A. No 2. - SSB

ssb.no

A. No 2. - SSB

LAURVIKS KJØBSTAD

A. No. 2.

FA TTIGSTATISTIK

FOR

NAVNLIGEN FOR AARENE 1867-1870

J. THUESEN,

U D GIVEN AF

DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET

KRISTIANIA. 31 M BENTZEN,

1872.

UDARBEIDET AV


For ord.

;i et af Tillæggene til den officielle Fattigstatistik for 1866, der udgik i November 1.8('. berores. at Chefen

for det svenske statistiske Centralbureau bar paa det Fuldstæridigste billiget og paa det Varmeste anbefalet en af Hr.

Sognepræst Sundt gjort Antydning om det ønskelige i at fa a det nominative System indført i Fattigstatistiken., med visse

Oplysninger om hver enkelt understøttet Fattig, Navn for Navn. — Allerede for omtrent I Aar forud havde Forfatteren

begyndt at anvende det nominative System for Laurviks Fattigvesen . og var allerede en af ham forfattet Fattigstatistik

for 1867 indsendt til Regjeringens Kirkedepartement, inden den officielle Fattigstatistik for hele Landet for 11866

udgik. — De af Forfatteren indrettede nye schematiske Protoko ller har vit sig praktiske og fuldkommen tilfredsstillende

for Øiemedet. Inden Planen blev fuldstændig gjennomført krævedes naturligvis adskilligt Arbeide men efterat dette var

færdigt for det første Aar 1867, var ogsaa Besværet over. Senere har det faldt overmaade let at fortsætte Arbeidet oc,

holde det til enhver Tid à jour. — I den officielle Fattigslatistik for le,4ns or tilføjet rddrag af Forfatterens Protokoller

og Tabeller for Aarene 1867-1869. Forfatteren havde torovrigt bestemt eig tit ved I dlobet af 1.870 at give en Fremstilling

af Fattigforholdene i Laurvik, navnlig for Aarems sædvanlige Femaarsberetninger vedrørende de

forskjellige Landsdeles økonomiske Tilstand vilde ved Udgangen at ;u et afsluttet Femaar til Behandling Forfatteren

troede derfor, at en Fremstilling vedrørende Fattigvmsenets Tilstand de sidste Aar hensigtswessigen sluttede

sig til samme Femaar. At medtage 1866 efter fuldkonneen sanne Plan, som var anvendt for 1867-1870, lod sig imidlertid

ikke gjøre paa Grund af manglende Materialien Foefatteren ma-ttte derfor indskrænke sig til at bearbeide Fattigstatistiken

for de sidste 4 Aar, men for at give Fremstillingen en saa fuldstændig Karakter som muligt, gjennemgik Forfatteren

de foregaaende Regnskaber for 1861-1866 og gjorde Uddrag deraf i den Tanke at faa en Oversigt istand ever

Fattigbyrderne i de to sidste Femaar.

Arbeidet er udført med den Betragtning for Oie . at en paalidelig og udtømmende Fattigstatistik er aldeles nødvendig

for hver den, der grundigen vil sætte sig ind i Fattigvæseeets t(mskieilige Forhold, og navnlig et uundværligt Hjælpemiddel

for Bestyrere af det lokale Fattigvæsen, fremdeles at en Vattigstatislik maa til for det enkelte Distrikt, for at man

ved Hjælp af den kan ikke alene til enhver Tid selv have en klar Oversigt over Forholdene mon ogsaa være istand til

at gjøre Rede for Fattigvæsenets Tilstand ved Budgetternes Affattelse og sætte Kommunebestyrelsen istand til med Lethed

at bedømme Fattigvæsenets økonomi, samt med Sikkerhed og Lethed til enhver Tid give Bidrag til den officielle Fattigstatistik.

For med Held at kunne bestyre et Fattigvæsen, udfordres Interesse for dette, men er denne tilstede, falder

Arbeidet for at gjennemtrænge Fattigforholdet forholdsvis let, om der end kræves baade Omtanke og Flid. Det bør derfor

ikke ansees tvivlsomt, at det statistiske Arbeide for det lokale Fattigvæsen engang paabegyndt af den Enkelte, vil

blive fortsat af Flere, saa at man efterhaanden kan opnaa at se det hele Lands Fattigstatistik som en Samling af Fleres

samvirkende Arbeider, Noget Enhver , der arbeider med Fattigvæsenet , sikkerlig maa anse særdeles ønskelig.

Ved Kirkedepartementets særdeles velvillige Imødekommen udgaar Forfatterens Arbeide som et særskilt Hefte

af den officielle Fattigstatistik. Oprindelig er flere Tabeller udarbejdede end de, der bliver trykte som Bilag ved Fremstillingen

af Fattigvæsenets Tilstand i Laurvik , og bar enkelte af de medtagne Tabeller været affattede med storre Detail,


IV

end hvori de nu fremtræder. Saaledes er udarbejdet Tabeller for de den iste Januar i Aarene 1867 1871 understøttede

Fattiges Alder , for de Udsattes Alder, og for Antallet af de gjennem hele Aaret Understøttede samt den samme ydede

Understøttelse i 1867-1869. Fremdeles er Tabellerne 3 og 4 kun Uddrag af 4 større Tabeller, der ikke alene viste Totalsummen

af den hele Understøttelse , men ogsaa Summerne af de forskjellige Udgiftsposter for hver enkelt Klasse m. m.

Trykningsomkostningerne gjorde det imidlertid nødvendigt at indskrænke Tabellerne baade i Antal og for en Del i Omfang.

For at vise de af Forfatteren benyttede Protokollers Indretning, gjengives i vedkommende Bilag Titelbladene til

samme og et Par Folier af samme. Forfatteren benytter 4 Protokoller. Den ene omfatter det enkelte Regnskabsaar, og

benyttes noget nær dagligen samt haves ved Haanden i hvert Fattigkommissions- Mode. Den indeholder en Fortegnelse

over samtlige Fattige i fortlobende Orden, Klasse for Klasse. Ved Aarsskiftet forfattes saadan Fortegnelse over de gjenværende

Fattige, og efterhaanden som nye kommer til, tilføies de under vedkommende Klasse med Ordet „Ny" foran den

Fattiges Lobe-Nummer. Naar nogen Fattig udgaar i Aarets Løb, understreges Navnet. Forkortningerne i vedkommende

Rubrik af de gjengivne Folier betegne Navnene paa de Distrikter, hvori Fattigkommunen er inddelt (Thorstrand, Vestre,

Ostre, Langestrand). Af denne Aarsfortegnelse kan med Lethed paa hvilkensomhelst Dag i Aaret uddrages Antallet af de

Fattige. Efter Aarsregnskabets Forfattelse indføres i vedkommende Rubrikker Summen af den hver enkelt Fattig ydede

Understøttelse, Derved bliver Aarsfortegnelsen et Aarsregnskab for vedkommende Poster. 3 andre Protokoller er Kontobøger,

hvor hver Fattig har sin egen Konto i samme Orden, Klasse og Udstrækning, som i Aarsfortegnelsen. Disse Protokoller

omfatter flere Aar for hver Konto. Den ene omfatter enslige Personer, den anden Familier , den tredie de mod

Refusion understøttede Fattige. Til disse 3 Protokoller hører et fælles Register med et Blad gjennem Bogstavrækken for

hver Protokol.

Laurvik i Januar 1872.

Thuesen.


Her følger Tittelbladene til de i Slutningen af Forordet omhandlede Protokoller.

Mandtal

Fortegnelse over

over

IX

Fattigvæsenet A.

over ensfige Ferroner met) Nontoer

br af raurnikg lattiguesen udrrstiitttht puma

og ben ran= i.jbbe Enbtrftottelfe

A 1. Enker . Fol. 1- 64,

i 1870.

2. Piger . - 65- 99.

3. Enkemænd _ 100-129.

4. Ungkarle . - 130- 159.

5. Forældreløse Born . _ 160-179.

6. Moderløse uægte Born - 180.

(Protokol No. 1. Prover af Indholdet se nedenfor Side X-XI).

••••••••,

Mandtal

over

Fattigvæsenet B.

famifter meb Xontoer

for 1867, 1868, 1869, 1870, 1871.

B 1. Ægtefolk uden Born Fol. 1- 29.

2. Do. med Do. _ 30-149.

3. Enker - Do. - 150-219.

4. Piger - Do. - 220-259.

5. Enkemænd - Do. _ 260.

for 1867, 1868, 1869, 1870, 1871.

(Protokol No. 2. Prover af Indholdet S. XII -XIII).

Mandtal

anherftottehe mob Refuftort

for 1867, 1868, 1869, 1870, 1871.

Enslige Personer:

A 1. Enker . . Fol. 1 - 9.

2. Piger - 10- 19.

3. Enkemænd- 20- 25.

4, Un gk ar I e . . - 26- 60,

5. Forældreløse Born . - 61 - 65.

G. Moderløse megte Born - 66- 69.

(Protokol No. 3. Prover af Indholdet S. XIV-XV).

Familier:

B 1 Ægtefolk uden Born . Fol, 70- 79.

2. Do. med Do. . - 80-119,

3. Enker - Do. . - 120-130,

4. Piger _ Do. . - 131-140.

5 Enkerend - Do. . - 141.

(Protokol No. 4).


Uddrag af Fortegnelsen over de Understøttede for 1870.

A l.

Lobe-No.

I.

17.

32.

51.

71.

Ny 72.

Ny 81,

B 2,

Overført til

B 1 "in.

1.

4.

6.

7.

23.

Navn og Stilling.

Inger Ainundsdatter Lier

1 Caroline

2 Johanne •

3 Anna • • .

4 Inger

5 Christian • •

Ole Larsen Myg, Arbeider

Karen •

1 Mathilde .

2 Amalie

Enker uden Born.

Mikkel Olsens Inger Severine

Singdal Guis Else .

Petter Posserøds Gunild

Joh. Johannesens Berte Gasman

Fred. Hansens Kirstine

Christoffer Olsens Inger

Anders Andersens Ellen

Ægtefolk med Born.

Lars Pedersen Smed

Maren Dorthea

1 Lars . .

Erland Olsen, Matros

Johanne Gulliksdatter

1 Henriette

Lars Jensen Semb, forhen Sømand

Inger . .

1 Carl Bernhard . .

3 Kristine Marie .


. .

Anders Evensen Graver, Sjouer


• • .

• • .

Fodselsaar.

1782.

1781.

1802.

1816.

1809.

1797.

1800.

1819.

-58.

1825.

1827,

-55.

1817.

1818.

-57.

1823.

1821.

-54.

-58.

-59.

-62.

-65.

1820.

1823.

-56.

-60.

-65.

Forsorgelsesmaa

de.

Th. 1.

3.

Fattighuset.

Udsat.

V. 5. Overført

V. 5.

L. 4.

Udvandret.

L. 4.

Rømt.

L. 4.

Fattighuset.

Udsat.

Slutteriet,

senere

Fattighuset.

Udsat.

Udsat.

Slutteriet.

Naar Understøttelsen er begyndt og ophørt og

med hvad Belob bevilget.

vi 69 60 f3 ug. 1-6-4 70 60 f3 ug. If 60 p ug.

- 60 f3 ug. til 70. Dal.

- 42 f3 ug, y 70 36 f3. Ti 42 f3.

40 Spd. aarlig.

fra B 1 -6-7-4. 17, 69 48 f3 ug. y70 36. 40 f.

227 70 36 -0 ug. 1,4 36 f3. lf 36 p.

1l 70 361 ug.

r 69 36 f3 ug. y 70 24f3. ?f 36 f3.

I 69 36 f3 ug. 1-64 70 24 f3.

Konfirmeret Vaare.n 1870.

14 Spd.

En Tid i Tugthus.

2..go 70 60 f3 ug. y 60 f3. Tf 60

12 Spd. til Konfirmation Vaaren 1870.

12 Spd.

Til Mai 1870.

Død 4 70. Begr.hijcelp tilstaaet

t 6

i t 30 f3.


Alminde- Opfolig

Under- strings- Til Bestottelse.

Bidrag. Iklædning,

26

2 S 60

16 96 i

17 80

11 102

2 12

40

Efter Regnskabet udbetalt.

-

1

Ti l RonBegravel- Sygepleie i Sindssyge 1 Spisebil- Extra Bifirmation.ses-Bidrag

Sygehus. i Asyl ,ietter. drag.

_

1220 86 1 55 3 32 5 48 I 101 10 24

12 96

12 66 10

22 60

14

12

36

,,

,

I,

1

1

• ,

90 2 60 j ,

I 1 60

379 1 7215351 1071 201 151 111 601

I i o 1

I

I

.

65 ! 521 1 891 11

,

Anmærkninger.

Sengeliggende. Frit Hus,

Aldersvag.

Skranten.

Sindssvag.

Sygelig,

xi

Affældig. Tilhold hos ugift Datter.

Ikke stærk. Har hjemme en Søn

uden Sysselsættelse. Nov. 1870.

Vaskerkone. Taalelig rask.

Gigtsvag. Vaskerkone,

Døv, Tumset, fisker lidt.

Vaagekone ved Sygestuerne.

Drikfældig, arbeidsfør.

Svagelig, dog i Regelen arbeidsfør.


XII

Uddrag af Mandtals- og Kontobøgerne. Fattigvæsenet A: Enslige Personer.

Al.

Lobe-No. Navn og Stilling.

1867 --- 17.

1868 — 17.

1869 — 15.

1870 — 14.

1871 — 13.

Fødselsaar.

Forsørgelsesmaade.

Naar Understøttelsen er begyndt og ophørt og

med hvad Beløb bcvilget.

Fattighuset 1867 — 18. Halvor Vægters Marta . 1788.

n' 66 48 f3 ug. 14-6 67 64 f.

1868 — 18.

1867 — 19.

1868 — 19.

1869 — 16.

1870 — 15.

1871 — 14.

Fattighuset. 60 f; ugentlig.

Do.

Do.

Do.

Do. til hendes Død Aug. 1871.

64 fi ug, til hendes Død 245 68.

T; 66 48 p ug. 67 36 f3 og 16ff 48 #.

2

Enker uden Born.

Gunder Kjobenhavners Maren 1784.

Udgaaet ved hendes Død i 1 8 71.

Udgaaet ved hendes Død i 1868.

Svend Nielsens Gjertrud Sofie . 1805. L. 1.

/69 3Øf36f.

62 Intet. 24 ug. Fr 30 0.

1-64 24 g. fl 24.0.

2- 6 0 24 f; ug.


Almincle- •I Opfo -lig

Under- stringsstøttels

e. Bidrag.

26 60

26

26

26

22 112

15 56

18 36

161 48

11

30

12 42

1

Miter Regnskabet uelbetait-

i

II

Til Be- Til Ron- Begravel- S) gepleit,

klædning. firmation. ses-Bidrag Sv!4elius,

,,

66

41

48

12

96

SinassygeS pi Extra Bibilletter.

drag.

f


A idersva,g,

Al ders,vage

Aurnærkninger

Svag. Støtte at' Born,

a


XIV

Uddrag af Blandtals- og Kontobeigerne. Fattigvæsenet B: Familier;

Lobe-No. Navn og Stilling.

1867 — 5.

Erland Olsen, Matros

Johanne Gulliksdatter

1 Henriette

1868 — 5. Konen med 1 Barn

1869 — 5. Do. - i Do.

1870 — 4. Konen

1867 — 6.

1868 -- 6.

1869 — 6.

1870 -- 5.

1871 — 4.

1. Datteren konfirmeret 1 8 7 0.

011■11■111•11•111111.

Overført til B 9 18 7 I.

Lars Jensen Semb, forhen Sømand.

Inger

1 Olea

2 Carl Bernhard

Lars

Inger

1 Olea .

2 Carl Bernhard

Lars. .

Inger

Olea, konfirmeret 1869

2 Carl Bernhard

Lars .

Inger

1 Carl Bernhard

Lars .

Inger

Carl Bernhard

Fødselsaar.

1825.

1827.

—55

1817.

1818.

—53.

—57.

Forsogelses.

maa,de.

Romt.

Naar Understøttelsen er begyndt og opbort og

med hvad Beløb bevilget.

L. 4. -T1 66 36 f3 ug. 46-7 67 24 fi ug. 42 fi ug.

Fattighuset. vl 66 — lj 67 24 D ug. 24 0.

Do.

Udsat.

16 Spd.

Do. 16 Spd.

24 1.3 ug.

Fattighuset. 24 f ug. til '269 68.

Udsat.

Do. 24 f ug. tl ?2 68.

16 Spd,

Do. 16 Spd. 14 Spd.

Fattighuset.

Do.

Udsat.

Do.

Fattighuset.

Do.

— 34° 24 fi ug.

16 Spd. til 1. 69. Konfirmeret,

14 Spd.

Udsat, 14 Spd.

Fattighuset. ,22 71 24 ft ug.

Do.

Udsat. 14 Spd.

2_49 24 P. 245 42 0. vt, 24 f3. 42 f3.

262 32 P. Ti 36 f3

14-4 24 f3. 30 f3.


AlmindeligUnderstøttelse.,

13 24

15 24

15 84

12 66

4 96

10 72

24

48

24

Opfostrings-

Bidrag. I

16

16

16

16

4

14

14

Til

Beklædning.

1)

6

3

66

68

36

Efter Regnskabet udbealt,

_

Til Kon- Beoltvelfirmation.

ses-Bidrag

60

Sygepleie

Sygehus.

10.

sindssyge

Asyl

.`pisebilietten

Extra

drag,

I

A n u a r k tI; ng e

Noget svagelig. Vaskerkone.

(igvag

riffitset, fisker

Vaagekone ved Sygestueroo.

XV


Fremstilling

af

• Laurvilis Kjobstads Fattigweseris Tilstand i 1861-1870 9

navnligen i 1867-1870.

1) Fritz0 Jernværks Fattigvæsen 1567- 1870, - 2) Laurviks Kjobstadi Folemamgde 1861-1870. - 3) Laurviks Fattigkasses Indtægter

1861- 1870. - 4) Specielle Indtægtsposter. - 5) Laurviks Fattigkasses Udgifter 1861- 1870, - 6) Specielle Udgiftsposter, - 7) Antallet af

de i 1867-1870 Undentottede. - 8) Antallet af de Understøttede, sammenholt med den ydede Understøttelse, 1867-1870. - 9) De Fattiges

Alder. - 10) Om de Udsatte. I1) Om Tvangsarbeide, - 19) Orq Lautviks Fattigvæsens Arbeidsanstalt.

1.

Laurviks Kjobstads Fattigvæsen har indtil den

sidste Tid omfattet to F at tig di st rikt er, nemlig L a urviks

Fattigkommune og Fritz0 Jernværks A fdeling

i Laurvik.

Fritz Ø Jernværk nedlagdes i 1868, men dets Forpligtelse

til at understøtte sine Fattige ophører først

1873. Dets Fattige vil i sin Tid overgaa til de Distrikters

Fattigvæsen, hvor de hører hjemme, nemlig a urviks By

og Herrederne Brunlanms, Hedrum og Slem dal.

Det er antaget, at omkring 400 Mennesker af Laurviks

Kijobstads Folkemængde henhørte i 1867 til Værkets

Afdeling i Laurvik dels som Fattigskatydere dels som Fattige,

der nød Understøttelse af Værket„ Tidligere under

Jernværkets fulde Drift har Antallet sandsynligvis været

større. Fra 1869 har Ydelse af Fattigskat til Værket ophørt.

Efter Regnskaberne for 1867 og 1868 er Fattigskat

kun ydet af Smedene ved Værket i 1867 med Spd.

57. 72, i 1868 med Spd 13. 74. Som tilfældige In cla

tæg ter sees opført i 1867 Spd. 14, i 1868 Spd. 14f, i

1869 Spd, 3 og i 1870 Spd. 18, bestaaende dels af erlagt

13) Om Aarsagerne til den ydede Fattigbjfelp.

