600

4 169 900

1 344 300

13 500

3 027 500

699 200

413 000

232 200

271 500

19. Andre Fabrikater al Plantestoffe

20. Mineralier : Raastoffe

7 393 200 7 806 300 219 800

21. Mineralier Fabrikater

120 700 169 300 398 300

22. Metaller, raa og halvforarbeidede .

2 697 300 2 836 000 429 100

23. Metaller i Arbeide

1 192 400 445 100 472 800

2 24. Skibe, Vogne, Maskiner etc.

3 978 200 693 400 227 700

Tilsammen 147469300 507925001 33 518 600

Beregnet Værdi 2) af ovenfor ikke medtagne Artikler 13 939 900 14 915 800f 2 011 000

35 300

10 811 000

26 700


47 200

121 500

885 500

157 000

1 300 900

10 988 000

7 082 700

310 700

2 045 500

491 800

379 800

355 400

438 900

72 900

246 500

35 797 300

2 147 700

Samlet Værdi 61 409 200 65 708 300 35 529 600 37 945 000

1) Under Trælast, Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare.

2) Beregnet efter Forholdet i 1901 mellem de medtagne og de ikke medtagne Artikler.


Heste og Fol

Vare slags.

Hornkvæg, stort og smaat

Sauer og Lam

Svin og Smaagriser .

Kjød, urøget, ellers

Flesk, urøget, ellers •

Fisk, fersk

— saltet eller tørret

*Ost .

*Smør, almindeligt . •

* — kunstigt (Margarin) .

Smult og Ister • .

Æg

*Byg, uformalet .

Bonner, Erter og Lindser

Havre, uformalet

Hvede,

Mais,

*Malt

*Ris,afskallet (Risengryn ogRismel)

*Kaffe

The .

*Sukker

*Sirup

1902. 70

*Rug, uform.alet

Rugmel

Hvedemel

*Tobaksblade

Frugter, friske:Oranger, alle

Slags, saasom

Appelsiner etc.

, tørrede: Rosiner •

Mængde-

enhed.

Havevæxter etc. : Poteter, friske Hl.

Humle, almindelig . Kg.

*Brændevin og Spiritus paa

Fustager

*Vin paa Fustager

Uld og Shoddy, samt Affald af Uld

*Bomuld

*IT amp

1)

II. Vigtigste Indførsels-Artikler.

Stkr.

Kg.

•■••••

111111111INIMININ1111•111M

Mængde.

1902. 1901.

54

3 393

70

2 208 334

'2277861 861

321 270

606 793

76 430

14 496

11 335

1 126 534

97 015

10 436 179

689 437

84 991

785 784

2 733 122

1 037 647

39 532 536

3 528 591

9 377 774

595 200

2 175 598

30 860

6 384 070

3 377 810

291 488

2 488 783

296 237

39 381

29 505

285 602

874 467

297 812

757 072

592 698

62

3 914

54

1 708 598

3 451 183

197 853

258 155

76 545

37 482

18 573

1 146 560

49 888

20 736 968

663 386

1 304 391

1 448 486

13 011 340

1 076 305

44 871 931

7 454 402

8 940 844

423 623

2 959 035

29 617

5 959 614

2 196 350

506 522

2 017 079

293 329

35 339

36 902

302 259

781 016

274 001

770 007

910 218

Beregnet

Værdi for

1902.

Kr.

36 600

504 900

1 000

971 700

1 754 000

96 400

127 400

82 700

21 700

11 300

642 100

97 000

1 017 500

124 100

8 700

S7400

252 800

249 000

3 983 900

430 500

1 500 400

113 100

2 034 200

61 700

1 553 300

371 500

306 100

497 800

103 700

98 500

88 500

485 500

759 200

595 600

599 600

521 500

For de med * betegnede Artikler, der er de samme, som findes i de maanedlige Opgaver, har

man benyttet Gjennemsnitspriserne for vedkommende Kvartal, medens man for de øvrige

Artiklers Vedkommende har benyttet de i Handelsstatistiken for 1901 antagne Gjennemsnitspriser.


(Forts.)

71

IL Vigtigste Indførsels-Artikler.

_ill.01811111■111111111•101111VENIMENIIIIIIr 1111•1111=11111111■21

Vare slags.

Silke, tvunden og utvunden .

Uldgarn, ufarvet og ubleget .

— farvet, bleget og meleret

Bomuldsgarn, ufarvet, bleget og

ubleget .

Lin-, Hampe- og Jutegarn, ufar-

vet, bleget og ubleget .

Silke, Possementmagerarbeide

ganske eller tildels af Silke

- Blonder, Bobbinet, Kniplin-

ger og Tyl

- andre Varer af Silke alene etc.

- — blandet

Uldvarer : Trikotage, anden (hvor-

under Uldskjterf) .

andre

- Klæder og Pynt, syede

Bomuldsvarer, trykkede . .

flerfarvede, ikke

trykke de . .

- helt ensfarvede

eller blegede

- ublegede •

Lin- og Jutevarer, ublegede . .

Olie- og Gummiklæder af andre

Stoffe end Silke og Uld .

Skind med Haarbedækning, ube-

redte, tørre

— med Haarbedækning, raa

— uden Haarbedækning: Saale-

og Bindsaalelæder • .

Skomagerarbeide af andre Slags

Skind : andet

Talg, Margarin etc.

Bomolie . .

Linolie, ukogt, Raps- eller Roolie,

Spermacetolle etc. .

Linolie, kogt

*Petroleum,Parafflnolie,Benzin etc.

Trævarer, andre .

Træmasse og Cellulose

LinfrO

Mængde-

enhed.

Kg.

Kr.

Kg.

Mængde.

1902. 1901.

1 350

120 582

156 246

324 829

72 984

1 148

310

3 891

9 735

4 546

265 106

16 372

62 469

89 282

298 640

126 222

262 236

2 767

392 738

394 756

226 736

1 682

2 032 884

14 716

1 101 343

739 849

9 542 185

699 178

5 098 245

893 123

1 061

84 405

140 367

379 256

107 609

866

147

2 499

6 117

4 757

293 644

16 118

58 072

89 967

272 741

171 573

362 550

1 854

364 830

689 438

324 068

2 113 150

39 214

1 129 255

812 186

13 478 301

1 100 833

11 907 645

1004990 990

Nr. 5.

Beregnet

Værdi for

1902.

Kr.

72 900

422 000

609 400

493 700

117 500

34 300

18 600

182 900

248 200

33 200

1 862 000

163 700

224 800

227 700

776 500

176 700

201 900

19 400

569 500

355 300

419 500

1 709 13 500

1 260 400

9 100

550 700

443 900

763 400

699 200

413 000

232 200


1902.

mi•■■••■•■ .1111■1•1■11

(Forts.)

Vare si ag 5.

2) 8 Stkr. 2) 12 Stkr.

72

II. Vigtigste Indførsels -Artikler.

Mængde-

enhed.

1902.

Trykpapir, Træk- og Filtrerpapir Kg. 288 385

Pap, Pak-, Kardus- og Makulatur-

Tapeter

papir

Mønstre, Visitkort, Konvolutter,

Blanketter, Poser etc.

321 985

6 417

62 894

Cement og hydraulisk Kalk

1 745 158

*Stenkul, Cinders, Kokes .

4 579 814

*Salt (Kogsalt) .

361 058

Soda . . Kg. 924 884

Fajance . 119 773

Porcelæn eller Biscuit . — 11 193

Glasvarer, andre • — 23 319

Jern : Rujern 4 126 754

— Staal 518 323

: Stang-, Bolt- og Baandjern 5 591 751

— : Jernplader, smedede . . 6 287 865

Kobber, Messing etc., raat . 7 109

Aluminium, Kobber etc., i Plader,

Bolte, Stænger • 219 802

Zink, raat

14 891

— , i Plader, Bolte, Stænger, ROr

166 057

Bly, raat . . 52 576

— , i Ruller, Stænger, Tra,ad

Tin, raat

Plader

, i Ruller, Stænger, Plader eller

raspet

Jernvarer : Redskaber og VterktOi

147 062

21 611

30 103

499 876

smedet eller valset:

Jernbaneskinner . 5 426 369

Dampfartøier . 8 Stkr. I R.-T. 8 301

Seilfartøier af Jern og

Staal . 8 6 396

Træ. .

*Maskiner, Motorer etc. . . . . Kr. 1 079 818

Mængde.

1901.

Beregnet

Værdi for

1902.

Ialt 47 469 300

Kr.

329 621 100 900

364 298 70 800

17 351 4 800

72 621 95 000

2 623 910 61 100

4 089 399 6 859 100

459 828 417 500

1 169 939 55 500

125 172 83 800

31 841 11 200

34 356 25 700

4 230 171 235 200

418 810 119 200

4 437 574 825 300

6 660 361 951 400

25 373 9 200

258 896 318 700

24 156 5 200

139 163 66 400

98 353 13 100

161 313 39 700

20 667 43 200

52 367 70 700

332 901 649 800

95 744 542 600

') 3 231 2 490 300

2) 8 798 408 100

1 211 584 1 079 800


Heste . •

Sauer og Lam .

Konserver af Dyr (Hermetik)

Fisk, fersk: Laks .

: Makrel

— - : Sild

*Torfisk

: anden (Hellefisk etc.)

*Fisk, saltet: Klipfisk

* — : Fedsild .

* — — anden Sild

: i Fustager

Fartøi

Kg.

Ansios

Hl.

4 015

1 918 111 600

Sild, røget

Kg.

91 867 115 841 23 000

Hummer

Stkr. 227 315 219 368 204600

*Ost •

*Smør, almindeligt

Kg.

516 353

7 461

477 358 965 500

273 * — , kunstigt (Margarin) . 046 263 239

271 900

Kondenseret Melk

2 488 215 1 519 533 1 741 80G

*Havre

Rugm el .

Brændevin og Sprit

*01

*Bomuldsgarn

Uldvarer, ellers

Bomuldsvarer: Gardint0i

Skind af stort Kvæg .

- - Kalv

- - Sau

- - Gjed

*Skind uden Haarbedækning,

barkede:

Saale- og Bindsaalekeder

Hvalbarder

*Rogn

Vareslags.

(Norske Varer.) 2)

*Gjødningsstoffe: Apatit

Fiskeguano •

73

III. Vigtigste Udførsels-Artikler. ')

Mængde-

enhed.

Stkr.

Kg.

Hl.

Liter.

Kg.

Mængde.

1902. 1901.

457 610

100

11 659 850

947 709

1 758 310

5 088 071

78 425

135 357

4 665

2 419 644

167 421

298 081

27 715

700

3 148

18 852

98 515

171 203

83 527

51 365

83

Nr. 5.

241 824215300

44 200 22 600

6 983 10 874 13 900'

— 27 466 44 771 27 500

Hl. 264 288 10 600

Kg. 300 000 1647 700 16 500

— 345 500 675 700 31 600,,

1) Under Trælast, Træmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare.

2) Se Side 70, Note 1.

5b

112

410 133 411 800 .

30

11 534 793 932 800

470 718 284 300

737 198 775 000

8 688 321 2 035 200

98 244 1 176 400

108 650917500

79 300

231 993

23 563

2 581

36 939

216 997

205 866

106 539

38 595

Beregnet

Værdi for

1902.2)

Kr.

56000

58 800

6 400

800

8 200

52 soa

64 000

445 000

100 200

154 100-


1902. 74

(Forts.)

Vareslags.

(Norske Varer.)

III. Vigtigste Udførsels-Artikler.

'Mængde-

enhed.

Mængde.

1902. 1901.

Beregnet

Værdi for

*Tran Hl. 25 013 32 522 1 125 500

*Trælast m3 497 830 500 267 8 762 800

*Træmasse, tOr Kg. 4 358 699 10 384 116 360 000

vaad . 76 435 893 74 900 620 2 991 800

*Cellulose, tor 24 854 060 18 337 173 3 276 100

— , vaad 3 352 000 1 764 265 219 300

*Fyrstikker 551 957 642 164 204 200

HO 6 700 651 227 179 469 000

Klid • • 3 663 842 3 926 836 274 800

Lin- og Oliekager samt Lin- og

Oliemel 1) 174 085 12 500 22 600

Pakpapir 12 961 036 11 143 037 2 592 200

Træpap 494 925 305 930 64 300

*Is R.-T. 63 051 67 091 94 600

Marmor samt Dolomit til kem.Brug Kg. 242 500 240 000 5 000

*Svovlkis 5 700 048 18 245 000 74 100

*Kobbermalm 45 000 2 042 357 2 400

Jod . 2 915 1 511 43 700

Glasvarer, andre 30 866 19 260 27 800

Sten, huggen 20 580 600 18 124 600 370 500

Kobber, raffineret • • 131 555 78 660 164 400

og Metal, gammelt . 352 890 326 197 264 700

Jernvarer: SOm 840 525 819 654 302 600

: Spiger 945 815 865 975 170 200

Maskiner 227 708 72 929 227 700

BOger 21 482 27 394 193 300

1902.

