31.08.2013 Views

Håndtering og brug af SAD infusionsvæsker og koncentrater - jan ...

Håndtering og brug af SAD infusionsvæsker og koncentrater - jan ...

Håndtering og brug af SAD infusionsvæsker og koncentrater - jan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2011

Håndtering og brug

af SAD-infusionsvæsker

og -koncentrater

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17


2

SAD-infusionsvæsker

Forfattere

Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn

Farmaceut Per Sveistrup Hansen, Sygehusapotek Fyn

Farmaceut Lone Jensen, Region Hovedstadens Apotek

Farmaceut Anette Rehn Thisted, Apoteket Sygehus Lillebælt

Layout & Foto

Kunde & Co, København

Tryk

Danske Regioner

6. udgave, 1. oplag, januar 2011

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17


Forord

Denne håndbog henvender sig til personer, som håndterer SAD-infusionsvæsker

og -koncentrater.

SAD-infusionsvæsker og -koncentrater er registrerede lægemidler, der

produceres på sygehusapotekerne i Danmark og markedsføres af Amgros I/S.

Håndbogen lægger vægt på

• håndtering af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

• generel information om SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

- forligelighed

- anvendelse af forskellige devices og infusionsbeholdere

• specifik information om de enkelte SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

- koncentration

- egenskaber (pH og osmolaritet)

- terapeutisk indikation

- dosering og indgivelsesmåde

- særlige oplysninger

- opblanding før administration for SAD-infusionskoncentrat.

Håndbogen er tænkt som opslagsværk om de enkelte SAD-infusionspræparater og vil

desuden være egnet til undervisning.

Oplysningerne i håndbogen er udvalgte oplysninger.

For yderligere oplysninger se produktresuméerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

www.produktresume.dk

Håndbogen omhandler ikke administration til børn – se speciallitteratur.

Kontakt det lokale sygehusapotek, hvis der er spørgsmål om lægemidler.

6. udgave, 1. oplag, januar 2011

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 3 24/01/11 10:11:17

3


4

Indholdsfortegnelse

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 03

Håndtering af SAD-infusionsvæsker

Beskrivelse af SAD-infusionsbeholdersystemet IntraCon . . . . . . . . . . . s 08

SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . s 09

SAD-infusionsvæsker i IntraCon-singleneckbeholder . . . . . . . . . . . . s 11

SAD-infusionsvæsker i glasflaske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 11

Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker

Tilsætning af lægemidler til SAD-infusionsvæsker. . . . . . . . . . . . . . s 16

Lægemidlers forligelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 26

Anvendelse efter anbrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 32

SAD-infusionsvæsker

Oversigt, skematisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 36

Oversigt, efter ATC-kode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 38

SAD-infusionsvæsker, præparatspecifikt

Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske 2,5 mg/ml + 50 mikrog/ml . . . . . . s 42

Darrow-glukose SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 43

Elektrolyt SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 45

Glukose SAD infusionsvæske 100 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 48

Glukose SAD infusionsvæske 200 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 50

Glukose SAD infusionsvæske 500 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 52

Glukose isotonisk SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 54

Glukose-kaliumfosfat SAD infusionsvæske. . . . . . . . . . . . . . . . . s 56

Hydreringsvæske SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 58

Kalium-natrium-glukose SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . s 59

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 4 24/01/11 10:11:17


Kalium-natriumklorid SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . s 61

Kaliumklorid SAD infusionsvæske 11,4 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . s 62

Kaliumklorid-glukose SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . s 63

Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 65

Lidokain SAD infusionsvæske 5 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 67

Metronidazol SAD infusionsvæske 5 mg/ml . . . . . . . . . . . . . . . . s 69

Natriumklorid SAD infusionsvæske 100 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . s 71

Natriumklorid isotonisk SAD infusionsvæske. . . . . . . . . . . . . . . . s 72

Natriumklorid-glukose isotonisk SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . s 73

Ringer-klorid SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 75

Ringer-laktat SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 77

SAD-koncentrater til infusionsvæsker, præparatspecifikt

Acetylcystein SAD koncentrat til infusionsvæske 200 mg/ml . . . . . . . . . s 82

Glycerylnitrat SAD koncentrat til infusionsvæske 5 mg/ml . . . . . . . . . . s 84

Kaliumklorid SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml. . . . . . . . . . s 85

Magnesiumsulfat SAD koncentrat til infusionsvæske 2 mmol/ml. . . . . . . . s 87

Natriumbikarbonat SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml . . . . . . . s 89

Natriumklorid SAD koncentrat til infusionsvæske 1 mmol/ml . . . . . . . . . s 91

Zinksulfat SAD koncentrat til infusionsvæske 0,15 mmol/ml . . . . . . . . . s 93

Referencer & Noter

Referencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 96

Noter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 97

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 5 24/01/11 10:11:17

5


Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 6 24/01/11 10:11:17


Håndtering af

SAD-infusionsvæsker

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 7 24/01/11 10:11:17


8

HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER

Beskrivelse af

SAD-infusionsbeholdersystemet IntraCon

Infusionsvæskerne leveres fortrinsvis i plastbeholdere. Systemet kaldes IntraCon.

IntraConbeholderen er fremstillet af polypropylen, som har følgende egenskaber:

• Indeholder kun en ringe mængde additiver

• Er inaktiv over for de fleste lægemidler

• Tillader kun ubetydelig fordampning af infusionsvæske under opbevaring

• Tåler ikke frost

• Bør opbevares beskyttet mod direkte sollys

• Nedbrydes ved forbrænding til kuldioxid og vand.

Facts om IntraConbeholderen:

• Har en stor studs til infusionssæt og en lille studs til eventuel tilsætning af lægemidler

• IntraCon-singleneckbeholderen har kun én studs. Den kan bruges både til tilsætning

af lægemidler og til infusionssæt

• Klapper sammen under tømning, og infusionssættet løber derfor ikke tomt

• Har gummipropper fremstillet af latexfri kunstgummi

• Er let at håndtere

• Tåler kortvarig opvarmning i mikrobølgeovn.

Indhold i IntraConbeholderen:

Posestørrelse

Tilstræbt indhold

Kan tilsættes ekstra

100 ml

100-105 ml

70 ml

Enkelte infusionsvæsker leveres i glasfl asker.

250 ml 500 ml 1000 ml

250-263 ml

70 ml

505-515 ml

85 ml

1010-1030 ml

85 ml

Da infusionsvæsker i plastbeholder henholdsvis glasfl aske håndteres forskelligt, er

de beskrevet hver for sig.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 8 24/01/11 10:11:18


SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder

Klargøring

• Kontrollér, at der er fremtaget den

ordinerede infusionsvæske

• Tryk på infusionsbeholderen for at kontrollere,

at den er intakt. Beholderen må ikke anvendes,

hvis væsken er uklar

• Pak infusionssættet ud og sørg for, at

beskyttelseshætten bliver på.

Luk rulle klemmen på infusionssættet.

2

• Fjern beskyttelseshætten fra dråbekammerets

spids. Pres spidsen gennem gummiproppen med

en drejende bevægelse.

HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 9

• Fjern dækkapslen fra den store studs

• Desinficér gummiproppen med hospitalssprit

70 % v/v.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 9 24/01/11 10:11:21

1

3


10

HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER

• Åbn rulleklemmen. Tryk på beholderen til den

er tømt for luft, og væsken når dråbekammeret.

Luk rulleklemmen

• Vend beholderen og pump med lette tryk på

beholderen eller på dråbekammeret indtil dette

er halvt fyldt med væske.

5

• Knips på dråbekammeret for at fjerne eventuelle

luftbobler

• Åbn rulleklemmen og luk den igen, når slangen

er helt fyldt med væske

• Anfør anbrudstidspunkt og initialer på etiketten

• Infusionssystemet er nu klar til brug.

Opbevaringstid for infusionsvæsker efter anbrud

Maksimal opbevaringstid for en anbrudt infusionsvæske er 24 timer ved 2-8° C, da

væsken er ukonserveret. Se skema side 32.

Måling af restvolumen

Klem væsken sammen i beholderens nederste del. Afl æs det omtrentlige

restvolumen på beholderens inddeling.

Forceret infusion

Anbring trykmanchet med manometer på infusionsbeholderen og pump

manchetten op til det anbefalede tryk.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 10 24/01/11 10:11:23

4


SAD-infusionsvæsker

i IntraCon-singleneckbeholder

Klargøring

• Kontrollér, at der er fremtaget den ordinerede

infusionsvæske. Beholderen må ikke anvendes,

hvis væsken er uklar

• Forsyn infusionsflasken med infusionsophæng

• Der skal anvendes infusionssæt med

udluftningsventil eller udluftningskanyle m.

slange.

HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 11

IntraCon-singleneckbeholder adskiller sig fra den almindelige IntraConbeholder ved

kun at have én studs til både tilsætning af lægemidler og til infusion.

IntraCon-singleneckbeholder er primært beregnet

til at blive anvendt sammen med DivibaX-overføringskanylen,

se side 19, men kan ogbruges

som en almindelig infusionsbeholder.

IntraCon-singleneckbeholder findes indtil

videre kun på 100 ml.

SAD-infusionsvæsker i glasfl aske

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 11 24/01/11 10:11:26

1


12

HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER

3

• Fjern dækkapslen med begge tommelfingre.

• Sæt udluftningskanyle m. slange i proppen,

hvis der ikke er udluftningsventil på

infusionssættet

• Sæt infusionssættet i ved at dreje og presse

spidsen gennem proppen.

• Desinficer gummiproppen med hospitalssprit

70 % v/v

• Pak infusionsættet ud og sørg for, at beskyttelseshætten

bliver på

• Pak udluftningskanyle m. slange ud, hvis der

ikke er udluftningsventil på infusionssættet.

Beskyttelseshætten skal forblive på

• Luk rulleklemmen på infusionssættet

• Fjern beskyttelseshætten fra dråbekammerets spids

• Åbn for udluftningsventilen eller fjern beskyttelseshætten

fra udluftningskanylen.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 12 24/01/11 10:11:29

2

4


6

• Luk rulleklemmen på infusionssættet.

