MasterCard Corporate Card - Kortbestemmelser (pdf)

teknologisk.dk

MasterCard Corporate Card - Kortbestemmelser (pdf)

2.17. Specielt om Familiekort

Privathæftende kort

Hvis der er udstedt Familiekort, har hver familiekortholder fuldmagt

til at disponere på kortkontoen med sit MasterCard. Kontohaver

er ansvarlig for alle betalinger og udbetalinger og deraf

følgende omkostninger på kortkontoen. Det gælder, uanset om

betalingerne og udbetalingerne er foretaget med et Familiekort

eller med dit eget kort.

Ønsker du ikke længere, at en indehaver af et Familiekort skal kunne

bruge kortkontoen, skal du straks give banken besked, som herefter

spærrer Familiekortet. Du skal desuden klippe kortet over

straks og sende det til banken. Fuldmagten ophører ved din død.

2.18. Specielt om firmakort

Virksomheden hæfter for alle krav, der vedrører udstedelse og

brug af kortet. Hvis brugen af kortet ikke er sket i firmaets interesse,

hæfter du solidarisk for forbruget.

Du hæfter solidarisk for alle krav, der følger af, at du bruger kortet,

og hvis der i relation til firmaet

• indledes akkordforhandlinger

• anmeldes betalingsstandsning

• indledes forhandling om gældssanering

• indgives konkursbegæring

•virksomheden i øvrigt ophører.

Og banken kan bevise, at du på tidspunktet for brugen af kortet

havde eller burde have haft

• indsigt i virksomhedens overordnede økonomiske forhold

• kendskab til, at en af ovennævnte situationer kunne opstå.

Hvis en af disse situationer opstår, skal du straks give banken

besked. Du må ikke bruge kortet, og du skal staks klippe det over

og aflevere det til os.

Fratræder en medarbejder med firmakort sin stilling i virksomheden,

skal virksomheden inddrage kortet og sende det til banken.

Ved personligt hæftende firmakort skal virksomheden blot give

banken besked om fratrædelsen, og så kontakter vi kortholderen.

Ved personligt hæftende firmakort kan firmaet vælge enten at

blive opkrævet kortgebyret, eller at det skal opkræves via din

konto. Og du hæfter selv for alt forbrug på kortet.

Har du Dobbeltkort (privatkort) i tilknytning til firmakortet, og

annulleres firmakortet, får du besked om det. Danske Bank kan

eventuelt tilbyde, at kortet ændres til et af bankens almindelige

MasterCard. Hvis kortet ikke ændres til et af bankens almindelige

MasterCard, bliver det annulleret efter en måned.

2.19. Tillægsydelser til MasterCard

Til kortet kan der være knyttet forskellige tillægsydelser. Som

MasterCard-kortholder kan du automatisk bruge de ydelser, der

er tilknyttet den valgte korttype.

Hvis banken indgår samarbejdsaftaler om andre tillægsydelser, omfatter

kortet automatisk disse tillægsydelser. Hvis en aftale med en

samarbejdspartner ophører, får du og din virksomhed besked om det.

Hvis aftalen om MasterCard ophører, bortfalder tillægsydelserne

samtidig.

Du kan få oplysninger om tillægsydelser og samarbejdspartnere

på www.danskebank.dk eller ved at ringe til Kortservice.

2.20. Ændring af kortbestemmelserne

Banken kan ændre kortbestemmelserne uden varsel, hvis

ændringerne er til din fordel. Ellers sker ændringerne med tre

måneders varsel. Du får besked om ændringerne med brev eller

mail. Varslingsreglerne gælder ikke for virksomheder.

3. Omkostninger ved at få og bruge kortet

KORTBESTEMMELSER

3.1. Prislisten

Omkostningerne ved at få og bruge kortet m.v. står på prislisten.

3.2. Renteberegning og rentetilskrivning

Banken beregner ikke renter af forbrug i købsperioden på MasterCard.

Dog kan banken beregne rente og eventuel overtræksrente

ved forsinket betaling.

Banken beregner eventuel overtræksrente dagligt på kortkontoen

baseret på kalenderdage og et rentebærende år på 365

(366) kalenderdage.

Banken tilskriver rente ultimo købsperioden med rentedato den

første kalenderdag i den efterfølgende periode.

3.2.1. Renteændring

De gældende rentesatser for MasterCard kan ses i bankens

afdelinger og på www.danskebank.dk.

Banken kan altid ændre de variable rentesatser, når ændringen

er til fordel for dig. Vi kan også sætte de variable rentesatser på

udlån op uden varsel, hvis

• penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker

det almindelige renteniveau på en måde, der har betydning

for banken

7

More magazines by this user
Similar magazines