Ialt 33 618 600

1) I Opgaverne for 1901 er ikke medtaget Lin- og Oliemel.

Kr.


75

Nr. 5.

44. Det norske Skibsbyggeri i Aarene 1898-1901 og den norske Handelsflaade i 1901.

(Efter Opgaver meddelt af Direktøren i Det norske Veritas.)

Landets Skibsbyggervirksomhed i Aarene 1898-1901 inkl, stiller sig,

som følger :

(I denne Tabel er medtaget som staaende i Bygning Skibe, der er gaaet paa Vandet, men

endnu ikke fuldfærdige.)

Aar.

Staaende i Bygning ved

Aarets Begyndelse.

Færdigbyggede, udrustede

og satte i Fart i Aaret.

Satte i Bygning i Aaret.

Seilskibe. Dampskibe. Sejlskibe. Dampskibe. Seilskibe. Dampskibe.

Ton

Netto

ca.

74.

.5

..,4

Ton

Brutto

ca.

71


Tabte.

11 Forladte 102 18

3 2 050

Forsvundne

Kolliderede

Opbrvendte

Kondemnerede .

Strandede og Vrag .

Sunkne

Forliste paa anden Maade

Tilsammen

7

5

11

39

3

• 83

76

Norges Handelsflaades Forøgelse og Formindskelse i Aaret 1901 har

været følgende :

Seilskibe af Træ .

— - Jern .

- - Staal .

Sum Sejlskibe

Byggede i

Landet.

Drægtig

hed i

Ton.

KjObte i

111111111119111111MINEIBMIII

Udlandet.

Dtægtig-

-i.' ' hed i

Ton.

3 233 Dampskibe af Træ . 5

4 1 046 4,

- Jern .

- 11 11 193 11»

- Staal . 32 29 809 14 15 821 6,

Sum Dampskibe

Netto. Netto.

15 11 677 84

21 25 529 15

- 2

36 37 206 101

Brutto. Brutto.

37,

33 042 29 28 065 21

3 403 1 1 257

3 121 - -

- 1 1 110

5 950 3 2 747

21 651 8 6 949

478 1 477

45 705 17 14 590 1

Solgte til

Udlandet.

Drægtig- Droegtighed

i hed i

`I Ton.

Netto. I Netto.

45 832 501 23 051

13 590 4 } 3 035

1 000 1 1 407

60 422 55 27 553

Brutto. ' Brutto.

1 438 , 875

11 4094 3 295

7 770 4 2 648

20 617 11 6 818

Afgang (±),

Tilkomst (+).

, Drægtig-

73.

▪ hed i

▪ Ton.

Netto.

H- 119 H- 57 206

+ 2± 8 904

3 2 467

120H-50 769

Brutto.

▪ 2+ 1 966

4 350

▪ 361± 35 212

-I-- 34+ 33 672

Angaaende de i 1901 tabte Fartøjer hidsættes følgende Oplysninger:

Forlisenes Art.

ARIMINININNEMINE/N/011

Sejlskibe. Dampskibe.

Af Træ. I Af Jern ell. Staal.

Ton I Ton

Antal. Antal.

Netto. Netto.

Af Træ.Af Jern ell. Staal.

Ton

Antal. Brutto. rutto. Antal. Brutto.

1 391 - -

- - 7 7 849'

1 713 - -

1 134 2 839'

- - - -

1 200 8 10 441

- - - -

4 1 438 17 19 179

Al Seilfartøierne var '31 Træskibe og 1 Jern- eller Staalskib norske fra

Bygningen af, medens 52 Træskibe og de 16 Jern- eller Staalskibe var indkjøbte

som ældre. Af Dampfartøierne var 6 Jern- eller Staalskibe norske fra,

Bygningen af, de øvrige var indkjøbte som ældre.

Tabsprocenten var gjennemsnitlig regnet efter Antal 5.19 96 (Seil 6.71,

Damp 2.49) og efter Drægtighed 4.93 (Seil 7.18, Damp 2.57).

1) Heri ogsaa indbefattet 1 Seilskib paa 127 Ton, der blev afrigget eller opbrukket.

Johannes Bjørnstads Bogtrykkeri.


Meddelelser

fra

Det statistiske Centralbureau.

(Journal du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvége.)

y

Tyvende Bind. Nr. 6. 1902.

Indhold

Side. Side.

I.Toldintrader i Juni 1902 . . . . 77 8. Uddrag af Norges Banks Bøger Juni

2. Indfør-sel og Udførsel af enkelte Hoved- 1901 og 1902 samt foreløbig Oversigt over

artikler i Juni 1902 78 den ugentlige Stilling i Juli 1902 . . . 83

3. Trælastudførsel i januar—Juni 1902 . 80 9. Brændevins- og Malttilvirkning etc. i

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet Juni 1902 81

i Januar—Mai 1902 . ...... . 81 10. Antallet af Akkordforhandlinger og af

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa Konkurser i Juni 1902 ..... . . 81

Storbritannien og Irland i Juni 1902 . 81 11. Antal Skatydere, Formue og Indtægt samt

6. Jernbanernes Driftsindtægter i April udlignet By- og Herredsskat for 1901 . 85

1902 82 12. Private gjensidige Brandforsikringsfore-

7. Korrespondance ved Rigstelegrafen og ninger i Landdistrikterne 1900 . . 100

Rigstelefonen i Marts 1902 82

Indførselstold

I. Rigets Toldintrader i Juni 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

A. I Juni Maaned.

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende

Forskjellige Indtægter

.1,■•■••■••••

Indgaaende .

'■111=11011111111111MIIIIMM1111111•1

Kr

Ialt Kr.

B. I April—Juni Maaneder . , Kr.

1900. 1901.

1 381 795 1 278 667

56 384 50 693

91 290 101 356

7 427 6 449

1 539 896 1 437 165

8 590 313 8 329 712

111.1.11•111

1902.

1 245 630

54 151

105 312

6 030

1 411 126

8 129 700

35 Anslaaet 000 for det hele Budgetaar 000 Kr

35 000 000 34 500 000

C. I de 12 Maaneder, der ender ultimo Juni.

34 Indførselstold 211 ......... 970 Kr.

32 782 249 33 951 202

Laste- og Fyrafgift'for Udgaaende

Forskjellige Indtægter

Indgaaende

Ialt Kr.

1900-1901. 1901-1902. 1902-1903.

M.11011.■ 0.0.11

1900. 1901. 1902.

1 951 412 1 933 863 1 874 504

84 152 78 926 81 174

- -

36 247 531 34 795 038 35 906 880


1902. 78

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og UdfOrsel af enkelte Hovedartikler i

Artikler. Mængde.

Beregnet Værdi.

Indførsel.

1. Rug, uforrnalet

2. Byg

3. Malt

4. Ris, afskallet(Risengryn og Rismel)

5. The.. . .•

6. Kaffe

7. Sukker

8. Sirup ..

9. Tobaksblade

10. Brændevin og Spiritus paa Fust

11. Vin paa Fustager

12. Bomuld

13. Hamp

14. Uldvarer (Tarif-Nr. 659 og 660)

15. Petroleum, Paraffinolie (Tarif-Nr.

464)

16. Salt (Kogsalt)

17. Stenkul, Cinders, Kokes .

18. Maskiner og Motorer ete. . .

Diverse tidligere medtagne Artikler .

1900.

1901.

Juni.

1902.

22 874 945 19 633 326 19 475 537

8 496 137 9 597 389 10 651 914

482 121 279 680 239 534

186 431 330 552 199 646

11 180 7 031 7 689,1

827 865 866 917 1 178 104

2 412 696 2 901 4302 569 9441

188 944 874 658 1 142 148,'

113 790 93 417 112 573!1

92 132 106 7169542211

646 528 480 627 433 638,11

298 940 277 738 234 382I

88 190 161 596 148 6941

50 283 52 629

S3439

4 457 781 4 542 088 3 771 736

Sum . . • •

Anslagssum ') af de øvrige Artikler

Samlet værdi .

Udførsel.

(Norske varer.) s )

1. TOrfisk

2. Klipfisk . .

3. Fedsild, saltet

4. Anden Sild, saltet

5. Smør, almindeligt

6. - kunstigt

7. Rogn .. . .

8. Tran •

9. Fiskeguano

10. Is

11. Trælast .

12. Træmasse, tør .

13. Træmasse, vaad •

14. Cellulose, tør .

15. Cellulose, vaad .

16. Fyrstikker.

17. Svovlkis

18. Kobbermalm 3)

Diverse tidligere medtagne Artikler

kg.

111.

Kr.

kg.

Kr.

Kr.

kg.

hl.

kg.

hl.

kg.

r.-t.

m3

kg.

Sum . . . Kr.

Anslagssuml) af de øvrige Artikler

Samlet værdi . Kr.

1901. 1902.

Kroner. Kroner.

1 983 000

959 800

69 900

62 800

13 900

762 900

812 400

96 200

98 100

181 400

384 500

205 500

98 600

344 700

2 (.:06 000

1 038 600

57 500

37 900

15 100

1 001 400

616 800

125 600

118 200

156 500

390 300

201 600

120 400

371 400

1

1

317 900 282 900

113 143

1 482 067

566 539

72 016

66 974 105 949

1 591 478 1 866 535

598 960 660 085

73 107 44 209'

100 500 116 500

2 466 800 2 613 100

599 000 660 100

92 700 52 000

9 650 600 9 981 900

14 738 000 15 244 000

212 809

3 219 828

15 441

36 455

77 752

69 314

11 487

7 979

130 085

40 235

159 498

1 127 510

25 922 385

4 514 468

874 000

173 806

5 780 000

348 499

4 080 302

6:410

20 077

89 715

82 032

15 801

13 581

346 100

48 656

138 808

1 473 500

22 562 575

6 648 675

440 000

139 681

13 565 000

910 800

357 408

4 612 832

16 589

30 723

90 964

51 964

10 756

6 870

878 600

31 942

152 193

1 963 610

26 283 866

6 972 821

1 205 800

245 180

16 037 000

700 000

24 388 600 25 225 900

174 200

1 550 500

115 400

16'J 600

140 900

86 200

758 400

543 400

31 100

97 300

2 567 900

119 400

879 900

897 600

29 700

51 800

176 400

48 40')

12 600

171 600

1 845 100

298 600

338 000

142 800

52 000

591 (300

309 200

87 900

55 900

2 739 500

153 200

867 400

864 600

74 800

90 700

240 600

35 000

12 500

8 441 700 8 971 000

3 743 100 _3 977 800

12 134 800 12 948 800

1) Beregn et efter Forholdet i 1901 mellem de medtagne og de ikke medtagne Artikler. 2) Under Trælast,


Juni Maaned samt Januar-Juni 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

1900.

Mængde.

Januar-Juni.

79

Beregnet Værdi.

1901. 1902. 1901. 1902.

Kroner. Kroner.

71 9 529 804 554 96 938 574 97 100 631 226

9 965 800

36 629 174 35 137 074 28 820 248 3 513 700 2 810 000

2 643 301 2 056 902 2 126 433

514 200 510 300

1 643 997 1 320 846 1 671 271

251 000 317 500

55 775 53 128 57 435

103 300 114 200

4 637 618 5 567 281 5 514 588

5 162 000 4 930 300

15 299 495 15 674 594 15 395 813 4 419 700 3 716 100

3 838 996 5 210 193 6 558 658

573 100 721 400

949 831 932 560 655 645

979 200 688 400

581 938 618 529 589 861

1 098 100 987 500

2 385 877 1 987 042 2 571 676

1 589 600 2 286 800

1 318 964 1 819 635 1 437 828

1 579 000 1 180 400

992 294 1 376 967 1 341 119

828 300 1 174 100

554 235 551 914 515 117 3 473 800 3 625 200

11 540 138 18 084 060

785 001 706 066

9 336 722 8 303 899

3 775 147 2 960 094

267 856 296 432

1 526 183

12 796 054

97 860

339 106

946 835

550 391

23 236

50 263

374 755

163 845

1 050 695

10 005 985

138 985 890

47 830 555

5 742 629

961 077

26 330 000

1 102 500

1 310 964

18 781 561

164 307

229 486

872 778

570 927

36 845

67 743

1 066 320

174 712

1 020 102

10 532 941

148 937 934

43 838 114

3 700 865

1 076 511

45 116 000

3 634 983

17 809 528

691 701

9 272 108

2 952 746

223 161

2 755 948

14 811 613

124 094

293 041

962 020

489 194

30 052

45 649

2 020 730

139 264

1 073 712

10 221 034

165 248 224

47 509 993

6 585 760

1 190 817

37 651 787

2 434 000

Trwmasse og Cellulose er ogsaa medtaget Udførselen af svensk Vare.

