Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Termin 1ste Juli 1899 ...

ssb.no

Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Termin 1ste Juli 1899 ...

4

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Trykt 1901.

Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire

et médical.)

- 2. Sindssygeasylernes Virksomhed 1899. (Hospices d'aliénés)

- 3. Den norske Rigstelegraf 1899 og iste Kvartal 1900. (Télégraphes du Royaume.)

4. Civil Retspleie 1897 og 1898. (Justice civile.)

- 5. Norges Skibsfart 1899. (Navigation)

- 6. Folkemængdens Bevægelse 1896. (Mouvement de la population.)

- 7. Strafarbeidsanstalter 1898/99. (Maisons centrales pénitentiaires)

8. Folkemængdens Bevægelse 1897. (Mouvement de la population)

- 9. Norges' kommunale Finantser 1896. (Finances des communes)

10. Rekruteringsstatistik 1900. (Recrutement.)

- 11. Norges Handel 1900. (Commerce)

- 12. Distriktsfængsler 1899. (Prisons départementales)

13. Norges Sparebanker 1900. (Caisses d'épargne)

- 14. Kriminalstatistik 1895, 1896 og 1897. (Justice criminelle)

- 15. Norges postvæsen 1900. (Statistique postale.)

- 16. Fattigstatistik 1895. (Assistance publique)

- 17. Folkemængdens Bevægelse 1898. (Mouvement de la population)

18. Skiftevæsenet 1896, 1897 og 1898. (Successions, faillites et biens pupillaires.)

- 19. Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 1898 og 1899.

(L'institution générale des assurances des bdtiments contre l'incendie)

- 20. Skolestatistik 1898. (Instruction publique)

- 21. Norges Fiskerier 1900. (Grandes pêches maritimes)

- 22. De offentlige Jernbaner 1900/01. (Chemins de fer publics)

- 23. Private Aktiebanker 1900. (Banques privées par acrons)

- 24. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen 1899. (Service vétérinaire et inspection

de la viande)

25. Valgstatistik 1900. (Statistique électorale.)

- 26. Fattigstatistik 1896 og 1897. (Assistance publique)

Trykt 1902.

- 27. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1899. (Rapport sur l'état sanitaire

et médical)

- 28. Telegrafvæsen 1900/01. (Télégraphes et téléphones de l'État)

- 29. Sindssygeasylernes Virksomhed 1900. (Hospices d'aliénés)

- 30. Norges kommunale Finantser 1897. (Finances des communes)

- 31. Strafarbeidsanstalter 1899/1900\ (Maisons centrales pénitentiaires)


NORGES OFFICIELLE STATISTIK.

Fjerde Række Nr. 31.

Beretning

om

Rigets Strafarbeidsanstalter

for

Terminen 1ste Juli 1899 til 31te Marts 1900.

Udgiven af

Expeditionschefen for Fwngselsvwsenet.

STATISTIQUE DES MAISONS CENTRALES PÉNITENTIAIRES.

1 JUILLET 1899-31 MARS 1900,

KR IS T I AN I A

I Kommission hos H. Aschehoug & C o.

1902.


For Aarene 1883/84-1897/98 se Norges officielle Statistik, Tredie Række.

For Aaret 1898/99 se Norges officielle Statistik, Fjerde Række Nr. 7.

Joliannes Byfrustacts Bogtrykkeri,


Indhold.

A. Almindelige Bemærkninger . • Side 1

B. Strafanstaltfunktioncererne — 2

C. Fangeantallet in v 3

D.

E.

F.

Disciplinen

Sjeelepleien og Undervisningen

Sundhedstilstanden .

— 20

___ 25

. ........ ........ 26

G. Arbeidsvirksomheden

II. Forpleiningen

• ........ • —

. .........

33

37

I. Bygningerne . ..

— 39

K. Indtægter og Udgifter 39

L. Fængselsselskaber . ....... 42

Tabel 1. Tilgang og Afgang af Fanger i Strafarbeidsanstalterne . — 45

— 2. Antallet af de for de forskjellige Forbrydelser domfældte Fanger — 46

3. Fangernes Straffetid .

_._ 4. Fangernes Alder ..

____ 5. Fangernes Fødested

— 48

...._ 49

....... 60

— 6. Fangernes ægteskabelige Stilling

__. 7. Fangernes tidligere Livsstilling . . . . . .

____. 8. Fangernes Hjemsted ...........

— 9. Fangernes ægte eller uægte Fødsel • . . . .

— 51

___. 52

___ 64

____ 56

10. Fangernes tidligere Straffældelse .... . ..____ 57

11. Oplysning om de i Terminen iste Juli 1896 til 31te Marts 1897

løsladte Fangers Tilbagefald

____ 58

— 12. Sygestatistik — 59

— 13. Vægttabel over udgaaede Fanger — 60

— 14. Indtægter og Udgifter — 62

Bilag 1. Bodsfængslets Inspektions Beretning . . ..... — 63

— 2. Beretning om Trondhjems Kriminalasyls Virksomhed for Terminen

iste Juli 1899 til 31te Marts 1900 . . .

— 65


Table des matières.

A. Remarques générales . • page 1

B. Les fonctionnaires . . • 2

C. Nombre des prisonniers . .._ 3

D. Régime disciplinaire 20

E. Service religieux et scolaire — 25

F. État sanitaire . ..... ...._ 26

G. Occupation des prisonniers . ...... 33

H. Alimentation des prisonniers ......._ 37

I. Les maisons _.... 39

K. Recettes et dépenses ._ 39 •

L. Sociétés de patronage pour les libérés ......_ 42

Tableau no 1. Nombre des entrées et des sorties pendant l'année du

1 Juillet 1899 au 31 Mars 1900 page 45

2. Répartition de la population suivant les crimes ou délits

qui ont motivé la condamnation — 46

3. Répartition de la population suivant la pénalité — 48

4. Répartition de la population suivant l'âge des prisonniers — 49

5. Répartition de la population suivant le pays de naissance

des prisonniers — 50

6. Répartition de la population suivant l'état conjugal des

prisonniers — 51

__ 7. Répartition de la population suivant les métiers et professions

que les condamnés exerçaient au moment de leur

jugement — 52

8. Répartition de la population suivant le domicile des

prisonniers — 54

9. Répartition de la population suivant la naissance légitime

ou illégitime des prisonniers -- 66

- 10. Renseignements relatifs aux antécédents judiciaires des

prisonniers . . . . — 57

- 11. Nombre des prisonniers mis en liberté pendant l'année du

1 Juillet 1896 au 31 Mars 1897 et condamnés en récidive

avant le 1 Avril 1960 . 58

- 12. Statistique des maladies ▪ — 59

- 13. Renseignements relatifs au résultat du pesage des

prisonniers . . — 60

- - 14. Recettes et dépenses . — 62

Annexe 1. Rapport de la Commission. de Surveillance du pénitencier

d'Aakeberg . .............. . . . . . — 63

— 2. Rapport sur l'asile d'aliénés criminels à, Trondhjem 1 Juillet

1899-31 Mars 1900 — 65


Bodsfængslet

paa Aakeb erg

i K ristiania.*)

Cellefængsel

for

Mandsfanger.

1 899 — 1900.

A. Almindelige Bemærkninger.

Da Budgetterminen ved Storthingets Beslutning i 1899 blev forandret

til at gjækle fra iste April til 31te Marts, omfatter nærværende Beretning

kun 3/4 Aaret iste Juli 1899 til 31te Marts 1900.

Rigets Strafarbeidsanstalter var i Beretningsterminen lste Juli 1899

31te Marts 1900 følgende :

Der kunde optage

omkring:

240

Fanger.

*) Beretning fra dette Fængsels Inspektion er trykt som Bilag.

Deri optoges:

. Alle til Strafarbejde dømte

mandlige Forbrydere, der, naar

Straffen kom til Fuldbyrdelse,

var under 21 Aar.

2. Mandlige Forbrydere, som var

tilkjendt Strafarbeide for en

Tid af indtil 3 Aar, og som

var i Alderen fra det fyldte

21de til det fyldte 50de Aar

med Undtagelse af a) Forbrydere,

der tidligere havde

udstaaet Strafarbeide i Cellefængsel,

og som, naar den

senest tilfundne Straf skulde

fuldbyrdes, havde fyldt det

25de Aar, b) Forbrydere, der

ved Straffens Fuldbyrdelse

havde fyldt 21, men endnu

ikke 25 Aar, og som tidligere

mindst 2 Gange havde udstaaet

Strafarbejde i saadant

Fængsel, c) Personer, hvis

Fader eller Moder var lappisk;

jfr. Lov af 26de Juni 1893

samt Skrivelser af 30te Juni

1896 og 10de Marts 1897.

1


2 1899-1900.

Akershus Straf- Fællesanstalt

anstalt for

i Kristiania. Mandsfanger.

Trondhjems

Strafanstalt.

Strafanstalten

for Kvinder

i Kristiania.

Fællesanstalt

for

Mandsfanger.

Fællesanstalt

og

Cellefængsel

for

Kvindefanger.

Der kunde optage

omkring:

250*)

Fanger.

130

Fanger.

18'5')

Fanger.

B. Strafanstaltfunktionverene.

Deri optoges:

Alle inden Oslo, Akershus, Swanlenenes,

Hedemarkens, Kristians,

Buskerud, Bratsberg, Nedenes

samt Lister og Mandal Lagsogne

tiltalte — forsaavidt de ikke efter

de ovennævnte Bestemmelser skulde

indsættes i Bodsfængslet.

Alle inden Stavanger, Bergen,

Bergenhus, Romsdals, Trondbjems,

Nordlands, Tromso og Finmarkens

Lagsogne tiltalte, forsaavidt de

ikke efter de før citerede Bestemrnelser

skulde indsættes i Bodsfængslet.

Kvindelige Forbrydere fra hele

Riget.

Bods fæ n g sl e t. Fængslets Præst Halfdan Einar Sommerfelt blev paa

Ansøgning meddelt naadigst Afsked fra sit Embede fra 30te November. Ilan

vedblev imidlertid at bestyre det indtil Udgangen af Februar Maaned 1900,

efter hvilken Tid Præsteembedet indtil videre bestyredes af forhenværende

Sognepræst O. M. Christiansen. Ved kgl. Resolution af 24de Marts 1900

blev Provst Einar Skavlan konstitueret som Præst ved Bodsfængslet.

Forvalter Anders Johannesen Bø blev efter egen Opsigelse meddelt

Afsked fra sin Stilling fra 31te December 1899. Ilan fungerede dog til

Udgangen af Januar Maaned det følgende Aar. Som Forvalter i hans Sted

*) Donne Anstalt kunde i Nødsfald optage et endnu større Antal Fanger.


1899-1900. 3

ansattes fra Iste Januar Fattigforstander Ole Anton Severin Ofstad, der tiltraadte

sin Tjeneste iste Februar.

Som Vagtmester ansattes fra iste Juli Direktørens Kontorbetjent Bernhard

Eriksen Leer.

Fra samme Dato antoges Opsynsbetjent Jonas Markus Dreyer til Kontorbetjent

hos Direktøren.

Til Organist og Sanglærer istedetfor den tidligere som saadan fungerende

cand. theol. A. Russ autoges Th. Fossutn fra iste September 1899.

Tr on dhj ems Strafanstalt. Den i forrige Beretning omhandlede

ny ansatte Underinspektør Hans Larsen tiltraadte sin Post iste Juli 1899.

Strafanstalten for Kvinde r. Overopsynskvinde Helene Lorentzen

fratraadte sin Stilling 28de Februar 1 900. Stillingen som Overopsynskvinde

blev ikke igjen besat, men midlertidig erstattet med en Opsynskvindepost.

I Stedet for Fyrbøderske er antaget en leiet Fyrbøder.

C. Fangeantallet m. v.

Af Tab el 1, der viser Tilgang og Afgang af Fanger i Strafarbeidsanstalterne

i Beretningsterminen Iste Juli 1899--31te Marts 1900, sees, at

Antallet af Fanger ved Terminens Begyndelse — iste Juli 1899 — udgjorde :

611 Mandsfanger, 101 Kvindefanger, ialt 712

I Terminens Lob indsattes i

Strafanstalt . . . 402 41 - 443

Tilsammen 1 013 Mandsfanger, 142 Kvindefanger, ialt 1 155

Terminen udgik . 370 — 43 - 413

Ved Terminens Udløb hensad

altsaa . 643 Mandsfanger, 99 Kvindefanger, ialt 742.

M id d elt a 1 1 e t (det –gjennemsnitlige daglige Belæg) for alle Anstalter

underet var 728,41.

Til Sammenligning. hidsættes, at Fangeantallet udgjorde :


4 1899 — 1900.

30te Juni 1890

1891

1892

1893

■••■■■••■•• 1894

1895

1896

1897

•■••■•■• 1 898

1899

Mænd. Kvinder. Tilsammen.

522 157 679

490 133 623

480 119 599

479 100 579

518 97 615

522 99 621

565 92 657

561 102 663

591 123 714

611 101712*)

Af de i nærværende Beretningstermin

efter Dom indsatte . 401 Mænd, 41 Kvinder, ialt 442

var 34 — 0 — - 34

tidligere i samme Termin løsladte

af Strafarbeidsanstalterne. Altsaa

indkom kun 367 Mænd, 41 Kvinder, ialt 408 nye

Personer efter Dorn.

Lægges hertil Antallet af Fanger,

der ved Beretningsterminens Begyndelse

hensad i Strafanstalterne 611 — 101 712

saint 1 1,

der indkom i Bodsfængslet fra

Sygehus, finder man, at der i

Tidsrummet lste Juli 1899 — 3 1te

Marts 1900 har hensiddet til Udholdelse

af Strafarbeide . . 979 Mænd 142 Kvinder, ialt 1 1 2 1

forskjellige Personer.

Efterstaaende Sammenstilling viser Fangedagenes Antal samt Fangebelæggets

Størrelse i de forskjellige Strafanstalter :

*) Til Oplysning om Fangeantallet i tidligere Aar kan anfOres, at Antallet af Fanger i Strafarbeidsanstalterne

udgjorde:

31te December 1840 :

- —1850:

- — 1860 :

- — 1870 :

30te Juni 1880 :

1 628 Mænd, 312 Kvinder, tilsammen 1 840

1 439 — 316 — 1 755

1 283 — 355 — 1 638

1 059 — 342 — 1 401

831 — 261 — 1 092.


Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafamtalt . .

Samtlige Mandsanstalter .

Strafanstalten for Kvinder .

1899-1900. 5

Det

samlede

Antal

Fangedage.

Det gjennemsnitlige daglige

Fangebelæg.

Det Det

største mindste Terminen A aret

Fange- Fange- iste Juli lete Juli

belæg. belæg. 1899 til 1898 til

lite Marts 30te Juni

1900. 1899.

A aret

lete Juli

1897 til

30te Juni

1598.

62 544 242 215 228,26 207,63 222,70

72 501 279 254 264,60 253,73 249,84

35 894 135 125 131,00 114,33 111,43

170 939 623,86 575,69 583,97

28G47 109 97 104,E5 110,92 115,32

Samtlige Strafanstalter underet . 199 586 728,41 686,61 699,29

Følgende Opgave viser, hvormange Mandsfanger der gjennemsnitlig daglig

i Beretningsterminen hensad i Strafanstalterne for hvert 10 000 Mænd af

Landets Befolkning, hvormange Kvindefanger for hvert 10 000 Kvinder og

hvormange Fanger af begge Kjøn for hvert 10 000 af Landets hele Befolkning,

beregnet efter Folkemængden den 3die December 1900 — 1 087 479 Mænd,

1 152 401 Kvinder, tilsammen '2 239 880 — og sammenlignet med Antallet

for de to nærmest foregaaende Beretningsaar:

iste Juli 1899 til 31te Marts 1900 . .

Iste Juli 1898 til 30te Juni 1899 . .

iste Juli 1897 til 30te Juni 1898 .

M. B. Tils,

Til Sammenligning hidsættes, at ifølge „Beretning om Rigets Distriktsfængsler

for Aaret 1899" hensad der i disse Fængsler til Udholdelse af idømt Fængselsstraf

3 346 Personer i tilsammen 37 786 Dage eller gjennemsnitlig daglig 103,52.

Det samlede Antal Fangedage i Strafarbeidsanstalterne i Aaret 1899 udgjorde

259 198 eller gjennemsnitlig daglig 710,13. Lægges sidstnævnte Tal til det ovenfor

anførte Gjennemsnitstal for de med Fængsel straffede, fremkommer et samlet

Gjennemsnitstal, stort 813,65, af Personer, der i Aaret 1899 bar hensiddet til

Udholdelse af idømt Frihedsstraf. Hertil kommer derhos et ganske ubetydeligt

Antal Personer, der undtagelsesvis kan have udholdt Straf i Hjælpefængsler,

hvorover imidlertid Opgave mangler.