Opfostringsbidrag fra vedkommende Barnefader for udsatte

Born, dels af faldne Mulkter. Det øvrige Bidrag til

Værkets Fattigvæsen er ydet af Værkseieren dels med

Penge, dels med Korn og dels med Brænde.

rk e ts Udgi fte r i de 4 sidste Aar har udgjort :

Laurviks By. Brunlames. Hedrum. Slemdal. Sam.

"1867: Spd, SOL 87, 86. 117. 202. „ 28. 70, 1119. 34.

1868 - 909. 49. 19. 5, 208. 42. 30.72. 134E.48,

1869 - 899. 83. 195. 49. 220, 72. 30. 72. '1356. 36.

1870: -- 842. 100. 184104. 204. 15. 54.72. 1286 51.

Udgifterne for Afdelingen i Laurviks By omfatter :

1867 1868. 1869. 1870.

Almindelig Und rstøttelse 627. 60. 675. „ 729. „ 691. 48

Opfostringsbidrag . 50. 52. 60. 50. 61. 30

Extrabidrag . 12. 27. 20, 49. 31. 83. 14. 22

Uddeling af Penge ved Jul,

i 1868 tillige ved en festlig

Anledning, samt Uddeling

af Brænde , 112. , 161. 60. 89. „ 76.

801.87. 909.49. 899. 83. 842 100

Uddelingen al Penge ved Julen etc. og af Breende er forøvrigt

ogsaa kommet nogle Andre tilgode end Værkets Fattige

1


2

1—I • .4

CD

L '

O• e•-4

Cr

t.i P, t".:,

'6'CD ....

cri CD

e+ v,

....,

CD M-1

r, t:s" ZS) 0

O IS/ 0-4

O .... P "I 0

I::t

■-t▪ t".:1

CO

CD

.... • t-t-

Ps'

t-i-

CD

e,

.. Cr4

...

E3 ,--,

.....,

(1)

CD Ft3 o

.-i 0"' ,...., .- 0 cp 0 cD

CD

c.- IS1

.... .-%bi P

••

.-- CD

rz o

CO CD PCD p....,

....e-4.

, O e+

CD

e+ w a,

.-a) i w.

• • • • cr P 2., :'

CR co til e-t- riS

CD e+

ci-

...t X

• P...

0 ta

Pi P ,e-t- • •

GQCDr ,-4. .

'7:1 a Q .1

P P

CD

.1 CD ,

•-.,

cp

- CD

I-. •

I O cil

.., •

0 P--1 0'4' tll P


Laurviks Kjobstads Folkemængde udgjorde ved

Udgangen af 1855 . . 4944 Mennesker,

1865 . . 6327 -

1870 . . 6692 -

efter et Gjennemsnitstal i hvert af de 10 sidste Aar

pr. 31/ 12 1861-5773, deraf vedk Laurviks Fattigkommune 5373

- 1862-5911 5511

- 1863-6050 5650

-- 1864-6188 5788

- - 1865-6327 •■•••••-. 5927

- - 1866 - 6400 _•._ 6000

18 (37-6473 6073

- - 1868-6546, 6146

1869-6619, 6219

- 1870-6692. 6292

I den officielle Fattigstatistik for 1867 er Laurviks

Folkemængde pr. 1867 opfort med 6448 Mennesker

eller 48 flere end efter foranstaaende Opgave. Forovrigt

antages Folkemængden ved Udgangen af Aaret, altsaa

Aarets Folkemængde, derimod ikke ved dets Begyndelse,

altsaa foregaaende Aars Folkemængde, at burde benyttes

som Forholdstal i Beregningen over Aarets Fattigbyrder i

Forhold til Folkemængden. I den nævnte officielle Fattigstatistik

gaaes ud fra Folkemængden pr. Li,.

2.

3.

Laurviks Fattigkasses Indtægter har udgjort,

1861 1865. 1866-1870.

1. Brændevinsskat . . Spd. 11600. - 14800.

2. 01- og Vinafgift . - 1965. - 2272. 60.

3. 1/4 pet. af Auktioner 271. 9. 250. 25.

4. I/4 pet. af Skjoder . 179. 34, 243. 59,

5. Afgift af Spillekort 82, 46. 56. 96.

6 Boder

258_ 6. 180, 69.

7. Afgift af omreisende

unstnere . 18. 60. 8. -

8. Salg af Fattiges Efterladenskaber

• 88. 21. 47. 113.

9, Fattigblokpenge . . .

10 Andre tilfældige Indtæg-

108. 40. 73 105.

ter 131. 112. 66, 30.

11. Refusioner - 2528. 18, 3061. 29.

Spd. 17230. 106. 2i060. 106.

12. Fattigskat - 18854. 14. 21782. 91.

usamocansaira,re,EsTrtitcw.a.ser.... ,agmrovalum.euvrivryt -111321.11.2413021

Spd. 36085. - 42843, 77.

Optaget Laan - 1164. 114. 2398. 80.

Indtægterne har saaledes udgjort i Gjennemsnit aarlig:

1861 1865 Fattigskat . 3770. 99.

andre Indtægter 3446. 21.

-

Sum 7217. -

A. No. 2.

1866-1870 Fattigskat . . 4356. 56.

andre Indtægter 4212. 21.

Sum 856\i. 87,

altsaa en gjennemsnitlig aarlig forøget Indtægt

af Fattigskat . . 585. 87.

- andre Indtægter . 766. -

Sum 1351. 87.

De egentlige Indtægter har udgjort:

Fattigskat. Forskjellige Indtægter

186 1 3638. 22.

1862 3574. 21.

1863 4182. (30.

1864 3865. 33.

1865 3593. 118.

18854. 14.

1866

1867

1868

1869

1870

3599. 23.

8694. 15.

4891. 22.

4829. 94.

4768. 57.

2621. 35,

3242, 12.

3435. 90.

3530. 62

4401. 27

17230. 106

4160. 89.

4308. 26

4274. 65

4222. 12.

4095. 39.

Sum.

6259. 57,

6816. 33.

7618. 30.

7395. 95

7995, 25.

36085. -

7759. 112.

8002. 41.

9165, 87.

9051. 106.

8863. 91.

21782. 91. 21060. 106. 42843. 77.

Af Fattigkassens egentlige Indtægter falder paa hvert

100 af Fattigkommunens Befolkning:

186i Spd. 116. 1866 Spd. 129.

1862 - 124. 1867 - 132.

1863 - 135. 18,13 - 149.

1864 - 128. 1869 - 146.

1865 - 135.

altsaa gjennemsnitlig

1870 - 141,

for hvert af Aarene 1861 -1865 circa Spd 128.

••••■,---. 1866-1870 - 140.

Indtægterne for Laurviks Fattigkommune samt for

Fritzo Værks Afdeling i Laurvik udgjorde tilsammen i de

4 sidqe Aar, naar Værkseierens Jule- og Brænde-Uddeling

sættes ud af Betragtning

1867 Spd. 8692. 8 pr. 100 af den samlede Folkemængde

Spd. 134.

1868 - 9913. 56. -

- 151.

1869 - 9862. 69_ -

- 149.

1870 - 9630. 71.

- 144.

Naar Jule- og Brænde-Uddelingen derimod medtages:

1867 Spd. 8804. 8 pr. 100 af den samlede Folkemængde

Spd 136.

1868 - 10075. - - 154.

869 - 9951. 69. - - 150.

1870 - 9706. 71. -

- 145.

den officielle Fattigstatistik for 1867 er rimeligvis

Værkets samtlige Indtægter slaaet sammen med Laurviks

F attigkommunes uden Hensyn til, at circa Spd. 317 vedkommer

Landdistrikterne. Der7ed og idet Folkemængden

er anslaaet til 6448 Mennesker, er udkommet Spd. 141 som

Gjennemsnitstal for Laurvik pr. 100 af Folkemængden

Den samme officielle Statistik viser forovrigt, at Fattigwesenets

egentlige Indtægter i 1867 udgjorde for hele Landet


4

Med Hensyn til de specielle Indtægter bemærkes

Følgende:

Brændevinsafgiften, der i 1856-1860 varierede

mellem Spd. 22S0 og 2400 aarlig, var i 1861-1863 Spd.

2000 aarlig, i 1864 -1863 Spd. 2800 aarlig og i 1867-

1870 Spd. 3000 aarlig.

A. No. 2,

Spd. 1,122,741, særskilt for Byerne Spd. 377,359, og at 01- og Vinafgiften, der for Laurvik er opkrævet

Indtægterne for hvert 100 af Befolkningen var

fra 1862, udgjorde i 1862-1865 gjennemsnitlig aarlig Spd.

i hele særskilt for særskilt for 393, i 1866-137u Spd. 454 1k. I 1870 erlagdes Afgiften

Riget: Landet: Byerne: med Spd. 420 eller med 15 Spd. af 28 Berettigede. Af-

1861-1865 Prrl. CO. Spd. 49. Spd. 125.

giften er ikke bleven forhøjet siden dens Indførelse, og er

1866 - 64. 51. - 132.

lavere end i flere andre Byer.

1867 - 66. - 52. - 136.

A fgi ft en a f Sp illek or t bortfaldt ved Udgangen af

1867 særskilt for

1869 ifølge Lov af 6te Marts 1869.

Kongsberg Spd. 224. Steenkjær 134. Bergen 1 12. Afgiften af omreisende Kunstnere afkræves

Aalesund - 214. Brevik 131. Lillehammer109. senere Aar sjeldnere, da vedkommende Indtægter her paa

Kristiania - 202. Tønsberg 127. Hammerfest 109. Stedet i Regelen falde smaa.

Holmestrand - 167. Sarpsborg 123. Risøer 105. Af Refusioner falder paa

Trondhjern - 165. Namsos 123: Grimstad 103.

Kommuner: Andre: Sum ,

Kristiansand - 158. Kr.sund 119. Frd.stad 102.

1866 Spd. 527. 102. 173. 37. 701. 19.

Fredrikshald - 154. Levanger 119. Skien 102. 1867610. 409. 41. 200. 109. 30.

Arendal - 14i. Drammen 116. Porsgrund 101.

1868 299. 6. 325. 29. 624. 35.

Soon - 138. Moss 115. Lillesand 101.

1869 497. 61. 98. 76. 596, 17.

Gjøvik 100.

1870 495. 19. 34. 28. 529. 47.

Resten - 31 Byer og Ladesteder - under 100 Spd ,

Spd. 2228. 109. 832. 39.

nemlig 25 mellem 50 og 99 -

3061. 28.

medens

- 16 - 49

1861-1865 1817. 74, 710. 63. 2528. 17.

Laurvik med 136 eller 134 Spd.

F atti gs k

skulde saaledes være

at ten har i de sidste 10 Aar udgjort for

den 10de i Rækken ovenfra af 60 Byer og Lt,desteder,

hvert 100 af Fattigkommunens Folkemængde:

1861

skjønt havende enten det samme eller et noget

Spa, 68. 1866

mindre Tal

Spd 60.

pr. 100

1862 65. 1867 - 61.

end Gjennemsnitstallet for Byerne. Gjennemsnitstallet

for

1863 74. 1868 80

østlandske Byer med Befolkning af 3-9000 Men-

18641869

67. 78.

nesker udgjør 126 Spd , for vestlandske Byer med samme

1865 - 61. 1870 ---76.

Folkemængde 112 Spd. Tallet for Laurvik er indtil 10, og

24 Spd. Mere. Laurvik skulde saaledes for 1867 henhøre Tages Fritz0 Afdelings Udredsel til dens Fattige med,

blandt de daarlige stillede Byfattigkommuner.

falder paa hvert 100 af den samlede Folkemængde:

1867 spd, 68. 1869 Spd. 87.

For Byerne i Jarlsberg og Laurviks Amt stiller For-

1868 - 88. 1870 - 84.

holdet sig som følger :

I denne Beregning er Værkets Jule- og Brænde-Udde-

Holmestrand Spl 167 under 3000 Mennesker.

ling medtaget.

Laurvik . - 134 eller 136

Tønsberg .

t

Den for Laurviks Fattigkommune forøgede Skattebyrde

3-9000

Horten .

i de 3 sidste Aar har fornemmelig været en Følge af Gjæld,

Sandefjord .

som Fattigkassen har paadraget sig i tidligere Aar ; dog

under 3000

er de egentlige Fattigudgifter ogsaa steget noget i de

Under Udgiften vil forøvrigt nedenfor Forholdet blive sidste Aar, hvorom mere nedenfor. Forøvrigt sees af for-

belyst for Laurviks Vedkommende fra Udgiftsstandpunktet. anstaaende Opgave, at Fattigskatten i 1863 og 1870 har

været noget nær den samme.

La an har Fattigkassen maattet ty til

i 1862-1864 med tilsammen Spd. 1164. 114.

4,

i 1866 og 1867 - 2398. 80.

Det betydelige Laan i 1867 med Spd. 1996 maatte op-

'ages til Dmkkelse af Overskridelse af Budgettet med tilsammen

Spd. 2035, heri clog Afdrag paa Gjæld Spd. 377.

I 1866 blev Budgettet overskredet med Spd. 839 og lignende

Ovérskridelser findes for 1861-1863 og 1865. Kun

1864 gjør en Undtagelse i saa Henseende. For 1868 og

1869 haves Overskud, for 1870 en Overskridelse af Spd. 170.


Lattrviks Fattigkasses Udgifter har udgjort:

Faste Lønninger

Fattighuset

Skatter og Afgifter

Medicin

Tilfældige Udgifter

Fast eller midlertidig Understøttels e til egne

Fattige •

Uddeling af Penge ved Julen

Forskud mod Refusion:

a) af fremmede Kommuner

b) af Andre .

Refusion til fremmede Kommuner

Afdrag og Renter af Gjze1(1

Den væsentligste Forøgelse falder pa,a den faste eller

midlertidige Understøttelse til Byens egne Fattige med

Spd. 4038. 94.

Dernæst falder paa Forskud til fremmede

Fattige .

Fattighuset .

Refusioner til fremmede Kommuner

4 andre Kontoer

982. 20.

772. 25.

673. 44.

408. 50.

Spd. 6874. 113.

Besparelser er kun indvundet paa faste

Lønninger og Forskud til egne Fattige

med tilsammen . . E. 62.

Tilbage Spd. 6808. 61.

Fattigkassens Udgifter med Undtagelse af Afdrag og

Renter af GjEeld udgjorde :

1861 Spd. 6753. 66.1866 Spd. 8096. 101.

1862 - 6949, 80. 1867 9270. 2.

1863 - 7138. 108. 1868 8514. 88.

1864 - 6724. 89. 1869 7775. 96.

1865 - 7637. 88. 1870 8355. 86.

Spd. 35204. 71. Spd. 42013. 12.

A. No. 2.

5.

1861 - 1865. 1866 - 1870.

1778.

1236.

137.

901.

346.

4400.

26885


90.

61.

83.

108,

25.

1725.

2008.

195.

918.

528.

76.

117. 6375.1 62.

8.

56.

42.

44. 30924.I 18.

496.1 70.

2596.I 110.

206.1 61.

39599.

2413.

42013,

2342.

Regnskaberne optager jevnligen Belob, som egentlig vedkommer

næst foregaaende Regnskabsaar, saaledes Medicinudgifter

for næstforegaaende Halvaar eller Kvartal, men da,

dette Forhold gjentager sig noget nær i hvert Aar, udjevnes

det derved nogenlunde, og kan Forskjellen i al Fald

ikke udgjøre nogen væsentlig Sum.

Gjennemsnitlig falder paa hvert af Aarene

1861 1865 Spd. 7041,

1866-1870 - 8415,

altsaa en aarlig gjennemsnitlig Forøgelse i sidste Fernaar

af Spd. 1374. Indtægterne er, som foran oplyst, stegne i

sidste Femaar gjennemsnitlig, aarlig med Spd. 1351.

Paa hvert 100 af Fattigkommunens Befolkning falder

af Udgifterne:

1861 Spd. 126. 1866 Spd. 135.

1862 126. 1867 - 153.

1863 - 126. 1868 - 139.

1864 116. 1869 - 125.

1865 - 129 1870 - 133.

1867 viser saaledes en betydelig storre Udgift, end ethvert

af de øvrige Aar. I Forhold til dette Aar fremviser

1868, 1869 og 1870 en væsentlig Synkning, mest i 1869

2


med det næst laveste Belob i Tiaaret. 1864 og 1869 med.

sine lave Tal resp. 116 og 125 Spd. pr. 100 af Befolkningen

fremstiller sig som rene Undtagelser.

Til Sammenligning stilles ved Siden af hinanden Forholdstallene

pr. 100 af Befolkningen, beregnet efter

og Udgifterne:

1861 Spd. 116. Spd. 126.

1862 - 121.

gjen. aarl.

126.

. gjen. aarl

Indtægterne:

1863 - 135.

1864 128.

128.

126

1243/5.

116.

1865 135. 129.

1866 - 129. 135.

1867 132.153.

gjen. aarl. gjen. aarl.

1868 - 149. 139 .

140.

137.

1869 - 146. 125.

1870 - 141. 133.

Slaaes Udgifterne for Laurviks Fattigkommune og Fritzø

Værks Afdeling i Laurvik i de 4 sidste Aar sammen, udkommer

med Jule- og Brænde- uden Jule- og Brænde-

Uddeling. Uddeling.

1867 Spd. 10071. 89. Spd. 9959. 89.

1868 - 9424. 17 ,9262. 77.

1869 - 8675. 59. - 8586. 59.

1870 - 9198. 65. - 9122. 65.

Paa hvert 100 af Befolkningen falder respective:

1867 Spd. 166. Spd. 154.

1868 - 143. - 141.

1869 - 131. - 130.

1870 - 136. - 136.

6.

Med Hensyn til de specielle Udgiftsposter anføres

Følgende:

De faste Lønninger blev i 1862 forøget fra Spd.

325 til Spd. 375 ved Forhøjelse af daværende Fattigkas-

A. No. 2.

1861-1865.

1. Ugentlig eller maanedlig Pengebidrag Spd. 16923. 33.

2. Opfostringsbidrag for udsatte Born og Voxne - 6948. 108.

3. Beklædning . .

325. 3.

4. Konfirmationsbidrag 133. 48.

5. Begravelsesbidrag .

118. 14.

6. Sygepleie 766. 94.

7. Sindssyge i Asyl .

1005. 101.

8. Spise

9. Extrabidrag 201. 115.

10. Tvangsarbeidsfanger ■■■■■■■ 462. 8.

-

-

Medens Kontoerne Sygepleie og Tvangsarbeidsfanger

viEer en Besparelse af circa Spd. 231, og Posterne: ugentlig

eller maanedlig Understøttelse, Beklædning, Konfirma-

serers Løn fra Spd. 150 til Spd. 200. 1 Lobet af 1865

gik samme Løn ved Kasserer-Skifte atter ned til Spd. 150.

I 1868 steg Udgiften fra Spd. 325 til 350 med Forhøjelse

af Lægens Løn fra Spd. 76 til Spd. 100, og i 1870 end

yderligere til Spd. 375 med Forhøjelse af nuværende Kasserers

Løn fra Spd. 150 til Spd. 175. De faste Lønninger

er saaledes for Tiden: Fattiglægens Løn Spd. 100, Fattigkassererens

Spd. 175, Fattighus-Opsynsmandens Spd. 100.

Lægen er særskilt tilstaaet Salar 1 'Spd. 72. for hver

fremmed Syg, der behandles paa Fattigvæsenets Regning-

Antallet af saadanne Syge er ganske faa.

Fattighusets Opsynsmand blev i 1870 tilstaaet

foruden den faste Lon 5 pCt. af Salgsbeløbet for de fra

den med Fattighuset forbundne Arbeidsanstalt afhændede

Arbeider.

Fattighuset fik i 1867 en liden Brygserhasbygning,

hvortil medgik omtrent Spd. 350.