1 407 000 1 405 900

1 059 100 781 200

13 084 000 13 428 300

2 960 100 2 952 700

357 500 251 600

52 756 800 51 847 700

80 568 400 79 180 000

133 325 200 131 027 700

810 400 1 242 900

7 137 000 5 924 600

3 213 700 1 939 500

2 342 000 2 144 200

1 625 000 1 729 100

599 400 497 900

1 763 200 1 514 100

2 709 700 2 054 200

95 900 199 200

311 100 227 900

21 298 500 18 916 800

1 344 300 817 300

5 929 700 5 985 200

5 691 700 6 092 900

267 200 420 500

398 200 440 500

586 500 521 600

192 800 121 900

226 200 337 500

56 442 500 51 127 800

25 027 500 22 671 000

81 470 000 73 798 800

Nr. 6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

8) Herunder ogsaa endel Skjærsten.


1902. 80

Lande, hvortil og Told-

steder, hvorfra udført.

. Norges Trælastudførsel i Januar—Juni 1902.

Høvlet

Last.

Skaaren

Last.

Huggen

Last.

Januar—Juni,

Rund

Last.

Stay.

Splitved,

Brænde

etc.

y

Ialt.

Heraf i

Juni

Maaned.

m3 ms ms m 3 m3 m3 m3

Sverige 2 556 588 88 66 17 065 20 363 4 558

Danmark 1 570 6 722 3 936 801 669 4 482 18 180 6 331

Island 323 6 780 2 314 93 10 9 520 2 055

Tyskland 2 688 18 343 14 393 2 059 6 534 9 44 026 6 792

Nederlandene 32 450 11 731 12 717 12 733 1 510 260 71 401 7 735

Belgien 827 78 386 '2448 1 474 83 135 8 223

Storbritannien og Irland 264 045 126 321 22 833 224 072 23 390 25 136 685 797 98 193

Frankrige 1 650 34 214 917 46 898 1 277 84 956 6 642

Portugal og Madeira 1 104 17 1 121

Spanien 2 622 372 6 3 000 337

Italien.

Nord-Afrika 4 745 4 484 9 229

Afrika forøvrigt . 16 011 9 686 196 110 266 26 269 7 741

A u3tralien 14 556 973 15 529 3 069

Andre Lande 667 193 310 4 7 1 186 517

Fredrikshahl 44 133 20 371 2 461 11 829 1 992 2 150 82 936 14 466

Sarpsborg 1 037 1 091 266 31 430 113 33 937 1 880

Fredrikstad 181 149 48 152 2 682 24 823 13 666 24 154 294 626 45 321

Moss 1 527 3 585 3 605 8 717 2 473

Kristiania 45 781 33 270 1 977 43 001 121 258 121 411 13 212

Drammen 37 690 15 524 9 457 4 681 12 000 789 80 141 10 987

Larvik 17 599 6 107 5 094 9 029 1 115 795 39 739 7 156

Krager0 10 386 12 384 21 466 317 2 667 47 220 5 246

Brevik 915 1 796 4 304 70 7 085 890

Porsgrund 3 092 15 815 9 556 56 946 487 220 86 146 10 770

Skien 12 923 1 066 6 890 1 529 22 408 3 505

Østerrisør 7 355 546 17 473 3 414 28 788 9 878

Tvedestrand 2 872 139 4 800 • 1 634 9 445 2 043

Arendal 21 251 2 039 20 518 4 049 47 857 5 207

Grimstad 5 119 1 107 6 226 93

Lillesand 4 944 178 1 637 6 1 660 8 425 466

Kristiansand 38 333 3 095 13 787 168 2 328 57 711 7 584

Mandal 6 103 2 021 786 429 9 339 2 652

Trondhjem 39 210 8 456 904 48 570 5 057

Namsos 4 5 348 809 290 6 451 •

Andre Byer 2 105 6 146 3 335 11 889 44 15 23 534 3 307

Ialt 1902 334 120 304 850 58 092 290 001 39 680 46 969 1 073 712 152 193

— 1901 306 592 283 693 35 331 299 089 40 613 51 784 1 020 102 138 803

1900 315 641 294 932 51 844 285 680 47 010 55 588 1 050 695 159 498


IIIMMENEMEMMIMMIIMOMENININII.

Januar—Mai

Juni....

Ialt

454 827 283

70 745 353

222 685 105

25 581 794

114 923

97 984

83 352

38 269

Ankomne ladte Fartøjer.Afgaaede ladte FartOier.

1900. 1901. 1902.I1900. 1901. 1902.

Ton.

952 596

81

4. Sklbstarten_mellem Norge og Udlandet i Januar—Mai 1902.

Norske Dampfarteier • 1 155

Seilfartoier . 376

Fremmede Dampfartøier . I 410

SeilfartØier

Ialt : Januar—Mai 1902

Herat' i Mai 1902. .

1901

1900

240 195 257 727

111■11111111111111■11111111•111111•1101111111111111111110111111111111

Ankomne Farteier.

Ladte. Ballastede.

Ton. Ton.

939024' 907 718

236 913

Ton.

1 174 316

221 111

A fgaaede Fartøjer.

Ton.

985 785

195 649

Nr. 6.

Ladte. Ballastede.

Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.

351

2 292

2 306

2 478

591

773 838

765 060

833 351

175 533

1 535

1 274

334 528

303 098

1138/ 264 531

501 89 495

1 311 500 412 240

1 065 271 098 166

409 223 713 113

1 742 68 868 125

4 527

4 073

3 843

1 064 091

1 013 692

983 001

1 201 242 956

.■1•111.111■■••

122 747

70 769

76 830

6 631

Ton.

976 861

182 155

1 192 791 1 196 751 1 144 6311 1 395 427 1 181 434 1 159 016

644

581

561

221

276 977

243 170

252 888

5. Norske Skibes Fart med Ladning paa Storbritannien og Irland i Juni 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

O a

89 445


1904 82

Baner.

Smaalensbanen .

GjOvikbanen

Kongsvingerbanen . .

Kongsvinger-Flisenbanen

Kristiania-Drammenb. .

Drammen-Skienbanen .

Drammen-Randsfjordb.

Eidsvold-Ottabanen

Hamar-Grundsetbanen .

Grundset-Aamotbanen

StOren-Aamotbanen .

Trondhjem-StOrenbanen

Merakerbanen

Rederbanen

Bergen-Vossbanen . .

Kr.sand-Byglandsfj.banen

Hovedbanen

Urskog-Holandsbanen

Tonsberg-Eidsfossbanen

Lillesand-Flaksvandb. .

Ne sttun-Osbanen .

Sulitjelmabanen . .

Samtlige Baner (Stats.

og Privatbaner) 1902

I samme Tidsrum 1901

B. Antal Telefonsamtaler ...... . •

C. Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtægter

Kr. I

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlæg .

Januar-Marts.

A. Antal af taxerede Telegrammer :

Til Indlandet

- Udlandet

Fra Udlandet

B. Antal Telefonsamtaler

6. Jernbanernes Driftsindtægter 1 April Maaned 1902.

TrafikeretMeng-

Km.

250

116

122

50

53

167

143

229

38

26

321

51

106

76

108

78

68

54

48

17

26

13

Ialt

C. Telegraf- og Telefonstationernes Bruttoindtægter

Kr.

de.

Person-

trafik.

Kr. Ø.

115 895.92

11 719.41

28 915.78

3 208.73

59 896.13

56 341.79

23 891.83

35 106.68

8 526.70

3 733.16

34 959.89

9 582.81

10 039.07

12 541.34

19 521.50

5 297.10

44 748.50

2 383.95

2 006.55

511.75

2 157.47

Heraf falder paa Kristiania Telefonanlæg . -

Indtægter i Maanedens LOb.

Gods-

trafik.

80 130.29

20 305.89

59 978.74

4 904.42

33 438.44

24 670.98

80 128.99

59 126.28

12 518.02

5 710.32

40 669.96

20 811.66

29 455.39

8 495.04

10 755.67

9 660.98

123 601.60

5 508.07

3 031.64

1186.29

552.88'

-

I

2 160 490 986.09 634 641.55,

2 072 587 318.72 613 226.621

Øvrige

Indtægter.

.I■1•••

Kr. Ø. Kr. Ø.

Til-

sammen.

Kr. Ø.

Indtægter fra Driftsaarets

Begyndelse.

Ialt.

Ø-

pr.

Dag

og

Banekm.

Kr. Ø.

1

1

895.58 196 921.79 196 921.79 26.26

73.67 32 098.97 32 098.97 9.22

282.53

55.77

89 177.05

1

8 168.92

89 177.05

8 168.92

24.37

5.45

1 070.52 94 405.09' 94 405.09 59.37

923.03 81 935.80 81 935.80 16.35

974.62 104 995.44 104 995.44 24.47

316.63 94 549.59 91 549.59 13.76

173.54 21 218.26 21 218.26 18.61

37.05

348.59

9 480.53

75 978.44

9 480.53

75 978.44

12.15

7.89

97.68 30 492.18 30 492.18 19.93

537.79 40 032.25 40 032.25 12.59

348.29 21 384.67 21 384.67 9.38

793.33 31 070.50 31 070.50 9.59

190.841 15 148.92 15 148.92 6.47

1 348.01 169 698.11 169 698.11 83.19

1.90 7 893.92 7 893.92 4.87

16.10 5 054.29 5 054.29 3.51

32.92 1 730.96 1 730.96 3.39

42.50 2 752.85 2 752.85 3.53

8 560.89, 1 134 188.53 1 131 188.53 17.61

9 147.291 1 209 692.63 1 209 692.63 1946 .

7. Korrespondance ved den norske Rigstelegraf og Rigstelefon I Marts 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Marts.

A. Antal af taxerede Telegrammer:

Til Indlandet

- Udlandet

Fra Udlandet

Ialt I

_

1900. 1901. 1902.

122 780 119 189 115 637

32 757 32 896 30 819

155 537 152 085 146 456

37 432 37 591 35 635

192 969 189 676 182 091

116 325 137 569 146 073

234 603 262 664 296 008

20 936 58 975

324 338 304 773 308 910

90 991 89 625 90 296

415 332 394 398 399 206

102 597 103 281 104 808

517 929 497 679 504 014

306 787 382 525 415 024

689 712 990 793 978 166

283 682 244 374


83

8. Uddrag at Norges Banks Bigger ved Udgangen at Juni Maaned 1901

og 1902 samt foreløbig Oversigt over den ugentlige Stilling

i Tidsrummet 30 Juni-31 Juli 1902.

1. Uddrag af Bankens Boger ultimo Juni 1901 og 1902.

Aktiva.

Nr. 6.

Bankens Guldbeholdning : Juni 1901. Juni 1902.

i Bankens Kjældere . • . Kr. 24 468 404 Kr. 22 786 345

hos Kommissionterer i Udlandet 12 234 795 - 12 865 413

Kr. 36 703 199 Kr. 35 651 758

Aktieeiernes Konto . 104 395

Anvendte Midler :

Udlaan mod Pant eller Depositum

Kr. 5 394 105 Kr. 6 206 467

Indenlandske Vexler og Vexelobligationer

. . - 48 466 083 - 43 456 732


Udestaaende i Boer og indkjobte

Panter - 2 055 854 - 3 738 819

- 65 916 042 - 53 402 018

Udenlandske Vexler - 4 250 792 - 1 059 538

Rentebærende indenlandske Værdipapirer . - 982 878 - 849 888

- udenlandske - 3 934 568 • 8 966 665

Funderede Sedler . . Kr. 71 703 199 Kr. 70 651 758

i OmlOb er - 68 420 630 • 67 272 191

Altsaa i Kasse - 3 282 569 3 379 567

Andre Konti . . 2 806 030 3 730 606

Kr. 107 980 473 Kr. 107 040 040

Passiva.

