- Observere, forstå og levere v ejr, klima og ha v - DMI

dmi.dk

- Observere, forstå og levere v ejr, klima og ha v - DMI

- Observere, forstå og levere

vejr, klima og hav


2

Processerne som former det danske landskab

ændrer sig i en varmere og vådere fremtid.

Fotograf: Claus Kern-Hansen.

Forside: Stor himmel over Rømø. Fotograf: Karin Lorentzen.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse ..................................2

Introduktion af Connie Hedegaard ..............3

Vejret år 2100 ..........................................4

Vejrudsigter .............................................6

Grundlag for vigtige beslutninger ................7

Iskortlægning ..........................................8

Klimarådgivning ..................................... 10

Varsler .................................................. 12

Miljø og sundhed .................................... 14

Vejrudsigter for Grønland ........................ 16

Havudsigter ........................................... 18

Forsvar og luftfart ................................... 19

Internationalt samarbejde ....................... 20

Salg af data ........................................... 22

Supercomputer ...................................... 23

Om DMI ................................................ 31


God meteorologi betaler sig

DMI har leveret viden om vejr i 135 år. Og

ansvaret for varsler og prognoser rækker langt

ud over Danmark til de tilstødende havområder

og inkluderer verdens største ø Grønland. At

varetage den opgave stiller krav om præcise

målinger, avancerede modeller, kraftige computere

og kompetente meteorologer. Derfor er

god meteorologi ikke gratis, men den betaler

sig, fordi den øger sikkerhed og effektivitet. Og

så koster DMI alligevel kun hver af os ca. syv

øre om dagen.

Sikkerheden og effektiviteten kommer os dagligt

til gavn, for vejret er en del af planlægningen

for alle. Fiskere, entreprenører og landmænd

har alle deres særlige vejrbehov, når de udøver

deres erhverv. Privat træffer vi også beslutninger

med baggrund i vejret. Skal vasketøjet

tørre ude? Kan jeg cykle på job? Bør jeg

bestille olie til fyret? Dagligdags beslutninger

hvor præcise vejrudsigter gør en stor forskel.

Derfor har vi DMI.

DMI’s udsigter begrænser sig ikke til de kommende

dage, men rækker frem mod det

22. århundrede, hvor forskerne ser helt andre

vejrbetingelser, end dem vi er vant til i dag:

kraftigere nedbør, længere perioder med tørke,

højere vandstand i forbindelse med stormfloder.

Listen er lang. Som ansvarlig minister for Klima

og Energi har jeg behov for DMI’s ekspertise,

for de leverer viden om, hvorfor, hvor hurtigt og

hvor meget klimaet flytter sig, så vi som samfund

kan påvirke udviklingen og tilpasse os de

uundgåelige ændringer. Vel er det - med Storm

P’s ord - svært at spå om fremtiden, men vi skal

gøre forsøget, og DMI’s bud er det bedste bud

vi har.

Klima- og energiminister

Connie Hedegaard

København,

December 2008

Fotograf: Klaus Holsting

3


4

Vejret år 2100

Atmosfæren er under forandring og med den

vejret og klimaet.

Menneskets udledning af drivhusgasser til

atmosfæren forstærker drivhuseffekten og

fører dermed til en global opvarmning.

Ved Danmarks Klimacenter kortlægger forskere

det sandsynlige klima i fremtiden med særlig

fokus på de nærmeste 50-100 år. Når forskerne

modellerer den fremtidige klimaudvikling,

anvender de antagelser for, hvor meget

drivhusgas mennesket vil udlede fremover.

Klimamodellerne testes først på det fortidige

klima, inden de benyttes på fremtidens klima.

Man beregner altså en klimaudsigt

for en periode,

SE MERE PÅ DMI.DK

/KLIMA/

hvor man allerede kender

resultatet - på den måde

er det muligt at tjekke

kvaliteten af modellerne.

Fortsat udledning af drivhusgasser med

nuværende eller højere hastighed vil bevirke

yderligere opvarmning og kan føre til mange

ændringer i det globale klima i det

21. århundrede.

Klimaet i Danmark i år 2100 byder på temperaturstigninger

mellem 0,7 og 4,6°C i forhold til

år 1990, alt efter hvordan det globale samfund

Vi planlægger allerede i stor stil efter vejrudsigten.

Det samme gør sig i stadigt stigende grad gældende

for klimafremskrivningerne.

vælger at tackle klimaproblemerne. Derudover

kan vi forvente en stigning i vinternedbøren og

generelt flere episoder med kraftig nedbør, især

om efteråret. I vækstsæsonen vil vi formentlig

opleve flere perioder uden nedbør, og havet

omkring Danmark vil ifølge beregningerne stå

mellem 30 og 60 centimeter højere end det gør

i dag.

Stabiliseres atmosfærens indhold af drivhusgasser

i år 2100 på et niveau svarende til de

lave antagelser om fremtidige udledninger vil

klimaet alligevel blive påvirket efter år 2100

med temperaturstigninger på ca. 0,5°C og

globale vandstandsstigninger på grund af vandets

varmeudvidelse på 30 til 80 centimeter i

år 2300, men langsommere stigninger derefter.

I disse beregninger er der ikke taget hensyn til

yderligere vandstandsstigning fra smeltning af

gletschere og indlandsis samt højere vandstand

under stormfloder som følge af højere vind-

hastigheder.

The Weather in the Year 2100

The Earth’s atmosphere is changing and the

weather and climate is changing along with it.

Anthropogenic emission of greenhouse gasses

into the Earth’s atmosphere is accelerating the

greenhouse effect, resulting in global warming.

At the Danish Climate Centre, researchers are

predicting the future climate, focusing on the

next 50-100 years. When researchers work

with climate models, they base the work on

assumptions of future emissions of greenhouse

gasses. The climate models are first tested on

the historic climate before they are applied on

the future.

Continued emissions of greenhouse gasses at

the present or an increased rate will result in

further global warming and could lead to many

changes in the global climate system in the

21 st century. In the year 2100 Denmark will face

an increase in temperature in the range of

0.7 to 4.6 degrees Celsius and a rise in sea

level of 30 to 60 centimeters.


Sommernedbøren i perioden 2071-2100. Tallene angiver den %-mæssige afvigelse fra sommernedbøren i perioden

1961-1990. Hele landet får mindre nedbør, men visse regioner rammes hårdere end andre. Modellen har regnet på

det såkaldte A2-scenario, der opererer med en fortsat høj udledning af drivhusgasser.