Medicinudgifterne udgjorde for hvert af de to

sidste Femaar omtrent det samme Beløb, nemlig noget over

Spd. 900 eller i Gjennemsnit Spd. 180 aarlig. I 1870

har Lægen udstedt henved 500 Recepter til omkring 370

Person er.

Blandt tilfældige Udgifter kan mærkes Uddeling

af' Kul og Ved i enkelte strenge Vintre, saaledes i 1865 til

Beløb Spd. 25 og i 1867 til Belob circa Spd. 74. Derhos

omfatter Udgiftsposten Bespisning paa Fattighuset af fremmede

Trængende saavelsom af indenbyes Personer, der

ikke har nydt Fattigunderstøttelse. I 1866 er meclgaaet

circa Spd. 10, i 1867 circa Spd. 19, i 1868 circa Spd. 39,

i 1869 derimod kun 80 Skilling og i 1870 Intet til Fremmede.

Til indenbyes Folk er ydet i 1567 Spd. 12-97, i

1868 circa Spd. 12, det første Belob til Spise ved en Spiseanstalt,

det andet til Fortæring i Fattighuset.

Den faste eller midlertidige Understøttelse

til Kommunens egne Fattige optager naturligvis llovedsummen

af Fattigvæsenets Udgifter. Følgende Oversigt viser

Fordelingen paa de forskjellige Kontoer:

1866 -1870.

Spd. 17058. 119.

- 9249. 76.

- 445. 35.

- 147. 99.

- 177. 72.

- 655. 52.

- 1696. 38.

- 301 95.

- 849. 61.

- 341. 91.

Forøgelse.

Spd. 135. 86.

- 2300. 88.

- 120. 32.

- 14. 51.

59. 58.

Formindskelse

Spd.

111. 42.

- 690. 57.

- 301. 95.

- 647. 66. _

- 120. 37,

Spd. 26885. 44. Spd. 30924, 18. Spd. 4270. 53. Spd, 231. 79.

tionsbidrag og Begravelseshjælp viser ubetydelig Forøgelse

med tilsammen circa Spd. Z29, falder den væsentlige

Forøgelse paa Posterne:


2) Opfostringsbidrag med circa Spd. 2300.

3) Sindssyge i Asyl 690.

4) Spise 301.

5) Extrabidrag 647:

Den ugentlige eller maanedlige Understøttelse

har i de to sidste Femaar varieret mellem :

Spd. 3253 i 1861 og Spd. 3565 i 1865.

— 3107 i 1869 — 3824 i 1867.

Sidste Femaar viser saaledes baade det mindste og

det høieste Belob i samtlige 10 Aar. I de 5 sidste Aar

er udbetalt i nævnte Understøttelse respective Spd. 3235 —

3824 — 3479 — 3107 og 3411. De 3 sidste Aar viser saaledes

i Forhold til 1867 en Formindskelse af respective

Spd. 345 — 717 og 413.

Op fo s tringsbidragene for udsatte Børn og Voxne

holdt sig i 1861-1865 mellem 1349 og 1457 Spd., medens

de i 1866-1871 er stegne, i 1866 til Spd. 1528, i 1867

til Spd. 1747, i 1868 til Spd. 1874, i 1869 til Spd. 2070

og i 1870 til Spd 2029. Antallet af Udsatte er forøget,

og falder derhos Udsættelsen' nu noget kostbarere end forhen

Beklædningsbidraget har været ydeti 1861 - 1865

med Spd. 21 Afr 94, i 1866-1870 Spd. 39 à 184. Det

højeste Beløb er ydet i 1.867. I 1868-1870 er ydet resp.

Spd. 46, 39 og 63.

Konfirmationsbidraget har varieret i 1861-1865

mellem Spd. 8 og 43, i 1866-1870 mellem Spd 16 og 43.

Det ydes sædvanligvis med Spd. 3 tit Gutter og Spd. 2 1/,

til Piger, navnligen til Born, der er udsatte for Fattigvæsenets

Regning.

Begr a v el sesbidrag, der sædvanligvis ydes med

Spd. 1. 96, har varieret i 1861- 1865 mellem Spd. 15 og

45, i 1866 - 1870 mellem Spd, 24 og 44.

Sy gep le ien udgjorde i Gjennemsnit aarlig i 1861—

1865 Spd. 153, 1866- 1870 Spd. 131. Fattigvæsenets Syge

forpleies i Regelen i Fattighusets Sygehus, undtagelsesvis

Amtssygehuset ved Tønsberg, I Fattighuset er indrettet

et Par Stuer tit Sygeværelser. Opsynsmanden besørger

Forpleiningen og beregner derfor 24 Skilling daglig. Derhos

tilkommer ham en bestemt Extragodtgjørelse af 1 Skill.

daglig for Vask samt særskilt erstattet, hvad der anskaffes

til Omslag in. m. Ved Sygestuerne er ansat en Vaagekone,

der, foruden Fribolig og 4 Skill. daglig for hver Patient,

fra 1870 er bevilget en aarlig Lon af 24 Spd. med

Forpligtelse tit uden særskilt Godtgjørelse at pleie Fattighusets

Lemmer under deres Sygdom Fattigvæsenet beregner

for hver fremmed Patient 36 Skill. daglig, som Erstatning

for Forpleining, Tilsyn, Vask eg Lokale, samt særskilt

Lmgesalar med 1 Spd. 72 Skill, og Medicinens Kostende.

Udgifterne til Sind s syge er meget fluktuerende,

i 1861-1865 fra Spd. 120 til Spd. 429, i 1866-1870 fra

Spd. 150 til 488.

A. No. 2.

Sp is e k on to en -- dels Spisebilletter til Afhentning

af Mad fra Spiseanstalt dels Bespisning paa Fattighuset —

udviser i 1866 et Beløb af circa Spd. 119, i 1867 af circa

Spd 58 og 1868 af henved Spd. 124. Bespisning paa

1' a tti ghuset indførtes i 1866 for at hemme Betleriet

Husene, dels af omvankende Personer, dels af Byens fattige

Born eller af Byens andre Trængende. Foranstaltningen

er ikke bleven anvendt i de to sidste Aar, da nærværende

Bestyrelse ikke liar anseet den ledende til tilsigtet

Maal og heller ikke at vedkomme det offentlige Fattigvæsen.

Man fik Vished for, at Landstrygerne netop søgte

hen til Laurvik for den lette Adgang til Mad og Husly,

som her var dem aabnet, og Betleriet i Husene fortsattes

som før. Idethele finder man, at Understøttelse iflæng til

Enhver, der rækker Haanden ud efter Almisse, er utilraadelig,

og at et offentlig t Fattigvæsen ikke bør blande sig

i Foranstaltninger, som alene den private Velgjørenhed har

at bære frem. Landstrygerne henvises nu til Arbeide. Uddeling

af Spisebilletter til Madhentning ved

Spise ans t alt har fundet Sted i et Par Vintre, saaledes

i 1867 og 1868. Oprindelig var tilsigtet, at Spiscbilletternes

Værdi skulde erstatte tilsvarende Del i almindelig

Understøttelse. Regelen blev imidlertid ikke strengt gjennemført.

Spiseanstalten istandbragtes ved privat Foranstorming.

Madportionen udleveredes i Almindelighed for

2 Skill., Fattigvæsenet maatte betale 3 Skill. for hver Billet.

I Begyndelsen af 1869 satte Fattigkommissionen selv en

Spiseanstalt i Gang, og bestemte, for at være skadesløs,

Prisen for Madportionen til 3 Skill, men da Søgningen

var hoist ringe, blev den snart indstillet. I 1870 vaktes

atter Spørgsmaal om Istandbringelse af en saadan Anstalt.

Fattigvæsenets Bestyrelse erklærede da, at man efter den

vundne Erfaring maatte anse det rettest, at det offentlige

Fattigvæsen holdt sig udenfor Sagen og at denne i Tilfælde

antoges rettest at burde fremmes ved privat Foranstaltning,

og ledes af andre Hensyn, end de et offentlig

Fattigvæsen maa tage.

E xtra bid rag en e har i sidste Femaar havt

gjennemsnitlig aarlig Forøgelse af Spd. 129 1/2. For en

væsentlig Deel er denne fremkommet ved at Fattigvæsenet

har overtaget Udgifterne ved et Par Huses Vedligeholdelse

og Skatter for at redde Husene fra Bortsalg. Til Vederlag

har Fattigvæsenet faaet Skadesløsbrev i Husene.

In ds endelse til Tvangsarbeidsanstalten i

Kristiania har tidligere fundet Sted i ikke liden Maalestok,

i de 3 sidste Aar derimod kun i et Par enkelte Tilfælde,

og for disse er intet Udgiftsbeløb, naar undtages

for Transporten, opfort i Regnskaberne, da vedkommende

Anstalt directe af Statskassen har faaet den tilkommende

Erstatning udbetalt. Nedenfor vil Forholdet noget nærmere

blive berørt under Fremstillingen af de Fattiges Antal.

Det foran opførte Beløb af henved 342 Spd. som medgaaet

til Tvangsarbeidsfanger, er anvendt i 1866 og 1867, og

fremstiller sig derfor som en betydelig Udgift i Forhold til *

Udgilen i hele Femaaret 1861-1865 Spd. 462.


8

F orskud de n e til fremmede Fattige viser i sidste

Femaar en samlet Forøgelse af Spd. 982, have i hvert af

Aarene 1866- 1870 gjennemsnitlig udgjort Spd. 519, medens

i Aarene 1861-1865 kun Spd. 321.

F or skudd en e til Byens egne Fattige mod Refusion

af Rederi, Husbond eller Andre omfatter i 1868 til 1870

alene Sygepleie i Sygehuset. I 1867 og 1868 er tillige optaget

under Forskud enkelte Beløb, der skal, om muligt,

refunderes af vedkommende Familieforsørgere,

Refusioner til fremmede Kommuner udgjorde i

1861-1865 gjennemsntlig aarlig Spd. 348, i 1866- 1870

Spd. 482 .3/4. Af Udgiften i 1870 vedkommer Spd. 118 6

Pigers Forpleining i Sygehus, den ene i Amtssygehuset,

de 5 i Kristiania, Spd. 242N 11 faste Fattige og Spd.

65 1 / 2 6 midlertidige Trængende. Af det samlede Belo])

circa Spd. 416 er noget over Spd. 177 refunderet Kristiania

Fattigvæsen for 9 Personer.

Fattigkassens GjEeld udgjorde ved Udgangen af

1870 til Oplysningsvæsenets Fond Spd. 89. 33, til Kommunekassen

Spd. 491. 114, tilsammen Spd. 581. 27.

7.

Antallet af de afLaurviks Fattigkasse understøttede

Pers or er kan ikke med nogen Paalidelighed

opgives for Aaren.e 1861-1866. I den officielle Forklaring

over Fattigvæsenet i Laurvik for 1865 er Antallet opgivet

til 113 fuldstændig forsørgede og 252 for en Del forsørgede,

tilsammen 365 Personer, deraf 97 udsatte, 215 tildelt

Understøttelse i deres egen Bopæl, 53 paa anden Maade.

Af en Fremstilling af Fattigvæsenets Tilstand i 1862 fra

daværende Ordfører sees, at der i dette har været ydet

A. No. 2.

almindelig Understøttelse, det vil sige ugentlig eller maanedlig

Pengebidrag til 213 Personer, og at Opfostringsbidrag

har været ydet for 107 Personer. Disse to Kontoer omfatte

saaledes 320 Personer. De 213 Personer henhørte

til følgende Klasser:

Enker uden og med Born 99. Mænd, dels gifte dels ugifte 70.

Piger uden Børn . . 23.

med — . . 10.

Forladte Koner med Born 11.

143.

Af de Udsatte var uægte Born 21.

- ægte — 68.

- Voxne . . 28.

I denne Opgave er medtaget 4 uægte og 3 ægte Born,

som forsørgedes mod Refusion af fremmede Kommuner.

I nævnte Fremstilling yttres, at man med Beklagelse

har haft for Oie, at vort Fattigbudget deler Slijæbne med

Fattigudgifterne i Landets øvrige Byer og for hvert nyt

Aar lægger nye Byrder paa Liyen.

Af nærværende Ordfører, der tiltraadte sit Embede i

Høsten 1867, blev allerede for dette Aar det nominative

System indført, og er Regnskaber over Fattigvæsenets

Bidrag til sine Fattige blevne affattede for 1867 — 1840

overeensstemmende med samme System. Nu føres ligelydende

Protokoller, hvori Konto er indtaget med hver

Fattig, og hvori de Fattige er henførte til vedkommende

Klasse, saavel af Ordføreren som af Fattigkassereren. For

disse 4 sidste Aar saavelsom for Fremtiden kan saaledes

Antallet af de Fattige og hvad der er ydet hver Fattig og

hver Klasse af Fattige i fast eller midlertidig Understøttelse

af hvert Slags, opgives med Lethed og Noiagtighed

baade for Hoved- og for Bipersoners Vedkommende.

Antallet af de i 1 8 6 7 — 1 8 7 0 Understøttede

viser følgende Oversigt:


efteemesseeeeem..........semeneme

tille■ereeeeeiernileellieeml einertaralennielr

cs:

c.o

ci

(12

CI) 4.,

1:4

(15

t.I)

,

r..73

(1%

'4)

.2

P4

co

g ;LI

en

en

44 a>

t1)

)

o -.74 "

ti)

ci

71

ci

-4.40

;-T-4

o

ÇT-1

Ci5

o

h.°

(1)

o

tO

r-1 C,4

00 • "'"14

eVelliNSMOOMM414.444.14.44441,


trJ

A. No 2.

irD

IC C91 CI

Crjcc 0) CrJ

ci

CrJ

L( .)

r-i

*.,-}4CT.) CC GC

Co C VD,

r-i

cio OC C)

'14".:t4 CrJ r-i

1":-

C",

,zt1 1 LCJ

Co ri o

r-i 1-4 '714

VZ VD CO

C■1 L'•• 1".•

C•1 'et

*".4 "7f1 ri ts■ VD CO ri C 0

ïO 7-4

-^

Co ri

N-CrJ

ri Co

crz

N-c0cc Cr,

t"•••

cc

cc

bC

bO

r-1

Cej

r-4

r-4 r-i

cc Crj

a

cc

1-1 Cn "CH

`71-1

bO

CeZ

CrJ

LO

ci

co

C.0

CeD

bo

r-1

CI) (.1'

r C CrJ Cr.) cc

VD ccti.7 ,CZ

, '714 C\1

(7.1

L•••• C"; CrJ

r-i

Cr.1 C-••co C.N I C, 1 C\-1 C"; trj

V:\ co •eti C\1

cc

C,"Z t‘r LCZ ,11

Clr-.1 CC) V...)

CrJ cc

cc

C.J;) t".••■

cc

r-i ,±4 CZ) 11-J G0 •et1

cc

11".•

cc r-i

-

-71.1

bo

CS) .r,F4 ro

ri 00 C".


t•••


Co

cc cc t-

co

bo

bo

r-i ,Crj

bo


rt.

Co

ezti

IrD

r•-4

9

wesemeasense

CC Co

cc

GO • Cr'S

1-1 r-1 Cs, C-0 ,t1 CO

Co

ô c23

0 X ,-C-J

ce--•14 cc Vj

:

X CI CrJ C ""11

"t4

238122111311¢110 ,

, ."1,",-.0N1 x..

m,

cc CC CO

1 4. C')

Ci3---1-4 - Ce'' C'e ,i, ', T--1 ' ----0 C,,1 ri ',.. 7-1

L-•• ,i, CI ,-.41 T.-I 0 ,1,1 r-i t_.■•

■ G4

=7 ,1c t'- cc cc

cc

Cr.\ ri 1.„C" (7.,1 Cr.) ccoi

Cq

CeJ

I r- r--4

zsz VZ CI CID CO CI

0":=È (N

cc

""ti

C,1

- X (-0

01 ri Co VZ GI

Aemememensuessweeeereemeseee.......omme.

. ,c)

g

o


• •

g

.4c5 en

s-1 . . ..

-,a A

4:4

Q

(1-1

.

a)

elf) a)

Q

tO

•,-,

,—.. Ft:$

cp

w

1st

et10

2

g

wQ • 0 C/2

2 gl

...... lst

rts

RT-1 1.-. Ei at ;-,

Q $.4 CL) ,-w 2

ci)

.1 4

a) ..1 .. bn rr::$

PI

la) 0 0

'`t .

41 44 P4 PT-4

-e4

PCI

;.-4

cf)

: I

I

PC1

,-*

C..)

I.

i

1

1

I

"I

I

i

4...

rci

-cd

74

o

'4-4

0

;-1

C)

›.

4rd

g

0

rg

'7:

p•b4 g

c.)...w

2

1-0-4 -rti '8

,-.. ,... ;.., 5

Q) CI 4:2)

r-. 4-CD

cp:-. CD

tO ...' bn 1.W ttO

,...44

0

szl • ,-4 Ç:a

P'TP-T4 P-1 P.T4

cd •

cq co .i,t1

o

w

k

.7:3- CD A4

PI

g (2)

0 1=1

2

W oW

3

;•4

CD

1:+1

o

en

g2.4

Pc)

bi)

o

co

o


10

Den samlede Fattigbefolkning saavelsom Laurviks egen

er saaledes ikke saalidet gaaet ned i de 3 sidste Aar i

Forhold til 1867; derimod er Antallet af de fremmede

Fattige noget steget.

Hovedpersonernes Antal er vistnok i de sidste Aar

noget mindre end i 1867, men Forskjellen er dog ikke saa

væsentlig som man skulde tro ved at hense til Synkningen

i den samlede Fattigbefolkning. I 1868 og 1869 er

Forskjellen resp. 27 og 28, i 1870 kun 4. Ser man alene

hen til Byens egne Fattige, udgjør Forskjellen i de sidste

Aar resp. 43, 31 og 14 hovedpersoner; derimod viser den

fremmede Fattigstoks Hovedpersoner en Forøgelse af resp.

15, 6 og 17.

Synkningen falder væsentlig paa Laurviks egne Fattigborn,

der udgjorde i 1867 396, medens i de 3 følgende

Aar resp, 319, 334 og 311. Man kan deraf næsten paa

Forhaand slutte, at Fattigunderstøttelsen er indskrænket

ligeover for gifte Mænd med Børn. Tager man denne

Klasse for sig, vil man ogsaa finde Stadfæstelse derpaa.

Deres Antal med Born var i:

A. No. 2.

1867. 1868. 1869. 1870.

220 + 156. 207 -I- 158. 221 -1- 177. 235 + 176.

medens

Mandsklasserne

175 4- 290. 161 209. 146 --I- 202. 156 4- 182.

395 446. 368 + 367. 367 379.391 + 358.

Børnetallet er større for Mandsklasserne, som rimeligt

kan være, da de gifte Mænd eller Enkemænd med Born

udenfor Sygdomstilfælde ikke i Regelen understøttes, medmindre

de sidder med en større Børneflok.

For Fritzo Afdeling i Laurvik er Forskjellen mellem

Grupperne end betydeligere, idet Hovedpersonerne paa et

Par Undtagelser nær henhøre til Klasserne Enker, forældreløse

Børn og Piger. Af Afdelingens Hovedpersoner for

1867-1870 resp. 24-26-27 og 28 henhørte saaledes resp

20-22-22 og 24 til Enker uden og med Børn, 1 til forældreløse

Børn og 1 til Piger med. Børn, medens kun resp.

2, 2, 3 og 2 henhørte til Klasserne Enkemænd og gifte

Mænd uden Børn samt i 1869 som ren Undtagelse tillige

til Klassen gifte Mænd med Børn. Summ en af Afdelingens

og Laurviks Fattigkommunes Fattige udgjorde:

1867. 1868. 1869. 1870.

64 -.I- 221. 43 148. 42 + 142. 42 131.

Den .ydede Understøttelse til disse Familier udgjorde i

198. 1867. •1868. 1869. 1870.