Ovennævnte Tal udgjør 3,63 pr. 10 000 Indvaanere.

I Beretningsterminen er løsladt ifølge Benaadning:

16 Mould, 2 Kvinder, ialt 18 Fanger, mod

29 — 10 - 39 — i Beretningsaaret 1898-99 og

21 — 3 — - 24 — - 1897-98.

5,74

5,96

6,05

0,81

1,07

1,11

3,25

3,43

3,49


1899- 190o.

Tabel 2 viser Antallet af de for de for skjellige Forbrydelser

domfældte Fanger.

Procentvis beregnet stiller Forholdet sig i saa Henseende for Beretningsterminen

- sammenlignet med de to foregaaende Aar -, forsaavidt angaar

enkelte af de væsentligste Forbrydelser, saaledes :

Straffet for

Tyvsforbrydelser

Falsk, Bedrageri og anden

Svig .

Barnemord, Barnefødsel i

Dølgsmaal, Fosterfordrivelse

samt Delagtighed

deri . • •

Løsagtighedsforbrydelser .

Fornærmelse paa Legeme

eller Helbred . .


Hensiddende ved Beretningsterminens

Begyndelse.

iste Juli

1899 til

31te Marts

1900.

M. K.

0/0

66,9

5,2

0,3

8,8

0/0

35,6

4,0

6,2 1,0

iste Juli

1898 til

30te Juni

1899.

0/0

65,5

6,4

9,0

0/00/0 0/00/0

31,71 61,3

4, 9I 7,0

8,9 12,3

Iste Juli

1897 til

30te Juni

1898.

37,I

2,01 6,2

4,9 7,5

7,1 0, 5,3 1,01 7,5

Indsatte efter Dom

i Beretningsterminens LØ13.

Iste Juli

1899 til

31te Marts

1900.

Iste Juli

1898 til

30te Juni

1899.

M. K. M. K.

0/0

53,6

7,3

43,6 0,2 42,3 0,2 42,2 0,2 24,4

3,0

M. K. M. K.

7,3

2,41

0/0 0/0

Iste Juli

1897 til

30te Juni

1898.

66,2 54,8 68,2 44,3

7,3 4,8

0,2 27,4

8,2 4,8

M. I K.

0/0

7,9 6,8

0,2 26,1

7,1 17,0

9, 1,1

I Tabellen er ligesom tidligere hver Fange kun opført under en enkelt

Gruppe Forbrydelser. I flere Tilfælde har imidlertid en Fange samtidig modtaget

Dom for to eller flere Forbrydelser, der tilhører forskjellige af de opstillede

Grupper. I saa Fald er da Klassifikationen skeet efter den Forbrydelse,

som kan medføre den største Straf, eller, hvor Forholdet i saa

Henseende er lige, den, der fremstiller sig som Hovedforbrydelsen eller som

bedst karakteriserer Angjældende.

Til nærmere Oplysning om heromhandlede Forhold hidsættes en Opgave

over de af Fangerne begaaede Forbrydels e r, der er af saadan Art, at de

i og for sig kunde have paadraget Forøveren Strafarbeide, men som i Henhold

til ovenstaaende ikke er na edtagne i Tab el 2.


1899 1900.

Begaaet af Begaaet af

Fanger hen- Fanger indsatte

siddende ved efter Dom i

B eretningstermi- B eretningsterminens

Begyndelse. nens Lob.

Ialt.

M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils.

4 Forbrydelse mod den offentlige 12 Myndighed

12

Eftergjørelse eller Forfalskning af offentlige

Dokumenter, Mynter, Pengesedler

m- v. 2

Drab.1

Barnemord, Barnefødsel i Dolgsmaal,

Fosterfordrivelse samt Delagtighed

deri .. 1

Mened 2

Legemsfornærmelse 12

Trusler 5

Blodskam 2

Orngitengelse mod Naturen

Leiermaalsforseelser

Ulovligt Samlevnet 3

Forførelse og Rufferi 8

l'yvsforbrydelser 6

Røveri 1

Bedrageri og anden Svig 14

F alsk . 2

Ildspaasættelse 1

2

1

2

1

2

12

5

2

2

4

82

9

1

15 12

Tilsammen I 68 '7 75 I 34 6 40 1102

2

1

7

1

2

2

1

1 1

2 2

8 19 1 20

9 9

2 2

1 1 1

2 4

31 4

10 10

10 4 14

1 1

14 26 3 29

2 2

1 1

I Forbindelse hermed hidsættes folgende Oversigt, der viser Antallet

f Fanger, der i Beretningsterminen har hensiddet i Strafarbeidsanstalterne

for to eller flere under forskjellige Grupper henhørende Forbryd

elser, som hver for sig kunde have paadraget Strafarbeide, samt hvormange

Procent Antallet af disse Fanger udgjør:

13

115


81899-1900.

Mandsfanger

Kvindefanger

Hensiddende ved

B eretningsterminens

Begyndelse.

Inddømte

for to eller

fiere Forbrydelser.

62

7

Procentvis

angivet.

0/0

10,23

6,93

Indsatte efter Dom i

Beretningsterminens

Lob.

Inddømte

for to eller

flere Forbrydelser.

Procentvis

angivet.

33

5

0/0

8,23

12,20

I a 1 t.

Inddomte

for to eller

flere Forbrydelser.

95

12

Procentvis

angivet.

0/0

9,59

E,45

Tilsammen 69 9,69 38 8,60 107 9,27

Tabel 3 viser Længden af den Fangerne tilfundne Straffetid.

Procentforholdet i saa Henseende i Beretningsterminen — sammenlignet

med de to foregaaende Aar — sees af den paa næste Side indtagne Tabel.

Af de hensiddende Mandsfanger var de fleste — 26,3 Vo — inddømte

paa en Straffetid fra 6 Maaneder til 1 Aar og af de hensiddende Kvindefanger

det største Antal — 32,7 Vopaa 3 4 Aar.

Af de indkomne Fanger havde, som i de foregaaende Beretningsaar, det

største Antal af saavel Mænd som Kvinder, henholdsvis 63,8 V o og 53,6 °/0 ,

Straffetider paa indtil 1 Aar.

Straffetiden for de i Bodsfængslet indkomne Fanger var — reduceret

overensstemmende med Loven af 26de Juni 1893 — følgende:

For 56 Fanger mindre end 6 Maaneder

145 -- fra 6 Maaneder til og med 1 Aar

40 -1 Aar _ 2

9 -2— 3

4 - 3 — - 4—.


Straffetid.

Hensiddende ved Beretningsterminens Begyndelse. Indsatte efter Dom i Beretningsterminens LOb.

iste Juli 1899

til

lite Marts 1900.

M.K.

o/0o/0

Livstid . . 2,3 3,0

Over 15 Aar - -

- 12 til og med 15 Aar 2,1 -

-9- - -12-2,5 -

6- - -9-3,8 5,9

- 5 - - -6-4,3 1,0

- 4 - - -5-7,5 5,9

- 3 - - 4-10,8 32,7

- 2 - - -3-16,2 8,9

• 1 - - -2-19,6 22,8

Fra 6 Mdr. til og med 1 Aar 26,3 16,8

Under 6 Maaneder . 4,6 3,0

lete Juli 1998

til

30te Juni 1899.

lete Juli 1897 lete Juli 1899

til til

30te Juni 1898. 31te Marts 1900.

lee Juli 1898

til

30te Juni 1899.

M. K. M. M. K. M.K. I M.

0/0

ob 0/00/0

0/0

0/00/0 -----0/0

2,2

1,8

2,9

5,1

4,1

6,9

11,3

14,4

20,1

25,4

5,8

2,4 12,5 3,0

0,9

2,3

2,4 2,9

3,3 4,1

0,8 4,5

9,8 8,0

25,2 12,7

10,6 13,7

15,4 23,5

26,8 21,4

3,3 4,4

3,0

3,0

0,9

14,7

29,4

9,8

12,7

19,6

3,9

2,5

14,6

4,9

24,4

39,0

14,6

0,7

0,5

0,9

0,7

2,7

5,4

7,9

18,4

47,8

14,1

1,6

3,2

1,6

1,6

12,9

1,6

21,0

38,7

17,8

late Juli 1897

til

30te Juni 1898.

0,2

K.

0/0

0,7

1,1

1,8 1,1

0,9

2,0 1,1

-

6,6 12,5

8,6 5,7

17,9 17,1

47,0 50,0

13,2 12,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,5

0,3

2,0

1,0

1,7

5,0

8,0

17,7

47,6

16,2

00

,c)


Alder.

Over 10 til 15 Aar

- 15 - 18

18 - 21 -

- 21 - 25

25 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 60

60 - 70

70 A ar

CD

C14

CD CD

1-3

P

cra

Hensiddende ved Beretningsterminens Begyndelse. Indsatte efter Dom i Beretningsterminens Lob. C..14

CD

Pl

o

CD

CD

iste Juli 1899

til

31te Marts 1900.

Iste Juli 1898

til

30te Juni 1899.

iste Juli 1897

til

30te Juni 1898.

iste Juli 1899

til

lite Marts 1900.

lste Juli 1898

til

30te Juni 1899.

iste Juli 1897

til

30te Juni 1898.

;4-


OEl

P

rn •

CD


CD

M.

0/00/0

M.

o o

K.

o o

M.

o o

K.

o o

M. K.

0/00/0

M. 1 K.

0/00/0

M.

0/0

K.

o o

Pl

Pl

o

o

Pl

1,5

9,1

17,7

16,5

23,6

16,9

9,0

4,1

1,6

3,0

3,0

17,8

33,6

26,7

11,9

3,0

1,0

1,7

11,5

15,6

16,1

25,4

14,5

8,6

5,4

1,2

100,0 100,0 100,0

0,8 1,4 2,0 2,7 3,4 4,8 4,2

aCt

Cft/

CD

0

1,1 . •

5,7 8,9 4,9 16,5 12,2 15,9 12,9 18,7 13,6

23,6 14,3 16,7 25,7 34,1 20,2 17,7 21,4 22,7

22,8 18,9 15,7 16,2 22,0 18,1 32,3 18,5 20,5

31,7 25,1 40,1 22,2 19,5 20,2 22,6 18,7 20,5

9,7 .1 14,4 13,7 8,7 9,8 13,4 8,1 10,6 15,9

4,9 9,3 4,9 5,5 2,4 7,3 1,6 5,7 5,7

0,8 6,1 2,0 2,2 1,1 2,0

1,6 0,3 0,4 0,2

100,0 I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0 Pl

Fd

Pl

Pl

CD

CD

trn•J

CD

Pl

CD

e-e-

Z


CD

Pl

CD

o


5

0

t-t-

CD

.1

..,

. )-d

(D k1

O

O ,CD

OCI c+-

1-3

P

Cr

CD

....

P.,

0-,.

r/2

rn

CD

1--4

P-3 tii

0

,,,.. rn:'-'

et5

...,,

M., ▪ ce .-'


CD

e-r- C3 -'

O ca

, -t

.., ct,

Fødested.

iste Juli 1899 1ste Juli 1898 iste Juli 1897 iste Juli 1899 1ste

..c.: cfq

Juli 1898, iste Juli 1897

CD

til

til

til

til

til

til

n

31te Marts 1900. 30te Juni 1899. 30te Juni 1898. 31te Marts 1900. 30te Juni 1899.

c-t- 30te Juni 1898. MI

C.71

'4

.- •

rn

CD

PI

CD Z

r-i- ar1

rn

C''' ...-.4

ca es

W cr-

?EL .31.9 n''

P

CD PI

M.

0/00/0

90,0 89,4

M. K.

0/00/0

90,5 90,2

CD

P

'.11

CD

CD

CD

K.

0/0

P

a

cp

ed

W

e-4-

..,•

••-••

.1

'P..

P

Z

MI

cp

.1

n

CD

... .1

Pt .,

co CD

...., n

rn CD rn. Hensiddende ved Beretningsterminens

Begyndelse.

Indsatte efter Dom i Beretningsterminens L01).

M. K.

0/00/0'

CD

92,1

Norge .

90,5 90,1

M.

0/0

88,8

K.

0/0

97,6

M. K.

0/00/0

87,0J 90,3

M.

0/0

88,5

.1

e-,-

n

).•■ •

CD

el-

,-

ct,

CD


..

r2'' ft.'.

P 0

r.,.. e,

.

00

',C)

•0

Deraf af kvænsk Herkomst .

0,4

' 0,4

- lappisk

0,4

1,7

0,2

.a... e., z

MI

3,4

Sverige

8,8 6,9 8,6 6,5 8,6 8,8 10,7

12,0 8,1 9,9

(D

r» CD

fm...

.-I

64.

Finland

0,5

0,9 0,8 0,5

0,5

0,9 1 ,1

o a, ...

0,5 3,3 0,4 P CD

3,4 Andre Lande

0,2 3,0

1,0 0,5

0,5 1,6 0,7

P I-1

100,0 100,01 100,0 100,0

0,4

100,0 100,0

100,0

0,5

100,0

100,0

-

't ;-- i

_Πz.D

'm1 %st

,-,

.2

P 0ça, ,C)

P Pi 0

.. CD it 0

•. 0 rn P

0 3,

0,3

100,0 100,0


0,2

100,0

CD

:/..

rn

•-•


o

5

CD

P

0 Pl

131.

Pl

Cfct

et-

o ta

Ugifte.

Gifte som har Born

Gifte uden Born . .

Enkemænd og Enker, som har Born

P. Enkemænd og Enker uden Born

Gifte ialt

Enkemænd og Enker ialt

0

Pl

rD

at:2

Pa

CD P

Hensiddende ved Beretningsterminens

Begyndelse. Indsatte efter Dom i Beretningsterminens Lob. cp P

late Juli 1899

til

31te Marts 1900.

1 ste Juli 1898

til

30te Juni 1899.

Iste Juli 1897

til

30te Juni 1898.

Iste Juli 1899

til

31te Marts 1900.

iste Juli 1898

til

30te Juni 1899.

lste Juli 1897

til

30te Juni 1898.

OD

CD

Pl

Pl

• •

o

M.K. M.

0/0

0/0

K.

Vo

M.

0/0

K.

0/0

M.

0/0

K.

0/0

M.

0/0

K.

0/0

M.

0/0

K.

0/0

Pl

0

o

67,9 72,3 69,7 69,9 67,4 70,6 70,8 70,7 69,8 74,2 73,5 60,2 rat

21,0

4,1

5,2

15,8

5,9

5,0

20,1

3,2

5,6

16,3

4,9

7,3

21,4

3,6

6,9

18,6

7,8

2,0

20,7

3,5

3,7

14,6

12,2

2,6

21,8

4,3

3,2

11,3

8,1

3,2

18,1

3,5

3,8

21,6

8,0

6,8

o

Pl

cp

CM;

o

e,


CR1

e-

CD

re

1,8 1,0 1,4 1,6 0,7 1,0 1,3 0,9 3,2 1,1 3,4

P

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 •

25,1 21,7 23,31 21,2 25,0 26,2 24,2 26,8 26,1 19,4 21,6 29,6 •

OD

Pl

eS-

CD

Pl

CD

CD

F-.

0")


re

CD

1-$

OD

ag

o Pl

CD

ra

CD

CD


re

e, Ci)

CD

Pl •

CD

7,0 6,0 7,01 8,9 7,6 3,0 5,0 2,5 4,1 6,4 4,9 10,2 Ott

o

CD

et-

1••••

p■il •

Z•D

00

\CD


Embedsmænd .

Ombuds- og Bestillingsmænd

Handelsmænd og Fabrikanter

HaandvEerkere . .

Gaardbrugere og Føderaadsfolk .

Handelsbetjente og Kontorister .

Haandwerksarbeidere og Læregutter

Tjenestetyende

Fabrik- og Værksarbeidere

Husmænd og Inderster

Fiskere

Sofarende

Dagarbeidere

Løsgjængere og Omstreifere

Betlere og Fattiglemmer . .

Personer i andre Stillinger

Hensiddende ved Beretningsterminens

Begyndelse.

iste Juli 1899

til

31te Marts 1900.

M. K.

0

0

0

0

0,8

1,8

0,3

2,1

0,8

27,0

3,5

6,9

1,0

3,6

9,0

38,1

2,6

2,5

100,0

1,0

4,9

12,9

49,5

7,9

3,0

3,0

12,9

4,9

100,0

iste Juli 1898

til

30te Juni 1899.