5


6

Vejrudsigter

Meteorologens daglige hovedopgave er at udarbejde

vejrinformation, udsigter og varsler til for

eksempel nyhedsbureauer, TV, radio og aviser

og til specialbrugere inden for blandt andet

luftfart, forsvar, skibsfart, landbrug, vejtrafik og

entreprenørvirksomheder. Udarbejdelsen af de

mange daglige udsigter er i høj grad baseret på

teamwork mellem meteorologerne og de øvrige

medarbejdere på DMI.

DMI benytter den nyeste

teknik inden for modelberegninger,

præsen-

tationssystemer og

kommunikation. Der

anvendes avancerede værktøjer til kommunikation,

så man lynhurtigt når ud til alle modtagemedier

- fra den trykte presses bureauer

over mobiltelefon og internet til TV - med de

seneste opdateringer.

SE MERE PÅ DMI.DK

/DANMARK/

Meteorologerne diskuterer vejrsituationen

ud fra mange forskellige typer information,

inden de udfærdiger dagens vejrudsigter.

Vejrtjenesterne arbejder døgnet rundt, alle

ugens syv dage hele året, så arbejdet indebærer

skiftende arbejdstider med aften-, nat-, søn- og

helligdagsarbejde.

Meteorologer på DMI arbejder enten på

Lyngbyvej i København, ved Vejrtjenestecenter

Karup, ved flere flyvestationer og i Kanger-

lussuaq i Grønland.

Weather Forecasts

The main day-to-day task of meteorologists

is to create weather forecasts, which are used by

ordinary people and in the maritime and aviation

sectors.

The meteorologist work out weather

information for news agencies, television,

radio and for special clients in the fields of

aviation, defence, shipping, agriculture, road

traffic and construction.

The weather services work round the clock,

seven days a week all year, so the job implies

working at different hours, including in the

evening, at night, Sundays and holidays.

Meteorologists at DMI, the Danish Meteorological

Institute, work either in Copenhagen, at several

air bases or in Kangerlussuaq in Greenland.


Grundlag for vigtige beslutninger

Entreprenører vil vide, hvornår vejret er

gunstigt - eller vil give problemer - for udførelse

af større anlæg og konstruktioner; trafikanter,

transportsektoren og vej-tjenester har livsvigtigt

behov for glatførevarsler og storm- og uvejrsvarsler.

DMI har udviklet et avanceret glatførevarslingssystem,

der kan fortælle hvor det bliver glat, før

det bliver glat. De farligste vej-forhold er ved

temperaturer omkring 0°C, hvor der er mange

frysepunktspassager, altså temperatursvingninger

på begge sider af 0°C. Forebyggende

saltning reducerer den nødvendige saltmængde

markant, hvilket er gavnligt for både miljø og

økonomi.

For befolkningen og forsikringsbranchen kan

et rettidigt stormflodsvarsel betyde millioner

i sparet skade og erstatning og landbruget er

naturligvis dybt afhængig af vejrudsigter og

varsler.

DMI installerede i 2000 et nyt lynpejlesystem,

som registrerer al lynaktivitet over Danmark.

Det gælder både lyn fra sky til sky og lyn fra

sky til jord. Især luftfarten er interesseret i

sky til sky lynpejlinger for med kort varsel at

kunne finde og benytte de mest sikre og

uproblematiske korridorer.

De meteorologiske systemer henvender sig til

en bred vifte af samfundsfunktioner og brancher

og udgør grundlaget for beslutninger som er

afgørende for effektivitet, økonomi og rationel

energi- og ressourceanvendelse.

Hurtig adgang til vejrdata kan være mange penge værd for entreprenører.

Leje af en stor kran er for eksempel en unødig omkostning, hvis det viser

sig, at det blæser for meget til, at den kan komme i anvendelse.

Basis for important Decisions

Building contractors need to know when

the weather is favourable - or might cause

problems - for major construction work; it

is of vital importance for road users, the

transportations sector and road services to be

warned about icy roads and severe weather.

DMI has developed an advanced road weather

warning system, which will warn of icy weather

before the roads get slippery. Precautionary

salting of roads reduces the amount of salt

needed, something which is both beneficial for

the environment and reduces costs.

For the local population and the insurance

industry, a timely flood warning can mean

millions in saved damages and the agricultural

sector naturally depends heavily on weather

forecasts and warnings.

Such meteorological

systems are useful for

a wide range of public

services and industries

and are vital for efficiency, economy and

the rational use of energy and resources.

SE MERE PÅ DMI.DK

/ERHVERV/

7


8

Skib fra Royal Arctic Line i Diskobugten. Fotograf: Jens Jakobsen.

Iskortlægning

Istjenesten indhenter og formidler information

om isforholdene i primært de grønlandske

farvande, men DMI hjælper også olieselskaber

med iskortlægning i den nordligste del af Det

Kaspiske Hav, hvor et olieeventyr er i gang.

Der produceres dagligt informationer om isens

udbredelse, koncentration og bevægelse på

baggrund af satellitdata, rekognosceringsdata

og indberetninger fra skibe og olieinstallationer.

Overalt i de grønlandske farvande er havis og

isbjerge naturlige forhindringer og til fare for

de fleste skibsrelaterede operationer.

Information om isens udbredelse, koncentration

og type bliver brugt af både rederier og myndig-

heder i forbindelse med selve sejladsen og til

planlægningsformål. Information om havisen

er således en del af grundlaget for en sikker og

rettidig transport af gods og passagerer til gavn

for det grønlandske samfund. Informationer om

havisen indgår desuden i

SE MERE PÅ DMI.DK

/GRØNLAND/

forbindelse med inspek-

tionsopgaver, suveræni-

tetshåndhævelse og

redningsaktioner.

Istjenestens vigtigste produkter omfatter iskort,

ismeldinger, meldinger om iskantens placering

og islodsning. Iskort produceres på basis af

satellitbilleder, mens ismeldingen er baseret

på indenskærs helikopter-rekognoscering.

Islodsning finder fortrinsvis sted ved hjælp af

helikopter, men kan ofte også foretages ud fra

satellitdata.

De største brugere af isinformation er Royal

Arctic Line, Grønlands Kommando, krydstogtskibe

og fiskerflåden. Istjenestens opgaver

udføres i fællesskab af personale udstationeret

ved Iscentralen i Narsarsuaq og personale ved

DMI i København.

Ice charting

The ice services gather and pass on

information about ice conditions, primarily in

the waters around Greenland. DMI also helps

major companies in the northern part of the

Caspian Sea where an oil boom is imminent.

Daily information is produced about the extent,

concentration and movement of the ice from

satellite data, reconnaissance flights and reports

from ships and oil facilities.

The information about the extent of the ice,

concentration and type is used by shipping

companies and authorities in connection with

navigation and for planning purposes.

The largest users are Royal Arctic Line, Island

Command Greenland, cruise ships and the

fishing fleet.


