Beretning om Den Høiere Landbrugsskole i Aas fra 1 April 1867 til ...

ssb.no

Beretning om Den Høiere Landbrugsskole i Aas fra 1 April 1867 til ...

Transport 12,325 Sp. 79

Beholdning den 31te Marts 1868:

Kassebeholdning . . 931 Sp. 43 P

Kreaturer . 3,981 —

Inventarier:

a) Institutets 6,798 Sp. 84

b) Jordbrugets

. . 5,398 — 42 -

anvendt:

12,197 — 6 -

Lateris 17,109 Sp. 49 ß 12,325 Sp. 79

Af den til Skolegaarden hørende Indmark er bleven

Til Brak 146 Maal.

- Hvede 24

- Rug 103 —

- Byg • 100 —

- Blandkorn . 36 —

- Havre 107 —

- Poteter 30

- Turnips . 60 —

- Grønfoder 55

- Græsmark 466 -hvoraf

til Slaatteland ca

420 Maal.

Tilsammen 1,127 Maal.

Avlingen herpaa har — foruden hvad der er anvendt til

Kreaturenes Staldfodring og Havnegang om Sommeren —

udgjort:

Kornvarer.

46* Td. Hvede eller 1, 9 3 Td. pr. Maal efter Udsced af 24 Td.

1791 - Rug - 1, 7 4 - 12 -

194-1--a - Byg - 1,91 ... .... ... ... - - 15* -

108* - Blandkorn - 3,o2 ------ 7 A- -

226 - Havre - --'11

9

27/ - Letkorn

... __ ... ... - - 25* -

783A Tønde.

Rodfrugter.

244/ Tønde Poteter eller 8„ 5 Tønde pr. Maal.

147 — Kaalrabi -

27,4 .._ _

1,498 — Turnips - 1

1,8894- Tønde.

6

Transport 17,109 Sp. 49 A' 12,325 Sp. 79

Diverse Beholdninger . . 2,639 — 27 -

Udestaaende Fordringer . 818 107 -

Tilsammen . 20,567 Sp. 63

Hvorfra gaar Skolens Gjeld

Om Jordbruget og Avlingen..

ved Aarets Slutning . . 2,036 — 45 -

Ho.

18,531 — 18 -

Tilsammen 30,856 Sp. 97 /I

9874- Skg Hø eller 2 3 Skg pr. Maal.

2,100 it Timotheifro.

Af Gjeldsel er der i Aarets Lob anvendt:

Til Brakmarken paa Aas . . 600 Læs.

- Do. Vollebæk 666

- Do. Soraas • . 436 —

- Rodfrugtsmarken . • . 520 —

Tilsammen 2,222 Læs

A, 4 Tdr. pr. Læs.

Poudretten er bleven anvendt til Rodfrugterne.

Af Myrjord er der ialt bleven fremkjørt 962 Læs, hvilken

dels er oplagt til Kompost, dels anvendt til Poudrette-

Beredning og dels direkte paakjørt Ageren.

Vaaren og Forsommeren indtit Juli Maaneds Begyndelse

var kold og tildels — i Slutningen af Mai og Begyndelsen

af Juni Maaned — regnfuld, men af Mangel paa Varme gik

det langsomt med Vegetationen, saa at Alt stod betydeligt

tilbage indtil i Juli Maaned, da det blev varmere i Luften.

Som en Folge af det foregaaende Aars vaade Höst, under

hvilken Høstpløiningen gik for sig, vare Agrene tunge at

bearbeide til Vaarsæden.

I Begyndelsen af August IVJaaned indfandt Potetessygdommen

sig, saa at Potetesgræsset afvisnede og Knollerne

hindredes i sin Udvikling, hvorfor ogsaa Poteterne overalt i

Omegnen gav et daarligt Udbytte.

Vaararbeiderne kunde ikke paabegyndes førend den Me

Mai og Tilsaaningen af Agrene den 13de samme Maaned.

Turnipsen kunde først saaes den 14de og 15de Juni og Hoslaatten

begyndte den 23de Juli, Kornskjæringen begyndte

den 24de August med Rugen og Indbjergningen af den hele

Kornavling var fuldendt den 24de September.

More magazines by this user
Similar magazines