Funderede Sedler , Kr. 71 703 199 Kr. 70 651 758

Aktieeiernes Indskud - • . • 12 509 910 - 12 509 910

— , ny Serie • 2 652 570 - 2 997 470

Reservefondet - 7 574 589 . 7 880 474

Foliokonto. . . - 6 947 221 . 6 074 262

Vindings. og Tabs- og Interessekonto - 1 632 074 . . • 1 239 450

Konto for uopgjorte Tab • 1 246 848 . . - 1 440 928

Andre Konti . . -. 3 714 062 . - 4 246'788

Kr. 107 980 473 Kr. 107 040 040

uldbeholdning

Sedler i OmlOb . .

Foliomidler

2. Ugentlig Oversigt for Tidsrummet 30 Juni-31 Juli 1902.

Kasse (Seddelreserve)

Anvendte Midler .

Rentebærende Værdipapirer .

Udenlandske Vexler .

30 Juni. 7 Juli. 15 Juli. 22 Juli. 31 Juli

Kroner. Kroner.

35 662 000 36 902 000

67 195 000 66 778 000

3 467 000 5 124 000

6 080 000 8 394 000

53 500 000 53 815 000

9 816 000 9 816 000

1 059 500 1 499 000

Kroner. Kroner.

39 494 000

65 441 000

9 053 000

9 138 000

51 052 000

9 816 000

1 079 300

38 980 000

64 589 000

9 391 000

9 142 000

50 607 000

9 816 000

1 094 100

Kroner.

38 203 000

63 858 000

9 345 000

9 270 000

50 719 000

9 815 000

1 253 400


1902. 84

9. Brændevins- og Malttilvirkning samt Afgift deraf 1 Terminen 1901-1902,

sammenlignet med tidligere Terminer.

111•1111■111111111■11111111111111■

1899-1900. 1900-1901. 1901-1902.

A. Tilvirkning af Brændevin:

3 356 September—Mai 219 Liter

3 657 523 4 312 615

Juni

84 407 61 924 47 764

Ialt (100 Pet. Styrke) Liter

B. Tilvirkning af Malt:

10684.2 September—Mai . Ton

10576.o 10550.9

Juni

304.6 247.3 136.5

Ialt (stObsat Korn) Ton

3 440 626 3 719 447 4 360 379

10988.8 10823.3 10687.4

0. Produktionsafgift af Brændevin:

6 682 September—Mai 578 Kr

7 267 418 8 607 092

Juni

174 792 130 268 104 169

Ialt Kr. I 6 857 370 7 397 686 8 711 261

D. Produktionsafgift af Malt:

September—Mai Kr3 963 852 3 923 693 3 914 327

Juni 113 003 91 751 50 631

Ialt Kr. I 4 076 855 4 015 444 3 964 958

10. Antallet at Akkordforhandlinger aabnede efter Skifteretternes Kjendelse

samt at Konkurser anmeldte for Skifteretterne I Juni 1902,

sammenlignet med tidligere Aar.

Juni. I Januar—Juni.

1900. 1901. 1902. I 1900. 1901. 1902.

nger

Akkordforhandli

Rige;

1 Konkurser

26

42

22

54

19

') 50

274

317

173

334

149

2) 336

Byerne

2

• $ Akkordforhandlinger

1 Konkurs er

16

29

11

32 133 I 218005

107

210

95

192

Bygderne 1 Akkordforhandlinger

10 11 6 71 66 51

Konkurser 13 22 27 132 124 144

Kristiania

Bergen

Akkordforhandlinger

Konkurser . . .

Akkordforhandlinger

Konkurser

i Akkordforhandlinger

Trondhjem Konkurser

7 1 2 85 12 8

8 12 11 69 76 70

1 - 2 8 6 9

2 1 2 24 17 19

- - 1 3 8 2

2 2 2 8 4 13

1) I ingen af disse Boer har Akkordforhandling fOrst fundet Sted. 2) Heraf 25 Boer, hvori

Akkordforhandling fOrst har fundet Sted.


85

II. Antal Skatydere, Formue og Indtægt samt udlignet By- og Herredsskat

for 1901.

Nr. 6.

Nedenstaaende Opgaver er meddelt efter Skatteligningen for 1901.

Til Sammenligning har man tilføjet Hovedsummerne for Byer, Bygder og

Riget ifølge Skatteligningen for 1900.

Byerne. Bygderne.

156 306 1900

459 278

Antal Skatydere 1901

162 511 468 572

615 584

631 083

1900 Kr.

Antagen Formue

1901

873 600 964

873 159 622

1 224 049 475

1 264 190 502

2 097 650 439

2 137 350 124

1900

Antagen Indtægt 1901

230 604 402

235 906 406

232 016 681

242 385 207

462 621 083

478 291 613

1900

Skatbar Indtægt 1901

106 574 895

109 920 646

112 770 412

118 827 925

219 345 307

228 748 571

Udlignet By- eller 1900 17 032 325 11 592 130 28 624 455

Herredsskat . . 1901 19 649 904 12 681 194 32 331 098

Heraf paa faste 5 1900 4 569 595 1 401 018 5 970 613

Ejendomme. . 1901 11. 5 427 839 1 396 734 6 824 673

Heraf paa Formue

- Indtægt

Landsdele.

Byerne 1).

Fredrikshald .

Sarpsborg

Fredrikstad

Moss . .

Son

Hølen .

DrOak

Kristiania

Hamar

Kongsvinger

Lillehammer

Gjøvik.

HOnefoss

Drammen

Kongsberg

Riget.

1900 1 518 603 2 181 201 3 699 804

1101 1 711 945 2 376 691 4 088 636

1900 10 944 127 8 009 911 18 954 038

1901 12 510 120 8 907 769 21 417 889

Antal

Skat-

ydere.

2 879

2 232

3 739

2 147

63 642

1

1

5

1

260

53

741

761

440

861

126

665

401

421

Antagen

Formue.

Tus. Kr.

13 025

4 477

14 968

8 186

298

149

1 855

406 132

6 387

1 352

5 480

3 126

4 105

30 284

4 146

1901.

Antagen

Indtægt.

Tus. Kr.

3 832

2 306

5 210

2 806

169

42

704

100 693

2 553 '

512

1 162

1 092

900

9 173

1 550

Skatbar

Indtægt.

Tus. Kr.

1 558

880

2 493

1 172

54

13

220

46 344

1 305

227

666

497

483

4 870

515

paa faste

Eiendomme.

Kr.

48 593

29 911

38 353

42 128

Udlignet Byskat :

964

246

3 643

3 358 249

20 875

1 450

6 288

6 532

6 000

124 736

42 103

paa

paa

Formue. Indtægt.

Kr.

26 050

8 953

29 937

16 372

596

298

2 782

812 263

9 580

2 028

7 064

4 689

5 747

45 426

6 189

Kr.

137 738

96 833

302 564

131 469

6 168

921

21 639

5 497 551

120 020

14 872

43 242

54 635

32 300

466 846

51 460

Ladestederne Hvitsten og Holmsbu er medregnede under de Herreder, hvortil de hører (se

Akershus og Buskerud Amter).


1902. 86

(Forts)

Landsdele.

- .

Antal

Skat-

ydere.

Antagen

Formue.

Antagen

Indtægt.

Skatbar

Indtægt.

-Udlignet Byskat:

paa faste

Biendomme.

paa I paa

1

Formue. 1 Indtægt.

Tus. Kr. Tus. Kr. Tus. Kr. Kr. Kr. Kr.

Svelviken . . . • . . 447 712 286 76 1 843 1 424 9 639

Holmestrand 707 2 457 884 417 10 832 4 914 50 132

Horten 2 675 3 746 3 008 985 - 5 618 109 364

Aasgaardstrand . . . . 148 487 93 56 642 790 2 72€

Tønsberg 2 246 19 237 3 740 2 248 • 28 698 185 351

Sandefjord 1 360 6 146 1 439 826 - 12 292 107 12C

Larvik. . . , . . . . 2 694 9 487 3 258 1 388 32 321 18 954 181 301

Krager0 . . • • • • 1 523 6 030 1 856 766 23 000 12 422 11076€

Langesund . . . . . . 483 1 290 385 152 3 435 2 450 1715€

Stathelle 167 818 181 103 794 1 063 4 47e

Brevik 717 1 342 625 283 5 795 3 075 39 599

Porsgrund 1 478 7 259 1 757 874 6 743 14 517 99 72C

Skien 2 849 14 435 4 521 2 248 66 033 28 870 286 259

Osterrisør 1 077 4 088 1 213 559 13 319 8 582 79 250

Tvedestrand 429 2 810 550 256 - 4 916 30 084

Arendal 1 172 13 411 2 404 1 461 30 030 26 797 154 395

Grimstad 798 3 700 852 378 7 500 7 030 47 970

Lillesand . . . . . . 436 1 817 411 156 5 287 4 544 27 517

i

Kristiansand 3 127 16 780 4 745 I2 022 77 876 33 560 252 945

Mandal

Farsund ..... .

Flekkefjord

.

901

570

576

3 406

1 940

3 208

1 043

534

631

396

222

276

7 388

1 214

4 4'10

7 017

3 265

6 415

56 804

19 603

33 206

Sogndal 136 163 75 16 312 408 2 443

Egersund 934 2 354 919 346 - 4 692 45 333

Sandnes 741 3 037 r 698 293 6 861 6 074 30 205

Stavanger 6 504 30 605 8 568 3 679 167 614 62 018 494 506

Skudeneshavn 271 759 211 57 1 946 1 625 8 602

Kopervik 215 808 217 99 1 274 1 290 5 907

Haugesund . . . . . 1 718 8 805 2 494 1 338 21 294 17 610 165 546

Bergen . . ..... 16 225 118 933 27 385 14 186 778 250 237 838 1 361 325

Flor0 ...... . . 249 522 216 58 - 835 6 150

A alT5und . . . . • . 2 826 8 940 3 511 1 517 - 16 176 190 784

Mo1d)? 574 1 571 536 217 4 500 3 141 27 382

Kristiansund 2 738 9 876 3 198 1 322 26 503 29 626 208 889

Trondhjem 8 157 40 804 13 017 5 876 358 798 81 608 657 007

Levanger . . . . . . , 519 1 101 465 171 4 899 1 870 19 533

Stenkjær 764 1 982 607 203 3 595 3 963 28 355

Namsos 656 925 604 234 6 833 1 850 32 317

Mosjøen 475 753 352 114 - 1 506 12 100

Bodø 1 219 3 333 1 514 779 - 6 000 95 367

Tromsø . . . • • • • 1 609 5 417 2 125 946 12 627 10 835 105 053

Hammerfest . . . . . 619 1 646 743 397 4 010 3 292 38 882

Vads0 508 1 078 578 281 - 2 157 37 482

Vardø 906 1 172 753 347 - 2 344 53 315

Ialt 162 511 873 160 235 906 109 921 5 427 839 1 711 945 12 510 120


(Forts.)

- Landsdele.

Herreder. ')

Smaalenenes Amt.

Antal

Skat-

ydere.

Antagen

Formue.

87

Antagen

Indtægt.

Skatbar

Indtægt.

Nr. 6.

Udlignet Herredsskat:

paa faste

Eiendomme.

paa

Formue.

paa

Indtægt.

• Tus. Kr. Tus. Kr. Tus. Kr. Kr. Kr. Kr.

Trogstad 1 323 3 624 596 230 - 7 218 21 187

Askim 1 674 3 619 937 341 5 202 3 655 17 259

Spydeberg 893 3 948 518 208 6 396 13 487

Skiptvet . . . . . 814 1 660 355 164 1 185 3 320 10 159

Rakkestad 1 615 6 096 876 307 7 504 11 866 27 173

Eidsberg 1 581 5 210 884 304 10 411 10 141 24336!

ROdenes 703 3 714 334 134 • 1 496 6 309 10 266

Aremark . . 1 107 5 290 682 301 6 925 8 044 18 563

Id 1 640 4 497 1 097 458 I - 8 658 26 429

Berg. . 1 723 7 637 1 185 555 2 670 10 500 10 617

Skjeberg . , . . . . 1 778 5 893 1 336 591 1 519 6 147 22 787

hvaler valer . .. , .. . 1 326 1 983 781 354 370 2 253 15 838

Borge . . . . 1 989 6 489 1 830 937 4 300 10 320 46 844

Varteig 341 864 180 114 746 1 158 6 106

I

Tune . . • . 2 196 6 707 2 048 1 352 7 800 6 199 31 668

(Ilemtninge 2 467 9 519 2 966 1 656 4 196 17 938 98 463

0110 . . 1 729 6 103 1 474 693 2 129 12 188 38 149

Raade 1 007 2 634 510 163 - 5 267 15 293

Rygge 1 259 3 899 775 329 7 241 6 315 21 396

Moss .