Mai arbejder som Klimaformidler i Danmarks Klimacenter,

DKC, hvis hovedformål er at kortlægge den fremtidige

klimaudvikling.

Opgaverne som udføres er en integreret del af DMI’s øvrige

aktiviteter og i et nationalt og internationalt samarbejde. De

omfatter forskning for at øge forståelsen af klimasystemet,

klimamodellering, beregninger af sæsonprognoser og dagligt

UV-indeks og meget andet.

“Mine arbejdsopgaver er utroligt alsidige. De består blandt andet af nyhedsformidling

af videnskabelige resultater om klima. Her kommer jeg tæt på

forskningsverdenen og bliver trænet i at formidle kompliceret og vanskeligt

tilgængelig viden om klima, så det bliver forståeligt for de næsten 13.000

læsere, der modtager DMI’s nyhedsbrev.

Samtidig arbejder jeg med at udvikle og opdatere klimasiderne på dmi.dk

til brug for den interesserede læser eller lærere, der anvender materialet til

undervisningsbrug. Populærforedrag om for eksempel fremtidens klima er

også en del af mit arbejde.

Jobbet hos DMI passer mig rigtig godt på mange måder. Udover at det er

fagligt udfordrende og spændende, er her et inspirerende og energisk arbejdsmiljø,

hvor jeg er omgivet af dygtige og hjælpsomme kolleger. Samtidig har

jeg mange samarbejdsrelationer både internt og eksternt, og det sætter jeg

meget pris på.”

9


10

Klimarådgivning

DMI udfører klimarådgivning i Danmark og i

internationale sammenhænge er danske

forskere stærkt repræsenteret. Hos DMI er

man især dygtige på tre områder af klima-

forskningen:

DMI kan kvalificeret vurdere, hvordan

klimaet vil være i Danmark i fremtiden.

DMI har en særlig ekspertise i regional klimamodellering

og fremskrivning af klimadata.

DMI kan udføre specifik klimarådgivning,

så brancher og virksomheder kan forholde

sig praktisk til fremtidens forandrede

klimaforhold.

Målsætningerne på CO 2 -området er meget

ambitiøse og skal ses i sammenhæng med

miljø-, erhvervs- og udviklingspolitiske mål.

Derfor ønsker samfundet at øge forsknings-

indsatsen på området, så myndigheder og

beslutningstagere får værktøjer, der kan

sikre helhedsorienterede løsninger.

Som grundlag for rådgivningen og som et

meget vigtigt værktøj til at beskrive klimavariationer

og -ændringer, benytter DMI såkaldte

klimamodeller, der simulerer atmosfærens og i

mange tilfælde også oceanernes strømninger.

Klimamodeller omfatter - ud fra fysikkens love

og konstaterede sammenhænge - matematiske

beskrivelser af klimasystemets dele: atmosfære,

oceaner, biosfære, is og sne samt den faste

SE MERE PÅ DMI.DK

/KLIMA/

Klimarådgivning er en vigtig del af DMI’s virke.

Hvis vi skal tilpasse samfund og infrastruktur,

må vi vide, hvordan vindstyrke, nedbørmængder

og vandstand arter sig om både 25, 50 og 100 år.

Fotograf: Peter H. Petersen.

jord. Modellerne er i dag meget komplekse, og

modelberegningerne udføres på DMI’s store

computeranlæg.

Climate advisory Services

DMI offers climate advisory services in Denmark.

Internationally Danish researchers are strongly

represented. The researchers at DMI are

especially proficient in three areas of climate

and climate history.

DMI can make an informed estimate of what

the climate will be like in Denmark in the

future.

DMI has exceptional expertise in the areas

of regional climate modelling and extrapolating

climate data.

DMI offers specific climate advisory services so

that industries and companies are able to

prepare for future climate conditions.

The goals in the field of CO 2 emissions are very

ambitious and must be understood in terms of

environmental, business and developmental

policies. Consequently, society wishes to

strengthen research in the area so that the

authorities and decision-makers can have

tools, which can ensure solutions taking into

account all aspects of the problem.


Ellen arbejder som geofysiker i Teknik og Data afdelingen.

Hun sidder i Sektionen for Data og Klima, som har det faglige

ansvar for observationer og klimadata fra modtagelsen af

data til videre levering og lagring for eftertiden, samt

formidling af observationer og klimainformation til DMI’s

brugere og kunder.

”I efteråret 1996, hvor jeg var ved at lægge sidste hånd på

mit speciale inden for teoretisk glaciologi, havde jeg hovedet

fuldt af grønlandske iskerner og troede egentligt, at jeg skulle

være arbejdsløs glaciolog. Men fl ere af mine studiekammerater fra grunduddannelsen

arbejdede allerede i forskellige afdelinger på DMI, og en af dem

faxede mig et internt opslag, hvori DMI søgte en ‘ingeniør/geofysiker/cand.

scient’. Jeg var jo ganske vist stadig studerende, og jobbet handlede tydeligvis

ikke om is. Men opslaget var bredt nok formuleret til, at jeg alligevel følte mig

ramt. Jeg søgte stillingen og fi k den.

Mit arbejde har udviklet sig en hel del, siden jeg startede herude som videnskabelig

assistent i vejrtjenestens sektion for vejr- og klimainformation.

En del af min tid kan jeg dog heldigvis stadig lave konkrete undersøgelser

af vejrobservationer fra vores database. Der bestilles for eksempel en del

undersøgelser gennem Teknik og Data-afdelingens tværgående forum for

observationer fra land- og skibsstationer (SYNOP og SHIP), som jeg er

formand for. Og min stillingsbetegnelse? På min seneste lønseddel står der

stadig videnskabelig assistent!

At jeg mødte min mand til DMI’s 125 års jubilæumsfest, synes jeg også er

rigtig godt, men den ære deler DMI dog lidt med min mand og mig.

11


12

Varsler

DMI udsender varsler for dansk landområde

om farligt vejr efter retningslinier aftalt med

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet. Desuden

varsles for kuling, storm og overisning i de

danske farvande og der udføres glatføre-

varsling for vejmyndighederne.

Glatføre

Glatføreprognoserne udarbejdes af DMI i samarbejde

med Vejdirektoratet og kommunerne.

Prognoserne beregner risikoen for glatte veje.

Hvis vejene er våde og temperaturen falder til

under frysepunktet, skal

SE MERE PÅ DMI.DK

/VARSLER/

der saltes forebyggende

for at undgå isglatte veje.

Vejenes aktuelle tilstand

kan ikke bedømmes

alene ud fra prognoserne. Et stort antal aktuelle

målinger fra stationer placeret langs det danske

vejnet indgår i Vejdirektoratets og kommunernes

glatførebekæmpelse.