• Knips let på dråbekammeret for at fjerne

eventuelle luftbobler deri

• Åbn klemhanen på infusionssættet, og luk

den igen, når slangen er helt fyldt med væske

• Anfør anbrudstidspunkt og initialer på etiketten

• Infusionssystemet er nu klar til brug.

HÅNDTERING AF SAD-INFuSIONSvæSKER 13

• Vend infusionsflasken med bunden opad

og fyld dråbekammeret halvt ved at hæve

og sænke infusionsfl asken nogle gange eller

pump på dråbekammeret, hvis dette er af

blødt materiale.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 13 24/01/11 10:11:32

5

7


Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 14 24/01/11 10:11:32


Tilsætning af

lægemidler til

infusionsvæsker

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 15 24/01/11 10:11:32


16

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

Tilsætning af lægemidler til SAD-infusionsvæsker

Det er muligt at tilsætte ca. 70 ml lægemiddel til IntraConbeholderne på 100 ml og

250 ml og ca. 85 ml til beholderne på 500 ml og 1000 ml.

Sprøjte anvendes ved tilsætning af infusionskoncentrater og injektionsvæsker.

Overføringskanyle anvendes ved infusions- og injektionssubstanser.

Sprøjte og kanyle

Overføringskanyle til IntraConbeholderen

• Fjern dækkapslen fra den lille studs

• Desinficér gummiproppen med hospitalssprit

70 % v/v

• Pak overføringskanylen ud og fjern

beskyttelseshætten under kappen

• Pres overføringskanylen ned over den lille studs

• Desinficér gummiproppen på hætteglasset

med hospitalssprit 70 % v/v.

• Fjern dækkapslen fra den lille studs

• Desinficér gummiproppen med hospitalssprit

70 % v/v

• Stik kanylen gennem gummiproppen. Indsprøjt

lægemidlet og fjern sprøjte og kanyle

• Vend infusionsbeholderen 5 gange for at få en

ensartet blanding.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 16 24/01/11 10:11:34

1


3

• Fjern den anden beskyttelseshætte fra

overføringskanylen og tryk hætteglasset ned

over spidsen.

• Vend systemet, så hætteglasset kommer

øverst. Pump luften op i hætteglasset ved

gentagne tryk på infusionsbeholderen,

således at opløsningen løber ned i

infusionsbeholderen

• Fjern overføringskanylen og hætteglas på

én gang. Vend infusionsbeholderen 5 gange

for at få en ensartet blanding.

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER 17

• Vend systemet, så hætteglasset kommer

nederst. Tryk gentagne gange på

infusionsbeholderen, så væsken pumpes

ned i hætteglasset, indtil dette er ca. halvt

fyldt. Hold på beholder og hætteglas, og

omryst til tørstoff et er opløst.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 17 24/01/11 10:11:37

2

4


18

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

Overføringskanylen DivibaX®

• DivibaX® er en overføringskanyle beregnet til anvendelse sammen med

SAD-infusionsvæsker i IntraConbeholder

• DivibaX® er beregnet til overføring af tørstoffer fra hætteglas til infusionsvæsker i

et lukket system, så der ikke sker forurening hverken af aktivt stof, infusionsvæske

eller omgivelser

• Adgangen til hætteglassets indhold brydes først, når sikkerhedslåsen fjernes,

og der drejes på omløberen

• Der sker først påvirkning af det aktive stof i forbindelse med opblanding

• Det koblede produkt, infusionsvæske og lægemiddel, forberedes og færdiggøres,

når det skal anvendes

• Du kan selv samle de tre komponenter – aktivt stof, infusionsbeholder og

overføringskanyle. Opbevaringstiden er da max. 24 timer ved 2-8° C

• Alternativt kan de tre komponenter leveres koblet klar til brug direkte fra

sygehusapoteket, se side 23

• DivibaX® er fremstillet af polypropylen og polycarbonat, som ved forbrænding

nedbrydes til vand og kuldioxid

• DivibaX® er indfarvet med ugiftige farvestoffer.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 18 24/01/11 10:11:37


Fjern beskyttelseshætten

fra infusionsbeholderen

og hætteglasset.

Desinficer gummipropperne

med sprit.

Pak DivibaX®, den sterile

overføringskanyle, ud.

2

Skub den blå låsering

ned, så den låser.

Sikkerhedslås

Omløber

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER 19

Låsering

Beskyttelseshætter

Den blå låsering skal

være skubbet op som

vist på tegningen.

Overføringskanylen

DivibaX® skal påsættes

lodret på infusionsbeholderen

og

ikke påsættes skråt

eller vinklet!

1

1

DivibaX ®

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 19 24/01/11 10:11:39

3


20

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

4

Drej den grønne

omløber med uret ½

omgang (2 klik), så

hætteglasset låses fast.

6

Skub her med

tommelfingeren

Skub hætteglasset ind

i den grønne omløber.

Fjern sikkerhedslåsen

ved at skubbe med

tommelfingeren.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 20 24/01/11 10:11:39

5


7

Hold infusionsbeholderen

på skrå med hætteglasset

nedad som vist.

Pump væsken ned i

hætteglasset ved at

trykke på infusionsbeholderen.

Omryst,

til tørstoffet er opløst.

9

Halsen skal

være tømt

for væske

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER 21

Hold på den grønne

omløber og drej den

med uret helt i bund.

Halsen skal

være fyldt

med væske

Hold infusionsbeholderen

på skrå med hætteglasset

opad som vist.

Pump væsken tilbage i

infusions-beholderen.

Skyl efter ved at pumpe

væsken frem og tilbage

mellem hætteglas og

infusionsbeholder.

Gentag punkt 8 og 9.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 21 24/01/11 10:11:40

8


22

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

10

Isæt infusionssæt ved

at dreje og presse

spidsen gennem

gummiproppen. Sørg

for, at infusionssættets

spids er helt i bund.

12

Fjern beskyttelseshætten

fra DivibaX®.

Desinficer gummiproppen

med sprit.

Infusionssættet lukker

for tilbageløb af væske

til hætteglasset.

Der kan samle sig lidt

væske (højst 0,3 ml) i

DivibaX®. Hætteglasset

bliver siddende under

infusionen som

dokumentation

(patientsikkerhed).

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 22 24/01/11 10:11:41

11


Koblede systemer med DivibaX®

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER 23

Nogle sygehusapoteker leverer infusionsvæsker som et koblet system, dvs. at

hætteglasset med det aktive stof er sat sammen med infusionsbeholderen ved

hjælp af overføringskanylen DivibaX. Der skal herefter kun få manipulationer til,

før infusionsvæsken er parat til brug.

Blandingen af aktivt stof og infusionsvæske sker i et lukket system, hvilket betyder,

at kontamineringsrisikoen er minimal. Dette er til fordel både for plejepersonale og

patient, idet der ikke sker forurening hverken af omgivelser eller infusionsvæsken.

Opbevaringstiden for infusionsvæsken efter opblanding fremgår af etiketten på

infusionsbeholderen, men vil være max. 24 timer ved 2-8° C.

Fjern den gule

sikkerhedslås ved

at skubbe med

tommelfingeren.

2

Skub her med

tommelfingeren

Hold på den grønne

omløber og drej den

med uret helt i bund.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 23 24/01/11 10:11:42

1


24

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

3

Hold infusionsbeholderen

på skrå med hætteglasset

opad som vist. Pump

væsken tilbage i infusionsbeholderen.

Skyl efter ved

at pumpe væsken frem og

tilbage mellem hætteglas

og infusionsbeholder.

Gentag punkt 3 og 4.

5

Halsen skal

være fyldt

med væske

Hold infusionsbeholderen

på skrå

med hætteglasset

nedad som vist. Pump

væsken ned i hætteglasset

ved at trykke

på infusionsbeholderen.

Omryst, til tørstoffet

er opløst.

Halsen skal

være tømt

for væske

Fjern beskyttelseshætten

fra DivibaX®.

Desinficer gummiproppen

med sprit.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 24 24/01/11 10:11:43

4


6

Infusionssættet lukker

for tilbageløb af væske

til hætteglasset. Der kan

samle sig lidt væske

(højst 0,3 ml) i DivibaX®.

Hætteglasset bliver

siddende under infusionen

som dokumentation

(patientsikkerhed).

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

Isæt infusionssæt

ved at dreje og presse

spidsen gennem

gummiproppen. Sørg

for at infusionssættets

spids er helt i bund.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 25 24/01/11 10:11:44

7

25


26

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

Lægemidlers forligelighed

Forligelighed omtales også som kompatibilitet, parallelinfusion, simultaninfusion og

blandbarhed. Dvs. det er information om, hvorvidt væsker kan løbe ind sammen i samme

kateter, eller om lægemidler kan blandes, uden at der sker en fysisk/kemisk reaktion.

Sygehusapotekerne får ofte spørgsmål omkring administration af flere intravenøse

lægemidler samtidig, f.eks.:

• Kan lægemiddel A løbe sammen med lægemiddel B?

• Kan lægemiddel A blandes med lægemiddel B før administration?

• En patient skal have flere forskellige intravenøse lægemidler, men der er kun

3 adgange. Hvordan kan lægemidlerne administreres?

Disse spørgsmål har alle noget med lægemidlers forligelighed at gøre.

Når lægemidler skal administreres intravenøst, er det vigtigt at gøre sig klart, under

hvilke omstændigheder lægemidlet kommer i kontakt med patienten. Der kan ske

meget med lægemidlet både fysisk, kemisk og mikrobiologisk undervejs til patienten.

Når lægemidler administreres intravenøst, skal det derfor overvejes:

• Hvordan lægemidlet skal tilberedes, inden det administreres – hvad er det

forligeligt med og i hvilken koncentration?