M. K.

0/00/0

0,7

2,0

0,3

3,0

2,0

24,4

4,4

4,1

1,0

2,7

9,6

39,3

3,4

0,2

2,9

0,8

0,8

5,7

1,6

9,8

49,6

4,9

4,0

2,4

12,2

0,8

7,4

lste Juli 1897

til

30te Juni 1898.

M. K

0/0 0/0

1,4

2,1

1,2

3,6

2,9

23,4

3,4

5,2

0,5

5,2

8,7

36,0

3,0

0,2

3,2

100,0 100,01 100,0

1,0

1,0

3,9

8,8

52,9

6,9

2,0

4,9

12,7

5,9

100,0 100,0

Indsatte efter Dom i Beretningsterminens LOb.

1ste Juli 1899

til

31te Marts 1900.

M. K.

1,0

1,5

0,3

1,0

1,6

21,9

1,0

8,0

0,5

3,7

7,0

45,4

4,7

2,5

0/0

2,4

14,6

41,6

14,6

2,4

12,2

iste Juli 1898

til

30te Juni 1899.

M. K.

o/0

0 0 0 0

0,2

1,1

2,1

0,2

1,6

1,6

0,5

3,2

24,0 11,3

2,7 46,9

9,5 11,3

0,5 1,6

3,9 1,6

8,6 3,2

40,1

2,7

14,5

2,4

9,8 2,3

4,8

100,01 100,0 100,0

iste Juli 1897

til

30te Juni 1898.

M.

0,4

2,0

0,2

1,1

1,8

22,7

3,1

5,6

0,9

1,3

9,9

41,9

2,9

0,2

6,0

■-s act

CD

eS-

CD

CD

K. 0 CD

0/07:-

1,1

3,4

2,3

10,2

39,8

8,0

3,4

3,4

20,5

1,1

6,8

100,0 100,0

on .

CD

eS- •

1•••-■

re

CD

CD

P

CD

0 eI

CD

■•••-,

n

• CD

CD II

P

P CD

CD re

CD

eI

tiJ

CD

eI

1-3

P

CD

re

cD

eI

CD

CD••••••

CID


-

Kristiania

Hjemsted.

De øvrige Byer .

Landdistrikterne.

iste Juli 1899

til

31te Marts 1900.

iste Juli 1898

til

30te Juni 1899.

Iste Juli 1897

til

30 1e Juni 1898.

M. K. M. K. M. K.

0/0 0/0 0/0

9/0

0/0 0/0

37,5

26,4

29,1

Hele Riget I 93,0

Sverige 5,1

Hensiddende ved Beretningsterminens

Begyndelse.

33,7 36,4 30,1 34,0

27,7 23,3 26,0 27,5

38,6 32,0 43,9 31,7

iste Juli 1899

til

31te Marts 1900.

iste Juli 1898

til

30te Juni 1899.

100,0 91,7 100,0 93,2 100,0 92,7 100,0 91,4 96,8

loco100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CD

.5

5,2

32,3

26,5

41,2

Indsatte efter Dom i Beretningsterminens Lob.

M. K. M.

0 o 0

49,1 39,0

20,7 43,9

22,9 17,1

0/0

39,0

26,1

26,3:=D

P •-t F3 .,0

CD .1

CD C1c1 ca n

CD

P. n ""'3 CfQ n t-4

cD

La ct> P ,--, 0 e, crcl .

c-1.- C-i e, CD

I.,

CD

CD

CD

...$

I... W

En . .)

.-5 P .--. ;•,D 0

K.

lste Juli 1897

til

30te Juni

M. K.

oio0/0

42,0 43,7 40,9

29,0 23,9 22,7

25,8 24,1 36,4

CD

;:2..

i--.

W r,

r, 'fll'i▪ a) C1Q

CD P cn P i-a- .-..:,

-..--p, 6...,

1898. •• CAZ C

ct.

.-,-, Cfc3

..--, ct, CD

.5 CD

PI .5

n 't ... • CD

Cl Z • ;Z '

,-, • - Cl CD

17::S ..., P

Z .5

P-, ..--, DD

Cl z. n P

n w CP:Z rn :3

n CD rn P

Cl

.-1

,- CD

.-■ • .., P.% cr,

100,0

. .., CD n P..

P-n cm Cl CD

CD P-, cn

.5 CD

ni CD c-. P 0

•.• CM (ICI

n P.' rn

,--r- P al

Isk ,-: P

O 0, -4• •-.: c--4

CIQ CD ... •

n c-r- ••• •

C) ......, , -,

r-m

ct, MI •-.• CD

CD V." CDol ..1

.5 nc-r- n

P rn .--, •

O

n

CD ,--, P 91,7

■-•, CD

,--4-, w

CD 1.-1 CD o-ri

- 1,4

Crq

1,7

C.-a • :1 $,..1 CO

P CD CD 9e'- ', C.0

P •. cn DD CD

O

,,--

,--, cr, Z

...

Andre Lande 0,8

0,7

0,3

1,1

1,3

Ikke oplyst 1,1

1,1

1,3 - = w ,..-,-- P-. I

5,0

7,0

7,5

3,2

5,7


.---. e-i-

CD CD CD• R3 c.0

n '-: 8

= • cc> . P

CD t...4 • -, CD

CD

. •

n 0 P.,

t-,

CD

CD

CD rn

r-p-

Cfq n ,-1

co CD la

..5

Z•. '

..

0 rn

P . • e,

"t W CrCg CI)


1899-1900. 15

Med Hensyn til de Fanger, der bar sit Hjemsted her i Riget, viser

følgende Opgave - for det hele Rige, for Landdistrikterne og Byerne hver

for sig og for de 3 største Byer -, hvormange Mandsfanger, der falder paa

10 000 Mænd, hvormange Kvindefanger, der falder paa 10 000 Kvinder, og

hvormange Fanger underet der falder paa 10 000 Indbyggere af begge Kjøn*):

I hele Riget

Fra Landdistrikterne

samtlige Byer

Kristiania

- Bergen

Trondhjem

For hvert 10 000 var :

Hensiddende ved

Beretningsterminen s

k egyndelse.

M. K. Tils.

5,22

2,23

13,44

22,03

11,83

14,79

0,88

0,48

1,81

2,75

2,54

1,94

2,99

1,35

7,20

11,55

6,78

7,86

Indsatte efter Dom i

Bereti.ingsterminens

LOb.

M. K. Tils.

3,42

1,15

9,65

18,95

Tabel 9 viser Fangernes ægte eller uægte Fddsel.

Procentvis beregnet var Forholdet i saa Henseende i Beretningterminen

og de to foregaaende Aar følgende :

Ægte fodte .

Uægte fødte .

Hensiddende ved

Beretningsterminens Begyndelse.

Iste Juli 1899

til 3tte

Marts 1900.

Isle Juli 1898

til 30te

Juni 1899.

Iste Juli 1897

til 3Ote

Juni 1898.

lete Juli 1899

til lite

Marts 1900.

5,46

8,53

0,36

0,09

1,01

1,29

1,27

2,43

Indsatte efter Dom i

Beretningsterminens Lob.

Iste Juli 1898

til 30te

Juni 1899.

1,81

0,61

5,00

9,36

3,18

5,24

lete Juli 1897

til 30te

Juni 1898.

M. K. M. K. I M. K. M. K. M. K. I M. K.

0/0 0/0 0/0

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Ob

88,9

11,1

'76,2

23,8

87,6

12,4

83,7 86,6

87,3 90,8

78,0

16,81 13,4 12,71 9,2 22,C

88,9

11,1

'80,6

19,4

88,1 83,0

11,9 17,0

100,0 100,0 100,0 100,01100,0

--

100,01100,0 100,01100,0 100,01100,0 100,0

*) Beregningen er skeet efter Folkemængden den 3die December 1900, der, som fOr nævnt,

udgjorde ialt 1 087 479 Mænd og 1 152 401 Kvinder, tilsammen 2 239 8E0, hvoraf 290 212 Mænd og 337 438

Kvinder falder paa Byerne og 797 267 Mænd og 814 963 Kvinder paa Landdistrikterne. I Kristiania var

der af Mænd 103 954, Kvinder 123 672, ialt 227 626, i Bergen af Mænd 32 954, Kvinder 39 297, ialt 72 251,

i Trondhjem af Mænd 17 680, Kvinder 20 GOO, ialt 18 180.


Hensiddende ved Beretningsterminens

,"21

Begyndelse.

Indsatte efter Dom i Beretningsterminens Lao. P

ri

acl

cp

.4

iste Juli 1899 Iste Juli 1898 Iste Juli 1897 Iste Juli 1899 iste Juli 1898 iste Juli 1897

til

til

til

til

til

.1

p., 11 CD -

CD$:D -•

0/00/0

o

o

o

o

o

o

19,0 57,4 22,5 56,1 26,2 55,9

Z ."

CD C

= ... r/T :::

,--•

CD

til

31te Marts 1900; 30te Juni 1899. 30te Juni 1898. lite Marts 1900. 30te Juni 1899. 30te Juni 1898. .4

P

M. K. M. K. M. 1 K. I-c z "" 0

■-s cp

o o o o 0/0

°A oh o

Crc;

0

/0

o

CD n

I 1

Z

PC ..5_

eict,

0- o :a

co

,-t n

o S

21,7 39,0 21,1 43,5

atz

M. K. M. K. M. K.

,___,

.- 0-

1

cr'

P

CD

42Ikke tidligere straffede .

20,8

20 CD °Q

57,6

23,4

25,8

16,8

54,3 26,0

23,2 17,9

51,3 16,7

22,5 27,4

40,6

37,7

24,4

36,6

44,9

34,0

25,8

30,7

a'• 0

P

.s

acl P

PI

5

P t--1

ei- CD a)

ei- Ft3 ta

vo

r4, MY, ...1 CD CD

CD

81,0 42,6 77,5 43,9 73,8 44,1 78,3 61,0 78,9 56,5

.3

gn. P

()Ca

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

.4,

58,0

Clel CD

ots ri a)

'71

CD

• • Z•

•-•

ca

.4

10020 P

.1

P., P

cD Z

.: acl

.4, CD

Si ..%

Tidligere straffede .

79,2

100,0

n ,-.$ n CD

CD -*

og af de sidstnævnte:

....4, 20

P.,

O .1

.1

CD

straffede med Strafarbejde .

f:•J A3 .....

CD

straffede med anden Straf .

42,4

36,8

30,7

c .-.1

00

1

.0 oo


18 99 - 1900 . 17

For Bodsfængslets Vedkommende skal man efter Direktørens Beretning

hidsætte følgende yderligere Oplysninger :

Af de indkomne 254 Fanger var:

Ikke tidligere straffet 64

Straffet med Fængsel, Bøder eller Ris . 144

og med Bodsfængsel 1 Gang . 32

2 Gange 5

3— 2

Strafarbejde i Fællesanstalt 1

- Sverige 2

- Bodsfængsel alene 1 Gang 2

- Strafarbejde i Sverige 1 Gang 2

Af samtlige 469 Fanger, som i Beretningsterminen iste Juli 1899 til

31te Marts 1900 hensad i Bodsfængslet, havde 82 eller 17,48 04 forben

hensiddet der.

Tab el 1 1 giver Oplysning om de i Terminen iste Juli 1896 til 31te

Marts 1897 10 sladte Fangers Tilbagefald. For deres Vedkommende,

som paany er dømte til Strafarbeide, var Forholdet for den nævnte Termin,

procentvis beregnet og sammenlignet med de to foregaaende Aar, i saa Hen.

seende følgende

2

254


Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt . .

Trondhjems Strafanstalt.

Strafanstalten for Kvinder .

I Af de i Terminen iste Juli 1894 til

lite Marts 1897 løsladte var tilbagefaldne

inden Iste April 1900.

M.

0/0

38,04

49,35

38,46

Ialt.

K.

0/0

25,00

Samtlige Strafanstalter I 41,22 25,00

59,01

Af de

for Tyveri

dømte.

M.

53,21

55,00

46,67

50,00

52,76 50,00

........0011■■ ■•••••■■■

52,51

Af de

for anden

Forbrydelse

dømte.

K. M. K.

0/09

0 0/0

7

7,41 - 34,55

29,41 • 40,43

11,11 - 38,30

Ialt.

4,17 - 26,56

12,50 4,17 36,75 26,56

10,58 35,10

Af de i Aaret 1895-96 løsladte var

tilbagefaldne inden iste Juli 1E99.

M. K.

0/0

€70

Af de

for Tyveri

dømte.

Af de

for anden

Forbrydelse

dømte.

I M. K. M. K.

0/00/0

Af de i Aaret 1894-95 løsladte var

tilbagefaldne inden lete Juli 1898.

M.

0/0

Ialt.

Af de

for Tyveri

dømte.

K. M. K.

0/0/0 0/0

48,31 - 12,33 - 33,93 - 39,89- 10,87

44,00 - 26,32 39,77 - 46,58 - 6,67

41,67 - 27,27 - 32,00 39,39 - 17,65

Af de

for anden

Forbrydelse

dømte.

o

K.

o o

46,88 6,25 0,17 - 19,23 3,03

45,85, 46,88 16,50; 6,25 35,08 10,17 41,55 19,23 11,54 3,03

45,98 14,07 31,59 39,68 9,01

CA

00

0

0

0

0


M.

cyo

K.

.5..

crl


4,46 - 44,79 Bodsfængslet . 38,04 6,75

- 34,55 - 6,28 - 40,83 - 33,93

- 38,39

- :-' Akershus Strafanstalt

• Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

• Samtlige Strafanstalter

P.+

cr,

o

F.

pr,

o

(Az

10.10.11.■

Af de i Terminen Iste Juli 1896 til

31te Marts 1897 løsladte var tilbagefaldne

inden lete April 1900.

Paany straffede

med

Strafarbeide.

49,35

38,46

0/0

25,00

41,2 25,00

39,01

Paany straffede

med

anden Straf

end Strafarbeide.

••■•■••■■

M. K.

0/0

3,90

5,13

Obo

Ialt

tilbagefaldne.

Af de i Aaret 1895-96 løsladte var

tilbagefaldne inden late Juli 1899.

M. K. M. K. M. K.

0/0

I 0bo °/o

0/0

- 53,25 - 40,43 . 5,32.

- 43,59 - 38,30 . 4,26.

2,27 - 27,27 - 26,56 ,56

5,73 2,27 46,95 27,27

5,26

44,27

Paany straffede

med

Strafarbejde.

36,75f 26,56

35,10

Paany straffede

med

anden Straf

end Strafarbeide.

5,05

Ialt

tilbagefaldne.

M. K. M.

0/0 /o

45,75 - 39,77

42,56 - 32,00

28,12

Paany straffede

med

Strafarbeide.

5,72 1,56 42,47 28,12 35,08 10,17

40,15

Af de i Aaret 1894-95 lOsladte var

tilbagefaldne inden lste Juli 1898.

31,59

Paany straffede

med

anden Straf

end Strafarbeide.

K. M. K.

04 OA Ok

2,27 - 42,05

10,00 - 42,00

Ialt

tilbagefaldne.

10,17 0,17

4,70 - 39,78 10,17

4,04 35,63

o

1-1

00

(I)

• • CD

z

,t)

.71 CD

0 't

CD

e-i-

U2

Crå

CD CD

CD CD

Crq

CD W 0.7

0

0

C) ,53

cr'

CD

W CD

P

S 5

5 c D

OD

4.71

el-

CD


20 1899-1900.

Af de 73 tilbagefaldne, som var løsladte fra Bods fængslet, faldt 43

eller 58,90 Vo tilbage inden 1 Aar og 18 eller 24,66 V, inden 2 Aar efter

Løsladelsen.

Af de 58 tilbagefaldne, som var løsladte fra F æ 11 esanst al tern e for

Mænd, faldt 22 eller 37,93 Vo tilbage inden 1 Aar og 19 eller 32,76 V,

inden 2 Aar efter Løsladelsen.

Af de 12 tilbagefaldne, soin var løsladte fra Strafanstalten for

Kvinder, faldt 7 eller 58,33 V, tilbage inden 1 Aar og 5 eller 41,67 Vo

tilbage inden 2 Aar efter Løsladelsen.

For Bods fængslets Vedkommende skal man efter Direktørens Beretning

hidsætte følgende yderligere Oplysninger :

Af de i Beretningsterminen Iste Juli 1899 til 31te Marts 1900 indkomne

254 Fanger havde 64 eller 25,19 O/ Slægtninge, 31 eller 12,20 0/0

sindssyge Slægtninge, 79 eller 31,10 V, havde mistet en af sine Forældre

eller begge før Konfirmationen eller 15 Aars Alder, 57 eller 22,44 Vo havde

været udsat eller paa anden Maade borte fra Hjemmet. For 174 eller

68,50 Vo's Vedkommende var Nydelsen af berusende Drikke sandsynligvis den

væsentlige Aarsag til den Forbrydelse, for hvilken de var bleven indsatte i

Bodsfængslet.