Stormflod

Stormfloder er mange steder et alvorligt

problem, der truer menneskeliv, ejendom og

landskaber. Kystbeskyttelse med anlæg af diger,

høfder og stensætninger er ikke altid tilstrækkeligt.

Det er nødvendigt at have et stormflodsberedskab.

Som udgangspunkt accepterer vi ikke glat føre på de store

veje i Danmark. Det kræver præcise prognoser og en hurtig

og koncentreret indsats af flere parter i et tæt samarbejde.

Her rydder og salter Vejrdirektoratet.

Udlånt af Vejdirektoratet.

Stormflodsberedskabet består af et varslingssystem

og en handlingsplan. Varslingssystemet

er DMI’s ansvar. Det er bygget op af tre

komponenter: Overvågning ved hjælp af vandstandsmålere,

vagtgående personale og en

stormflodsmodel.

DMI beregner prognoser for vandstand to gange

i døgnet. Prognoserne gælder for hvert 10.

minut de næste to døgn. DMI’s operationelle

stormflodsberedskab anvender prognoserne i

samarbejde med lokale myndigheder og Kyst-

direktoratet i Lemvig.

Andre varsler

Ud over glatføre og stormflod varsler DMI:

orkan, storm, kraftig regn, skybrud, kraftig

torden, kraftigt snefald, snestorm, isslag og

tæt tåge. Varslerne udsendes op til 18 timer

før det farlige vejr ventes.

Forecasts and Warnings

DMI issues forecasts and warnings about severe

weather on Danish territory as agreed with the

Danish Emergency Management Agency and

the National Danish Police. Warnings are issued

for hurricanes, storms, heavy rain, cloudbursts,

heavy thunder, heavy snow, snowstorms,

freezing rain, heavy fog, storm surge and

icy roads. The warnings are given with up to

18-hour warning before the severe weather

is expected.


Tine er meteorolog og har ansvaret for lands- og farvandsudsigter

for Danmark, Færøerne og Grønland samt omkringliggende

farvande inklusiv varsling af farligt vejr.

”Når man kommer fra Vestjylland, som jeg gør, lever man

med vejret tæt på hver dag - på godt og ondt. Når man ser

på træerne i min hjemstavn, er man ikke i tvivl om, at den

fremherskende vindretning i Danmark er vest. Træerne bøjer

sig væk fra vinden og vil helst vokse på østsiden af alt, hvad

der kan give en smule læ.

Da jeg var færdig med gymnasiet, fl yttede jeg fra Jylland til København, hvor

jeg kæmpede mig igennem den påkrævede bachelorgrad i geofysik. Fysikken

giver en forståelse for atmosfæren og dermed vejrets udvikling - en forståelse,

som er nødvendig for at kunne arbejde som meteorolog.

Det er vigtigt for mig at have et afvekslende og udviklende arbejde, og det

føler jeg, at jeg har på DMI - både med hensyn til meteorologien og med andre

arbejdsopgaver. Desuden er det vigtigt for mig at være omgivet af gode og

venlige kolleger.”

Rashpal er PhD fra Oxford University og fungerer som

specialkonsulent i forskningsafdelingen.

Da han blev ansat fortæller han, ”..når man er vokset op i

England og skal til jobsamtale, så er man normalt formelt

klædt på, dvs. jakke og slips. Da jeg skulle til samtale på

DMI, var jeg chokeret over, at se alle kollegaerne gå så

afslappet klædt, selv direktøren havde cowboybukser på.

Jeg har nu været på DMI i 13 år - og nu går jeg også rundt i cowboybukser!

”Da jeg begyndte på DMI og indtil 2002, arbejdede jeg hovedsagligt med

udvikling af softwareværktøjer, der kunne hjælpe isobservatørerne med at

overvåge havisen rundt om Grønland for at sikre skibenes sikkerhed. Fra 2002

og indtil nu har jeg hovedsageligt arbejdet med DMI’s vejrradarer, særligt med

at optimere datakvaliteten ved for eksempel at fjerne falske ekkoer. Jeg var

også med, da DMI var de første i Europa til at udnytte SAR-teknologien fuldt

ud! Jeg har været involveret i rigtig mange spændende og udfordrende projekter

her på DMI. Og den entusiasme som mine kollegaer udviser - er jeg rigtig

glad for at sige, oghar smittet af på mig.”

13


14

Miljø og sundhed

DMI kører modeller for spredning af luftforurening

og varslingssystemer for smog, ozon og

radioaktivt materiale. Desuden er pollenvarsling

en væsentlig del af indsatsen.

Pollenallergi og andre sygdomme

DMI iværksatte i 1977 i samarbejde med

Astma-Allergi Forbundet et pollenprojekt med

registrering af allergifremkaldende pollen og

svampesporer, og fra 1979 er “dagens pollental”

blevet offentliggjort i radio og dagspresse.

Pollenallergi er en ret almindelig lidelse i

Danmark. En spørgeskemaundersøgelse udført

af Statens Institut for Folkesundhed i år 2000

viser, at 12,5% af de tilfældigt udvalgte deltagere

havde haft høfeber inden for det seneste

år. De mest allergene pollen i Danmark kommer

fra el, hassel, elm, birk,

SE MERE PÅ DMI.DK

/SUNDHEDSVEJR/

græs og bynke.

Andre både humane og

veterinære sygdomme

er direkte eller indirekte

luftbårne og spredes dermed med vind og vejr.

Af disse grunde har for eksempel landbruget

stor nytte af prognoser og varsler om spredningsretningen

af mund- og klovsyge eller

“bluetongue”-vira.

Atomare udslip

En alvorlig ulykke på et atomkraftværk kan føre

til spredning af radioaktivt materiale over store

områder, før skyen pga. spredning og nedfald

Høfeber plager flere og flere danskere.

Heldigvis er der hjælp at hente i dagens

pollental og prognoser for de vigtigste,

allergifremkaldende pollen.

er så fortyndet, at radioaktiviteten er sammenlignelig

med det naturlige niveau. Den hidtil

alvorligste ulykke på et atomkraftværk fandt

sted den 25. april 1986 på Tjernobylværket ved

Kiev i Ukraine. En kraftig eksplosion i en reaktorbygning

bevirkede, at meget store mængder

radioaktivt materiale de følgende ti døgn slap

ud i atmosfæren. Forureningen spredtes med

vinden over det meste af Europa med alvorlige

konsekvenser flere steder.

Det landsdækkende atomberedskab varetages

af Beredskabsstyrelsen under Forsvarsmini-

steriet. I beredskabet har DMI ansvaret for

udarbejdelse af prognoser for atmosfæren og

dermed udslipsskyens bevægelse, samt prognoser

for vejrforhold af betydning for nedfald

af radioaktivt materiale under skyens eventuelle

passage af dansk område.