Spd. 1152. Spd. 959. Spd. 802. Spd, 868.

Hovedpersoner:

a) Enslige Personer

b) Familier . .

1807.

209.

210.

1868.

196.

1869.

192.

202.

1870.

227.

192.

Af Laurviks egne Fattige var Formindskelsen i 1870 i

419.

Bipersoner: Forhold til 1867 for hver Klasse saavelsom Forøgelsen Koner som .iii.

Børn følger: . 479.

394.

94.

418,

394.

93.

421.

419.

92.

395.

Forøgelse. Formindskelse.

Enker uden Børn . . 6.

•■•■•••■

Piger

Enkemænd-2.

Ungkarle . 3.

Forældreløse ægte Born 2.

Moderløse uægte Do. 2.

Forladte Koner uden Do. 2.

1009. 906. 908. 906.

pr. 100 af Byens

samlede Folkemængde:

Hovedpersoner . . 6, 5. 6,0. 5,9. 6,2.

Hoved- og Biperso-

Der . . 15,6. 13,8. 13,4, 13,6.

Ægtefolk uden Do.

Forholdstallet er saaledes omtrent det samme for Laur-

Forladte Koner med Do. n.1 1 Barn.

Ægtefolk med Do. - 22 -I-- 90 Do ,

viks Fattigkommune alene som for denne sammen med

Fritzø Byafdeling.

3 Enker med Do.

Piger med Do.

Enkemænd med Do.

14 Born. „

2 + 2 Do.

4 --I- 7 Do.

I den officielle Fattigstatistik for 1867 angives Gjennemsnitstallet

af Hovedpersoner - dog alene Sygehuspatienter

ikke medregnede - for hvert 10,000 af Folke-

Tilsammen 18 + 14 Ban. 32 + 100 Born.

mængden til 538 for Rigets Byer, 690 for Hovedstaden,

520 for Byer med 3 til 9000 Mennesker, 542 særskilt for

Formindskelse har netop fundet Sted i Klasser, hvor østlandske Byer med samme Folkemængde, og 469 for

man kunde ønske en saadan, navnlig i Klasser, hvor Hoved- vestlandske. Antallet af Laurviks Fattigkommunes Hovedpersonerne

er voxne Mandspersoner eller Piger med uægte personer med Fradrag af dem, der kun har været under-

Børn, medens Forøgelsen viser sig i Klasser, hvor Hovedpersonerne

er forældreløse Born , Enker eller forladte

Koner, eller dog gamle og svagelige Mænd.

støttet med Sygepleie i Sygehus, udgjorde for 1867 383,

altsaa Forholdstal pr. 10000 - 630. Totalsummen af Hovedpersonerne

udgjorde for Riget 63582, Landdistrikterne 48711,

Kaster man Øjet paa de forskjellige Klasser, vil man Byerne 14871.

finde, at Flerheden af Hovedpersonerne omfatter Enker, Den officielle Statistik har for 10 Byer oplyst For-

forladte Koner, Piger og forældreløse Børn. Nævnte Klasholdstallet pr. 1000 af Folkemængden for hver Klasse af

sers Hovedpersoner med Born udgjorde i:

Fattige.


Til Sammenligning hidsættes vedkommende Opgave

og med Tilføiende paa sin Plads af Laurvik.

4Drammen .

9 6 4 3

1 '25

6 6

I

Fredrikssta d .

5 3 1 5

Stavanger .

8 4

1

11, Bergen

7 4 4 1

2

A. No. 2.

her med den Forandring, at Byerne er ordnede efter Totalsummen

18

18

19

3 9 8

3 8 6

4 8

Familier.

1

2 t

s.. Sum.

gbP=1r"c

61. Kongsberg.

17 12 5 9 4

15 9

2 37

2. Moss .

3. Trondhjem

4. Kristiania .

5. Laurvik . .

6. Kristianssand

7. Fredrikshald

Enslige Personer.

Hszt a i a e:

C.) ,,

t 0 E ..1 g F-t EDA

,

.

c 45 ai ,a pct

tO 73 iD,

Z _-,)

o a?

;4

_ C.

13

14

10

13

15

10

7 5 11

12 4 11 1

8 2

6 2

6 4 6 2

9 3 5 3

7 1 5

2 2

1

2

1

3 1

3 1

2 1

Sum.

40 7

43

30

31

36

3i'2 7

8

5

4

5

4

14

12

17

14

9

9

rC,

6 7 2 36

3 6 1 30

7 8 2

6 o

c)

5 3 2

8

4

4

9

4

3

1

39

1 21

1 1 19

Totalsum,

85

76

73

-

69

32 63

24 60

31 58

21 46

25 43

Af nævnte Byer er Laurvik saaledes den femte fra- Kristiania, Drammen og Bergen No. 6 for Klassen foroven.

Efter Gjennemsnitstallet af de egentlige Indtægter ældreløse Born, endelig at Laurvik ikke pr 1000 af Folke-

pr. 100 al Folkemængden var Laurviks Fattigkommune den mængden opviser noget moderløst uægte Barn.

iOde i Rækken, og havde foran sig Kongsberg, Aalesund, Børnen es Ant al for Laurviks Fattigkommune ud-

Kristiania, Holmestrand, Trondhj em, Kristianssand, Fregjorde 1867. drikshald, Arendal og Soon. Moss var den 18de i Rækken.

1868. 1869. 1870.

Gjennemsnitstallet af Hovedpersonerne pr. 1000 af Folkemængden

er for Aalesund kun 46, Holmestrand 54, Arendal

41 og Soon 38 ; derimod for Vardø 90, Hølen 76

446. Namsos 73, Sarpsborg 67, Kristianssund 63. Efter dette

.

.

218.

228.

194.

183.

377.

196.

183.

379.

192.

166.

faar saaledes Laurvik 9 Byer foran sig, og bliver den 10de Gjennemsnitstallet for hver Familie udgjorde i:

i Rcekken. Da den officielle Statistik ikke indeholder nogen

Oplysning om Udgifterne, kan lignende Sammenligning

med disse til Udgangspunkt ikke anstilles. Saameget maa

ansees vist, at Laurvik henhører til de slettere stillede

Forladte Koner med Born

Byer med Hensyn til Fattige. Gjennemgaar man foranstaaende

detaillerede Opgave for de 11 Byer, vil man

finde, at Laurvik og Fredrikshald indtager den øverste

Plads for Klassen Enkemænd med Børn, fremdeles at Laurvik,

Trondhjena, Drammen og Bergen er No. 3 for Klassen

Enkemænd uden Born, at Laurvik er No. 4 for Klassen

gifte Mænd med Børn, at Laurvik og Moss er No. 4

for Klassen Enker uden Børn, Laurvik og Kristiania No.

4 for Klassen Ungkarle, Laurvik, Fredrikshald og Drammen

No. 6 for Klassen gifte Mænd uden Born, Laurvik No.

6 for Klassen Piger med Børn, Laurvik og Drammen No.

7 for Klassen Piger uden Børn, Laurvik, Drammen og Stavanger

No. 6 for Klassen Enker med Børn, Laurvik, Moss,

9

Gutter .

Piger .

, 358

1867. 1868.

1870

Ægtefolk

1)0. 3,4 .

Enker

Do. 2, 2 ,

2 ,4.

2, 2 .

2, 3 .

30. •

2, 3 .

Piger Do, 1 3 • 1,2.

1,4 .

Enkemænd , Do. 2, 6 , 2,7. 2, 5 . 2,6.

Efter den officielle Statistik for 1867 udgjorde samme

Forhold for 10 mest smaa Byer:

351 Ægtefolk med Born 1052 - 3.

264 Enker ,, Do. 549 - 2,1.

159 Piger Do. 231 --- 1, 5 .

68 Enkemænd „ Do. 154 - 2, 3 .

For Fritzo Værks Afdeling stiller Forholdet sig som følger :

1867. 1868. 1869. 1870.

2.

2,6 .

1.

Ægtefolk med Born

Enker Do. 2, 5 , 2,7,

Piger Do. 1. 1.

38

11

1 '

11


12

A. No. 2.

e d B eg ynd els en af Aar ene 1 8 67 —187 1 var Fattigantallet som følger:

A. Enslige Personer.

Mænd, som har forladt sine

i

Egne

Fattige.

Koner 1 12; 1;

Koner . .351 21

Born • -)ta 9!

Totalsum 506' 21;

sratommensmowel '

1867. 1868.

1869. 1870.

Sum.

13;

37,

1219

1 527;

Refusions

Egne Fattige.

Fattige.1Frem-;

Egne.

I mede,!

I I

i

1

1

i 1

,

I

1

A 1. Enker . (-37 2 69 65

2. Piger i 26126 28

3. Enkemænd - .201

201 21

4. Ungkarle . . . . 15; 15; 16

5. Forældreløse Born . • 121 131 10

6. Moderløse uægte Born 1 1; , 1 2

1

68

28

21

16

11;

2!

63;

30;

21,

17

11'

31

1

1

66

30

22i

17

12

3

71

30

22

17

12

3

4

1

1

1

75

30

23

18

13

3

iii41!

1 ge

3l44 142' 41 11461 1455! 16-0 155 7 162

B. Familier , 1

1

Forladte Koner uden Born 4 2 2 3; 3

31

B la,

3 2

lb. Ægtefol -- 1 13 14 11 1 12 , 14 21

16 2

2a. Forladte Koner med —.-1 Born10

20; 1 1 11 21 10 21 1 1 11 22 10 19; 1 2 11 21 10 21 1

Ægtefolk

i 22 78, 1 323 81 25 88 1 3 2, 52S 96 : 2b.

29 99l 230 101 26 78 1

3. Enker

....._:...__... I 30 61; 1 3 31 64 371 77 1 4 ; 38 81 39 871 2 4 41 91 39 91 3

4. Piger ...._..— 20; 261 1 1 21 271 23i 29 2 2 25 31 21 271 4 4 25 31 21 27 4

5, Enkemænd __••._ i 11d 25 11 .1 12 261 11 ; 25 2 8 1 71 14 401 121 28 1 7 13 35 9 19 1

2

2

5

7

2

18

11

27

42

25

10

23

80

98

321

261

i249 2l0 9 9258,2191262H240 12 18, 3 12 277270 12711260 16 19 287 279 '2781236 19 23 297 2591

A 1

2

3

4

5

Bla.

lb

2 a .

2b

3 .

4.

5 .

1871.

4

1 I 2

SO

31

21

21

14

3

170

1

141 2 16

11 27 1 12 28

191 47 1 2 20 49

42 93 2 4 44 97

211 29 5 8 26 37

9 20 1 6 10 26

283 216 20 21 303 237

16

33

216

548

1 17

3 36

21 237

45 593

_

13 1 14

I 36 2 2 40

2-10

18 12 270

1551 33117 601

Sum.

Egne.

Fattige.

13

41

260

585

P co ;LI

1

1 14

3 44

19 279

39 624

Sum,

Egne

Fattige.

12

42

236

568

O) . 1,20,

1

3

23

46

Sum.

13

I 45

259

614


A. No, 2,

Den iste anuar 1871 'understøttedes 26 enslige Per- Af Børneantallet pr. iste Januar var i:

1867. soner og 19 Familier, tilsammen 45 Hovedpersoner med

1868. 1869. 1870. 1871.

21 Bipersoner over Antallet pr. iste Januar 1867. Idet- Gutter . 112. 140. 144. 136. 124.

hele viser sig en Stigning i de fleste Klasser for hvert Aar. Piger . . • 107. 130. 135. 123. 113.

Den væsentligste Forøgelse falder paa Enkerne, nemlig 11

Enker uden Børn og 13 med 33 Børn, tilsammen 24 Hovedpersoner

foruden Born, Dernæst falder 10 paa Pigeklassen,

deraf 5 paa Piger med 10 Børn, fremdeles 6 paa voxne

ugifte Mandspersoner. Derimod er Antallet af gifte Mænd.

Tilsammen 219. 270. 279. 259. 237.

og Enkemænd med Børn noget mindre. Det fremgaar saaledes,

at medens man ved Aarsskiftet har understøttet

Flere i de 3 sidste Aar end i 1867, er Totalsummen af de

8.

i Aarets Lob Understøttede derimod mindre i 1868-180 Summen af den ydede Understøttelse foruden

end i 1867, med andre Ord, om Vinteren har man hjulpet Fribolig samt i Sygdomstilfælde Lægetilsyn og Medicin ud-

Flere, den øvrige Del af Aaret Færre.

gjorde:

1867.

For Enker, Piger, forladte Koner, for- Antal. Sum.

ældreløse ægte samt moderløse uægte

Born =_ 220. Spd. 4254.

for Enkemænd, gifte Mænd og Ungkarle

=-_- 175. - 2958.

1868. 1869. 1870.

Antal. Sum. Antal. Sum. Antal. Sum.

207. Spd. 4085. 221. Spd. 3798. 235. Spd. 4024.

161. - 2870. 146. - 2519. 156. - 2770.

395 , Spd. 7212. 3G8, SO. 6955. 367. Spd. 6317, 391. Spd. 6794.

Paa hver Hovedperson af førstnævnte

Klasser falder • Spd. 19. Spd. 19. Spd. 17. Spd. 17,

Paa hver af de øvrige Klasser - 17. - 17. - 17. - 17.

-- af samtlige Klasser . -- 18. - 18. - 17. - 17.

For Laurviks Fattigkommunes egne Fattige stiller Forholdet sig som følger:

Enker, Piger, forladte Koner, forældreløse

og moderløse Born . . . -= 207. Spd. 4117.

Enkemænd, gifte Mænd og Ungkarle . 147. - 2728.

1867. 1868. 1869. 1870.

Antal. Sum. Antal ,Sum. Antal. Sum, Antal, Sum.

193. Spd. 3868. 201. Spd. 3519. 219. Spd. 3782.

118. - 2439. 122. - 2252. 121. - 2365.

354. Spd. 6845. 311. Spd. 6307. 323. Spd. 5771. 340. Spd. 6147.

Paa hver Hovedperson af forste Klasse

falder ..... Spd. 19. Spd. 20. Spd. 17. Spd. 17.

Paa hver af de Andre - 18. - 20. - 18. - 19.

Paa hver af samtlige - 19. - 20. - 17. - 18 ,

Disse Tal er vistnok oplysende, men de vise ikke det

hele Forhold De giver saaledes ikke noget Svar paa

Spørgsmaalet om den gjennemsnitlige Størrelse af Aarsbidraget

til de Fattige i Laurvik. I Aarets Lob er der altid

nogen Vexel. Der udgaar en Del og kommer nye til.

Foranstaaende Tal omfatter dem Alle, altsaa ogsaa dem,

som kun en .Tid af Aaret er bleven understøttet, eller som

kun ved en enkelt Anledning har erholdt en Haandsrækning

Aarsunderstottelse har været ydet:

engang for alle. For at komme mere ind i Forholdet, er

Tabellerne 5 og 6 affattede. I dem holdes de Understøttede

fra hverandre, eftersom Understøttelsen har gaaet gjennem

hele Aaret eller kun været ydet for en Del af Aaret, eftersom

de Understøttede er ældre, nye, udgaaede eller ved

Aarsskiftet overblevne, og eftersom Understøttelsen kun

har bestaaet i Fribolig, eller Bidrag til Udsatte eller

anden Understøttelse med eller uden den førstnævnte.

i 1867 2'23 Hovedpersoner, 43 Koper, 198 Børn, tils. 464 Personer med Spd. 5115.

i 1868 250 Do. 51 - 254 ••••••■•••• 555 - 6747.

i 1869 248 Do. 47 - 233 628 - 5139.

i 1870 259 Do. 41 - 223 523 - 5623.

4

13


14

A. No. 2.

eller i Gjennemsnit pr. Hovedperson :

1867 cirka Spd. 23.

1868 „ - 23.

1869 „ - 21.

1870 „ - 22.

Understøttelsen for en Del af Aaret har været ydet:

1867 172 Hovedpersoner, 67 Konen 248 Børn..=-__.- 487 Personer med Spd. 2097

1868 118 Do. 42 - 123 - --r.-__. 283r- - 1208

1869 119 Do. 44 - 146 - =- -- 309 - 1178

1870 132 Do. 50 ____ 135 - = 317 .....

9, - 1170

eller i Gjennemsnit pr. Hovedperson:

1867 cirka Spd. 1 21 .

1868 „

1869 ,,- 10.

1870 /)

9.

Det viser sig af disse Opgaver, at Antallet af de gjen-

Udgaaede. Overblevne.

nem hele Aaret Understøttede har været i Stigende i de

Hovedp. Bip. Sum. Hovedp. Bip. Sum.

Spd. 3 sidste Aar, medens de i 1868-1870 for en Del af Aaret

*Understøttede har været ikke lidet mindre i Antal end i

1867, Udgifterne til disse i Aftagende Aar for Aar. Man

1870. Enslige 34.

Familier24.

„ 248.

92. 119.

19.

17.

Spd.

9'f 208

35. 290

har saaledes i de sidste Aar maattet yde Flere

en stadig Understøttelse, men man har paa den

58. 92. 367. 36. 35. 498

anden Side faaet den midlertidige Hjælp bety- Lignende Oversigt gives for æl dr e Fattige, der ere

delig indskrænket. Af vedkommende Tabel vil man udgaaede, eller hvis Bidrag en Tid af Aaret er blevet

ogsaa se, at medens de i 1867 ny tilkomne Fattige udgjorde

137 Hovedpers., 281 Bipers.= 418

var Tilvæxten i 1868 91 Do. 143 - =234

i 1869 80 Do. 128 =208

i 1870 94 Do. 127 =221

Af Laurviks egne Fattige

standset:

1867. Enslige

Familier

Udgaaede. Overblevne.

Hovedp. Bip. Sum. Hovedp. Bip. Sum.

Spd. Spd.

18. „ 193. 3. 64

11. 25. 152. 3. 9. 54

var Tilvæxten i 1867 105 Do. 234 =339

29. 25. 345. 6. 9. 118

- i 1868 49 Do.

1 1869 52 Do.

i 1870 62 Do.

105

98

97

=154

150

=159

1868. Enslige

Familier

14.

10.

,,

19.

181.

105.

2.

1.

,,

2.

20

12

Denne Opgave viser end klarere, at Forholdet stiller

sig meget bedre i de 3 sidste Aar end i 1867 med Hen-

24. 19. 286. 3. 2. 32

syn til nye Fattiglemmer.

1869. Enslige 14. 71 174. 4. 75 29

Følgende Oversigt viser Antallet af de udgaaede og

Familier 17. 43. 136. 4. 19. 48

overblevne n y e Fattige samt Summen af den dem ydede

Understøttelse:

31. 43. 310. 8. 19. 77

Udgaaede. Overblevne.

Hovedp. Bip. Sum. Hovedp. Bip. Sum.

Spd. Spd.

1870. Enslige

Familier

18.

13. 44.

136.

22.

1.

6. 14.

4

81

1867. Enslige41. 288. 15." 204

31. 44. 218. 7. 14. 85

Familier 47. 181. 315. 34.100. 825

Lægges de Udgaaede af begge Klasser, nemlig nye og

88. 181. 603. 49. 100. 1029 ældre Fattige, sammen, udkommer:

1868. Enslige

Familier

34.

25.

, 248.

84. 334.

9.

23.

, 55

59. 251

1867 117 Hovedp. med 206 Bip. = 323, Sum Spd. 948.

1868 83 Do. 103 - = 186, - - 868

1869 72 Do. • 102 - 174, - - 610

59. 84. 582. 32. 59. 306

1870 89 Do. • 136 - = 225, - 585

1869. Enslige 22.

Familier 19.

117.

59. 183.

11.

28.