Vaaler

• • . . •

440

883

3 332

3 128

490

421

297

145

1 899

3 092

4 254

6 066

15 146

12 248

Hobol . . . 875 3 067 459 169 - 6 134 16 079

Akershus Amt.

Ialt 29 363 98 913 20 734 9 802 68 685 160 376 539 493

Vestby 2) 1 028 3 790 590 244 - 6 145 20 100

Kraakstad 1 031 3 605 632 354 1 009 4 481 21 525

Aas 1 016 3 838 728 349 6 088 4 875 20 799

Frogn 772 2 468 476 262 3 000 4 072 12 987

Nesodden . . • . • • 721 4 466 632 419 2 348 3 559 17 423

Aker 5 400 64 406 7 992 4 357 52 112 180 832 377 268

Bærum. 2 701 30 953 3 692 2 417 6 790 30 620 92 210

Asker . . . . . . 1 391 G 692 1 146 567 9 285 7 762 32 965

Urskog 1 270 5 922 772 359 1 806 11 157 20 355

HOland 1 961 8 177 1 113 489 8 528 11 774 35 047

Enebak . • • • • • 813 3 265 444 196 13 497 4 759 11 464

Fet 1 305 3 042 872 398 9 217 4 440 22 853

Sørum 878 3 246 524 202 8 117 5 129 12 800

Skedsmo 2 588 5 586 2 053 902 15 585 7 310 45 199

Nittedalen 872 3 972 535 293 7 565 6 647 14 611

1) I Opgaverne over udlignede Skatter for de Herreder, hvori findes Værker og Brug med eget

Skole- og Fattigvæsen, er i Almindelighed ikke indbefattet disse Værkers og Brugs Udgifter

til Skole- og Fattigvæsen (Skattelovens § 27), hvorimod den Formue og Indtægt, hvortil ved.kommende

Eier er ansat ved Ligningen til Herredets øvrige Udgifter, er medregnet i Herredets

samlede antagne Formue or Indtægt saavelsom i den skatbare Indtægt.

2) Heraf Hvitsten Ladested : Antal Skatydere 86, antagen Formue Kr. 634 000, antagen Indtægt

Kr. 65 900, skatbar Indtægt Kr. 41 420.


1902. 88

(Forts.)

Landsdele.

Antal

Skat-

ydere.

Antagen

Formue.

Antagen

Indtægt.

Skatbar

Indtægt.

Udlignet Herredsskat:

paa faste

Eiendomme.

paa paa

Formue.Indtægt.

Tus. Kr. Tus. Kr. Tus. Kr. Kr. Kr. Kr.

Gjerdrum . 615 1 480 284 157 4 520 2 220 8 337

Ullensaker . . 1 798 5 066 1 008 383 9 646 10 740 26 217

Nes 2 403 6 270 1 151 505 14 900 8 388 40 674

Eidsvold 3 159 7 359 2 034 810 9 186 13 269 49 856

Nannestad 1 509 4 040 745 265 - 6 667 26 090

Hurdalen 501 2 082 251 182 3 663 3 563 9 315

Faring . 467 935 195 64 1 135 1 829 3 748

Hedemarkens Amt.

Ialt I 34 199 180 660 27 872 14 174 187 997 340 241 921 873

Ringsaker 3 273 6 769 1 748 577 25 817 13 538 78 030

Nes 1 084 2 075 592 218 16 004 4 150 22 427

Fumes • • 1 131 2 715 661 276 5 640 5 429 27 551

Vang 1 633 5 278 1 218 560 8 267 10 556 50 445

Loiten . . 1 766 4 890 1 113 440 15 428 8 815 33 370

Romedal . 1 545 4 198 857 318 8 825 10 495 30 680

Stange 1 692 5 330 998 489 17 564 14 925 48 020

Søndre Odalen 2 138 5 069 971 360 10 000 10 138 47 050

Nordre Odalen 984 5 007 626 282 6 400 10 148 28 569

Vinger 900 3 868 623 302 17 500 7 736 23 265

Eidskogen . 1 946 I 5 820 1 070 392 12 409 11 639 34 525

Brandval 1 067 4 749 566 256 10 000 9 497 18 190

Grue 1 869 5 473 822 471 22 000 5 473 23 718

Hof 759 2 922 420 180 10 000 5 844 13 488

.Aasnes 1 279 5 712 912 460 15 641 11 424 35 453

Vaaler 1 201 5 407 717 328 10 297 8 111 24 583

Elverum . . . 2 812 14 667 2 131 1 202 15 594 29 335 81 791

Tryssil 1 243 8 023 852 478 6 737 14 229 42 821

Aamot . .. 1 161 6 558 803 395 9 346 9 227 27 756

Stor-Elvedalen . • 1 174 8 392 912 497 7 063 17 624 31 818

Sollien 190 440 94 31 432 598 2 103

Ytre Rendalen . 599 3 966 400 177 3 186 6 540 14 584

Øvre Rendalen . 534 2 166 286 163 7 510 4 620 10 444

Lille-Elvedalen . 1 111 2 102 573 174 4 462 3 910 12 904

TOnset 1 179 2 573 547 171 2 146 4 685 15 512

Tolgen 1 197 1 963 483 180 7 000 3 590 13 260

Kvikne 465 792 124 70 2 153 1 882 4 900

Ialt 35 932 126 924 21 122 9 447 277 421 244 158 797 257


(Forts.)

Landsdele.

Kristians Amt.

Antal

Skat-

ydere.

Antagen

Formue.

89

Antagen

Indtægt.

111111■1111■11■1

Skatbar

Indtægt.

Udlignet Herredsskat:

paa faste

Eiendomme.

paa

Formue.

paa

Indtægt.

Tus. Kr. Tus. Kr. Tus. Kr. I Kr. Kr. Kr.

Dovre 524 1 268 229 117 - 2 535 9 972

Lesje 787 1 633 269 174 1 237 3 025 10 187

Skiaaker . 570 829 201 119 2 084 1 659 12 745

Lom .. . . 818 1 121 297 115 1 692 2 802 14 338

Vaage 1 258 2 980 529 268 1 239 5 600 34 863

Nordre Fron 1 500 2 264 I 615 175 4 464 5 589 21 664

SOndre Fron 964 2 180 376 155 I 2 086 5 206 18 408

Rio gebu 1 607 2 480 676 204 7 758 4 960 28 880

Øier 989 2 396 422 150 4 650 5 990 18 107

Østre Gausdal . . 960 1 866 395 122 3 754 5 493 18 325

Vestre Gausdal . 953 1 735 347 94 2 663 4 723 15 565

Faaberg 1396 3 666 630 247 I 9 165 10 385 35 110

Biri 1 605 3 914 727 288 5 627 9 980 41 200

Vardal 1 498 2 694 664 251 14 657 5 388 31 018

Ostre Toten 2 258 7 905 1 298 513 10 048 19 763 61 596

Vestre Toten 2 046 5 629 854 464 5 347 12 158 50 169

Jevnaker . 1 130 3 183 780 334 7 406 4 827 15 543

Lunner 1 040 3 191 509 140 8 092 9 414 14 443

Gran . 1 444 4 672 670 222 11 452 9 343 24 684

Brandbu 1 717 5 385 829 294 12 878 13 300 29 258

SOndre Land . . . 1 750 5 423 882 311 6 711 13 387 46 067

Nordre Land . 1 077 3 491 443 170 8 894 9 686 28 277

Sondre Aurdal . 913 3 490 429 138 4 380 7 576 20 753

Etnedalen . . . 490 1 371 204 58 2 686 3 340 8 562

Nordre Aurdal 1 043 2 778 446 132 1 451 9 699 22 996

Vestre Slidre . . 690 2 023 298 90 1 460 4 471 10 296

Ostre Slidre 653 1 720 256 80 1 940 4 282 10 020

Vang 740 1 380 227 86 1 376 2 486 8 325

Buskerud Amt

Ialt I 32 420 82 997 14 505 5 511 145 200 197 067 661 371

Hole 980 3 409 602 230 6 200 4 869 16 489

Norderhov 2 298 10 684 1 677 810 10 449 14 210 62 262

Aadalen 792 3 858 553 262 6 186 5 620 18 439

Nes . . 999 4 915 546 250 - 7 868 16 043

Gol . .. 611 1 546 245 82 1 577 3 092 8 018

Hemsedal 466 1 629 20 84 503 2 572 5 342

Aal 1 052 2 925 444 122 6 873 5 632 8 508

Hol 622 977 206 86 2 163 2 931 7 811

Sigdal 994 5 164 563 216 920 8 112 15 251

Krodsherred 604 3 412 399 187 . 4 230 10 440

Modum .. . . 2 442 13 278 2 010 990 18 474 15 312 45 069

Øvre Eker . 1 822 9 126 1 335 620 2856 17 750 61 397

Nedre Eker . 1 119 4 606 1 112 601 3 853 8 793 40 617

6 b


1902. 90

(Forts.)

Landsdele.

Antal

Skat-

ydere.

-7--

Antagen

Formue.

Tus. Kr.

Lier . .. 2 394 6 963

Røken . . 1 269 3 135

Hurum 1 010 3 841

•Sandswer 1 143 4 911

Flesberg 756 2 904

Rollag 499 1 466

Nore 526 1 718

Opdal 425 1 437

Jarlsberg og Larvik

Amt.

Ialt 22 823 91 904

Strømmen 354 1 615

Skoger 1 057 5 149

Sande 1 087 4 062

Hof 712 2 300

Botne 708 2 674

Vaale 798 3 111

Borre 797 2 820

Ramnes 834 2 777

Andebu 677 2 625

Stokke 1 493 4 889

Sem 1 616 6 255

Notter0 1 436 3 590

Tj0m0 884 2 672

Sandeherred 1 710 6 542

Tjølling 937 3 788

Fredriksværn 327 3 728

Brunlanes 999 7 714

Hedrum . . . . 889 4 171

Lardal . . • 895 2 789

Bratsberg Amt.

Ialt 18 210 73 271

Drangedal . . • 1 142 5 062

Sannikedal 746 2 767

Skaat0 1 003 3 413

Bamle. 1 185 5 990

Eidanger 1 075 3 957

Slemdal 242 1 202

Gjerpen 1 499 6 570

I

Antagen

Indtægt.

Skatbar

Indtægt.

Udlignet Herredsskat:

paa faste

Eiendomme.

paa

Formue.

paa

Indtægt.

Tus. Kr. Tus. Kr. Kr. Kr. Kr.

1 344 465 4 010 9 589 44 780

897 358 6 571 6 270 38 536

837 597 5 125 3 841 29 870

774 307 12 710 9 470 36 223

362 121 7 442 5 324 11 202

212 73 5 451 2 932 8 053

230 68 3 708 3 784 10 558

181 43 1 830 3 258 6 780

14 749 6 572 106 901 145 459 501 688

304 198 2 100 2 824 10 190

1 006 563 4 187 5 184 31 320

622 209 5 313 8 125 29 636

438 172 2 782 4 530 13 460

436 176 628 5 262 15 627

412 152 465 6 222 15 030

528 215 1 800 8 207 17 019

349 163 6 345 17 875

394 138 5 738 15 054

942 315 10 267 26 500

873 488 12 906 30 071

890 670 4 000 7 180 43 561

611 274 1 100 4 597 20 180

1 163 492 13 084 49 152

641 251 8 163 21 874

478 334 3 802 10 163

715 391 13 668 34 939

644 331 4 428 5 840 20 925

418 230 3 583 5 020 12 491

11 864 5 762 30 386 136 964 435 067

692 272 16 515 13 559 29 177

495 248 5 410. 4 500 20 000

764 411 2 149 8 426 34 822

1 003 788 8 271 7 776 30 891

745 327 - 7 913 36 107

147 67 794 1- 802 6 480

1 352 579 1 410 12 951 62 836

1) Heraf Holmsbu Ladested: Antal Skatydere 117, antagen Formue Kr. 124 000, antagen Indtægt

Kr. 46 810, skatbar Indtægt Kr. 18 490.


(Forts.)

Landsdele.

111=111111=11111111111MBIlk

Antal

Skat-

ydere.

Antagen

Formue.

91

Antagen

Indtægt.

Skatbar

Indtægt.

Nr. 6.

Udlignet Herredsskat:

paa faste

Eiendomme.

paa

Formue.

Paa

Indtægt.

Tus. Kr. Tus. Kr. Tus. Kr. Kr, Kr. Kr.