Ozon og UV-stråling

Ozonlaget spiller en afgørende rolle for livet

på jorden. Ozonlaget beskytter mod solens skadelige

UV-stråling ved at absorbere strålingen.

Når ozonlaget er tyndere end normalt, er der

mindre ozon i stratosfæren til at absorbere den

skadelige UV-stråling fra solen.

DMI måler ozonmængden i stratosfæren og

styrken af den ultraviolette stråling og foretager

solvarsling, ligesom man beskriver ozonhuller og

fysiske processer af betydning for forandringer i

ozonlaget.


Environment and Health

DMI runs models for the spread of air pollution

and warning systems for smog, ozone and

radioactive materials. Furthermore, pollen

forecasts are a major part of the work.

Pollen allergies are common in Denmark. A

survey conducted by the Danish National

Institute of Public Health in 2000 showed that

12.5% of the randomly selected participants

had had hay fever within a period of 12 months.

The most allergenic types of pollen in Denmark

are alder, hazel, elm, birch, grass and

wormwood.

Other both human and animal diseases are

directly or indirectly airborne and are thereby

spread by wind and weather. Because of this,

the agricultural industry, among others, has

great use of forecasts and warnings about

the spread of foot-and-mouth disease and

bluetongue disease.

Både den private og offentlige trafik vil opleve

klimaændringerne - for eksempel som færre dage med

glatføre og flere med kraftig regn.

Fotograf: Claus Kern-Hansen.

The Radioactive Incident Warning System

is managed by the Danish Emergency

Management Agency under the Ministry of

Defence. In case of an emergency, DMI has the

responsibility of calculating projections for the

atmosphere and thereby also for the movement

of the airborne leak, as well as projections for

weather conditions, especially rain, which may

impact the depositing of radioactivity in case

that the radioactive cloud passes Danish

territory.

The ozone layer is essential for life on Earth and

protects the Earth from the Sun’s harmful UV

rays by absorbing the rays. DMI measures the

amount of ozone in the stratosphere and the

strength of the ultraviolet radiation. DMI also

issues daily solar indexes for Denmark and the

world and describes holes in the ozone layer

and the physical processes that have an impact

on the ozone layer.

15


16

Vejrudsigter for Grønland

DMI har det meteorologiske ansvar for verdens

største ø, Grønland, der strækker sig over

næsten 24 breddegrader. 80% af Grønland

er dækket af en enorm, sammenhængende

iskappe, Indlandsisen, som i dag undergår

dramatiske forandringer.

Vejret kan være barskt i Grønland og landet

rammes ofte af kraftige storme. Langs kysterne

er der flere gange sket voldsomme ødelæggelser

forårsaget af en meget kraftig faldvind

fra indlandsisen, Piteraq’en.

DMI har siden 1800-tallet foretaget målinger af

grønlandske vejrforhold bl.a temperatur, nedbør

og vindhastighed. Ekstremer som temperaturer

på -52°C og vindstød på

SE MERE PÅ DMI.DK

/GRØNLAND/

90 m/s (over 300 km/t)

understreger betydningen

af prognoser og varsler.

Trafikken i Grønland

foregår overvejende til vands, hvor vindene

i selv normalt vejr kan være meget drilske i

de smalle indsejlinger til små og større byer.

Vejret er altid en faktor, når man arbejder i Grønland.

Fotograf: Nis Jepsen.

Det kræver omfattende logistik at

arbejde og forske på Grønland.

Fotograf: Christian Damgaard.

Prognoser og varsling af vindforholdene har

afgørende betydning for luftfarten i det enorme

område, hvor fly og helikopter generelt er

vigtige, og i mange situationer livsvigtige,

samfærdselsmidler.

Enhver form for luftfart har brug for den allerbedste

meteorologiske vejledning. DMI varetager

den meteorologiske betjening af den civile

luftfart inden for hele Rigsfællesskabet og DMI’s

vejrtjeneste i Kangerlussuaq betjener luftfarten

i Grønland ved at overvåge vejrforholdene og

udsende advarsler og information om vejr-

forholdene over Grønland.

Weather Forecasts for Greenland

DMI has the meteorological responsibility for

the largest island in the world, Greenland, which

stretches across almost 24 degrees of latitude.

The weather can be rough in Greenland and

the country is often hit by powerful storms. The

coastline has seen massive destruction caused

by a very strong katabatic wind from the inland

ice, the Piteraq.

Since the 19 th century, DMI has measured

Greenlandic weather conditions, including

temperature, precipitation and wind speed.

Extremes such as temperature of minus 52

degrees Celsius and wind speeds in excess of

300 km/h underline the importance of forecasts

and warnings.

Transport in Greenland mainly takes place on

the water, where the winds even in normal

weather conditions can cause problems in the

small seaward approaches to minor and major

towns. DMI also services civil aviation in the

entire Danish Realm and DMI’s weather service

in Kangerlussuaq services aviation in Greenland.


Keld arbejder som daglig leder af iskortlægningen i

Center for Ocean og Is, COI, der er ansvarlig for DMI’s

operationelle marine aktivitet som især omfatter stormfl

odsvarsling, iskortlægning omkring Grønland, overvågning

af havet via satellitter samt udarbejdelse af prognoser for

havstrømme, temperaturer, saltholdighed, bølger, drift af olie

og havis i Nordatlanten, Nordsøen, Østersøen, Det Kaspiske

Hav og Det Gule Hav.

”Jeg startede på DMI som studentermedhjælper i 1992. Her

fandt jeg ud af, at havisen om Grønland var en meget spændende størrelse,

der ikke blev undervist i på universitetet, og som jeg kunne få lov at arbejde

med her. Da jeg var færdig på universitetet, blev jeg fastansat i Istjenesten.

Her arbejdede jeg med konsulentopgaver, men udarbejdede også isinformationer

for Grønland i samarbejde med Iscentralen Narsarsuaq.

I dag er jeg seniorrådgiver og daglig leder af ”isbutikken” (Istjenesten under

Center for Ocean og Is, red.). Her løser jeg mange konsulentopgaver for både

Grønland og Kasakhstan, samt koordinerer det operative datafl ow fra satellit til

slutbruger.

Jeg er rigtig glad for det gode samarbejde, der er med iskollegerne både lokalt,

nationalt og internationalt samt deres store engagement i de faglige opgaver.

Feltet er ligeledes rigtig spændende, og der sker utroligt meget, både med

udviklingen af skibene, satellitterne og Grønland for den sags skyld.”