90

69. 399

Den store Børneflok, som tilkom i 1867, nemlig 221,

viser hen paa, at Fattigvæsenet dette Aar har maattet

understøtte en hel Del Familier, navnlig Ægtefolk med

41. 59. 300. 39. 69. 489 Børn. Den betydelige Flok, som deraf er udgaaet, nemlig

157, viser, at Understøttelsen for en stor Del til samme

-


Familier kun har været midlertidig Endelig den klækkelige

Flok, som er bleven igjen ved Aarsskiftet, nemlig 64,

godtgjør, at 1867 ogsaa i den Henseende har været et uheldigt

Aar, at det i væsentlig Mon har forøget Fattigvæsenets

faste Stok.

1868-1870 viser mindre Tilvæxt og forholdsvis til

denne ikke fuldt saa stor Afgang som i 1867. Deraf kan

sluttes, at naar man i 1868-1870 har maattet yde Understøttelse

til nye Fattige, er dette skeet med større Begrændsning,

men ogsaa i Tilfælde, hvor en stadigere Understøttelse

har været fornøden. Her viser det sig ogsaa, hvad

forhen er fremhævet, at den midlertidige Hjælp i de 3

sidste Aar er bleven indskrænket, og ser man hen til Tallene

i foranstaaende Opgave, kan man her tilføje, at Begrændsningen

ikke alene omfatter Antallet af nye Fattige

men ogsaa forholdsvis Summen af den til dem ydede Understøttelse,

- men ved Siden deraf maa ikke glemmes, at

den faste Stok af Trængende er bleven forøget i disse 3

sidste Aar. Et saa uheldigt Aar som 1867 virker gjennem

længere Tid, og gaar man igjennem Navnelisterne, vil man

finde, at en væsentlig Del af de i 1867 tilkomne Trængende

har dels gaaet over til den faste Stok af Understøttede,

dels senere optraadt med Krav paa fornyet Understøttelse,

den man ikke har troet at kunne nægte, om man

end har begrændset dens Udstrækning.

9.

De F attig es Al d e r vil findes oplyst i Tabellerne

9-11 for hver Klasse.

Som Regel fremstiller sig for de faste Fattige, at det

A. No. 2.

storre Antal af enslige Enker og Enkemænd, saint af gifte

Mænd uden Born, er gamle Folk fra omkring 60 Aar og

opover, at omtrent Halvdelen af de ugifte Piger indtager

samme høie Alder, medens Resten henhører dels til Middelalderen,

dels til den yngre, at enkelte ugifte Mænd er

gamle, men større Delen i yngre Alder, at gifte Mænd,

Enker, Piger og Enkemænd med Børn indtager for største

Del en Alder af fra omkring 30 til omkring 50 à 55 Aar.

De midlertidige Trængende er i Regelen ikke gamle Folk,

men dels middelaldrende, dels yngre. Idethele kan man

forudsætte, at enslige voxne Personer eller gifte Mænd uden

Born i Regelen ikke understøttes, medmindre de enten er

gamle og mindre arbeidsføre Personer eller lider af et eller

andet Onde paa Sind eller Legeme, der gjør dem uskikket

til at forsørge sig selv eller de ved Sygdom, Forlis etc. er

bragt i en midlertidig hjælpeløs Tilstand. Man ma a derfor

finde de Gamle i nævnte Klasser af Voxne stærkt repræsenterede,

medens der dog ogsaa i samme Klasse maa

nogen Grad forefindes flere eller færre Yngre, navnlig i

Klassen Ungkarle og Piger uden Børn. Familier med

ukonfirmerede Børn forudsætter derimod en middel Alder

for de Gifte, da Børneflokken her udenfor Sygdomstilfælde

danner den væsentlige Grund til Understøttelse og forudsætter

flere Aars Ægteskab, medens 'en større Blanding

af middel og yngre Alder findes hos Enker med Børn,

hvis Forsørgelse bevirkes ved Ægtefællers Bortgang, og

man hos Pigerne med Børn maa vente at finde endog ganske

unge Personer, der i deres hjælpeløse Tilstand understøttes

for Barnets Skyld. Hos Enkemænd med Børn maa

roan i Regelen enten forudsætte en stor Børneflok eller

Svagelighed eller Mangel paa forsvarlig Omsorg for sine

Børn som Aarsag til Fattigunderstøttelse. Enkelte af dem

kan were noget tilaars, Flerheden af middels Alder.

Med Hensyn til Børnenes Alder bemærkes:

1867. 1868. 1869. 1870. •

Gutter. Piger. Gutter. Piger. Gutter. Piger. Gutter. Piger

53 Antallet af Born indtil 5 Aar var

72. 85. 61. 51.

63. 52. 48.

fra 6-10

74. 79. 66. 78. 68. 63 , 67. 69.

11-15

68. 62. 64. 54. 70. 63. 70. 56.

15


4. 2. 3.

5. 4. 3. 3 ,

pr. Tit

indtil 5 Aar

fra 6-10 Aar •

„ 11-15 -

15

218. 228.

446.

1/I 1867 .

25 , 27.

42. 44.

42. 34.

3. 2.

194 183. 196. 183. 192. 166.

II I 1868.

35. 30.

50. 57.

52. 43.

3. 0.

377. 379. 358.

li t 1869.

32. 32

48. 51.

59. 48.

5. 4.

1 / I 1870. 1/, 1871.

26. 27. 34, 30.

49. 47. 41. 48.

58. 46. 48. 35.

3. 3. 1. 0.

112. 107. 140. 130. 144. 135. 136. 123. 124. 113.

219. 270. 279. 259. 237.

Der sees, at 1867 opviser flere Piger end Gutter i Totalantal for hele Aaret, men at forresten Gutteantallet er det

overveiende.

15


16 A. Not 2.

10.

Tabellerne 5-6 indeholde Opgaver over Antall e t

af de udsatte Voxne og Born, af de i Sindssygeasyl

Indlagte , samt af de Fattige, der have haft F riboli

g.

Antallet af Ud s at t e var:

1867. 47 Hovedpersoner, deraf 11 Born og 33 Voxne.

67 Bipersoner, - 65 - 2

114 Personer, deraf 79 Born og 35 Voxne,

1868. 47 Hovedpersoner, deraf 13 Born og 34 Voxne.

72 Bipersoner, - 71 •- - 1 -

119 Personer, deraf 81 Born og 35 Voxne

1869. 53 Hovedpersoner, deraf 15 Born og 38 Voxne

73 Bipersoner, - 72 - - 1 --

126 Personer, deraf 87 Born og 39 Voxne.

1 870. 60 Hovedpersoner, deraf 19 Born og 41 Voxne.

65 Bipersoner, - 64 - - 1

Til Sammenligning hidsættes Antallet af de understøtteck

-Piger med Børn samt Summen af den ydede Understøttelse.

Piger med Born. Spd. Deraf Opfostringsbidrag.

1867, 29. 37. 487. 297.

1868. 29. 35. 462. 305.

1869. 30. 38. 426. 286.

1870. 30. 41. 432. 282.

1871 1 / 1 .26. 37.

Med Hensyn Lit de i Toftes Gave udsatte Drengeborn

kan gjøres den Bemærkning, at de anbragtes der paa

Grund af i hoi Grad fremtrædende Vanart, og at der er

al Grund til at haabe, at deres Ophold der bar været til

deres Gavn. Paa deres senere Forhold har Intet været at

udsætte.

Vedkommende døvstumme Born i 1867- 1869 kun

Piger, i 1870 2 Piger og 1 Dreng har været anbragt i Kristianssands

Døvstumme - Institut paa 1 Pige nær, der i

1867 udgik f'ra Institutet i Kristiania. De to Piger i 1870

henhøre til en Familie, hvis Fader paa Grund af Lamhed

nyder Fattigunderstøttelse.

I Sin dssyg e a s yl har været indlagt:

1867. 1 Pige, 1 Ungkarl og 1 gift Kone, tils, 3.

1871

125 Personer, deraf 83 Born og 42 Voxne.

7.11.1•Nsizammais EIIIMESICIIMIZIIIN111.111.110=11,

53 Hovedpersoner, deraf 17 Born og 36 Voxne.

1868. 1

1869. 1

1 2.

1 gift Mand og 1 gift Kone, - 4.

Bipersoner, - 55 - 1

1870. 2 1 - 1 - 4.

109 Personer, deraf 72 Born og 37 Voxne.

1871 '/,. 2 - 2.

I Kristiania Sindssygeasyl har Fattigvæsenet siden 1862

Derhos har været anbragt i Toft es Ga v e i Aarene

1867-1870 resp. 2, 2, 3 og 1 Drenge, samt i Døvstumme-

Institut resp. 2, 1, 2 Piger og i 1870 resp. 1 Dreng og

2 Piger .

Det sees heraf, at Antallet af Udsatte i de 3 sidste

Aar har været noget stare, end i 1867. Størsteparten af

de voxne Udsatte er enslige Personer, resp. 28, 29, 80,

35 og 1871 32. De voxne U&fttte repræsenterer

Aldersklasser fra den yngste til den ældste.

haft en sindssvag Bogtrykkersvend under fast Forsørgelse.

Gaustad Asyl har optaget i 1866 4 Personer, i 1867 2, i

1868 1, i 1869 3 og i 1870 3, medens i foregaaende Femaar

resp. 3, 2, 2, 2 og 3 Personer. Gaar man igjennem

Navnelisten over de fra Laurvik i Gaustad i de 10 sidste

Aar forpleiede Sindssyge, vil man finde, at disse omfatte

il forskjellige Personer, hvoraf i fremdeles i Gaustad, i i

1862 overflyttet til Kristiania Sindssygeasyl, 4 udsatte for

Fattigvæsenets Regning paa Landet, medens af de 5 øvrige

Personer 2 ere helbredede og udgaaede af Fattigvæsenets

I Opfostringsbidrag er udbetalt:

Lister, og Omsorgen for 3 Personer er overgaaet til Pri-

i 1867 Spd. 1834 eller gjen. pr Person Spd.

vate. Forøvrigt findes blandt de paa Landet Udsatte ikke

i1868 - 2087 -

faa Personer, der dels ere sindssvage, dels indgaa under

i1869 - 2205

Benævnelsen turnsede.

i 1870 - 2206 ••••••■•

Frib olig dels i Fattighuset dels i det saakaldte Slut-

Bidraget falder forøvrigt naturligvis hoist forskjelligt teri (forhen Arresthus) har været tilstaaet :

for de enkelte Udsatte, varierer saaledes mellem 12 og 50 Fattighuset. Slutteriet,

Hovedp. Spd. for hver af de hos Familier paa

Koner. Landet eller i Byen

Børn. Hovedp. Koner. Børn. Totalsum.

Udsatte.

1867. 45. 4. 10--= 59. 6. 6. 26=38. 97.

Af de udsatte Born vare uægte:

1868. 44. 3. 8=55. 7. 7. 25=39. 94.

Moderløse BM, hvis Mødre, Piger, leve. 1869. 42. 4. 16=62. 7. 7. 26 = 40. 102.

1867. 1. 20.

1870. 45. 3. 22==70. 5. 6. 16=26. 96.

1868. 2. 23.

1871 1/,.40. 4. 22=66.

1869. 3. 19

Slutt eribygningen solgtes i 1870. Den var god at

1870. 3. 18.

ty til for husvilde Folk, men den Adgang, som derved

1871 Th. 3. 17.

aabnedes til Husly, slappede Vedkommendes Anstrængelser

I 1862 var Antallet af uægte Børn, der vare udsatte, 21. efter at skaffe sig selv saadant, hvorfor Følgen blev, at


Familier, som kun paa Grund af Husvildbed var tilstaaet

midlertidig Bolig i Slutteriet, satte sig fast der, og at det

holdt haardt at faa dem ud, noget som i fiere Tilfælde

ikke lykkedes uden gjentagne Anstrængelser. Saalænge Bygningen

stod til Fattigvæsenets Raadighed, indtraf regelmæssigen

ved hver Flyttetid Forskjellige med Begjæring

om Optagelse i Slutteriet paa Grund af Husvildhed, og

maatte efter Alt Indtrykket blive, at Foranstaltningen med

Slutteribygningens Anvendelse til Fribolig var mere til

Skade end til Gavn.

Nu tilstaaes Fribolig kun i Fa t ti ghuse t. Hermed

er forbundet fri Brænde og Belysning. Størsteparten af

Fattighusets Belæg omfatter enslige og fordetmeste gamle

og svagelige Personer. Blandt enslige Personer har Enkelte

i middel og yngre Alder været af sygeligt Sind, Enkelte

har været optagne paa Grund af selvforskyldt Hjælpeløshed

som Følge af Drik og Letsind. De Familier, der

har haft Fribolig i Fattighuset, har fornemmelig været gifte

Mænd med Børn og Enker med Born, samt enkeltvis Piger

eller Enkemænd med Børn.Af Familiefædrene har et Par

været svagelige Folk, et Par arbeidsføre, hvoraf den ene

gjentagne Gange straffet, drikfældig, 1 , f-sindig, den anden

nogenlunde ordentlig, men ogsaa uden Fremfærd og tilbøielig

til Dovenskab.

11.

Indsættelse i Tvangsarbeidsanstalten i Kristiania

sees tidligere at have været anvendt i ikke liden

Maalestok. I Femaaret 1861-1865 er saaledes idethele

15 Personer, deraf 4 Kvinder, indsendte til Anstalten, nogle

af dem gjentagne Gange. I 1866 har Anstalten haft 6 fra

La,urvik, hvoraf formentlig 3 overværende fra 1865, i 1867

13 Personer dels ugifte, dels gifte Mandspersoner foruden

Enkemand med Born; af disse 13 var 9 nye. I Aaren.e

1861- 1867 er saaledes idethele indsat fra Laurvik 26 forskjellige

Personer. I 1868-4870 har derimod kun 2 Personer

været paalagte Tvangsarbeide, nemlig 1 Ungkarl og

offentlig Pige uden Born. For nærværende Bestyrelse

betragtes Foranstaltningen kun som et Nødmiddel, hvortil

man alene i yderste Tilfælde bør ty. Indsendelse af Familiefædre

til Anstalten har haft til Følge, at Fattigvæsenet har

maattet overtage Omsorgen for deres Familier, og har man,

haft Erfaring for, at Foranstaltningen, naar undtages ganske

enkelte Tilfælde, saa langt fra har ledet til Forbedring

af Forholdet, at den snarere har forværret det, i alt Fald

ikke befriet Fattigvæsenet fra den engang overtagne Omsorg

af Familierne. Idethele kan man ikke betragte Tvangsarbeidsanstalter

som Forbedringsanstalter, men noget nær

alene som Strafanstalfer. De Fleste gaar maaske mere forhærdede

ud fra Anstalten, end de var før Indtrædelsen.

Muligens kan de forskjellige Anstalter efterlade mere eller

mindre Smitte, men det turde dog være„ at selv den bedste

Tvangsanstalt under nuværende Organisation indeholder

A. No. 2.

et Smittestof, der virker skadeligt. I ethvert Fald giver

Adgangen til at indsætte Folk i Tvangsarbeidsanstalt en

Myndighed, der bør anvendes med den største Forsigtighed.

12.

Sysselsættelse med Arbeide dels i Hjemmet,

dels i eller ved Fattighuset har navnlig i de 2 sidste

Aar været anvendt i større Maalestok, end tidligere. Til Fattighuset

er knyttet en Arbeidsanstalt, der bestyres af Fattighusets

Opsynsmand nærmest ender Tilsyn af en af Fattigkommissionens

Medlemmer. Anstalten har egne Midler og

eget Regnskab, og er dens Opgave at skaffe ledige Hænder

Arbeide. Tidligere har man mere indskrænket sig til at

give Fattighusets egne Lemmer saadant. I de 2 sidste

Aar bar man derimod udvidet Anstaltens Omraade, saa at

den ogsaa kunde komme andre Trængende tilgode.

Anstaltens Kassebeholdning _udgjorde Ti t 1867 Spd. 382,

1871 henimod Spd. 66, men medens Beholdningen af

Materialier og oparbeidede Sager pr. ,j, 1867 kun var

ringe , udgjorde Værdien af samme pr. 11, 1871 cirka

Spd. 400.

For solgte Arbeider har Anstalten haft en Indtægt i

1867 af Spd. 57, i 1868 af Spd, 53, i 1869 af Spd. 316

og i 1870 af Spd. 223.

Arbeidslønnen har udgjort i 1867 Spd. 31, i 1868 Spd.

36, i 1869 Spd. 238 og i 1870 Spd. 268.

Indkjøb af Materialier har belobet sig til i 1867 Spd.

43, 1868 Spd 28, 1869 Spd. 119, 1870 Spd. 254.

Man ser heraf, at Virksomheden i betydelig Grad har

været udvidet i 1869 og 1870. I foranstaaende Opgaver

er dog ikke medtaget en Krøblings Kurvmagerarbeide.

Uden Ben og med tildels vanføre Mender har han dog erhvervet

sig Dygtighed i Kurymagerarbeide. Han erholdt i

1J867 Fribolig i Fattighuset, og blev støttet af Arbeidsanstalten

ved Anskaffelsen af fornødne Materialier. Hans Arbeidsfortjeneste

var 1 1 3 Del af Salgsværdien for nyt og

for Reparations-Arbeide. Derhos understøttedes han med

48 Skill. ugentlig af Fattigkassen. I 1867 indkjobtes Matenaher

for Spd, 53 og udgjorde hans Andel i Udbyttet Spd.

21, i 1868 indkjobtes for Spd. 42, og blev hans Andel Spd.

32. For solgt nyt Arbeide indkom i 1867 Spd. 60, i 1868

Spd, 51, for Reparations-Arbeide i 1867 Spd. 8 og i 1868

Spd, 22. I 1869 flyttede han ud af Fattighuset for at

drive Arbeidet for egen Regning. og skyldte han da Anstalten

Spd. 32 for Materialier, hvoraf omtrent Halvdelen

senere er bleven dækket. Siden Slutten af November 1868

erholdt han det hele Nettoudbytte mod at den ugentlige

Understøttelse bortfaldt. Han antages at raaatte kunne

tjene sit Livsophold ved sit Arbeide,

Medens Arbeidsvirksomheden i 1867 og 1868, foruden

omhandlede Kurvmagerarbeide, fornemmelig kun bestod i

Spinding, Strikning og Vævning og sysselsatte resp. 4 og

9 Fruentimmer dermed, samt i Slutningen af 1868 ogsaa

5

17


18 A. No. 2.

optog Stenpukning, hvormed 6 Mandspersoner blev sysselsatte,

har Virksomheden i 1869 og 1870 fornemmelig omfattet

Drevplukning og Stenpukning og dermed sysselsat

resp. 19 og 24 Personer i 1869 og resp. 33 og 17 Personer

i 1870, og for en Del Spinding, Vævning og Strikning.

Man har derhos af og til hjulpet en enkelt Mandsperson

med at afkjøbe ham færdigt Skomager- og Staaltraadarbeide,

Der udbetaltes i Arbejdsløn for Drevplukfling

i 1869 Spd. 30, i 1870 Spd. 81, for Stenpukning i

1869 Spd. 187 og i 1870 Spd. 163. Af Regnskabet for

1870 hidsættes Opgave over Arbeidsøn og Salgspris for

enkelte Varer:

Under 100 Tønder pukkede i 1869 15 Personer.

Fra 100-199

• —

• 200- 281 2

Under 100

i 1870 10

Fra 100-199 3 ■•••••••

• 200-235 4

Af de med Stenpukning sysselsatte Personer var de

Fleste Familiefædre og uden anden Uuderstøttelse fra Fattigvæsenets

Side end Arbeidssysselsættelse. Uden denne maatte

Fattigvæsenet have hjulpet med Pengebidrag. Idethele kan

man sige, at de Spd. 238 og Spd. 268, som er udbetalt

al Anstalten i Arbeidsløn i 1869 og 1870 for en væsentlig.

Del kan betragtes som indvundet Besparelse i den direkte

Fattigunderstøttelse.

Det er Bestyrelsens Maal at arbeide til en yderligere

Udvidelse af Arbeidsanstalten dels ved Arbeide i og ved

Fattighuset, dels ved Arbeide i Hjemmet.