De efter udstaaet Straf eller tilstaaet Benaadning løsladte har hensiddet

i Fængslet en Tid af:

38 Fanger mindre end 6 Maaneder,

126 — fra 6 Maaneder til og med 1 Aar,

36 — - 1 Aar -.2--

4 — 3

- 5 6

205

D. Disciplinen.

Der indtraf i Beretningstetminen 2 Tilfælde af Brud paa Disciplinen, der

havde justitiel Tiltale tilfølge.

Det ene Tilfælde forekom i Bods fæ n g sl et, hvor en 19 Aar gammel

Kristianiagut, der indkom 16de November 1898 paa 1 Aar 2 Maaneder og

24 Dage for Tyveri, Legemsfornærmelse og Forførelse, under Kropsvisitation

ved Indsættelse i Strafcelle skallede Vagtmesteren voldsomt i Ansigtet. Herfor

blev han ved Kristiania Meddomsrets Dom af 18de September 1899 ilagt

6 Maaneders Strafarbejde.


1899-1900. 21

Det andet Tilfælde forekom i Aker shus Strafanstalt. Den i forrige

Beretning omhandlede Bryggearbeider fra Stavanger, der for Overfald paa

Betjeningen idømtes 1 Aar og 6 Maaneders Strafarbeide, blev i indeværende

Beretningstermin sat under retslig Forfølgning for at have undsagt Direktøren

m. fl. Ved Kristiania Meddomsretsdom 'af 9de August 1899 blev han dømt

til at holdes i fængslig Forvaring, indtil han stiller fornøden Borgen. Den

5te Januar 1900 blev han som sindssyg overført til Kriminalasylet.

En Undvigelse fandt Sted i Beretningsterminen, idet en Fange Natten

mellem 2den og 3die Oktober 1899 fandt Anledning til at romme fra Bodsfængsle

t. Angjeeldende, en 20 Aar gammel svensk Tjenestegut, der indkom

i Fængslet 17de Januar 1699 paa 4 Aar 5 Maaneder og 29 Dage for Mordbrand,

havde sin Celle i Fængslets Iste Etage (ovenover KjEelderetagen). Han

var beskjæftiget som Snedker og havde ved 5 Tiden samme Dags Eftermiddag,

Rømningen foregik, faaet ind til sig Materialier til sit Arbeide. Af disse

gjorde han strax en Stige ved at spigre sammen 2 ca. 4 Meter lange Bord,

paa hvilke han slog nogle Klamper. Stigen lagde han derpaa op paa de

Stænger, der er anbragte i Cellen til at lægge Materialier paa. Forøvrigt

gjorde han ingen Forberedelser før ca. 15 Minuter, efterat Betjenten Kl. 8 1/2

havde gjort sin Aftenrunde. Fangen laa under denne afklædt i sin Køje.

En Stund efter stod han op, klædte sig paa og begyndte med en Fil at

bryde Hul i Muren lige under Cellevinduet. Hermed var ban færdig efter

ca. 2V2 Times Forløb, hvorefter han tog den tidligere forfærdigede Stige,

stak den ud gjennem Hullet og slap den ned i Gaarden. Af K øiremmene

forarbejdede han et Toug, soin han fæstede i Jernsprosserne i Vinduet og

firede sig ned med. Derefter kom han ved Hjælp af Stigen med megen Møie

over Ringmuren og ned i Direktørens Have og derfra videre ud i det fri.

Angjældende blev paagreben 5 Dage senere. For sit Forhold ved Rømningen

revsedes han tiled 5 Dages Vand og Brød samt Nedsættelse fra 3die til iste

Klasse.

6 Fanger har været belagte med Jern, deraf 4 i Bodsfængslet

og 2 i Akershus Strafanstalt. Af de 4 førstnævnte var den ene den

ovenfor omhandlede Kristianiagut, der overfaldt Vagtmesteren og derfor idømtes

6 Maaneders Strafarbeide. Han var belagt med Jern først hele Døgnet rundt

i 31 Dage og senere kun under Luftningen i 8 Dage. De 3 øvrige var kun

elagte med Jern under Luftningen i henholdsvis 9, 13 og 5 Dage. Af

Akershusfangerne var den ene den ovenfor nævnte Bryggearbeider fra Stavanger,

der for Trusler mod Direktøren m. fl. blev dømt til at holdes i

fEengslig Forvaring og senere som sindssyg blev overført til Kriminalasylet.

Han havde jevnlig svære Anfald af Raseri, under hvilke han fór op med Voldsomhed

mod Opsynet og var ogsaa forøvrigt en aldeles uberegnelig og meget

farlig Fange. Han var belagt med Jern i 188 Dage og holdtes i samme

Tidsrum i Celle. Den anden var den i forrige Beretning blandt sindssyge


22 1899-1900.

Fanger omhandlede SOmand fra Kristiania, der var bleven overført til Sindssygeasyl,

men tilbagefOrt til Strafanstalten som frisk den 19de Mai 1899.

Han viste sig efter Gjenindscettelsen igjen som en listig, farlig og yderst

voldsom Fange, sønderrev sine Klæder, ødelagde Inventariet, kastede Mad og

Excrementer udover Gulv og Vægge i sin Celle, brugte Kniv paa Betjeningen

In. v. og opførte sig i det hele taget som et Dyr. Han erklæredes paany for

sindssyg og overførtes 9de Februar 1900 til Kriminalasylet. Han inaatte

belægges med Jern og holdes i Celle i 196 Dage.

Det har af Sikkerhedshensyn været nødvendigt at holde i det hele 4

Fanger i C e 11 e , deraf 3 i Akershus og 1 i Tr ondhj em s Strafanstalt.

2 af de førstnævnte var de ovenfor nævnte sindssyge Fanger, der var belagte

med Jern. Den tredie var en ogsaa i forrige Beretning omhandlet svensk

Dagarbeider, der var erklæret for sindssyg, men af Mangel paa Plads i Sindssygeasylerne

maatte behandles i Strafanstalten. Da han fremdeles var i bOi

Grad truende og farlig saavel for Medfanger som for Betjeningen, blev han

foreslaaet indlagt i Kriminalasylet eller i Tilfælde af Benaadning hjemsendt til

Sverige. Ved kgl. Resol. af 4de November 1899 blev han derpaa benaadet og

transporteret ud af Riget. Han maatte holdes i Celle i 143 Dage. Den i Trondhjems

Strafanstalt nævnte Fange, der maatte holdes i Celle, var en 36 aarig

Fabrikarbeider af finsk Herkomst (Kvæn), som indkom 29de April 1899 paa

6 Aar og 1 Maaned for Mordbrand. Man antog om ham en Tid, at han

omgikkes med Mordplaner, idet han høilydt til Medfanger skulde have opfordret

til at dræbe Direktøren og Doktoren. Han hensad derfor i Celle i

55 Dage.

Til nærmere Oplysning om de i Beretningsterminen inden Strafanstalterne

begaaede Di s ciplin rforseelser hidsættes følgende Opgave over dem af

disse, som har medført Revselse :


1899-1900.

Opsætsighed, Ulydighed og upassende Opførsel

mod Opsynet ...

Undvigelse eller Forsøg derpaa

Siagsmaal, Klammeri eller ufredeligt Forhold til

1 1

Medfanger

53J 8 6

Upassende Opførsel eller uanstændigt Forhold 31 3 7 41 13

Dovenskab eller slet Arbeide 12 4 3 19 3

M.

12 20 4 36 8

Beskadigelse af Inventarium 19 2 - 21 -

Meddelelse til Medfange eller Forsøg derpaa 120 121 -

Besiddelse af utilladte Gjenstande - 23 5 -

Ialt I 195 36 21 252 30

De Forseelser af denne Art, hvori Fangerne i Beretningsterminen væsentlig

har gjort sig skyldige, har ved Bodsfæ n gslet været Meddelelse til

Medfange, ved Fællesanstalterne for Mænd Opsætsighed, Ulydighed og

upassende Opførsel mod Opsynet og ved Strafanst al ten for Kvinder

upassende Opførsel eller uanstændigt Forhold.

Efterstaaende Opgave viser Antallet og Arten af de i Beretningsterminen

for begaaede Disciplinærforseelser anvendte Revselser :

Berøvelse af Tobak .

Berøvelse af Adgang til Arbeide og Læsning

Berøvelse af et af Dagens Maaltider . . .

Vand og Brød .

llenseettelse i lys Straf- 5 med Sysselsættelse .

celle paa hel Kost uden

Hensættelse i lys Strafcelle paa halv Kost .

Hensættelse i mørk Strafcelle

Nedsættelse i Klasse

Berøvelse af Arbeidspenge

Legemlig Revselse

M.

2

128

70

2

23

4

11

5

1

M.

2 2

2

128

3

2

9

80

282

11

5

4

1

14

200 38 22 260 36

296


24 1899 -1900.

Det sees heraf, at den i Bodsfængslet i Beretningsterminen hyppigst

anvendte Straf har været Hensættelse paa Vand og Brod. I F wiles an st alt

erne fo r M æ n d har den hyppigst anvendte Revselse været Hensættelse i

lys Strafcelle paa halv Kost og i Strafanstalten for K vinder Nedsættelse

i Klasse.

Hvormange Procent af Fangerne i Beretningsterminen har været straffede

for Disciplinærforseelser, fremgaar af følgende Opgave :

Bodsfængslet .

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvin-

der

Antal

discipli

nært

straffede

Fanger.

M. K.

90

27

15

19

Samlet

Fange.

belæg.

469

402

172

142

Tilsamm en 132 19 1043 142

151

1 185

Procent af

det samlede

Fangebelæg,

6,72

8,72

K.

010

12,66, 13,38

12,74

Det gjennemsnitlige

daglige

Fangebelæg.

228,26

264,60

131,00

13,38 104,55

623,86 104,55

728,41

K. M.

Procent af det

gjennemsnitlige

daglige

Fangebelæg.

0/0

39,43

10,20

11,45

K.

010

18.17

21,16 18,17

20,73

Af det samlede Antal disciplinært straffede Fanger blev i Bods fie ngslet

1 Fange straffet 11 Gange, 1 Fange 8 Gange, 4 Fanger hver 6 Gange, 3

Fanger 5 Gange, 7 Fanger 4 Gange, 9 Fanger 3 Gange og 17 Fanger 2

Gange ; i A ker shus Strafanstalt 1 Fange 5 Gange, 1 Fange 3 Gange

og 3 Fanger hver 2 Gange ; i Tr ondhj ems Strafanstalt 3 Fanger hver

3 Gange og 2 Fanger 2 Gange; i Strafanstalten for Kvinder 1 Fange

4 Gange, 2 Fanger hver 3 Gange og 4 Fanger 2 Gange.

Direktøren for B ods fæ ngslet meddeler om Fangernes Forhold i

Fængslet, at dette for 44 Fanger var udmærket godt, for 132 meget godt,

for 211 godt, for 49 temmelig godt, for 13 maadeligt og for 2 slet, medens

18 Fangers Forhold ikke er karakteriseret, dels paa Grund af Sygdom og

dels fordi de kun havde tilbragt nogle faa Dage i Fængslet

Efter de modtagne Beretninger hidsættes folgende Oversigt over Fangernes

Fordeling i Klasser i de forskjellige Strafanstalter :


Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder .

1899- 1900.

Antal Fanger

30te Juni 1899.

Antal Fanger

alte Marts 1900.

Klasse. Klasse.

2 3 4 5 2 3

53 97 52

87 80 61

47 29 24

31 29 13

E. Skelepleien og Undervisningen.

Bodsfængslet.

4 5

8 5 82 96 39 20 2

38 4 104 81 61 26 3

20 6 36 41 20 26 6

25 3 2'd 28 15 22 5

Gudstjeneste har været afholdt regelmæssig hele Aaret.

Kommunion har været afholdt 6 Gange for ialt 41 Fanger og konfirmation

2 Gange for 7 Fanger.

Kirkeskolen har været holdt regelmæssig, afvexlende af Præsten og Førstelæreren.

De Skolesøgendes Antal har gjennemsnitlig udgjort '20 i hvert af Skolens

2 Partier, hvorhos der i Engelsk gjennemsnitlig har været undervist 6 og i

Sang 11 Fanger. Endvidere er paa Cellerne bleven undervist 70 Fanger.

Nogen Fællesundervisning af Fanger under 18 Aar har ikke fundet Sted.

Fængslets Bogsamling udgjorde ved Beretningsterminens Slutning 5 657

Bind.

Akershus Strafanstalt.

Gudstjeneste eller Bibellæsning har været afholdt paa alle Son- og

Helligdage.

Kommunion har været afholdt 1 Gang for 12 Personer.

Bibliotheket er bleven forøget ved Indkjøb af Boger til on Værdi

omkring 200 Kroner, hvorhos det har modtaget endel Gaver.

Trondhjems Strafanstalt.

Høimessegudstjeneste har været afholdt hver Søn- og Helligdag. Derhos har

vexelvis Præst og Lærer afholdt Bibellæsning eller Andagt hver Onsdag Aften und-

25


26 1899-1900.

tagen i Ferierne og i de Uger, da flere Helligdage er indtrufne, samt i Fastetiden,

da Præsten afholdt ugentlig Fasteprædiken.

Kommunion har været afholdt '2 Gange for ialt 18 Fanger, hvoraf for 1

Fange pda Sygeseng.

2 Fanger har modtaget Undervisning paa Finsk og 3 Fanger paa

Lappisk.

Strafanstalten for Kvinder.

Gudstjeneste har af Præsten været afholdt regelmæssig hver Søn- og Hellig-

(lag med Undtagelse af 2 Søndage, da Lærerinden under Præstens Permission

læste en Prædiken for Fangerne.

Bibellæsninger i Forbindelse med Sangøvelser har ligesom tidligere været

afholdt hver Torsdag.

Kommunion har været afholdt 2 Gange for ialt 57 Fanger.

De skolesøgende Fangers Antal var ved Skoleaarets Begyndelse 49 og ved

dets Slutning 44.

Bibliotheket er bleven forøget med 58 Bind og udgjorde ved Beretningsterminens

Slutning 3 004 Bind.

F. Sundhedstilstanden.

Af Tabel 1 2 sees, at Antallet af Sygdomstilfælde og af

D øds fal d i Beretningsterminen har været :

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt . .

Trondhjems Strafanstalt .

Strafanstalten for Kvinder

Tilsammen

Samlet Antal

Fanger.*)

Antal

Sygdoms.

tilfælde.

Deraf behandlede

i Sygecelle

eller paa

Sygeafdeling.

Døde

M. K. I M.

K. ' K.

469

402

172

142

1 043 142

1 185

81

59

91

48

231 48

279

6

59

91

48

156 48

*) Antallet af de fra foregaaende Aar hensiddende og af samtlige i Terminens Løb indkomne

Fanger.

201

3

3


1899-1900. 27

Foruden de i Tabellen omhandlede Sygdomstilfælde, der alle har været

af den Beskaffenhed, at de har foranlediget vedkommende Fanges hele eller

delvise Fritagelse for Arbeide, har Lægerne ved Bodsfængslet og Trondhjems

Strafanstalt tillige meddelt Opgave over endel Sygdomsformer af liden

Betydning, men hvor alligevel Lægen blev tilkaldt. Antallet af disse har

ved Bodsfængslet været 78 og ved Trondhj ems Strafanstalt 209.

De i Tabellen medtagne Tilfælde er klassificerede i følgende Grupper :

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt . . .

Trondhjems Strafanstalt . .

Strafanstalten for Kvinder .

Tilsammen

I Epidemiske

og andre

smitsomme

Sygdomme.

Andre

indvortes

Sygdomme.

Andre

chirurgiske

Sygdomme

og Hudsygdomme.

Sindssygdomme.

Tilsammen.

M. K. f M.

M. K. K. K.

40

18

76 -

- 16

134 16

150

25

24

12 -

- 25

12

10

61 25 24 6 12

2

86 30

4

7

1

13

81

59

91

48

1 231 48

Det samlede Antal i Beretningerne opgivne Sygedage, det gjennemsnitlige

Antal Syge og det sidste Tals Forhold til det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg

var følgende:

Bodsfængslet . .

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder •

Samlet

Antal

Sygedage.

Gjenn emsnitligt

Antal Syge

pr. Dag.