• Kommer to eller flere lægemidler i direkte kontakt med hinanden, eller løber

de separat ud i blodbanen? Dvs. administreres lægemidlerne i et CVK, et venflon,

et Y-site/Y-gren (3-vejshane) eller f.eks. en Port-a-Cath?

vær opmærksom på, at ved direkte kobling til et flerlumet CvK er der ingen problemer

med forligelighed, da benene løber ud forskellige steder på kateterspidsen. ved

administration i et Y-site løber lægemidlerne sammen en lille del af vejen, og der er

risiko for en fysisk-kemisk reaktion. I en Port-a-Cath findes et lille reservoir, hvori

lægemidlet administreres, og fra dette reservoir løber lægemidlet ud i en central vene.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal skylles før og efter administration i

en Port-a-Cath.

valg af fortyndingsvæsker og væsker til at skylle katetre med afhænger af lægemidlets

forligelighed. I visse tilfælde er det vigtigt at skylle både før og efter administration

af lægemidler.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 26 24/01/11 10:11:44


TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER 27

Hvis der skal administreres parenteral ernæring sammen med andre lægemidler i

samme kateterben, bør speciallitteratur konsulteres.

Der ses ofte problemer med blandbarhed af parenteral ernæring, natriumhydrogencarbonat

(natriumbicarbonat) og helblod.

ved spørgsmål af denne type kan det lokale sygehusapotek kontaktes.

Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker

Formålet med at tilsætte lægemidler til infusionsvæsker kan være at indgive

lægemidlet som infusion. Hermed opnår man,

• at sikre en konstant dosering af lægemidlet

• at lægemidlet tilføres over længere tid

• at nedsætte risiko for flebitter.

Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker kan ikke foregå kritikløst, idet

• lægemidlet kan være uforligeligt med infusionsvæsken

• infusionsvæsken kan blive kontamineret på grund af mangelfuld aseptik under

tilsætningen.

Overvejelser inden tilsætning

Hvis et lægemiddel blandes i en infusionsvæske, det ikke er forligeligt med, kan der ske

• udfældning

• nedbrydning (hydrolyse og oxidation).

Andre parametre kan have betydning for lægemidlernes fysiske og kemiske stabilitet:

• Forskelle i pH

• Adsorption til emballagen

• Lyspåvirkning

• Temperaturpåvirkning.

Resultatet er normalt, at lægemiddelstoffet ændrer sig, og der ses nedsat terapeutisk

effekt, ligesom direkte skadelig virkning på patienten kan forekomme.

Desuden kan lægemidlet påvirkes mikrobielt, dvs.:

• Kontaminering.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 27 24/01/11 10:11:44


28

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

Hver gang et lægemiddel skal blandes i en infusionsvæske, må det vurderes, om

lægemiddel og infusionsvæske er forligelige. I nogle tilfælde findes det pågældende

lægemiddel som infusionskoncentrat beregnet til opblanding i en infusionsvæske.

Ofte må man dog i stedet bruge en injektionsvæske, der er beregnet til direkte injektion,

og som derfor ikke ukritisk kan blandes i infusionsvæsker. Dette gøres f.eks. i tilfælde,

hvor kontinuerlig infusion ønskes i stedet for bolusinjektion.

Udfældning

Mange lægemidler er svage syrer eller svage baser, hvis opløselighed er stærkt afhængig

af væskens pH. Hvis infusionsvæskens pH afviger væsentligt fra lægemidlets, kan der

derfor ske udfældning.

udfældning kan også ske på grund af andre ioner i opløsningen, især calcium og

magnesium, der danner tungtopløselige salte med andre stoffer, f.eks. phosphat.

udfældning kan ske med det samme eller i løbet af timer. Det er derfor vigtigt at følge

væskens udseende jævnligt. Opaliserende væsker kan være tegn på udfældning.

Ikke alle udfældninger er synlige for det blotte øje.

Nedbrydning

Nogle lægemidler nedbrydes ved hydrolyse, dvs. spaltning af lægemidlet i vand.

Dette sker f.eks. for penicillin, når pH i væsken afviger væsentligt fra området 6,5-7.

Andre lægemidler oxideres, dvs. iltes. Dette sker f.eks. for noradrenalin og morfin, som

oxideres til uvirksomme, farvede forbindelser. Derfor er visse injektionspræparater

stabiliseret med antioxidanter. Denne virkning forsvinder hurtigt ved opblanding i

en infusionsvæske; derfor skal den færdigblandede væske bruges straks.

Forskelle i pH

Som en tommelfingerregel bør 2 lægemidler med en forskel på mere end 2 pH-enheder

ikke blandes. Omvendt kan det ikke konkluderes, at 2 lægemidler kan blandes, hvis

pH-forskellen er inden for denne ramme.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 28 24/01/11 10:11:44


TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER 29

Adsorption til emballagen

visse lægemidler adsorberes til lægemidlets emballage, f.eks. glycerylnitrat og insulin.

Derfor kan man ikke regne med, at den dosis, der er i infusionsposen, er den dosis,

som patienten får. Oftest bliver denne type lægemidler doseret efter klinisk respons.

Lyspåvirkning

Lægemidler og emballage kan være følsomme overfor lyspåvirkning, og derfor skal de

beskyttes mod lys. Specifikke oplysninger findes i Lægemiddelstyrelsens produktresumé

pkt. 6.4, Særlige opbevaringsforhold.

Temperaturpåvirkning

Ikke alle lægemidler tåler rumtemperatur, så vær opmærksom på det enkelte

lægemiddels opbevaringsbetingelse. Specifikke oplysninger findes i Lægemiddelstyrelsens

produktresumé pkt. 6.4, Særlige opbevaringsforhold.

Kontaminering

Når et lægemiddel er anbrudt, er det ikke længere sterilt.

Infusionsvæsker og -koncentrater samt visse injektionsvæsker indeholder ikke

konser veringsmiddel, derfor er holdbarheden kortere for disse lægemidler end de

konser verede. Flere oplysninger i dette hæfte under “Anvendelse efter anbrud” s. 32.

Når et konserveret injektionspræparat opblandes i en anden væske, f.eks. en infusionsvæske,

så er den blandede væske ikke længere konserveret, da koncentrationen

af konserveringsmiddel er for lav til at have konserverende effekt.

Det er vigtigt at anvende aseptisk teknik, når sterile lægemidler håndteres. For aseptisk

teknik, se sygehusets hygiejnevejledning.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 29 24/01/11 10:11:44


30

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

Særlige tilfælde

Tilsætningsstoffer

Lægemidler tilsættes nogle gange hjælpesstoffer, f.eks. antioxidanter og

konserveringsmidler.

Antioxidant kan f.eks. være natriummetabisulfit. Dette hjælpestof tilsættes i visse

tilfælde morfin og adrenalin, som begge er særligt følsomme for ilt.

Konserveringsmidler kan ved intravenøs indgift forårsage en uhensigtsmæssig

virkning. I den forbindelse kan nævnes parabener, som kan være allergifremkaldende

samt benzylalkohol, der er toksisk for præmature.

Oplysninger om indhold af eventuelle hjælpesstoffer kan f.eks. ses på etiketten eller

i Lægemiddelstyrelsens produktresumé pkt. 6.1, Hjælpestoffer.

Flere lægemidler i samme infusionsvæske

Normalt bør der kun sættes ét lægemiddel til en infusionsvæske, idet tilsætning af

to eller flere stoffer yderligere komplicerer forholdene omkring forligelighed og

holdbarhed. Der findes dog oplysninger om flere lægemidler tilsat samme væske.

Hvis det bliver aktuelt, så kontakt det lokale sygehusapotek.

Rutinemæssig tilsætning af et bestemt lægemiddel

Hvis der ofte er behov for at tilsætte et bestemt lægemiddel til en bestemt

infusionsvæske, kan det være en god idé at spørge det lokale sygehusapotek,

om det er muligt at fremstille den ønskede kombination, så den er klar til brug.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 30 24/01/11 10:11:44


TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 31 24/01/11 10:11:44

31


32

TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

Anvendelse efter anbrud

Opbevaringstid for sterile lægemidler efter anbrud på sygehusafdelinger.

Injektionsvæsker

Maksimal opbevaringstid

Konserveret Ukonserveret

• ampuller – Må ikke opbevares

• hætteglas 28 dage 24 timer (2-8˚ C)

• kassetter/pumper Ingen generelle regler Ingen generelle regler

Infusionsvæsker – 24 timer (2-8˚ C)

Infusionsvæsker tilsat andre – 24 timer (2-8˚ C)

lægemidler

Infusionsvæsker i – Ingen generelle regler

kassetter/pumper

Koncentrater til infusionsvæsker

• ampuller – Må ikke opbevares

• hætteglas – 24 timer (2-8˚ C)

Skyllevæsker – Må ikke opbevares

Øjen- og øredråber samt

øjenbadevande

• til beskadigede – Må ikke opbevares

øjne/kirurgisk brug

• til anden anvendelse 28 dage Må ikke opbevares

Øjensalver 28 dage 28 dage

Sterile salver, geler, cremer Se produktinformation Må ikke opbevares

og kutane opløsninger samt

præparater til sårbehandling

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 32 24/01/11 10:11:45


TILSæTNING AF LæGEMIDLER TIL INFuSIONSvæSKER

Eventuel anden holdbarheds- og opbevaringsangivelse på pakningen går forud

for retningslinjerne i skemaet.

Påbegynd infusionen umiddelbart efter opblanding på afdelingen på grund af risiko

for mikrobiologisk forurening.

Skriv dato, klokkeslæt og dine initialer på etiketten, når du bryder pakningen.

I skemaet ses den samlede opbevaringstid efter anbrud for sterile lægemidler.

Skemaet angiver udelukkende opbevaringstiden før administration og ikke

opbe varings tiden inklusiv administration. Det anbefales dog fortsat at påbegynde

administrationen umiddelbart efter anbrud af mikrobiologiske hensyn.

vær opmærksom på, at i de 24 timers opbevaringstid for infusionsvæsker indgår den

tid, som det tager infusionsvæsken at opnå stuetemperatur, før den indgives.