Fotograf: Gorm Dybkjær

17


18

Havudsigter

DMI’s Center for Ocean og Is (COI) arbejder

med operationelle 3D-modeller som beregner

prognoser for vandstand, saltindhold, temperatur

og strøm for hele Nordatlanten, med fokus

på de danske farvande: Nordsøen, Østersøen,

og farvandene omkring Grønland.

Modellerne finder også anvendelse til bereg-

ning af drift af olie, ved oliespildsulykker, havis

og eftersøgning af flydende objekter. Observationer

af havets overflade ved brug af satellitter

udnyttes til at supplere og forbedre informationerne

om havets tilstand.

Nye prognoser bliver beregnet to gange i døgnet

og hver prognose rækker 72 timer frem i tiden.

Sådanne prognoser kan spare store summer

for den maritime verden. Ved for eksempel at

kunne modtage nøjagtige 3-dages prognoser,

kan skibstrafikken ud-

SE MERE PÅ DMI.DK

/TIL SØS/

nytte at sejle i medstrøm

og derved spare betydelige

mængder brændstof.

Gode prognoser er kritiske for alle havbrugere lige fra

vindsurferen i Aarhusbugten til kaptajnen på en

supertanker i Atlanten.

Institutioner, firmaer og privatpersoner i Danmark

kan have brug for viden om de oceanografiske

forhold. Eksempelvis skal lodserne

kende strømmen, havnevæsen og digefolk

vandstanden, fiskerne temperatur, saltholdighed

og strøm, mens sejlere og surfere gerne vil

kende vind, bølger og strøm.

De danske sejleres succes ved OL i 2008 ud for

Beijings Qingdao International Marina, beroede

muligvis også på et trumfkort, som flere af de

andre nationer ikke havde: Gennem to år havde

Dansk Sejlunion og COI arbejdet sammen på

at give sejlerne den bedste prognose for de

vanskelige farvande i Det Gule Hav.

Sea Forecasts

DMI’s Center for Ocean and Ice (COI) works with

operational 3D models, which calculate forecasts

for water levels, salinity, temperatures and

currents for the entire North Atlantic, focussing

on Danish waters, the North Sea, the Baltic and

the seas around Greenland. The models are also

used for calculating oil drift, oil spill accidents,

sea ice and search for floating objects.

Such forecasts can save large sums for the

maritime world. For example by supplying

accurate 3-day forecasts the shipping traffic

can utilise sailing with the current, thereby

saving considerable amounts of fuel.


Forsvar og luftfart

DMI’s betjening af forsvaret sker primært fra

Vejrtjenestecenter Karup, der befinder sig i

Flyvertaktisk Kommandos bunker og fra de tre

vejrtjenester på flyvestationerne Ålborg, Karup

og Skrydstrup.

Arbejdet i Vejrtjenestecenter Karup er organiseret

som døgntjeneste; på flyvestationerne

er der kun åbent for meteorologisk betjening

i dagtimerne på hverdage.

De fire tjenestesteder leverer al nødvendig

vejrinformation til forsvaret; herunder især til

flyvevåbnet. Det drejer sig om både prognoser,

data og rådgivning. Derudover har Vejrtjenestecenter

Karup også enkelte civile opgaver.

I takt med forsvarets nye internationale opgaver

leverer DMI i stigende omfang meteorologisk

information for udlandet. I 2002-2003 havde

vejrtjenestecenter Karup således både observatører

og meteorologer udstationeret sammen

med forsvarets internationale enheder.

Som et led i den civile flyvesikringstjeneste,

der udøves af hensyn til luftfartens sikkerhed,

regularitet og effektivitet, varetager DMI den

meteorologiske betjening af den civile luftfart

inden for Rigsfællesskabet. Betjeningen, der

blandt andet baseres på normer og forskrifter

fra FN’s organisation for civil luftfart, ICAO,

omfatter udarbejdelse og formidling af luftfartsoperationelle

vejrudsigter og varsler. Endvidere

indgår operationel meteorologisk briefing af

piloter og vejrobservationstjenesten på visse

lufthavne i betjeningen.

Defence and Aviation

DMI primarily services the defence from Weather

Centre Karup in the Air Tactical Command’s

bunker and from three weather services at Air

Base Aalborg, Karup and Skrydstrup.

As the Danish defence increasingly operates

internationally, DMI increasingly supplies

meteorological information abroad. Consequently,

Weather Centre Karup has had both observers

and meteorologists sta-

tioned with military units.

SE MERE PÅ DMI.DK

/I LUFTEN/

As part of the civil air

traffic services carried

out to ensure the safety

of air traffic, DMI services civil air traffic within

Denmark, The Faroe Islands and Greenland.

Både forsvaret og den civile luftfart har behov for

ekstremt nøjagtige prognoser der opdateres af en

vagthavende flyvemeteorolog.

19


20

Internationalt samarbejde

DMI varetager Danmarks interesser i en række

internationale organisationer og projekter inden

for det meteorologiske område.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate

Change) eller i daglig tale “FN’s klimapanel” er

et hovedforum til vurdering af fremtidens klima.

Panelet inddrager en bred vifte af forskningsområder

for at kunne levere

særdeles kvalificerede

informationer om: observationer

og målinger af

drivhuseffekten, akkumulerede

data om fortidens

klima, prognoser for fremtidens klima

samt observationer og målinger af klimaeffekter.

SE MERE PÅ DMI.DK

/VIDEN/

WMO (World Meteorological Organization) er

en særorganisation under FN. WMO fastsætter

normer og retningslinier for det internationale

samarbejde, som bl.a. omfatter de globale

observations- og kommunikationssystemer.

ECMWF (European Centre for Medium-Range

Weather Forecasts) er et europæisk meteorologisk

regnecenter, hvis formål er at beregne og

løbende forbedre de mellemfristede vejrudsigter

(3 - 10 dage eller mere) samt at udarbejde

sæsonprognoser tre til ni måneder frem.

HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) er

grundlaget for DMI’s daglige vejrudsigter og en

Alt meteorologisk udstyr bliver grundigt testet og kalibreret inden

det bliver sat op, så det kan leve op til den høje internationale

datakvalitet, som DMI har forpligtet sig til. Et af verdens mest rå

klimaer findes i Grønland, hvor en station helst skal levere data i

flere år, inden den skal serviceres.

række andre udsigter og varsler. Udviklingen af

HIRLAM-systemet startede som et internationalt

samarbejdsprojekt i 1985.