Kunde man saa faa Midler til Oprettelse af et eller

flere Asyler og Haandværksskoler for Born, derved opdrage

Slægten til Husflid og Arbeidsomhed, vilde man were slaaet

ind paa en Vei, som sikkerligen efterhaanden maatte lede

til Indskrænkning af Fattigvæsenets betydelige Udredsler.

13.

Det offentlige Fattigvæsen skule efter Fattiglovens

Bestemmelser tage sig af Vanvittige og forældreløse Born

under 15 Aar, naar de Intet besidder til Livsophold, samt

gamle, vanføre og syge Trængende, naar Fattigkommis-

-

Arbeidsløn. Salgspris.

Nødehaarsgarn pr. M..y . 3 Skill. 5 à 7 Skill.

Strygarn •

4 - 10 it 11 —

Skinneruldgarn

6 — 18 —

Helstrømper

16 — 40â4848 —

Filler, klippede, pr. M_gz 2

Fillerytoi pr. Alen . . 2

Drev pr. M.y . . . .

Puksten pr. Tønde . .

2 pr. 'Ft 81 —

Stenpukning sysselsatte, som nævnt, i 1869 24 Personer,

i 1870 17 Personer. Det mindste Antal Tønder,

der blev pukket af Nogen, var i

1869 3, i 1870 8, det største resp. 281 og 235.

Gjennemsnitlig falder paa hver 35 Tdr. -, Spd. 3L/2.

• •■•■ 121 ___ ..-...-- -- 12Vio.

••■•••• • 246 — = — 24 3/5 .

24 — = — 22/5

171 ___. ....._ ____ 171/10.

221 ____ ....„,_ _ 22 1/to.

sionen finder det fornødent. Derimod skal arbeidsføre

og friske Folk og forøvrigt Enhver, der endnu besidder

Noget til Livsophold, i Almindelighed ikke tilstaaes Fattighjælp.

Dog er det overladt til Fattigkommissionen i Trangstilfælde

ogsaa at understøtte saadanne, navnlig naar den

finder, at deres fuldkomne Forarmelse derved kan ventes

forebygget.

Det er af Vigtighed at have Rede paa, i hvad Udstrækning

Understøttelse ydes arbeidsføre Personer. Man kan

vistnok forudsætte, at arbeidsudygtige eller mindre arbeidsfore

Trængende danner Flerheden af dem, der nyder Fattigunderstøttelse,

men paa den anden Side kan man ogsaa

forudsætte, at Understøttelse til arbeidsføre Folk, udenfor

S3igdomstilfcelde, ydes i ikke liden Udstrækning, navnlig til

Enker med Børn samt gifte Mænd med stor Børneflok.

Havde man Opgaver for det hele Land, turde det maaske

vise sig, at netop denne Understøttelse over en mærkbar

Indflydelse paa Fattigudgifternes Størrelse og danner vort

Fattigvæsens svage Punkt. Her skal Forholdet blive belyst

for Laurviks Vedkommende.

Nedenstaaende Opgave viser for 1867 og 1870 dels

Antallet paa den ene Side af de understøttede Gamle, Vanvittige

og Halvfjottede, Vanføre, Svagelige og Syge, paa den

anden af Arbeidsføre, dels den ydede Understøttelse.


1. Antal.

Enker uden Børn

Piger

Enkemænd •

Ungkarle . . . •

Forladte Koner uden

Børn . . •

Forladte Koner med

Børn . . .

Enker med Børn .

Piger --

Gifte Mænd uden

Børn . . . .

Gifte Mænd med

Børn . .

Enkemænd med

Born . .

Sum.

Forældre- og moderlose

Børn .

Gifte Mænd uden

Born . . . .

Gifte Mænd med

Born . . . .

Enkemænd med

Born . .

Forældre- ogmoderlose

Børn . .

Sum .

I Fra 60

Aar gamle.

Hovedp

B ørn.

64

16

19

6

16

16

2

2

1

9

3

1

16

5

15 33 16 34

30 69f 39 85

24 30 29 37

2 2 13 22 69 132, 84 156

1 1 15

1 5

31

99

40

21 19

1471 71; 246 2

8 14 9 30 17 44

1 44 113 49

-

1171 1_09 290 21

IIMIIIM111111.11.11.1

6

120 24 21 106 135 130 309' 380 446 130

Mill1111■11••■•■••■ 11111•0111111111111111111P

288

15

— --

395

673 555 352 573

184 221

867 1064

1.11=101.11.1111011•111•111•1•MM■i•

2382

Sindssvage

og Halvfjottede.

Ho- Børn.

2

9

9

7212

616

4830

1867.

Vanføre,

Svagelige,

Syge.

vedp.1" On

11

14

2

20

105if 21 49

A. No. 2.

Arbeidsføre.

_

Hovedp.

Børn.

2

1

8

12

267

619

1111111MNIMINININDOMMIliars•

410

214

2003 4791 I

6794

Sum.

vedp. Born.

1867. 1870.

2. Understøttelse. Arbeidsfore. Andre. Arbeidsføre. Andre.

Spd. Spd. Spd. Spd.

Enker uden Born 1 1318 3 1348

Piger 2 756 4 680

Enkemænd — 40 367 361

Ungkarle — . 11 614 14 665

Forladte Koneruden

Born . 35 33

64 3090 22 3087

Forladte Koner med

IMIS11111111/11=111.11M■11.= AIL 11.111111111•1111111■11111......

Børn . . . .

Enker med Børn .

Piger —

353

707

411

13

370

77

256

726

380

23

304

52

2

78

41

.23

43

2

187

1471 460 1362 379

Fra 60

Aar gamle.

Hovedp.

Born.

69

13

20

5

Sindssvage

og Halvfjottede.._

Ho- .,,

vedp. Dorn.

_

4

36 6

1870.

Vanføre,

Svagelige,

Syge.

Ho- 1 Born.

vedp.I

2 13

15 10

1 6

13 16

2 2

1091 31 46

1111•11111MMIMIMOW

1

10

4

3

18

5

26

Fri

1 13 31

21 34 81

6 25 34

28 72 146

55

7

62

Arbeidsfore.

Ho- Born.

2

10

I 14

91 119

Sum.

Hovedp.

85

39

28

44

4

200

14

44

30

Born

32

102

41

88 175

24

27 88 49 153

6 22 11 29

33 110 84 182

256 372 358

19

391

19


20

Aztallet af understøttede arbeidsføre Personer og den

ydede Understøttelse udgjorde saaledes:

1867. 1870.

Spd. Spd.

Enslige Personer . . . . 12. 54. 14. 22.

Familieforsørgere: Kvinder 69. 1471. 72. 1362.

Wend . 49. 857. 33. 619.

Tilsammen Hovedpersoner 130,. 2382. 119. 2003.

Saavel Antallet som Understøttelsen er saaledes noget

mindre i 1870 end i 1867. For de specielle Klas'ser stiller

Forholdet sig saaledes, at medens Antallet af arbeidsføre

enslige Enkemænd, Ungkarle samt Enker og Piger med

Børn er forøget med 8, er Antallet af enslige Piger, af

forladte Koner og gifte Mænd samt Enkemænd med Børn

formindsket med 19. Totalantallet af Gamle og Syge osv .

er ligeledes noget formindsket, saavelsom den Samme ydede

Understøttelse. Antallet specielt af Gamle, Sindssvage og

Halvfjottede er derimod forøget med respektive 10 og 12

Personer, medens af Vanføre, Svagelige og Syge er formindsket

med 19.

Forøvrigt sees, at medens Antallet af understøttede

arbeidsføre enslige Personer kun udgjør en ganske liden

Del og danner saa at sige en ren Undtagelse, henhører

Flerheden af Familieforsorgere til Arbeidsføre.

Fremdeles sees, at Understøttelsen til Arbeidsføre udgjorde

i 1807 ikke mindre end vel 1/, Del af den samlede

Understøttelse, medens i 1870 ikke fuldt

Af de arbeidsføre enslige Personer har de Fleste været

hjemsendte Sommnd, der skulle besørges videre til

Hjemstedet, saaledes i 1867 8 og i 1870 9 Ungkarle Den

10de var en fra Udlandet hjemsendt svensk Kontorist.

Med Hensyn til Resten, nemlig 4 Personer i hvert af nævnte

Aar har Understøttelsen været ydet :

i 1867. 1 Enke i Anledning Mands Begravelse.

i Pige i Anledning Barns Do.

Pige i Anledning af Hjemsendelse efter Straf,

1 Enkemand i Anledning Ophold i Tvangsarbeidsanstalt

in. tn.

1870. 1 Enke en Tid efter Barns Konfirmation.

1 Pige ligesaa efter egen Konfirmation.

1 Enkemand efter Tilbagekomst fra Tvangsarbeidsanstalt.

1 Enkemand i Anledning Hjemsendelse ved Politiet

fra en af de vestlandske Byer.

Undersøger man nærmere Grunden til den de arbeidsfore

Familieforsørgere ydede Understøttelse, vil man finde,

at de forladte Koner og Enker samt Piger med Børn er

blevne understøttede for disses Skyld, og at Understøttelse

til de gifte Mænd og Enkemænd med Børn er foranlediget

dels og fornemmelig af Hensyn til en stor Børneflok, dels

paa, Grund af Sindssvaghed og Sygdom blandt Familiens

Lemmer, dels som Folge af extraordinær Omsorg for enkelte

Børn, ved at lade dem opdrage i Døvstumme-Institut

eller Toftes Gave, dels paa Grund af Familiefaderens

A. No. 2.

uordentlige Liv og Forsømmelse af at drage Omsorg for

sin Familie, dels endelig specielt for Enkemændene selvforskyldt

eller frivilligt Fravær, hvorved deres Børn ere

faldne Fattigvæsenet til Byrde.

Forøvrigt fremstiller sig for Betragtningen forskjellige

Forhold, som man ikke uden Beklagelse kan notere. Man

maa saaledes lægge Mærke til de forladte Koner. Det er

et sørgeligt Forhold, at saavel 1867 som 1870 opviser et

saa stort Antal som ,18 Koner, hvis Mænd dels har siddet

i Strafanstalt, dels rømt i Udlandet, dels udvandret, dels

forladt sin Familie her i Landet. De forladte Koner uden

Born har alle været enten gamle eller svagelige Personer,

medens de forladte Koner med Børn paa eiii enkelt Undtagelse

nær har været arbeidsføre, der alene er understøt-.

tede for Børnenes Skyld resp. 33 og 32. For dem saavelsom

for de arbeidsføre Enker med Born gjælder den fælles

Bemærkning, at en gjenværende eller gjenlevende Kone

med Born med Hensyn til Erhverv -er stillet saaledes, at

hun oftere maa ty til Fattigvæsenet om større eller mindre

Hjælp. Selv den flittige og stræbsomme Kone vil have

Vanskelighed for ved eget Arbeide at erhverve det Fornødne

til sine Børns Underhold. Hun kan være en flink

Vaske- eller Strygekone, og som saadan tjene den forholdsvis

for Fruentimmer rundeligste Dagløn — indtil 24 Skill.

foriiden Kost, — men hun har ikke Sysselsættelse for alle

Arbeidsdage i .Aaret og kan heller ikke altid overlade sine

Børn til sig selv. Er hun Vævekone, kan hun i Hjemmet

tjene omtrent 24 Sk.11. daglig. Syning, Spinding og Strikping

afkaster ikke saa stor Dagløn. Der er Mange om

Arbeidet, og der tør vel were nogen Sandhed i den Ytring,

som jevnlig bores, at der nutildags ikke er saa let for

Fruentimmerarbeide, som tidligere. Vist er det, at mangen

en arbeidsom Enke kommer tilkort. Hun kan maaske

tjene Føden for sig og Born, men saa skal de have Klmder

og Husly, dertil strækker ikke Evnen, og Fattigvæsenet

maa træde til. Hvad der gjoelder den flinke og

stræbsomme Enke, stiller sig naturligvis værre for den, der

kun kan udføre et _enkelt Slags Arbeide eller er uden Fremfærd

og uden Dygtighed til at styre sit Hus, ikke at tale

om den, hvis Born er svage eller Sygdom støder til blandt

dem. Det er naturligvis en Selvfølge, at der gives Enker,

der hjælpe sig frem uden Fattighjælp, men deres Antal er

ikke ret stort.,

Det falder dernæst i Øinene, at Laurviks Fattigstatistik

opviser i 1867 29 Piger med 37 uægte Born, i 1870

30 med 41 Born, og at der af dem kun findes 5 Piger

udenfor den arbeidsføre Klasse. Hos Barnefaderen er desværre

oftere Intet at faa, Pigen kan ved at tage Tjeneste,

i nogla Tilfælde selv yde noget til Barnets Opfostring, i

andre ikke. I ethvert Fald formaar hun i mange Tilfælde

ikke at overtage Barnets hele Forsørgelse, og end mindre

flere Børns. For at redde disse fra Fordærvelse, har Fattigvæsenet

maattet indskride. At roptage saadanne Mødre

med Børn i en Arbeidsanstalt, kunde maaske virke afskrmkkende

for Nogle, men vilde sikkerlig ogsaa paaføre Fattig-


væsenet en langt større Udgift, end det nu har, og Ondet

vilde alligevel ikke blive udryddet.

For arbeidsføre Mandspersoner falder Adgangen til

Arbeide i det Hele gunstigere, og man kunde være tilbøielig

til at forudsætte, at der maa være en Mangel tilstede

enten hos Familiefaderen selv eller i hans Husstel,

naar han udenfor Sygdomstilfælde maa ty til Fattighjælp.

Husmoderen gjør i Regelen Udslaget. Er hun brav, dygtig

og stræbsom, og Manden tillige arbeidsom og ordentlig,

vil Familien i Regelen være selvhjulpen Der gives dog

Tilfælde, hvor et arbeidsomt og bravt Ægtepar udenfor

Sygdomstilfælde ikke kan undgaa Fattighjælp, saaledes for

at faa et døvstumt Barn opdraget, og under Arbeidsloshed.

I sidste Henseende maa fremhæves, at Arbeidet i Laurvik

ikke falder jevnt over det hele Aar. Handelsflaaden lægger

for en stor Del op i Oktober og November, og gaar

først ud i Regelen i Marts, Saugbrugene indskrænker, ja

delvis endog indstiller Driften en Tid af Vinteren, Bjaalketrafikken

afhænger af Tilførsel og Afladning, Tømmerflødning

af aabent Vand i Laugen, og saaledes videre. Idethele kan

siges, at der en Tid af Aaret er knapt, ja Mangel paa Arbeide

for Mange. Værst i saa Henseende er de egentlige

Sjouere stillet. De kan nogle Dage tjene en god Dagløn,

men saa gaar de flere Dage uden Sysselsættelse, og udsættes

derfor for Lediggangens Fristelser. Blandt Siouerne

vil man ogsaa træffe paa de værste Drikkere, og er Samme

de Første, der tyr til Fattigvæsenet om Hjælp, naar Vinteren

med dens knappe Arbeide indtræder. Nogle af dem

sidder med en stor Børneflok, Arbeide kan man ikke altid

skaffe dem, og saa maa man yde dem Understøttelse ialfald

for en begrændset Tid. Idethele kan siges, at de værdige

Trængende ikke optage nogen Hovedpart af de arbeidslose

Familiefædre. Af de 40 i 1867 understøttede gifte

Mænd med Born var omtrent Halvdelen mer eller mindre

drikfældige, og deres Husstel daarligt, 7 var endog i den

Grad uordentlige, at de blev indsendt til Tvangsarbeide.

Omtrent 1 (4 Part af de 40 blev understøttet paa Grund af

Kones eller Børns Sygdom. For Resten har dels Borneflokken,

dels Arbejdsløshed og dels Husvildhed fremkaldt

Fattighjælpen paa et Par Undtagelser nær, hvor Fattigvæsenet

har draget Omsorg for Børns Opfostring dels i

Døvstumme-Institut, dels i Toftes Gave, dels hos Fremmede

mod Refusion i Arv.

A. No. 2.

I 1870 har Fattighjælpen været indskrænket til 27 arbeidsføre

gifte Mænd med Born, hvoraf 17 er udgaaet inden

Aarets Udgang,

understøttedes for Børneflok paa 5 og 6 ; 3 af Mændene

drikfældige,

3 med 3 og 4 Born for Husvildhed.

3 ved Udsættelse af Børn paa Grund af Familiefædrenes

Uordentlighed og Drikfældighed.

1 mod Skadesløsbrev i hans Hus ; Manden forhen drikfældig.

1 mod Refusion i udsat Barns Arv.

1 ved en Søns Opfostring i Toftes Gave.

1 ved en Søns Opfostring i Døvstumme-Institut.

1 ved Udsættelse af sindssvag Kone og Born ; Manden

forhen drikfældig.

1 i Anledning Kones Sygdom.

1 i Anledning Barns Begravelse.

2 fremmede forliste Sømænd hjemsendtes.

2 paa Reise værende Sømænds Familie maatte hjælpes,

da Trækken standsede.

Soldats Familie maatte hjælipes under hans Exereitie.

1 Haandværkssvends Familie, medens Manden søgte Arbeide

andetsteds.

1 Haandveerkssvends Barn maatte udsættes, da Formldrene

hver reiste sin Vei.

27.

Med H2nsyn til Enkemændene med Børn bemærkes,

at der ogaa blandt dem findes drikfældige Personer, der

har forsømt sine Børns Opdragelse, men dog ogsaa ordentlige

og brave Mænd, der er understøttede for deres store

Børnefloks — indtil 7 Børns — Skyld.

Den almindelige Bemærkning kan forøvrigt gjøres, at

der blandt de gamle, sindssvage og halvfjottede, svagelige

og syge Mandspersoner baade enslige og gifte findes de,

der tidligere har været henfaldne til Drik og uordentligt Liv,

og endnu tildels gjerne tager sig en Dram, naar det falder.

Det er umuligt at afgjore, i hvad Udstrækning Drukkenskaben

har gjort Folk til Fattiglemmer. Saameget er

imidlertid vist, at man i mange Tilfælde kan paavise dens

Indvirken, men ligesaalidt som det staar i menneskelig

Magt at udrydde Drukkenskaben af Samfundet, ligesaalidt

formaar man i flere Tilfcelde at befri Fattigvæsenet fra at

belemres med enten Drukkenbolten selv eller hans Familie.

21


OD

• ow

22

CO

C>

OD

CO

C:D

CO

OD

CD

00

00

00

t•D

...4

C.0

CO

00

CO

013

01-1

-4

C0

1.-.. CT)

0 co

CO

CO

CO

00

OD

-4

CO

eZ1

CD

1:71

•-■•

Cfcl

CO

CT) CO

A.D

CO

-


CT,

o

C--)7

CT, -4 Co

CO CT, , OD

Cr")

CO.

GC) 14et)

C.CD

CT)

CT)

C),

Cr)


t\D

OD

C)

CO

1 co

CO

t■D

CT)

CT)

OD

cJ

CY)

t■D

CO

CO

CO

CZ OD

CO c-C C)

c.0 C>

Ci)

CO

00

to

-4

to 00

CO (0

co ....

cr) co

co cz,

,... a)

P.,

ODto

AD h)

c.C:) AD

Tabeller.OD

CA

P

qq

1-1

P

C1R

CD

CO N.,!

CD Cr) i CO

COAD : CO N Co

OD ..-• i C.),-4 CT) CO

-


to CO:

Cr)

i I

C) •■••■■

CT, CO 00

CO CO

CO A.D

-4

CO 0

00 A.DCO C)CD

CT) Co C)

0.15 OD ‘`.,)

1 —

CO , CT,

C 1 c::,

CO -4, WC")

!

,

C o

,

,c)

0 !

CO

CO to

CO

co

-4 ' CO

! Co

CO

CO CO

CT)

4=. C) tO CD, C) N.7

-4

PO-

N

00

CO CO OD OD

,

• .