Den tid, det tager en kold væske at opnå stuetemperatur, er:

• 1000 ml – 4 timer

• 500 ml – 4 timer

• 250 ml – 3 timer

• 100 ml – 2 timer.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 33 24/01/11 10:11:45

33


Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 34 24/01/11 10:11:45


SAD-infusionsvæsker

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 35 24/01/11 10:11:45


36

SAD-INFuSIONSvæSKER

Oversigt over SAD-infusionsvæsker – skematisk

Infusionsvæske Natrium Kalium Calcium Magnesium

Na + K + Ca 2+ Mg 2+

Bupivacain-morfin SAD 148

2,5 mg/ml + 50 µg/ml 3)

Darrow-glukose SAD 31 9

mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l

Elektrolyt SAD 1) 100 50 9 10

Glukose SAD 100 g/l

Glukose SAD 200 g/l

Glukose SAD 500 g/l

Glukose isotonisk SAD

Glukose-kaliumfosfat SAD 2) 25

Hydreringsvæske SAD 100

Kalium-natrium-glukose SAD 40 20

Kalium-natrium-klorid SAD 103 51

Kaliumklorid SAD 153

Kaliumklorid-glukose SAD 51

Lidokain SAD 2 g/l 3)

Lidokain SAD 5 g/l 3)

Metronidazol SAD 5 mg/ml 3) 135

Natriumklorid SAD 100 g/l 1711

Natriumklorid iso. SAD 154

Natriumklorid-glukose iso. SAD 77

Ringer-klorid SAD 147 4 2,3

Ringer-laktat SAD 130 4 1,4

1) Indeholder pr. liter tillige 6 mikromol kobber, 100 mikromol zink, 1,3 mikromol iodid. 2) Indeholder pr. liter

tillige 25 mmol phosphat. 3) Se præparatbeskrivelser for øvrige indholdsstoff er.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 36 24/01/11 10:11:46


SAD-INFuSIONSvæSKER 37

Chlorid Lactat Acetat Glukose- kJ (kcal)/l mosm/l pH

Cl - monohy- ca. ca.

mmol/l mmol/l mmol/l drat g/l

155 310 ca. 5,5

26 14 55 850 (200) 360 ca. 5,5

178 20 100 1550 (370) 870 ca. 4,5

100 1550 (370) 500 3,5-6,5

200 3100 (740) 1000 3,5-6,5

500 7750 (1850) 2500 2,4-4,0

55 850 (200) 280 3,5-6,5

275 4260 (1020) 1440 ca. 4

70 30 200 ca. 6

60 50 780 (190) 370 ca. 4,5

154 310 ca. 6

153 310 ca. 5,5

51 37,5 580 (140) 290 3,5-6,5

6,9 55 850 (200) 290 ca. 5

17 55 850 (200) 310 ca. 5

127 270 ca. 5

1711 3420 ca. 6

154 310 3,5-7,0

77 27,5 430 (100) 290 ca. 4,5

156 310 ca. 6

109 28 270 ca. 6

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 37 24/01/11 10:11:47


38

SAD-INFuSIONSvæSKER

Oversigt: SAD-infusionsvæsker efter ATC-kode

B05BA Opløsninger til parenteral ernæring

Kulhydrater

Glukose SAD infusionsvæske 100 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Glukose SAD infusionsvæske 200 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Glukose SAD infusionsvæske 500 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Glukose isotonisk SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

B05BB Opløsninger med virkning på elektrolytbalancen

Elektrolytter

Hydreringsvæske SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Kalium-natriumklorid SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Kaliumklorid SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Natriumklorid isotonisk SAD infusionsvæske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Natriumklorid SAD infusionsvæske 100 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Ringer-klorid SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Ringer-laktat SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Elektrolytter med kulhydrater

Darrow-glukose SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Elektrolyt SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Glukose-kaliumfosfat SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Kalium-natrium-glukose SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Kaliumklorid-glukose SAD infusionsvæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Natriumklorid-glukose isotonisk SAD infusionsvæske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

N02AA Naturlige opiumsalkaloider

Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske 2,5 mg/ml + 50 mikrog/ml . . . . . . . . . . 42

C01BB Antiarytmikum

Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Lidokain SAD infusionsvæske 5 g/l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

J01XD Imidazol-derivater

Metronidazol SAD infusionsvæske 5 mg/ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 38 24/01/11 10:11:47


SAD-INFuSIONSvæSKER

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 39 24/01/11 10:11:47

39


Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 40 24/01/11 10:11:47


SAD-infusionsvæsker,

præparatspecifikt

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 41 24/01/11 10:11:47


42

SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Bupivacain-morfin SAD infusionsvæske,

2,5 mg/ml + 50 mikrogram/ml

Koncentration

1 liter (=1005 g) indeholder:

Bupivacainhydrochlorid . . . . . . . . . . . . . . .2,50 g

Morphinhydrochlorid. . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,62 g

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

7 mmol bupivacain

0,1 mmol morphin

155 mmol chlorid

148 mmol natrium

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: Ca. 5,5.

Isotonisk, osmolariteten ca. 310 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Postoperativ, epidural smertebehandling.

Dosering og indgivelsesmåde

Individuel. Normalt 5 ml/time (= bupivacain 12,5 mg/time og morfin 0,25 mg/time)

givet epiduralt som kontinuerlig infusion. Indgives ved hjælp af doseringspumpe.

Dosisreduktion tilrådes ved ældre og børn samt ved nedsat lever- og nyrefunktion.

Se produktresuméet.

Særlige oplysninger


Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8˚ C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 42 24/01/11 10:11:47


Darrow-glukose SAD infusionsvæske

SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Koncentration

1 liter (=1021 g) indeholder:

Kaliumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 mg

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 g

Natriumlactat, vandfrit . . . . . . . . . . . . . . . .1,56 g

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 g svarende til 50 g glucose vandfrit

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

9 mmol kalium

31 mmol natrium

26 mmol chlorid

14 mmol lactat

278 mmol glucose

Energiindhold pr. liter: Ca. 850 kJ (200 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs til svagt gul væske.

pH: Ca. 5,5 (stødpude).

Let hypertonisk, osmolariteten ca. 360 mosm/l.

Lactat metaboliseres i leveren til hydrogencarbonat (bicarbonat), hvorfor opløsningen

i organismen kan fremkalde baseose (alkalose).

Terapeutiske indikationer

Elektrolyt- og kulhydratopløsning til intravenøs væsketerapi. Elektrolyt- og væsketab,

hvor man ønsker at tilføre organismen energi. Fortrinsvis til børn med ringe elektrolyttab.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen afhænger af patientens elektrolytstatus.

Infusionshastighed:

Infusionshastigheden bør ikke overstige patientens glucoseoxidationskapacitet

for at undgå hyperglycæmi. Derfor varierer den maksimale doseringshastighed fra

5 mg glucose/kg/min for voksne til 10-18 mg glucose/kg/min for babyer og børn

afhængig af alderen og den totale legemsmasse.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 43 24/01/11 10:11:47

43


44

SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Særlige oplysninger

Hyperglycæmi og glucosuri kan forekomme ved for hurtig indgift. Kan give venebeskadigelse

med trombedannelse, hvis det gives i perifere vener. Paravenøs infusion

kan give nekroser. Infusionen skal stoppes straks og kateteret fjernes.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinind gift.

Glucosetilførsel vil hos kristisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på

grund af insulinresistens.

ved mistanke om thiaminmangel, f. eks. ved langvarigt, skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå udvikling

af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol kan der og

opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring i mere end 1 uge.

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige og

hypoosmotiske infusionsvæsker.

Hos nyfødte kan forekomme hypoglycæmi, hvis moderen har fået glucoseholdige

infusionsvæsker i timerne før fødslen. For stor glucosetilførsel kan medføre hyperventilation

eller kuldioxidretention.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Infusion med kaliumholdige væsker bør ske under nøje kontrol af plasma-kalium.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 44 24/01/11 10:11:47


Elektrolyt SAD infusionsvæske

SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Koncentration

1 liter (=1039 g) indeholder:

Calciumchloriddihydrat . . . . . . . . . . . . . .1,32 g

Kobberacetatmonohydrat . . . . . . . . . . . .1,2 mg

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . 100 g svarende til 91 g glucose vandfrit

Kaliumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,73 g

Magnesiumchloridhexahydrat . . . . . . . . . .2 g

Natriumacetattrihydrat . . . . . . . . . . . . . .2,72 g

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,68 g

Natriumiodid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,2 mg

Zinkacetatdihydrat . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mg

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

9 mmol calcium

50 mmol kalium

10 mmol magnesium

100 mmol natrium

20 mmol acetat

178 mmol chlorid

6 mikromol kobber

100 mikromol zink

1,3 mikromol iodid

505 mmol glucose

Energiindhold pr. liter: 1550 kJ (370 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs til svagt gullig væske.

pH: Ca. 4,5.

Stærkt hypertonisk, osmolariteten ca. 870 mosm/l.

Terapeutiske indikationer

Elektrolytopløsning til intravenøs væsketerapi. Hos patienter med store gastrointestinale

væsketab p.g.a. opkastninger, diaré eller høje tyndtarmsstomier er behovet for vand og

flere mineraler, især natrium, øget. Middel til dækning af væsketab og som energikilde.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 45 24/01/11 10:11:48

45


46 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen er individuel. Indgift i stor vene eller central vene tilrådes. Anvendes ved

tilstande med behov for parenteral tilførsel af elektrolytter, sporstoffer og energi under

begrænset væskeindgift. Kan gives i kombination med aminosyrer, kulhydrat og fedt.

Infusionshastighed:

Der bør ikke gives mere end 550 mg glucosemonohydrat svarende til 500 mg vandfri

glucose (5,5 ml)/kg/time. Doseringen afhænger af patientens kaliumstatus. Der bør

almindeligvis ikke infunderes mere end 0,5 mmol kalium (10 ml)/kg/time.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kritisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling

på grund af insulinresistens.

Særlige oplysninger

Hyperglycæmi og glucosuri kan forekomme ved for hurtig indgift. Kan give venebeskadigelse

med trombedannelse, hvis det gives i perifere vener. Paravenøs infusion

kan give nekroser. Kalium gives bedst gennem en stor vene for at undgå veneirritation.