EUMETSAT (European Organisation for the

Exploitation of Meteorological Satellites) har

ansvaret for de europæiske satellitbaserede

meteorologiske observationer. DMI indgik i

2008 en kontrakt til 4.2mio. € med EUMET-

SAT. Aftalen indebærer at DMI’s Sektion for

Telemåling og Geomagnetisme i de næste fem

år skal fungere som en såkaldt SAF (Satellite

Application Facility). SAF’en får til opgave at

videreudvikle, bearbejde og distribuere data fra

det nye GRAS-instrument om bord på den netop

opsendte MetOp-satellit. GRAS-instrumentet

benytter signalerne fra GPS og andre satellitnavigationssystemer

til at udlede oplysninger

om meteorologiske forhold i atmosfæren - en

banebrydende teknik som DMI har været med

til at udvikle.

International Cooperation

DMI is responsible for Denmark’s membership

of a number of international organizations in

the area of meteorology, including WMO (World

Meteorological Organization), ECMWF (European

Centre for Medium-range Weather Forecasts)

and EUMETSAT (European Organisation for the

Exploitation of Meteorological Satellites). DMI

is also represented in IPCC (Intergovernmental

Panel on Climate Change)

In 2008, DMI entered into a € 4.2m contract

with EUMETSAT to function as a so-called SAF

(Satellite Application Facility). The SAF at DMI

will be given the task of further developing,

processing and distributing data from the new

GRAS instrument on board the MetOp satellite,

which was recently put into orbit. The GRAS

instrument uses the signals from GPS and

other satellite navigation systems to collect

information about meteorological conditions

in the Earth’s atmosphere - a groundbreaking

technology, which DMI has helped develop.

The foundation for the daily weather forecasts

and a number of other forecasts and warnings

is the DMI-HIRLAM weather forecast system.

The development of the HIRLAM system started

as an international project in 1985.


Edita arbejder som voksenelev på DMI med speciale i offentlig

administration.

”Da jeg skulle ansættes på DMI, blev jeg rigtig glad, for

jeg vidste at, DMI er en stor organisation, som er kendt af

offentligheden og betjener hele befolkningen. Det er også en

spændende arbejdsplads med gode og imødekommende kollegaer.

Jeg har som elev ikke noget fast arbejdsområde, men

bliver fl yttet fra afdeling til afdeling. Her har jeg mulighed for

at få indblik i de forskellige arbejdsopgaver, der er på DMI.

Jeg synes at, det er rigtig spændende, at beskæftige sig med nye ting.

Jeg er rigtig glad for at være ansat på DMI, og jeg synes, at det er en god

arbejdsplads. Der fokuseres meget på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes

trivsel. Ledelsen gør meget for, at de forskellige grupper af ansatte

involveres, så DMI fungerer som en helhed. Jeg kunne godt tænke mig at blive

ansat på DMI efter endt elevtid. Her er mange udfordringer og muligheder for

udvikling.

21


22

Salg af data

Mange har brug for meteorologiske data. Ifølge

engelske undersøgelser er omsætningen hos

over 70% af alle europæiske virksomheder

vejrfølsom. Dermed får vejrdata stor betydning

f.eks. som input i omsætningsoptimerende

planlægnings- og risikostyringsværktøjer. Vejret

er også vigtigt stof for de virksomheder, der er

beskæftiget med nyhedsformidling og det spiller

en vigtig rolle som dokumentation i nogle typer

af rets- og forsikringssager.

DMI tilbyder en lang række meteorologiske og

oceanografiske data:

• Observationsdata

• Klimadata

• Prognosedata

• Radar- og satellitdata

I øjeblikket leverer DMI data til bl.a:

• Skibsfart og offshore

• Produktionserhverv

• Energisektoren

• Detailhandlen

• Mediebranchen

• Turisme

• Vejsektoren

SE MERE PÅ DMI.DK

/ERHVERV/

Sales of Data

Meteorological data are in high demand.

According to British surveys, the turnover in

70% of all European companies is sensitive to

the weather. Thereby weather data become

very important, for example as input in trade

optimizing planning and risk management tools.

DMI offers a broad range of meteorological and

oceanographic data:

• Observation data

• Climate data

• Forecast data

• Radar and satellite data

At the moment DMI supplies data to:

• Shipping and offshore

• Production

• The energy sector

• The retail trade

• The media industry

• Tourism

• Road authorities


DMI’s nye supercomputer skal blandt andet

udnytte nye typer data fra satellitter og

DMI’s netværk af vejrradarer.

Supercomputer

For at kunne opfylde fremtidens krav om stadigt

mere præcise og detaljerede meteorologiske

informationer skal et voksende volumen af

stadigt mere komplekse data behandles og

kunne formidles. DMI har i 2008 erhvervet en

af verdens mest avancerede supercomputere

til meteorologisk brug. Cray XT5 vil være klar i

slutningen af 2008 og give DMI en beregningskraft

som er omtrent 15 gange større end før.

En af forbedringerne som nu bliver mulig i DMI’s

vejrmodel HIRLAM er en højere opløsning.

Modellen bliver så at sige mere finkornet.

Når ‘gitterafstanden’ - det vil sige størrelsen

på de kuber - som luftrummet opdeles i, bliver

halveret, så fordobles regnestykket én gang

for hver dimension. Der er fire dimensioner, for

tidsopløsningen er også med. I alt betyder det,

at den daglige 1-2 døgns vejrmodel bliver 16

gange tungere for den nye supercomputer end

for den gamle.

Vejrprognosernes præcision bliver større alene

ved at øge modellens opløsning, men det er

ikke den eneste forbedring, der er på vej med

Cray XT5. En anden er indarbejdning - såkaldt

assimilering - af data fra det danske netværk af

nedbørsradarer, som blandt andet vil forbedre

forudsigelserne af nedbør.

Cray XT5 computeren blev lanceret i november

2007 og DMI var en af de allerførste kunder.

Systemet er installeret på DMI´s hovedsæde

på Lyngbyvej. Aftalen mellem Cray og DMI har

- inklusiv løbende vedligeholdelse - en værdi af

ca. 45 millioner kroner.

Supercomputer

To be able to meet future demands for

increasingly precise and detailed meteorological

information, a growing number of increasingly

complex data will have to be processed and

communicated. In 2008, DMI has acquired one

of the world’s most advanced supercomputers

for meteorological use. Cray XT5 will be ready

for operation at the end of 2008 and multiply

DMI’s processing power by 15.

The Cray XT5 computer was launched in

November 2007 and DMI was one of the

first buyers. The system is installed at DMI’s

headquarters in Copenhagen. The agreement

between Cray and DMI has - including

maintenance - a value of approx. € 6m.

SE MERE PÅ DMI.DK

/VIDEN/

23


24

Arbejder du med

· sikkerhed

· sundhed

· trivsel

Så er det BST du kontakter

på 43 48 48 48 eller bst@bst.dk.