279

Det daglige

Gjennemsnitsantal

udgjor

folgende Procent

af det

gjennemsnitlige

daglige

Fangebelteg.

M. K. K. M.K.

405

3 065

913

1 232

Tilsammen 4 383 1'232

5 615

1,48

11,19

3,33

4,50

16,00 4,50

20,50

0,65

4,23

2,54

4,30

2,56 4,80

2,81


28 1899-1900.

Sygedagenes Antal paa Sygeafdeling eller i Sygecelle og Gjennemsnitsantallet

af disse paa hver Syg udgjorde

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt . .

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder .

Sygedage i Sygecelle eller paa

Sygeafdeling.

Det hele Antal.

M. K.

212

2 218

383

1 232

Gjennemsnit

paa, hver Syg.

M.

35,33

37,59

4,21

K.

25,67

Tilsamm 2 813 1 232 18,03 25,67

4 045

19,83

Dodsprocenten af det samlede Fangebelwg og af det gjennemsnitlige

daglige Fangebelæg har været:

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt

Tronahjems Strafanstalt . .

Strafanstalt en for Kvin der

Procent al det

samlede Fangebelæg.

M. K.

0,75

Tilsammen 0,29

0,25

DØde.

Procent af det

gjennemsnitlige

daglige Fangebelæg.

M. K.

0,48

0,41


1899 1900.

Med Hensyn til de i Beretningsterminen afdøde Fanger ipeddeles nedenstaaende

Oversigt:

Akershus Strafanstalt.

Do.

Do.

Havde været

No. Alder. Straffetid.i Anstalten, da han

døde.

1

2 65

3 33

Livstid.

15 Aar

143 Dage.

11 Mdr.

3 Dage.

Dod s aarsag.

13 Aar 7 Mdr. Diarrhoea.

30 Dage.

9 Aar 2 Mdr. Cystitis.

9 Dage.

2 Mdr. 14 Dage Suicidium.

samt 20 Dage

i Bodsfængslet.

Som Sygdomstilfælde, der antages at være foraarsagede af Fængselslivet

er ved Bodsfængslet opgivet 1 Tilfælde af sygelig Forstemning, ved Akershus

Strafanstalt 1 Tilfælde af Anaemia og ved Strafanstalten for Kvinder 1 Tilfælde

af Anaemia og 1 af Psychosis.

Sygeudgifterne har i Beretningsterminen udgjort:

Bodsfængslet

Ake-rshus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt .

Strafanstalten for Kvinder

Tilsammen

Sygeudgifter.

Kr.

1) 710,07

2) 2615,65

3) 909,59

4) 861,79

Deraf særskilt for

Medikamenter.

Kr.

317 69

636,80

361,74

311,61

5 097,10 1 627,84

1) Deraf til sindssyge Fangers Ophold paa Sindssygeasyl Kr. 196,27, for Fangers Forpleining paa

Rigshospitalet Kr. 142,40 og til Forbindsager Kr. 53,71.

2) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining Kr. 1 271,31 og for Fangers Forpleining paa Rigshospitalet

Kr. 185,00.

3) Deraf til 1 Opsynsbetjents og 2 Fangers Forpleining paa Sygehus Kr. 360,50.

Deraf til sindssyge Fangers Forpleining paa Sindssygeasyl Kr. 144,86.


30 1899-1900.

Med Hensyn til de paa Sygelisterne opførte Tilfælde af Sinds sygdo

bemærkes følgende :

Af de i Bods fæ ngslet optraadte 4 Tilfælde var der 2 af Psychosis og

2 af sygelig Forstemning. Af de 2 af Psychosis lidende Fanger overførtes

den ene til Kriminalasylet og den anden til Gaustad Asyl. Førstnævnte var

en 19aarig Dagarbeider fra Kristiania, der indkom 15 April 1899 paa Livstid

for Drab. Der var ingen Sindssygdom i Familien. Han var et meget

degenereret Individ, der havde været anbragt af Faderen paa Landet i privat

Udsættelse, havde vist slet Opførsel paa Skolen og oftere været beruset. Ved

Indsættelsen var han forknyt, puslet og forgrædt og begyndte snart med at

gaa omkring i Cellen og sutre og jamre sig. Udover Høsten forværredes

hans Tilstand og Sovnen blev daarlig. „Tankerne overvælder mig," sagde

han. Han talte idelig om Far og Mor, Søster og Bror, som aldrig fik se

ham mere. Paastod sig uskyldig ; „maa faa Saka op igjen". Der indfandt

sig tydelige Hallucinationer, navnlig paa Hørelsen; han mente, at Betjenten

særlig lagde Mærke til ham, hørte „Pusten" paa Gangen og Bankninger i

Væggen, uden at der laa noget faktisk til Grund for Hallucinationerne. Han

gjorde et mere og mere imbecilt og fjollet Indtryk og overflyttedes 31te

Oktober 1899 til Kriminalasylet som lidende af Melancholia. Den anden var

en 24 Aar gammel Skomager fra Trondhjem, der indkom 28de Oktober 1896

paa 6 Aar 4 Maaneder for Mordbrand og Falsk. 1 Maaned før Indsættelsen

i Bodsfængslet var han udskreven fra Rotvold Sindssygeasyl, hvor han havde

henligget 3-4 Maaneder til Observation. Han var da sløv og tungsindig.

Ved Indkomsten i Fængslet var han meget stiv og afmaalt i sit Væsen, men

svarede forstandig og tænksomt paa Spørgsmaal. Oinene var noget stive og

stirrende, Pupillerne udvidede. Han holdt sig godt i lange Tider, arbeidede

flittig og opførte sig vel, var høflig og viste sig som en brav Fange. I Slutningen

af Februar 1900 begyndte han imidlertid at vise underlig Adfærd.

Han klagede over, at han • ikke fik Fred for sine Tanker, at de ingen Ro gav

ham til at arbeide, syntes at se Skikkelser, som han vistnok indrømmede

kunde være Fostere af hans Fantasi, men som alligevel ikke lod ham i Ro og

altid kom igjen. Han aabenbarede, at han havde gjort store Opdagelser, der

angik de „underjordiske Fæstningsværker" paa hans Hjemsted. Disse Opdagelser,

deres Natur og de underjordiske Fæstningsværkers Beliggenhed

skildrede han meget livligt og med den fulde og faste Overbevisning, at de

existerede. Opdagelsen af dem var Aarsag til, at han kom i Straf, da han

maatte fjernes som en farlig Person, der sad inde med Statshemmeligheder.

Han troede sig saaledes forfulgt og mente, at enkelte af Fængslets Betjente

stod i Ledtog med hans Fiender og vilde, tilskyndede af disse, rydde ham

afveien ved at give ham Gift i Maden. Den 10de Marts 1900 overflyttedes

han til Gaustad Asyl, hvor han henlaa ved Beretningsterminens Slutning.

De to Fanger, der led af sygelig Forstemning, overflyttedes til Akershus

Strafanstalt, da de ansaaes uskikkede for Cellebehandling.


1 8 99-1900. 31

Af de 7 Sindssyge i Akershus Str a fan stalt overførtes 3 til Kriminalasylet

og 3 til Gaustad Asyl, medens i Fange blev behandlet i Anstalten.

2 af de førstnævnte var de under Afsnittet om Disciplinen omhandlede Fanger,

der var belagte med Jern. Den tredie var en ca. 40 Aar gammel Omstreifer

fra Bratsberg, der indkom i Anstalten 12te Marts 1898 paa 5 Aar og 6

Maaneder 4 Dage for ate Gangs Tyveri. Han havde under tidligere

Ophold i Strafanstalten flere Gange været indlagt paa Gaustad Asyl. Den

31te Januar 1900 blev han overført til Kriminalasylet. Af de 3 til Gaustad

Asyl overførte Fanger var den ene en 21aarig Sjørnand fra Lister og Mandals

Amt, der indkom i Strafanstalten dtn 26de November 1898 paa 2 Aar

4-- 4 Dage for 4de Gangs Tyveri. Han var stærkt henfalden til Onani, nedstemt

og kjed af Livet, truede med at dræbe sig, led af hovedpine, sov

daarlig og havde Hallucinationer om Natten. Han var støiende, forte usammenhængende,

tildels usædeFg Tale og optraadte voldsomt baade mod Medfanger

og Betjeningen. Den 13de Januar 1900 overførtes han til Gaustad Asyl.

Den anden var en 50 Aar gammel svenskfødt Dagarbeider, der indkom

Anstalten den lade Juli 1899 paa 1 Aar 16 Dage for Sædelighedsforbrydelse.

Allerede fra den første Dag af var han underlig af sig og foretog

i September Maaned et Selvmordsforsøg. Han indlagdes derfor paa Gaustad

Asyl 17de Oktober 1899. Den tredie var en 23 Aar gammel, ligeledes

svensk Dagarbeider, der for 4de Gangs Tyveri indkom i Anstalten den 16de

Juni 1899 paa 4 Aar. I Begyndelsen af Januar Maaned 1900 blev han

urolig, truede med at hænge sig og vægrede sig i 8 Dage for at tage Næring

til sig. Den 13de Januar maatte han overflyttes til Gaustad Asyl.

Den Fange, der blev behandlet i Anstalten, var den tredie af de under

Afsnittet om Disciplinen omhandlede Fanger, der af Sikkerhedshensyn maatte

holdes i Celle.

Det paa Sygelisten for Trondhjem s Strafanst al t opførte Tilfælde

var sygelig Forstemning. Vedkommende Fange var en 56aarig gammel Fisker

fra Finmarkens Amt, der indkom i Anstalten 24de Juni 1898 paa 2 Aar -2;-

10 Dage for Blodskam. Han havde et indesluttet Væsen, fik det et Par

Gange med ikke at ville arbeide, men gik omkring og smaasnakkede med sig

selv og havde „Syner". Han lod sig imidlertid snart tale tilrette og gav

Indtryk af at overdrive, skjønt han neppe var ganske normal.

Den paa Sygelisten for Stra fa nst alt en for Kv in d e r under Diagnosen

Melancholia opførte Fange var en 39 Aar gammel gift Kone fra Sandefjord,

der indkom 10de Marts 1899. Hun var for Mord dømt til Strafarbeide

paa Livstid, hvilken Straf ved Benaadning var nedsat til 5 Aar 46 Dage.

Hun havde altid været svagelig, men frembød, naar undtages en betydelig

Amen* intet abnormt ved Indkomsten. I Begyndelsen af 1900 begyndte hun

at blive nedstemt, ængstelig og søvnløs, derefter hallucineret, urolig, støiende

og voldsom og maatte overføres til Gaustad Asyl 9de Februar 1900.


32 18 99 -1900.

Om Sundhedstilstanden i Bods fæ ngslet udtaler Lægen, at den maa

karakteriseres som meget god. Der optraadte ingen Epidemi af alvorligere

Natur.

Som sædvanlig optraadte i Sommermaanederne Diarrhoea acuta og o m

Vinteren Influenza med endel

Ved Akershus Strafanstalt har Sundhedstilstanden i det hele taget

været god, ligesom der intet har været at udsætte paa de hygieniske Forhold.

I Sommermaanederne optraadte dog en voldsom Diarrhoe, der angreb

20 Personer og for 1 Fanges Vedkommende — en 68 Aar gamffiel Livstidsfange

medførte Døden.

Lægen ved Tron dhj ems Str af an stalt meddeler, at Sundhedstilstanden

som i en Række af de foregaaende Aar har været meget god, naar undtages,

at der i Februar og Marts Maaned optraadte en Influenzaepidemi, der

angreb omtrent hele Anstaltens Fangebelæg og Betjening i mere eller mindre

Grad. De hygieniske Forhold i Anstalten har i enhver Henseende været gode.

I S tr afanstalt en for Kvin der har der efter Lægens Beretning ved

Sundhedstilstanden og de hygieniske Forhold intet væsentligt været at bemærke.

Tab el 13 viser Resultatet af de i Beretningsterminen uclgaaede Fangers

V eining. Af Tabellen fremgaar følgende:

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt . .

Strafanstalten for Kvinder .

Vundet

i Vægt.

0/0

38,7

31,8

48,8

69,0

Tabt

i Vægt.

56,5

49,1

25,6

28,6

Uforandret

Vægt.

010

4,8

19,1

25,6

2,4

Tilsammen 40,9 48,7 10,4

Sygeligheden hos Strafanstalternes Opsynspersonale sees af

fOlgende Uddrag af Sygelisterne:


Bodsfængslet .

Akershus Strafanstalt . .

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

Fra

forrige

Aar.

M.

Tilsammen 1

1

K. I M.

1899 1900. 33

Tilkomne

Aarets

LOb.

Tilsammen.

K. I M. K. M.

21 - 21 - 21

Helbredede.

32 - 33 - 32

15 - 15 - 15

2 17 2 17 2 17

70 17

87

71 j 17

88

70 17

87

Bedring.

K. M. K.

G. Arbeidsvirksomheden.

Uhel.

breclede.

M. K.

Døde.

M. K.

Tilbageliggende

ved

Aarets

Udgang.

M. K.

I Beretningsterminen har Arbeidsdriften ved samtlige Strafanstalter i det

væsentlige omfattet de samme Arbeidsgrene som tidligere.

Af Fangetallet har været :

Bodefængslet.

0/0

Akershus

Strafanstalt,

Straf-

Trondhjems anstalten

Straf- for

anstalt. Kvinder.

0/0

0/0

1

Gjennemsnit

for

samtlige

Strafanstalter.

Beskjæftiget med indtægtsgivende

80,09 Arbeide

79,27 78,80

80,96 79,78

Do. i Anstalternes egen Tjeneste

Arbeidsudygtige .

18,95

1,78

12,77

8,43

°A)

16,90 13,33 15,49

3,01 5,71 4,73

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3


34 1899-1900.

Det gjennemsnitlige Antal Fanger, der i Beretningsterminen har været

be8kjæftiget ved de forskjellige Arbeidsgrene, har omtrent været følgende :

Snedkerarbeide

Legetøisarbeide, TrEeskjærerarbeide

etc.

Kurvmager- og Stolmagerarbeide

Dreierarbeide

Bødkerarbeide .

Hjulmagerarbeide

Smedarbeide

Blikkenslagerarbeide

Malerarbeide

Skomagerarbeide

Sadelmagerarbeide

SkrEedderarbeide

Murarbeide og Udearbejde .

Spinding, Vævning etc. . .

Mattearbeide samt Uld- og Drevplukning

. ..

Marmor- og Stenarbeide .

Bogbinderi og lEskeklistring etc

Afskrivning

Skim og Strikning

Kjøkkenarbeide .

Vask ..

Rengjøring af Fængslet .

Fyrbøderarbeide

Diverse Arbeide for Fængslet .

Bodsflengslet.

Akershus

Strafanstalt.

Trondhjems

Strafanstalt.

Tilsammen.

Strafanstalten

for

Kvinder.

M. M. M. K.

54 97

25 21

14 2

9 6

2

1

21 20

1 4

11 20

10 14

2 9

611

2 2

33 8

9

1

1

2 4

4 3

11 10

2 1

7 3

Forholdet mellem virkelige Arbeidsdage og Dage uden Arbeide

— det er Helligdage, Sygedage, Dage, hvorpaa Arbeidsfrihed paa Grund

Sygelighed har været tilstaaet, samt Dage i Strafcelle uden Sysselsættelse —

har i Beretningsterminen været:

45

14

4

4

1

7

2

9

8

4

4

8

4

10

4

196

60

20

19

3

1

48

7

40

32

15

21

4

54

9

2

1

10

7

31

3

14

53

1


21

2

16


Samlet Antal Fangedage .

Deraf: Dage med Arbeide

- uden -

Af 100 Dage med Arbeide

Fangedage - uden -

I899-19oo. 35

Rodsfængslet.

62 544

62 047

10 497

83,22

16,78

Akershus

Strafaustalt.

72 501

57 102

15 399

78,76

21,24

Trondhj ems

Strafanstalt

Strafanstalten

for

Kvinder.

Tilsammen.

35 894 28 647 199 586

29 477 22 789 161 416

6 417 5 858 38 171

82,12 79,55 80,87

17,88 20,45 19,13

Om Udbyttet af Arheidsdriften ved Strafanstalterne hidsættes

følgende Oversigt :

Bruttoindtægter

Udgifter til Materialier m. v.*)

Bo dsfængslet.

Kr.

Akershus

Strafanstalt.

67 454,66 119 219,73

33 353,03

Kr.

66 761,39

Trondhjems

Strafanstalt.

Strafanstalten

for

Kvinder.

Kr. Kr.

Tilsammen.

Kr.