Mindre mængder kalium kan gives gennem perifert drop.

ved mistanke om thiaminmangel, f. eks. ved langvarigt, skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå

udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol

kan der også opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring i mere

end 1 uge.

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige og

hypoosmotiske infusionsvæsker. Hos nyfødte kan forekomme hypoglycæmi, hvis

moderen har fået glucoseholdige infusionsvæsker i timerne før fødslen. For stor

glucosetilførsel kan medføre hyperventilation eller kuldioxidretention.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 46 24/01/11 10:11:48


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Infusion med kaliumholdige væsker bør ske under nøje kontrol af plasmakalium.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 47 24/01/11 10:11:48

47


48 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Glukose SAD infusionsvæske 100 g/l

Koncentration

1 liter (=1032 g) indeholder:

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . 100 g svarende til 91 g glucose vandfrit

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

505 mmol glucose.

Energiindhold pr. liter: Ca. 1550 kJ (370 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs til svagt gullig væske.

pH: 3,5-6,5.

Hypertonisk, osmolariteten ca. 500 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Intravenøs ernæring.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen er individuel. Indgives i CvK eller stor vene.

Infusionshastighed:

Der bør almindeligvis ikke infunderes mere end 550 mg glucosemonohydrat svarende

til 500 mg vandfrit glucose (5,5 ml)/kg/time.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kritisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på

grund af insulinresistens.

Særlige oplysninger

Hyperglycæmi og glucosuri kan forekomme ved for hurtig indgift.

Paravenøs infusion kan give nekroser. Infusionen skal stoppes straks og kateteret fjernes.

ved mistanke om thiaminmangel, f. eks. ved langvarigt, skadeligt overforbrug af

alkohol, er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at

undgå udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af

alkohol kan der også opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring

i mere end 1 uge.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 48 24/01/11 10:11:48


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige og

hypoosmotiske infusionsvæsker.

Hos nyfødte kan forekomme hypoglycæmi, hvis moderen har fået glucoseholdige

infusionsvæsker i timerne før fødslen. For stor glucosetilførsel kan medføre

hyperventilation eller kuldioxidretention.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 49 24/01/11 10:11:48

49


50 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Glukose SAD infusionsvæske 200 g/l

Koncentration

1 liter (=1066 g) indeholder:

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . 200 g svarende til 182 g glucose vandfrit

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

1009 mmol glucose

Energiindhold pr. liter: Ca. 3100 kJ (740 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs til svagt gullig væske.

pH: 3,5-6,5.

Stærkt hypertonisk, osmolariteten ca. 1000 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Intravenøs ernæring.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen er individuel. Indgives i CvK eller i stor vene.

Infusionshastighed:

Der bør almindeligvis ikke infunderes mere end 550 mg glucosemonohydrat

svarende til 500 mg vandfrit glucose (2,75 ml)/kg/time.

Særlige oplysninger

Hyperglycæmi og glucosuri kan forekomme ved for hurtig indgift. Kan give flebitis

med trombedannelse, hvis det gives i perifere vener.

Paravenøs infusion kan give nekroser. Infusionen skal stoppes straks og kateteret fjernes.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kritisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på

grund af insulinresistens.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 50 24/01/11 10:11:48


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

ved mistanke om thiaminmangel, f. eks. ved langvarigt, skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå

udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol

kan der også opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring i mere

end 1 uge.

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige og

hypoosmotiske infusionsvæsker.

Hos nyfødte kan forekomme hypoglycæmi, hvis moderen har fået glucoseholdige

infusionsvæsker i timerne før fødslen. For stor glucosetilførsel kan medføre

hyperventilation eller kuldioxidretention.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 51 24/01/11 10:11:48

51


52 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Glukose SAD infusionsvæske 500 g/l

Koncentration

1 liter (=1166 g) indeholder:

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . 500 g svarende til 455 g glucose vandfrit

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

2523 mmol glucose

Energiindhold pr. liter: Ca. 7750 kJ (1850 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs til svagt gullig væske.

pH: 2,4-4,0.

Stærkt hypertonisk, osmolariteten ca. 2500 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Intravenøs ernæring.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen er individuel. Indgives i CvK.

Infusionshastighed:

Der bør almindeligvis ikke infunderes mere end 550 mg glucosemonohydrat svarende

til 500 mg vandfrit glucose (1,1 ml)/kg/time.

Særlige oplysninger

Bør kun gives i CvK. Hyperglycæmi og glucosuri kan forekomme ved for hurtig indgift.

Kan give flebitis med trombedannelse, hvis det gives i perifere vener.

Paravenøs infusion kan give nekroser. Infusionen skal stoppes straks og kateteret fjernes.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kritisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på

grund af insulinresistens.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 52 24/01/11 10:11:48


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

ved mistanke om thiaminmangel, f. eks. ved langvarigt, skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå

udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol

kan der også opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring i mere

end 1 uge.

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige

og hypoosmotiske infusionsvæsker.

Hos nyfødte kan forekomme hypoglycæmi, hvis moderen har fået glucoseholdige

infusionsvæsker i timerne før fødslen. For stor glucosetilførsel kan medføre

hyperventilation eller kuldioxidretention.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 53 24/01/11 10:11:48

53


54 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Glukose isotonisk SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (=1020 g) indeholder:

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . 55 g svarende til 50 g glucose vandfrit

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

278 mmol glucose

Energiindhold pr. liter: Ca. 850 kJ (200 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: 3,5-6,5.

Isotonisk, osmolariteten ca. 280 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Kulhydratopløsning til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen er individuel.

Infusionshastighed:

Der bør almindeligvis ikke infunderes mere end 550 mg glucosemonohydrat

svarende til 500 mg vandfrit glucose (10 ml)/kg/time.

Særlige oplysninger

Hyperglycæmi og glucosuri kan forekomme ved for hurtig indgift.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kritisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på

grund af insulinresistens.

ved mistanke om thiaminmangel, f. eks. ved langvarigt, skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå

udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol

kan der også opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring i mere

end 1 uge.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 54 24/01/11 10:11:48


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige og

hypoosmotiske infusionsvæsker.

Hos nyfødte kan forekomme hypoglycæmi, hvis moderen har fået glucoseholdige

infusionsvæsker i timerne før fødslen. For stor glucosetilførsel kan medføre

hyperventilation eller kuldioxidretention.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 55 24/01/11 10:11:48

55


56 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Glukose-kaliumfosfat SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (=1092 g) indeholder:

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . . . 275 g svarende til 250 g glucose vandfrit

Kaliumdihydrogenphosphat . . . . . . . . . . 3,4 g

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

25 mmol kalium

25 mmol phosphat

1388 mmol glucose

Energiindhold pr. liter: Ca. 4260 kJ (1020 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs til svagt gul væske.

pH: Ca. 4.

Stærkt hypertonisk, osmolariteten ca. 1440 mosm/l.

Terapeutiske indikationer

Elektrolyt- og kulhydratopløsning til intravenøs væsketerapi.

Middel til parenteral tilførsel af energi, kalium og phosphat.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen er individuel. Gives i stor central vene.

Infusionshastighed:

Der bør almindeligvis ikke infunderes mere end 550 mg glucosemonohydrat svarende

til 500 mg vandfrit glucose (2 ml)/kg/time.

Doseringen afhænger af patientens kaliumstatus. Der bør almindeligvis ikke infunderes

mere end 0,5 mmol kalium (20 ml)/kg/time.

Særlige oplysninger

Hyperglycæmi og glucosuri kan forekomme ved for hurtig indgift. Kan give flebitis

med trombedannelse, hvis det gives i perifere vener. Paravenøs infusion kan give

nekroser; infusionen skal stoppes straks og kateteret fjernes.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 56 24/01/11 10:11:48


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Kalium gives bedst gennem en stor vene for at undgå veneirritation. Mindre mængder

kalium kan gives gennem perifert drop.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kritisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på grund

af insulinresistens.

ved mistanke om thiaminmangel, f. eks. ved langvarigt, skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå udvikling

af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol kan der og

opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring i mere end 1 uge.

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige og

hypoosmotiske infusionsvæsker.

Hos nyfødte kan forekomme hypoglycæmi, hvis moderen har fået glucoseholdige

infusionsvæsker i timerne før fødslen. For stor glucosetilførsel kan medføre

hyperventilation eller kuldioxidretention.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 57 24/01/11 10:11:48

57


58 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Hydreringsvæske SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (1004 g) indeholder:

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,09 g

Natriumlactat, vandfrit . . . . . . . . . . . . . . .3,34 g

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

100 mmol natrium

70 mmol chlorid

30 mmol lactat

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: Ca. 6 (stødpude).

Hypotonisk, osmolariteten ca. 200 mosm/l.

Lactat metaboliseres i leveren til hydrogencarbonat (bicarbonat), hvorfor opløsningen

i organismen kan fremkalde baseose (alkalose). Omsætningen sker langsomt, maksimal

effekt opnås efter 1-2 timer.

Terapeutiske indikationer

Elektrolytopløsning til intravenøs væsketerapi.

Middel til korrektion ved forstyrrelser i væskebalancen. Metabolisk acidose.

væskemangeltilstande, specielt med hypertonicitet, f.eks. diabetisk koma.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen er individuel. Sædvanligvis 6-7 liter i.v. i døgnet ved diabetisk koma.

Særlige oplysninger

Metabolisk baseose (alkalose) ved infusion af større mængder. Lungeødem ved

overdosering eller for hurtig infusion.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen. Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 58 24/01/11 10:11:48


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Kalium-natrium-glukose SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (=1020 g) indeholder:

Kaliumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 g

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,3 g

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 g svarende til 45,5 g glucose vandfrit

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

20 mmol kalium

40 mmol natrium

60 mmol chlorid

252 mmol glucose

Energiindhold pr. liter: Ca. 780 kJ (190 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: Ca. 4,5.

Let hypertonisk, osmolariteten ca. 370 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Elektrolyt- og kulhydratopløsning til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosis afhænger af patientens alder, legemsvægt og kliniske tilstand. Den basale

væsketilførsel er 1-2 l/døgn.