Observations for a better world

Vaisala is a global leader in environmental and industrial measurement, providing services, products and solutions for meteorology,

environmental sciences, aviation, traffic and industry. Built on science-based innovation, advanced technology and over 70 years of

experience, Vaisala is committed to providing a better quality of life through environmental measurement. Headquartered in Finland,

Vaisala employs over 1100 professionals and is listed on the Nordic Exchange, Helsinki.

www.vaisala.com


This is what we leave behind after delivery

No packaging - better environment

As a supplier of complete solutions; transportation,

assembly and installation are an integral

part of what we do. We pride ourselves in

maintaining complete responsibility for our

actions throughout. Our goods are shipped in

our own environmentally adapted trucks, that

run on eco-diesel and tyres without aromatic oils.

All our delivery personnel are also trained in

eco-driving.

We load the trucks to an average 91%

capacity and always try to carry goods from

our subcontractors on the return journey.

Best of all, we leave nothing behind after installation.

All furniture is packaged and protected

with Kinnarps blankets and cardboard that is

simply returned to base and reused.

Our customers greatly appreciate not having

to dispose of any packaging.

Recycling

packaging is good.

Not having to

is better.

At Kinnarps, we don’t leave any

packaging behind when we deliver

furniture. We use blankets, which

are used again, and again,

and again...

Kinnarps provides interior

workspace solutions for

offices and public environments

and is today Europe’s

third largest provider of

workspace interior solutions.

www.kinnarps.com

25


26

Vi har fundet en aftale

alle kan blive enige om

Spar CO 2 og penge med en kurveknækkeraftale

Verdens ledere er samlet i Danmark for at nå frem til en ny klimaaftale. Nogle ønsker

energireduktion. Andre økonomisk vækst. Elsparefondens kurveknækker-aftale kan opfylde

begge behov. Vi hjælper med at spare el på alt fra belysning og it til kaffeautomater

og hæve-sænke-borde. Faktisk kan der spares helt op til 30% på elregningen ved at

følge vores råd og vejledning. Samtidig med at det hjælper i det store CO 2 -regnskab.

Så Elsparefondens kurveknækkeraftale er en aftale, som alle parter hurtigt kan blive

enige om. Og korte møder er jo også en vej til at bruge mindre energi.

Ring 70 26 90 09 eller klik www.elsparefonden.dk/kurveknaekker


As a global leader in supercomputing, Cray is proud to have provided the Danish Meteorological Institute

and the global scientific community with many of the technological innovations that have enabled

advancements in weather and climate modeling.

Designed specifically to meet the needs of the scientific community, Cray supercomputers balance powerful

AMD TM Opteron multi-core processors with high performance interconnect, memory and I/O features. The focus

on high efficiency computing allows scientists to produce results in the shortest amount of time possible while

investigating increasingly complex phenomena. From climate research and weather prediction, to nanotechnology

and structures modeling, Cray supercomputers are used by researchers and engineers worldwide to achieve

scientific breakthroughs that were unimaginable only a short time ago.

Cray innovation and scalability

enable breakthroughs that

advance science and industry

Please visit www.cray.com

for more information.

27


To become the # 1 authority on

Enterprise Content Management, we hit a

few other numbers along the way…

Trust Open Text TM to know a thing or two about getting the most value

from your business content.

Experience. Expertise. Proven Results. It adds up to the most in-depth understanding of how business content flows

throughout an enterprise, and how organisations can use their content to maximum advantage. To reduce risk.

To streamline processes. To increase ROI.

What makes Open Text The Content Experts? We believe the numbers speak for themselves.

Find out how we can help you get more value from your content at www.opentext.com

www.opentext.com info.dk@opentext.com +45 43 24 43 24

Open Text is a publicly traded company on the NASDAQ (OTEX) and the TSX (OTC).

Copyright © 2008 by Open Text Corporation. Open Text and The Content Experts are trademarks or registered trademarks of Open Text Corporation.

This list is not exhaustive. All rights reserved.

29


Om DMI

Danmarks Meteorologiske Institut er en institution

under Klima- og Energiministeriet.

DMI blev etableret i 1872. Mere end 135 år

senere omfatter instituttet 370 medarbejdere

og har en årlig omsætning på ca. 300 millioner

kroner. Heraf finansieres under halvdelen, ca.

140 millioner kroner, via finansloven og resten

direkte af DMI’s brugere og kunder.

Størstedelen af medarbejderne sidder i hovedsædet

på Lyngbyvej i København, men der er

også faste medarbejdere i Jylland og i Grønland

og i perioder har DMI medarbejdere udstationeret

på poster i verden, hvor Danmark har

brug for meteorologiske tjenester.

DMI varetager den meteorologiske betjening af

samfundet inden for Rigsfællesskabet Danmark,

Færøerne og Grønland. Betjeningen omfatter

udarbejdelse af prognoser og varsler samt

kontinuerlig overvågning af vejr, klima og hav.

Aktiviteterne har til formål at sikre menneskeliv

og materielle værdier. De danner desuden

grundlag for økonomisk og miljømæssig planlægning

i samfundet - specielt inden for transport-

og erhvervssektoren.

Aktiviteterne understøttes af DMI´s forskning og

teknologi. Forskningen indebærer især udvikling

af modeller til beskrivelse af atmosfæren,

klimaet og havene og deres forandring på alle

tidsskalaer, lige fra de daglige vejrudsigter til

det fremtidige klima i år 2300. Til understøttelse

heraf driver DMI store it- og observations-

systemer, blandt andet Danmarks pt. hurtigste

supercomputer.

Smukke og unikke gaveartikler,

mærkevarer, kendte designere.

Reklame-/strøgaver,

profilbeklædning, uniformer.

Specialproduktioner.

DMI’s hovedsæde på Lyngbyvej 100 i København.

About DMI

DMI was founded in 1872. More than 135 years

later the institute employs 370 people. Most

of the employees work at the head office in

Copenhagen, but DMI also has employees in

Jutland and Greenland and periodically at front

posts in areas of the world where Denmark

needs DMI.

DMI manages the meteorological,

climatological and oceanographic services

to the society in Denmark, the Faeroe Islands

and Greenland.

The purpose of the activities is to protect human

lives and material goods. Furthermore, they

are the basis of economic an environmental

planning in society - especially in the transport

and business sectors.

The activities are based on advanced research

and technology, which include development of

numerical models run on the pt most powerful

supercomputer in Denmark.

SE MERE PÅ DMI.DK

/OM DMI/

31


DMI

Lyngbyvej 100

2100 København Ø

Telefon: +45 39 15 75 00

Fax: +45 39 27 10 80

www.dmi.dk

More magazines by this user
Similar magazines