57 504,80 42 568,67 286 747,86

24 075,95 23 678,82 147 869,19

Overskuddet bliver saaledes 34 101,63 52 458,34 33 428,85 18 889,85 138 878,67

Fordeles denne Arbeidsfortjeneste paa det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg,

bliver Udbyttet for hver Fange i Terminen lste Juli 1899 til 31te

Marts 1900:

Bodsfængslet . Kr. 149,40

Akershus Strafanstalt - 198,26

Trondhjems Strafanstalt . - 255,18

Strafanstalten for Kvinder - 180,68

Samtlige Strafanstalter underet • - 190,66

Fordeles Arbeidsfortjenesten paa de virkelige Arbeidsdage, stiller Forholdet

sig saaledes :

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

Samtlige Strafanstalter underet

*) Se det i Beretningen for 1894-95, Side 45 i No ten anførte.

Pr. virkelig Arbeidsdag

for hver Fange

i Terminen late Juli 1899

til 31te Marts 1900.

Kr.

0,66

0,92

1,13

0,83

0,86

I Beretningsaaret

1898-99 var

Arbeidsfortjenesten

pr. Fange

Arbeidsdag

fØlgende

Kr.

0,69

1,09

1,08

0,75

0,91


36 1899-1900.

Af Bruttoindtægten er indkommet ved :

Arbeide af Fabrikater til Salg og

Arbeide for Fremmede . .

Arbeide for Strafanstalterne selv

Bodsfængslet.

Akershus

Strafanstalt.

Trondhjems

Strafanstalt.

Strafanstalten

for

Kvinder.

Tilsammen.

Kr. Kr. I Kr. Kr. Kr.

53 056,44 104 912,96

14 398,22 14 306,77

48 562,11

8 942,69

40 510,67

2 058,00

247 042,18

39 705,68

Hvad angaar de af Fangerne optjente Arbeidspenge og disses

gjennemsnitlige Fordeling paa hver Fange, der har været tilstaaet saadanne,

stiller Forholdet sig saaledes :

Optjente

Arbeidspenge.

Antal

Fanger, der

har været

tilstaaet

Arbeidspenge.

Gjennemsnitlig Fortjeneste

for hver af

disse Fanger

aarlig• Arbepi rdsdag

Kr. Kr. Kr.

2093,01 Bodsfængslet .

355 5,90 0,03

Akershus Strafanstalt ..

Trondbjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

Aaret er her regnet til 232 Arbeidsdage.

2475,30 '244 10,14 0,04

1464,56 129 11,35 0,05

1056,36 111 9,52 0,04

Tilsammen 7 089,23 839 8,45 0,04

Følgende Opgave viser Antallet af de Fanger, der i Beretningsterminen

har benyttet sig af den i Reglementet hjemlede Adgang til for optjente

Arbeidspenge at understøtte trængende Ægtefælle, Børn eller Forældre, samt

Summen af de i dette Oiemed udbetalte Beløb :

I Hjemsendte

Antal Fanger. Belob.

Kr.

Bodsfængslet ..

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt .

Strafanstalten for Kvinder

Tilsammen 87

I

6

48

18

15

46,00

459,87

138,15

89,72

733,74


1899-1900. 37

Værdien af Fabrikatbeholdningerne ved Beretningsterminens

Begyndelse og Slutning var følgende:

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt .

Trondhjems Strafanstalt . .

Strafanstalten for Kvinder

Samtlige Strafanstalter underet

Værdien af Beholdningerne

af Fabrikater.

lste Juli 1899.

31te Marts 1900.

Forøgelse

eller

Formindskelse

Beretningsterminen.

Kr. Kr.

Kr.

24 302,02

66 486,14

25 104,89

66 761,09

182 654,14

Forpleiningen.

29 088,27

79 531,79

29 286,64

60 223,97

198 130,67

▪ 4 786,25

-1- 13 045,65

4 181,75

2,- 6537,12

+ 15 476,53

Følgende Oversigt viser, hvad Udgifterne til Fangernes Bespisning ved

de forskjellige Strafanstalter har andraget til:

Samlet Udgift . .

Udgift pr. Fange i Beretningsterminen

Daglig Udgift pr. Fange .

Bodsfængslet.

Akershus

Strafanstalt.

Trondhjems

Strafanstalt.

Strafanstalten

for

Kvinder.

Tilsammen.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

19 648,03

86,08

0,31

25 613,45

96,80

0,35

13 176,26

100,58

0,37

9 264,54

88,61

0,32

67 702,28

92,95

Ved Affattelsen af denne Oversigt er ikke Hensyn taget til Lønninger af

Kjøkkenbetjente eller Udgifterne til Brændsel og Inventarium og heller ikke

til de ved Salg af Affald ni. v. af Spiseindretningen faldne Indtægter, der i

Regnskaberne er opførte under „Forskjellige Indtægter".

I de to foregaaende Aar stillede Udgifterne til Fangernes Bespisning,

fordelte paa det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg, sig saaledes :

0,34


38 1899-1900.

1898-99 .

1897-98 .

Bodsfængslet.

Aarlig Daglig

pr. pr.

Fange. Fange.

Kr. Kr.

116,17 0,32

101,53 0,28

Akershus

Strafanstalt.

-

Aarlig i Daglig

pr. pr

Fange. Fange.

Kr. Kr.

126,31 0,35

113,77 0,31

Trondhjems

Strafanstalt.

Aarlig

pr.

Fange.

Daglig

pr.

Fange.

Strafanstalten

for Kvinder.

Aarlig Daglig

pr. pr.

Fange. Fange.

Alle Strafanstalter

underet.

Aarlig

pr.

Fange.

Daglig

pr.

Fange.

Antallet af Dage med ordinær Fangekost, med Dimt samt med Vand og

Brød eller halv Fangekost har i Beretningsterminen været følgende:

Bods.

fængslet.

Kr.

128,66

110,63

Akershus

Strafanstalt.

Kr.

0,35

0,30

Kr.

111,92

98,94

Trondhjems

Strafanstalt.

Kr.

0,31

0,27

Strafanstalten

for

Kvinder.

Kr.

121,31

106,94

Kr.

0,33

0,29

Alle Strafanstalter

underet.

62 Samlet Antal 544 Fangedage . .

72 501

Deraf: Dage med ordinær Fange-

35 894 28 647 199 586

kost . . 62 217 72 162 35 629 28 610 198 618

- - Diæt .

115 161 209 485

- - Vand og Brød

212 eller halv Fangekost .

178

Dage med ordinær

56 37 483

99,48 Af 100Fangekost.

99,53 99,26 99,87 99,52

Fange- Dimt . . . 0,18 0,22 0,58 0,24

dage Vand og

var: Brod eller halv Fangekost

0,34 0,25 0,16 0,13 0,21

For Bodsfængslets Vedkommende tilføjes, at der i Beretningsterminen har

været uddelt 9 710 Portioner Tillægskost (d. v. s. Brød med Smør eller

Smult), 2 989 Portioner med Melk og 1 474 Portioner Melk alene som

Tillægskost.


1 899- 1 900. 39

I. Bygningerne.

Bodsfængsle t. Kloakerne i Fængslets Forgaarde blev i sin Helhed

omlagte, hvorved Kloakkummene ir Funktionærernes Kjoelderrum kunde sløjfes.

Ligeledes blev Kloakerne under Fængslets Fløje reparerede. Det hele Arbeide

hermed kostede omtrent 3 400 Kroner.

Paa Aakebergløkkens Sydside opførtes et Plankegjærde i omtrent 10

Meters Længde.

En Kjældercelle, der tidligere var benyttet af Forvalteren som Lagerrum,

blev indredet til Strafcelle med 2 Gittervægge af Jern.

Det gamle Bibliothekrum samt 4 andre Celler, der havde været anvendt

til forskjelligt Brug, istandsattes som Fangeceller.

Der blev lagt elektrisk Ringeledning til Centralhallen fra 6 forskjellige

Steder i Gaarden udenom Fængslet og fra det nye Bibliothekværelse, der var

bleven indredet i Kontorfløien.

Ved Akershus og Trondhjems Strafanstalter samt ved Strafanstalt

en for K yin der blev der i Beretningsterminen ikke foretaget nogen

store Forandringer med Bygningerne udenfor de sædvanlige Reparations- og

Oppudsningsarbeider.

K. Indtægter og Udgifter.

Som det vil sees af Tabel 14, har Indtægterne og Udgifterne i Beretningsterminen

Iste Juli 1899 til 31te Marts 1900 udgjort :

Bodsfængslet .

Budgettet auslaaet til

Akershus Strafanstalt .

I Budgettet anslaaet til

Trondhjems Strafanstalt

I Budgettet anslaaet til

Strafanstalten for Kvinder

I Budgettet anslaaet til

Udgift.

Kr.

154 661,45

153 900,00

198 496,41

185 300,00

105 517,10

93 200,00

101 814,77

105 500,00

Indtægt.

Kr.

71 920,51

66 600,00

123 668,80

104 300,00

58 579,14

42 000,00

43 647,10

54 200,00

Tilskud af

Statskassen.

Kr.

82 740,94

87 300,00

74 827,61

81 000,00

46 937,96

51 200,00

58 167,67

51 300,00

297 815,55 Tilsammen 560 489,73

262 674,18

267 100,00 Budgetteret 537 900,00

270 800,00


40 I899-19oo.

Fordeles Udgifterne paa det gjennemsnitlige daglige Fangebelgeg, vil det

sees, at den virkelige Udgift pr. Fange paa nedenstaaende Konti i Beretningsterminen

har udgjort :

Lønninger .

Fangernes Bespisning .

Fangernes Beklædning

Belysning

Brændsel .

Renholdelse

Sygeudgifter

Understøttelse tiltudgaaede Fanger

Inventarium

Bygningernes Vedligeholdelse.

Vandafgift

Skrivematerialier og Protokoller

Udgifter ved Ftellesudsalget .

Forskjellige Udgifter

Tilsammen

Bodsfængslet.

Kr.

216,28

86,08

22,11

25,60

28,68

22,82

3,11

25,00

10,93

27,66

3,55

2,96

18,39

*) 15,45

508,62

Akershus

Strafanstalt.

Trondhjems

Strafanstalt.

497,86 621,69

Strafanstalten

for

Kvinder.

Samtlige

Strafanstalter

underet.

Kr. I Kr.

352,40 271,54

Kr.

243,95

96,80

27,20

17,81

20,30

20,68

9,89

13,82

8,57

16,03

2,57

15,86

4,38

Kr.

359,03

100,58

26,66

22,61

31,54

20,33

6,94

17,05

9,34

15,23

4,21

4,32

3,85

88,61 92,95

17,21 24,07

44,08 24,89

71,32 32,27

24,55 21,84

8,24 7,00

14,53 18,01

15,53 10,45

42,19 23,29

9,97 3,30

4,74 3,31

11,47 13,17

8,46 8,34

713,30 I 554,43

Den samlede virkelige Udgift pr. Fange har saaledes, naar bortsees fra

Materialier til Arbeidsdriften samt fra extraordinære Udgifter, hvilke sidste

det paa Grund af deres Tilfældighed ikke ansees hensigtsmæssigt at medtage

i Beregningen, været:

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt .

Strafanstalten for Kvinder

Samtlige Strafanstalter underet

*) Heri iberegnet Udgifter ved Driften af Aakebergløkken.

For Terminen lste Juli 1899

til 31te Marts 1900.

for Terminen.

daglig.

I 1898-99 var

Udgiften pr.

Fange daglig.

Kr. Kr. Kr.

508,62 1,86 1,94

497,86 1,82 1,83

621,69 2,27 2,36

713,30 2,60 2,35

554,43 2,02 2,04


1899-1900. 41

Følgende Opgave viser, hvor stor Del af den nævnte samlede Udgift er

dækket ved Overskud af Arbeidsdriften og ved andre Indtægter samt ved

Tilskud af Statskassen :

Udgift pr. Fange i Terminen

iste Juli 1899 til 31te Marts 1900.

Ved

Udbytte af

Arbeidsdriften.

Ved

andre

Indtæ gter.

Ved

Tilskud af

Statskassen.

Daglig Udgift pr. Fange.

Ved

Udbytte af

Arbeidsdriften.

Ved

Ved Tilskud af

andre Stats-

Indtægter. kassen.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

149,40 Bodsfængslet . .

19,56 339,66 0,55 0,07 1,24

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

Samtlige Strafanstalter

underet

198,26 16,81 282,79 0,73 0,06 1,03

255,18 8,20 358,31 0,93 0,03 1,31

180,68 10,31 522,31 0,65 0,04 1,91

190,66 15,20 348,57 0,70 0,05 1,27

I 1898 99 stillede dette Forhold sig saaledes :

Bodsfængslet .

Akershus Strafanstalt ..

Trondhjems Strafanstalt .

Strafanstalten for Kvinder

Samtlige Strafanstalter underet

Ved Udbytte

af

Arbeidsdriften.

Daglig pr. Fange.

Ved andre

Indtægter.

Ved Tilskud

af

Statskassen.

Kr. Kr. Kr.

0,56

0,85

0,90

0,59

0,73

0,07

0,06

0,03

0,03

0,06

1,31

0,92

1,43

1,73

1,25


42 1899-1900.

Indtægt.

1. Beholdning pr. 81/12 93 .

2. Bidrag :

a. af Statskassen .

b. fra Strafanstalterne (8 Kr.

for hver løsladtFange, jfr.

Høieste Resol. af 24de Juli

1858)

C. Private Bidrag . .

3. Forskjellige Indtægter

4. R4nter . .

L. Fængselsselskaber.

De 3 i tidligere Beretninger omtalte Selskaber, der yder Understøttelse

til løsladte Straffanger, nemlig „Foreningen til Forsorg og Beskyttelse af de

fra Kristiania Strafarbeidsanstalter løsladte. Forbrydere", „Bergens Fængselsselskab"

og „Trondbjems Fmngselsselskab" samt „Kristiania Fængselsselskabers

Arbeidskontor", har alle fortsat sin Virksomhed i samme Spor som før.

Storthinget bevilgede for Budgetterminen I ste Juli 1899 til 3 1 te Marts

1900 Kr. 3 750,00, der af Justits-Departementet blev fordelt saaledes:

Til Foreningen til Forsorg og Beskyttelse af de fra Kristiania

Strafarbeidsanstalter løsladte Forbrydere Kr. 1 200,00

- Kristiania Fængselsselskab - 900,00

- Bergens Do. 150,00

- Trondhjems Do. 375,00

- Stavanger Do. 150,00

- Ham ar Do. 75,00

Fredrikstad Forening til Omsorg for løsladte Forbrydere . 150,00

det i Kristiania værende Hjem for løsladte kvindelige Straffanger

„Ebenezer" 750,00

Kr.

4 033,67

1 600,00

624,00

417,00

97,05

134,33

9 956,05

Kr. 3 750,00

Til Oplysning om Selskabernes Virksomhed og dennes Omfang hidsættes

følgende Uddrag af de i de trykte Aarsberetninger for Foreningerne indtagne

Regnskabsextrakter — for Kristiania og Bergensselskabernes Vedkommende

for Aaret 1899 og for Trondhjems Fængselsselskabs Vedkommende for Terminen

1/7 1899- 3% 1900.

Foreningen til Forsorg og Beskyttelse af de fra Kristiania

Strafarbeidsanstalter løsladte Forbrydere.

Udgift.

1. Understøttelser .

2. Lønninger ..

3. Forskjellige Udgifter .

4. Beholdning pr. 8 '/12 99 .

Kr.

5 918,70

. 376,00

1 454,10

2 207,25

9 936,05


Indtægt.

1. Beholdning pr. '/12 98

2. Bidrag:

a. af Statskassen

b. af Samlaget

C. af Sparebanken

d. af Private

3. Refusioner og Rabat m. v.

4. Renter

Indtwgt.

1. Beholdning pr. 30/6 1900 . .

2. Bidrag:

a. af Statskassen .

b. fra Strafanstalten (8 Kr.

for hver løsladt Fange) .

C. af Private

3. Refusioner og Renter . .

4. Forskjellige Indtægter .

1899— 1900. 43

Bergens Fængselsselskab.

Kr.

639,17

250,00

2 000,00

1 000,00

384,00

95,70

519,98

4 883,85

Kr.

6861,94

375,00

472,00

175,00

443,20

8,00

8 335,14

Udgift.

1. Understøttelser

2. Til fljemmet for Løsladte

3. Bud og Diverse

4. Beholdning pr. 81/12 99 .

Trondhjems Faengseisselskah.

Udgift.

. Understøttelser

deraf til Strafarbeidsfanger

Kr. 1 622,59.

2. Lønninger ug andre Udgifter

3. Beholdning pr. 3% 1900 .

Kr.