Infusionshastighed:

Bør normalt ikke overskride 14 ml/kg/time til voksne. væskemængder over 1000 ml/

time bør gives med forsigtighed.

Særlige oplysninger

Hyperglycæmi og glucosuri kan forekomme ved for hurtig indgift.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kritisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på

grund af insulinresistens.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 59 24/01/11 10:11:48

59


60 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

ved mistanke om thiaminmangel, f. eks. ved langvarigt, skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå

udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol

kan der også opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring i mere

end 1 uge.

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige og

hypoosmotiske infusionsvæsker.

Hos nyfødte kan forekomme hypoglycæmi, hvis moderen har fået glucoseholdige

infusionsvæsker i timerne før fødslen. For stor glucosetilførsel kan medføre

hyperventilation eller kuldioxidretention.

Risiko for tromboflebit kan reduceres ved at vælge en stor vene til infusion.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 60 24/01/11 10:11:48


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Kalium-natriumklorid SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (=1004 g) indeholder:

Kaliumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,8 g

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 g

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

51 mmol kalium

103 mmol natrium

154 mmol chlorid

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: Ca. 6.

Isotonisk, osmolariteten ca. 310 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Elektrolytopløsning til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen afhænger af patientens elektrolytstatus. Til parenteral substitution af

dagligt natrium- og kaliumtab infunderes 1-1,5 liter i.v./døgn.

Infusionshastighed:

Der bør almindeligvis ikke infunderes mere end 0,5 mmol kalium (10 ml)/ kg/time.

Nedsat dosering ved nedsat nyrefunktion.

Særlige oplysninger

Kalium gives bedst gennem en stor vene for at undgå veneirritation. Mindre

mængder kalium kan gives gennem perifert drop.

Infusion med kaliumholdige væsker bør ske under nøje kontrol af plasmakalium.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen. Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 61 24/01/11 10:11:48

61


62 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Kaliumklorid SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (=1009 g) indeholder:

Kaliumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4 g

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

153 mmol kalium

153 mmol chlorid

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: Ca. 5,5.

Isotonisk, osmolariteten ca. 310 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Hypokaliæmi.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen afhænger af patientens kaliumstatus. Der bør almindeligvis ikke

infunderes mere end 0,5 mmol kalium (3,3 ml)/kg/time.

Særlige oplysninger

Kalium gives bedst gennem en stor vene for at undgå veneirritation. Mindre

mængder kalium kan gives gennem perifert drop. Infusion med kaliumholdige

væsker bør ske under nøje kontrol af plasmakalium.

Må ikke ufortyndet tilsættes infusionsvæsker, der består af emulsioner.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 62 24/01/11 10:11:48


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Kaliumklorid-glukose SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (=1016 g) indeholder:

Kaliumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,8 g

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . . 37,5 g svarende til 34,1 g glucose vandfrit

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

51 mmol kalium

51 mmol chlorid

189 mmol glucose

Energiindhold pr. liter:

Ca. 580 kJ (140 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: 3,5-6,5.

Isotonisk, osmolariteten ca. 290 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Elektrolyt- og kulhydratopløsning til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

Doseringen afhænger af patientens elektrolytstatus.

Til parenteral substitution af dagligt kaliumtab gives 1-1,5 liter i.v./døgn.

Infusionshastighed:

Der bør almindeligvis ikke infunderes mere end 0,5 mmol kalium (10 ml)/kg /time.

Nedsat dosering ved nedsat nyrefunktion.

Særlige oplysninger

Kalium gives bedst gennem en stor vene for at undgå veneirritation. Mindre mængder

kalium kan gives gennem perifert drop.

Infusion med kaliumholdige væsker bør ske under nøje kontrol af plasmakalium.

Hyperglycæmi og glucosuri kan forekomme ved for hurtig indgift.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 63 24/01/11 10:11:48

63


64 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kritisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på

grund af insulinresistens.

ved mistanke om thiaminmangel, f. eks. ved langvarigt, skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå

udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol

kan der også opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring i mere

end 1 uge.

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige og

hypoosmotiske infusionsvæsker.

Hos nyfødte kan forekomme hypoglycæmi, hvis moderen har fået glucoseholdige

infusionsvæsker i timerne før fødslen. For stor glucosetilførsel kan medføre hyperventilation

eller kuldioxidretention.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttes mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 64 24/01/11 10:11:48


Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l

SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Koncentration

1 liter (=1020 g) indeholder:

Lidocainhydrochlorid . . . . . . . . . . . . . . .2 g

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 g svarende til 50 g glucose vandfrit

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

6,9 mmol lidocain

6,9 mmol chlorid

278 mmol glucose

Energiindhold pr. liter:

Ca. 850 kJ (ca. 200 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs til svagt gul væske.

pH: Ca. 5.

Isotonisk, osmolariteten ca. 290 mosm/l.

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af ventrikulære takyarytmier.

ventrikulære ekstrasystoler og ventrikulær takykardi understøttende ved ventrikelflimren

med øget pacemakeraktivitet.

Dosering og indgivelsesmåde

Initialt gives 1-2 mg/kg langsomt i.v. i form af Lidokain SAD injektionsvæske 20 mg/ml, i

løbet af 1-2 minutter, altid under EKG kontrol. virkningen indtræder i løbet af 1-2 minutter

og varer 15-20 minutter. Kan gentages 1-2 gange med 5-10 minutters mellemrum.

Behandlingen fortsættes med Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l eller 5 g/l.

Infusionhastighed: 1-4 mg (0,5-2 ml)/minut.

Også denne infusion bør ske under konstant overvågning af patienten og bedst ved

hjælp af infusionspumpe.

ved hjerteinsufficiens med lungestase og lavt blodtryk bør dosis, specielt initialdosis,

reduceres.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 65 24/01/11 10:11:48

65


66 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Særlige oplysninger

Forsigtighed med større doser ved 2. og 3. grads atrio-ventrikulært blok, anden

udtalt bradykardi, udtalt hjerteinsufficiens og nedsat leverfunktion. Forsigtighed ved

samtidig behandling med beta-blokkere.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kristisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på

grund af insulinresistens.

ved mistanke om thiaminmangel, f.eks. ved langvarigt skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå

udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol

kan der også opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring i mere

end 1 uge.

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige

infusionsvæsker.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 66 24/01/11 10:11:48


Lidokain SAD infusionsvæske 5 g/l

SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Koncentration

1 liter (=1020 g) indeholder:

Lidocainhydrochlorid . . . . . . . . . . . . . . .5 g

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . . 55 g svarende til 50 g glucose vandfrit

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

17 mmol lidocain

17 mmol chlorid

278 mmol glucose

Energiindhold pr. liter:

Ca. 850 kJ (ca. 200 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: Ca. 5.

Isotonisk, osmolariteten ca. 310 mosm/l.

Terapeutiske indikationer

ventrikulære ekstrasystoler og ventrikulær takykardi understøttende ved

ventrikelflimren med øget pacemakeraktivitet.

Dosering og indgivelsesmåde

Initialt gives 1-2 mg/kg langsomt i.v. i form af Lidokain SAD injektionsvæske 20 mg/ml, i

løbet af 1-2 minutter, altid under EKG kontrol. virkningen indtræder i løbet af 1-2 minutter

og varer 15-20 minutter. Kan gentages 1-2 gange med 5-10 minutters mellemrum. Behandlingen

fortsættes med Lidokain SAD infusionsvæske 2 g/l eller 5 g/l.

Infusionshastighed: 1-4 mg (0,2-0,8 ml)/minut.

Også denne infusion bør ske under konstant overvågning af patienten og bedst ved

hjælp af infusionspumpe.

ved hjerteinsufficiens med lungestase og lavt blodtryk bør dosis, specielt initialdosis,

reduceres.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 67 24/01/11 10:11:48

67


68 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Særlige oplysninger

Forsigtighed med større doser ved 2. og 3. grads atrio-ventrikulært blok, anden

udtalt bradykardi, udtalt hjerteinsufficiens og nedsat leverfunktion. Forsigtighed ved

samtidig behandling med beta-blokkere.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kristisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på

grund af insulinresistens.

ved mistanke om thiaminmangel, f.eks. ved langvarigt skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå

udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol

kan der også opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring i mere

end 1 uge.

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige

infusionsvæsker.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 68 24/01/11 10:11:48


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Metronidazol SAD infusionsvæske 5 mg/ml

Koncentration

1 liter (=1005 g) indeholder:

Metronidazol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 g

Dinatriumphosphatdihydrat . . . . . . . . . 750 mg

Citronsyremonohydrat . . . . . . . . . . . . . 440 mg

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4 g

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

135 mmol natrium

127 mmol chlorid

4 mmol hydrogenphosphat

2 mmol citrat

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs til svagt gul væske.

pH: Ca. 5 (stødpude).

Isotonisk, osmolariteten ca. 270 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Forebyggelse og behandling af alvorlige infektioner forårsaget af metronidazolfølsomme

mikroorganismer.

Dosering og indgivelsemåde

Indgives i.v.

Parenteral indgift bør kun anvendes ved akutte livstruende infektioner samt i tilfælde,

hvor peroral eller rektal indgift ikke er mulig.

Dosering er individuel afhængig af indikation. Se i Lægemiddelstyrelsens produktresumé

pkt. 4.2 på www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 69 24/01/11 10:11:48

69


70 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Særlige oplysninger

Dosisreduktion ved svær leverinsufficiens. Kan fremkalde disulfiramlignende reaktion

med alkohol i op til 2 døgn efter behandlingsophør. Samtidig indgift med disulfiram

kan give psykoselignende tilstande. Metronidazol kan forstærke den antikoagulerende

effekt af warfarin og forhøje plasmakoncentrationen af lithium.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 70 24/01/11 10:11:48


Natriumklorid SAD infusionsvæske 100 g/l

Koncentration

1 liter (=1068 g) indeholder:

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

1711 mmol natrium

1711 mmol chlorid

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: Ca. 6

Stærkt hypertonisk, osmolariteten ca. 3420 mosm/l.

SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Terapeutiske indikationer

Elektrolytopløsning til intravenøs væsketerapi. Kan anvendes som supplerende

tilsætningsvæske i specielle tilfælde. Bør forbeholdes specialiserede afdelinger.

Dosering og indgivelsesmåde

Individuelt efter S-natrium-koncentration og patientens vægt.

Infusionshastighed: Dosis gives langsomt over nogle timer.

Særlige oplysninger

Risiko for natriumretention ved hjerte-, lever- og nyreinsufficiens. ved stærkt nedsat nyrefunktion,

hvor indgift er påkrævet, bør der føres nøje kontrol med serumelektrolytter

før og efter infusionen.

Risiko for lungeødem ved overdosering eller for hurtig infusion samt risiko for hyperchloræmisk

acidose ved hurtig infusion af større kvanta.

Paravenøs infusion kan give nekroser. Infusionen skal stoppes straks og kateteret fjernes.

Stor forsigtighed bør udvises ved anvendelse af stærkt hypertoniske infusionsvæsker. ved

svær natriummangel bør natriumkoncentrationen i serum højst øges med 2 mmol/time.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 71 24/01/11 10:11:49

71


72 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Opbevaringsbetingelser

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Efter anbrud kan infusionsvæsken opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 72 24/01/11 10:11:49


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Natriumklorid isotonisk SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (=1004 g) indeholder:

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 g

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

154 mmol natrium

154 mmol chlorid

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: 3,5-7,0.

Isotonisk, osmolariteten ca. 310 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Elektrolytopløsning til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

0,5-2 liter i.v.

Infusionshastighed:

Efter behov, sædvanligvis ikke over 500 ml pr. time.

Særlige oplysninger

ved hyponatriæmi bør korrektionen af S-natrium sædvanligvis ikke overstige

10 mmol/l/døgn.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 73 24/01/11 10:11:49

73


74 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Natriumklorid-glukose isotonisk SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (=1012 g) indeholder:

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5 g

Glucosemonohydrat . . . . . . . . . . . . . . . . 27,5 g svarende til 25 g glucose vandfrit

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

77 mmol natrium

77 mmol chlorid

139 mmol glucose

Energiindhold pr. liter

ca. 430 kJ (100 kcal).

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: Ca. 4,5.

Isotonisk, osmolariteten ca. 290 mosm/l.

Terapeutisk indikation

Elektrolyt- og kulhydratopløsning til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering er individuel. Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr

på grund af risiko for hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Infusionshastighed:

Der bør almindeligvis ikke infunderes mere end 550 mg glucosemonohydrat svarende

til 500 mg vandfrit glucose (20 ml)/kg/time.

Særlige oplysninger

Hyperglycæmi og glucosuri kan forekomme ved for hurtig indgift.

Hos patienter med diabetes mellitus kræver glucosetilførsel altid samtidig insulinindgift.

Glucosetilførsel vil hos kritisk syge patienter også ofte kræve insulinbehandling på

grund af insulinresistens.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 74 24/01/11 10:11:49


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

ved mistanke om thiaminmangel, f. eks. ved langvarigt, skadeligt overforbrug af alkohol,

er det vigtigt at give store doser thiamin inden evt. glucosetilførsel for at undgå

udvikling af Wernicke-Korsakoffs syndrom. Hos patienter uden overforbrug af alkohol

kan der også opstå thiaminmangel ved svær sygdom og parenteral ernæring

i mere end 1 uge.

ved akutte hjernetraumer bør man være tilbageholdende med glucoseholdige og

hypoosmotiske infusionsvæsker.

Hos nyfødte kan forekomme hypoglycæmi, hvis moderen har fået glucoseholdige

infusionsvæsker i timerne før fødslen. For stor glucosetilførsel kan medføre

hyperventilation eller kuldioxidretention.

Bør ikke gives sammen med blod eller med samme udstyr på grund af risiko for

hæmolyse og aggregation af blodlegemer.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger:

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 75 24/01/11 10:11:49

75


76 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Ringer-klorid SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (=1004 g) indeholder:

Calciumchloriddihydrat . . . . . . . . . . . . 335 mg

Kaliumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mg

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6 g

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

2,3 mmol calcium

4 mmol kalium

147 mmol natrium

156 mmol chlorid

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: Ca. 6.

Isotonisk, osmolariteten ca. 310 mosm/l. Elektrolytsammensætningen er nær den

fysiologiske.

Terapeutiske indikationer

Elektrolytopløsning til intravenøs væsketerapi. Store væsketab, f.eks. ved forbrændinger,

ved blodtab (op til 1,5 l) og som foreløbig behandling, indtil blodtransfusion kan

foretages. Almindelig daglig væskesubstitution.

Dosering og indgivelsesmåde

0,5-1 liter i.v. efter behov.

Infusionshastighed: Bør sædvanligvis ikke overskride 500 ml pr. time.

Særlige oplysninge

Hurtig infusion af større kvanta kan medføre hyperchloræmisk acidose. Overdosering

eller hurtig infusion kan medføre lungeødem. Må ikke blandes med citratblod eller

andre blodprodukter, som reagerer med calciumionerne i præparatet.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 76 24/01/11 10:11:49


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 77 24/01/11 10:11:49

77


78 SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Ringer-laktat SAD infusionsvæske

Koncentration

1 liter (=1004 g) indeholder:

Calciumchloriddihydrat . . . . . . . . . . . . 201 mg

Kaliumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mg

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 g

Natriumlactat, vandfrit . . . . . . . . . . . . . . .3,1 g

i vand til injektionsvæsker,

svarende til:

1,4 mmol calcium

4 mmol kalium

130 mmol natrium

109 mmol chlorid

28 mmol lactat

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: Ca. 6 (stødpude).

Isotonisk, osmolariteten ca. 270 mosm/l.

Lactat metaboliseres i leveren til hydrogencarbonat (bicarbonat), hvorfor opløsningen

i organismen kan fremkalde baseose (alkalose). Omsætningen sker langsomt, maksimal

effekt opnås efter 1-2 timer.

Terapeutisk indikation

Elektrolytopløsning til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering er individuel.

Infusionshastighed:

Normalt ikke over 500 ml/time til voksne. Ved blod- og væsketab med sikker hypovolæmi

kan initial væsketilførsel ske betydelig hurtigere.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 78 24/01/11 10:11:49


SAD-INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Særlige oplysninger

Risiko ved metabolisk baseose (alkalose) ved infusion af større kvanta.

Må ikke blandes med citratblod eller andre blodprodukter, som reagerer med

calciumionerne i præparatet.

Kendt uforligelighed: Hydrogencarbonat, sulfat samt phosphat. Tilsætning af lægemidler

bør undgås pga. stødpudekapacitet.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i originalemballagen.

Opbevares beskyttet mod direkte sollys.

Efter anbrud må infusionsvæsken maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 79 24/01/11 10:11:49

79


Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 80 24/01/11 10:11:49


SADkoncentrater

til

infusionsvæsker,

præparatspecifikt

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 81 24/01/11 10:11:49


82 SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Acetylcystein SAD koncentrat

til infusionsvæske 200 mg/ml

Koncentration

1 ml indeholder:

Acetylcystein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 mg

Dinatriumedetat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 mg

i vand til injektionsvæsker, pH-justeret med natriumhydroxid

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: 6,0-7,5.

Terapeutisk indikation

Paracetamolforgiftning.

Dosering og indgivelsesmåde

Infusionskoncentrater må ikke gives ufortyndede.

Max. koncentration: Ukendt.

Blandes hyppigst i glucose isotonisk infusionsvæske.

Dosis voksne og børn > 12 år:

Fase 1.

Bolus 150 mg/kg blandes i 200-300 ml isotonisk glucose infusionsvæske og

infunderes over 15 minutter.

Fase 2.

50 mg/kg i 500 ml isotonisk glucose infusionsvæske og infunderes over 4 timer.

Fase 3.

100 mg/kg blandes i 1000 ml isotonisk glucose infusionsvæske og infunderes

over 16 timer.

Fase 4.

Gentagelse af punkt 3.

Er koagulationsfaktor II-vII-X(PP)/ »international normalized ratio« (INR) i

normalområdet efter 36 timers acetylcystein-infusion, kan behandlingen afbrydes.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 82 24/01/11 10:11:49


SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Øvrige patienter behandles kontinuerligt med acetylcystein som nævnt under fase 4,

indtil PP er stigende (INR faldende) ved tre på hinanden følgende målinger med

mindst 6 timers interval.

Dosis børn < 12 år:

Samme dosisregime som voksne, men for at undgå et for stort væskeindtag

bør den indgivne mængde infusionsvæske reduceres. Se Lægemiddelstyrelsens

produktresumé, www.produktresume.dk

Særlige oplysninger

vær opmærksom på risikoen for anafylaksi.

Opblanding før administration

Kan blandes med:

Natriumchlorid isotonisk infusionsvæske

Glucose isotonisk infusionsvæske.

Opbevaringsbetingelser

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Efter anbrud må infusionskoncentratet maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 83 24/01/11 10:11:49

83


84

SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Glycerylnitrat SAD koncentrat

til infusionsvæske 5 mg/ml

Koncentration

1 ml indeholder:

Glycerylnitrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mg

i ethanol 96 %

svarende til

0,022 mmol glycerylnitrat

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

Terapeutiske indikationer

ustabil angina pectoris. Hjerteinsufficiens efter hjertekirurgi. Kontrolleret hypotension.

Dosering og indgivelsesmåde

Infusionskoncentrater må ikke gives ufortyndede.

Maksimal koncentration: 0,4 mg/ml.

Dosering og behandlingstiden er individuel og skal styres efter det kliniske respons. Infusionshastighed:

Initialt 0,2-0,5 mikrog/kg/minut, ved kontrolleret hypotension under operationer

eventuelt højere. Herefter baseres doseringen på kontinuerlig kontrol af blodtryk og puls.

Opblanding før administration

Kan blandes med:

Natriumchlorid isotonisk infusionsvæske

Glucose isotonisk infusionsvæske.

Opbevaringsbetingelser

Skal opbevares i køleskab (2-8° C).

Skal opbevares i originalemballage.