Solum . 1 869 7 150 1 559 768 10 750 57 998

Hollen • 1 205 5 619 972 486 7 867 27 072

Lunde . 525 2 953 303 149 1 047 5 906 17 918

655 3 139 390 160 2 640 6 749 24 113

Sande 1 031 4 975 582 240 8 861 25 640

Flitterdal 1 050 6 764 850 415 2 124 11 270 27 543

Tinn . 731 1 510 279 120 3 490 3 742 12 436

Hovin 259 1 209 150 71 1 326 2 418 6 376

Gransherred . . i 350 2 448 214 169 2 523 2 571 6 748

Hjartdal 647 1 869 296 100 G 478 5 606 15 593

Seljord 804 2 503 378 128 960 7 638 21 655

Kviteseid . 1 040 3 078 499 174 1 932 4 617 21 796

Nissedal 463 2 287 243 89 2 230 4 770 7 201

Fyresdal 685 3 080 361 196 7 507 14 402

Mo 621 1 396 265 82 3 344 3 542 14 298

Laardal 454 1 206 228 76 1 430 2 980 13 053

Vinje . , .. 684 1 242 248 111 2 526 2 483 9 312

Rauland 291 684 119 37 1 432 1 970 5 940

--

Nedenes Amt

Ialt I 20 256 82 073 13 134 6 263 68 091 1 158 174i549 407

Vegaarsheien 615 1 800 258 143 5 632 3 590 11 407

Gjerstad 580 2 176 300 98 2 006 4 351 13 834

Søndeled. 669 2 412 435 228 723 6 029 28 051

Dybvaag . 1 594 3 831 1 002 453 576 7 753 36 731

Holt 1 135 3 345 613 229 2 926 7 679 36 404

Aamli 940 4 256 501 197 10 416 11 761 20 126

Mykland 266 1 514 137 56 2 546 2 788 5 166

Herefoss . • • 164 1 034 96 40 1 452 3 103 4 828

Froland 763 4 913 500 230 7 305 9 441 21 952

Ostre Moland 611 2 208 316 107 330 6 477 16 400

Barbu . . . 1 474 5 008 1 072 460 2 243 14 962 79 530

Trom0 538 1 484 304 99 208 2 968 12 912

His0 731 3 618 658 352 666 8 032 31 318

Øiestad 1 174 4 658 778 306 13 900 50 151

Fjære 1 203 4 675 886 366 320 8 184 50 543

Landvig . 586 2 463 307 103 3 418 5 955 17 163

Eide 224 848 128 60 949 1 604 5 677

Vestre Moland 609 2 573 439 201 5 147 22 903

Høvaag 500 1 832 330 129 4 093 14 353

Birkenes . . . 564 2 700 301 118 3 165 7 183 15 673

Vegusdal .284 987 128 78 846 2 706 6 430

Iveland . . 326 1 411 166 91 1 118 3 242 14 439

Hornnes 373 1 168 184 77 454 3 503 10 047

Evje . . . . 286 834 122 82 1 600 2 430 7 698

Bygland 429 1 950 246 140 2 795 3 900 14 188

Valle 623 1 481 253 167 2 530 2 324 7 609

Ialt 17 261 65 179 10 460 4 610 54 224 153 105 555 533


1902. 92

(Forts.)

andsdele.

Lister og Mandal Amt.

Tveid

RandOsund

Oddernes

Vennesla

Hægeland

Øvrebø

Søgne

Halsaa og Hartmark .

Holme

Oislebø

Laudal

Finsland

Bjelland og Grinclum

Aaseral

Nordre Undal .

Søndre Uncial .

Spangereid

Vanse . • • •

Herred

Spind ..

Lyngdal

Hægebostad

Fjotland

Liknes

Fede

Hitter0

Nes

Bakke .

Gyland

Siredalen . • •

Stavanger Amt.

Ialt

Sogndal

Lund

Heskestad

Bjerkreim

Helleland

Egersund

Ogne

Varhaug

Nærbo . . . . . .

Klep . . • . • •

Time . .

Gjesdal

Hol land

Haaland •

Hetland . .

Antal

Skat-

ydere.

Antagen

Formue.

Antagen

Indtægt.

Tue. Kr. Tus. Kr.

351 3 214 329

318 1 215 180

1 009 4 632 850

589 2 912 520

302 675 131

210 737 97

925 3 876 506

864 3 063 536

403 1 945 221

322 2 093 191

226 676 91

237 922 90

503 1 972 209

364 612 117

506 1 309 160

749 2 532 415

409 1 276 206

1 444 5 184 786

282 612 115

330 800 175

971 2 946 472

492 1 099 184

207 330 78

655 1 570 250

254 787 104

438 1 175 237

632 1 682 342

504 583 159

235 598 89

343 491 120

15 074 51 518 7 960

691 1 345 267

501 850 282

331 483 160

424 1 247 186

421 639 152

922 1 445 364

331 461 107

490 1 260 226

540 1 206 260

714 2 334 317

619 1 615 339

491 1 287 332

1 128 3 259 548

833 2 233 378

1 292 6 638 755

Skatbar

Indtægt.

Tus. Kr. I

192

57

405

264

62

47

167 I

190

83

76

26

23

61

67

94

181

79

559 I

52

72

126

26

44

68

32

125

190

96

55

69

3 588

162

201

113

120

90

166

47

77

97

153

238

193

185

246

513

Udlignet Herredsskat:

Paa faste

Eiendomme.

Kr.

paa

Formue.

Kr.

paa

Indtægt.

Kr.

746 3 950 11 830

503 1 287 6 951

1 063 8 944 32 416

180 4 811 21 084

2 002 1 384 8 953

2 230 1 474 5 817

- 8 109 22 972

3 622 5 981 15 137

3 374 2 645 3 972

2 125 2 512 4 561

1 502 1 351 2 760

1 745 1 798 3 123

2 100 3 943 6 518

892 1 658 5 520

3 037 2 513 6 810

4 353 5 063 12 203

1 800 2 552 6 340

212 7 439 27 361

402 1 690 4 308

1 312 1 600 6 291

7 777 5 865 14 013

767 3 297 5 490

607 660 4 436

- 3 765 11 480

1 640 4 606

- 2 820 9 779

586 3 361 10 598

569 1 036 5 152

333 998 2 746

1 265 1 034 6 570

45 104 95 180 289 797

1 454 2 690 12 697

1 700 13 869

1 000 966 7 852

3 118 14 150

609 1 397 6 442

2 008 3 612 12 291

1 134 692 4 416

1 315 1 940 5 955

1 167 1 929 7 669

- 3 688 14 510

2 166 3 229 14 956

- 1 842 13 186

3 278 5 540 18 528

800 3 601 19 886

3 455 6 098 27 500


(Ports.)

Hole

Fossan

Strand

Finn0

Rennes0

Moster0

Skudenes

Aakre

Avaldsnes

Torvestad

Skaare

Tysvær

Bokn

Skjold

Vass

Vikedal

Nerstrand

Sjerner0

Fister

Aardal

Hjelmeland

Jelse

Sand

Sande

Suldal

Landsdele.

Søndre Bergenhus

Amt.

Ialt I

Strandebarm og Varalds0

Kvinnherred

Skaanevik .

Etne

Fjelberg

Sveen

Valestrand

Finnaas

Stord

Fitjar

Tysnes

Fuse

Os

Fane . •

Austevold -

Sund .

Fjeld

AskOen

Aarstad

Haus •

Bruvik

Hosanger

Hammer.

Alversund

MIIIIMMIIIIM•11•1111111

Antal

Skat-

ydere.

406

638

544

320

309

314

672

558

963

508

Lot

451

214

569

302

618

442

174

226

204

500

478

385

386

736

Antagen

Formue.

Tus. Kr.

792

933

1 925

1 307

190

942

1 198

1 106

2 317

1 695

1 655

552

440

598

589

1 353

933

582

616

722

1 205

1 385

1 164

894

1 042

03

Antagen

Indtægt.

Tus. Kr.

175

226

284

161

163

148

292

280

440

357

278

128

93

148

106

219

161

88

96

97

230

203

186

135

214

Skatbar

Indtægt.

.■■11.1111■'

Tus. Kr.

118

140

197

114

70

100

184

191

285

278

198

58

61

99

60

129

95

62

63

68

155

134

130

89

110

I

Nr.

Udlignet Herredsskat:

paa faste

Eiendomme.

Kr.

1

342

441

550

704

865

529

898

514

808

300

653

744

963

939

paa

Formue.

Kr.

1 346

1 780

2 920

2 090

1 645

1 633

2 156

1 598

5 291

2 046

2 383

1 656

800

1 496

1 471

3 199

2 333

1 222

1 171

1 300

2 283

2 654

1 948

2 106

2 065

paa

Indtægt.

Kr.

6 071

9 685

10 241

5 685

3 919

5 454

9 857

8 216

21 542

10 093

11 427

6 345

3 334

8 002

4 622

9 586

7 344

3 889

3 655

5 660

9 016

9 061

8 657

7 761

7 637

21 146 52 437 9 581 5 789 I 28 726 92 634 .390 666

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

733

426

732

571

940

076

337

648

530

888

296

130

225

408

914

886

189

671

143

518

201

923

358

790

1 738

2 637

1 462

1 202

1 655

1 327

446

1 583

1 728

821

2 174

2 625

2 555

7 666

980

993

1 290

5 064

9 333

2 826

1 938

1 938

1 676

1 402

270

492

302

196

326

363

111

652

293

260

483

400

392

1 075

320

295

370

1 097

1 184

740

585

347

433

279

161

275

190

117

186

145

38

401

181

145

286

233

172

628

154

144

257

812

754

506

392

199

213

144

100

404

2 003

1 297

3 444

282

1 351

6 045

1 230

7 100

11 000

3 928

2 424

4 126

8 775

1 867

8 200

2 250

3 118

2 124

2 143

3 565

5 275

3 961

2 422

3 311

2 618

892

2 735

2 758

1 478

3 687

4 791

4 273

10 610

1 154

1 092

645

12 927

16 863

3 728

2 572

3 305

4 766

1 823

13 113

22 061

15 621

9 983

12 981

9 709

2 901

21 042

8 692

7 527

14 435

15 752

14 405

34 691

5 403

4 747

8 039

61 533

40 225

22 374

16 111

16 719

18 174

7 030


190. 94

(Forts.)

Landsdele.

Antal

Skat-

ydere.

Antagen

Formue.

Antagen

Indtægt.

11111=111111111•11111■i

Skatbar

Indtægt.

Udlignet Herredsskat:

paa faste

Eiendomme.

paa paa

Formue. Indtægt.

Tus. Kr. Tus. Kr. Tus. Kr. Kr. Kr. Kr.

Her10 898 985 309 159 4 520 1 454 7 086

Manger 1 352 1 570 402 267 7 467 3 028 17 115

Lindaas 1 371 1 462 456 207 11 196 3 480 19 462

Masfjorden 536 851 177 82 4 700 1 387 6 698

Roldal 281 414 79 44 149 902 3 882

Ullensvang 1 568 4 107 623 222 9 036 19 550

Eidfjord 299 451 105 38 1 037 4 240

Ulvik 568 1 033 245 62 2 166 7 438

Granvin • 351 1 198 160 86 1 797 5 864

Vikor 953 2 578 408 183 659 5 284 14 610

Jondal 630 1 149 203 109 224 2 298 8 680

.7Evanger 645 744 239 143 254 1 339 7 771

Voss ... 2 159 5 483 1 170 509 944 9 600 44 560

Vossestranden . 643 1 236 219 87 2 213 6 279

Nordre Bergenhus

Amt.