2 856,25

675,10

257,35

1 100,15

4 888,85

Kr.

2 019,76

274,20

6041,18

8 335,14


Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt • .

Trondhjems Strafanstalt.

Strafanstalten for Kvinder .

Tilsamm en

Tabel 1. Tilgang og Afgang af Fanger i Strafarbeidsanstalterne.

Fange-

antal

late Juli

215

270

126

1899.

712

101

245

110

46

442

ce

Tilgang. Afgang.

rcs

g

ce

ce

611 101 401 41 30

cP

bl)

ce

Ialt.

- 254

132

46

41 41

*) Angjældende havde søgt Benaadning, efterat han var beordret indsendt.

8

30

1

199

103

38

40

432 41 340 40

473

380

ce ,

cc

E ce

g d

:74

E.

7-1

6 22 s

6-8 - 6 - 1

4 - - - 1

- 2 - - 1 -

16 2 30 - 10 1 1

18 30 11

1

3

3

Ialt.

Fange-

antal

31te Marts

1900.

230 - 239 -

127 - 275 -

43 - 129 -

- 43 - 99

400 43 643 99

.............. _.....- --.......

443 742


46 I 8 9 - 900.

Forbrydelser.

Forbrydelse mod den offentlige Myndighed

Eftergjørelse eller Forfalskning af offentlige

Dokumenter, Mynter, Pengesedler

m. v.

Mened

Mord

Drab

Barnemord, Barnefødsel i Dølgsmaal,

Fosterfordrivelse samt Delagtighed

deri . .

Fornærmelse paa▪ Legeme eller Helbred

Trusler . .

Voldtægt

Blodskam

Omgjængelse mod Naturen

Bigami . . .

Hor

Leiermaalsforseelse

Ulovligt Samlevnet

Forførelse og Rufferi . ...

Andre Losagtighedsforbrydelser

Tyvsforbrydelse . ..

Røveri

Bedrageri og anden Svig

Falsk

Mordbrand

Tabel 2. Antallet af de for de forskjellige

Tri

te

P

4:1

o

A. Hensiddende Iste Juli 1899.

4Anden Ildspaasættelse . . ...

2 1 7 7

Beskadigelse af Eiendom eller Gods .

Forbrydelse i Embedsførsel

Forbrydelse i Ombud eller Bestilling

Forbrydelse mod Søfartsloven . .

Andre Forbrydelser

.41

rx) 7,1

0 ,

+.;

• c• e

9 e4-.

0

Et,

9

il

1 18 18

- 1 - 1

1 1 1 2

7 18 6 24

4 8 3 11

2 - - 2 44 46

21 10 7 38 1 39

4 1 - 5 - 5

5 8 6 19 - 19

2 7 7 16 1 17

1 1 1 2

- - - - -

- - - - - -

2 - 1 3 1 4

6 7 1 14 - 14

- 4- 1 1 - 1

127 201 81 409 36 445

1 3 • 4 - 4

- 7 2 9 1 10

14

1

2

3

8

15 6 2 23 3 26

4 4 3 11 3 14

- • - - -

- - - - -

2 • 1 3 - 3

Tilsammen 215 270 126 611 101 712

o

E


'orbrydelser domfældte Fanger.

B. Indsatte efter Dom i Terminen iste Juli 1899-31te Marts 1900.

tv) V2

21

rn

1

Q.,

•Z' cd

0 LS

Ell 1.

2

1899-1900. 47

ce

Ialt.

'-_,========

24 2 26 42 I 2 44

1 1

3 4 1

18 6 24

1 9 3 12

1 10 11 3 54 57

21 7 2 30 1 31 68 2 70

1

1 - 1 6 - 6

4 1

1 6 - 6 25 - 25

1

1 4 1 5 20 2 22

2

2 • 22-- 2

1

1 - 1 2 1 3

- - - - - -

- 1 1 - 1 1

2

2 - 2 5 1 6

7 2 3 12 1 13 26 1 27

1 1

3 - 3 4 - 4

162 85 28 275 22 297 684 58 742

2

2 - 2 6 - 6

5 4

9 1 10 18 2 20

fl1 4 16 2 18 39 5 44

1

1 - 1 12 3 15

3

4 - 4 11 11

245 110 46 401

41 442 1 012 142 1 1547


Tabel 3. Fangernes Straffetid.

A. Hensiddende iste Juli 1899.

,, s. e

T. ...;

; 4

'; Straff 7etid. 4, gl 74

pa .2 i 5.. 4a 'iii)

r4 4.1 . .47 G4„.7

...1

i t,4

1.45. rts

71" i

...h1 Ce

-4.-. F. :! 0cd e ,., 4..'

a) E- -1'

4-, o E-4

cn''''

Strafarbejde paa Livstid

— over 15 Aar . .

— — 12 til og med 15 Aar

—9- - - 12

—6- _ _ 9

—5- . 6

4- _ _ 5

3- _ 4

—2- _ . 3

1 - 2

-

fra 6 Maaneder til 1 Aar .

under 6 Maaneder

7 5 14 3 17

-

- 7 6 13 13

3 5 7 15 15

1 13 9 23 6 29

3 14 9 26 1 27

2 32 12 46 6 52

9 39 18 66 33 99

28 50 21 99 9 108

46 55 19 120 23 143

104 44 13 161 17 178

17 4 7 28 3 31

bo

c

▪ V

B. Indsatte efter Dom i Terminen iste

Juli 1899 til 31te Marts 1900.

2

3

11

36

136

55

+ s

1

1

4

3

4

8

16

24

41

8

Pf e.

0 d

2

1

1

9

5

11

14

2

2

1

8

4

7

20

32

71

191

65

O .


Tabel 4. Fangernes Alder.

A. Hensiddende late Juli 1899. B. Indsatte efter Dom i Terminen 1ste Juli

1899 til 31te Marts 1900.

-a •

s:1

ti .2 :.-7

t; - a c. , S t'

cl, r.

Alder. 4»:, ;3-43 15: t4 744 . to 7; ;3 E-4 i—,:,, , ․) 't., Ialt.

t'') 4.'01 r'' :".3Z ''' e tr'2.. a r 4 cn :R .I. .' ,f, 5 4,-.' ..:4, E

A.2 '61 izs ,Ts 74 `7, ° '' cl ,, E g 'u n#

, ,9

,w..,-, rg

,.` 1 ' cl

'4 '2 ,c2 ,,, 4. . ,Werd rcd

7:$ .4 1-4

1

... lz

'ts,,

:12

.

-g


Norge

Fødested.

Tabel 5. Fangernes Fødested,

A. Hensiddende iste Juli 1899.

117

be

.4.

rcs

.2)—t;

rd

4.. 0

73:

B. Indsatte efter Dom i Terminen iste Juli

1899 til 31te Marts 1900.

Ialt.

co

.4)

909 131 1 040 I

3 deraf af kvænsk Herkomst .

2 2

2

- 3 0

o

6 - lappisk

6 6

6

6

97Sverige 18 30

54

61 20 22 1 43 1 44

8 105

Finland .

Andre Lande .

197

ra

f3.,

c7,

553

3

1

E

91 644

3

4

223

; 3

ru

, 's

cn

88 45

-

356

2

40

74

396

3 3

3 3 6

Tilsammen 215 270 126 611 101 712 245 110 46 401 41 I 442 I 1 012 142 1 154

2


Den ægteskabelige Stilling.

168 Ugifte

131

Gifte, som har Born

Gifte uden Born . .

Enkemænd og Enker, som har

Born

Enkemænd og Enker uden Born

Tilsammen

Tabel 6. Fangernes ægteskabelige Stilling.

A. Hensiddende iste Juli 1899.

Go

0 .Z1

ec4.1

.4t.4

35 55

9 9

18

7

E

4.

66

38

7

11

4

bA

5 41

ce

415

128

25

32

11

n .

4:2

Go •

ce

g

d

0

Uf"

215 270 126 611 101 I 712 1 245 110

4

a

B. Indsatte efter Dom i Terminen lote Juli

1899 til 31te Marts 1900.

÷a",

7t:

ex

o

f:Q

73 488 189

16 144 43

6 31 8

37 3

12 2

MI cd

E'.4

73 22

22 18

4 2

8

4. ce

to

``

0.

't)

d rt

r3.

4

d

4t. 0

CD 4.

4

Ialt.

284 29 313 699 102

83 6 89 211 22

14 5 19 39 11

801

233

15ii 16 47 6 53

5 51 161 1 17

46 401 41 442 1 012 142 1 154

50

o


52 I 8 9 - 1900.

Den tidligere Livsstilling.

Embedsmænd .

Ombuds- og Bestillingsmænd

Handelsmænd og Fabrikanter

Haandværkere

Gaardbrugere og Føderaadsfolk .

Handelsbetjente og Kontorister . .

Haandvterksarbeidere og Læregutter

Tjenestetyende

Fabrik- og Verksarbeidere

Husmænd og Inderster .

Fiskere

Søfarende

Dagarbeidere.

Logjtengere og Omstreifere

Betlere og Fattiglemmer

Personer i andre Stillinger .

7

to

'ZS

o

1

3

2

3

2

45

12

26

2

5

15

91

2

Tabel 7. Fangerne l

A. Hensiddende iste Juli 1899.

r, 3 ,T3

1

6

7

3

88

4

10

1

3

30

104

7

iE174

g

e

32

5

6

3

14

10

38

to

o

o

3 5

2 11

7

2

13

165

21

42

6

22

55

233

16

g

il

c7,c 2

1

5

13

50

8

3

3

13

*E7.

5

12

2

18

5

178

71

50

6

25

58

246

16

6 3 15 5 20

Tilsammen 215 270 126 611 101 712


idligere Livastilling.

B. Indsatte efter Dom i Terminen iste Juli 1899-31te Marts 1900.

1

3

1

5

49

4

22

9

18

120

1

2

30

7

2

6

51

9

3

2

1

1

9

3

4

"

4

6

1

4

6

88

4

32

2

15

28

182

19

1899 — 1900. 53

6

17

6

1

1

E

Pe

I a 1 t.

7

1 2 10 4 14 25 9 34

245 110 46 401 11

41 442 i012 142 1 154

4

6

1

5

6

94

21

38

2

16

28

187

19

1

9

17 .

3

17

11

253

25

74

8

37

83

415

35

1

6

19

67

14

4

3

18

1

9

18

3

23

11

272

92

88

8

41

86

433

35


54 18 99 - 1900.

Smaale- i Kjobstad eller Ladested--=-__ B.

nenes Amt 1 Landdistrikt = L.

Akershus Amt

/ILL.

Kristiania B

I B.

Hedemarkens Amt L.

Kristians —

I B.

I

L.

B.

Buskerud

L.1

Jarlsberg og Larvik —

B.

L.

Bratsberg —

Nedenes —

$ B.

1 L.

. 1 p, ..

1 B.

Lister og Mandal ___

L.

Stavanger

___

( B.

L.

Sondre B ergenhus — L.

Bergen. . . . . . . B.

Nordre Bergenhus Amt L.

Romsdals —

1 B.

L

Sondre Trondhjems —

1 B.

L.

Nordre Trondhjems —

1 B.

L.

Nordlands —

) B.

1 L.

Tromso ___. B.

L.

Finmarkens

B.

L.

Tilsammen LB :

.■11111111■=111■

5

10

3

98

10

11

3

6

4

2 1

2

2

2

5

4 3

6

2 1

6

5

3 1

3 1

3 1

1 6405

Tabel 8. FangerneE

A. Hensiddende iste Juli 1899.

CI)

11 52

10

128 1

7

6

8 3

6 33547973

5

2

2

3

3

185

62

Hele Rig et I 205 247

Sverige ... 9 16

Andre Lande 1 1

Ikke oplyst 6

rg g

rt:1 cd


2

1

1

1

1

2

7

3

6

28 635

173

4 194

5 22

ca rcs

65 390

51 178

116 568

6

3 1

11 7-1

r.

r. 0

cn

16 3

15 2

13 4

229 34

1

19 5

18 5

11 1

10 3

10 2

5 1

4 2

8 2

5 2

9 2

11 1

11 2

15

7

10

39 10

6 2

7 2

8 2

26 4

9 2

8 3

2

12 7654 4

31 57

E

cl

19

16 3

17

263 1

24

23

12

13

1266

10 7

11

12

13

158

10

49 89

10

30

11

11 2

127658

62 I 452

39 217

101 I 669

Ialt I 215 270 126 611 101

712

31 57


Hjemsted.

B. Indsatte efter Dom i Terminen Iste Juli 1899

til 31te Marts 1900.

4s .4' .4

'a Vil rl

i 2 "--° 4 =I

41 '8.4 rci 45,

.. fg

ro

ce 2E!

0


Tabel 9. Fangernes ægte eller uægte Fødsel.

A. Hensiddende iste Juli 1899.


Ikke tidligere straffet . . .

Straffet med anden Straf end

Strafarbeide

Straffet med Strafarbejde .

57

115

43

Tabel 10. Fangernes tidligere Straffmldelse.

A. Hensiddende Iste Juli 1899.

4 0

'r;)'

32

19

219

43,

27

9

90

116 58

143

352

17

26

E ,c2

174

160

378

B. Indsatte efter Dom i Terminen Iste Juli

1899 til 31te Marts 1900.

.r.

tia

0

63

141

Tilsammen 215 ( 270 126 611 101 712 245 110 46 401 41 442 1 012 142 1 154

41

7

8

95

tio

'12

0

r4Z

E,1

17

2

27

tID

,4 0

7i 4:

0-1

rt:s

87

151

163

ES PC

4.!

'a3fi.94

15

16

10

4

102

167

173

Ialt.

203 73

294 33

515 36

327

551

1-4

00

,r)

C.71


Fra Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt . .

Trondhjems Strafanstalt .

Tilsammen Mænd

• Strafanstalten for Kvinder .

Tabel U. Oplysning om de i Terminen late Juli 1896 til 31te Marts 1897

Løsladte i Terminen iste Juli 1896

til lite Marts 1897.

Fanger

domfældte

for

Tyveri.

109

60

30

199

20

løsladte Fangers Tilbagefald.

Fanger

domfældte

for anden

Forbrydeise.

54

17

9

80

24

I alt.

1e3

77

89

Paany straffede med Strafar beide.

Tidligere

domfældte

for

Tyveri.

58

33

14

279 105

44 10

Tidligere

domfældte

for an den

Forbrydeise.

Tilbagefaldne inden Iste April 1900.

10 115

1 11

Tidligere

domfældte

for

Tyveri.

Tilsammen 219 104 323 115 11 126 9 8 17 143

4

5

1

Ialt.

62

38

15

Paany straffede med anden Straf

end Strafarbejde.

5

2

2

9

Tidligere

domfældte

for anden

Forbrydeise.

7

1

Ialt.

Ialt.

6 11 73

1

3

2

16

1

41

17

131

12


Bodsfængslet . . 469*)

Akershus Strafanstalt 402*) 12

Trondhjems Strafanstalt 172*) 1

Strafanstalten for Kvinder . 142*) 7

Tabel 12. Sygestatistik.

81

47

90

41

81

59

91

48

ci>

Udgaaede.

*r4" .4

0

67 1

32 7

90

33 9

■■■11.1.1.1.11■11111.■

12

10

1

1

3**)

8

8 21

Tilkomne med

Sygdommen

opstaaet

3

5 17

73 1

26 1

87

24 2

*) Antallet af de fra foregaaende Aar hensiddende og af samtlige i Terminen lete Juli 1899 til 31te Marts 1900 indkomne Fanger.

* 5) Deriblandt 1 Selvmorder.

Ft:J

A

6 212

59 2 218

91 383

48 1 232


GO I 8 99 I 900 .

Alder

under 1 Aar . .

fra 1 til 2 Aar

- 2 - 3 -

over 3 Aar .

CD

Tab el 13. VEegttabe]

Bodsfængslet. Akershus Stra fans talt.

Antal udgaaede Fanger: Antal udgaaede Fanger :

230. 127.

Vundet Tabt Uforandret GD

Vundet Tab t Uforandrei

i Vægt. i Vægt. Vægt. i VEegt. i Vægt. Vægt.

74 el 7; 01, 7s1

-5 s2.

4,4 ,

148 55 under 37,2 25 Aar . . 87 58,8 6 4,0 13 6 46,1 5 38,5 2 15,9

fra 25 til 35 Aar . 54 25 46,3 25 46,3 4 7,4 50 13 26,0 30 60,0 7 14,(

over 35 Aar . . . 28 9 32,1 18 64,3 1 3,6 47 16 34,0 19 40,4 12 25,E

Tilsammen 230 89 I 38,7 130 56,5 11 4,8 110 35 31,8 54 49,1 21 19,1

Helbredstilstand

209 83 med 39,7 god Helbred . . 117 56,0 9 4,3 89 32 35,9 37 41,6 20 22,5

med svag Helbred .