Efter anbrud må infusionskoncentratet maksimalt opbevares i 24 timer v. 2-8° C.

Yderligere oplysninger

OBS! Infusionsbeholder og infusionssæt må ikke være fremstillet af polyvinylchlorid

(PvC), da dette stof binder glycerylnitrat. Silikonebelagte infusionssæt kan anvendes.

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 84 24/01/11 10:11:49


Kaliumklorid SAD koncentrat

til infusionsvæske 1 mmol/ml

SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Koncentration

1 ml indeholder:

Kaliumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,6 mg

i vand til injektionsvæsker,

svarende til

1 mmol kalium

1 mmol chlorid

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: 5,0-8,0.

Terapeutisk indikation

Elektrolytkoncentrat til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

Infusionskoncentrater må ikke gives ufortyndede.

Maksimal koncentration: 80 mmol kaliumchlorid/l.

Nedsat dosering ved nedsat nyrefunktion.

Doseringen afhænger af patientens kaliumstatus.

Infusionshastighed: Der bør almindeligvis ikke infunderes mere end 0,5 mmol kalium/

kg/time. Infusionshastigheden må kun overskride 0,5 mmol kalium/kg/time ved

svære hypokaliæmier (S-kalium < 2,5 mmol kalium/l).

For at undgå hyperkaliæmi må døgndosis ikke overskride 100-300 mmol kalium.

Særlige oplysninger

Kalium gives bedst gennem en stor vene for at undgå veneirritation. Mindre

mængder kalium kan gives gennem perifert drop.

Infusion med kaliumholdige væsker bør ske under nøje kontrol af plasmakalium.

Opblanding før administration

Kan blandes med:

Glucose isotonisk infusionsvæske

Natriumchlorid isotonisk infusionsvæske.

Natriumchlorid-glucose isotonisk infusionsvæske

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 85 24/01/11 10:11:49

85


86 SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Kan også opblandes i Kalium-natriumchlorid infusionsvæske for at øge koncentrationen

af kalium ved svære hypokaliæmier.

Opbevaringsbetingelser

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Efter anbrud må infusionskoncentratet maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 86 24/01/11 10:11:49


Magnesiumsulfat SAD koncentrat

til infusionsvæske 2 mmol/ml

SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Koncentration

1 ml indeholder:

Magnesiumsulfatheptahydrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg

i vand til injektionsvæsker,

svarende til

2 mmol magnesium

2 mmol sulfat

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: 5,0-8,0.

Terapeutisk indikation

Elektrolytkoncentrat til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

Infusionskoncentrater må ikke gives ufortyndede.

Maksimal koncentration: 0,8 mmol/ml (200 mg/ml).

Vedligeholdelse: Ca. 10 mmol (ca. 5 ml)/døgn.

Moderat mangel: Ca. 20 mmol (ca. 10 ml)/døgn.

Symptomgivende hypomagnesiæmi: 30-40 mmol (15-20 ml)/døgn, indtil

S-magnesium er normaliseret, herefter 10 mmol (5 ml)/døgn.

Ved parenteral ernæring indgives 10-20 mmol (5-10 ml) magnesium/døgn

som profylakse.

I forbindelse med parenteral ernæring bør der ikke infunderes mere end

2,5-3,0 mmol magnesium/time for at sikre optimal udnyttelse.

Særlige oplysninger

Kendte uforligeligheder: Phosphater og carbonater.

Opblanding før administration

Kan blandes med:

Glucose isotonisk infusionsvæske

Kalium-natrium-glucose infusionsvæske

Natriumchlorid isotonisk infusionsvæske

Natriumchlorid-glucose isotonisk infusionsvæske.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 87 24/01/11 10:11:49

87


88 SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Opbevaringsbetingelser

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Efter anbrud må infusionskoncentratet maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 88 24/01/11 10:11:49


Natriumbikarbonat SAD koncentrat

til infusionsvæske 1 mmol/ml

SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Koncentration

1 ml indeholder:

Natriumhydrogencarbonat (natriumbicarbonat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 mg

Dinatriumedetat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 mg

i vand til injektionsvæsker,

svarende til

1 mmol natrium

1 mmol hydrogencarbonat

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: 8,0-8,5 (stødpude).

Terapeutisk indikation

Elektrolytkoncentrat til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

Infusionskoncentrater må ikke gives ufortyndede.

Maksimal koncentration: ukendt.

1 mmol natriumhydrogencarbonat = 84 mg natriumhydrogencarbonat.

Initial infusionsdosis er 2-5 mmol (2-5 ml)/kg i en stor central vene over 4-8 timer

afhængig af sværhedsgraden af acidosen. Kontrol af blodets syre-basestatus og

af S-kalium bør foregå samtidig. Maksimal døgndosis hos patienter under 60 år

er 190 mmol (190 ml), og for ældre 95 mmol (95 ml).

under infusion må natriumhydrogencarbonat ikke blandes med andre farmaka.

Særlige oplysninger

Natriumhydrogencarbonat er kontraindiceret ved respiratorisk acidose.

Hurtig infusion kan fremkalde lungeødem ved samtidig hjertesygdom. Risiko

for natriumretention ved hjerte- eller nyreinsufficiens.

Paravenøs infusion kan give nekroser; infusionen skal stoppes straks og

kateteret fjernes.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 89 24/01/11 10:11:49

89


90 SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Opblanding før administration

Kan blandes med:

Glucose isotonisk infusionsvæske

Natriumchlorid isotonisk infusionsvæske

Natriumchlorid-glucose isotonisk infusionsvæske.

Opbevaringsbetingelser

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Efter anbrud må infusionskoncentratet ikke opbevares.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 90 24/01/11 10:11:49


Natriumklorid SAD koncentrat

til infusionsvæske 1 mmol/ml

SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Koncentration

1 ml indeholder:

Natriumchlorid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,5 mg

i vand til injektionsvæsker,

svarende til

1 mmol natrium

1 mmol chlorid

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

pH: 4,5-7,0.

Terapeutiske indikationer

Elektrolytkoncentrat til intravenøs væsketerapi.

Til korrektion af forstyrrelser i natriumbalancen, specielt ved hyponatriæmi.

Anvendes som tilsætning til infusionsvæsker.

Dosering og indgivelsesmåde

Infusionskoncentrater må ikke gives ufortyndede.

Maksimal koncentration: Fortyndes passende i forhold til beregnet dosis.

Individuel dosering efter S-natrium-koncentration og patientens vægt. ved svær

natriummangel bør natriumkoncentrationen i serum højst øges med 2 mmol/l/time.

Særlige oplysninger

Risiko for natriumretention ved hjerte-, lever- og nyreinsufficiens. Lungeødem

ved overdosering eller for hurtig infusion. Hyperchloræmisk acidose ved for

hurtig infusion af større mængder.

Paravenøs infusion kan give nekroser. Infusionen skal stoppes straks og

kateteret fjernes.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 91 24/01/11 10:11:49

91


92

SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Opblanding før administration

Kan blandes med:

Glucose isotonisk infusionsvæske

Kalium-natrium-glucose infusionsvæske

Natriumchlorid isotonisk infusionsvæske

Natriumchlorid-glucose isotonisk infusionsvæske.

Opbevaringsbetingelser

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Efter anbrud må infusionskoncentratet maksimalt opbevares i 24 timer ved 2-8° C.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 92 24/01/11 10:11:49


Zinksulfat SAD koncentrat

til infusionsvæske 0,15 mmol/ml

SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT 93

Koncentration

1 ml indeholder:

Zinksulfatheptahydrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 mg

i vand til injektionsvæsker,

svarende til

0,15 mmol zink

0,15 mmol sulfat

Egenskaber

udseende: Klar, farveløs væske.

Terapeutisk indikation

Elektrolytkoncentrat til intravenøs væsketerapi.

Dosering og indgivelsesmåde

Infusionskoncentrater må ikke gives ufortyndede.

Maksimal koncentration: Fortyndes passende i forhold til beregnet dosis.

Dosering: Individuel.

Profylaktisk: Minimum 0,05 mmol zink daglig til patienter i langvarig total

parenteral ernæring.

Ved zinkmangel: 0,15 mmol (1 ml) dagligt som infusion.

Infusionshastighed: Ikke angivet.

Opblanding før administration

Kan blandes med:

Glucose isotonisk infusionsvæske

Kalium-natrium-glucose infusionsvæske

Natriumchlorid isotonisk infusionsvæske

Natriumchlorid-glucose isotonisk infusionsvæske.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 93 24/01/11 10:11:49


94

SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Opbevaringsbetingelser

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Efter anbrud må infusionskoncentratet ikke opbevares.

Yderligere oplysninger

Se Lægemiddelstyrelsens produktresumé: www.produktresume.dk

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 94 24/01/11 10:11:49


SAD-KONCENTRATER TIL INFuSIONSvæSKER, PRæPARATSPECIFIKT

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 95 24/01/11 10:11:49

95


96 REFERENCER & NOTER

Referencer

• Engquist, A. og Brandstrup, B.: Rationel Væske-, Elektrolytbehandling og

Ernæring, 2. udg., 2004

• Gældende produktresuméer for SAD- og synonympræparater

• Gjelstrup Kristensen, H.: Almen Farmaci, 3. udg., 2000

• Klinisk personale fra anæstesi- og intensivafsnit på Odense Universitetshospital,

Region Hovedstadens Sygehusfællesskab og Sygehus Lillebælt

• Medicin.dk

• MicroMedex on-line

• Oplysninger fra Promens Medical Packaging A/S

• Pjecer om DivibaX-overføringskanylen.

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 96 24/01/11 10:11:49


Noter

REFERENCER & NOTER

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 97 24/01/11 10:11:49

97


98 REFERENCER & NOTER

Noter

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 98 24/01/11 10:11:49


Noter

REFERENCER & NOTER

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 99 24/01/11 10:11:50

99


100 REFERENCER & NOTER

Noter

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 100 24/01/11 10:11:50


Noter

REFERENCER & NOTER

Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 101 24/01/11 10:11:50

101


Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 1 24/01/11 10:11:13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!