Ialt I 37 787 80 370 16 060 8 931 103 324 146 272 576 503

Jostedalen 310 225 100 53 303 303 3 222

Lyster 1 114 2 945 438 245 • 4 499 16 073

Hafslo 892 2 004 343 152 2 415 3 676 8 407

Aardal 296 701 143 67 933 1 121 3 186

Lærdal 500 1 302 267 196 2 507 11 864

Borgund 197 398 81 55 749 3 152

Sogndal 1 074 2 827 433 206 3 895 14 117

Aurland 1 114 1 976 574 331 2 648 13 326

Leikanger 827 1 905 368 108 731 3 534 6 029

Balestrand 859 1 901 344 162 1 037 2 358 6 044

Vik . 1 160 2 654 442 191 350 2 734 7 912

Kirkeb0 484 1 063 186 78 1 131 1 179 3 459

Lavik og Brekke 615 1 407 283 73 3 827 2 479 3 706

Gulen 1 125 912 335 106 3 000 1 916 6 622

Sulen 615 559 211 54 2 900 1 291 3 607

Hyllestad . 526 877 186 98 4 100 745 4 150

Askvold 774 969 276 110 3 630 1 929 6 681

Ytre Holmedal 1 219 2 348 472 160 3 350 3 794 10 178

Indre Holmedal 881 1 796 332 90 4 957 3 259 8 306

JOIster 1 045 1 841 325 113 1 000 2 420 4

FOrde 943 1 672 329 131 967 2 823 11 294

Naustdal 785 1 148 244 85 292 2 194 8 126

Vevring 337 460 102 53 1 940 805 3 737

Kinn 1 387 1 470 418 210 5 650 2 616 14 885

Bremanger 790 944 267 107 600 1 887 7 143

Selje 1 679 1 503 576 206 7 836 2 967 12 895

Daviken 1 269 1 743 377 123 2 872 3 123 6 945

Eid . • 963 1 957 352 145 400 3 654 8 096

Hornindalen 434 734 139 46 1 467 3 871

Gloppen 1 026 2 452 375 158 6 793 2 317 4 518

Breim • 728 1 236 254 78 2 407 1 667 3 149

In dviken 1 125 2 176 386 156 2 711 2 510 8 549

Stryn . 1 060 2 583 371 89 3 129 4 871

IaltI 28 156 50 688 10 329 4 243 66 132 78 195 242 660

immos■rwimmsavars


(Forts.)

Landsdele.

Romsdals Amt.

Vannelven •

Sande .

Her0

Ulstein . . .

Vartdalstranden

Volden .

Orsten

Hjørundfjord

Sunnelven

Norddalen

Stranden

Stordalen

Søkkelven .-

Ørskog• .•

Skodje

Borgund.

Roald

Haram

Vestnes

Sylte .

Vold .

Eid

Grytten .

Ve0 . • • •


Eresfjord og Vistdalen

Nesset

Bols0

Frxnen

Aker0

Sand0

Bud .

Kornstad

Eide . .

Kvernes

Bremsnes

Grip

Gjemnes

Ore . .

Frei

Strømsneset

Tingvold

Øksendalen

Sundalen

Ulvundeidet

Stangvik . •

Aasgaard

Surendalen

Rindalen

Aure . . .

ValsOfjorden

Halse

Tusteren

E€1Ø

Ialt

Antal

Skat-

y dere.

926

1 051

1 267

1 010

301

1 664

961

755

675

943

576

101

707

629

1 042

2 096

328

960

1

1

1

1

1

762

451

404

225

988

947

687

634

352

880

908

389

013

492

388

251

943

83

263

691

297

369

985

250

590

179

842

216

160

584

061

325

470

567

149

MEW

Antagen

Formue.

Tus. Kr.

1 426

1 295

1 322

1 507

411

1 938

1 436

1 209

826

1 121

1 067

691

1 457

1 110

1 650

3 426

933

1 545

1 051

723

823

708

1 710

1 627

859

658

1 896

1 073

1 035

453

962

520

514

290

1 061

97

358

692

501

767

1 223

386

1 065

250

1 786

348

1 659

1 098

1 537

556

797

674

838

95

Antagen

Indtægt.

Tus. Kr.

299

346

431

395

97

521

336

247

188

283

201

129

255

210

327

825

149

352

247

120

124

91

354

330

196

184

417

271

252

133

299

199

137

83

332

45

85

189

108

128

290

76

222

54

261

87

392

229

304

105

158

151

463

Skatbar

Indtægt.

Tus. Kr.

163

194

250

244

55

175

201

141

91

156

119

78

149

123

181

516

102

216

140

63

68

63

235

209

103

98

235

148

124

81

148

124

71

42

189

34

44

87

63

76

130

43

106

30

146

56

172

132

174

59

65

72

277

Nr. 6.

Udlignet Herredsskat:

paa faste paa

Eie»domme.

Formue.

Kr.

2 832

2 175

4 350

1 020

622

1 549

842

3 200

173

59

1 260

423

3 100

6 320

530

983

988

157

579

1 310

3

1

1

1

1

1

1

367

320

180

219

648

530

000

800

592

300

130

324

800

230

845

500

765

500

447

180

607

508

550

332

Kr.

2 383

1 793

1 683

1 390

472

3 876

1 736

1 555

1 390

1 547

1 173

608

2 281

1 287

2 075

3 120

739

1 979

1 018

795

790

1 204

3 287

1 725

1 719

790

3 791

1 647

1 932

543

1 250

701

755

539

1 337

48

718

1 309

702

1 534

2 447

753

2 130

412

2 859

540

3 317

2 248

2 92/2

725

1 474

1 245

1 072

paa

Indtægt.

Kr.

7 874

7 990

9 592

6 744

1 929

15 725

7 407

5 430

4 324

6 473

3 918

2 015

7 023

4 290

7 125

14 153

3 136

9 275

6 615

3 450

1 937

3 172

12 376

7 700

6 390

5 852

18 021

6 725

6 946

2 959

7 334

5 064

3 144

2 327

7 152

532

2 658

7 900

3 523

5 574

9 591

3 324

9 641

2 010

10 441

2 930

14 918

10 268

11 942

3 013

5 430

5 250

11 879

38 117 54 965 12 707 7 064 52 046 81 365 352 412


1902. 96

(Forts.)

Osen .

Roan

Stoksund

Aa

JOssund

Nes .

Bjugn

Skjørn

Frøien

Hitteren

Fillan

Hevne

Agdenes.

Ørlandet

Rissen

Stadsbygden

Landsdele.

Sondre Trondhj ems

Amt.

Orkedalen

Meldalen

Rennebu

Opdal

Røros

Aalen

Holtaalen

Singsaas

Budalen

Støren

Soknedalen

Horg

HOlandet

Flaa

Melhus

Børseskognen

Børsen

Buviken

Byneset

Leinstranden

Strinden

Malvik

Tilder

Klæbu

Selbu

Tydalen

Ialt

Nordre Tr ondhj ems

Amt.

Meraker

Hegre

Nedre Stjørdalen •

Leksviken

Frosten

Aasen • •

Antal

Skat-

ydere.

426

660

420

948

570

451

316

674

Antagen

Formue.

Tus. Kr.

498

668

321

751

486

398

422

818

Antagen

Indtægt.

Tus. Kr.

158

198

109

271

175

99

109

217

1 145 674 382

620 769 228

665 735 214

1 442 2 457 523

349 653 114

1 003 1 576 315

786 1 973 368

463 1 190 156

1 595 4 854 837

821 2 471 350

607 2 081 250

1 252 2 029 432

1 733 3 734 904

723 1 200 388

318 801 134

564 785 250

313 313 76

441 1 033 265

513 1 502 243

850 1 669 339

323 653 101

248 588 101

682 2 290 297

395 1 143 139

621 1 870 244

312 874 155

571 1 521 235

398 1 463 202

1 542 5 907 1 135

774 2 153 533

218 466 112

374 769 213

1 059 2 769 514

312 565 122

28 497 59 892 12 207

587 448 327

700 2 180 337

2 125 4 086 1 028

620 1 358 247

865 1 844 343

855 1 218 378

samenommissumws■'

Skatbar

Indtægt.

^

Tus. Kr. Kr.

95 1

102 1

50 1

90 2

61 1

40

62

122 1

Udlignet Herredsskat:

paa faste

Eiendomme.

Paa

Formue.

paa

Indtægt.

Kr. Kr.

400 584 3 350

570 1 336 6 '242

308 642 4 586

103 1 503 6 821

420 924 3 529

704 1 168 3 526

600 842 4 650

000 1 472 6 706

182 2 434 1 638 13 099

92 1 088 1 537 7 420

124 1 205 1 743 9 265

224 3 370 4 910 17 010

58 1 163 1 306 4 331

172 2 448 3 594 11 876

218 3 400 3 491 11 609

65 1 132 2 380 5 231

296 1 112 10 924 26 616

185 2 900 4 053 15 105

113 2 081 4 162 12 445

138 I 3 500 3 916 18 514

315 I 2 243 6 990 23 680

150 2 274 1 9663 35 8 988

85 278

3 196

171 1 261 864 5 814

40 648 380 1 502

162 724 1 974 9 260

70

- 3 425 6 453

167 1 500 3 337 11 053

66 997

4 590

70 540 1 470 521. 1 680

218 2 612 3 676 10 512

87 1 060 1 636 3 786

157 1 642 2 394 7 996

116 859 534 2 123

112 1 912 2 388 5 300

130 1 700 1 858 4 990

547 10 449 7 053 33 150

214 4 622 3 208 8 510

68 612 560 2 449

83 723 1 383 4 462

140 2 677 5 538 13 761

50 467 678 1 843

5 707 I 75 738 104 590 367 029

115 1 146 697 5 327

125 2 650 4 076 9 374

339 10 250 8 907 22 166

103 1 000 3 028 10 225

157

140

650

1

360

3 503

2 437

8 958

9 359


(Forts.)

Skogn

Levanger

Værdalen

4111=110111111

Landsdele.

Ytterøen

Mosviken

Verran .

Inderøen

Sparbuen

Ogudalen

Egge

B eitstaden

Stod

Snaasen .

Lierne .

Grong

1101andet

Overhallen

Vemundvik

Klingen

Fosnes

Flatanger

Nter0

Vikten

Leka

Kolvereid .

Foldereid .

Ialt I

Nordlands Amt.

Bindalen

Brønn0 •

Vik

Vega ..

Velfjorden

Tjøtta •

Vefsen .

Hatfjelddalen

Alstahaug .

Stamnes .

Herø ..

Dønnes .

Nesne

Hemnes .

Mo

Lur0 .

TrEenen

IWO .

Me10

Gildeskaal .

Beieren

Bodin .

Antal

Skat-

ydere.

1

1

1

1

1

1

1

205

791

709

407

280

408

703

852

470

387

389

774

872

644

060

421

970

354

532

049

593

667

182

619

621

382

Antagen

Formue.

Tus. Kr.

1 786

1 255

2 954

772

474

605

2 981

1 542

1 275

1 028

2 485

1 247

2 352

779

2 439

973

2 550

1 240

1 134

1 150

610

609

853

333

583

359

97

Antagen

Indtægt.

Tus. Kr.

515

326

714

159

121

167

598

328

199

245

484

345

334

228

446

157

410

193

282

418

211

214

418

169

215

110

Skatbar

Indtægt.

Tus. Kr. I

278

141

335

78

59

77

229

164

85

125

144

105

164

147

307

101

284

124

116

201

92

110

168

80

133

59

Nr. 6.

Udlignet Herredsskat :

paa faste

Eiendomme.

Kr.

1 101

200

1 800

1 202

680

2 934

1 070

1 806

3 200

1 600

1

905

100

130

450

paa

Formue.

Kr.

3 218

3 080

8 863

1 302

1 548

1 658

7 455

4 627

3 188

2 056

7 450

3 329

5 879

920

3 391

1 711

4 080

1 675

1 702

2 300

1 220

1 290

1 707

666

1 107

869

paa

Indtægt.

Kr.

15 115

13 921

45 855

3 964

6 724

6 692

26 498

15 931

7 624

9 184

19 328

8 412

19 061

5 247

12 794

7 090

13 565

7 622

9 738

16 569

7 405

7 634

12 438

6 178

7 605

4 340

26 093 45 502 10 666 4 885 35 534 98 939 381 943

657

889

649

767

517

1 035

1 654

416

599

891

1 114

470

1 180

1 636

1 319

770

191

603

1 133

870

500

1 504

530

1 021

707

697

377

767

1 857

104

559

693

919

419

821

1 679

1 413

539

166

511

779

864

359

1 877

240

411

267

268

159

402

607

137

204

298

366

162

345

542

504

239

80

226

385

360

202

630

135

192

106

153

86

239

271

77

120

176

198

96

182

309

309

137

54

136

216

200

120

407

I

4

1

574

776

616

646

140

310

132

300

1 613

2 273

50

1 000

3 000

1 817

1 609

3 064

2 121

2 090

1 130

1 533

5 570

174

1 119

1 385

2 298

1 005

2 578

3 359

3 814

1 079

254

1 430

1 435

1 727

466

4 240

l a

14 826

21 834

14 627

14 753

9 476

18 429

39 097

3 850

10 783

21 013

20 504

6 912

21 827

33 996

25 005

12 296

2 570

11 498

12 217

23 339

7 964

42 376


1902. 98

(Forts.

Landsdele.

Antal

Skat-

ydere:

Antagen

Formue.

Antagen

Indtægt.

.11111111111111.1111111•1111•1111111

Skatbar

Indtægt.

Udlignet Herredsskat :

paa faste

Eien -

domme.

paa paa

Formue.Indtægt.

Tus. Kr. Tus. Kr. Tus. Kr. Kr. Kr. Kr.