1

CO!

-4 ....

to 1 ,-.,

•-• ' 0)

CO , ...,


CO ' ...

C) op

cz) co

OD Co

CO g,..,

.-...

-4 ND

ND . co

C...) AD

Ci 00

....,

CO

....

,-,

CD

00

OD

CT)

CO

Cr' .4..

01".

cr)

-4 CO

C>

CO

CO

CT,

.1-

to

CJ,-op

CO 14.C, C,

C) cr.) CT) 00

Cr) CO OD

to

14.

CO Cr3

CO

CO

il,C)

CO ,..1. ..• 1.. p.a. CO 14, 0 C

C) CT) -4 cr) ga. CO CO-4 CC) CO 0

CO

-4

.4

to

AD

CT) CO Co CD

CT) CD C)

C, AD 0

(‘-.D

Co (X)

X N AD AD 4.•

CO N AD CO CO C, C:2)

■-1;, C.),

CO N N I

AD cr, CT)

Co C.)

00

to C) CO

C> CT) CO

AD CO

-4 CO CT)

to CO 00 C, CO

C,

CT)

OD CT, CO

to Co Co OD

,-

OD

OD

C)

CO OD Co

to

OD

CO

t■a,.

co CO

-4 CO

OD

AD

C>

co Go

CO

... 14-. Ci

CO 1...,.. CD -4 CO CD

..- C) ND to (i) CO C)

ol-■

CO

CO

C,I

G1D CT, CT) -4 COct 00

I

OD CID CO C) CO ND

tDtop.

CO

CO

CO CO CO ts.D

CO

co

to

o,

oF..

&D

0 CO

.111■11,

.P.• C, CT) -4 CT,

CD -4 -4 ND

CO

CD ND N) ND OD

CT) CT) -.4 tP..,

CO CY( W.. CO -4 C)

CT) CO -4 OD C.) C) CO 0 ND CD

C.0 00 CO to COC, t C) CO

OD CT, CO Co

CO

I

I

o

CD

t-S


I I 1

.,p ,-# CX) CC) 04

©C)Q,P

C) 0) C.) CD m,p Lc) CAID CX)

• ts... C) C) C) CN/

.,t4 LC 0) ,,q c;) Lo

I I I

•41,1

C.0 c4) ,f)

C)LC)

C) ,C) C:) cC)

C) C:) in 04 CD

N. I. e. e. C,j

A. No. 2.

CO

tg

cC C) 04 04 CX) 0)

t,- CY) 0) 0) CY) 0) CY)

CX) 0) in t,- t,- in CCD (:)

t,. in CT) 0)

(:) C,t 4.. 1.4 C.C) cc) CY,..

t,- CD

C4 CA) ,-# C:)


CAD

CAD

•••,1

CA)

ND

24 A. No. 2.

1•■••

c.0

•••••

cO

GO C> (.0

CX) ND

C;)

ND ND

c.O.

N.D

cP

?P' ?i" P :4" ?"' t\

.t tt 4 ,-,1 tt 4 ...i tt ti tt '-ci tli

P = P :=3 ..., P t!

'xi

O 0 cD 1::1 A" I:3 ,_, P

5 c. ::. 5 cfl gla 1•9•4 5 ..2. '"$ .-t w cc, t -• k-, IQ 5

I. • a

I. • I. • b. • .1 1,1 silo cD PcD Pi co 0 c-r-

1 .-7: Cfq ,tr: Cf.:1 .- • ..., CD .,:=

...s •

CD CD CD cD (.:) b-cS cD


A. No. 2.

C> kf)

If cuu c0

.41

co cc) ,r)

4:5) 1-- C4 c.0 kr) kn

Ca. C4 CO M

C/)

00 ,,t14kr)

00 CO N N ei

co e)

c7) co c) 11) C

C9 C9 cf) et, cr, .....

rd a) 41. CO CO .1+ ,,r)

ca. c) co co c,,-) ,--,

CI) .....

Œ) c',/ c7) .4.4 Cr)

CO VD C4 4.4 ,..,

cf) tr) c

C) 00 CO c.0

CY) CO e.

N

CY) D c,

c.0 C9 00 c=) cr)

C•2 cr) C7) cr) C")

C24 1',■ CO a)

CO Cl 0 CO C`,/ CO

CD mr.

qr. Cf)

C/1

0) C9 Le) C) 0 N

CO CO N N

Cr)

cn c.c.)

c0 cr

aD CI) co

ko

.1) CO CV

t's CO N

'14

,11 co CO

CY) m. Ce

e) C`l

mtl, id. CO

C,/ C) .1' C4

C,/ •ler

`"". 0) t0 rf)

(X) ,■■• 00

N kr) C,1

e. CT) CO

CO Net 0 ad. CO

4.4

C4 CO 00 co

N cr)

Cg) le)

CO 1-- CO CO

C.C) •et.

0) CO CO

0) het.

N

CO c/) cO

kn x

i.,

C) 'C)

0.

. gi a)

as tal3

4 co

Ff ro

C)

gi

G)

0 0 .

s..a)

. Is).

1....

, PP e 8 c

cd

plAAAA 4 . . , -

a) is). ..) ..

rtl

4)

PI • . Xi Vo gg

o ER a) ,,,'6

-ex

4. ,4 e 0

ria 4) 0 'CZ to to

7. . ro I. D2 c.. •

G) m3 -ca 0 gi el a

a)

n:$ a) 0 a)

,,

P.4 0 41) 24, ,F 5.1

rcs A 1:14

133 ;, :" "44 al

i:i 4)

a)

1.

CD ,.2 z bk 4) ci,

bl) $4 E e re'l 134, tu) :=

• .--. co $. CD

a) :"E cp c; fil :., cDE

.4.4 rn • .4 • ••4

•■-•4 = cl -.., Ce

R.- co .W cy ..W rwbo 20. rcl bk) q -x 4) vita • X•t To' 1:3

iz .%) s:3 CI 0 °

as rg ., ,..,0 Cu0.) •r4 s4 as

rx1 W a, ÇA 4, r..., r.r4 (:)., P.T.1 A ET.1 Pt(

eY; kr; Cl)

4.4

o

eQ

Lf)

it)

CO

CO

Co

Le)

CO

kr)

N.4

CO

N44

414

e■••1

CO

CO

00

o

CO

IC)

N4,4

05

CO

ke)

vai4

gr.

4.41 C)

CO 1,- 444

N CO

CY)

C7)

melt

7

25


26 A. No. 2.

Tab el 5.

1867.

Gjennem hele Aar et understøttet

a) Enslige Personer

b) Familier

Gjenværende endel af Aaret understøttede

a) Enslige Personer, ældre

nye .

b) Familier, ældre

nye.

Udgaaede enslige Personer, ældre

nye .

Familier, ældre

nye .

1868.

Gjennem hele Aaret understøttet :

a) Enslige Personer

b) Familier . .

Gjenværende endel af Aaret understøttede:

a) Enslige Personer, ældre

nye .

b) Familier, . cadre

nye •

Udgaaede enslige Personer, ældre

nye .

Familier, . . . ældre

nye .

1869.

Gjennem hele Aaret understøttet

a) Enslige Personer . .

b) Familier . .

Gjenværende endel af Aaret understøttede:

a) Enslige Personer, ældre

nye .

b) Familier, . . ældre

nye .

Udgaaede enslige Personer, ældre

nye .

Familier, ældre

nye .

1870.

Gjennem hele Aaret understøttet

a) Enslige Personer . .

b) Familier .

Gjenværende endel af Aaret understøttet

a) Enslige Personer, ældre

nye .

b) Familier, . . . ældre

nye .

Udgaaede enslige Personer, ældre

nye .

Familier, ældre

nye

Hoved

over af Laurviks Fattigvæsen gjennem hele Aaret ydet Understøttelse, en Del af

rcs °

Bipersoner.

icki )j)

Fribolig i Fattighuset.

'ZS •

sa)

p2.4

4.4

irs •

cv (1,

Fribolig i Sluttenet,

o

Udsatte.

18 4 5

34

1

13, 11 21 12 4 4 8 5 i 1

241 21 38 33 v . I

s

391 ( 911 1921 1661 451 31 111 111 51

601li 39 25

- - • ..

(Du)

I Døvst.

institut.

%),:o 1

O?

C.)

b121

0.4

I Toftes

Gave.

87

36

74

261

37

6

76

24

86

12

26

6 3 3 2 2 2 2 7

34

13 1 9

20

7

12

2231 431 lOOt 981 321 3 1 3 21 21 21 21 71 361 11 291 191 E 2 2

I Sindssyge-Asyl.

3 2

15 4

3 5 4

34 18 43 39 2 1 3 2 4 4 7 101 — 1 6 6 —11 —

278 6111481 1411 40 4 1 61 4 1 61 6 91 171 401 21 351 25 — il

18

1 2

41

11 7 9 9

47 42 61

1

I li I

1

I

1

78

I I I 1 1

1 1 — I I,

1

395 1 11012181 228 451 461 41 616191171 471 21 381 27 — 1 2 2 21 1

1 I I I

93

37

88 40 101, 98,

32 11 341 211

250151J 1351119)

29

8

37

1

31

31

4

4 -

4

4J

6

6J

6

61

10

10

II

111

4

35

2

3

441

1

11

1

131

23

361

12

13

251


—i

1

fl

1

1

2

2

2 ,

9 ' 3 1 i

1 ! 1 1

23 ' 15 22 23* 1 1 . lt 1 3 I 3 1 ____ 1

. 285 66 158 143 41 3 4 4 71 11 14 45 1\ 39 26 — 1 2 2

14 3 2

34

10 3 7 9 2 4

25 24 29 31

368 93J 19411831 44 3144171 71 111 141 471 11411 301— 1 fl 2 2

.

i


92

40

84

32

2481

39

8

47

1

85 100!

34114 1

1191 1141

28

9

371

4

41

7

7

9

9 1

6

6

6

6

11

111

il

11

39

3 1

441

1

1

2175

42

141

251

2

21

2

i

3

i

41 I I ‘

ii . 2 2

4 4 10 5

• 28181 25 26 1 i I I I 1 t 21 I t

295i 69 154 145 39 4 7 9 6 6 11 11 48 1 44 26— 2 3

2 5

14

22

17 7 18 181 1 i I. i 31 1 i

19 15 24 20 1

' 3671 911 1961 1831 42 4 - Il9J 7 1 71 21 iF53J II 451 271 1 2 31 31

1

101 1 29 2

42

411

1

11 11

1

83 32 79 88 10 3 i i

33 9 36 19

i 2 31 1 23 176

259 41 116 107 39 3 11 11 1 1 1 2 48 11 36 23 2 1 1

1

19

5

1

6 6 3 5 1 2

17 12 14 9 1 1 2 1 1 1

302 59 133 121 41 3 11 • 11 i 1 1 21 54 i 38 24 1 2 1 3

*) Den ene Pige opfort i 1867 sOna forældreløst Barn, da Faderen antoges død.

I


opgave

A. No. 2.

Aaret ydet Understøttelse samt Antallet af vedkommende Fattige for 1867-4870.

Almindelig

eller ugentlig

eller maanedlig

Understøttelse.

Opfostrings-

Bidrag.

Til

Beklædning.

Til

Konfirmation.

Til

Begravelse.

Sygepleie Sindssyge

Sygehus ,Asyl.

Spisebilletter.

Spd. Spd. itS Spd. Spd. I Spd. I 13

A.$ ISpd. ks I Spd. Spd. I I Spd. AS I Spd.

1546

1484

70

24 678 30

64 316 95

577 107

24 114

31 16

2 60

12 36 3 74

295 68

6 91 11

-- 24 9

14 86 81

15

53 1589 91

96 985 2

108 1944 119

241 595 71

3032 38 1572 1121 561 10 2601 12 361 3 74 2951 68 211 84 1181 41 Sii5j 43

6

142

49

346

3576

148

66

52

182

36 6 60

24

22 1671 112

1747 44

36 19 107

6 7 15

53 19

43 6 68

61 24

521 113

115 27

1 18

39 2

4 70

24 110

2 29

5; 39

2 60

8 60

6

18

15

441

11 89

601 47 44j 75

96 62 87 370

36

48 133 63

48

48

2

3

131 20

81 49

1

7

4024 85 18341 131 184J 1071 161 39 441 361 196 301 370 81 58

Extra. Totalsum Anmærkninger.

82 55 102 64

48 33 68 203

80 1 60 54

621 108 Si 825

16 317' 112 6263

96 4 48 193

8 38 86 288

29 50 152

32 92 70 315

64

85

23

47

2

41

108

7

11

321 4831 6172121 69

,

1532

1647

27

93

74

756

388

775

38

61

114

22

20

1

24

47

2

56 18

3

--

--

15

1

20

96

9

5

103

114

315 82

--

iiii

72

30

13

it

30

1

81640

74 1074

25 2245

785

72

99

81

112

3180 19941 115 451 105 211 — 161 1161 151 97 315 82 1111 102 441 107 5747

20

17

12

42

45 9

20 28 100

20 42

12 55 57

12 --

Alene Bidrag til Udsatte.

Deraf 1 gitt Mand, Kone og 3 Piger a lene

Fribolig i Fattighuset.

Alene Bidrag til Udsatte.

Deraf 1 givt Mand med Bone, 3 Drenge og

2 Pigebarn al ene Fribolig i Slutteriet.

2 Ungkarle kun Fribolig i Fattighuset.

Alene Bidrag til Udsatte.

3 givte Mænd med 3 Koner, 6 Drenge og 5

Pigebarn kun Fribolig i Slutteriet.

Alene Bidrag .til Udsatte.

141 41 40 791 6 96' 36 96 25 1111 251 26 En Ungkarl kun Fribolig i Fattighuset.

3370

149

19

58

26

91 2044 94

54 16 60

72

36 25 76

78

45 105

48

21

5

23 92 81 53 315 82 111 102

10 96

6 72 i89i 77

3 24 4

6 24 i7611i1 8

70 110 6086J 9

181 90

32 421 248 221

6 7 105 23

116 55334 't 1

3624

1446

1334

9112086 1 110

66

1 847 94

101 528 21

695 94

461 33 341

14 92

78 3

22 22 17' 60

5 60

501 68J 4481 141 3151 821 123 1021 2251 944- 69551 102

I 81 1Epemand, F. 2 Ungkarle kun Fribolig

141 85

2 78 1478

31 51 98 78

4 72 958 13 Alene Bidrag til Udsatte.

12 36 6 43

79 78 2001 1

34 Alene Bidrag til Udsatte.

701

2781 47120711 89 37 721 26f—t 12 361 241 59 98 781

86 108 5139 9

22

62

43

209

3119

57 6

71

36

3310

90 2

90 15

20

105 49

112 2139

60 72 1 -- 28 102

97

. 11 96

10 56 90 99 En Enkemand kun Fribolig i Fattighusetf,

5 96; 48 116

261 8 72

51J 4

80 411 3991 8

32 401 24 26

22- S4 -24 59 149 82 184 i 61 5706 941

96 53 27

3 5 48

49 83

6 72

3 72 80 39

36 13

5 -- 1 96 4 13

96 3 81 2 60 7 48 87 119 30 4

100 22051 591 49 1081 196 1101 2291 49

1041 36Tõ LW

4 907 7 17 173 104N 1 Enkftiana og 'l Ungkarl kun Fribolig i

Pattighuset.

20

20

21 7 136 32 i gift Mand med Kone, 1 Gut og 3 Piger kun

Fribolig i Fattighuset.

16 24 182 1191

247

— 1916317I 9

1660

1638

74 9

861

396

749

50

56

89

15

15

9

83

20

80

14 60

3 —

11 72

48 10 —

47 100

141 50

2

42

24

727

60

1689

1004

2119

810

3 Enkemænd og 1 Ungkarl kun Fribolig

632 Flaentte igBhusreat. id

Alene til Udsatte.

7 1 1 gift Mand med 2 Drenge og 1 Pige kun

Fribolig i Fattighuset.

89 Alene isidrag til Udsatte.

3298 74 2016 75 40 63 17 60 48 59 52 141 50

46 43 5623 105

4

79

39

76

3498

75

5

25

60

66

4 66

36 10 64 17 43 24 56 49 4 27 104 208 67

60

3

38 85 81 25

60 102 60 9 107 2 24 65 ,52

33 44 289 107

56 2129 79 67 931 20 60 5 72 83 108 255 106

146 36 6208 10

84 38 104

36 21 --

72 12 --

241 4 96

3665 1 32122061 39 1

2 30 3 14 92 1 2

-- 48 136 En Ungkarl kun Fribolig i Fattighuset.

3 30

453 96 178 66

34 104 247 92

3 12

35 107

1 48 82 119

1

32 24 29

26 96 119 37

731 331 261 601 331

64 2871 85J 2911 931

209j 0167941 18

En gift Mand med en Datter kun Fribolig

Fattighuset.

27

1


28

7

46

8

70

105

it-6

1}9

22

78

38

8 26

3 4 14

Tin 5178

354

53 100

252

81

212nd

1 tone

6 Par.

4112nd

38 Par.

4

34 1.

29

396 -6 6 w

99

45

186 J396 155

344 1850 1299

A. No. 2,

Tabel 7. NIP

A. Enslige Personer

1. Enker

2. Piger •

Antal

pr. '4.

1 land

2 Koner

R I Koner lo

ST 1 Par.

4

18 1

1371!

1

4

7

12

I 23

2

10

1

4

5 11

11

1

11

23

11 42 16 158 22 I

14

8

20

22

10 37 I 77 3 9 40

1 11

35 1109

23 29

120

262

25

1240

1

1

33

49

2 WY'

55 178

86

2 Nand i

1 Ion

4 Par.

Mod

1 Roue

15 Par.

24 30 J 3

12 I 25

79 1153 1319

13

VI

1 land

Honer

hand

3Koner

49 28

21

5

240

79

Fra Re- fusion

12 3 7

4 4 3 10

3

1

Fra Re- fusion 7

el- ler

I 1 2

5 uni 2 1 16 1 2

'ff I TT Y I14

1"I 1 i 4

o

77 3

319.

1551 I 156 (707 1143

69 16

I

1

25IJ if

over

Antallet af Laurviks egne

1 8 6 7. 8 6 8.

Tilvæxt Total- Afgang.

I:

Overfort

til fra

andre Klasser pr. 31 Dec.

Antal Tilvæxt.

pr.

67 75 13 3 65 4 69

26 38 10 28 4 32

a- Afgang.

ant

OverfOrt

til fra

andre Klasser pr. 31 Dec.

3. Enkemænd . . • 20 2 22 2 21 4 25 6 2

4. Ungkarle

15 12 27 11 16 1 4 I 20 3

5. Forældreløse Born 12 1 13 3 1 lo 10 2

6. Moderløse uægte

B. Familier:

Born. • • • 1 2 2 1

1. Ægtefolk uden Bor. 15

iii1 35

2. Do. med Do. 32 98

3. Enker med Do. 30 61

4. Piger med Do. 20 26

5. Enkem med Do. 11 25

Tilsammen 249

Honer 47

Born 210

108 1210

Totalsum 1506 I

I .

176 39


gave

Fattige iAarçne 1867-18 7 0.,

_I Ant al

pr. tà

Tilvæxt.

A. No. 2.

1 8 6 9. 1 8 7 O. 1 8 7 1.

Total- 1

antal. Afgang. Overført Antal

fil fra Tilvæxt. 1

andre Klasser pr. 31Dee. pr. 1.

I

81 63

68

.

71 1 10 1

I

20

21

17

11

2

4

2

I I —

1

I

32

25

1 19

I I 11

4

4 1

2

1

1

2

I

4 1

30

22

17

12

8

2

7 1

1

1 38

iI 24

I 24

Total- 1

antal.

15

1

1

Overført

Afgang. til fra Antal pr. 1.

I andre Klasser pr. 31 Dec.