Tilsamm en

Straffetid

Levevei og Beskjæftigelse

af Arbeids- og Bondeklassen

• • • • •

- Haandvearksklassen

Andre

Tilsammen

Beskjæftigelse i

Fængslet

mere stillesiddende Arbeide

Arbeide med mere Bevægelse

Tilsammen

21 6 28,6 13 61,9 2 9,5 21 3 14,3 17 80,9 1 4,8

230 89 38,7 1301 56,5 11 4,8 110 35 31,8 54 49,1 21 19,1

178 72 40,5 99 55,6 7 3,9 E3 22 41,5 19 35,9 12 22,6

43 12 27,9 27 62,8 4 9,3 21 4 19,0 13 61,9 4 19,1

6 4 65,7 2 33,3 16 4 25,0 11 68,0 1 6,2

3 1 33,3 2 66,7 20 5 25,0 11 55,0 4 20,0

Tilsammen 230 I 891 38,7 1301 56,5 11 4,8 110 35 1 31,8 54 1 49,1 21 19,1

183 77 42,1 97 53,0 9 4,9 62 21 33,9 26 41,9 15 24,2

46 12 26,1 32 69,6 2 4,3 24 4 16,7 18 75,0 2 8,3

1 1 100,0 - 24 10 41,7 10 41,7 4 16,6

230 1 89 38,7 130Ç 56,5 11 4,8 110 35 31,8 54 49,1 21 19,1

97 44 45,4 44 45,4 9 9,2 22 8 36,4 9 40,9 5 22,7

133 45 33,8 86 64,7 2 1,5 88 27 30,7 45 51,1 16 18,2

230 189 38,71 130 56,51 11 4,8 I 110 35 31,81 54 49,11 21 19,1

Nyindkomne

Tilbagefaldne

193 I 75 38,91 109 56,41 9 4,7

37 14 , 37,8 21 56,8 2 5,4

24 10 41,71 8 33,31 6 25,0

86 25 29,1 46 53,5 15 17,4

Tilsammen 230 89 1 38,71 130 56,51 11 4,8 1 110 35 31,81 54 1 49,11 21 19,1

.t4


Dyer udgaaede Fanger.

tI)

Trondhjems Strafanstalt.

Antal udgaaede Fanger:

43.

1899-1900. 61

Strafanstalten for Kvinder.

Antal udgaaede Fanger:

43.

ZS

I, ti

Vundet

i Vægt.

Tabt

i Vægt.

Uforandret

Vægt.

mg

.2."

Vundet

i Vægt.

Tabt

i Vægt.

Uforandret

Vægt.

be

æ

,5a

4' 0.4

0 , 0

.-4

C4

4.;

.

.

13: 4.; 74. .43 --1 :-f, -4 .,; 7a7 ....; -I

#t

P-1 ° .;' *'' P. °

." .4

ce ...

3 1 33,3 2 66,7 - .. 13 9 69,2 3 23,1 1 7,7

13 6 46,1 3 23,1 4 30,8 22 14 63,6 8 36,4 • -

27 14 51,9 6 22,2 7 k5,9 7 I 85,7 I 1 14,3 - -

43 I 21 49,8 11 25,6 11 25.6 42 I29 69,O[]228,6

1 1

34

9

19

2

55,9

22,2

7

4

20,6

44,5

8

3

23,5

33,3

28

14

22

7

78,6

50,0

6

6

21,4

42,9

-

1

-

7,1

43 21 48,8 I11 25,6 11 25,6- 42 29 69,0 12 28,6 1 2,4-

22 12 54,6 5 22,7 5 22,7 21 16 76,2 4 19,0 1 4,8

8 4 50,0 1 12,5 3 37,5 11 8 7,7 3 27,3 - -

6 2 33,3 2 33,3 2 33,4 3 3 100,0 - - - -

7 I 3 42,9 I 3 42,9 1 14,2 7 I 2 28,6 5 71,4 - -

43 I 21 48,8 11 25,6 11 1 25, 6 42 29I 69,0 j 12 28,6 1 2,4

41 20 48,8 10 24,4 11 26,8 - - - - - - -

2 1 50,0 1 50,0 - . - - - - - . -

- -

43 21 ' 48,8 11 25,6 11 25,6 - - . I- I-

8 2 25,0 5 62,5 1 12,5 29 20 69,0 8 27,6 1 3,4

35 19 54,3 6 17,1 10 28,6 13 9 69,2 I 4 30,8 I -

43 I 21 4,8 11 25,6 11 25,6 42 I 29 69,01 12 28,6 I1 2,4

6 4 66,6 1 16,7 1 16,7 31 20

I 64,5 10 32,3 1 3,2

37 17 46,0 10 27,0 10 27,0 11 9 81,8 2 18,2 - .

43 I 21 48,8 11 25,611 25,6 I 42 I 29 , 69,0 I 12 28,6 I1 2,4


62 1 8 9 9-1900.

A

Indtægter.

Arbeidsdriften .

Godtgjørelse for underordnede

Funktionærer tilstaaet Bolig

og Kost . . .

Forskjellige Indtægter . .

Indtægt af Aakebergløkken .

Godtgjørelse af Kriminalasylet for

Regnskabsførsel

Udgifter.

Lønninger

Fangernes Bespisning.

Fangernes Beklædning

Belysning

Brændsel .

Renholdelse

Sygeudgifter

Understøttelse til udgaaede

Fanger . .

Inventarium

Bygningernes Vedligeholdelse .

Vandafgift

Skrivematerialier og Protokoller

Driften af Aakebergløkken . .

Forskjellige Udgifter

Materialier m. v. til Arbeidsdriften

Udgifter ved Fællesudsalget .

Extraordinære Udgifter . . .

Tabel 14. Indtægter og Udgifter.

Bodsfængslet.

Kr.

Akershus

Strafanstalt.

67 454,66 119 219,78

1 030,83

1 163,26

2 266,76

Kr.

3 694,50

754,57

Trondhjems

Strafanst

alt.

47 033,19 36 843,68 197 794,53

13 176,26 9 261,54 67 702,28

3 492,06 1 798,97 17 534,67

2961,32 4608,43 18 127,89

4131,43 7456,18 23 505,17

2663,70f 2566,77 15 911,31

909,59, 861,79( 6 097,10

2 233,98

1 222,75

1 995,25

551,79

566,23

503,60

24 075,95

Strafanstalten

for

Kvinder.

1 519,03

1 623,83

4 411,26

1 042,08

495,30

884,69

23 678,82

1 199,38

3 560,00

Alle

Strafanstalter

tilsammen.

Kr. Kr. Kr.

57 504,80

774,34

300,00

42 568,67 286 747,86

835,00

243,43

5 560,33

2 940,60

2 266,76

300,00

Tilsammen 71 920,51 123 668,80 58 579,14 43 647,10 297 815,55

49 368,48

19 618,03

5 047,20

5 844,35

6 545,27

5 208,29

710,07

5 707,33

2 495,51

6 314,27

810,10

675,08

1 988,02

1 538,84

33 353,03

4 197,82

5 209,79

64 519,18

25 613,45

7 196,44

4713,79

5 372,29

5 472,55

2 615,65

3 656,43

2 266,72

4 241,95

680,43

1 158,32

66 761,39

4 197,82

13 116,74

7 608,83

16 962,73

2 403,97

2417,04

1 988,02

4 085,45

147 869,19

9 595,02

8 769,79

Tilsammen 154 661,45 198 496,41 105 517,10 101 814,77 560 489,73


I8 99 - 1 900. 63

Bilag

Bodsfængslets inspektions Beretning.

Herved oversendes de af Bodsfængslets Direktør, Læge, Præst og Lærere

for Tidsrummet Iste Juli 1899 til 31te Marts 1900 afgivne Beretninger.

Idet Inspektionen i alt væsentligt finder at kunne henholde sig til det i

disse Beretninger indeholdte om Fængslets Tilstand og om Fangebehandlingen

m. v., skal man for sit vedkommende yderligere afgive følgende Beretning:

I Inspektionens Sammensætning er i Beretningsterminen foregaaet den

Forandring, at Assessor Kjerscho'w, Arkitekt Backer og Ingeniør Kluthe er

udtraadt af og indtraadt i samme Assessor Stenersen, Arkitekt Berg og

Grosserer Hjorth.

Inspektionen har i Beretningsterminen afholdt 9 ordinære Møder.

Ved de af Medlemmerne foretagne turvise Besøg i Fængslet er der ikke

fundet Grund til nogen særlig Bemærkning angaaénde den Maade, hvorpaa

Fængslet bestyres eller paa hvilken Fangebehandlingen foregaar.

Der hensad i Beretningsterminen i det hele 469 Fanger i Bodsfængslet.

Fangetallet var ved Terminens Begyndelse 215 og ved dens Slutning 239.

Gjennemsnitsbela2gget udgjorde . 228,26,

medens høieste Belæg var 242

og laveste Belæg . 215.

I forrige Beretningsaar udgjorde :

Gjennemsnitsbehegget . . .. . 207,63,

det hoieste Belæg . . . 226

og det laveste Belæg . . 180.

Det daglige Gjennemsnitsbelæg udgjorde for:

Decenniet 1862-1871 210,6,

— 1872-1881 192,84,

- 1882-1891 183,63.


64 1899 - 1900.

Det samlede Antal Fanger, der fra Fængslet i 1851 toges i Brug og til

31te Marts 1900 er indkommet i Bodsfængslet, udgjorde 10 062, hvoraf 8 077

indkom direkte fra Jurisdiktionerne.

Den ved Beretningsterminens Udløb opgjorte Tilbagefaldsprocent for Aaret

1896/97 udgjorde 38,04 mod 34,55 for det nærmest foregaaende Aar.

Ved den i Fængslet udøvede Disciplinærmyndighed har man ikke .fundet

noget. at erindre, heller ikke ved Sjælepleien eller Undervisningen.

Sundhedstilstanden har været meget god.

13 Fanger blev af Hensyn til deres Helbred efter Inspektionens Bestemmelse

overensstemmende med Bodsfængselslovens § 10 overførte til Akershus

Strafanstalt.

1 Fange blev indlagt paa Gaustad Sindssygeasyl, 1 paa Rigshospitalet,

og 1 Fange overførtes til Kriminalasylet.

Ingen Fange døde i Fængslet.

Arbeidsvirksomheden har været drevet paa sædvanlig Maade. Udbyttet

pr. virkelig Arbeidsdag har i Beretningsterminen været Kr. 0,66 mod Kr. 0,69

i foregaaende Aar.

Fangernes Forpleining er foregaaet som tidligere.

Med Hensyn til Bygningerne og deres Indredning har man intet særligt

at bemærke.

Hvad angaar Fængslets Indtægter og Udgifter skal man indskrænke sig

til at henvise til den med Inspektionens Paategningsskrivelse af 25de Juni

sidstleden indsendte Extrakt af Fængslets Regnskab for sidste Budgettermin.

Krist iania den 13de August 1900.

P. .Beichnlann. M. Holmboe. Jonas Stenersen. Hans Bev. Wang.

H. Bohytte Berg. Bernt Anker.

L. H. Prytz.


1 899- 1 900. 6 5

Bilag 2.

Beretning om Trondhjems Kriminalasyls Virksomhed for Terminen

iste Juli 1899 til 31te Marts 1900.

Der blev i Beretningsterminen foretaget en Udvidelse af Asylet ved Indredning

af Bygningens 2den Etage. Asylet blev derved sat istand til at

kunne modtage i det hele ca. 30 Patienter. Den nyindredede Etage blev

imidlertid først taget i Brug strax efter Udløbet af den her omhandlede Periode.

Omkostningerne ved Udvidelsen beløb til Kr. 16 598,37, hvoraf dog i

Beretningstertninen alene er kommet til Udgift Kr. 14 399,56.

Ved Beretningsterminens Begyndelse ste Juli 1899 — hensad i Kriminalasylet

. . . 15 Patienter

I Aarets Lob indkom . 6

Tilsammen 21 Patienter.

Ingen Patient blev i Beretningsterminen udskreven af Asylet.

Af de ved Beretningsterminens Begyndelse hensiddende 15 Patienter var

6 overført fra Strafanstalt. Af de i Terminens Lob indkomne 6 Patienter

var 1 overført fra 111011endals Sindssygeasyl, I fra Bodsfængslet, 1 fra

Kristiania Distriktsfængsel og 3 fra Akershus Strafanstalt.

De i Terminens Lob i Asylet behandlede Patienter har været betegnede

som lidende af følgende Sindssygdomme :

••■••••°

Hensiddende

ved

BeretningsterminensBegyndelse.

Indkomne

Terminens

LOb

Tilsammen

behandlede.

Melancholia 3 3

Amentia . 1 1

Dementia . • 4 4

Paranoia 7 1 8

Insania periodica 1 1

— hysterica 1 1

- degenerativa 2 2

Idiotia ... 1 1

1:4

rcs

Udskrevne.

'to')

"rn.

H

CD

zi

ID 2

Tilbageliggende

ved

Terminens

Udløb.

Tilsammen 15 6 21 21

5

3

1

4

8

1

1

2

1


66 1899 -1906.

Den almindelige Sundhedstilstand har været tilfredsstillende.

Det samlede Antal Forpleiningsdage udgjorde 4 706 og det gjennemsnitlige

daglige Belæg af Patienter 1 7,18.

Af Sygdomssymptomer, der har foranlediget Tvangsanvendelse, har i

Beretningsterminen i det hele kun forekommet 3 Tilfælde af brutal og truende

Opførsel, for hvilke anvendtes glat Celle i 20 Døgn og 1 1/2 Time (i 1 Tilfælde

maatte Patienten ogsaa lænkes til Væggen).

Arbeidsvirksomheden bar bestaaet i Renhold, Drevplukning, Vedskjæring

samt Maler-, Murer- og Skrædderarbeide.

Forpleiningen af Asylets Vogtere og Patienter har ligesom i tidligere

Beretningsaar været besørget af Trondhjems Strafanstalt.

Indtægterne og Udgifterne ved Asylets Drift i Beretningsterminen har

udgjort :

Samlet

Udgift.

Kr.

32 641,88

Kurpenge.

Kr.

3 533,40

Erstatning for

Beklædning

af syge

Kr.

462,06

Indtægter af

Arbeidsdriften.

Kr.

1 206,82

Leieindtsegt

af en Bekvemmelighed.

Forskjellige

Indtægter.

Kr. Kr.

62,50 88,61

D e samlede Udgi ft e r fordeler sig saaledes paa d e

Konti:

Tilskud

af

Statskassen.

a. Ordinært:

Lønninger . Kr. 6 74 1,3 1

Bespisning .

3 726,62

Beklædning

897,67

Belysning

362,36

Brændsel .

1 049,60

Renholdelse

729,53

Sygeudgifter

1 10,1 3

Inventarium

242,76

Bygningernes Vedligeholdelse . - 1 119,54

Vandafgift . • • •

20,00

Skrivematerialier og Protokoller

101,33

Materialier til Arbeidsdriften og Arbeidspenge

673,15

Forskjellige Udgifter

b. Extraordineert:

- 269,51

Indredning af 2den Etage i Asylet - 14 399,56

Anskaffelse af Inventar . . 2 198,81

Kr.

27 288,49

enkelte

Tilsammen Kr. 32 641,88


Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet følgende Værker:

Statistique internationale : Navigation maritime. I, II, III, IV. Christiania 1876, 1881,

1887, 1892.

International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene

1850-1886. Kristiania- 1887.

Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen 1872-1894 og Handelsfiaaderne

1886-1896. Kristiania 1897.

Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Enogtyvende Aargang, 1901.

Kristiania 1901. (Annuaire statistique de la Norvége)

Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Nittende Bind, 1901.

Kristiania 1902. (Journal du Bureau Central de Statistique.)

Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet

31 Januar 1893. Kristiania 1893.

Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889. Kristiania 1889.

Do. for Tidsrummet 1 Juli 1889-31 December 1891, for Tidsrummet

1 Januar 1892-31 December 1894, for Tidsrummet 1 Januar 1895—

31 December 1897 og for Tidsrummet 1 Januar 1898-31 December -1900,

trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende

Bind, Tolvte Bind, Femtende Bind og Attende Bind.

Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser.

Samtlige Værker er at erholde tilkjobs hos H, A sc h houug & Co., Kristiania.

20 Marts 1902.


itao

More magazines by this user
Similar magazines