Skjerstad . 2 407 2 548 1 246 916 2 637 3 728 41 376

Saltdalen . 1 112 865 403 215 1 695 14 618

SOrfolden 844 340 269 95 1 306 1 021 11 541

Nordfolden-Kjerring 681 432 227 124 1 744 883 9 810

Steigen 611 535 270 173 1 070 11 424

Ledingen 334 405 153 99 360 608 5 353

H amm er0 1 030 635 384 231 1 269 16 637

Tysfjorden . 457 391 187 104 782 13 200

Ankenes 2 877 3 942 1 555 1 127 375 6 306 54 112

Evenes • 976 955 398 242 1 387 1 910 20 807

Lødingen 948 1 073 476 323 1 035 2 093 18 411

Vaagan 1 516 2 535 797 595 5 029 48 807

Gims0 351 370 149 87 740 6 816

Borge • 859 645 332 164 2 473 1 936 19 565

Buksnes . 1 240 2 012 648 424 4 024 28 401

Flakstad 888 1 232 486 353 2 647 22 934

Værø 347 368 213 143 59 514 5 706

Hadsel 1 794 2 415 954 631 1 272 5 313 46 833

BO . 1 031 862 412 220 701 1 723 26 201

Oksnes . 800 489 272 136 1 440 19 639

Sortland. 733 902 . 377 219 1 484 1 805 24 832

Dverberg 1 040 840 426 168 800 2 365 16 391

Tromso Amt.

Ialt 42 240 42 449 17 668 10 768 33 883 92 381 872 626

Kvæfjord 766 1 271 334 152 2 543 16 800

Trondenes 2 158 3 610 1 153 613 7 220 48 306

Bjark0 • 422 405 215 103 810 6 902

Ibbestacl 1 387 1 670 693 421 1 105 3 340 31 412

Salangen 521 620 228 95 600 1 240 7 823

Dyr0 . • 453 551 206 96 1 102 8 049

SOrreisen 454 799 230 126 1 359 9 235

Trangi • 415 338 163 62 959 7 061

Berg 541 438 333 183 389 650 10 536

Hilles0 402 363 192 85 643 870 5 480

Lenviken 1 119 1 097 464 185 1 615 3 281 20 755

Maalselven 749 1 259 353 146 2 140 2 518 16 856

Bardo 416 467 212 46 774 931 6 380

Malangen 339 512 178 85 559 1 538 7 585

Balsfjorden 598 769 303 141 1 895 2 155 14 370

Tromsøsundet 1 012 1 408 616 330 1 500 2 815 22 410

Lyngen 1 048 1 226 507 248 3 500 2 452 18 220

Karls0 358 580 236 124 1 357 871 5 778

HelgO 296 278 189 133 300 301 4 339

Skjerv0 640 484 347 99 197 1 452 14 883

Nordreisen 300 275 169 44 568 826 5 762

Kvænangen 389 357 190 103 200 857 7 597

Ialt 14 783 18 777 7 511 3 620 17 342 40 090 296 539


(Forts.)

L a n d s d e le.

Finmarkens Amt.

111111111MMI11111.191111111111

Antal

Skat-

ydere.

,

Antagen

Formue.

99

Antagen Skatbar

Indtægt. Indtægt.

Nr. 6,

Udlignet Herredsskat :

-

paa faste

paa paa

Eiendomme.

Formue. Indtægt.

Tus. Kr. Tus. Kr. I Tus. Kr. Kr. Kr. Kr.

Kautokeino . . . . . . 197 334 94 60 - 626 4 680

Alten . . . . . . . 603 578 313 210 - 1 137 14 237

Talvik 507 585 310 215 - 1 170 19 353

Loppen og Øksfjord . . 250 153 133 91 - 306 5 179

Hasvik 219 314 158 121 - 629 6 496

Hammerfest 387 126 140 81 - 251 9 140

Kvalsund 259 79 109 69 158 5 992

Maas0 • 374 322 213 176 - 664 13 028

Kjelvik 398 260 221 ; 157 - 390 8 341

Kistrand 336 174 164 198 • 348 10 488

Karasjok 141 158 61 46 - 301 2 733

Lebesby . , . . . . . 290 195 167 115 - 390 7 935

Tanen 639 806 386 217 - 1 611 27 802

Næsseby 366 270 184 122 - 540 9 712

Nordvaranger 400 223 164 72 - 446 6 758

Sydvaranger . • , ,, , 426 267 204 128 - 801 10 749

Vardø 423 825 204 114 .. 1 733 13 282

Ialt 6 215 5 669 3 258 2 092 - 11 501 175 905

,

- —


I 06

12. Private gjensidige Brandforsikringsforeninger i Landdistrikterne 1900.

Landdistrikterne

Smaalenene

Akershus

(amtsvis).

Hedemarken

Kristians .

Buskerud . . .

Jarlsberg og Larvik .

Bratsberg . .

Nedenes • •

4Lister og Mandal .

Stavanger . .

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Troms0 I

Tilsammen 1900

1895

- 1890

- 1885

- 1880

- 1875

- 1870

1865

- 1860

Antal Foreninger ved

Aarets Udgang.

For

Huse

alene.

For

LOsOre

alene.

For

baade

Huse

og

Løsøre.

1111111■11111•11■111

For

Forsikringssum ved Aarets Udgang.

For

Huse. Løsøre.

Kr.

For

baade

Huse

og

Løsøre.

Tilsammen.

1

6 3 5 558 720 8 444 167

14 002 887

1 5 4 155 820 645 11 645 513 - 167 466 158

5 2 8 31 835 425 12 174 044 44 009 469

4 12 35 438 966 15 878 399 8 328 864 59 646 229

1 6 9 120 511 54 182 126 63 302 637

1 1 175 200 561 550 1 736 750

3 1 2 934 877 168 612; - 3 103 489

- 5 5 933 450 2 443 801,1 8 377 281

6 3 5 7 949 283 2 531 730 10 481 013

12 7 5 11 689 566 3 526 837 15 216 403

6 3 5 30 064 798 6 842 142, - 36 906 910

5 13 10 988 781 1 227 153 814 320 13 060 257

9 1 11 32 470 237 3 555 220 3 408 170 39 433 627

14 6 7 27 723 956 6 014 113 -, 33 738 069

7 4 10 23 789 211 10 903 024 6 220 5701 40 912 805

1 70 000 80 000 150000

1 1 876 820 1 876 820

Kr.

Kr. Kr.

73 39 97 394 440 479 140 178 431 18 801 924 553 420 834

74 26 73 328 407 356 99 015 375 11 368 309, 438 791 040

153 291 965 053 65 153 962 3 501 175 360 620 190

137 236 235 482 83 757 670 7 053 796 327 046 948

117 197 920 037 56 624 372 6 015 000 260 559 409

114 149 502 132, 43 654 184 4 072 000 197 228 316

85 111 091 664 23 163 164 1 109 824 135 367 652

73 76 740 812 15 676 576 92 417 388

28 38 877 788 11 762 448 50 640 236

Oversigt over de gjensidige Brandforsikringsforeningers Virksomhed findes:

for 1860 og 1865 i Beretning om Rigets økonomiske Tilstand i Aarene

1861-1865, 2det Hefte, Side 125— 126, — jfr. Tabellarisk Fremstilling

Norges økonomiske Udvikling 1851-1875, Tabel 8; for 1875 og 1880 i

Statistisk A arbog for 1884, Side 97-99, samt for 1885, 1890 og 1895 i

»Meddelelser fra det statistiske Centralbureau" for 1890, Side 48, 1892, Side

178, og 1897, Side 194.

Johannes Bjørnstads Bogtrykkeri.


Meddelelser

fra

Det statistiske Centralbureau.

(Journal du Bureau Central de Statistique du _Royaume de Norvége.)

Tyvende Bind. I Nr. 7. 1902.

1. Toldintrader i Juli 1902

Side.

101

Indhold.

Side.

10. Sparebankernes og de private Aktie-

2. Indførsel og UdfOrsel af enkelte Roved- bankers Indskudsmidler 108

artikler i Juli 1902 102 11. Udvandring over de vigtigste Havne i

3. Trælastudførsel i Januar—Juli 1902 . . 104 Norge Januar—August 1902 109

4. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet 12. Skattetaxter paa faste Eiendomme i

i Januar—Juni 1902 105 Byerne ved Udligning af Byskat for

6. Norske Skibes Fart med Ladning paa 1898-1901 110

Storbritannien og Irland i Juli 1902 . . 105 13. Den norske Handelsflaade i 1901 . . . 112

6. JernbanernesDriftsindtægteri Mai

1902

7. Korrespondance ved Rigstelegrafen og

106

14. Thinglæste og aflæste Panteheftelser,

afholdte Exekutioner og Udpantninger

samt Tvangsauktioner i Femaaret 1896—

Rigstelefonen i April 1902 106 1900 113

8. Uddrag af Norges Banks Bøger Juli 15. Indførsel og Udførsel af de vigtigste

1901 og 1902 samt forelObig Oversigt over Artikler i 2det Kvartal 1902 122

den ugentlige Stilling i August 1902 . . 107

9. Antallet af Akkordforhandlinger og af

Konkurser i Juli 1902 108

I. Rigets Toldintrader i Juli 1902, sammenlignet med tidligere Aar.

A. I Juli Maaned. 1901. 1902.

1900.

Indførselstold . . . . ........ Kr.

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende . . .

Forskjellige Indtægter

B. I April—Juli Maaneder .

Indgaaende

Ialt

I

4 562 648

56 159

110 187

4 716

4 733 710

. Kr. 13 .324 023

4 853 074

54 678

104 386

4 345

4 721 698

61 763

98 364

4 167

5 016 483 4 885 992

13 346 195 13 015 692

1900-1901. 1901-1902. 1902-1903.

Anslaaet for det hele Budgetaar 35 000 000 35 000 000 34 500 000

C. I de 12 Maaneder, der ender ultimo Juli.

Indførselstold . . . . Kr.

Laste- og Fyrafgift for Udgaaende . . .

. — Indgaaende

Forskjellige Indtægter

Ialt Kr.

1900.

33 894 849

1 954 738

84 232

35 933 819

1901.

33 072 675

1 926 581

78 555

35 077 811

1902.

33 819 826

1 875 567

80 996

35 776 389


1902. 102

2. Foreløbig Opgave over Indførsel og Udførsel at enkelte Hovedartikler i

Artikler. etz

be

Indførsel.

1. Rug, uformalet kg.

2. Ryg

3. Malt ....... . . . .

4. Rir , afskallet(Risengryn og Rismel)

5. The . . .. ..

6. Kaffe

7. Sukker

8. Sirup

9. Tobaksblade

10. Brændevin og Spiritus paa Fust

11. Vin paa Fustager

12. Bomuld

13. Hamp

14. Uldvarer (Tarif-Nr. 659 og 660)

15. Petroleum, Paraffinolie (Tarif-Nr

464)

16. Salt (Kogsalt) ....

17. Stenkul, Cinders, Kokes .

1Q. Maskiner og Motorer etc. . . Kr.

Diverse tidligere medtagne Artikler . kg.

Sum Kr.

Anslagssum ') af de øvrige Artikler

Samlet Værdi . . • Kr.

Udførsel.

(Norske Varer.) 2 )

I. Tørfisk. kg.

2. Klipfisk

3. Fedsild, saltet

4. Anden Sild, saltet .

5. Smysr, almindeligt kg.

6. - kunstigt

7. Rogn hl.

8. Tran . .

9. Fiskeguano kg,

10. Is • • • r.-t

11. Trælast m 3

12. Træmasse, tør kg.

13. Træmasse, vaad

14. Cellulose, tør

15. Cellulose, vaad

16. Fyrstikker

17. Svovlkis . .

18. Kobbermalm') . . . . .

Diverse tidligere medtagne Artikler

Sum Kr.

Anslagssum 1) af de øvrige Artikler

Samlet Værdi

pc1

Juli.

Mængde. Beregnet Værdi.

1900. 1901. 1902. 1901. 1902.

Kroner. Kroner.

16 062 714 17 554 953 19 603 451 1 746 700 2 048 600

10 263 958 3 668 280 10 433 305 357 700 1 043 300

341 078 302 833 195 544 72 700 46 900

137 998 109 205 438 502 20 700 83 300

9049 ,12 178 10 292 23 700 20 '200

878 266 826 852 917 791 727 600, 780 100

3 092 027 3 825 127 3 902 650 1 109 300 (897 600

462 949 1 260 408 950 571 138 600 104 600

122 277 143 354 120 740 150 500 126 800

121 263 117