1

1

i

I1

i

I I 3

,

145 13 1 1158 1 I 18 1 1 1 16 155 1 1185 1 I 29 I

1 I 1 I 7

i T° I I 162

15

39

39 1

21

12

118

87

27

28

12

16

3

2

2

-65

i 1 Ix

1

3

3

27

55

45

24

14

170

102

31

31

6Mcend

3 Par

DiCeItd

15 par

2

i -6-

q

''

11-4-

7_

.7,- (3

1 -8 2

1

3

-64-:

6Korer

rir

noner

2

. i3 1 _

4

2

4

1 I 18

36

I 13 39

21

99

91

27

919

19

2

3

1

-611

1

i.

-4-

3

25

55

41

24

10

161

95

32

22

I

1

81

8

6

6

3Mænd 1

1 Kone

3 Par

1Mand

23 Par

126 1260 39 74 165 334 19_, 1 1 71- 1 4 1 20 4 1 13 1123 236 32 74 155 310

S4V 94 1 1

1

L

1

I

271

5 2 323 62 I 7 I 20 278 1 62 75 340 311 62

5

54

260


28

74

82

334

1

93

20

1

13

54

236

26

75

80

311

1 —

3


27

94

5

7-4"

5

3

2

1

1 Maud

3Koner

1 Købt

1 Par

1J

i 1

1

1

1

1

1

1 14

i

2

l

1

2

I

f

76

SO

1

I 20

I 19

I 3

1,

I 14

I

I

19

30

42

21

9

i

1

74

93

29

20

3 121 216

585 154 739 173 1 33 1 3 3 1 {568 1163 731 1 183 14 14 543 1

5

4

10

1

3

283

49

216

,29


34

a.

A.

1.

2.

, a

I 4.

I 5.

B.

2.

I 5,

1.

' 2.

3.

4.

Tabel 8.

Mod Refusion af

Privatmænd:

Enslige Personer:

Enker

Piger

Enkemænd• •

Ungkarle

Forældreløse Born

I Antal

Familier:

Ægtefolk med Ban

4

Enkem. med Do.

1

, 5

Enslige Personer .

Hovedpersoner • .

Bipersoner, Koner

Do.Børn.

Hoved- og Bipers.

. Mod Refusion af

andre Fattigdistr.

I A. Enslige Personer :

1 L Enker

2 Piger

3, Enkemænd • • •

4. Ungkarle

5, Forældrelöse Born

B. Familier:

./Egtefolk uden Born

Do. med Do.

Enker med Do.

Piger mc d Do.

Enkemænd med Do.

Hovedpersoner . .

Bipersoner, Koner

Do. Börn .

21

2

1

1

2

1

. 1

1

Tilveext.

2

i

1 8 6 7.

Totalantal.

2

i

Afgang.

2

1

O p

Antallet af Fattige, der er *understøttede mod Refusioi

OverførtI Antal

til fra

andre Klasser pr. 31 Dee. Pr' •

,.

I'l l

I Tilvæxt.

1 1

1 8 6 8.

Totalantal.

Afgang.

I 3 I 3f II I I I u I I21 212 1

3

8

4

25

4H8

18

7. II 7

2 13 2

1

25 5 25 2 13

3

-

8

4

25

3

5

2

13

Ov erført

til fra

andre Klasser pr. 31 Del

4 I 641 31 i 33 I I 9 I1921 53 3

3

5

7

4 ili 6

1

4f12 7

17

7

24

..

1

1

3 10 3

1

10 4

f

I 24

37 1I7I20 17 221 II181 121 1

1

1

1

15

II 3

1

1

15

1

1

1

15

A. No. 2.

2

12

3112

3 1 181 211 117 1 1 I I 1 41 25 29 241 I I I

I

4

3

1

1

3

2

1

6

1a

2

7

I

1

5

1

3

2

10

4

3

8

3

1

6

i f

i

1

2

1

2

2

4

4

2

8

3

4

1

3

11

2

3

4

6

2

5

2

15

6

5

2

2

111. 3 P

1

1

1

9

4

1

1

h oue

I

2

1 2

6

9

3

9 6

24

3

1 16 2I25I4I7IiI I18118Ifl!1611912411M.8115I2 1

12 I 36 48 , I 33

0

3 1 7 10 5

1

1

1

9 16

18 16 34 15

2

2

I 33I 211 f I

1 6 3

1 25 7 I 1 I

3

1

2

6

4

12

1

2

22

2

9

6

3

1

2

22

1

J

1 3

2

5

3

0

1

1

22

I

3

14

.

7

7

14

!

I


Antal I Total-

Tilvæxt,

pr. 1. antal.

4

4

4

7

5

1

2

1981

I 23 I

5

I 26 I

1 54 I

2

2

3

I 5 1

A. No. 2.

1 8 6 9 , 1 8 7 O. 1 8 7 1.

-g• 7 24 5 i"§"'

3 I 3 I 7

3 6 7 2

1 7 J J

26 I 19 I 4 I7 1

Overført Antal

pr. I.Tilvæxt.

1

Afgang. I til fra

andre Klasser pr* 31 Dec

2

I 39 I 1 20

9 ; 5

3

1451 I 22 I

)47 J

93

1 I

1

2

5

1

2

2

1

2

11 11 1 10

1 1

71 15 1 I 20 131 I

22

3

1

1

3

18

1

5

1

2

2

2

4

1

I

16 I

4 Pi

19 I

39 1

2 1

22 I

I II

I

2

1

2 4 6

3 7

4 5

1 7

I 12 1 23 1

2

9 1 24

50

I 194 3'7

11

23 24 J47

I 46 I I 62 J108 20

4

21

Total- O verført

antal.

Afgang. til fra

andre Klasser pr. 31 Dec.

4

4

19

1

I 29 I

I I

- 3

8 24

3 I 7 I

6 9

1 I 7

1

3

17

1

22

1

6

1 3

1

1 47 I 9 I 25 I I 1

I I 31 I I

I I 25I

1 1 63 1 1

4

1

1

2

2

2

2

5

1

12

20

4

21

45

8

Antal pr. +.

3

4

8

6

21

31


32

Tabel 9,

1777

1780--1784

1785-1789

1790--1794

; 1795-1799

1

1800--1804

1805-1809

1910-1814

1

1867.

Enslige Personer. Familier.

rz;

A. No. 2.

1815--1819 44 1 5!

23 37 I 5 3

25 1820-1821 1 1 1 28

1825--1829

1 1 2

1830--1834 1 3 1

1835-1839 2 2

1840--1844 2 6

1845--1849 4 9 1

1 14 11 10 1 1

3 2 17 3 2 1

1

4 13 9 2 5

9 335 1 14 4 3 3 2 25 302 23

4 7 5 4 16 20 1

8 2 2 2 6 14

18 14 1 3

3

1850-1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

II

8 1 1

7 1 2 1

10 1 3 1

16 3 10 2

15 4 3 1

9 5 1'

5 321 1 .1

5Irbekjendt 8

2

2

1

3

1

1

2

781411 23143J 14

1

1

2

10

11 1

15 3

31 4

23 4

rt:s

ts;

E

15 2 1 1

11 4 9 3

2

2

1

3

1

2

E

1

2

1

1

7

10

il 3

29 6

25 3

18 4

12 3

14

23

4

8

4

72

8

1

2

1

1

2

6 3 1

ii 10 1

10 4 2 1

i39 2 5

lOt 4 2 3

2 7 4

5 4

2

o p -

over de i Laurvik af Fattigkassen understøttede

2

1:4

bL

10 5 1 1

12 6 ' 1

3 188 1

4 35 16 3

4 27:14 5

4 19 1 10 5

16 27 5 3

14 2 12 3 12 6 35 49 2 1 113

11 2001 23 1 871 391 291 171 195j3951731331 271431

2

2

1

2

1

2

1868.

Enslige Personer. Familier.

1

3

2

c

9 1

5 1

21

31

1

5

3

3

7

4

2

1

rJ cl)

16 2 8

15 3

7

10

3 14

6 35

3 28

7 25

13 25

23 37

20 22

29 33

19 27

13 17

12 19

2 10

2; 1891 26 1 671 42 291 151 1791 368

2

1

2

29 45


;lave

Iovedpersoners Alder. 1867-1870.

5 I.

rd

OEl

Q) .

1869.

Enslige Personer. Familier.

5 1 3

7 1 1

19 3 li

14 5 4

10 5 i

6 3 3

Ek3

ti3)

P.4

QQ

rL,1

etO

tZ)

ci)

rct

0 44

tst

fx1

5 31 4

1

22 3

3 I 2

2 2

2 5

2 • 4

2

2 61

731 361 261 331 121

2

1

2

1

1

2

1

6

9

92

34 5

24

,st

21.'0=

17 7 1 1

13 3 6 3 1

13 4 6 11 1 4

2 3 15 6 2 1

7 11 11 2 3

7 9, 6 2 3

a 2 6 4

7 7 5 4

7 2

2

2

2

1

2

5 13 2

A. No. 2.

1

,.

rc,

a;

* &.;

4 a3 ;-,

ta cp as

c3 .-k3 a)

t: O ,m

.,, g)! be

o 4 P.4 rItI

E-I

g

W

2

2

1

1

2

2

21 29

6 5 1

9 6 2

2 11 9 1 1 1

5 39 • 26 3 11 2

4 28 13 5 5 1

9 26 10 41 i 1

13 26 7 4 3 4

26 39 7 3 1 2

27 291 1 1

27 342 1 2

20 272 2 1

12 162 11

16 23 4 9

2 9 2 6

2 2 4

1870.

Enslige Personer. Familier.

2

2

2

2

1 1

2

1

2 1

31 1831 291 621 48J 30i 15 1841 3671 83.1 36J 281 44] 16 3

3

6

8

12

42

24

16

18

13

3

5

5

13

13

8

21

2

2

2

2

2

1

3

3

5

5

6

3

2

3

5

11

8

13

3

9

2

4 6

a) '3

J:4

2

Q

a

ts.

giD=

E

QQ

E

8 1 3

7 2 1

11 2 1

6 2 3

5 3

5 4

5

2

2

2

2

2

2

1

3

11 2 19 23

6

8

15

5 47

29

24

10 28

19 32

24 27

23 28

24 29

11 24

18 31

7 15

215 281 631 ui 301 UI 1761 391

9

6

33


34

Tabel 8.

1870.

Understøttede hele

Aaret :

A. No. 2,

Specialliste

over

gjennem hele Aaret ydet Understøttelse i 1870.

1Fribolig med

Bipersoner. Lys og Brænde

i Fattighuset.

C; 1 rd I ,a3

.p o

Enkemænd

Ungkarle . .

1 Gifte Mænd med Børn

1

3

1

1

Piger

Enkemænd

Ungkarle

Do. . • . •

Enker med Børn

1

2

2

1

11 2

1

3

1

1

1

2

12 1 3 i 12

Enker uden Børn .

Piger uden Do. .

Enkemænd Do. .

Ungkarle

Ægtefolk uden Born

Do. med Do.

Enker med Børn •

Piger med Do.

Enkemænd Do.

10 8

o 1

1

4 1

2

41

Enker uden Børn . 55

Piger uden Do. . 7

Enkemænd Do. . 9

Ungkarle • . . • 1

ForladteKoner udenBorn 3

Ægtefolk uden Børn .

2

Ægtefolk med Born . 10

Forladte Koner med Born 6

Enker med Børn . 36

Piger med Do. . 7

184

Enker uden Børn . 2

Piger uden Do. . 11

Enkemænd Do. 4

Ungkarle . . 10

1

Forældreløse ægte Do. 11

Moderløse uægte Do. 3

Ægtefolk uden Born . 1

Do. med Do. . 3

Forladte KonerudenDo. 5

Enker med Born . . 1

Piger med Do. . . 15

Enhemænd med Børn . 8

4

1

3

5

8 1

2

16

3

7

2

10 17

6 11

22

3

32L 80

10

8

o

1

4

84

41

1 2

181 39

13 2

48

7

881 39

2 1

32

7 3

1

13 3

12 11.

2591411 11611071 39 1 31111111 11 11 11 2

3

8

11

3

11

3 11 11

Fribolig i Sluttenet.

o

O.)

os.i>

CL)

1 1 12

1

.;

0 a,

2

o

ZI

I Døv-

Udsatte. stumme-

In sti tut.

Toftes

Gave.

ti5 6

1

1

1

4

2

11

4

10

11

P. 0

1

il

481

tab bil)


.

Tabel 10.

1790-1794

1795-1799

1800-1804 • . . . . •

1805-1809

1810-1814

1815-1819 .

1820-1824

1825-1829

1830-1834

1835-1839 . . • .

1840-1844 . . • • •

1845-1849 . . • • • •

1850. • • . • •

Ubekjendt . . . . . .

Tabel 11.

1849 . . • . . . .

1850,. . • • • •

1851 .. • • • •

1852.. • . • . •

1853. • . . . . . •

1854. . • . . . .

1855 • , • • , . ,

1856 . • . . 4 . •

1857 . . • , • • .

1858 • , . • , . •

1859 . . . . . . . •

1860 . . • • . •

1861 • . . 4 . • , ,

1862 . . . . . . . •

1863 . • • • . , • •

1864 • • • . . . • •

1865 • • . • • •

1866 . . . . . . . .

1867

1868 . . . . .++

1869 . . . . . . . .

187

A. No. 2.

Opgave

over de gifte Koners Alder. 1867-1870.

1867,

Gifte Koner 1

Iuden Bern I med Born.

Sum.

1868.

Gifte Koner

I

uden Bern I med Bern.

Sum.

1869,

1

Gifte Koner.

uden Bern I med Bern. I

Sum.

1870.

Gifte Koner

Bern I med

Bern.

Sum. -

2

4

3

3

a

4

1

2

23 I

3

13

23

20

124a

8

87

2 i.

433 8

2

5

7 2

17 5

23

20

1344

1

/

10

11

1101 26

2

12

14

17

933

I

6

67 I

i I

8 6

2 6

5 7

4 2

17 7

14

17

94311J

7

93I 29

1

10

16

13

1141I14I

I 62 1

I

6 5

6 8

7I 5

3

1

1

17 8 s

16

1 13

13

10

11 14

4111

82

1

6

91I28I 63 1

5

8

52

16

14

10

14

82

1

6

91

Opgave

over Børnenes Alder. 1867-1R70 ,

I 1867. 1868. 1869. 1870.

'

I Gutter. I Piger. 1 Sum. Gutter. I Piger, I Sum, Gutter. I Piger. I Sum. Gutter. Piger. Sum.

1

3

3

15

17

11

22

13

19

16

10

13

13

18

7

13

i i

I I I.

1 a 1

6 9

1

11 26 9

18 35 16

14 25 9

13 35 19

16 29 11

12J 31 17

21 37 16

14 30 14

16 26 8

21 34 11

13 26 12

15 33 18

131 20 7

15 28 13

8 16 65

I

i

1

1

7 16

15 31

11 20

8 27

13 24

18 35

17 33

11 25

15 23

17 28

7 19

10 28

13 20

11 24

82 147

I

1

I

i

4

11

7

20

12

20

17

16

9

13

13

179

10

8

5

4

i

4

17

98

14

15

16

12

14

165

129

13739

1

8

28

16

28

26

35

33

28

23

29

18

29

1 18 -218 I 228 446I194 l 183I 37f1 196 I 183

23

158

13

I 379

1

2

5

18

13

18

16

16

11

14

12

148

149578

191 1

I 2

2 4

57 10

25

12 25

16 34

16 32

10 26

14 25

187 32

19

10 24

159758 23

23

16

10

15

4112

166I357

......

35

---7: - I I--1--

--19i-- 1 1-358---

,.........--„,- .....---

Enke uden Born faaet i Aarets

Lab (1870) 1 uægte Barn.

, ..........

Tabel 12. Opgave

over Antallet af Mænd, der har forladt sine Koner eller Born eller har været i Straffeanstalt,

samt over Summen af den Familien ydede Understøttelse.

1867. 1868.

1 r 51 P: rtg 4 rg 4 T „4 11 4

eats1 Rtsi ea' ef5 s'.4

VPVA V3 EP'

i, 4

I g ell',

-'17:1 C' (?) El.'cl "

rg1 6 rg b F-I r0 b h'

I' 4

2'

0

.1, rl

e)

1

'5, P:

,9dc,

VP ,I,' (D T

b rg

1869.

7, 4

2u

4

-4.-:':'

ig

rE 4

2 4

''W FC.

.fl "A

T ,..4

Rm

VI

5 T)

b 1

1.870.

73 4

a3 ,-,

V-44

c— _?

b g

7=1 4

8{5

E/

1-41

1, 1871.

Q)

r.U1

1 F*., 1 4

03,s1 ea'i1

.)P44 V°

4-,T) E.t.. 1

b rg b 0

A. Antallet af Mcend:

I Tagthus eller Slaveri . . ,

Udvandret

Rang

Forladt sin Kone

B.Understøttelse til Familier:

1

1 1

3

11

I I

21 16

bpd. Spd.

34 366

I

I

1

1

1

2

opd.

39

1 1

3 1

2 7 1

1 2

41132 I

bpd. Spd. Spd. I

35 296 19 I

1 I

1 4

2 8 1

1 1

5 I 14Ii. I

Spd. I Spd. Spd. I

54 I 262 4 1

1 2 1

1 471

11

41 14Ii.

1=1 Spd. I

32 1 279 I

1

121

5

4

61

11

1

Spd.

43

r% 4

et

Pt°

.-,4 Q)

r=1 El


36

Indholdsfortegnelse.

F or o rd (med deri omhandlede Tittelblade samt exempelvise Uddrag af Protokoller) . . • • II—XVI.

Fremstilling af Laurviks Fattigvæsens Tilstand i 1861-1870, navnligen i 1867-1870 . . Side 1-21.

Tabeller:

Tabel 1. Opgave over Laurviks Fattigkasses Indtægter i Aarene 1861-1870 . . • ...... 22.

........ 2. Opgave over LaurTiks Eattigkasses Udgifter i Aarene 1861-1870 . • . ,...... 23.

.__ 3. Opgave over Antallet af de i Laurvik understøttede Hovedpersoner og den amme s ydede Understøttelse

i Aarene 1867-1870 . . ............. . . . ....... 24.

_ 4. Opgave over Antallet af de i Laurvik understøttede og der hjemmehørende Hovedpersoner og den

samme ydede Understøttelse i Aarene 1867-1870. De, der have modtaget Understøttelse mod

Refusion af Privatmænd, ere ikke medtagne . . . • . ....... 25.

..... 5. Hovedopgave over af Laurviks Fattigvæsen gjennem hele Aaret ydet Understøttelse, en Del af

Aaret ydet Understøttelse samt Antallet af vedkommende Fattige for 1867-1870 . . . . --- 26-27.

— 6. Specialliste over gjennem hele Aaret ydet Understøttelse (1870) • . • . • . . • 1....• 34.*

__ 7. Opgave over Antallet af Laurviks egne Fattige i Aarene 1867-1870 . . - — 28-29.

...... 8. Opgave over Antallet af Fattige, der er understøttede mod Refusion . . . . • • • — 30-31.

___ 9. Opgave over de i Laurvik af Fattigkassen understøttede Hovedpersoners Alder i 1867-1870 . — 32-33.

— 10. Opgave over de gifte Koners Alder i 1867-1870 . . .......... . . . ._..... 35.

— 11. Opgave over Børnenes Alder i 1867-1870 • • • • • ........ • . • • . . ..... 35.

--- 12. Opgave over Antallet af Mænd, der har forladt sine Koner eller Børn eller har været i Straffeanstalt

m. v. 1867—% 1871 . . . . . • • • • 35.

*) Tabel 6 er for Rummets Skyld anbragt efter Tabellerne 7, 8 og 9.

Trykfoil.

Ved Pagineringen af Forordet med tilhørende Protokoluddrag er sprunget fra Side IV til IX.

More magazines by this user
Similar magazines